Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen"

Transkript

1 Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter gymnasiereformen. Rapporten var anden del af et projekt, som EVA satte i gang i 2009, hvor vi følger de to første studenterårgange efter gymnasiereformen (årgang 2008 og 2009), der trådte i kraft i august Formålet er, at se, hvordan studenternes studiemønstre er, sammenlignet med årgangene umiddelbart inden reformen. Der er tale om en registerundersøgelse baseret på tal fra Danmarks Statistik. 1 Dette notat indeholder en analyse af supplerende tal for årgang 2010 og 2011 (og 2013 for analyse af fagniveauer). Analysen indgår i EVA s handlingsplan for Notatet indledes med en kort beskrivelse af baggrund og datagrundlag for de supplerende analyser. Desuden indeholder notatet en oversigt over og kort beskrivelse af studenternes fagniveauer (A, B og C) i udvalgte naturvidenskabelige fag, en oversigt over udviklingen i optaget til videregående naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser og endelig en analyse af udviklingen i brugen af gymnasial supplering blandt studiestarterne på disse uddannelser. Analysen er gennemført af souschef Rikke Sørup (indtil 1. august 2014), metodekonsulent Jacob Brauner Jørgensen og specialkonsulent Mikkel Bergqvist. Dato Ref. mbe/rs 1/12 Resumé Analysen viser overordnet set, at gymnasiereformen lader til at have sikret et løft i studenternes fagniveauer inden for matematik og de naturvidenskabelige fag, således at de studerendes fagniveauer i højere grad matcher de skærpede adgangskrav, der blev indført med adgangsbekendtgørelsen fra På trods af de skærpede adgangskrav er der efter reformen samlet set sket et øget optag på de lange videregående naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser. 26 af studiestarterne på de lange videregående naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser har taget suppleringsfag efter gymnasiet. Andelen er dog kun steget med 3 procentpoint fra årgang 2007 til årgang Den naturvidenskabelige profil blandt studenterne er styrket Overordnet set viser analysen, at den naturvidenskabelige profil i gymnasiet er styrket efter gymnasiereformen. Efter gymnasiereformen har en større andel af både stx- og htxstudenter en fagkombination af matematik på A-niveau samt fysik og kemi på mindst B- 1 Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen, EVA, 2012, som findes på Østbanegade 55, København Ø T E F H

2 niveau. Denne fagkombination er fra 2008 adgangsgivende til stort set alle videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknik. På stx er andelen af studenter med fagkombinationen matematik på A-niveau samt fysik og kemi på mindst B-niveau steget fra 14 før reformen til 22 efter reformen (årgang 2013), mens andelen på htx er steget fra 50 før reformen til 78 efter reformen (årgang 2013). Den positive udvikling i den adgangsgivende fagkombination dækker på stx over en differentieret udvikling inden for de enkelte fag: Kemi er styrket efter reformen. Efter reformen er der væsentligt flere studenter, der har kemi på B-niveau eller har valgt bioteknologi på A-niveau, som efter reformen kan substituere kemi B. Den samlede andel af stx-studenter, der har kemi B eller bioteknologi A, er fra årgang steget med 17 procentpoint. Til gengæld er andelen af studenter med kemi A faldet med 4 procentpoint. Efter reformen er der langt flere, der tager matematik på B-niveau, og færre, der tager det på A-niveau. 16 procentpoint flere stx-studenter tager matematik B, når man sammenligner årgang 2007 med årgang Til gengæld er der 7 procentpoint færre, der tager matematik på A-niveau. Fysik er blevet svækket efter reformen. 23 procentpoint færre stx-studenter tager fysik B, mens andelen, der tager Fysik A, er tæt på uændret. For htx-studenter er alle tre fag styrket efter reformen. I matematik og fysik er der sket en forskydning fra B-niveau til A-niveau. Den største forandring er sket i kemi, hvor B-niveau blev obligatorisk med reformen. Det resulterede ikke blot i en meget stor stigning af andelen af studenter med B-niveau, men i modsætning til stx - også i en stigning i andelen med A-niveau. 2/12 Optaget på de lange videregående naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser er øget Det er interessant at undersøge, om gymnasiereformens styrkelse af matematik og de naturvidenskabelige fag samt indførelsen af de skærpede adgangskrav har påvirket optaget på de mellemlange og lange videregående naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser. Når man sammenligner årgang 2007 med årgang 2011, er optaget på de lange videregående uddannelser samlet set steget inden for naturvidenskab, sundhed og teknik. Optaget på disse uddannelser er samlet set steget med 10 procentpoint. Denne stigning er korrigeret for, at andelen af stx- og htx-studenter, der starter på en lang videregående uddannelse, i samme periode er steget markant. Til gengæld er det korrigerede optag på mellemlange videregående uddannelser inden for sundhed og teknik for de samme årgange faldet med 7 procentpoint. Der er store forskelle i udviklingen af optaget inden for de enkelte uddannelsesområder. Inden for de lange videregående uddannelser er det særligt de naturvidenskabelige uddannelser, der har haft en markant stigning i optaget fra årgang 2007 til Det korrigerede optag er her steget med 18 procentpoint. På de sundhedsfaglige uddannelser er den korrigerede stigning for samme årgange 4 procentpoint, mens den er uændret for de tekniske uddannelser. Fra årgang 2010 til årgang 2011 har de tekniske uddannelser oplevet en relativt stor stigning, mens det modsatte er tilfældet for de sundhedsfaglige uddannelser. En lignende tendens ses for de mellemlange videregående uddannelser.

3 Brugen af gymnasiale suppleringskurser (GSK) hænger tæt sammen med udviklingen i studenternes fagniveauer 26 af de htx- og stx-studenter fra årgang 2010, der er startet på en lang videregående naturvidenskabelig, sundhedsfaglig eller teknisk uddannelse, har påbegyndt mindst et suppleringsfag, inden de startede på deres uddannelse. Fra årgang 2007 til årgang 2010 er der sket en stigning på 3 procentpoint blandt studiestartere på lange videregående naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser, der har påbegyndt mindst et suppleringsfag. Den største stigning er sket inden reformen, fra årgang 2006 til årgang Årgang 2007 var sidste årgang før reformen, der efter et sabbatår eller lignende kan være blevet påvirket af de skærpede adgangskrav uden at nyde godt af reformens styrkelse af naturvidenskabelige kompetencer. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at en del af stigningen fra årgang 2006 til årgang 2007 kan skyldes, at kvaliteten af indberetningerne af GSK blev styrket fra og med skoleåret 2007/08. Ser man på, hvilke fag, der suppleres i, er der en tydelig sammenhæng til studenternes fagniveauer før og efter reformen. Således er der en større andel studenter fra 2010 end før reformen, der supplerer i fysik, og tilsvarende færre, der supplerer i kemi, mens andelen, der supplerer i matematik, er steget med 3 procentpoint fra årgang 2007 til årgang Analysen viser, at det er mindre udbredt at tage suppleringsfag blandt studiestarterne på de sundhedsfaglige og tekniske mellemlange videregående uddannelser end blandt studiestarterne på de tilsvarende lange uddannelser. Der er heller ikke her tale om nogen markant udvikling, men dog om en lille stigning over tid. 3/12 1. Baggrund I den politiske aftale om gymnasiereformen, der trådte i kraft i 2005, var der en eksplicit intention om at styrke den naturvidenskabelige dimension. Aftalen beskriver, at naturvidenskab i det almene gymnasium skal styrkes, dels ved at udbygge og supplere de dannelsesmæssige aspekter for alle elever i forhold til i dag, dels ved at give de særligt interesserede bedre muligheder for faglig fordybelse gennem studieretningsfag og valgfag. I anden delrapport i forbindelse med projektet Effekter af gymnasiereformen belyste EVA, om denne intention havde afspejlet sig i en øget interesse for videreuddannelse på naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser og/eller i en styrkelse af de studerendes formelle naturvidenskabelige fagkompetencer. I den forbindelse undersøgte vi også, om flere studenter har suppleret med et gymnasialt suppleringskursus (GSK) eller et hfenkeltfag. EVA s undersøgelse viste helt overordnet, at tilgangen til naturvidenskabelige og sundhedsfaglige videregående uddannelser var øget blandt de første årgange efter gymnasiereformen. Når analysen viste, at reformstudenter i højere grad starter på naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser, gjaldt dette både i absolutte tal, og når man korrigerede for, at optaget på videregående uddannelser i det hele taget blev øget efter reformen. På de tekniske uddannelser både de lange og de mellemlange viste analysen, at det absolutte optag stort set har været uændret i årene efter reformen. I lyset af at der har været et øget optag generelt, var optaget på tekniske uddannelser altså faldet relativt.

4 Det var kun muligt at sammenligne studenter, der påbegynder deres første mellemlange eller lange videregående uddannelse inden for naturvidenskab, sundhed eller teknik inden for 2,5 år efter afsluttet studentereksamen. Analysen er derfor følsom over for årgangens længde af uddannelsespause. Hvis reformstudenterne går hurtigere i gang med en videregående uddannelse end studenterne før reformen, pga. bonusordning, økonomisk krise eller andet, kan det se ud, som om de generelt har en højere overgangsfrekvens. Dette tog analysen ikke højde for. En anden parameter, der måske kunne påvirke optaget, er indførelsen af den nye adgangsbekendtgørelse i 2008, altså samtidig med at de første studenter efter reformen blev studenter. Det overordnet øgede optag til naturvidenskabelige og sundhedsfaglige videregående uddannelser skete, på trods af at der på netop disse uddannelser var sket en markant skærpelse af adgangskravene. Fx viste undersøgelsen, at der var dobbelt så mange studenter efter reformen, der besad fagkombinationen matematik A, fysik B og kemi B, som før reformen. Denne kombination er adgangsgivende til størstedelen af de naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske videregående uddannelser. Man kunne altså sige, at der var et match mellem gymnasiereformen og de skærpede adgangskrav. Ikke desto mindre var der studenter, der havde brug for at supplere netop disse fag inden starten på en naturvidenskabelig, sundhedsfaglig eller teknisk videregående uddannelse. Men samlet set var andelen, der tager GSK og hf-enkeltfag, inden de påbegyndte en videregående uddannelse inden for områderne naturvidenskab, sundhed og teknik, kun steget beskedent blandt studenter på de første to årgange efter reformen. 4/12 2. Datagrundlag For at opdatere tallene vedr. optaget på de udvalgte videregående uddannelser og herunder GSK og hf-enkeltfag har vi rekvireret data fra Danmarks Statistik, hvor populationen er afgrænset på samme måde som i EVA s oprindelige undersøgelse, dvs. alle studenter fra (efter skoleår) fra stx og htx, der inden for 2,5 år påbegynder en mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for det naturvidenskabelige, sundhedsfaglige eller tekniske område. Tallene for i dette notat adskiller sig lidt fra tallene i den oprindelige rapport. Dette skyldes formentlig, at indberetningen til Danmarks Statistik løbende valideres. Desuden kan der være nogle mindre forskelle i dataafgrænsningerne i de to publikationer. Med hensyn til optaget på videregående uddannelser tilføjes studenterårgangen 2010 og Da vi ser på studenter, der har påbegyndt en videregående uddannelser inden for 2,5 år efter studentereksamen, kan vi p.t. ikke inddrage yderligere årgange. Med hensyn til analyse af studenternes brug af GSK og hf-enkeltfag 2,5 år inden påbegyndelse af videregående uddannelse tilføjes kun årgang Det skyldes, at vi er blevet opmærksomme på, at indberetningerne af suppleringsfag ikke er komplette for seneste hele registreringsår. Der er dermed ikke komplette registreringer for 2013, hvilket betyder, at registreringerne ikke er komplette 2,5 år frem i tiden for årgang Dette problem var vi ikke bekendte med i hovedrapporten. I hovedrapporten kan man derfor se et mindre fald i brug af suppleringsfag fra årgang 2008 til årgang 2009 for studiestartere på de lange videregående naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser. Med de opdaterede tal i dette notat kan man se, at der stort set ikke er forskelle i brug af suppleringsfag mellem årgang 2008 og årgang Faldet i brug af suppleringsfag skyldes altså manglende opdaterede indberetninger om aktivitet med hensyn til suppleringsfag for årgang 2009.

5 I analysen af suppleringsfag skal man derudover være opmærksom på, at registreringspraksis med hensyn til GSK-aktiviteter blev styrket fra og med skoleåret 2007/08. En del af den stigning, der ses fra årgang 2006 til årgang 2007, kan derfor skyldes forbedret registreringspraksis. 2 Vi følger også op på resultaterne vedr. studenternes fagniveauer i naturvidenskabelige fag. Her gengiver vi ligesom i rapporten fra 2012 tal fra Styrelsen for It og Læring (det tidligere UNI-C). Det drejer sig om tal i publikationen Studenternes fagvalg fra januar Her medtager vi tal frem til årgang For yderligere beskrivelser af data og metodevalg, herunder afgrænsning af fagområdet, henvises til rapporten fra Fagniveauer blandt studenterne Undersøgelsen fra 2012 viste, at den naturvidenskabelige profil i gymnasiet var styrket. På stx var der sket næsten en fordobling af antallet af studenter med matematik A i kombination med fysik og kemi på mindst B-niveau. Denne fagkombination er fra 2008 adgangsgivende til stort set alle videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknik. På htx var antallet af studenter med den nævnte kombination også steget markant, så næsten otte ud af ti htx-studenter havde kombinationen. Fælles for htx- og stx-studenterne er, at kemi er det fag, der stod mest styrket efter reformen. Fysik var styrket i bredden på stx, for så vidt at alle stx-studenter efter reformen har fysik på mindst C-niveau. Til gengæld var det svækket i dybden på stx, idet noget færre elever end tidligere havde faget på B-niveau, mens A-niveauet var uændret. På htx var der sket en forskydning fra B- til A-niveau. Det samme var tilfældet med teknologi og matematik. Alle tre fag var altså blevet styrket i dybden på htx. På stx var matematik på B-niveau blevet styrket en smule på bekostning af såvel A- som C-niveau. 5/12 Ændringerne skyldes i høj grad nogle ændringer i den obligatoriske fagrække, der sikrer, at alle stx-studenter efter reformen får både matematik, fysik samt to af de tre andre naturvidenskabelige fag (kemi, biologi og naturgeografi) på minimum C-niveau. Desuden blev det med reformen et krav, at alle elever skulle have mindst et af de naturvidenskabelige fag på B-niveau. Denne ændring kan især forklare den styrkelse, der er sket i bredden, mens ændringerne i dybden i høj grad er udtryk for elevernes valg af studieretning og valgfag. På htx fandt der blot en ændring sted med reformen, nemlig et løft af det obligatoriske niveau i kemi fra C- til B-niveau. n 2009 er der foretaget to justeringer med betydning for elevernes fagniveauer: I 2008 blev det som forsøg muligt at vælge bioteknologi på A-niveau på både stx og htx. Dette fag kan substituere kemi B, og fagkombinationen matematik A, bioteknologi A og fysik på mindst B-niveau er adgangsgivende til de naturvidenskabelige videregående uddannelser. I maj 2013 blev gymnasieloven ændret med det formål at give øget mulighed for at hæve faget matematik til B-niveau på stx-uddannelsen. Formålet var at mindske antallet af studenter, som havde behov for GSK i matematik. Med lovændringen blev matematik B altså ligestillet med de naturvidenskabelige fag på B-niveau, sådan at en elev på stx skal have ét af fagene biologi, fysik, kemi, naturgeografi eller matematik på mindst B-niveau. Tabel 1 sammenfatter udviklingen i stx-studenternes fagniveauer for udvalgte årgange. 2 Derudover blev GSK-aktivitet fra Niels Brock registeret i kursusregisteret fra 2008 og frem.

6 Tabel 1 Stx-studenternes fagniveauer fordelt på årgange Fag Niveau 2007 (N = ) 2009 (N = ) 2011 (N = ) 2013 Ændring (N = ) Matematik A B C Fysik A B C Kemi A B C Bioteknologi A Kombinationen matematik A/fysik og kemi på mindst B-niveau Kombinationen matematik A/bioteknologi A/fysik på mindst B- niveau Kilde: Tal fra Studenternes fagvalg , UNI-C, Note: De elever, der før reformen opnåede C-niveau i matematik, fik dette som en del af naturfag, mens det efter reformen blev et selvstændigt fag med selvstændig eksamen. 6/12 Tabellen viser, at den overordnede udvikling, som kunne ses fra årgangene er fortsat frem til årgang I fysik er der ikke sket nogen stor udvikling fra Dvs. at der fortsat er meget færre elever med fysik B og lidt færre elever med fysik A sammenlignet med før reformen. I kemi er der fortsat væsentlig flere end før reformen, der har kemi på B-niveau og tilsvarende færre, der har det på C-niveau. Forskellene er dog ikke nær så store i 2013, som de var i Fra er der sket en reduktion af studenter med B-niveau på 8 procentpoint og en stigning af studenter med C-niveau på 5 procentpoint. Denne udvikling modsvares i væsentlig grad af tilgangen til bioteknologi A, som 6 af studenterne fra årgang 2013 har. Dette betyder også, at selvom der er sket et fald i andelen af elever med kombinationen matematik på A-niveau samt fysik og kemi på mindst B-niveau, så er der fortsat en andel på i alt 22 af studenterne fra 2013, der har en adgangsgivende fagkombination med hensyn til videregående naturvidenskabelig, teknisk og sundhedsfaglig uddannelse. Tallet er 3 procentpoint lavere end for årgang 2009, men fortsat 8 procentpoint højere end før reformen (årgang 2007). I matematik er der fortsat en lille nedgang med hensyn til A-niveau. Blandt studenter fra årgang 2013 er der 2 procentpoint færre, der har matematik på A-niveau end blandt studenter fra årgang Omvendt er der en markant ændring med hensyn til matematik på B-niveau. Mens der i 2009 kunne spores en stigning på 8 procentpoint, er denne stigning i 2013 fordoblet til 16 procentpoint, samtidig med at et fald med hensyn C-niveau fra på 4 procentpoint i 2013 er steget til et fald på 10 procentpoint.

7 Der er altså flere nu, der opnår et højere niveau i matematik, og det sker interessant nok, før lovændringen fra 2013 har kunnet have nogen indvirkning. Reglen om, at matematik på lige fod med de naturvidenskabelige fag kan vælges på B-niveau, vil tidligst kunne ses i studenternes fagniveauer fra årgang Undervisningsministeriet har selv lavet en rundspørge blandt landets stx-skoler, der peger på, at andelen af elever med matematik på mindst B-niveau vil stige fra 79 til 84. Samtidig peger undersøgelsen på, at der vil ske et fald i andelen af studenter med B-niveau i de naturvidenskabelige fag, der langt overgår stigningen i matematik. Det skyldes, at de elever, der allerede har matematik som del af deres studieretning, med den vedtagne regelændring kan slippe for at vælge et naturvidenskabeligt fag på A-niveau. 3 Tabel 2 sammenfatter udviklingen i htx-studenternes fagniveauer for udvalgte årgange. Tabel 2 Htx-studenternes fagniveauer fordelt på årgange Fag Niveau 2007 (N = 2.197) 2009 (N = 2.659) 2011 (N = 3.474) 2013 (N = 3.881) Ændring Matematik A B Fysik A B Kemi A B C Bioteknologi A Teknologi A B Kombinationen matematik A/fysik og kemi på mindst B-niveau Kombinationen matematik A/bioteknologi A/fysik på mindst B- niveau Kilde: Tal fra Studenternes fagvalg , UNI-C, /12 På htx skete der med reformen en styrkelse inden for de fag, der indgår i tabellen. En styrkelse, der bestod i en forskydning fra lavere til højere niveauer. Dette er fortsat billedet, når man sammenligner årgang 2013 med årgang 2007, og ændringerne fra årgang 2009 til 2013 er relativt begrænsede. I både matematik og fysik var der sket en bevægelse fra B- til A-niveau på 7 procentpoint. For årgang 2013 har der været en lille bevægelse i modsat retning, så forskellen mellem 2007 og 2013 i begge fag blot er på 4 procentpoint. Forskydningen i teknologi er stort set uændret. Den største forandring forekom i kemi, hvor B-niveauet blev obligatorisk med reformen. Dette resulterede ikke blot i en meget stor stigning i andelen af studenter med B-niveau, men i modsætning til stx også i en stigning i andelen med A-niveau. Denne stigning er 3 Undersøgelse af effekten af ændringen af gymnasieloven vedrørende matematik B, L 171B, den 30. maj Undervisningsministeriet, 2014.

8 relativt stabil. Således er der såvel for årgang 2009 som for årgang af årgangen, der har kemi på A-niveau. Derimod er der fra sket et fald med hensyn til B- niveau på 8 procentpoint, hvilket modsvares af, at der i 2013 er 11 af årgangen, der har bioteknologi A. Tilsammen er der 78 af htx-studenterne på årgang 2013, der har en adgangsgivende kombination til de videregående naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser. Dette er uændret i forhold til årgang 2009, men en stigning på 28 procentpoint i forhold til før reformen (årgang 2007). 4. Optag på videregående uddannelse I undersøgelsen fra 2012 så vi også på optaget på de videregående naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser, dvs. på, hvor mange der var startet på en sådan mellemlang eller lang videregående uddannelse. Antallet af studiestartere er et resultat af dels søgningen til disse uddannelser, dels adgangskrav det gælder både de specifikke adgangskrav og en evt. generel begrænsning af optaget i form af et generelt karakterkrav. I de år, som undersøgelsen omfatter, er der dels blevet udklækket flere studenter fra år til år, dels blevet optaget flere studiestartere fra htx og stx på de videregående uddannelser. I vores analyse så vi derfor ikke kun på det absolutte optag på naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser, men beregnede andelen af studiestartere på disse uddannelser i forhold til alle htx- og stx-studiestartere på hhv. lange og mellemlange videregående uddannelser. Det betyder, at optaget inden for et specifikt uddannelsesområde kun vurderes at være øget, hvis optaget er øget mere end den generelle forøgelse inden for uddannelsesniveauet blandt htx- og stx-studenter. Det korrigerede optag giver mulighed for at svare på, om optaget på et specifikt uddannelsesområde er øget mere end gennemsnittet af samtlige uddannelsesområder inden for samme uddannelsesniveau. 8/12 Analysen viste, at antallet af studiestartere på de naturvidenskabelige og sundhedsfaglige uddannelser var steget for både mellemlange og lange videregående uddannelser. Dette gjaldt både i absolutte tal, og når man korrigerer for, at optaget på videregående uddannelser i det hele taget blev øget efter reformen. På de tekniske uddannelser både de lange og de mellemlange var det absolutte optag stort set uændret i årene efter reformen, men i lyset af at der har været et øget optag generelt, var optaget på tekniske uddannelser altså faldet relativt. Tabel 3 viser de opdaterede tal, hvor der er også indgår tal for årgang 2010 og 2011.

9 Tabel 3 Udvikling i antal studenter på htx og stx, der inden 2,5 år efter afsluttet gymnasial uddannelse vælger en lang eller mellemlang videregående sundhedsfaglig, teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse MVU Antal Sundhed Ændring af optag i forhold til , korrigeret for udvikling i antal studenter, der vælger en MVU MVU Antal Teknik Ændring af optag i forhold til , korrigeret for udvikling i antal studenter, der vælger en MVU MVU Antal Samlet for Ændring af optag i forhold til sundhed og teknik korrigeret for udvikling i antal studenter, der vælger en MVU LVU Antal Naturvidenskab Ændring af optag i forhold til , korrigeret for udvikling i antal studenter, der vælger en LVU LVU Antal Sundhed Ændring af optag i forhold til , korrigeret for udvikling i antal studenter, der vælger en LVU LVU Antal Teknik Ændring af optag i forhold til , korrigeret for udvikling i antal studenter, der vælger en LVU LVU Antal Samlet for naturvidenskab, Ændring af optag i forhold til sundhed og teknik 2006, korrigeret for udvikling i antal studenter, der vælger en LVU Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik. Note: I tabellen har vi for hvert år angivet ændringen i optaget sammenlignet med Hvis procentangivelsen er positiv, betyder det, at optaget er øget, mens en negativ procentangivelse betyder, at optaget er faldet. Ændringen i optaget er korrigeret for den samlede udvikling i antallet af htx- og stx-studenter, der vælger at påbegynde hhv. en mellemlang og en lang videregående uddannelse. Følgende tal angiver studenterårgangenes samlede optag på en mellemlang videregående uddannelse 2,5 år efter afsluttet htx eller stx: 2006: 4.543, 2007: 4.754, 2008: 5.014, 2009: 5.840, 2010: 6.213, 2011: Følgende tal angiver studenterårgangenes samlede optag på en lang videregående uddannelse 2,5 år efter afsluttet htx eller stx: 2006: 9.390, 2007: 9.894, 2008: , 2009: , 2010: , 2011: /12

10 Når man inddrager årgang 2010 og 2011 i analysen, ændrer billedet sig for optaget på det sundhedsfaglige og tekniske fagområde, mens det naturvidenskabelige fagområde fortsætter forøgelsen i optag. De tekniske uddannelser, har både i absolutte tal og i relative tal øget optaget fra årgang 2009, både for mellemlange og lange videregående uddannelser. Med hensyn til de lange videregående tekniske uddannelser er årgang 2011 nu på niveau med årgangen inden, gymnasiereformen trådte i kraft (årgang 2007). Med hensyn til de mellemlange videregående tekniske uddannelser er optaget for årgang 2011 øget i forhold til årgang 2009, i relative tal, til nu at være 5 procentpoint mindre end årgang Det relative fald i optag, som det tekniske fagområde oplevede i forbindelse med de første to årgange efter reformen, indhentes altså i løbet af de næste to årgange for de lange videregående uddannelser, og faldet reduceres kraftigt for de mellemlange uddannelser. For de sundhedsfaglige uddannelser, både de mellemlange og lange videregående uddannelser, er optaget for årgang 2011 i absolutte tal omtrent på niveau med optaget for årgang 2009, men i relative tal er der sket et fald. For de lange videregående sundhedsfaglige uddannelser er optaget for årgang 2011 i relative tal reduceret til at være 4 procentpoint højere end optaget for årgang For de mellemlange videregående sundhedsfaglige uddannelser er optaget for årgang 2011, i relative tal, 7 procentpoint mindre end optaget for årgang De naturvidenskabelige lange videregående uddannelser øger både i absolutte tal og i relative tal optaget siden årgang For årgang 2011 er optaget på de naturvidenskabelige lange videregående uddannelser øget, i relative tal, med 18 procentpoint siden optaget for årgang Dermed fortsættes det øgede optag, der kunne konstateres efter de to første reformårgange, i de efterfølgende to årgange i 2010 og /12 Optaget på lange videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknik er samlet set øget, både i absolutte tal og i relative tal. Optaget på disse uddannelser er 10 procentpoint større for årgang 2011 end blandt studenter fra den sidste årgang inden reformen (årgang 2007), når der korrigeres for, at optaget på lange videregående uddannelser i det hele taget er øget efter reformen. Optaget på mellemlange videregående uddannelser inden for sundhed og teknik er samlet set øget i absolutte tal men faldet i relative tal. Optaget på disse uddannelser er 7 procentpoint mindre for årgang 2011 end blandt studenter fra den sidste årgang inden reformen (årgang 2007), når der korrigeres for, at optaget på mellemlange videregående uddannelser i det hele taget er øget efter reformen. 5. GSK-aktivitet blandt studiestartere på naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske videregående uddannelser I undersøgelsen fra 2012 så vi også på, i hvilken grad studiestarterne på de videregående naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser havde suppleret visse fag inden start på videregående uddannelser. Supplering gennemføres typisk for at honorere de specifikke adgangskrav, hvis man ikke allerede honorerer dem qua de opnåede fagniveauer på studentereksamensbeviset. Supplering kan gennemføres som hf-enkeltfag eller i GSK-regi.

11 Dette var særligt interessant, fordi antallet af tilmeldte på GSK er steget drastisk år for år siden 2008, og statens udgifter er ifølge tal fra Produktivitetskommissionens rapport fra december 2013 tredoblet siden EVA s analyse viste, at det absolutte antal af htx- og stx-studenter, der supplerer med GSK eller hf-enkeltfag, steg kraftigt fra årgang 2006 til årgang 2009, men at en stor del af denne stigning formentlig skyldes, at der blandt disse årgange også er sket en stor stigning i antallet af studenter. Derudover pegede analysen på, at den stigning, der var sket, formentlig i højere grad skyldtes skærpelsen af adgangskravene og i mindre grad skyldtes gymnasiereformen. Analysen viste nemlig, at når man så på årgange i stedet for på årstal, så skete den store stigning fra årgang 2006 til årgang Årgang 2007 var sidste årgang før reformen, der efter et sabbatår eller lignende kan være blevet påvirket af de skærpede adgangskrav uden at nyde godt af reformens styrkelse af naturvidenskabelige kompetencer, jf. afsnit 3. Som nævnt i afsnit 2 er det dog vigtigt at gøre opmærksom på, at en del af stigningen fra årgang 2006 til årgang 2007 kan skyldes, at kvaliteten af indberetningerne af GSK-aktivitet blev styrket fra og med skoleåret 2007/08. Tabel 4 og 5 viser de opdaterede tal for studiestartere på hhv. lange og mellemlange videregående uddannelser. Tabel 4 Udvikling i andelen af studenter, der tager GSK eller hf-enkeltfag, inden de påbegynder en lang videregående naturvidenskabelig, sundhedsfaglig eller teknisk uddannelse 11/ (N = 3.681) 2007 (N = 3.812) 2008 (N = 4.295) 2009 (N = 4.922) 2010 (N = 5.179) et kursus, uanset fag et kursus i matematik et kursus i fysik et kursus i kemi Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik Fra 2007 til 2010 har der været en stigning på 3 procentpoint blandt studiestartere på lange videregående naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser, der har påbegyndt mindst et suppleringsfag. Ser man på, hvilke fag der suppleres i, er der en tydelig sammenhæng med studenternes faglige niveau før og efter reformen, jf. afsnit 3. Således er der en større andel af studenterne fra 2010 end før reformen, der supplerer i fysik, og tilsvarende færre, der supplerer i kemi, mens niveauet i matematik er øget lidt, med 3 procentpoint. Dermed er der ikke noget, der tyder på, at gymnasiereformen retter op på den stigning, der ses fra årgang 2006 til årgang 2007, men omvendt er der heller ikke noget i de opdaterede tal, der tyder på, at andelen af studiestarteres brug af suppleringsfag stiger mærkbart efter årgang 2007, når man fokuserer på studiestartere på lange videregående naturviden-

12 skabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser. Som nævnt skal man være opmærksom på, at en del af stigningen fra årgang 2006 til årgang 2007 kan skyldes en forbedret registreringspraksis i forbindelse med GSK-aktiviteten. Tabel 5 Udvikling i andelen af studenter, der tager GSK eller hf-enkeltfag, inden de påbegynder en mellemlang videregående sundhedsfaglig eller teknisk uddannelse 2006 (N = 2.600) 2007 (N = 2.637) 2008 (N = 2.707) 2009 (N = 3.242) 2010 (N = 3.375) et kursus, uanset fag et kursus i matematik et kursus i fysik et kursus i kemi Kilde: Registerdata fra Danmarks Statistik Tabel 5 viser, at supplering er mindre udbredt blandt studiestarterne på de sundhedsfaglige og tekniske mellemlange videregående uddannelser end blandt studiestarterne på de tilsvarende lange videregående uddannelser. Der er heller ikke her tale om nogen markant udvikling, men dog om en lille stigning over tid. 12/12

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium 94 KOMMENTARER Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium Torben Christoffersen, fhv. kontorchef i Gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet Om morgenen kl. 4.45 den 28. maj

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform

Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform DANSK INDUSTRI Den 3. oktober 2007 Problemer med natur- og sprogfag i den nye gymnasiereform 1. Status for gymnasiereformen efter 3 år I dette notat gives en status over DI's overvejelser om konsekvenserne

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Opfølgning på Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen

Opfølgning på Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen Notat Opfølgning på Betydningen af elevernes sociale baggrund før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i juni 2012 en rapport om betydningen af studenternes sociale baggrund

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Studenternes brug af gymnasiale suppleringskurser. Undervisningsministeriet

Studenternes brug af gymnasiale suppleringskurser. Undervisningsministeriet Studenternes brug af gymnasiale suppleringskurser Undervisningsministeriet Studenternes brug af gymnasiale suppleringskurser Undervisningsministeriet Pointe 1: Det er især studenter fra hf og stx, som

Læs mere

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen 21-04-2016 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side

Læs mere

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018.

Adgangskrav. Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Adgangskrav Adgangskrav til de videregående uddannelser i 2016 og varslede ændringer i adgangskrav for 2017 og 2018. Indhold 1. Indledning 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser 4 3.

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium s bestyrelse den 19. juni 2012 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2013-2014 Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Nytænkning af toårigt hf

Nytænkning af toårigt hf 18. januar 2016 Nytænkning af toårigt hf Hf-uddannelsens betydning i det danske uddannelsessystem kan ikke understreges stærkt nok. Efter Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningens opfattelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven),

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode

NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF. Metode NOTAT 48 02.10.2015 EFFEKTEN AF HF er tiltænkt rollen som social og faglig løftestang for de personer, der ikke følger den direkte vej gennem ungdomsuddannelsessystemet. I dette notat viser DEA, at hf

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på hhx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på hhx Studieområdet på hhx og htx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer 202 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år bliver der af DTU

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 ørne- og Undervisningsudvalget 2011-12 UU alm. del ilag 196 Offentligt ilag til UU Teknisk gennemgang af gymnasiereformen 8. maj 2012 Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 Siden gymnasiereformens

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen Analyse 5. april 2016 Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende Af Nicolai Kaarsen Regeringen har forslået at indføre adgangskrav på gymnasierne, så unge skal have mindst 4

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 766 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Evaluering af forsøg med bioteknologi A - delrapport med udgangspunkt i statistisk materiale

Evaluering af forsøg med bioteknologi A - delrapport med udgangspunkt i statistisk materiale Evaluering af forsøg med bioteknologi A - delrapport med udgangspunkt i statistisk materiale Undervisningsministeriet Kontor for gymnasiale uddannelser september 2013 Indhold Indledning... 3 Sammenfattende

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

FRA ELEV TIL STUDERENDE

FRA ELEV TIL STUDERENDE APRIL 2016 FRA ELEV TIL STUDERENDE KLÆDT PÅ TIL VIDERE UDDANNELSE FRA ELEV TIL STUDERENDE / 1 2 / FRA ELEV TIL STUDERENDE FRA ELEV TIL STUDERENDE / 3 INDHOLD Fra elev til studerende klædt på til videre

Læs mere

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 8 De nye niveauer på stx og hf Midt på efteråret vil der som altid foreligge en evalueringsrapport over sommerens skriftlige eksamener i matematik.

Læs mere

Det almene gymnasium i tal 2015

Det almene gymnasium i tal 2015 Det almene gymnasium i tal 2015 2 Danske Gymnasier Indhold Forord 3 Uddannelsesinstitutionerne 5 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser 5 Skolestørrelse 6 De almengymnasiale studerende før,

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL! Uddannelsesleder Marianne B. Johansen Tlf. 8923 4017 mbj@silkets.dk

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af?

Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af? Efterlysning af drengene i uddannelsessystemet hvor blev de af? Center for ungdomsforskning i samarbejde med Ligestillingsministeriet og Forum 100 % Statusnotat marts 2011 v. lektor Camilla Hutters & videnskabelig

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Der har over en længere årrække været en stigning i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. I dette notat undersøges

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Optag sommer 2011. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2011. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil

Læs mere

Studenternes studieretninger 2013

Studenternes studieretninger 2013 nes studieretninger 2013 På stx fordeler de 25.348 1 studenter fra 2013 sig på 209 forskellige studieretninger. Studieretningen Engelsk A, Samfundsfag A, Matematik B er den hyppigst valgte studieretning.

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK- ANSØGERNES VALG

RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK- ANSØGERNES VALG Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato December, 2011 RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK- ANSØGERNES VALG RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK-ANSØGERNES VALG INDHOLD 1. Resumé 1 2. Sammenfatning

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 1 af 6 28-12-2009 12:52 LOV nr 95 af 18/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 19-02-2004 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 590 af 24/06/2005 2 LOV nr 573 af 09/06/2006

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Studieretninger med tilpasset skema til træning af idræt på eliteplan I sommeren 2008 begyndte vores første klasse på en særlig eliteidræts-studieretning,

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

STX, studieretninger 2013-14

STX, studieretninger 2013-14 1 STX, studieretninger 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om

Læs mere

Studenter og resultater

Studenter og resultater Studenter og resultater Rapporterne præsenterer statistik om studenter og eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår og ikke skoleår. Rapporten

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 20. maj 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2014 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 9 fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives ud fra en antagelse om, at uddannelsessystemet

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang

Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Juni 2015 Faktaark 1 - Tillykke med huen: Profil af en studenterårgang Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder

Læs mere

Studenternes fagvalg 2005-2013

Studenternes fagvalg 2005-2013 Studenternes fagvalg 2005-20 Resumé Alle fire gymnasiale uddannelser blev ændret i deres opbygning og indhold ved gymnasiereformen fra 2005. De første studenter efter den nye reform dimitterede i 2008

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Årligt antal der ved optag ikke opfylder krav Stx Hf Stx Hf 8% 4%

Årligt antal der ved optag ikke opfylder krav Stx Hf Stx Hf 8% 4% Karakterkrav på i dansk og matematik på 4 for stx og 2 for hf Procentdel der ved optag ikke opfylder krav Årligt antal der ved optag ikke opfylder krav Stx Hf Stx Hf 8% 4% 2 566 370 1 2 2 Dette er en vurdering

Læs mere

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat:

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat: notat: SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT 13-05-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen SU-reform:

Læs mere

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen

ÅRGANG 2004. Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004. Studieadministrationen ÅRGANG 2004 Profil af de studerende, der er optaget på DTU sommeren 2004 Studieadministrationen Årgang 2004-undersøgelsen Indhold: Profil af de studerende på årgang 2004... 2 Antal og køn... 3 Kvotient,

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Evaluering af studiekompetence efter andet gennemløb af stx, hhx og htx efter gymnasiereformen Afdelingen for gymnasiale uddannelser i Undervisningsministeriet har bedt Danmarks

Læs mere

Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes

Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes 10-1037 - lagr - 19.11.2010 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 78 Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes Unge starter på uddannelse tidligere og tidligere. Over

Læs mere

Grundforløb første halve år 2015-2018

Grundforløb første halve år 2015-2018 Grundforløb første halve år 2015-2018 Dansk Engelsk Almen Billedkunst/ Fysik Matematik Naturvidenskabeligt Samfunds- Biologi Idræt sprogforståelse musik grundforløb fag Studieretningsforløb 2½ år Naturvidenskabelige

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019

Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Tabelbilag: Studieretninger på de gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx samt toårig stx) for skoleåret 2018/2019 Flest 1.g ere på stx går på samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige. Tabel 1. Fordeling

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2013 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 9

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser Profilmodel 1 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 1 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 189 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - på Spørgsmål 189 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC.

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC. LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... VIAUC.DK/LAERERISKIVE

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Optag vinter 2013 Diplomingeniør

Optag vinter 2013 Diplomingeniør Optag vinter 213 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU.

Læs mere