Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 1. januar december 19 Balance 31. december 20 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 22 Noter 23 Særlige specifikationer 28 Påtegninger Ledelsespåtegning 30 Den uafhængige revisors påtegning 32 Side

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Erhvervsakademi Dania Minervavej Randers SØ Danmark Telefon: Telefax: CVR-nummer: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Randers Hjemmeside: Mail-adresse: Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision John Jeppesen (formand) Anders G. Christensen (næstformand) Ann K. Østergaard, Benny Yssing, Bill Sejer Pharsen, Ejner Bank Andreasen, Gunner Møller, Hans A. Sørensen, Harald Mikkelsen, Henrik Øelund, Jacob Pagh Jeppesen, Jan Erik Elgaard, Kasper Sandberg Nikolajsen, Kirsten Holmgaard, Mette Rohde Terp, Niels Yde, Ole Svit, Otto M. Jakobsen, Pia Vendelbo, Tage Andersen, Torben Jessen. Rektor Lis Randa Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal udvikle eksisterende og nye erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelser, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner. Erhvervsakademiet skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. Danske Bank PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej Skive 1

4 Præsentation af institutionen Mission Det er Erhvervsakademi Danias mission at udvikle og udbyde erhvervsakademi- og professionsbachelor uddannelser af høj kvalitet både regionalt, nationalt og internationalt i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Vi udvikler i tæt samarbejde med professionshøjskolerne professionsbacheloruddannelser både som hele professionsbacheloruddannelser og som overbygningsuddannelser. Vi uddanner landets mest efterspurgte erhvervsakademiuddannede inden for vore kompetenceområder, og gennem vore stærke bånd til erhvervslivet sikrer vi en høj grad af aftagerrelevans. Vi giver vore studerende anvendelsesorienterede erhvervskompetencer, som løbende udvikles i et tæt samspil med vore samarbejdspartnere. Vi etablerer videncentre inden for vore kompetenceområder og samarbejder med forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner både nationalt og internationalt inden for vore kompetenceområder med henblik på at indsamle, bearbejde og formidle ny viden både fagligt og pædagogisk. Vision Det er Erhvervsakademi Danias vision at være et innovativt, kvalitetsbevidst og velfungerende erhvervsakademi med et højt fagligt niveau og engagerede og internationalt orienterede undervisere. Erhvervsakademi Dania er kendt som et uddannelsesmiljø med højt til loftet, hvor nytænkning og iværksætteri er omdrejningspunkt i undervisningen i et dynamisk samspil mellem studerende, undervisere og erhvervslivet. Med sit brede geografiske afsæt er det Erhvervsakademi Danias vision at fremstå som et regionalt ansvarligt erhvervsakademi, der sikrer uddannelsesforsyning af især akademiuddannelser til alle egne af akademiets dækningsområde. Vi opfylder særlige regionale uddannelsesbehov og sikrer påstigningsmuligheder til professionsbachelor- og andre videregående uddannelser. Opgaver Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal udvikle eksisterende og nye erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner. Erhvervsakademiet skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. 2

5 Årets faglige resultater Fra 1. januar 2012 fik Erhvervsakademi Dania officielt status som en classic institution. En hård periode med udspaltning af akademiaktiviteterne fra erhvervsskolerne til Dania var slut, og en ny epoke kunne tage sin begyndelse. Efter at den første eufori over at være kommet igennem udspaltningen havde lagt sig, begyndte en opbygningsfase, hvor 8 organisationer med forskellig kultur og forskellige måder at gøre tingene på skulle køres sammen. En helt ny organisation skulle køres på sporet, og der skulle udformes nye strategier, nye værdier, politikker og procedurer. Det var vigtigt at fastholde de tætte relationer til partnerskolerne, så der blev indgået nye samarbejdsaftaler, og der blev lavet kontrakter om lejemål, der tog afsæt i den nye virkelighed. Midt i denne omstillingsproces kan vi dog glæde os over, at Dania har været i stand til at fastholde den positive vækstspiral, der har kendetegnet os siden opstarten i Vi har siden 2009 og frem til 2012 haft en vækst på 44 %, og vi passerede ved optaget i september for første gang 1000 i optag. Fra 2009 og frem til 2012 har vi haft en stigning i optag på de internationale linjer på 54 %. Vi har haft succes med at fremme overgangen fra partnerskolerne til Dania med 98 % siden 2009, og det viser, at den målrettede satsning har båret frugt. Det er ikke bare ord, når vi fremhæver betydningen af fødekanalerne fra erhvervsskolerne. Det er specielt på HHX og EUD, at vi har oplevet vækst i optaget, mens tilgangen fra HTX har været mere begrænset. Det er en udvikling, der er til at få øje på. Trenden er klar, og den skal fastholdes. Der ligger en stor udfordring i at øge væksten i tilgangen også fra de almene, gymnasiale uddannelser. Vi har i 2012 fået godkendt udbud af multimediedesigneruddannelsen i Skive, hvor uddannelsen med sit kreative islæt passer fint ind i det øvrige udbud med den mere programmeringstunge datamatikeruddannelse. Ledergruppen har i 2012 arbejdet målrettet på at få mere struktur og systematik i vores tilgang til placering af nye udbud/specialer i Danias dækningsområde. Der opstilles nu årligt et årshjul for den kommende sæsons ansøgninger, og der er udformet kriterier for bæredygtige afdelinger og bæredygtige uddannelser, der er afsæt for planlægningen ude på afdelingerne. Vi har fået formuleret Danias strategiske platform med inddragelse af ledere, bestyrelse og medarbejdere og tager nu for alvor fat på udrulningen af strategierne fra det institutionelle niveau til afdelinger og uddannelser. Dette arbejde vil pågå i Erhvervsakademi Dania holdt i uge 46 Innovationsuge efter et nyt koncept, INNOMOVE 46. Under overskriften Lokale løsninger på Globale udfordringer inviterede Erhvervsakademi Dania i samarbejde med Cowi Consult, Cradle People og Region Midt til topaktuelle oplæg fra en udvalgt skare af de mest innovative kræfter inden for cirkulær økonomi. Oplæggene blev fulgt op af en række workshops med studerende, virksomheder og kommunale/regionale repræsentanter med Kaospiloter som facilitatorer. Der blev arbejdet videre med oplæggene ude på Danias afdelinger efterfølgende. Det målrettede arbejde med entreprenørskab fører uden tvivl til en hel del Dania dimittender i fremtiden med eget CVR-nummer. 3

6 Årets økonomiske resultat Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning 109,5 9,3 9,4 10,1 0,8 Omkostninger -108,9-9,6-9,0-8,9 0,8 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 0,6-0,2 0,4 1,2 0,0 Finansielle poster i alt -0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 0,3 0,0 0,5 1,4 0,0 Årets resultat 0,3 0,0 0,5 1,4 0,0 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Omsætningsaktiver 38,3 40,7 17,4 15,4 13,2 Balancesum 74,6 40,7 17,4 15,4 13,2 Egenkapital ultimo 19,2 18,8 1,9 1,4 0,0 Langfristede gældsforpligtelser 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser 34,6 21,6 15,5 14,0 13,2 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet 28,4 5,3 1,6 1,4 13,2 Investeringsaktivitet -37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieringsaktivitet 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettopengestrøm, netto 12,8 5,3 1,6 1,4 13,2 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 0,3-0,1 5,3 11,6 2,6 Likviditetsgrad (%) 110,6 188,5 112,4 110,1 100,3 Soliditetsgrad (%) 25,7 46,3 11,0 9,2 0,3 Finansieringsgrad (%) 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsstuderende STÅ Antal STÅ i alt 1.773, , , ,5 0,0 Specificeret på hovedområder: KVU og MVU 1.144, ,9 929,9 874,8 0,0 KVU- og MVU-praktik 202,2 120,3 86,2 49,0 0,0 Åben Uddannelse 347,2 299,8 306,0 274,7 0,0 Udvekslingsstuderende 73,0 38,0 40,0 30,0 0,0 Udenlandske selvbetalere 6,5 9,3 6,0 12,0 0,0 Kursusaktivitet 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 Årets økonomiske resultat 4

7 Årets resultat Erhvervsakademi Danias driftsresultat for regnskabsåret 2012 udviser et overskud på DKK I budgettet for 2012 var der budgetteret med et driftsresultat på DKK , altså et lidt bedre resultat end det realiserede. Årets økonomiske resultat må dog alt andet lige vurderes at være tilfredsstillende, specielt set i lyset af, at 2012 har været et etablerings år med de mange udfordringer, dette indebærer. I forbindelse med etableringen har der været en række ekstraordinære forhold, der forklarer den negative afvigelse i årsresultatet. Her kan nævnes personaletilpasning på en af afdelingerne, hvor der er hensat DKK i årsregnskabet 2012 vedr. en fritstillet medarbejder. Yderligere har feriepengeforpligtelsen været ca. DKK større end budgetteret på grund af ansættelse af flere medarbejdere. Forventninger til det kommende år Erhvervsakademi Danias budget for 2013 udviser et budgetteret årsresultat på DKK 2,4 mio., svarende til en overskudsgrad på 2 %. Omsætningen er for 2013 budgetteret til DKK 119 mio., hvilket er en stigning på ca. DKK 10 mio. i forhold til det realiserede i Stigningen i omsætningen er udtryk for, at Dania har videreført den positive vækstspiral fra de tidligere år. Danias likviditet forventes fortsat positiv i 2013 på nogenlunde samme niveau som i Dania er her et år efter etableringen nu på vej ind i en konsolideringsfase med en mere stabil drift og de basale systemstrukturer og styringsinstrumenter på plads. Vi har indkørt et nyt økonomistyrings/budgetterings værktøj, Office Link, og fokus vil nu fremadrettet i højere grad kunne rettes mod Danias kerneydelse, levering af uddannelser og dermed knyttede serviceydelser. Vi er også nu gearede til de mange nye opgaver, der venter os i relation til Ministeriets innovationsstrategi, og den særlige rolle, der forventes af erhvervsakademierne. 5

8 Målrapportering Året der gik - Udviklingskontrakt 2012 Den 30. april 2012 indsendte Dania statusrapport for 2012 til Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående uddannelser (FIVU). I 2012 var de centralt fastsatte obligatoriske indsatsområder som tidligere: Høj faglig kvalitet Uddannelse til flere Udviklingsorienterede institutioner Effektiv institutionsdrift Inden for hvert område blev vi målt på en række resultatkrav med indikatorer og milepæle, de fleste fastlagt af FIVU, men også en række institutionsspecifikke indsatsområder, fastsat af os selv som særlige Dania målsætninger. I afrapportering for 2012 opnåede Dania en opfyldelsesgrad på 94,6 %, som må betragtes som særdeles tilfredsstillende. Opfølgning på årsrapport 2011 I forbindelse med årsrapporten for 2011 blev der opstillet en række forventninger til 2012: 1. Danias fremtidige organisatoriske rammer 2. Fastholde og videreudvikle et godt samarbejdsklima med partnerskolerne 3. God økonomistyring såvel for Dania som helhed som for de enkelte afdelinger 4. Velfungerende administrative rammer for Danias uddannelser 5. Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU 6. Velfungerende videncentre for oplevelsesøkonomi og optometri 7. Gode fysiske rammer i ejede og lejede bygninger med god score i brugertilfredshedsanalysen 8. Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser 9. Attraktiv og overskuelig Dania hjemmeside 10. Velfungerende intranet/fronter 11. Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalysen. Ad 1. Danias fremtidige organisatoriske rammer Med overgangen til classic pr. 1. januar 2012 overgik det daglige driftsansvar til Dania, og en ny organisationsmodel tog sin begyndelse. Ledelsesarbejdet er organiseret efter et traditionelt linje/stabs princip med elementer af matrix-organisering. Øverste ledelseslag er rektoratet som består af rektor, vicerektor samt økonomi-og ressourcechef. Til rektoratet er knyttet en direktionssekretær og en række stabsfunktioner: videncentre, markedsføring, IT-support samt kvalitet, udvikling og pædagogik. Chefgruppen, som refererer til rektor, består af en afdelingschef for hver af Erhvervsakademi Danias geografiske afdelinger samt studiechefen for optometristuddannelsen og uddannelseschefen for serviceøkonom- og hospitality uddannelserne. 6

9 Matrixprincippet afspejles i organisationen ved, at hver afdelingschef ud over ansvaret for sin afdeling har en eller flere tværgående koordinerende ledelsesfunktioner. Denne måde at organisere sig på har vist sig yderst hensigtsmæssig i 2012, hvor det har været en vigtig opgave at få de enkelte lokationer kørt i drift under de nye vilkår. Samtidig har de lokale afdelingsledere sikret, at de fælles strategier og handlingsplaner har kunnet tilpasses de lokale forhold. Gennem de tværgående stabsfunktioner har vi kunnet sikre fælles kurs, koordinering, og optimering i ressourceanvendelsen. De tværgående stabsfunktioner har endvidere kunnet befordre tværfaglighed og videndeling på tværs af lokationerne. I ledergruppen arbejder vi fortsat på en præcisering af grænsefladerne mellem afdelingsledelsen og stabsfunktionerne, og dette vil fortsat være et indsatsområde i Ad 2. Fastholde og videreudvikle et godt samarbejdsklima med partnerskolerne Efter udspaltningen har det været en vigtig målsætning at fastholde og videreudvikle de tætte relationer til erhvervsskolerne i vort dækningsområde. Vi har en fælles interesse i at befordre de lokale uddannelsesmiljøer og den uddannelsespolitiske udvikling i de byer, hvor vi har aktiviteter. Vi har fortsat tæt samarbejde om de fysiske miljøer, og de fleste steder bor Dania fortsat til leje i erhvervsskolernes lokaler. Vi har indgået samarbejdsaftaler med alle partnerskolerne, hvor vi har fastlagt de samarbejdsflader, der er mellem akademi og partnerskole. Samarbejdet i 2012 er blevet evalueret på statusmøder og justeret/ajourført i forhold til den aktuelle situation. Dania har været tovholder på et stort regionalt projekt, Fra talentmasse til entreprenørskab, hvor de fleste af partnerskolerne har deltaget på fordelagtige vilkår i en lang række udviklingsaktiviteter. Som tidligere nævnt har der været en meget positiv udvikling i overgangen fra partnerskolernes erhvervsuddannelser til akademiet, og dette viser, at de gode tendenser har kunnet fastholdes også efter udspaltningen. Det bliver en vigtig fælles udfordring i 2013 at få etableret en Kongevej fra EUD uddannelserne over til de tekniske KVU uddannelser. Dania har i samråd med nogle af partnerskolerne igangsat et analysearbejde, hvor vi har opstillet katalog over tekniske EUD uddannelser på partnerskolerne sammenholdt med relevante tekniske akademiuddannelser, med henblik på at skabe de nødvendige brobygningsaktiviteter og studieforberedende kurser, oplysningsprojekter, m.m. Der har i 2012 været et godt samarbejde omkring AU, se ad 5. 7

10 Ad 3. God økonomistyring såvel for Dania som helhed som for de enkelte afdelinger 2012 har været et særligt år med samkøring af en lang række økonomisystemer, idet budgetterne for året var lagt i 2011 ude på partnerskolerne, mens Dania endnu var et light akademi. Årets resultat på DKK og økonomistyringen gennem etableringsåret har fungeret tilfredsstillende på trods af vanskelige vilkår. Kommentarer til årets resultat findes andetsteds i årsrapporten. Vi har i 2012 implementeret et nyt økonomistyringssystem, Office Link, der muliggør meget tæt budgetopfølgning både ude på afdelingerne og centralt i rektoratet. Budget 2013 er lavet efter ny fælles skabelon og sammenholdt med det nye økonomistyringssystem, og med en ny erfaren økonomichef skulle økonomistyringen nu være på skinner. Ad 4. Velfungerende administrative rammer for Danias uddannelser Der har igennem 2012 været arbejdet systematisk med at optimere de administrative processer. Arbejdet her har primært været rettet mod 2 målsætninger: 1. Bedre kvalitet i de administrative støtteprocesser og ydelser, samt 2. Effektivisering af studieadministrationen. I forhold til disse målsætninger, er der gennemført en række ensretninger af administrative procedurer og automatiseringer af manuelle administrative processer. Der er etableret en tværgående funktion med reference til økonomi-og ressourcechefen, som har gennemført analyser og implementeret ny praksis på en række områder. Det har givet mulighed for at flytte nogle opgaver, som tidligere blev varetaget af undervisere til administrationen, bl.a. skemalægning. Samtidig har det været muligt at reducere det samlede antal årsværk i administrationen, herunder også via in-sourcing af administrative opgaver fra partnerskoler. Ad 5. Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU Op til årsskiftet blev der gennemført en besøgsrunde hos partnerskolerne, hvor kriterierne for en samarbejdsaftale vedr. udbud af akademiuddannelsen (AU) blev fastlagt. Denne aftale har været grundlaget for udmøntningen af den overordnede samarbejdsaftale vedr. efter-videreuddannelse. Samtidig blev der nedsat et ledernetværk bestående af de AU-ansvarlige på partnerskolerne og ditto ansvarlige i Dania. Ligeledes er der etableret et administrativt netværk for at sikre koordinering og videndeling blandt de studieadministrative medarbejdere på AU. Via kvartårlige møder har disse to netværk sikret implementering af aftalen og understøttet de gode samarbejdsrelationer, som er blevet opbygget. Der har gennem året været arbejdet med at koordinere og sikre en fornuftig udbudsstruktur. Her har der været fokus på at samle udbud der, hvor en for stor spredning ville medføre for få tilmeldinger pr. udbudssted og dermed aflysning af forløb. Ad 6. Velfungerende videncentre for oplevelsesøkonomi og optometri Dania reetablerede i 2012 nye organisatoriske rammer for Videncenter for Oplevelsesøkonomi, VTO, som vi tidligere har drevet i et samarbejde med Nordjyllands Erhvervsakademi. 8

11 Videncentret, Date er et af de 6 første nye videncentre i regi af Danske Erhvervsakademier og har nu etableret sig med egen videncenterchef og projektmedarbejder. Der er udarbejdet forretningsplan og egen hjemmeside for Date, og der udgives løbende nyhedsbreve, der udsendes digitalt til de øvrige erhvervsakademier, virksomheder inden for turisme-erhvervet samt øvrige eksterne interessenter. Dania har taget initiativ til at oprette et tværgående udvalg for videncenterchefer ved de danske erhvervsakademier, som skal sikre erhvervsakademiernes fælles profilering over for ministerier og myndigheder. Erhvervsakademiernes videncentre har en ganske særlig rolle som kobling og transformator af den akademiske forskning, så den kommer ud i praksis i virksomhederne. Vi har fået udformet modeller til kontrakter om levering af ydelser fra videncentret til de øvrige erhvervsakademier, og vi regner med at få kontrakterne forhandlet på plads i 2013, så der kan skabes et solidt forretningsmæssigt grundlag for videncentrets fremtidige drift. Samtidig med dette har vi igangsat den nødvendige kapacitetsopbygning af Danias personale, så vi gearer organisationen til varetagelse af de mange nye udviklings- og videnformidlingsopgaver, der kommer til at ligge i Videncentret fremadrettet. Vi har også nu et velfungerende Videncenter for Optometri, hvor en række medarbejdere varetager praksisbaserede forskningsmæssige opgaver og leverer artikler til en række danske og internationale fagtidsskrifter. Der er ligeledes etableret tætte samarbejdsrelationer til en række danske og udenlandske universiteter, og en ny overbygningsuddannelse for optometrister i samarbejde med Århus Universitet er på vej. Flere af medarbejderne på optometristuddannelsen har taget masteruddannelser og deltager i ph.d. moduler ved Århus Universitet. Videncentret for Optometri driver fortsat svagtsynsklinik for fire af kommunerne i Region Midt. Ad 7. Gode fysiske rammer i ejede og lejede bygninger med god score i brugertilfredshedsanalysen Der har i 2012 været arbejdet med optimering af de fysiske rammer på de forskellige afdelinger ud fra en kortsigtet horisont, hvor fokus har været på omkostningsminimering. Det kortsigtede fokus skyldes, at der i 2012 har været en afklaringsproces på 8 af Danias 9 lejemål, og dette gælder også Danias ejendom og lejemål i Randers. Her skal det afklares, om aktiviteterne kan fortsætte i eksisterende lokaler. Der skal fortsat ske en afklaring vedr. videreførelse af lejemål samt eventuelt køb af ejerlejlighed nr. 2 på Minervavej og Kursushuset på Arvikavej i Skive. Før der foreligger en langsigtet strategi for det enkelte udbudssted, kan der således ikke foretages større investeringer i ændringer af de fysiske rammer. 9

12 Uagtet dette er der på alle afdelinger iværksat handlingsplaner på baggrund af ENNOVA undersøgelsen i Som eksempel kan nævnes en række lokalemæssige tilpasninger på Vester Alle, så studiemiljøet understøtter, at optometristuddannelsen har ændret sig fra at være en erhvervsuddannelse til at blive en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse. Endvidere kan nævnes etableringen af et kreativt værksted på Minervavej, som skal understøtte specialet inden for reklame og medier på markedsføringsøkonomuddannelsen samt et nyt åbent værksted med plads til at eksperimentere med nye didaktiske metoder. Vi har igangsat etableringen af en fælles IT platform for alle Dania afdelingerne med installering af nye fiberlinjer, og dette arbejde færdiggøres i 2013, også her med forbehold for uafklarede lejemål. Der er i 2012 investeret i nye tidsvarende kopimaskiner, hvilket vil have betalt sig selv ind i løbet af et par år i form af besparelser på kopiering. Med det kortsigtede omkostningsfokus i 2012 in mente, må det konstateres, at der ikke på alle afdelinger har været en positiv udvikling i de studerendes vurdering af undervisningsmiljøet. Ad 8. Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser Det har været og er stadig et højprioriteret område at skabe vækst på Danias tekniske akademiuddannelser. Dette gælder etablering af både eksisterende og nye uddannelser på nye adresser. Der er i 2012 fra ministeriets side strammet op på procedurerne ved placering af eksisterende udbud på nye adresser. Der skal nu inden flytning til anden adresse indsendes en anmodning til Ministeriet med redegørelse for behov for det nye udbud samt forespørges hos nabo akademier, om de har indvendinger mod det planlagte udbud. På positivsiden har vi i 2012 fået screenet og akkrediteret multimediedesigneruddannelsen i Skive med opstart til september Vi planlagde parallel opstart i Grenaa, men dette forudsætter nu ministeriets accept af en anmodning, der indsendes i disse dage. Vi har i 2012 haft stigende søgning til både automationsteknolog og ikke mindst energiteknolog i Hadsten. Vi erfarede for første gang problemer med optag på installatøruddannelsen i forbindelse med sommeroptaget, men dette er der kompenseret for ved vinteroptaget, der har været bedre end sædvanligt. Vi har i 2012 haft markant stigning i optag på autoteknolog i Viborg. Vi har ligeledes vendt den uheldige udvikling på it- teknolog uddannelsen, hvor vi ikke kunne oprette hold i 2011, men i 2012 oprettede vi et pænt stort hold. Udviklingen på produktionsteknologuddannelsen i Skive og Randers har været uændret til let stagnerende. Dette vil være fokusområde i Vi har udviklet et nyt speciale i grøn energi i Skive, som vi forventer os meget af, ikke mindst da Skive Kommune bakker helhjertet op som Kommune med Rent Liv. 10

13 Ad 9 Attraktiv og overskuelig Dania hjemmeside I 2012 er der primært sket en tilpasning af Danias hjemmeside, så den er i overensstemmelse med de nye tider som classic institution. Der er nedsat en web arbejdsgruppe, der er i fuld gang med udvikling af en helt ny hjemmeside, der forventes at ligge klar til efteråret Den nye hjemmeside vil både være billigere at vedligeholde samt være mere brugervenlig med en række nye funktionaliteter. Ad 10 Velfungerende intranet/fronter Vi har i 2012 erstattet et tidligere meget tungt administrerbart intranet med nyt intranet/fronter. Det er bygget op som en række rum for medarbejdere, studerende, ledelse, videncenter m.m., og det er lykkedes over al forventning allerede nu at skabe en livlig trafik på intranettet. Det er under fortsat udvikling og udbygning, og det vil blive et centralt omdrejningspunkt for medarbejdere, studerende, bestyrelse mfl. i fremtiden. Ad 11 Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalysen. Vi har igen i 2012 gennemført den fælles brugertilfredshedsundersøgelse i regi af Ennova A/S. Undersøgelsen gør det muligt at benchmarke Dania afdelingerne imellem, i forhold til andre akademier samt i et vist omfang professionshøjskolerne. Undersøgelsen måler på, om de studerende trives, får vigtig viden med sig ud i erhvervslivet, og om de gennemfører deres uddannelse. Disse tre hovedområder afdækkes i undersøgelsen som studieglæde, udbytte og loyalitet. Nedenstående tabel viser udviklingen i point score i perioden på en skala fra Studieglæde Udbytte Vækst på de tekniske akademiuddannelser Erhvervsakademi Dania ligger igen i år på niveau med eller lidt over akademierne samlet set på alle tre hovedområder. Vi kan igen i år glæde os over en meget høj svarprocent. Studieglæde og udbytte ligger på et middelniveau med en score omkring 65. Loyaliteten har alle år været høj med en score på 74. Der er udarbejdet opfølgningsplaner for såvel institutionen Dania som de enkelte afdelinger. Med den nye fælles kvalitetsplan vil der i 2013 også blive målt på tilfredsheden med praktikophold på fælles indikatorer, og der vil også blive gennemført en medarbejdertilfredshedsanalyse i regi af ENNOVA samt en APV. 11

14 Målsætninger og forventninger til 2013 Der arbejdes i 2013 videre inden for udviklingskontraktens rammer. Der er sendt et justeret paradigme ud fra Uddannelsesministeriet, og den nye udviklingskontrakt for blev underskrevet lige før jul under stor højtidlighed i Ministeriet af Ministeren og Danias bestyrelsesformand. Med afsæt i udviklingskontrakten og Danias strategier vil følgende målsætninger være i fokus i den kommende planperiode: Danias organisation evalueres og tilpasses efter erfaringerne fra 2012 Så vidt muligt indkøres de nye tjenestetidsregler på harmonisk måde Danias strategiske platform udfoldes til afdelinger og uddannelser Dania får formuleret institutionens værdigrundlag Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU Dania får fastlagt en langtidsplan for de fysiske rammer. Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser Lancering af ny Dania hjemmeside Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalysen. Videnressourcer Danias arbejde med at udvikle videngrundlaget for institutionen omfatter: Viden om fag og metoder Viden om profession og beskæftigelsesområder Viden om pædagogik og formidling Viden om innovation og vækst. Videnaktiviteterne knyttes op på Frascati rammen, jævnfør ministeriets innovationsstrategi. Der er indtil videre arbejdet med følgende aktiviteter: 1. Kapacitetsopbygning (strategisk ledelse af videnopbygning) 2. Videnskabende proces (forsknings- og udviklingsaktiviteter) 3. Videnomsætning (omsætning af viden til nye konkrete produkter, services, ydelser). 12

15 Akademiets arbejde med videngrundlaget udmønter sig konkret ved, at der centralt og lokalt bliver iværksat projekter, der indfrier den overordnede mission. Disse projekter har i perioden været påført udviklingskontrakterne. Projekter, der gør akademiet i stand til at udøve den videnskabende proces. (Forskeruddannelse, PHD, kompetencer i innovation og vækst m.v.) Projekter, der skaber viden om profession og beskæftigelsesområder FoU projekter i samarbejde med professioner og erhverv Projekter, der skaber udvikling af nye konkrete produkter, hvor akademiet innoverer sammen med profession og erhverv Formidlingen internt af projekterne foregår gennem akademiets intranet og hjemmeside og ikke mindst ved at underviserne fortæller om projekterne på uddannelserne. Externt gennem omtale på nettet, faglige artikler i fagblade samt pressen. 13

16 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Erhvervsakademi Dania er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Dermed indtægtsføres statstilskud for det finansår, som er angivet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale Salgsprisen er fastlagt Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 14

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SOLDAL HUSE 2010 ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SOLDAL HUSE 2010 ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Niels Ole Jensen Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2014 Journalnummer: 046.13R.271 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens

DLG Vet I/S. Årsrapport for Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg. CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens DLG Vet I/S Danmarksvej 30B, 8660 Skanderborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 70 87 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling den 31/5 2016 Jesper Pagh Dirigent

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013 Stadionvænget 34, 8300 Odder Årsrapport for 2013 034164160 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Samadhi Spa ApS. Årsrapport for 2015

Samadhi Spa ApS. Årsrapport for 2015 Strandgade 38 1401 København K CVR-nr. 30820800 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016 Søren Mogenstrup Nielsen

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Park Lodge Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 30 50 11 52 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2016. Lars Jørgensen Dirigent

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen Svendborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen Svendborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Karetmagervej 11, 2. th. DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 E-mail revifred@revifred.dk Web www.revifred.dk CVR-nr. 32 34 88

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015

SHARK INC. ApS. Stamholmen Hvidovre. Årsrapport 1. januar december 2015 SHARK INC. ApS Stamholmen 165 2650 Hvidovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Anders Vestergaard Stæhr

Læs mere

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014

AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk AUBO KØKKEN OG BAD LØGSTØR P/S CVR-nr. 34085145

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningsregnskab For Den Selvejende Insitution Gylling Mølle

Foreningsregnskab For Den Selvejende Insitution Gylling Mølle Foreningsregnskab For Den Selvejende Insitution Gylling Mølle For perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 Godkendt på generalforsamling den 8. maj 2011 Niels Rosenberg Dirigent Indhold Side Bestyrelsespåtegning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår

Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Årsrapport for 2015/16 1. regnskabsår Brønshøj Byg & Montage IVS Ellekær 7 2730 Herlev CVR-nr. 37182486 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016,

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Indhold Ledelsesberetning...

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

CESA ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015

CESA ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 CESA ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Baris Ozcan Dirigent Side 2 af 17 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2014

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2014 Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou 8300 Odder Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling den 10. marts 2015 Dirigent CVR-nr. 29762228

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere