Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 1. januar december 19 Balance 31. december 20 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 22 Noter 23 Særlige specifikationer 28 Påtegninger Ledelsespåtegning 30 Den uafhængige revisors påtegning 32 Side

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Erhvervsakademi Dania Minervavej Randers SØ Danmark Telefon: Telefax: CVR-nummer: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Randers Hjemmeside: Mail-adresse: Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision John Jeppesen (formand) Anders G. Christensen (næstformand) Ann K. Østergaard, Benny Yssing, Bill Sejer Pharsen, Ejner Bank Andreasen, Gunner Møller, Hans A. Sørensen, Harald Mikkelsen, Henrik Øelund, Jacob Pagh Jeppesen, Jan Erik Elgaard, Kasper Sandberg Nikolajsen, Kirsten Holmgaard, Mette Rohde Terp, Niels Yde, Ole Svit, Otto M. Jakobsen, Pia Vendelbo, Tage Andersen, Torben Jessen. Rektor Lis Randa Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal udvikle eksisterende og nye erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelser, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner. Erhvervsakademiet skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. Danske Bank PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej Skive 1

4 Præsentation af institutionen Mission Det er Erhvervsakademi Danias mission at udvikle og udbyde erhvervsakademi- og professionsbachelor uddannelser af høj kvalitet både regionalt, nationalt og internationalt i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Vi udvikler i tæt samarbejde med professionshøjskolerne professionsbacheloruddannelser både som hele professionsbacheloruddannelser og som overbygningsuddannelser. Vi uddanner landets mest efterspurgte erhvervsakademiuddannede inden for vore kompetenceområder, og gennem vore stærke bånd til erhvervslivet sikrer vi en høj grad af aftagerrelevans. Vi giver vore studerende anvendelsesorienterede erhvervskompetencer, som løbende udvikles i et tæt samspil med vore samarbejdspartnere. Vi etablerer videncentre inden for vore kompetenceområder og samarbejder med forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner både nationalt og internationalt inden for vore kompetenceområder med henblik på at indsamle, bearbejde og formidle ny viden både fagligt og pædagogisk. Vision Det er Erhvervsakademi Danias vision at være et innovativt, kvalitetsbevidst og velfungerende erhvervsakademi med et højt fagligt niveau og engagerede og internationalt orienterede undervisere. Erhvervsakademi Dania er kendt som et uddannelsesmiljø med højt til loftet, hvor nytænkning og iværksætteri er omdrejningspunkt i undervisningen i et dynamisk samspil mellem studerende, undervisere og erhvervslivet. Med sit brede geografiske afsæt er det Erhvervsakademi Danias vision at fremstå som et regionalt ansvarligt erhvervsakademi, der sikrer uddannelsesforsyning af især akademiuddannelser til alle egne af akademiets dækningsområde. Vi opfylder særlige regionale uddannelsesbehov og sikrer påstigningsmuligheder til professionsbachelor- og andre videregående uddannelser. Opgaver Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal udvikle eksisterende og nye erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner. Erhvervsakademiet skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. 2

5 Årets faglige resultater Fra 1. januar 2012 fik Erhvervsakademi Dania officielt status som en classic institution. En hård periode med udspaltning af akademiaktiviteterne fra erhvervsskolerne til Dania var slut, og en ny epoke kunne tage sin begyndelse. Efter at den første eufori over at være kommet igennem udspaltningen havde lagt sig, begyndte en opbygningsfase, hvor 8 organisationer med forskellig kultur og forskellige måder at gøre tingene på skulle køres sammen. En helt ny organisation skulle køres på sporet, og der skulle udformes nye strategier, nye værdier, politikker og procedurer. Det var vigtigt at fastholde de tætte relationer til partnerskolerne, så der blev indgået nye samarbejdsaftaler, og der blev lavet kontrakter om lejemål, der tog afsæt i den nye virkelighed. Midt i denne omstillingsproces kan vi dog glæde os over, at Dania har været i stand til at fastholde den positive vækstspiral, der har kendetegnet os siden opstarten i Vi har siden 2009 og frem til 2012 haft en vækst på 44 %, og vi passerede ved optaget i september for første gang 1000 i optag. Fra 2009 og frem til 2012 har vi haft en stigning i optag på de internationale linjer på 54 %. Vi har haft succes med at fremme overgangen fra partnerskolerne til Dania med 98 % siden 2009, og det viser, at den målrettede satsning har båret frugt. Det er ikke bare ord, når vi fremhæver betydningen af fødekanalerne fra erhvervsskolerne. Det er specielt på HHX og EUD, at vi har oplevet vækst i optaget, mens tilgangen fra HTX har været mere begrænset. Det er en udvikling, der er til at få øje på. Trenden er klar, og den skal fastholdes. Der ligger en stor udfordring i at øge væksten i tilgangen også fra de almene, gymnasiale uddannelser. Vi har i 2012 fået godkendt udbud af multimediedesigneruddannelsen i Skive, hvor uddannelsen med sit kreative islæt passer fint ind i det øvrige udbud med den mere programmeringstunge datamatikeruddannelse. Ledergruppen har i 2012 arbejdet målrettet på at få mere struktur og systematik i vores tilgang til placering af nye udbud/specialer i Danias dækningsområde. Der opstilles nu årligt et årshjul for den kommende sæsons ansøgninger, og der er udformet kriterier for bæredygtige afdelinger og bæredygtige uddannelser, der er afsæt for planlægningen ude på afdelingerne. Vi har fået formuleret Danias strategiske platform med inddragelse af ledere, bestyrelse og medarbejdere og tager nu for alvor fat på udrulningen af strategierne fra det institutionelle niveau til afdelinger og uddannelser. Dette arbejde vil pågå i Erhvervsakademi Dania holdt i uge 46 Innovationsuge efter et nyt koncept, INNOMOVE 46. Under overskriften Lokale løsninger på Globale udfordringer inviterede Erhvervsakademi Dania i samarbejde med Cowi Consult, Cradle People og Region Midt til topaktuelle oplæg fra en udvalgt skare af de mest innovative kræfter inden for cirkulær økonomi. Oplæggene blev fulgt op af en række workshops med studerende, virksomheder og kommunale/regionale repræsentanter med Kaospiloter som facilitatorer. Der blev arbejdet videre med oplæggene ude på Danias afdelinger efterfølgende. Det målrettede arbejde med entreprenørskab fører uden tvivl til en hel del Dania dimittender i fremtiden med eget CVR-nummer. 3

6 Årets økonomiske resultat Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning 109,5 9,3 9,4 10,1 0,8 Omkostninger -108,9-9,6-9,0-8,9 0,8 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 0,6-0,2 0,4 1,2 0,0 Finansielle poster i alt -0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 0,3 0,0 0,5 1,4 0,0 Årets resultat 0,3 0,0 0,5 1,4 0,0 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Omsætningsaktiver 38,3 40,7 17,4 15,4 13,2 Balancesum 74,6 40,7 17,4 15,4 13,2 Egenkapital ultimo 19,2 18,8 1,9 1,4 0,0 Langfristede gældsforpligtelser 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser 34,6 21,6 15,5 14,0 13,2 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet 28,4 5,3 1,6 1,4 13,2 Investeringsaktivitet -37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieringsaktivitet 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettopengestrøm, netto 12,8 5,3 1,6 1,4 13,2 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 0,3-0,1 5,3 11,6 2,6 Likviditetsgrad (%) 110,6 188,5 112,4 110,1 100,3 Soliditetsgrad (%) 25,7 46,3 11,0 9,2 0,3 Finansieringsgrad (%) 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsstuderende STÅ Antal STÅ i alt 1.773, , , ,5 0,0 Specificeret på hovedområder: KVU og MVU 1.144, ,9 929,9 874,8 0,0 KVU- og MVU-praktik 202,2 120,3 86,2 49,0 0,0 Åben Uddannelse 347,2 299,8 306,0 274,7 0,0 Udvekslingsstuderende 73,0 38,0 40,0 30,0 0,0 Udenlandske selvbetalere 6,5 9,3 6,0 12,0 0,0 Kursusaktivitet 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 Årets økonomiske resultat 4

7 Årets resultat Erhvervsakademi Danias driftsresultat for regnskabsåret 2012 udviser et overskud på DKK I budgettet for 2012 var der budgetteret med et driftsresultat på DKK , altså et lidt bedre resultat end det realiserede. Årets økonomiske resultat må dog alt andet lige vurderes at være tilfredsstillende, specielt set i lyset af, at 2012 har været et etablerings år med de mange udfordringer, dette indebærer. I forbindelse med etableringen har der været en række ekstraordinære forhold, der forklarer den negative afvigelse i årsresultatet. Her kan nævnes personaletilpasning på en af afdelingerne, hvor der er hensat DKK i årsregnskabet 2012 vedr. en fritstillet medarbejder. Yderligere har feriepengeforpligtelsen været ca. DKK større end budgetteret på grund af ansættelse af flere medarbejdere. Forventninger til det kommende år Erhvervsakademi Danias budget for 2013 udviser et budgetteret årsresultat på DKK 2,4 mio., svarende til en overskudsgrad på 2 %. Omsætningen er for 2013 budgetteret til DKK 119 mio., hvilket er en stigning på ca. DKK 10 mio. i forhold til det realiserede i Stigningen i omsætningen er udtryk for, at Dania har videreført den positive vækstspiral fra de tidligere år. Danias likviditet forventes fortsat positiv i 2013 på nogenlunde samme niveau som i Dania er her et år efter etableringen nu på vej ind i en konsolideringsfase med en mere stabil drift og de basale systemstrukturer og styringsinstrumenter på plads. Vi har indkørt et nyt økonomistyrings/budgetterings værktøj, Office Link, og fokus vil nu fremadrettet i højere grad kunne rettes mod Danias kerneydelse, levering af uddannelser og dermed knyttede serviceydelser. Vi er også nu gearede til de mange nye opgaver, der venter os i relation til Ministeriets innovationsstrategi, og den særlige rolle, der forventes af erhvervsakademierne. 5

8 Målrapportering Året der gik - Udviklingskontrakt 2012 Den 30. april 2012 indsendte Dania statusrapport for 2012 til Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående uddannelser (FIVU). I 2012 var de centralt fastsatte obligatoriske indsatsområder som tidligere: Høj faglig kvalitet Uddannelse til flere Udviklingsorienterede institutioner Effektiv institutionsdrift Inden for hvert område blev vi målt på en række resultatkrav med indikatorer og milepæle, de fleste fastlagt af FIVU, men også en række institutionsspecifikke indsatsområder, fastsat af os selv som særlige Dania målsætninger. I afrapportering for 2012 opnåede Dania en opfyldelsesgrad på 94,6 %, som må betragtes som særdeles tilfredsstillende. Opfølgning på årsrapport 2011 I forbindelse med årsrapporten for 2011 blev der opstillet en række forventninger til 2012: 1. Danias fremtidige organisatoriske rammer 2. Fastholde og videreudvikle et godt samarbejdsklima med partnerskolerne 3. God økonomistyring såvel for Dania som helhed som for de enkelte afdelinger 4. Velfungerende administrative rammer for Danias uddannelser 5. Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU 6. Velfungerende videncentre for oplevelsesøkonomi og optometri 7. Gode fysiske rammer i ejede og lejede bygninger med god score i brugertilfredshedsanalysen 8. Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser 9. Attraktiv og overskuelig Dania hjemmeside 10. Velfungerende intranet/fronter 11. Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalysen. Ad 1. Danias fremtidige organisatoriske rammer Med overgangen til classic pr. 1. januar 2012 overgik det daglige driftsansvar til Dania, og en ny organisationsmodel tog sin begyndelse. Ledelsesarbejdet er organiseret efter et traditionelt linje/stabs princip med elementer af matrix-organisering. Øverste ledelseslag er rektoratet som består af rektor, vicerektor samt økonomi-og ressourcechef. Til rektoratet er knyttet en direktionssekretær og en række stabsfunktioner: videncentre, markedsføring, IT-support samt kvalitet, udvikling og pædagogik. Chefgruppen, som refererer til rektor, består af en afdelingschef for hver af Erhvervsakademi Danias geografiske afdelinger samt studiechefen for optometristuddannelsen og uddannelseschefen for serviceøkonom- og hospitality uddannelserne. 6

9 Matrixprincippet afspejles i organisationen ved, at hver afdelingschef ud over ansvaret for sin afdeling har en eller flere tværgående koordinerende ledelsesfunktioner. Denne måde at organisere sig på har vist sig yderst hensigtsmæssig i 2012, hvor det har været en vigtig opgave at få de enkelte lokationer kørt i drift under de nye vilkår. Samtidig har de lokale afdelingsledere sikret, at de fælles strategier og handlingsplaner har kunnet tilpasses de lokale forhold. Gennem de tværgående stabsfunktioner har vi kunnet sikre fælles kurs, koordinering, og optimering i ressourceanvendelsen. De tværgående stabsfunktioner har endvidere kunnet befordre tværfaglighed og videndeling på tværs af lokationerne. I ledergruppen arbejder vi fortsat på en præcisering af grænsefladerne mellem afdelingsledelsen og stabsfunktionerne, og dette vil fortsat være et indsatsområde i Ad 2. Fastholde og videreudvikle et godt samarbejdsklima med partnerskolerne Efter udspaltningen har det været en vigtig målsætning at fastholde og videreudvikle de tætte relationer til erhvervsskolerne i vort dækningsområde. Vi har en fælles interesse i at befordre de lokale uddannelsesmiljøer og den uddannelsespolitiske udvikling i de byer, hvor vi har aktiviteter. Vi har fortsat tæt samarbejde om de fysiske miljøer, og de fleste steder bor Dania fortsat til leje i erhvervsskolernes lokaler. Vi har indgået samarbejdsaftaler med alle partnerskolerne, hvor vi har fastlagt de samarbejdsflader, der er mellem akademi og partnerskole. Samarbejdet i 2012 er blevet evalueret på statusmøder og justeret/ajourført i forhold til den aktuelle situation. Dania har været tovholder på et stort regionalt projekt, Fra talentmasse til entreprenørskab, hvor de fleste af partnerskolerne har deltaget på fordelagtige vilkår i en lang række udviklingsaktiviteter. Som tidligere nævnt har der været en meget positiv udvikling i overgangen fra partnerskolernes erhvervsuddannelser til akademiet, og dette viser, at de gode tendenser har kunnet fastholdes også efter udspaltningen. Det bliver en vigtig fælles udfordring i 2013 at få etableret en Kongevej fra EUD uddannelserne over til de tekniske KVU uddannelser. Dania har i samråd med nogle af partnerskolerne igangsat et analysearbejde, hvor vi har opstillet katalog over tekniske EUD uddannelser på partnerskolerne sammenholdt med relevante tekniske akademiuddannelser, med henblik på at skabe de nødvendige brobygningsaktiviteter og studieforberedende kurser, oplysningsprojekter, m.m. Der har i 2012 været et godt samarbejde omkring AU, se ad 5. 7

10 Ad 3. God økonomistyring såvel for Dania som helhed som for de enkelte afdelinger 2012 har været et særligt år med samkøring af en lang række økonomisystemer, idet budgetterne for året var lagt i 2011 ude på partnerskolerne, mens Dania endnu var et light akademi. Årets resultat på DKK og økonomistyringen gennem etableringsåret har fungeret tilfredsstillende på trods af vanskelige vilkår. Kommentarer til årets resultat findes andetsteds i årsrapporten. Vi har i 2012 implementeret et nyt økonomistyringssystem, Office Link, der muliggør meget tæt budgetopfølgning både ude på afdelingerne og centralt i rektoratet. Budget 2013 er lavet efter ny fælles skabelon og sammenholdt med det nye økonomistyringssystem, og med en ny erfaren økonomichef skulle økonomistyringen nu være på skinner. Ad 4. Velfungerende administrative rammer for Danias uddannelser Der har igennem 2012 været arbejdet systematisk med at optimere de administrative processer. Arbejdet her har primært været rettet mod 2 målsætninger: 1. Bedre kvalitet i de administrative støtteprocesser og ydelser, samt 2. Effektivisering af studieadministrationen. I forhold til disse målsætninger, er der gennemført en række ensretninger af administrative procedurer og automatiseringer af manuelle administrative processer. Der er etableret en tværgående funktion med reference til økonomi-og ressourcechefen, som har gennemført analyser og implementeret ny praksis på en række områder. Det har givet mulighed for at flytte nogle opgaver, som tidligere blev varetaget af undervisere til administrationen, bl.a. skemalægning. Samtidig har det været muligt at reducere det samlede antal årsværk i administrationen, herunder også via in-sourcing af administrative opgaver fra partnerskoler. Ad 5. Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU Op til årsskiftet blev der gennemført en besøgsrunde hos partnerskolerne, hvor kriterierne for en samarbejdsaftale vedr. udbud af akademiuddannelsen (AU) blev fastlagt. Denne aftale har været grundlaget for udmøntningen af den overordnede samarbejdsaftale vedr. efter-videreuddannelse. Samtidig blev der nedsat et ledernetværk bestående af de AU-ansvarlige på partnerskolerne og ditto ansvarlige i Dania. Ligeledes er der etableret et administrativt netværk for at sikre koordinering og videndeling blandt de studieadministrative medarbejdere på AU. Via kvartårlige møder har disse to netværk sikret implementering af aftalen og understøttet de gode samarbejdsrelationer, som er blevet opbygget. Der har gennem året været arbejdet med at koordinere og sikre en fornuftig udbudsstruktur. Her har der været fokus på at samle udbud der, hvor en for stor spredning ville medføre for få tilmeldinger pr. udbudssted og dermed aflysning af forløb. Ad 6. Velfungerende videncentre for oplevelsesøkonomi og optometri Dania reetablerede i 2012 nye organisatoriske rammer for Videncenter for Oplevelsesøkonomi, VTO, som vi tidligere har drevet i et samarbejde med Nordjyllands Erhvervsakademi. 8

11 Videncentret, Date er et af de 6 første nye videncentre i regi af Danske Erhvervsakademier og har nu etableret sig med egen videncenterchef og projektmedarbejder. Der er udarbejdet forretningsplan og egen hjemmeside for Date, og der udgives løbende nyhedsbreve, der udsendes digitalt til de øvrige erhvervsakademier, virksomheder inden for turisme-erhvervet samt øvrige eksterne interessenter. Dania har taget initiativ til at oprette et tværgående udvalg for videncenterchefer ved de danske erhvervsakademier, som skal sikre erhvervsakademiernes fælles profilering over for ministerier og myndigheder. Erhvervsakademiernes videncentre har en ganske særlig rolle som kobling og transformator af den akademiske forskning, så den kommer ud i praksis i virksomhederne. Vi har fået udformet modeller til kontrakter om levering af ydelser fra videncentret til de øvrige erhvervsakademier, og vi regner med at få kontrakterne forhandlet på plads i 2013, så der kan skabes et solidt forretningsmæssigt grundlag for videncentrets fremtidige drift. Samtidig med dette har vi igangsat den nødvendige kapacitetsopbygning af Danias personale, så vi gearer organisationen til varetagelse af de mange nye udviklings- og videnformidlingsopgaver, der kommer til at ligge i Videncentret fremadrettet. Vi har også nu et velfungerende Videncenter for Optometri, hvor en række medarbejdere varetager praksisbaserede forskningsmæssige opgaver og leverer artikler til en række danske og internationale fagtidsskrifter. Der er ligeledes etableret tætte samarbejdsrelationer til en række danske og udenlandske universiteter, og en ny overbygningsuddannelse for optometrister i samarbejde med Århus Universitet er på vej. Flere af medarbejderne på optometristuddannelsen har taget masteruddannelser og deltager i ph.d. moduler ved Århus Universitet. Videncentret for Optometri driver fortsat svagtsynsklinik for fire af kommunerne i Region Midt. Ad 7. Gode fysiske rammer i ejede og lejede bygninger med god score i brugertilfredshedsanalysen Der har i 2012 været arbejdet med optimering af de fysiske rammer på de forskellige afdelinger ud fra en kortsigtet horisont, hvor fokus har været på omkostningsminimering. Det kortsigtede fokus skyldes, at der i 2012 har været en afklaringsproces på 8 af Danias 9 lejemål, og dette gælder også Danias ejendom og lejemål i Randers. Her skal det afklares, om aktiviteterne kan fortsætte i eksisterende lokaler. Der skal fortsat ske en afklaring vedr. videreførelse af lejemål samt eventuelt køb af ejerlejlighed nr. 2 på Minervavej og Kursushuset på Arvikavej i Skive. Før der foreligger en langsigtet strategi for det enkelte udbudssted, kan der således ikke foretages større investeringer i ændringer af de fysiske rammer. 9

12 Uagtet dette er der på alle afdelinger iværksat handlingsplaner på baggrund af ENNOVA undersøgelsen i Som eksempel kan nævnes en række lokalemæssige tilpasninger på Vester Alle, så studiemiljøet understøtter, at optometristuddannelsen har ændret sig fra at være en erhvervsuddannelse til at blive en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse. Endvidere kan nævnes etableringen af et kreativt værksted på Minervavej, som skal understøtte specialet inden for reklame og medier på markedsføringsøkonomuddannelsen samt et nyt åbent værksted med plads til at eksperimentere med nye didaktiske metoder. Vi har igangsat etableringen af en fælles IT platform for alle Dania afdelingerne med installering af nye fiberlinjer, og dette arbejde færdiggøres i 2013, også her med forbehold for uafklarede lejemål. Der er i 2012 investeret i nye tidsvarende kopimaskiner, hvilket vil have betalt sig selv ind i løbet af et par år i form af besparelser på kopiering. Med det kortsigtede omkostningsfokus i 2012 in mente, må det konstateres, at der ikke på alle afdelinger har været en positiv udvikling i de studerendes vurdering af undervisningsmiljøet. Ad 8. Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser Det har været og er stadig et højprioriteret område at skabe vækst på Danias tekniske akademiuddannelser. Dette gælder etablering af både eksisterende og nye uddannelser på nye adresser. Der er i 2012 fra ministeriets side strammet op på procedurerne ved placering af eksisterende udbud på nye adresser. Der skal nu inden flytning til anden adresse indsendes en anmodning til Ministeriet med redegørelse for behov for det nye udbud samt forespørges hos nabo akademier, om de har indvendinger mod det planlagte udbud. På positivsiden har vi i 2012 fået screenet og akkrediteret multimediedesigneruddannelsen i Skive med opstart til september Vi planlagde parallel opstart i Grenaa, men dette forudsætter nu ministeriets accept af en anmodning, der indsendes i disse dage. Vi har i 2012 haft stigende søgning til både automationsteknolog og ikke mindst energiteknolog i Hadsten. Vi erfarede for første gang problemer med optag på installatøruddannelsen i forbindelse med sommeroptaget, men dette er der kompenseret for ved vinteroptaget, der har været bedre end sædvanligt. Vi har i 2012 haft markant stigning i optag på autoteknolog i Viborg. Vi har ligeledes vendt den uheldige udvikling på it- teknolog uddannelsen, hvor vi ikke kunne oprette hold i 2011, men i 2012 oprettede vi et pænt stort hold. Udviklingen på produktionsteknologuddannelsen i Skive og Randers har været uændret til let stagnerende. Dette vil være fokusområde i Vi har udviklet et nyt speciale i grøn energi i Skive, som vi forventer os meget af, ikke mindst da Skive Kommune bakker helhjertet op som Kommune med Rent Liv. 10

13 Ad 9 Attraktiv og overskuelig Dania hjemmeside I 2012 er der primært sket en tilpasning af Danias hjemmeside, så den er i overensstemmelse med de nye tider som classic institution. Der er nedsat en web arbejdsgruppe, der er i fuld gang med udvikling af en helt ny hjemmeside, der forventes at ligge klar til efteråret Den nye hjemmeside vil både være billigere at vedligeholde samt være mere brugervenlig med en række nye funktionaliteter. Ad 10 Velfungerende intranet/fronter Vi har i 2012 erstattet et tidligere meget tungt administrerbart intranet med nyt intranet/fronter. Det er bygget op som en række rum for medarbejdere, studerende, ledelse, videncenter m.m., og det er lykkedes over al forventning allerede nu at skabe en livlig trafik på intranettet. Det er under fortsat udvikling og udbygning, og det vil blive et centralt omdrejningspunkt for medarbejdere, studerende, bestyrelse mfl. i fremtiden. Ad 11 Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalysen. Vi har igen i 2012 gennemført den fælles brugertilfredshedsundersøgelse i regi af Ennova A/S. Undersøgelsen gør det muligt at benchmarke Dania afdelingerne imellem, i forhold til andre akademier samt i et vist omfang professionshøjskolerne. Undersøgelsen måler på, om de studerende trives, får vigtig viden med sig ud i erhvervslivet, og om de gennemfører deres uddannelse. Disse tre hovedområder afdækkes i undersøgelsen som studieglæde, udbytte og loyalitet. Nedenstående tabel viser udviklingen i point score i perioden på en skala fra Studieglæde Udbytte Vækst på de tekniske akademiuddannelser Erhvervsakademi Dania ligger igen i år på niveau med eller lidt over akademierne samlet set på alle tre hovedområder. Vi kan igen i år glæde os over en meget høj svarprocent. Studieglæde og udbytte ligger på et middelniveau med en score omkring 65. Loyaliteten har alle år været høj med en score på 74. Der er udarbejdet opfølgningsplaner for såvel institutionen Dania som de enkelte afdelinger. Med den nye fælles kvalitetsplan vil der i 2013 også blive målt på tilfredsheden med praktikophold på fælles indikatorer, og der vil også blive gennemført en medarbejdertilfredshedsanalyse i regi af ENNOVA samt en APV. 11

14 Målsætninger og forventninger til 2013 Der arbejdes i 2013 videre inden for udviklingskontraktens rammer. Der er sendt et justeret paradigme ud fra Uddannelsesministeriet, og den nye udviklingskontrakt for blev underskrevet lige før jul under stor højtidlighed i Ministeriet af Ministeren og Danias bestyrelsesformand. Med afsæt i udviklingskontrakten og Danias strategier vil følgende målsætninger være i fokus i den kommende planperiode: Danias organisation evalueres og tilpasses efter erfaringerne fra 2012 Så vidt muligt indkøres de nye tjenestetidsregler på harmonisk måde Danias strategiske platform udfoldes til afdelinger og uddannelser Dania får formuleret institutionens værdigrundlag Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU Dania får fastlagt en langtidsplan for de fysiske rammer. Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser Lancering af ny Dania hjemmeside Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalysen. Videnressourcer Danias arbejde med at udvikle videngrundlaget for institutionen omfatter: Viden om fag og metoder Viden om profession og beskæftigelsesområder Viden om pædagogik og formidling Viden om innovation og vækst. Videnaktiviteterne knyttes op på Frascati rammen, jævnfør ministeriets innovationsstrategi. Der er indtil videre arbejdet med følgende aktiviteter: 1. Kapacitetsopbygning (strategisk ledelse af videnopbygning) 2. Videnskabende proces (forsknings- og udviklingsaktiviteter) 3. Videnomsætning (omsætning af viden til nye konkrete produkter, services, ydelser). 12

15 Akademiets arbejde med videngrundlaget udmønter sig konkret ved, at der centralt og lokalt bliver iværksat projekter, der indfrier den overordnede mission. Disse projekter har i perioden været påført udviklingskontrakterne. Projekter, der gør akademiet i stand til at udøve den videnskabende proces. (Forskeruddannelse, PHD, kompetencer i innovation og vækst m.v.) Projekter, der skaber viden om profession og beskæftigelsesområder FoU projekter i samarbejde med professioner og erhverv Projekter, der skaber udvikling af nye konkrete produkter, hvor akademiet innoverer sammen med profession og erhverv Formidlingen internt af projekterne foregår gennem akademiets intranet og hjemmeside og ikke mindst ved at underviserne fortæller om projekterne på uddannelserne. Externt gennem omtale på nettet, faglige artikler i fagblade samt pressen. 13

16 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Erhvervsakademi Dania er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Dermed indtægtsføres statstilskud for det finansår, som er angivet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale Salgsprisen er fastlagt Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 14

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014

Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 Frederiksberg HF-kursus Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 54 28 05 Sønderjyllands Allé 2 2000 Frederiksberg PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Statusafrapportering

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus CVR-nr. 29 55 34 75. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2014 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere