Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 1. januar december 19 Balance 31. december 20 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 22 Noter 23 Særlige specifikationer 28 Påtegninger Ledelsespåtegning 30 Den uafhængige revisors påtegning 32 Side

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Erhvervsakademi Dania Minervavej Randers SØ Danmark Telefon: Telefax: CVR-nummer: Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Randers Hjemmeside: Mail-adresse: Bestyrelsen Daglig ledelse Institutionens formål Bankforbindelse Revision John Jeppesen (formand) Anders G. Christensen (næstformand) Ann K. Østergaard, Benny Yssing, Bill Sejer Pharsen, Ejner Bank Andreasen, Gunner Møller, Hans A. Sørensen, Harald Mikkelsen, Henrik Øelund, Jacob Pagh Jeppesen, Jan Erik Elgaard, Kasper Sandberg Nikolajsen, Kirsten Holmgaard, Mette Rohde Terp, Niels Yde, Ole Svit, Otto M. Jakobsen, Pia Vendelbo, Tage Andersen, Torben Jessen. Rektor Lis Randa Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal udvikle eksisterende og nye erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelser, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner. Erhvervsakademiet skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. Danske Bank PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej Skive 1

4 Præsentation af institutionen Mission Det er Erhvervsakademi Danias mission at udvikle og udbyde erhvervsakademi- og professionsbachelor uddannelser af høj kvalitet både regionalt, nationalt og internationalt i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Vi udvikler i tæt samarbejde med professionshøjskolerne professionsbacheloruddannelser både som hele professionsbacheloruddannelser og som overbygningsuddannelser. Vi uddanner landets mest efterspurgte erhvervsakademiuddannede inden for vore kompetenceområder, og gennem vore stærke bånd til erhvervslivet sikrer vi en høj grad af aftagerrelevans. Vi giver vore studerende anvendelsesorienterede erhvervskompetencer, som løbende udvikles i et tæt samspil med vore samarbejdspartnere. Vi etablerer videncentre inden for vore kompetenceområder og samarbejder med forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner både nationalt og internationalt inden for vore kompetenceområder med henblik på at indsamle, bearbejde og formidle ny viden både fagligt og pædagogisk. Vision Det er Erhvervsakademi Danias vision at være et innovativt, kvalitetsbevidst og velfungerende erhvervsakademi med et højt fagligt niveau og engagerede og internationalt orienterede undervisere. Erhvervsakademi Dania er kendt som et uddannelsesmiljø med højt til loftet, hvor nytænkning og iværksætteri er omdrejningspunkt i undervisningen i et dynamisk samspil mellem studerende, undervisere og erhvervslivet. Med sit brede geografiske afsæt er det Erhvervsakademi Danias vision at fremstå som et regionalt ansvarligt erhvervsakademi, der sikrer uddannelsesforsyning af især akademiuddannelser til alle egne af akademiets dækningsområde. Vi opfylder særlige regionale uddannelsesbehov og sikrer påstigningsmuligheder til professionsbachelor- og andre videregående uddannelser. Opgaver Erhvervsakademiet har til opgave at udbyde erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor. Erhvervsakademiet skal udvikle eksisterende og nye erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser, udføre udviklingsarbejde og varetage videncenterfunktioner. Erhvervsakademiet skal bidrage til regional og national udvikling og vækst af erhverv og professioner, herunder i udkantsområder. 2

5 Årets faglige resultater Fra 1. januar 2012 fik Erhvervsakademi Dania officielt status som en classic institution. En hård periode med udspaltning af akademiaktiviteterne fra erhvervsskolerne til Dania var slut, og en ny epoke kunne tage sin begyndelse. Efter at den første eufori over at være kommet igennem udspaltningen havde lagt sig, begyndte en opbygningsfase, hvor 8 organisationer med forskellig kultur og forskellige måder at gøre tingene på skulle køres sammen. En helt ny organisation skulle køres på sporet, og der skulle udformes nye strategier, nye værdier, politikker og procedurer. Det var vigtigt at fastholde de tætte relationer til partnerskolerne, så der blev indgået nye samarbejdsaftaler, og der blev lavet kontrakter om lejemål, der tog afsæt i den nye virkelighed. Midt i denne omstillingsproces kan vi dog glæde os over, at Dania har været i stand til at fastholde den positive vækstspiral, der har kendetegnet os siden opstarten i Vi har siden 2009 og frem til 2012 haft en vækst på 44 %, og vi passerede ved optaget i september for første gang 1000 i optag. Fra 2009 og frem til 2012 har vi haft en stigning i optag på de internationale linjer på 54 %. Vi har haft succes med at fremme overgangen fra partnerskolerne til Dania med 98 % siden 2009, og det viser, at den målrettede satsning har båret frugt. Det er ikke bare ord, når vi fremhæver betydningen af fødekanalerne fra erhvervsskolerne. Det er specielt på HHX og EUD, at vi har oplevet vækst i optaget, mens tilgangen fra HTX har været mere begrænset. Det er en udvikling, der er til at få øje på. Trenden er klar, og den skal fastholdes. Der ligger en stor udfordring i at øge væksten i tilgangen også fra de almene, gymnasiale uddannelser. Vi har i 2012 fået godkendt udbud af multimediedesigneruddannelsen i Skive, hvor uddannelsen med sit kreative islæt passer fint ind i det øvrige udbud med den mere programmeringstunge datamatikeruddannelse. Ledergruppen har i 2012 arbejdet målrettet på at få mere struktur og systematik i vores tilgang til placering af nye udbud/specialer i Danias dækningsområde. Der opstilles nu årligt et årshjul for den kommende sæsons ansøgninger, og der er udformet kriterier for bæredygtige afdelinger og bæredygtige uddannelser, der er afsæt for planlægningen ude på afdelingerne. Vi har fået formuleret Danias strategiske platform med inddragelse af ledere, bestyrelse og medarbejdere og tager nu for alvor fat på udrulningen af strategierne fra det institutionelle niveau til afdelinger og uddannelser. Dette arbejde vil pågå i Erhvervsakademi Dania holdt i uge 46 Innovationsuge efter et nyt koncept, INNOMOVE 46. Under overskriften Lokale løsninger på Globale udfordringer inviterede Erhvervsakademi Dania i samarbejde med Cowi Consult, Cradle People og Region Midt til topaktuelle oplæg fra en udvalgt skare af de mest innovative kræfter inden for cirkulær økonomi. Oplæggene blev fulgt op af en række workshops med studerende, virksomheder og kommunale/regionale repræsentanter med Kaospiloter som facilitatorer. Der blev arbejdet videre med oplæggene ude på Danias afdelinger efterfølgende. Det målrettede arbejde med entreprenørskab fører uden tvivl til en hel del Dania dimittender i fremtiden med eget CVR-nummer. 3

6 Årets økonomiske resultat Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, DKK mio. Omsætning 109,5 9,3 9,4 10,1 0,8 Omkostninger -108,9-9,6-9,0-8,9 0,8 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 0,6-0,2 0,4 1,2 0,0 Finansielle poster i alt -0,3 0,2 0,1 0,2 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 0,3 0,0 0,5 1,4 0,0 Årets resultat 0,3 0,0 0,5 1,4 0,0 Balance, DKK mio. Anlægsaktiver 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Omsætningsaktiver 38,3 40,7 17,4 15,4 13,2 Balancesum 74,6 40,7 17,4 15,4 13,2 Egenkapital ultimo 19,2 18,8 1,9 1,4 0,0 Langfristede gældsforpligtelser 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser 34,6 21,6 15,5 14,0 13,2 Pengestrømme, DKK mio. Driftsaktivitet 28,4 5,3 1,6 1,4 13,2 Investeringsaktivitet -37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansieringsaktivitet 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettopengestrøm, netto 12,8 5,3 1,6 1,4 13,2 Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (%) 0,3-0,1 5,3 11,6 2,6 Likviditetsgrad (%) 110,6 188,5 112,4 110,1 100,3 Soliditetsgrad (%) 25,7 46,3 11,0 9,2 0,3 Finansieringsgrad (%) 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsstuderende STÅ Antal STÅ i alt 1.773, , , ,5 0,0 Specificeret på hovedområder: KVU og MVU 1.144, ,9 929,9 874,8 0,0 KVU- og MVU-praktik 202,2 120,3 86,2 49,0 0,0 Åben Uddannelse 347,2 299,8 306,0 274,7 0,0 Udvekslingsstuderende 73,0 38,0 40,0 30,0 0,0 Udenlandske selvbetalere 6,5 9,3 6,0 12,0 0,0 Kursusaktivitet 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 Årets økonomiske resultat 4

7 Årets resultat Erhvervsakademi Danias driftsresultat for regnskabsåret 2012 udviser et overskud på DKK I budgettet for 2012 var der budgetteret med et driftsresultat på DKK , altså et lidt bedre resultat end det realiserede. Årets økonomiske resultat må dog alt andet lige vurderes at være tilfredsstillende, specielt set i lyset af, at 2012 har været et etablerings år med de mange udfordringer, dette indebærer. I forbindelse med etableringen har der været en række ekstraordinære forhold, der forklarer den negative afvigelse i årsresultatet. Her kan nævnes personaletilpasning på en af afdelingerne, hvor der er hensat DKK i årsregnskabet 2012 vedr. en fritstillet medarbejder. Yderligere har feriepengeforpligtelsen været ca. DKK større end budgetteret på grund af ansættelse af flere medarbejdere. Forventninger til det kommende år Erhvervsakademi Danias budget for 2013 udviser et budgetteret årsresultat på DKK 2,4 mio., svarende til en overskudsgrad på 2 %. Omsætningen er for 2013 budgetteret til DKK 119 mio., hvilket er en stigning på ca. DKK 10 mio. i forhold til det realiserede i Stigningen i omsætningen er udtryk for, at Dania har videreført den positive vækstspiral fra de tidligere år. Danias likviditet forventes fortsat positiv i 2013 på nogenlunde samme niveau som i Dania er her et år efter etableringen nu på vej ind i en konsolideringsfase med en mere stabil drift og de basale systemstrukturer og styringsinstrumenter på plads. Vi har indkørt et nyt økonomistyrings/budgetterings værktøj, Office Link, og fokus vil nu fremadrettet i højere grad kunne rettes mod Danias kerneydelse, levering af uddannelser og dermed knyttede serviceydelser. Vi er også nu gearede til de mange nye opgaver, der venter os i relation til Ministeriets innovationsstrategi, og den særlige rolle, der forventes af erhvervsakademierne. 5

8 Målrapportering Året der gik - Udviklingskontrakt 2012 Den 30. april 2012 indsendte Dania statusrapport for 2012 til Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående uddannelser (FIVU). I 2012 var de centralt fastsatte obligatoriske indsatsområder som tidligere: Høj faglig kvalitet Uddannelse til flere Udviklingsorienterede institutioner Effektiv institutionsdrift Inden for hvert område blev vi målt på en række resultatkrav med indikatorer og milepæle, de fleste fastlagt af FIVU, men også en række institutionsspecifikke indsatsområder, fastsat af os selv som særlige Dania målsætninger. I afrapportering for 2012 opnåede Dania en opfyldelsesgrad på 94,6 %, som må betragtes som særdeles tilfredsstillende. Opfølgning på årsrapport 2011 I forbindelse med årsrapporten for 2011 blev der opstillet en række forventninger til 2012: 1. Danias fremtidige organisatoriske rammer 2. Fastholde og videreudvikle et godt samarbejdsklima med partnerskolerne 3. God økonomistyring såvel for Dania som helhed som for de enkelte afdelinger 4. Velfungerende administrative rammer for Danias uddannelser 5. Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU 6. Velfungerende videncentre for oplevelsesøkonomi og optometri 7. Gode fysiske rammer i ejede og lejede bygninger med god score i brugertilfredshedsanalysen 8. Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser 9. Attraktiv og overskuelig Dania hjemmeside 10. Velfungerende intranet/fronter 11. Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalysen. Ad 1. Danias fremtidige organisatoriske rammer Med overgangen til classic pr. 1. januar 2012 overgik det daglige driftsansvar til Dania, og en ny organisationsmodel tog sin begyndelse. Ledelsesarbejdet er organiseret efter et traditionelt linje/stabs princip med elementer af matrix-organisering. Øverste ledelseslag er rektoratet som består af rektor, vicerektor samt økonomi-og ressourcechef. Til rektoratet er knyttet en direktionssekretær og en række stabsfunktioner: videncentre, markedsføring, IT-support samt kvalitet, udvikling og pædagogik. Chefgruppen, som refererer til rektor, består af en afdelingschef for hver af Erhvervsakademi Danias geografiske afdelinger samt studiechefen for optometristuddannelsen og uddannelseschefen for serviceøkonom- og hospitality uddannelserne. 6

9 Matrixprincippet afspejles i organisationen ved, at hver afdelingschef ud over ansvaret for sin afdeling har en eller flere tværgående koordinerende ledelsesfunktioner. Denne måde at organisere sig på har vist sig yderst hensigtsmæssig i 2012, hvor det har været en vigtig opgave at få de enkelte lokationer kørt i drift under de nye vilkår. Samtidig har de lokale afdelingsledere sikret, at de fælles strategier og handlingsplaner har kunnet tilpasses de lokale forhold. Gennem de tværgående stabsfunktioner har vi kunnet sikre fælles kurs, koordinering, og optimering i ressourceanvendelsen. De tværgående stabsfunktioner har endvidere kunnet befordre tværfaglighed og videndeling på tværs af lokationerne. I ledergruppen arbejder vi fortsat på en præcisering af grænsefladerne mellem afdelingsledelsen og stabsfunktionerne, og dette vil fortsat være et indsatsområde i Ad 2. Fastholde og videreudvikle et godt samarbejdsklima med partnerskolerne Efter udspaltningen har det været en vigtig målsætning at fastholde og videreudvikle de tætte relationer til erhvervsskolerne i vort dækningsområde. Vi har en fælles interesse i at befordre de lokale uddannelsesmiljøer og den uddannelsespolitiske udvikling i de byer, hvor vi har aktiviteter. Vi har fortsat tæt samarbejde om de fysiske miljøer, og de fleste steder bor Dania fortsat til leje i erhvervsskolernes lokaler. Vi har indgået samarbejdsaftaler med alle partnerskolerne, hvor vi har fastlagt de samarbejdsflader, der er mellem akademi og partnerskole. Samarbejdet i 2012 er blevet evalueret på statusmøder og justeret/ajourført i forhold til den aktuelle situation. Dania har været tovholder på et stort regionalt projekt, Fra talentmasse til entreprenørskab, hvor de fleste af partnerskolerne har deltaget på fordelagtige vilkår i en lang række udviklingsaktiviteter. Som tidligere nævnt har der været en meget positiv udvikling i overgangen fra partnerskolernes erhvervsuddannelser til akademiet, og dette viser, at de gode tendenser har kunnet fastholdes også efter udspaltningen. Det bliver en vigtig fælles udfordring i 2013 at få etableret en Kongevej fra EUD uddannelserne over til de tekniske KVU uddannelser. Dania har i samråd med nogle af partnerskolerne igangsat et analysearbejde, hvor vi har opstillet katalog over tekniske EUD uddannelser på partnerskolerne sammenholdt med relevante tekniske akademiuddannelser, med henblik på at skabe de nødvendige brobygningsaktiviteter og studieforberedende kurser, oplysningsprojekter, m.m. Der har i 2012 været et godt samarbejde omkring AU, se ad 5. 7

10 Ad 3. God økonomistyring såvel for Dania som helhed som for de enkelte afdelinger 2012 har været et særligt år med samkøring af en lang række økonomisystemer, idet budgetterne for året var lagt i 2011 ude på partnerskolerne, mens Dania endnu var et light akademi. Årets resultat på DKK og økonomistyringen gennem etableringsåret har fungeret tilfredsstillende på trods af vanskelige vilkår. Kommentarer til årets resultat findes andetsteds i årsrapporten. Vi har i 2012 implementeret et nyt økonomistyringssystem, Office Link, der muliggør meget tæt budgetopfølgning både ude på afdelingerne og centralt i rektoratet. Budget 2013 er lavet efter ny fælles skabelon og sammenholdt med det nye økonomistyringssystem, og med en ny erfaren økonomichef skulle økonomistyringen nu være på skinner. Ad 4. Velfungerende administrative rammer for Danias uddannelser Der har igennem 2012 været arbejdet systematisk med at optimere de administrative processer. Arbejdet her har primært været rettet mod 2 målsætninger: 1. Bedre kvalitet i de administrative støtteprocesser og ydelser, samt 2. Effektivisering af studieadministrationen. I forhold til disse målsætninger, er der gennemført en række ensretninger af administrative procedurer og automatiseringer af manuelle administrative processer. Der er etableret en tværgående funktion med reference til økonomi-og ressourcechefen, som har gennemført analyser og implementeret ny praksis på en række områder. Det har givet mulighed for at flytte nogle opgaver, som tidligere blev varetaget af undervisere til administrationen, bl.a. skemalægning. Samtidig har det været muligt at reducere det samlede antal årsværk i administrationen, herunder også via in-sourcing af administrative opgaver fra partnerskoler. Ad 5. Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU Op til årsskiftet blev der gennemført en besøgsrunde hos partnerskolerne, hvor kriterierne for en samarbejdsaftale vedr. udbud af akademiuddannelsen (AU) blev fastlagt. Denne aftale har været grundlaget for udmøntningen af den overordnede samarbejdsaftale vedr. efter-videreuddannelse. Samtidig blev der nedsat et ledernetværk bestående af de AU-ansvarlige på partnerskolerne og ditto ansvarlige i Dania. Ligeledes er der etableret et administrativt netværk for at sikre koordinering og videndeling blandt de studieadministrative medarbejdere på AU. Via kvartårlige møder har disse to netværk sikret implementering af aftalen og understøttet de gode samarbejdsrelationer, som er blevet opbygget. Der har gennem året været arbejdet med at koordinere og sikre en fornuftig udbudsstruktur. Her har der været fokus på at samle udbud der, hvor en for stor spredning ville medføre for få tilmeldinger pr. udbudssted og dermed aflysning af forløb. Ad 6. Velfungerende videncentre for oplevelsesøkonomi og optometri Dania reetablerede i 2012 nye organisatoriske rammer for Videncenter for Oplevelsesøkonomi, VTO, som vi tidligere har drevet i et samarbejde med Nordjyllands Erhvervsakademi. 8

11 Videncentret, Date er et af de 6 første nye videncentre i regi af Danske Erhvervsakademier og har nu etableret sig med egen videncenterchef og projektmedarbejder. Der er udarbejdet forretningsplan og egen hjemmeside for Date, og der udgives løbende nyhedsbreve, der udsendes digitalt til de øvrige erhvervsakademier, virksomheder inden for turisme-erhvervet samt øvrige eksterne interessenter. Dania har taget initiativ til at oprette et tværgående udvalg for videncenterchefer ved de danske erhvervsakademier, som skal sikre erhvervsakademiernes fælles profilering over for ministerier og myndigheder. Erhvervsakademiernes videncentre har en ganske særlig rolle som kobling og transformator af den akademiske forskning, så den kommer ud i praksis i virksomhederne. Vi har fået udformet modeller til kontrakter om levering af ydelser fra videncentret til de øvrige erhvervsakademier, og vi regner med at få kontrakterne forhandlet på plads i 2013, så der kan skabes et solidt forretningsmæssigt grundlag for videncentrets fremtidige drift. Samtidig med dette har vi igangsat den nødvendige kapacitetsopbygning af Danias personale, så vi gearer organisationen til varetagelse af de mange nye udviklings- og videnformidlingsopgaver, der kommer til at ligge i Videncentret fremadrettet. Vi har også nu et velfungerende Videncenter for Optometri, hvor en række medarbejdere varetager praksisbaserede forskningsmæssige opgaver og leverer artikler til en række danske og internationale fagtidsskrifter. Der er ligeledes etableret tætte samarbejdsrelationer til en række danske og udenlandske universiteter, og en ny overbygningsuddannelse for optometrister i samarbejde med Århus Universitet er på vej. Flere af medarbejderne på optometristuddannelsen har taget masteruddannelser og deltager i ph.d. moduler ved Århus Universitet. Videncentret for Optometri driver fortsat svagtsynsklinik for fire af kommunerne i Region Midt. Ad 7. Gode fysiske rammer i ejede og lejede bygninger med god score i brugertilfredshedsanalysen Der har i 2012 været arbejdet med optimering af de fysiske rammer på de forskellige afdelinger ud fra en kortsigtet horisont, hvor fokus har været på omkostningsminimering. Det kortsigtede fokus skyldes, at der i 2012 har været en afklaringsproces på 8 af Danias 9 lejemål, og dette gælder også Danias ejendom og lejemål i Randers. Her skal det afklares, om aktiviteterne kan fortsætte i eksisterende lokaler. Der skal fortsat ske en afklaring vedr. videreførelse af lejemål samt eventuelt køb af ejerlejlighed nr. 2 på Minervavej og Kursushuset på Arvikavej i Skive. Før der foreligger en langsigtet strategi for det enkelte udbudssted, kan der således ikke foretages større investeringer i ændringer af de fysiske rammer. 9

12 Uagtet dette er der på alle afdelinger iværksat handlingsplaner på baggrund af ENNOVA undersøgelsen i Som eksempel kan nævnes en række lokalemæssige tilpasninger på Vester Alle, så studiemiljøet understøtter, at optometristuddannelsen har ændret sig fra at være en erhvervsuddannelse til at blive en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse. Endvidere kan nævnes etableringen af et kreativt værksted på Minervavej, som skal understøtte specialet inden for reklame og medier på markedsføringsøkonomuddannelsen samt et nyt åbent værksted med plads til at eksperimentere med nye didaktiske metoder. Vi har igangsat etableringen af en fælles IT platform for alle Dania afdelingerne med installering af nye fiberlinjer, og dette arbejde færdiggøres i 2013, også her med forbehold for uafklarede lejemål. Der er i 2012 investeret i nye tidsvarende kopimaskiner, hvilket vil have betalt sig selv ind i løbet af et par år i form af besparelser på kopiering. Med det kortsigtede omkostningsfokus i 2012 in mente, må det konstateres, at der ikke på alle afdelinger har været en positiv udvikling i de studerendes vurdering af undervisningsmiljøet. Ad 8. Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser Det har været og er stadig et højprioriteret område at skabe vækst på Danias tekniske akademiuddannelser. Dette gælder etablering af både eksisterende og nye uddannelser på nye adresser. Der er i 2012 fra ministeriets side strammet op på procedurerne ved placering af eksisterende udbud på nye adresser. Der skal nu inden flytning til anden adresse indsendes en anmodning til Ministeriet med redegørelse for behov for det nye udbud samt forespørges hos nabo akademier, om de har indvendinger mod det planlagte udbud. På positivsiden har vi i 2012 fået screenet og akkrediteret multimediedesigneruddannelsen i Skive med opstart til september Vi planlagde parallel opstart i Grenaa, men dette forudsætter nu ministeriets accept af en anmodning, der indsendes i disse dage. Vi har i 2012 haft stigende søgning til både automationsteknolog og ikke mindst energiteknolog i Hadsten. Vi erfarede for første gang problemer med optag på installatøruddannelsen i forbindelse med sommeroptaget, men dette er der kompenseret for ved vinteroptaget, der har været bedre end sædvanligt. Vi har i 2012 haft markant stigning i optag på autoteknolog i Viborg. Vi har ligeledes vendt den uheldige udvikling på it- teknolog uddannelsen, hvor vi ikke kunne oprette hold i 2011, men i 2012 oprettede vi et pænt stort hold. Udviklingen på produktionsteknologuddannelsen i Skive og Randers har været uændret til let stagnerende. Dette vil være fokusområde i Vi har udviklet et nyt speciale i grøn energi i Skive, som vi forventer os meget af, ikke mindst da Skive Kommune bakker helhjertet op som Kommune med Rent Liv. 10

13 Ad 9 Attraktiv og overskuelig Dania hjemmeside I 2012 er der primært sket en tilpasning af Danias hjemmeside, så den er i overensstemmelse med de nye tider som classic institution. Der er nedsat en web arbejdsgruppe, der er i fuld gang med udvikling af en helt ny hjemmeside, der forventes at ligge klar til efteråret Den nye hjemmeside vil både være billigere at vedligeholde samt være mere brugervenlig med en række nye funktionaliteter. Ad 10 Velfungerende intranet/fronter Vi har i 2012 erstattet et tidligere meget tungt administrerbart intranet med nyt intranet/fronter. Det er bygget op som en række rum for medarbejdere, studerende, ledelse, videncenter m.m., og det er lykkedes over al forventning allerede nu at skabe en livlig trafik på intranettet. Det er under fortsat udvikling og udbygning, og det vil blive et centralt omdrejningspunkt for medarbejdere, studerende, bestyrelse mfl. i fremtiden. Ad 11 Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalysen. Vi har igen i 2012 gennemført den fælles brugertilfredshedsundersøgelse i regi af Ennova A/S. Undersøgelsen gør det muligt at benchmarke Dania afdelingerne imellem, i forhold til andre akademier samt i et vist omfang professionshøjskolerne. Undersøgelsen måler på, om de studerende trives, får vigtig viden med sig ud i erhvervslivet, og om de gennemfører deres uddannelse. Disse tre hovedområder afdækkes i undersøgelsen som studieglæde, udbytte og loyalitet. Nedenstående tabel viser udviklingen i point score i perioden på en skala fra Studieglæde Udbytte Vækst på de tekniske akademiuddannelser Erhvervsakademi Dania ligger igen i år på niveau med eller lidt over akademierne samlet set på alle tre hovedområder. Vi kan igen i år glæde os over en meget høj svarprocent. Studieglæde og udbytte ligger på et middelniveau med en score omkring 65. Loyaliteten har alle år været høj med en score på 74. Der er udarbejdet opfølgningsplaner for såvel institutionen Dania som de enkelte afdelinger. Med den nye fælles kvalitetsplan vil der i 2013 også blive målt på tilfredsheden med praktikophold på fælles indikatorer, og der vil også blive gennemført en medarbejdertilfredshedsanalyse i regi af ENNOVA samt en APV. 11

14 Målsætninger og forventninger til 2013 Der arbejdes i 2013 videre inden for udviklingskontraktens rammer. Der er sendt et justeret paradigme ud fra Uddannelsesministeriet, og den nye udviklingskontrakt for blev underskrevet lige før jul under stor højtidlighed i Ministeriet af Ministeren og Danias bestyrelsesformand. Med afsæt i udviklingskontrakten og Danias strategier vil følgende målsætninger være i fokus i den kommende planperiode: Danias organisation evalueres og tilpasses efter erfaringerne fra 2012 Så vidt muligt indkøres de nye tjenestetidsregler på harmonisk måde Danias strategiske platform udfoldes til afdelinger og uddannelser Dania får formuleret institutionens værdigrundlag Gode samarbejdsrelationer med partnerskolerne omkring AU Dania får fastlagt en langtidsplan for de fysiske rammer. Fortsat vækst og udvikling i udbud af de tekniske akademiuddannelser Lancering af ny Dania hjemmeside Bedre resultater i ENNOVA brugertilfredshedsanalysen. Videnressourcer Danias arbejde med at udvikle videngrundlaget for institutionen omfatter: Viden om fag og metoder Viden om profession og beskæftigelsesområder Viden om pædagogik og formidling Viden om innovation og vækst. Videnaktiviteterne knyttes op på Frascati rammen, jævnfør ministeriets innovationsstrategi. Der er indtil videre arbejdet med følgende aktiviteter: 1. Kapacitetsopbygning (strategisk ledelse af videnopbygning) 2. Videnskabende proces (forsknings- og udviklingsaktiviteter) 3. Videnomsætning (omsætning af viden til nye konkrete produkter, services, ydelser). 12

15 Akademiets arbejde med videngrundlaget udmønter sig konkret ved, at der centralt og lokalt bliver iværksat projekter, der indfrier den overordnede mission. Disse projekter har i perioden været påført udviklingskontrakterne. Projekter, der gør akademiet i stand til at udøve den videnskabende proces. (Forskeruddannelse, PHD, kompetencer i innovation og vækst m.v.) Projekter, der skaber viden om profession og beskæftigelsesområder FoU projekter i samarbejde med professioner og erhverv Projekter, der skaber udvikling af nye konkrete produkter, hvor akademiet innoverer sammen med profession og erhverv Formidlingen internt af projekterne foregår gennem akademiets intranet og hjemmeside og ikke mindst ved at underviserne fortæller om projekterne på uddannelserne. Externt gennem omtale på nettet, faglige artikler i fagblade samt pressen. 13

16 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Erhvervsakademi Dania er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper, som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Tilskud indregnes i takt med aktiviteten. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Dermed indtægtsføres statstilskud for det finansår, som er angivet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: Der foreligger en forpligtende salgsaftale Salgsprisen er fastlagt Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb Indbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 14

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets faglige resultater 3 Årets økonomiske resultat 4 Målrapportering Målrapportering 6 Statusafrapportering

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE

XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE ÅRSRAPPORT 2013 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Olof Palmes Allé 11 8200 Aarhus N I: www.dmjx.dk M: info@dmjx.dk T: 89 440 440 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2013 Indhold 1. Ledelsesberetning... 2 1.1. Institutionsoplysninger... 2 1.2. Præsentation af institutionen... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 4 1.4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20 København Nord ÅRSRAPPORT 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2012 1 Ledelsesberetning... 2 1.1 Institutionsoplysninger... 2 1.2 Præsentation af institutionen... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 3 1.4 Årets faglige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen

Indholdsfortegnelse Side. Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 9 Hoved- og nøgletal 11 Vurderinger og forventninger

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om skolen 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår)

Svendborg International Maritime Academy. Årsrapport 2013 (13. regnskabsår) Årsrapport 2013 Svendborg International Maritime Academy (13. regnskabsår) CVR-nr. 25 78 70 72 1 Indhold 1. Ledelsespåtegning... 3 2. Revisionspåtegning... 4 3. Generelle oplysninger... 6 4. Ledelsens

Læs mere

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning

BERETNING. Indholdsfortegnelse. Påtegninger. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning................................ 4 Den uafhængige revisors påtegning.................. 5 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger..............................

Læs mere