eg a/s Årsrapport 2009 eg a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eg a/s Årsrapport 2009 eg a/s"

Transkript

1 Koncernens adresser EG A/S Årsrapport EG A/S Årsrapport 2009

2 Årsrapport 2009 eg a/s eg utility a/s It gruppen a/s eg data inform a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as Bygteq it a s 2 EG A/S Årsrapport 2009

3 Indholdsfortegnelse ledelsesberetning... 4 Året i hovedtræk... 4 koncernens hovedtal... 7 Årets resultat... 8 forventninger til organisation og selskabsledelse Viden og ressourcer Udviklingsomkostninger Corporate Governance Samfundsansvar Medarbejderobligationer forretningsområder Koncern EG Danmark EG Utility IT Gruppen EG Data Inform risikostyring BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS LEDELSESHVERV påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning anvendt regnskabspraksis definitioner koncernens REGNSKAB moderselskabets REGNSKAB JURIDISK KONCERNSTRUKTUR koncernens ADRESSER EG A/S Årsrapport 2009

4 LEDELSESBERETNING Året i hovedtræk Året i hovedtræk I 2009 lykkedes det EG A/S at levere det bedste driftsresultat (EBITA) i selskabets historie samtidig med opkøb i både Danmark og Norge. Men 2009 har også budt på en strategisk fokusering på kerneforretningen, hvilket sammen med den økonomiske krise, som indtrådte umiddelbart før året startede, har medført en faldende omsætning. I forbindelse med årsrapporten for 2008 berettede ledelsen, at det var blevet besluttet at foretage tilpasninger i organisationen, og det var således ledelsens forventning, at selskabet havde justeret sin omkostningsbase, således at den svarede til efterspørgslen i 2009, hvilket skulle vise sig at holde stik. Koncernens samlede driftsresultat (EBITA) blev på 67,3 mio. kr., hvilket er det bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie. Omsætningen endte på 924,3 mio. kr. Frasalg fra årets start Med virkning fra 1. januar 2009 solgte EG A/S TrueLink-konceptet og de tilhørende 13 medarbejdere til TrueLink A/S. TrueLink A/S blev etableret som et nyt selskab med den hidtidige leder af forretningsområdet, Per Hedeboe Jensen, som hovedaktionær. EG A/S fortsatte som investor i selskabet gennem en mindre aktiepost og via et medlemskab af bestyrelsen. Navneskifte Den 31. januar skiftede selskabet navn fra EDB Gruppen A/S til EG A/S. Beslutningen blev truffet på baggrund af en lang række interviews med både kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, hvor der fremkom ønske om en bevægelse væk fra det noget bedagede EDB-udtryk. Omvendt var der, på tværs af alle adspurgte, stærk loyalitet over for EG, som i alle selskabets mere end 30 år er blevet benyttet i vores logo. Generalforsamling i april Den 6. april blev der afholdt generalforsamling, hvor følgende personer i denne forbindelse blev valgt til bestyrelsen: Lars Terney, Christian Jarnov, Torben Skriver Frandsen og Michael Haaning. Ud af bestyrelsen trådte den hidtidige formand Lars Bruhn. I samme omgang indtrådte de medarbejdervalgte repræsentanter: Susanne Frandsen (genvalg), Charlotte Kronborg Bennetsen (nyvalg) og Hanne Madsen (nyvalg). Ud af bestyrelsen trådte de tidligere medarbejdervalgte repræsentanter Bent Mosgaard og Carsten Jensen. I løbet af første halvår 2009 trådte Torben Skriver Frandsen ud af bestyrelsen og blev senere erstattet af Mogens Elsberg. Rekordindtjening i første halvår Efter årets første seks måneder kunne selskabet præsentere et halvårsregnskab, som viste en solid indtjeningsfremgang trods vigende marked. EG A/S driftsresultat (EBITA) udgjorde 34 mio. kr., hvilket var 31,3 % højere end i samme periode 2008 samt det bedste resultat for første halvår i 5 år. I denne halvårsrapport kommunikerede selskabet, at forventninger om en stigning i EBITA for hele 2009, i forhold til året før, blev opretholdt. Resultatfremgangen kan primært henføres til en effektivisering af koncernens leveranceprocesser, et fokus på reduktion af ikke-værdiskabende omkostninger samt en forbedret konkurrencemæssig position inden for branchespecifikke og procesoptimerende it-løsninger. Nettoomsætningen i første halvår 2009 udgjorde 487 mio. kr., hvilket var 9,6 % lavere end samme periode sidste år. Tilbagegangen i salget kan i al væsentlighed henføres til en generel investeringsmæssig tilbageholdenhed hos EG s kunder på grund af den nuværende 4 EG A/S Årsrapport 2009

5 LEDELSESBERETNING Året i hovedtræk globale økonomiske krise, samt en beslutning om at afvikle ikke-strategiske områder og løsninger. Bygteq it a s vil, efter sammenlægningen, fortsætte som en selvstændig forretningsenhed i EG. Ordrebeholdningen var ved udgangen af første halvår 2009 højere end ved indgangen til året. Nyt forretningsområde: Applikationsforvaltning EG startede den 2. november en ny forretningsenhed, Applikationsforvaltning, ledet af Lars Peter Jensen og Søren Helsted, der begge kom som partnere fra IBM og har stor erfaring inden for området. Med introduktionen af applikationsforvaltning kan EG fremover tilbyde fordelene ved brug af globale ressourcer, samtidig med at alle opgaver også bemandes med lokale EG-kompetencer med en solid brancheerfaring. Via et strategisk samarbejde med en af Indiens førende leverandører har EG udviklet et koncept for de virksomheder, som ikke ønsker at outsource deres it-support, men som ønsker omkostningsreduktion, fleksibilitet og skalerbarhed i hidtil uset omfang. Det nye koncept gør det muligt for små og mellemstore virksomheder at skalere ydelserne op og ned efter skiftende behov, samtidig med at virksomheden bevarer fuld kontrol og rådighed over konsulenterne svarende til, at konsulenterne var ansat hos virksomheden. Opkøb af Bygteq it a s Pr. 31. december 2009 overtog EG A/S Bygteq it a s, og hermed dannedes den største leverandør af it-brancheløsninger til bygge-, anlægs- og installationsbranchen i Danmark. Bygteq it a s leverer it-brancheløsninger til bygge-, anlægs- og installationsbranchen. Selskabet beskæftiger lidt over 100 medarbejdere i henholdsvis Vejle og Brøndby og har en omsætning på ca. 100 mio. kr. Med tilførsel af Bygteq it a s kunder og medarbejderkompetencer ser EG yderligere mulighed for at lave it-løsninger, der understøtter den samlede forsyningskæde for det udførende byggeri. Repræsentanter for de to sælgende organisationer har indvilliget i at indtræde i et Advisory Board, der har til formål at komme med input til den fremtidige understøttelse af branchens it-behov og dermed branchens konkurrencedygtighed. Begivenheder efter årets udgang Utility-opkøb i Norge Den 12. november meddelte selskabet, at der var underskrevet en aftale om, at selskabet med virkning fra d. 1. januar 2010 ville overtage EnergyFront i Norge, som leverer løsninger til Energisektoren et område hvor EG har en førende position i både Sverige og Danmark. Det opkøbte selskab skal bruges som brohoved for at tage markante markedsandele på det meget interessante norske marked. Det opkøbte selskab, EnergyFront, har base i Trondheim og har lidt under 20 ansatte. EG tilbyder i forvejen en særdeles stærk løsning i både Danmark og Sverige på forsyningssektorområdet med kunder som Nordjysk Elhandel (DK), HNG/MN Naturgas (DK), Öresundskraft (SE), og Skellefteå Kraft (SE), og planen er, at EG s Xellent-løsning, som er baseret på Microsofts Dynamics AX-platform, fremover også skal udbydes til det norske marked via EnergyFront. 5 EG A/S Årsrapport 2009

6 LEDELSESBERETNING Året i hovedtræk IFRS EG A/S årsrapport er for femte gang aflagt i Nettoomsætning 15,0 overensstemmelse med International Financial ,0 Reporting Standards (IFRS) , , , , ,0 Nettoomsætning i mio. kr. Omsætningsændring Data til grafer: Nettoomsætning i mio. kr , Omsætningsændring -4,6 0,7 9,8 13,3-10, EBITA, driftsresultat 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, EBITA, driftsresultat i mio. kr. EBITA i pct. af omsætning 0,0 Data til grafer: EBITA, driftsresultat i mio. kr EBITA i pct. af omsætning 6,2 6,6 5,5 4,7 7,3 6 EG A/S Årsrapport 2009

7 LEDELSESBERETNING koncernens hovedtal Ko n ce r n e n s h o v e d t a l Koncernens hovedtal I millioner DKK Resultatopgørelse Nettoomsætning 824,3 830,2 911, ,5 924,3 Vareforbrug 255,3 268,6 297,5 317,3 255,4 Bruttofortjeneste 569,0 561,6 613,9 715,2 668,9 Personaleomkostninger 396,4 388,0 431,2 512,6 464,6 Andre eksterne omkostninger 109,4 104,3 119,7 138,1 125,5 EBITDA, driftsresultat før afskrivninger 63,2 69,3 63,0 64,5 78,8 Driftsmæssige afskrivninger 12,2 14,5 13,3 15,7 11,5 EBITA, driftsresultat 51,0 54,8 49,7 48,8 67,3 Afskrivninger, amortiseringer 4,6 0,2 4,8 18,6 11,8 Indtægter fra frasolgte aktiviteter 0,0 0,0 23,0 0,0 3,3 EBIT, driftsresultat 46,4 54,6 67,9 30,2 58,8 Finansielle poster, netto 10,1 4,7 4,9-0,3 6,4 PTP, resultat før skat 56,5 59,3 72,8 29,9 65,2 Skat af årets resultat 14,2 21,0 11,0 8,3 14,8 ATP, årets resultat 42,3 38,3 61,8 21,6 50,4 Amortiseringer i forbindelse med opkøb 0,1 0,1 3,6 9,2 8,8 Salg af aktiviteter 0,0 0,0-17,3 0,0-2,5 Ændring af skatteprocent 0,0 0,0-2,1 0,0 0,0 Normaliseret resultat efter skat 42,4 38,4 46,1 30,8 56,7 Balance Udviklingsprojekter 9,6 12,9 9,4 7,6 12,2 Langfristede aktiver ekskl. udviklingsprojekter 57,3 52,7 180,1 185,2 204,0 Omsætningsaktiver 384,0 397,1 382,9 391,7 354,5 Aktiver i alt 450,9 462,7 572,4 584,5 570,7 Egenkapital 247,7 267,7 331,6 353,7 259,3 Forpligtelser 203,2 195,0 240,8 230,8 311,4 Passiver i alt 450,9 462,7 572,4 584,5 570,7 Investering i materielle aktiver, netto -20,9 4,1 6,4 12,9 6,0 Koncernens nøgletal Omsætningsændring -4,6 0,7 9,8 13,3-10,5 Bruttomargin i pct. af omsætning 69,0 67,6 67,4 69,3 72,4 EBITA i pct. af omsætning 6,2 6,6 5,5 4,7 7,3 Antal medarbejdere Resultat pr. aktie, EPS 12,0 10,9 17,5 6,1 14,2 Ovenstående nøgletal er ikke beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Der henvises til definitioner i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. 7 7 EG A/S Årsrapport 2009

8 LEDELSESBERETNING årets resultat Årets resultat Med en indtjening (EBITA) på 67,3 mio. kr. opnåede EG-koncernen sit bedste resultat i selskabets mere end 30-årige historie og fik en fremgang på 37,9 % i forhold til Koncernens omsætning blev i regnskabsperioden 1/1 31/ ,3 mio. kr. mod 1.032,5 mio. kr. i Resultater i koncernen Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg i 2009 med 22,2 % til 78,8 mio. kr. mod 64,5 mio. kr. i en række af EG s kunder vælger således at erhverve driftsbaserede ydelser frem for investeringsorienterede it-løsninger. Baseret på EG s styrke inden for driftsrelaterede leveranceformer er denne tendens med til at styrke EG s relative konkurrenceposition på markedet. Således har EG Data Inform, som har en stor del af sin omsætning i form af driftsbaserede ydelser, og EG Utility, som er 100 % fokuseret på it-løsninger til forsyningssektoren, begge vist flot omsætningsmæssig fremgang. Det samme har en stor del af EG Danmarks branchefokuserede forretningsenheder. Driftsresultatet (EBITA) steg i 2009 med 37,9 % til 67,3 mio. kr. mod 48,8 mio. kr. i Resultatet før skat blev i 2009 på 65,2 mio. kr. mod 29,9 mio. kr. i 2008, hvilket svarer til en stigning på 118,1 %. Omsætning I forhold til 2008 faldt omsætningen med 10,5 %, fra 1.032,5 mio. kr. i 2008 til 924,3 mio. kr. i Tilbagegangen i omsætningen kan i al væsentlighed henføres til, at vi tidligt på året traf en beslutning om at afvikle ikke-strategiske områder og løsninger. Denne beslutning har medført ca. 50 mio. kr. i tabt omsætning. Herudover har omsætningen været negativt påvirket af en generel investeringsmæssig tilbageholdenhed hos EG s kunder på grund af den nuværende globale økonomiske krise. Dette har i særdeleshed påvirket salget af hardware, hvilket har betydet mest for det danske selskab, EG Danmark, som har den største hardwareomsætning af EG s forretningsenheder. Samtidig er markedet for indeværende karakteriseret af en øget efterspørgsel efter it-løsninger med reduceret kapitalbinding, og Bruttofortjenesten i koncernen blev i 2009 på 668,9 mio. kr. Det svarer til et fald på 6,5 % i forhold til Faldende omkostninger Personaleomkostningerne blev i ,6 mio. kr. mod 512,6 mio. kr. i Det svarer til et fald på 9,4 %. Andre eksterne omkostninger faldt med 9,1 % fra 138,1 mio. kr. i 2008 til 125,5 mio. kr. i Den væsentligste årsag til faldet i omkostningerne er, at vi på tværs af koncernen har været særdeles omkostningsbevidste generelt, samt at vi i slutningen af 2008 tog en beslutning om at reducere antallet af medarbejdere, således at vores omkostninger matchede de forventede indtægter i Resultatet efter skat blev i 2009 på 50,4 mio. kr. mod 21,6 mio. kr. i 2008, svarende til en stigning på 133,3 %. Balance Ultimo 2009 havde EG A/S en samlet koncernbalance på 570,7 mio. kr. mod 584,5 mio. kr. ultimo EG A/S Årsrapport 2009

9 LEDELSESBERETNING årets resultat Egenkapital Egenkapitalen var ultimo 2009 på 259,3 mio. kr Bruttofortjeneste 73,0 72,0 71,0 Opkøb i perioden Den 31/ købte EG A/S aktierne i Bygteq it a s. Selskabet leverer brancheløsninger til bygge-, anlægs- og installationsbranchen, beskæftiger lidt over 100 medarbejdere i henholdsvis Vejle og Brøndby ,0 69,0 68,0 67,0 66,0 65,0 og har en omsætning på ca. 100 mio. kr ,0 Den samlede anskaffelsessum og dens fordeling på aktiver og passiver fremgår af noterne og pengestrømsopgørelsen. Bruttofortjeneste i mio. kr. Bruttomargin i pct. af omsætning Data til grafer: Bruttofortjeneste i mio. kr Bruttomargin i pct. af omsætning. 69,0 67,6 67,4 69,3 72,4 60,0 Normaliseret resultat efter skat 50,0 40,0 Mio. kr. 30,0 20,0 10,0 0, Data til grafer: Normaliseret resultat efter skat 42,4 38,4 46,1 30,8 56,7 9 EG A/S Årsrapport 2009

10 EG Kundecase EG KUNDECASE Effektiviseringsanalyse EG MC s Effektiviseringsanalyse skaber gevinstpotentiale i millionklassen Thomas Skovlund Madsen Souschef Jens Schultz a/s Jens Schultz a/s blev etableret i 1969 og har udviklet sig til at være Sydfyns største udbyder af trælast, byggematerialer, værktøj, beslag, erhvervsbeklædning og alt til hus og have. Virksomheden omsætter for 260 millioner med 110 ansatte fordelt på 4 afdelinger. Jens Schultz a/s har kørt ERPsystemet ASPECT4 gennem årene. Behovet for en effektivisering var både stort og påtrængende, da man var blevet for administrationstung. Jens Schultz a/s var blevet for administrationstung og ønskede en effektivisering gennemført, hvor man fik udnyttet mulighederne i ERP-systemet bedre samt optimeret egne processer. Ønsket var at skabe en forretningsorienteret tilgang frem for kun at fokusere på it. Baseret på tidligere erfaringer blev EG Management Consulting (EG MC) taget med på banen til at styre og realisere et helhedsorienteret forløb med afsæt i en effektviseringsanalyse. Vi havde et mærkbart behov for effektivisering inden for udvalgte fokusområder som tilbuds- og ordrehåndtering, indkøbsdisponering, lagerprocesser og fakturakontrol, fortæller souschef Thomas Skovlund Madsen. Effektiviseringen skulle bl.a. komme via en bedre udnyttelse af vores ressourcer, og udarbejdelsen af mere optimale arbejdsgange samt en bedre udnyttelse af ERP-systemet. En stramt styret proces tog fart... Vi lagde ud med en afstemning af indholdet og brugte EG MC til at hjælpe med fastlægningen af målsætningerne. Man er ofte for farvet selv og ikke så skarp og behovsrelateret, som når andre hjælper med at løfte definitionen af målene på plads. En værdifuld gevinst var EG MC s fokus på det resultatorienterede, der smittede af på alle de involverede medarbejdere. Procesoplevelsen var god. Processen blev stramt styret af EG MC i et forløb over ca. 6 uger, hvor 20 % af vores medarbejdere var involveret. Styringen gjorde det nemt - og klart specificerede opgaver til os sikrede fremdriften. Hele processen forløb effektivt, endda midt i vores højsæson, hvor vi næsten kunne have ønsket os et par uger mere, fortæller Thomas Skovlund Madsen. Processen blev stramt styret af EG MC i et forløb over ca. 6 uger, hvor 20 % af vores medarbejdere var involveret. 10 EG A/S Årsrapport 2009

11 EG Kundecase På 12 måneder kan vi realisere 3,2 millioner - i alt er gevinstpotentialet 4,5 millioner over en forventet periode på 18 måneder Forløbet af effektiviseringsanalysen... I alt blev der bearbejdet 8 processer: Tilbudsgivning Ordrehåndtering Skaffevarer Ekspedition pluk og udlev. fra lageret Varemodtagelse og læg på lager Intern flytning af varer Returvarehåndtering Indkøbsdisponering og indkøb Fakturakontrol - leverandørfaktura Procesanalyse via workshops Efter afstemning og fastlægning af mål startede vi på procesanalysen. En serie af workshops skabte kortlægning af: - Nuværende processer/arbejdsgange - Idealisering af nuværende processer/ arbejdsgange - Realistiske fremtidige processer/ arbejdsgange Dette blev faciliteret af EG MC, der registrerede, tegnede op og gennem forretningsmæssig sparring fik sat fokus på Hvad er tungt? Hvad generer? Hvad er besværligt?. Når vi fandt noget, sørgede de for, at vi ikke blev hængende, men hele tiden kom videre i kortlægningen. Vi fandt mange unødvendige og dobbeltkontrolfunktioner i tilbuds- og ordrehåndteringen. Alt dette forløstes i en dokumentation af realistiske fremtidige processer. Processerne var listede med kvalitative og kvantitative gevinster/resultater. Prioritering af indsats og effekt Behandlingen af gevinster/resultater blev gjort klar til prioritering af projekter ud fra en skematisk præsentation af realiserbar økonomisk effekt, set i forhold til størrelsen af indsatsen. Denne prioritering kunne så forelægges ledelsen som et godt beslutningsgrundlag. Herefter blev der udarbejdet projektbeskrivelser - klar til igangsætning. De 8 processer udmøntede sig i, at 13 projekter blev defineret og klargjort til igangsætning. 7 af disse er blevet iværksat, som realiserer en forventet gevinst på 3,2 millioner på bare 12 måneder. 6 projekter ligger klar på hylden, der forventes realiseret på 18 måneder og kan realisere en gevinst på 1,3 mill. - og hvis vi opnår bare det halve, er vi lykkelige! Resultatet af processen blev: Vi fik optimeret og dokumenteret vores 8 hovedprocesser fuldt ud med et klart fokus på forbedringspotentialet Vi fik skabt en bred forretningsforståelse på tværs i forretningen Involveringen af organisationen sikrer et godt grundlag for realiseringen af de skitserede gevinster Undervejs fik EG MC flere såkaldte Quick wins identificeret dvs. små opgaver med en stor gevinst for virksomheden - som ikke alle er direkte økonomisk målbare. Hele procesforløbet skabte et stort engagement og masser af aha-oplevelser hos medarbejderne - samt en meget høj detaljeringsgrad. Indledende skepsis hos nogle blev vendt til en bred forståelse af den brændende platform og betydningen af hver enkelts indsats for næste led i kæden. Og nye medarbejdere kan nu nemt introduceres for, hvordan vi gør tingene hos os. Vi skal bygge videre på den motivation, ejerskabsfølelse og engagementet, der er skabt, og med prioriteringen og igangsætningen af de første projekter sikre realiseringen - og ikke mindst følge op på de resterende skitserede projekter, så alle gevinsterne kommer i hus. Fra it til strategisk samarbejde Ud over de økonomiske gevinster har samarbejdsrelationen med EG udviklet sig fra it-leverandørforholdet til et ægte strategisk partnerskab Ud over den økonomiske gevinst har det for mig personligt stor værdi, at vi med projektet har flyttet samarbejdet med EG til et strategisk plan, hvor vi i en rigtig god tone har fået skabt stærke relationer og udnytter hinandens kompetencer bedre - takket være procesforløbet, afslutter Thomas Skovlund Madsen. Om EG Management Consulting EG Management Consulting er en selvstændig enhed i EG A/S med afdelinger i Århus og Ballerup. Vi hjælper vores kunder med: Projektkultur og omstillingsevne Forretningsorientering og udvikling af it-organisationen Sikring af udbytte fra it-investeringer og -projekter Effektivisering og procesoptimering 11 EG A/S Årsrapport 2009

12 LEDELSESBERETNING Forventinger til 2010 Forventninger til 2010 Forventninger til 2010 Ledelsen forventer, at også 2010 bliver præget af den nuværende finanskrise, og det har derfor været naturligt at overveje, hvilke konsekvenser dette vil få for EG A/S, og dermed hvilke strategiske initiativer der bør initieres for at bringe os styrkede igennem. I forbindelse med årsrapporten for 2008 berettede selskabet, at det er ledelsens oplevelse, at EG A/S historisk set har klaret sig bedre end mange af selskabets konkurrenter i nedgangstider, og det kan nu konstatere, at selskabet på trods af krisen har været i stand til at levere indtjeningsmæssig fremgang. Resultatmæssige forventninger Ledelsen forventer, at selskabet i 2010 kan vise forbedrede driftsmæssige resultater i forhold til Det endelige resultat vil dog blandt andet afhænge af aktivitetsniveauet, den økonomiske udvikling og lønudviklingen på det skandinaviske marked. EG A/S tager derfor forbehold for forhold, der er uden for selskabets kontrol. Ledelsen forventer, at også 2010 vil være præget af en konsolidering af branchen, således at de stærkeste og mest professionelle leverandører vil komme styrkede ud. Vi er overbeviste om, at EG er en af de virksomheder, som er bedst rustet til at være blandt vinderne, da EG allerede før finanskrisen havde valgt at fokusere på branchetilrettede ydelser og i mere end 30 år har leveret dokumenteret værdi til kunderne. Omsætningsforventning Ledelsen forventer, at selskabet i 2010 igen kommer over 1. mia. kroner i omsætning. Fortsætter opkøbsstrategi Det er stadig en del af EG A/S strategi at foretage akkvisitioner, og selskabet er interesseret i at udnytte sin økonomiske soliditet til at gennemføre et eller flere opkøb i løbet af EG A/S Årsrapport 2009

13 LEDELSESBERETNING 13 EG A/S Årsrapport 2009

14 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Viden og ressourcer Organisation og selskabsledelse Viden og ressourcer Vores værdigrundlag EG har nogle fælles værdier, som afspejler sig i vores daglige arbejde. De fire værdier er: Troværdighed Vi gør det, vi siger! Kunden skal opleve, at en aftale er en aftale, når kunden handler med os. Kunden skal møde vores medarbejdere som mennesker, der ærligt og redeligt kan sige både til og fra på de rette tidspunkter. Vi vil fortsat være kendt som dem, der kommunikerer ærligt og troværdigt. Dem, som man kan regne med! Vores medarbejdere er med til at bevare og videreudvikle vores troværdighed, når de tager ansvar for egen kommunikation og samtidig gør opmærksom på handlinger og beslutninger i vores virksomhed, der ikke bidrager til vores troværdighed. Respekt Vi har respekt for forskelligheder! Det er samspillet mellem forskelligheder, der skaber udvikling, gør os stærke og gør det muligt for os at levere bedre løsninger til vores kunder. Vores medarbejdere er med til at bevare og videreudvikle respekten i EG, når de udviser respekt for alle deres kolleger. Det er med til at gøre det attraktivt og værdifuldt for vores kunder at lave forretning med os. Stolthed Kunderne anerkender EG s medarbejdere som fagligt kompetente og i besiddelse af evnen til innovativ tænkning! Vores mange meget tilfredse kunder skyldes et samarbejde, hvor vi har leveret gode løsninger og skabt værdi for kunden. Vi skal huske at anerkende vores kollegers flotte arbejde, og vi kan være stolte af resultaterne. Der er ikke noget galt i at være stolt grænsende til det ærekære hvis man har noget at have det i! Derfor søger enhver medarbejder at holde sit faglige kompetenceniveau højt og samtidig at udfordre sig selv, sin chef og sine kolleger til at finde nye løsninger. Det er gennem medarbejderne og deres viden, at EG hver eneste dag er med til at skabe værdi og dermed gøre en forskel. Dette er baggrunden for, at EG løbende investerer betydelige ressourcer i vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. For de er virksomhedens allervigtigste strategiske aktiv! Når målet samtidig konstant er at skabe værdi for kunderne, og at al eksekvering skal ske som et resultat af dynamiske og innovative processer, også når det gælder tidsplaner og budgetter, stiller det store krav til medarbejdernes fleksibilitet. Fællesskab Vi arbejder aktivt for at skabe et professionelt arbejdsfællesskab. Et sådant fællesskab er resultatet af kompetente kollegers ønske om at skabe større synergi og løfte mere i flok både internt og i samarbejde med kunderne. Sammen med kolleger og kunder agerer vi som medspillere, der trækker på hinandens viden. Når vi inspirerer og bidrager til fælles resultater, kan vi skabe den værdigivende synergi. Samtidig forudsætter det, at EG også løbende foretager målinger, både af kundetilfredshed og af Key Performance Indicators for henholdsvis den enkelte medarbejder og for virksomheden som helhed, for at kunne holde kursen i de ofte meget oprørte vande med meget omskiftelige markedsvilkår. 14 EG A/S Årsrapport 2009

15 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Viden og ressourcer Udvikling af vores kompetencer EG har i løbet af de sidste par år gennemført en gennemgribende opgradering inden for stort set alle kompetenceområder i organisationen. Det er sket dels via rekruttering af nye, stærke personprofiler med formelle uddannelser og stærke kompetencer, og dels ved at vi efter opkøb af virksomheder drager værdiskabende læring af den nye kultur og de nye kompetencer. Ud over den generelle vidensopbygning har hver forretningsenhed ansvaret for efteruddannelse af konsulenternes specifikke kompetencer. Den løbende opdatering på fag- og branchespecifikke områder er grundlaget for, at EG til stadighed kan levere konkurrencedygtige spidskompetencer inden for alle de forretningsområder og segmenter, hvor selskabet arbejder. For at fastholde den erhvervede viden og de udviklede kompetencer opererer EG med faste målsætninger for at begrænse personaleomsætningshastigheden. I forbindelse med koncernens store Lean-projekt har vi inddraget medarbejdere fra næsten alle forretningsområder. Det er sket for at skabe en platform for vidensdeling, decentralt ejerskab og medarbejderkompetenceudvikling. Trivsel på arbejdspladsen For at nå de formulerede mål har EG indført et trivselsprogram, som ved hjælp af proaktive tiltag over for alle medarbejdere skal øge medarbejdernes generelle tilfredshed med deres arbejdsplads og dermed også fastholde dem som medarbejdere i mange år. Desuden skal de gennemførte tiltag være med til at sikre medarbejdernes sundhed og dermed yderligere begrænse det i forvejen lave sygefravær. Ud over behandlingstilbud indeholder trivselsprogrammet også tilbud om individuel terapeutisk hjælp. 15 EG A/S Årsrapport 2009

16 LEDELSESBERETNING Organisation og selskabsledelse - Udviklingsomkostninger Organisation og selskabsledelse Udviklingsomkostninger EG anvender hvert år betydelige beløb på forsknings- og udviklingsaktiviteter. I 2009 blev der således anvendt i niveauet timer med en samlet omkostning på ca. 90 mio. kr., hvilket er ca timer mere end i En stor del af aktiviteterne er medfinansieret af kunder via releaseaftaler. Kun væsentlige udviklingsaktiviteter (over 1 mio. kr.), hvor EG er sikker på et godt salgspotentiale, aktiveres i regnskabet. Af de samlede udviklingsomkostninger er 3,5 mio. kr. aktiveret under udviklingsprojekter under udførelse. 16 EG A/S Årsrapport 2009

17 LEDELSESBERETNING organisation og selskabsledelse - Corporate governance Organisation og selskabsledelse Corporate Governance Cidron IT A/S overtog i ,6 % af aktierne i EG A/S (på daværende tidspunkt EDB Gruppen A/S). Den resterende del af aktierne ejes som egne aktier af EG A/S. Cidron IT A/S er indirekte kontrolleret af Nordic Capital Fund VII via EDB Gruppen Holding A/S som hovedaktionær samt en række ledende medarbejdere. EG A/S ledelse monitorerer løbende udviklingen inden for corporate governance. På den måde sikrer ledelsen, at selskabet, internt såvel som eksternt, er ledet på en måde, som er i harmoni med tiden og i overensstemmelse med gældende lovgivning, således at samtlige interessenters tarv bliver varetaget. Bestyrelsen afholder årligt 5-6 bestyrelsesmøder, hvor selskabets ledelse fremlægger en status på udvalgte områder, ligesom bestyrelsen bliver forelagt oplæg til fremadrettede strategiske initiativer. Herudover mødes bestyrelsens formandskab så vidt muligt månedligt med koncernchefen til en gennemgang af den forretningsmæssige udvikling, ligesom der afholdes ad hoc-bestyrelsesmøder i det omfang, det skønnes nødvendigt. Bestyrelsen har endvidere nedsat to udvalg til at varetage opgaver inden for hhv. opkøb og revision. Grundlaget for tilrettelæggelse af ledelsens opgaver er blandt andet aktieselskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt god praksis fra sammenlignelige virksomheder. Herudover er koncernen i kraft af sit ejerskab underlagt Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse, udstukket af Danish Venture Capital and Private Equity Association. Retningslinjerne kan findes på DVCA s hjemmeside Det er EG A/S hensigt at følge retningslinjerne til fulde. Direktionen bliver aflønnet med en fast løn samt en performance-afhængig bonus, der er relateret til selskabets resultater. Bestyrelsen bliver betalt et fast beløb for bestyrelsesarbejdet (jf. note 2). Bortset fra de 3 medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter er alle bestyrelsesmedlemmer udpeget af Cidron IT A/S. Regler for udpegning og udskiftning af selskabets bestyrelse og for ændringer i selskabets vedtægter samt for bestyrelsens muligheder for udstedelse af nye aktier er beskrevet i selskabets vedtægter, som kan findes på selskabets hjemmeside: www. eg.dk. Selskabet har etableret en funktion, som løbende overvåger, hvorvidt selskabets guidelines og politikker bliver overholdt. Denne funktion rapporterer kontiniuerligt til revisionskomiteen. Nordic Capital Fund VII er repræsenteret i bestyrelsen ved Partner Lars Terney. Cidron IT A/S har i forbindelse med købet af aktierne i EG A/S optaget gæld i Nordea. Gælden vurderes som passende i forhold til behovet for finansiel fleksibilitet i EG A/S og er udelukkende seniorgæld med primært lang løbetid. Finansieringsstruktur Cidron IT A/S er finansieret med en kombination af egen- og fremmedkapital. Egenkapitalen har én aktieklasse, som ejes af EDB Gruppen Holding A/S og ledende medarbejdere. Fremmedkapitalen består af seniorbankgæld. Ejerforhold EG A/S er ejet af Cidron IT A/S, som ejer 97,6 % af den udestående aktiekapital i EG A/S. Kapitalstruktur Alle aktier i EG A/S har samme rettigheder og er således ikke opdelt i klasser. 17 EG A/S Årsrapport 2009

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 Koncernens adresser Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 EDB Gruppen Årsrapport 2008 97 Årsrapport 2008 edb gruppen a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as It gruppen a/s eg data inform a/s eg

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

First North Meddelelse. Nummer 106 29. maj 2008

First North Meddelelse. Nummer 106 29. maj 2008 First North Meddelelse. Nummer 106 29. maj 2008 København den 29. maj 2008 Guava A/S (Tidligere Notabene.net A/S) Q3 regnskab for 2007/08 Omsætningen er i årets tre kvartaler steget med 336 % i forhold

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere