Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet."

Transkript

1 Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet

2 Indholdsfortegnelse Byrådet den 28. juni 2010 kl Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Ændring i Børn- og Ungeudvalget Kommunegaranti til udskiftning af biogasmotor til Hashøj Kraftvarmeforsyning Ansøgning om garanti for lån til Fonden for Agersø Lystbådehavn Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (USB) Ny harmoniseret aftale om skorstensfejerarbejde i Slagelse kommune Facademanual og lokalplan for midtbyen, Slagelse revision af lokalplan Endelig vedtagelse af lokalplan 1077 for Fodsporet Lokalplan 1082 Udvidelse af City 3 i Træskogården Studieboliger/hotelcollege ved Herluf Trollesvej i Slagelse Forslag til Lokalplan Strandkolonien Granskoven Forslag til lokalplan 1085, Erhvervsområde Ndr. Ringgade - Bakkevej, Slagelse øst Forslag til Lokalplan 1088 boldbaner ved Karolinevej Bestemmelser om lavenergibyggeri i lokalplaner Godkendelse af spildevandsplan Godkendelse af vandværkstakster Ekspropriionsbeslutning i forbindelse med kloakering af sommerhusområdet Frigivelse af anlægsbevilling til Huset i Stillinge Resultrevision Meraktivering af sygemeldte borgere sygeuge (sygedagpenge) Placering af beskæftigelsesforanstaltningerne i Slagelse Kommune om ændret deponering vedr. lejemål - Center for Specialundervisning Projekt Nye Muligheder - Styrket indss for børn og unge i Slagelse, Korsør og Skælskør Genbehandling af sagen Revideret styrelsesvedtægt for folkeskolen Frigivelse af anlægsbudget til renovering af køkkener i daginstitutioner FOB og Slagelse Boligselskab, Helhedsplan for Sydbyen Slagelse Boligselskab, 2 almene familieboliger i Sørbymagle...37

3 28. Anmodning om optagelse af sag - stus på Færgehavn, Nurrasteplads, Strandpark og etagebyggeri Troldhøj på Halsskov Anmodning om optagelse af sag - undersøgelse på Quistgården Anmodning om optagelse af sag - Analyse af merforbrug på børne- og ungeområdet Ansøgning om udtræden af Vurderingsankenævnet...40 Lukkede sager Købstilbud på Storebæltsvej 30 og Halsskovvej TILLÆGSDAGSORDEN Lukkede sager Ansættelse af ny økonomidirektør...43

4 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 1 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Kompetence: Åben sag Resumé Godkendelse af dagsorden. Borgmesteren indstiller, dagsordenen godkendes. Godkendt 2. Ændring i Børn- og Ungeudvalget Sagsnr.: Kompetence: BY Åben sag A gruppen i Slagelse Byråd har anmodet om der sker følgende ændring i Børn- og Ungeudvalget: Steen Olsen udtræder af Børn- og Ungeudvalget og Helle Blak i stedet indtræder i udvalget. Jf. Styrelseslovens 28 stk. 1: Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Ledelsessekretariet indstiller, Steen Olsen udtræder af Børn- og Ungeudvalget pr. 30. juni 2010 og Helle Blak indtræder i Børn- og Ungeudvalget pr. 1. juli 2010 Godkendt gældende fra dags do, altså den 28. juni 2010.

5 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 2 3. Kommunegaranti til udskiftning af biogasmotor til Hashøj Kraftvarmeforsyning. Sagsnr.: Kompetence: Byrådet Åben sag Hashøj Kraftvarmeværk ansøger Slagelse kommune om garanti for lån i forbindelse med udskiftning af biogasmotor. Investeringen i den nye motor og installering af denne er budgetteret til 6,87 mio. kr. jf. projektforslag (side 9). Hashøj Kraftvarmeværk har søgt om en garanti for lån på 7,5 mio. kr. inkluderet en buffer for yderligere uforudsete udgifter. Værket har indhentet lånetilbud fra Kommunekredit på et 10 årigt kontantlån. Slagelse kommune har ifølge lånebekendtgørelsens 2 stk. 1 nr. nr. 3 automisk låneadgang til investeringsudgiften til varmeproduktion og kan jf. 3 stk. 1 nr. 5 stille garanti for lån såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave uden kommunens låneramme belastes. Det betyder, Slagelse kommune kan stille garanti for et 10 årigt lån ved Kommunekredit med et udbetalt provenu på 6,87 mio. kr. uden belastning af kommunens låneramme, men garanti for lån på 7,5 mio. kr. vil udløse en kommunal deponering. Økonomiske konsekvenser Ved garanti på lån med udbetalt provenu på 6,87 mio. kr. p.t. ingen ved misligholdelse af lånet vil Slagelse kommune være forpligtet til overtage eller indfri lånet. Ved garantistillelse på det ansøgte lån på 7,5 mio. kr. skal Slagelse kommune deponere differencen mellem investeringsudgiften og låneprovenuet formentligt mellem kr. Økonomicenterets påtegning Er indarbejdet i sagsfremstillingen Servicedirektøren indstiller Hashøj Kraftvarmeværk meddeles afslag på garantistillelse for lån på 7,5 mio. kr. Slagelse kommune i stedet tilbyder Hashøj Kraftvarmeværk, stille garanti for lån optaget i Kommunekredit med et udbetalt provenu på 6,87 mio. kr. og en løbetid på 10 år. tilsagnet er betinget af, diverse offentlige tilladelser bevilges. Økonomiudvalget indstiller godkendt. Godkendt Bilag Ansøgning fra Hashøj Kraftvarmeværk Projetforslag for ny biogasmotor

6 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 3 4. Ansøgning om garanti for lån til Fonden for Agersø Lystbådehavn Sagsnr.: Kompetence: Byråd Åben sag Fonden for Agersø Lystbådehavn har ved skrivelse af 5. maj søgt Slagelse kommune om en garanti for et lån på i alt kr. til dækning af: Uddybning af havn ca kr. Reparion af broer ca kr. Selvfinansiering af forventet LAG-tilskud til nyetablering af legefaciliteter på havneområdet ca kr. Garantien har en varighed på 10 år fra 1/ til 1/ Ifølge Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 2 stk. 1 nr. 18, samt vejledning om reglerne for kommunernes optagelse af lån og andre dispensioner, der sidestilles med kommunal lånoptagelse nr punkt 4.14 har en kommune automisk låneadgang til vedligeholdelse af kommunale havne og lystbådehavne. Slagelse kommune kan på denne baggrund stille garanti for lån til anlægsudgiften i forbindelse med uddybning af havn og reparion af broer, i alt kr. uden kommunens låneramme bliver belastet. Fonden for Agersø Lystbådehavn søger herudover om garantistillelse for restfinansiering af omkostninger til etablering af legefaciliteter på havneområdet. Anlægsudgifter til legeplads/legefaciliteter kan ikke lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen og det vil betyde, såfremt Slagelse kommune vælger, stille garanti for omkostningen til legeplads skal kommunen deponerer et beløb svarende til udgiften. Økonomicentret anbefaler, Slagelse kommune stiller garanti for et lån på kr. svarende til omkostningerne i forbindelse med vedligeholdelse af Agersø Lystbådehavn, og der gives afslag for garantistillelse for de resterende kr. på grund af kommunens deponeringsforpligtigelse. Økonomiske konsekvenser Kommunen forpligter sig til indfri lånets restgæld, såfremt lånet misligholdes. Økonomicenterets påtegning Er indarbejdet i sagsfremstillingen Servicedirektøren indstiller der stilles garanti for et lån på kr. betinget af, lånet anvendes til dækning af omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse af Agersø Lystbådehavn der gives afslag på garantistillelse på de resterende kr. til etablering legeplads på havneområdet på grund af kommunens deponeringsforpligtigelse Økonomiudvalget indstiller godkendt

7 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 4 Godkendt Bilag Ansøgning 5. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (USB) Sagsnr.: Kompetence: Loven vedr. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov trådte i kraft den 1. august Slagelse Kommune har med ordningen oplevet budgetmæssige udfordringer. Det skyldes, en del af forudsætningen i loven er, tilbud, målgruppen tidligere fik i andre regier, skal medfinansiere USB-uddannelsen. Dvs. kommunen skal selv finde en stor del af beløbet til opgaven. Der er imidlertid ikke foretaget tilstrækkelige budgetomplaceringer internt, hvilket således har medført merforbrug. Den samlede ramme i forhold til KLs økonomiaftale for 2009 er for Slagelse Kommune 11,5 mio. kr. pr. år, heraf er der DUT-kompenseret 3,2 mio. kr. Der er i november 2009 igangs en analyse bl.a. for sikre fremtidig budgetbalance på området. Der er i analysen desuden forslag til en fremtidig organisering af opgaven samt visitionsprocedure. I Slagelse Kommune er opgaven delt mellem Center for Børn, Unge og Familier (CBUF), Center for Handicap og Socialpsykiri (CHS) samt Jobcentret. Derudover spiller Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) en væsentlig rolle, da de indstiller til og følger op på tilbuddene. Det er derfor vigtigt, kommunen sikrer et tværgående samarbejde omkring denne uddannelse. På baggrund af analysen er der opstillet en løsningsmodel i forhold til budgetbalance. Modellen indeholder en forudsætning om, gennemsnitsprisen bliver reduceret, og antallet holdes på det i økonomiaftalen forudste. Det samlede merforbrug på området er ultimo 2009 ca. 3,4 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug på Jobcentret på ca. 4,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på CHS på ca. 0,6 mio. kr. Der er pt. på Jobcentret budgetlagt 2,1 mio. kr. på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, derudover skal der omplaceres 4,4 mio. kr. hertil. Heraf er de 2,2 mio. kr. omplacering, der burde være foretaget i Det er således kun de 2,2 mio. kr. fra 2010, der er en fast omplacering. Der er pt. på fælleskontoen for Center for Skole budgetlagt ca. 0,6 mio. kr. på Ungdommens Uddannelsesvejledning, som vedrører USB. Der er desuden overført ca. 0,5 mio. kr. fra 2009 samme sted. Det er vurderet, beløbet er fejlplaceret ved budgetlægning, hvorfor det foreslås omplaceret til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov under AI-udvalget. Derudover skal der på Center for Børn, Unge Og Familie findes finansiering af 3,5 mio. kr. til USB. Det foreslås, : a) mindreforbruget på CHS på 0,6 mio. budgetomplaceres fra CHS USB til Jobcentret USB. b) 2010 budgettet vedrørende UU på kr. 0,6 budgetomplaceres fra UU Center for Skole til Jobcentret USB med virkning i 2010 og overslagsårene.

8 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 5 Mindreforbruget fra 2009 vedrørende UU på ca. 0,5 mio. budgetomplaceres fra Center for Skole UU til Jobcentret USB. c) der foretages budgetomplacering indenfor Jobcentrets egen ramme på kr. 2,2 mio. for 2009 og 2010 samt overslagsårene. d) der foretages budgetomplacering indenfor Center for Børn, Unge og Families egen ramme på kr. 3,5 mio. for 2010 og overslagsårene. Den samlede analyse fordelt på de tre områder er behandlet og godkendt i følgende tre fagudvalg: Handicap- og Socialpsykiriudvalget (4. maj 2010) Arbejdsmarkeds- og Integrionsudvalget (6. maj 2010) Børn- og Ungeudvalget (10. maj 2010) Økonomiske konsekvenser I hele kr. Politikområde Bevillingsønske Drift/ Funktion 8.01 Forsørgelse,rev. Aktivering Drift/ Funktion 8.01 Forsørgelse,rev. Aktivering Drift/ Funktion 7.01 Handicap-, psykiri og misbrug -576 Drift/ Funktion 8.01 Forsørgelse,rev. Aktivering 576 Drift/ Funktion 3.01 Skoler og SFO Drift/ Funktion 8.01 Forsørgelse,rev. Aktivering Drift/ Funktion 3.03 Børn, unge og familie Drift/ Funktion 3.03 Børn, unge og familie Afledt drift Finansiering Afs rådighedsbeløb Kassen Økonomicenterets påtegning Økonomicentrets bemærkninger er indarbejdet i sagen. Servicedirektøren indstiller, udvalget godkender de foreslåede budgetomplaceringer fra politikområde 3.01 til politikområde 8.01 på kr. i 2010 samt kr. i overslagsårene samt fra politikområde 7.01 til politikområde 8.01 på kr. i der er tre budgetter, men afrapportering på uddannelsen sker samlet. sagen videresendes til godkendelse i Byrådet. Økonomiudvalget indstiller godkendt Godkendt Bilag Not: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Målgrupper, finansiering og nye uddannelseslinjer

9 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 6 6. Ny harmoniseret aftale om skorstensfejerarbejde i Slagelse kommune Sagsnr.: Kompetence: BY Kommunen skal i henhold til Boligministeriets bekendtgørelse 239 af 27. april sørge for lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere. Kommunens 3 skorstensfejermestre har efter kommunesammenlægningen forts deres virke på grundlag af de kontrakter, som var indgået med de tidligere kommuner. Efter forhandling med de 3 mestre er der den 2. juni 2010 lavet forslag til en ny harmoniseret Aftale om lovpligtig skorstensfejerarbejde i Slagelse Kommune på grundlag af standardaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget. Aftalen er vedlagt som bilag. De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere kontrakter er kommunens administrionsgebyr for opkrævning af skorstensfejergebyret via ejendomssktebilletten samt anskaffelse og bortskaffelse af sodposer. Efter de tidligere kontrakter betaler 2 af mestrene 5 % af kl s vejledende gebyrer til dækning af kommunens administrionsomkostninger mens den 3. mester betaler 3½ %. De 3 mestre indkøber selv sodposerne, men har bortskaffet soden forskelligt. For køb og bortskaffelse af sodposerne, har 2 af mestrene fået dækket udgifterne ved et tillæg til KL s vejledende gebyrer på 1 % mens den 3 mester har fået 3 %. I forslaget til den nye aftale er administrionsgebyret til kommunen fasts til 2,5 %, da kommunens omkostninger som følge af blandt andet elektronisk overførsel af da er blevet mindre. Til gengæld skal mestrene for egen regning indkøbe sodposer og bortskaffe soden som erhvervsaffald. Økonomiske konsekvenser Ændringen af administrionsgebyret til kun 2,5 % af KL s vejledende gebyrer vil betyde en mindre indtægt for 2010 på ca kr. Økonomicenterets påtegning Økonomicenterets bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. den nye Aftale om lovpligtig skorstensfejerarbejde i Slagelse Kommune godkendelse herunder, administrionsgebyret reduceres fra 3,5/5 % til kun 2,5 %, og skorstensfejermestrene for egen regning indkøber sodposer og bortskaffer soden som erhvervsaffald. mindre indtægten på kr. i 2010 finansieres inden for teknik- og miljøs eget budgetområde, hovedkonto 06 under Administrion, Økonomiudvalget mindre indtægten indarbejdes i budgetoverslagsårene , ligeledes finansieret inden for teknik- og miljøs eget budgetområde på hovedkonto 06 Økonomiudvalget indstiller godkendt Godkendt

10 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 7 Bilag Lovpligtigt skorstensfejerarbejde 7. Facademanual og lokalplan for midtbyen, Slagelse revision af lokalplan 164 Sagsnr.: /PHH Kompetence: BY Åben sag Nordicom A/S har, som ejer af et større areal beliggende mellem Schweizerpladsen, Løvegade og Christiansgade i Slagelse, rettet henvendelse til Plan og Erhverv og har redegjort for ønsket om en ændret bebyggelse på grunden, set i forhold til de forudsætninger, der lå til grund for udarbejdelsen af lokalplan 233, Centerbebyggelse ved Schweizerpladsen fra Ændringen består i, Nordicom A/S, i forhold til de oprindelige planer, som omftede centerbebyggelse med butikker og boliger, formet som en større samlet opført karrébebyggelse med parkeringskælder, ønsker etapeopdele byggeriet, således en 1. etape alene omfter hjørneejendommen mod Schweizerpladsen 1A, hvor Nybolig p.t. ligger, samt dennes forlængelse langs Løvegade og Christiansgade. Det er Nordicoms ønske frasælge dette areal til opførelse af en ny bygning i 3 etager til Sydbank. Bygningen indeholder i stueplan en bankfilial med facade mod Schweizerpladsen og Løvegade og har egen parkeringskælder med adgang fra Christiansgade. Sydbanks nuværende lokaler på Nytorv er regionshovedkontor og sekretarisfunktion for region Sjælland og region Hovedstaden. Lokalerne er uhensigtsmæssige og spredt placeret på 5 etager. Den samlede bemanding udgør 65 medarbejdere. Sydbank har redegjort for, de ønsker bevare regionshovedkontoret med tilhørende sekretarisfunktion i Slagelse, og banken har en betinget aftale med Nordicom A/S om erhvervelse af det omftede areal. Slagelse Kommune har gennem drøftelse med Nordicom A/S og Sydbank principielt tilkendegivet, det forespurgte byggeri som en 1. etape vil kunne rummes indenfor rammerne af lokalplan 233. Derimod kan Sydbanks ønske om udnytte hele facadelængden i stueplan på hjørnet Schweizerpladsen/Løvegade til bankfilial ikke imødekommes i henhold til lokalplan 164. Lokalplanen regulerer anvendelsen af stueetagerne langs bymidtens centrale gadestrækninger. Da lokalplanen i sin formålsparagraf har til formål hindre i stueetagen i bymidtens strøggader, nyetablering samt udvidelse af eksisterende kontor- og servicevirksomhed (banker, sparekasser, forsikringskontorer, foreningskontorer, ejendomsmæglervirksomheder og lign. kontor- og servicevirksomheder). Slagelse Kommune vurderer, der ikke vil kunne dispenseres fra lokalplanen, og en imødekommelse af projektet derfor vil kræve en ændring af plangrundlaget. Lokalplan 164 indeholder i 3.6 en bestemmelse om, en eksisterende virksomhed indenfor ovennævnte kegorier i sin helhed kan flyttes til en anden placering indenfor lokalplanområdet under forudsætning af, facadelængden ikke øges. Plan og Erhverv indstiller, lokalplan 164 revideres og fremsendes i offentlig høring, således 3.6 ændres som beskrevet i not af 27. maj 2010 (Not vedr. udvikling af Nordicomgrunden samt byejendom

11 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 8 ved Schweizerpladsen, Slagelse), der inden for et år udarbejdes ny lokalplan/facademanual for området omftende lokalplan 164 med henblik på præcisere de gaderettede byfunktioner (anvendelser) som kan tillades på den enkelte ejendom. Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler indstillingen. Helle Blak (A) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler Godkendt Bilag 1. Not vedr. udvikling af Nordicomgrunden samt byejendom ved Schweizerpladsen, Slagelse, (deret 27. maj 2010). 2. Kort, Schweizerpladsen, Slagelse. 3. Lokalplan Brev fra Sydbank, deret 11. maj Endelig vedtagelse af lokalplan 1077 for Fodsporet Sagsnr.: /JWO Kompetence: BY Åben sag Forslag til lokalplan 1077 for Fodsporet rekreiv sti fra Slagelse til Næstved, over Dalmose til Skælskør, har været i offentlig høring. I offentlighedsfasen er indkommet 34 indsigelser og været afholdt et borgermøde med ca. 50 deltagere. De 34 indsigelser fordeler sig med 22 prive, heraf 9 lokale, 7 råd, foreninger og organisioner samt 5 myndigheder o.lign. Indsigelserne er behandlet og besvaret i vedlagte hvidbog (bilag 1), som indstilles til godkendelse. Som det fremgår af hvidbogen, har der især været spørgsmål til hvorfor kommunen ikke har arbejdet for en genåbning reelt en nyetablering af en jernbane på strækningen, i stedet for en stiforbindelse. Endeligt har der fra landbruget været spørgsmålstegn til trafiksikkerheden ved overkørsler, privlivets fred og jagtinteresser. Lokale beboere har primært ønsket afværge den fremtidige stis indflydelse på deres haver og privliv, hvilket for en stor dels vedkomne efterfølgende er aftalt lokalt med ejeren, Skov og Nurstyrelsen. Behandlingen af indsigelserne medfører, det indstilles, der sker en række mindre rettelser i den endeligt vedtagne lokalplan. Der er ikke tale om væsentlige rettelser, som medfører fornyet høring, hvorfor lokalplanen kan endeligt vedtages. Udover de mindre rettelser afstedkommet af indsigelserne, er der suppleret med tekst om stiens opkobling i Slagelse og Skælskør, på baggrund af tidligere udsendt not i forbindelse med drøftel-

12 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 9 ser i udvalget og Byrådet. Endeligt er der redaktionelt nogle små og slåfejl, som er rettet. I forbindelse med forslag til lokalplan blev det afgjort, lokalplanen ikke skulle miljøvurderes (lov om miljøvurdering af visse planer og programmer). Denne afgørelse er blevet påklaget til Nurklagenævnet, der nu skal tage stilling til, om der er truffet en forkert afgørelse. Klagen har ikke opsættende virkning dvs. sagen går ikke i stå af den grund og betyder ikke umiddelbart noget for det fremtidige forløb for lokalplanens umiddelbare realisering. Plan og Erhverv indstiller, hvidbogen godkendes, lokalplan 1077 for Fodsporet, med de foreslåede rettelser, vedtages endeligt. Flemming Erichsen (A), Ole Drost (V), Ib Larsen (F) og Niels Jørgensen (C) anbefaler indstillingen. Steen Olsen (A) og Michael Gram (O) stemte imod. Helle Blak (A) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler Michael Gram (O) stemte imod. Ændringsforslag fra Venstre, om udsætte sagen til behandling på et kommende byrådsmøde blev forkastet med 13 stemmer (C, O og V) for og 15 stemmer (A og F) imod, ændringsforslaget dermed forkastet. Herefter blev der stemt om indstillingen i sagen. For stemte 14 medlemmer (A og F), imod stemte 14 medlemmer (C, O, V og Steen Olsen A), sagen er hermed faldet. Bilag 1. Hvidbog for offentlighedsfase lokalplanforslag 1077 Fodsporet. 2. Lokalplan 1077 for Fodsporet. 9. Lokalplan 1082 Udvidelse af City 3 i Træskogården Sagsnr.: /ADO Kompetence: BY Åben sag Ejeren af City 3 har i 2005 henvendt sig til Slagelse Kommune, med henblik på lokalplananmodning med kommuneplantillæg for udvidelse af City 3, Træskogården, Slagelse. Udgangspunktet for projektet er en udvidelse af City 3, der inkl. eksisterende center vil etablere et center på m². Byrådet besluttede på møde den 7. november 2005, ansøgningen skulle undersøges nærmere f.s.v. angik detailhandels-, trafik-, parkerings- og arkitekturspørgsmålet. Bygherre har tilvejebragt detailhandels-, trafik- og parkeringsanalyser. Projektet er imidlertid blevet etapeopdelt. 1.etape planlægges til rumme i alt m² inkl. eksisterende center. 2.etape planlægges til rumme m².

13 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 10 Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling besluttede den 7. december 2009, der skal udarbejdes en helhedsplan for området. Helhedsplanen skal anskueliggøre sammenhængen med Vestsjællandscentret samt redegøre for P-anlæg og vejadgange i Træskogården. Helhedsplanen er siden navngivet som Analyse og vision udbygning af City 3. Visionsplanen er udarbejdet til særskilt udvalgsbehandling. Analysen peger på, pågældende udvidelse af City 3 arkitektonisk kan indpasses i midtbyen som helhed og samle midtbyen for så vidt angår Schweizerpladsen, Vestsjællandscentret og banegården. Træskogårdens kulturelle potentiale vil kunne udfoldes i sammenhæng med City 3 og resten af midtbyen. Derudover vil Træskogårdens byrum og gårdrum kunne bevares trods udvidelsen. Der er udarbejdet en plan for parkering og trafikafvikling omkring Træskogården, på baggrund af tidligere trafik- og parkeringsanalyser, tilvejebragt af bygherre, herunder Trafikvurdering af City 3 og Jernbanegade i Slagelse Midtby, udarbejdet af Rambøll i Der henvises særligt til afsnit 5. Trafikvurdering, side 18 og 19, hvor konsekvenserne ved omlægning af P-søgeringen til Sct. Mikkelsgade vurderes samt afsnit 6. Konklusion, side 29 og 30 hvor der overordnet konkluderes på omlægning af P-søgeringen til Sct. Mikkelsgade. Der er ligeledes udarbejdet en plan for, hvordan City 3 og Vestsjællandscentret kan kobles sammen med hinanden og resten af midtbyens detailhandel. På udvalgsmødet den 6. april 2010 blev det besluttet igangsætte foroffentlighedsperiode for kommuneplantillæg samt igangsætte udarbejdelse af lokalplanforslag under den forudsætning, endelig vedtagelse af analysen for Træskogården forts afventer. Foroffentlighedsperioden er afsluttet den 22. maj Plan og Erhverv har på ovenstående baggrunde udarbejdet Lokalplanforslag Udvidelse af City 3 i Træskogården med kommuneplantillæg nr. 5 med ændringer af ramme 1.1C4 Sct. Mikkelsgade øst. Plan og Erhverv indstiller, Lokalplanforslag Udvidelse af City 3 i Træskogården godkendes, Kommuneplantillæg nr. 5 godkendes. Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler overfor Byrådet, lokalplanforslaget sendes i offentlig høring. Helle Blak (A) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler Godkendt idet den offentlige høringsperiode forlænges fra 8 til 12 uger. Bilag 1. Lokalplanforslag Udvidelse af City 3 i Træskogården med kommuneplantillæg nr Trafikvurdering Not af 18. maj Trafikvurdering af City 3 og Jernbanegade i Slagelse Midtby, udarbejdet af Rambøll 2008.

14 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side Studieboliger/hotelcollege ved Herluf Trollesvej i Slagelse Sagsnr.: /ADO Kompetence: BY Åben sag Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling vedtog på møde den 7. september 2009 igangsætte udarbejdelsen af lokalplan for området Herluf Trolles vej i Slagelse på baggrund af foreliggende skitseprojekt fra Lars Mouritzen, omhandlende 64 studieboliger/hotelcollege. Projektet indeholder i alt 64 boliger, hver på ca. 30 m² ekskl. fællesarealer, fordelt på 4 selvstændige bygninger. Hvert hus rummer 16 boliger samt et stort fællesrum i midten. Bebyggelsen er i 2 etager med murede røde facader og fladt tag. Bebyggelsesprocenten er opgjort til 28,5. Området er i Slagelse Kommuneplan 2009 udlagt til boligformål i maks. halvanden etage med en bebyggelsesprocent på 30. Udvalget besluttede på møde den 2. marts 2010 udarbejde et kommuneplantillæg, der skal muliggøre bebyggelse i op til 2 etager. Plan og Erhverv har på ovenstående baggrunde udarbejdet lokalplanforslag Collegeboliger ved Herluf Trollesvej med kommuneplantillæg nr. 6 med ændringer af ramme 1.5B6 Herluf Trollesvej. Plan og Erhverv indstiller, Lokalplanforslag 1083 Collegeboliger ved Herluf Trollesvej godkendes, Kommuneplantillæg nr. 6 godkendes. Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler overfor Byrådet, lokalplanforslaget sendes i offentlig høring. Helle Blak (A) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler Godkendt Bilag 1. Lokalplanforslag Collegeboliger ved Herluf Trollesvej med kommuneplantillæg nr Forslag til Lokalplan Strandkolonien Granskoven Sagsnr.: /DMA Kompetence: BY Åben sag

15 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 12 Ved Halsskov Havn i den nordlige del af Korsør ligger et mindre fritidshusområde Granskoven. Området består af 68 fritidshuse samt et enkelt hus til helårsbeboelse, fire fælles opholdsarealer, stier mm. Området ejes af grundejerforeningen Strandkolonien Granskoven. Fra grundejerforeningens side blev der for en del år tilbage frems forskellige ønsker: At det skal være muligt for pensionister få dispension til bo helårs i fritidshusene i Granskoven. At bebyggelsesprocenten hæves i området, så det bliver muligt bygge større og bedre. At det overvejes, hvordan der må bygges i området i forhold til udsigtsmuligheder, stemning mm. Området er jf. kommuneplanen udlagt til fritidshusområde, og kan, da det ligger indenfor kystbeskyttelseszonen, ikke overgå til sommerhusområde. Administrionspraksis har alligevel hidtil været, området betragtes som et sommerhusområde. De seneste par år er arbejdsbyrden i forbindelse med dispensionssager i området dog steget støt, og førte i november 2009 til udstedelsen af et 14-forbud, hvorefter en lokalplan skal være vedtaget senest ultimo november Forslag til Lokalplan 1084 Strandkolonien Granskoven, er udtryk for et samarbejde mellem Slagelse Kommune og grundejerforeningen i området. Granskoven har en særlig Klondyke-karakter, hvorfor lokalplanforslaget har bevarende formål, og sikrer området forts vil være et fritidshusområde med en hvis stemning af selvgroethed. Samtidig fastsætter lokalplanforslaget de tiltag, grundejerforeningen skal gennemføre for eventuelle beboere kan få lov til bo i området hele året, samt hvor stort og hvordan det i fremtiden vil være muligt bygge i området. Der indlægges langs stranden en byggelinje, hvorved beboerne i området bevarer deres havudsigt hver især. I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 1084 Strandkolonien Granskoven, overføres området endvidere fra landzone til byzone jf. gældende kommuneplan. Sagen blev behandlet på udvalgets møde den 4. Maj 2010 med følgende beslutning: Sagen sendes retur til Plan og Erhverv med henblik på en nærmere undersøgelse af varmeforsyningen. Der udarbejdes samtidig et not, som belyser de nuværende bebyggelsesforhold, herunder redegørelse for etablering af bådebro. De rejste punkter er behandlet i bilag 2 til dette punkt, Uddybende orientering. Plan og Erhverv indstiller, forslag til lokalplan 1084 Strandkolonien Granskoven, godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i otte uger. Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler indstillingen. Det undersøges nærmere, om bebyggelsesprocenten også kan beregnes af fællesarealerne. Helle Blak (A) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler Godkendt Anders Nielsen A, blev erklæret inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling. Bilag

16 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side Forslag til Lokalplan 1084 Strandkolonien Granskoven. 2. Uddybende orientering. 12. Forslag til lokalplan 1085, Erhvervsområde Ndr. Ringgade - Bakkevej, Slagelse øst Sagsnr.: /DH Kompetence: BY Åben sag Sagen genfremsendes med ændrede og skærpede anvendelsesbestemmelser indarbejdet, jf. udvalgets beslutning den 4. maj Lokalplanforslaget skaber mulighed for etablere et meget velbeliggende, traktivt udformet og indrettet erhvervsområde med plads til moderne erhvervs- og servicevirksomheder med store krav til beliggenhed, synlighed og særpræg. Lokalplanen omfter et areal på ca. 20 ha., beliggende mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej i den østlige del af Slagelse by og indeholder større samlede nurarealer, der som rekreive områder vil være tilgængelige for både virksomhedernes anste og for offentligheden. Hele lokalplanens område udlægges til erhvervsformål med plads til erhvervs- og servicevirksomheder som eksempelvis liberale erhverv, kontorer, domicilvirksomheder, labororier, elektronikværksteder, uddannelsesvirksomheder m.m. Der kan alene placeres virksomheder indenfor klasse 1 og 2, jf. Miljøministeriets klassificering. Der kan ikke etableres egentlige forretningsvirksomheder (butikker) eller småværksteder med tilhørende butik. Det kuperede område vejbetjenes af en ny stamvej med 2 tilslutninger til Ndr. Ringgade. Der etableres stiforbindelse, som forbinder Bakkevej og byområdet mod vest med erhvervsområdet og golfbanen m.m. mod øst. Herudover indeholder planen bebyggelsesregulerende og arkitektoniske bestemmelser samt terræn- og beplantningsbestemmelser. Plan og Erhverv indstiller, lokalplanforslaget indstilles til Byrådet til godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse, planens bestemmelse vedr. lavenergibyggeri i øvrigt følger udvalgets beslutning, jf. andet dagsordenpunkt. Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler første. Andet "" afventer Byrådets behandling af lavenergibyggeri. Helle Blak (A) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler Godkendt Bilag

17 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side Forslag til lokalplan 1085, Erhvervsområde Ndr. Ringgade-Bakkevej, Slagelse øst. 2. Miljøscreening. 13. Forslag til Lokalplan 1088 boldbaner ved Karolinevej Sagsnr.: /DMA Kompetence: BY Åben sag Jf. Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning 6. april 2010 (jf. bilag 2), er der udarbejdet forslag til Lokalplan 1088 boldbaner ved Karolinevej. Lokalplanområdet er i gældende kommuneplan omftet af rammeområde 1.5R2 Grøn ring, Hjorthøjvej, og ligger i byzone. Behovet for udarbejdelsen af et lokalplanforslag til området er opstået i kraft af, fodboldklubben B73 s træningsarealer reduceres væsentligt i forbindelse med realiseringen af den vestlige omfartsvej omkring Slagelse. Omfartsvejens kobling til Karolinevej gennemskærer træningsarealerne og frager klubben én af dens 11-mands baner og flere mindre træningsbaner. Forslag til Lokalplan 1088 boldbaner ved Karolinevej, giver mulighed for, fodboldklubben kan bibeholde sin nuværende placering og kapacitet. Via opkøb af restarealet mellem klubbens nuværende arealer og omfartsvejen i den nordlige del af området, er det muligt vende de to nordlige 11-mands baner 90 grader og dermed sikre klubbens nuværende kapacitet. Endvidere indeholder forslaget bestemmelser omkring etablering af støjvold, beplantning, belysning samt infrastruktur. Det er indeholdt i forslaget, der over omfartsvejens kobling med Karolinevej skal etableres broføring alternivt tunnel under vejen. Endelig åbnes der i forslaget mulighed for etableringen af en kunstgræsbane centralt i området. Kunstgræsbanen erstter én af klubbens nuværende græsbaner og giver klubben mulighed for udvide træningssæsonen betragteligt. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med fodboldklubben B73. Projektet er funderet hos Drift og Anlæg og er finansieret med 11 mio. kr. der fra. Plan og Erhverv indstiller, forslag til lokalplan 1088 boldbaner ved Karolinevej, godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i otte uger. Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler indstillingen. Michael Gram (O) tager forbehold for paragraf 7.2 i lokalplanforslaget. Helle Blak (A) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler. Michael Gram (O) tager forbehold for paragraf 7.2 i lokalplanforslaget.

18 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 15 Godkendt Bilag 1. Forslag til Lokalplan 1088 boldbaner ved Karolinevej. 2. Udvalgsbeslutning april Bestemmelser om lavenergibyggeri i lokalplaner Sagsnr.: /CSM Kompetence: PU Åben sag Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling besluttede på sit møde den 5. oktober 2009, der ved lokalplanlægning for nybyggeri skal stilles krav om lavenergibyggeri klasse 1. Plan og Erhverv er ved udarbejde en lokalplanskabelon indeholdende formuleringer af bestemmelser til lokalplaner. Et udkast til lokalplanskabelon har været drøftet med Byggeri, som administrerer lokalplanerne. Byggeri har understreget, det kan være uhensigtsmæssigt indarbejde bestemmelser om lavenergibyggeri klasse 1 for ny bebyggelse, når bygningsreglementet ikke kræver det. I 2010 er kravene til energiforbruget i nybyggeri blevet skærpet i bygningsreglementet. Således skal energiforbrug i nybyggeri i 2010 overholde kravene til lavenergibyggeri klasse 2. Kravene skærpes yderligere i 2015, hvor energiforbrug i nybyggeri skal overholde kravene til lavenergibyggeri klasse 1. Følgende fremgår af bygningsreglementet vedr. lavenergiklasse 2 og 1: Lavenergi klasse 2: Nybyggeri boliger: 50+(1600/m²) KWh/m²/år (eks. ca. 61 KWh/m²/år ved en bolig på 150 m²). Andre bygninger: 70+(1600/m²) KWh/m²/år. Lavenergiklasse 1: Nybyggeri til boliger: 35+(1100/m²) KWh/m²/år (eks. ca. 42 KWh/m²/år ved en bolig på 150 m²). Andre bygninger: 50+(1100/m²) KWh/m²/år. Problemikken ligger i den forskelsbehandling, der vil opstå mellem en almindelig byggesag, hvor der ikke kræves lokalplan og en byggesag, hvor det udløser en lokalplan. I første tilfælde vil byggeriet skulle etableres som lavenergiklasse 2 og i tilfældet med lokalplanen vil byggeriet skulle etableres som lavenergiklasse 1 jf. lokalplanbestemmelsen. For undgå denne forskelsbehandling indstiller Plan og Erhverv, bestemmelser i lokalplanerne om lavenergibyggeri formuleres således, nybyggeri altid skal etableres i overensstemmelse med gældende regler i bygningsreglementet. Det får den betydning, nyt byggeri skal etableres som lavenergibyggeri klasse 2 og efter 2015 som lavenergiklasse 1. Bestemmelsen kunne få følgende ordlyd: "Nybyggeri skal etableres som lavenergibyggeri jf. de til enhver tid gældende bestemmelser om lavenergibyggeri i bygningsreglementet". Det skal bemærkes, det tyder på, sommerhuse ikke bliver omftet af bygningsreglementets krav om lavenergibyggeri klasse 1 eller 2. Set i lyset af sommerhuse ofte får stus som helårsbeboelse, er det Plan og Erhvervs indstilling, kravet om lavenergibyggeri også skal gælde for nybyggeri i lokalplaner for sommerhusområder.

19 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 16 Plan og Erhverv indstiller, lokalplaner for nybyggeri skal indeholde bestemmelser om, nybyggeri skal etableres som lavenergibyggeri jf. bygningsreglementet, lokalplaner for sommerhusområder ligeledes skal indeholde bestemmelser om lavenergibyggeri jf. bygningsreglementet. Plan- og Udviklingsudvalget behandlede sagen på mødet den 1. juni 2010, hvor det blev godkendt andet "" udgår. Ole Drost (V), Niels Jørgensen (C) og Michael Gram (O) godkendte første "". Ib Larsen (F) og Flemming Erichsen (A) stemte imod og Ib Larsen (A) begærede sagen i Byrådet. Steen Olsen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Helle Blak (A) var fraværende. Sagen udgår på Økonomiudvalget Enighed om 2. udgår. Ændringsforslag fra A og F, og 1. ændres til lokalplaner skal indeholde bestemmelse om nybyggeri skal etableres som lavenergi klasse 1, blev godkendt med 15 stemmer (A og F) for. Imod stemte 13 medlemmer (C, O og V). 15. Godkendelse af spildevandsplan Sagsnr.: Kompetence: By Åben sag Forslag til Spildevandsplan jf. bilag 1 har været i høring frem til den 20. maj Der er indkommet 21 høringssvar heraf er 4 telefoniske. Høringssvarene giver ikke anledning til, planen skal ud i fornyet offentlig høring. Enkelte høringssvar har ført til rettelse af faktuelle fejl i planen, uden det har betydning for planens primære formål. Der har været en del høringssvar både for og imod kloakering af sommerhusområderne, heraf knytter en del af bemærkningerne sig til anlægsmæssige og tekniske spørgsmål, der ikke reguleres med spildevandsplanen. Generelt kan efterfølgende plantillæg komme på tale for sikre hjemmelsgrundlag fx ved separkloakeringer, omlægning af ledninger og placeringer af pumpestioner mv., som ikke kunne forudses med de nuværende forudsætninger. De enkelte høringssvar kan ses i sagens bilag 2. Høringssvarende er resumeret i en hvidbog jf. bilag 3, og suppleret med bemærkninger fra administrionen samt forslag til de rettelser bemærkningerne giver anledning til i forhold til forslaget.

20 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 17 Teknik og Miljø anbefaler, spildevandsplanen godkendes endeligt med de rettelser der ses af hvidbogen Økonomiske konsekvenser Spildevandsplanen påvirker ikke kommunens økonomi direkte, men forudsætter SKforsyning løbende skal lånefinansiere til anlægsopgaver. Økonomicenterets påtegning Lånefinansierede anlægsinvesteringer i SK-forsyning vedr. spildevandsanlæg er ikke omftet af kommunens låntagning. Slagelse kommune kan stille garanti overfor nævnte anlægsinvesteringer uden kommunens låneramme bliver belastet. Teknik- og Miljøcentret indstiller: det over for Byrådet anbefales, spildevandsplanen godkendes endeligt med de rettelser som ses af hvidbogen, hvorefter den offentliggøres Teknik- og Miljøudvalget har 7. juni 2010 anbefalet. Steen Knuth (V) og Henrik Brodersen (O) deltog ikke. Økonomiudvalget anbefaler Godkendt Bilag Forslag til spildevandsplan (er tidligere udsendt til hele Byrådet) Høringssvar Hvidbog 16. Godkendelse af vandværkstakster J.nr.: Kompetence: BY Åben sag Taksterne for de prive, almene vandværker skal godkendes af kommunen efter indstilling fra de enkelte vandværker. I henhold til vandforsyningslovens 53 skal kommunalbestyrelsen godkende anlægs- og driftsbidrag for de almene vandforsyningsanlæg i den kommune, hvor vandet forbruges. Byrådet har senest på sit møde den 14. september 2009 godkendt takster for de prive, almene vandværker for Der er kun brug for en ny godkendelse i det omfang, taksterne er ændret i forhold til denne godkendelse. 7 vandværker har indsendt nye takstblade for 2010 til godkendelse. Alle 7 vandværker har hævet tilslutningsbidraget (berører kun nye forbrugere), 4 vandværker har hævet den faste afgift, og 3 vandværker har hævet kubikmeterprisen. Der er tale om stigninger i taksterne i

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere