Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet."

Transkript

1 Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet

2 Indholdsfortegnelse Byrådet den 28. juni 2010 kl Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Ændring i Børn- og Ungeudvalget Kommunegaranti til udskiftning af biogasmotor til Hashøj Kraftvarmeforsyning Ansøgning om garanti for lån til Fonden for Agersø Lystbådehavn Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (USB) Ny harmoniseret aftale om skorstensfejerarbejde i Slagelse kommune Facademanual og lokalplan for midtbyen, Slagelse revision af lokalplan Endelig vedtagelse af lokalplan 1077 for Fodsporet Lokalplan 1082 Udvidelse af City 3 i Træskogården Studieboliger/hotelcollege ved Herluf Trollesvej i Slagelse Forslag til Lokalplan Strandkolonien Granskoven Forslag til lokalplan 1085, Erhvervsområde Ndr. Ringgade - Bakkevej, Slagelse øst Forslag til Lokalplan 1088 boldbaner ved Karolinevej Bestemmelser om lavenergibyggeri i lokalplaner Godkendelse af spildevandsplan Godkendelse af vandværkstakster Ekspropriionsbeslutning i forbindelse med kloakering af sommerhusområdet Frigivelse af anlægsbevilling til Huset i Stillinge Resultrevision Meraktivering af sygemeldte borgere sygeuge (sygedagpenge) Placering af beskæftigelsesforanstaltningerne i Slagelse Kommune om ændret deponering vedr. lejemål - Center for Specialundervisning Projekt Nye Muligheder - Styrket indss for børn og unge i Slagelse, Korsør og Skælskør Genbehandling af sagen Revideret styrelsesvedtægt for folkeskolen Frigivelse af anlægsbudget til renovering af køkkener i daginstitutioner FOB og Slagelse Boligselskab, Helhedsplan for Sydbyen Slagelse Boligselskab, 2 almene familieboliger i Sørbymagle...37

3 28. Anmodning om optagelse af sag - stus på Færgehavn, Nurrasteplads, Strandpark og etagebyggeri Troldhøj på Halsskov Anmodning om optagelse af sag - undersøgelse på Quistgården Anmodning om optagelse af sag - Analyse af merforbrug på børne- og ungeområdet Ansøgning om udtræden af Vurderingsankenævnet...40 Lukkede sager Købstilbud på Storebæltsvej 30 og Halsskovvej TILLÆGSDAGSORDEN Lukkede sager Ansættelse af ny økonomidirektør...43

4 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 1 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Kompetence: Åben sag Resumé Godkendelse af dagsorden. Borgmesteren indstiller, dagsordenen godkendes. Godkendt 2. Ændring i Børn- og Ungeudvalget Sagsnr.: Kompetence: BY Åben sag A gruppen i Slagelse Byråd har anmodet om der sker følgende ændring i Børn- og Ungeudvalget: Steen Olsen udtræder af Børn- og Ungeudvalget og Helle Blak i stedet indtræder i udvalget. Jf. Styrelseslovens 28 stk. 1: Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Ledelsessekretariet indstiller, Steen Olsen udtræder af Børn- og Ungeudvalget pr. 30. juni 2010 og Helle Blak indtræder i Børn- og Ungeudvalget pr. 1. juli 2010 Godkendt gældende fra dags do, altså den 28. juni 2010.

5 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 2 3. Kommunegaranti til udskiftning af biogasmotor til Hashøj Kraftvarmeforsyning. Sagsnr.: Kompetence: Byrådet Åben sag Hashøj Kraftvarmeværk ansøger Slagelse kommune om garanti for lån i forbindelse med udskiftning af biogasmotor. Investeringen i den nye motor og installering af denne er budgetteret til 6,87 mio. kr. jf. projektforslag (side 9). Hashøj Kraftvarmeværk har søgt om en garanti for lån på 7,5 mio. kr. inkluderet en buffer for yderligere uforudsete udgifter. Værket har indhentet lånetilbud fra Kommunekredit på et 10 årigt kontantlån. Slagelse kommune har ifølge lånebekendtgørelsens 2 stk. 1 nr. nr. 3 automisk låneadgang til investeringsudgiften til varmeproduktion og kan jf. 3 stk. 1 nr. 5 stille garanti for lån såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave uden kommunens låneramme belastes. Det betyder, Slagelse kommune kan stille garanti for et 10 årigt lån ved Kommunekredit med et udbetalt provenu på 6,87 mio. kr. uden belastning af kommunens låneramme, men garanti for lån på 7,5 mio. kr. vil udløse en kommunal deponering. Økonomiske konsekvenser Ved garanti på lån med udbetalt provenu på 6,87 mio. kr. p.t. ingen ved misligholdelse af lånet vil Slagelse kommune være forpligtet til overtage eller indfri lånet. Ved garantistillelse på det ansøgte lån på 7,5 mio. kr. skal Slagelse kommune deponere differencen mellem investeringsudgiften og låneprovenuet formentligt mellem kr. Økonomicenterets påtegning Er indarbejdet i sagsfremstillingen Servicedirektøren indstiller Hashøj Kraftvarmeværk meddeles afslag på garantistillelse for lån på 7,5 mio. kr. Slagelse kommune i stedet tilbyder Hashøj Kraftvarmeværk, stille garanti for lån optaget i Kommunekredit med et udbetalt provenu på 6,87 mio. kr. og en løbetid på 10 år. tilsagnet er betinget af, diverse offentlige tilladelser bevilges. Økonomiudvalget indstiller godkendt. Godkendt Bilag Ansøgning fra Hashøj Kraftvarmeværk Projetforslag for ny biogasmotor

6 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 3 4. Ansøgning om garanti for lån til Fonden for Agersø Lystbådehavn Sagsnr.: Kompetence: Byråd Åben sag Fonden for Agersø Lystbådehavn har ved skrivelse af 5. maj søgt Slagelse kommune om en garanti for et lån på i alt kr. til dækning af: Uddybning af havn ca kr. Reparion af broer ca kr. Selvfinansiering af forventet LAG-tilskud til nyetablering af legefaciliteter på havneområdet ca kr. Garantien har en varighed på 10 år fra 1/ til 1/ Ifølge Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 2 stk. 1 nr. 18, samt vejledning om reglerne for kommunernes optagelse af lån og andre dispensioner, der sidestilles med kommunal lånoptagelse nr punkt 4.14 har en kommune automisk låneadgang til vedligeholdelse af kommunale havne og lystbådehavne. Slagelse kommune kan på denne baggrund stille garanti for lån til anlægsudgiften i forbindelse med uddybning af havn og reparion af broer, i alt kr. uden kommunens låneramme bliver belastet. Fonden for Agersø Lystbådehavn søger herudover om garantistillelse for restfinansiering af omkostninger til etablering af legefaciliteter på havneområdet. Anlægsudgifter til legeplads/legefaciliteter kan ikke lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen og det vil betyde, såfremt Slagelse kommune vælger, stille garanti for omkostningen til legeplads skal kommunen deponerer et beløb svarende til udgiften. Økonomicentret anbefaler, Slagelse kommune stiller garanti for et lån på kr. svarende til omkostningerne i forbindelse med vedligeholdelse af Agersø Lystbådehavn, og der gives afslag for garantistillelse for de resterende kr. på grund af kommunens deponeringsforpligtigelse. Økonomiske konsekvenser Kommunen forpligter sig til indfri lånets restgæld, såfremt lånet misligholdes. Økonomicenterets påtegning Er indarbejdet i sagsfremstillingen Servicedirektøren indstiller der stilles garanti for et lån på kr. betinget af, lånet anvendes til dækning af omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse af Agersø Lystbådehavn der gives afslag på garantistillelse på de resterende kr. til etablering legeplads på havneområdet på grund af kommunens deponeringsforpligtigelse Økonomiudvalget indstiller godkendt

7 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 4 Godkendt Bilag Ansøgning 5. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (USB) Sagsnr.: Kompetence: Loven vedr. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov trådte i kraft den 1. august Slagelse Kommune har med ordningen oplevet budgetmæssige udfordringer. Det skyldes, en del af forudsætningen i loven er, tilbud, målgruppen tidligere fik i andre regier, skal medfinansiere USB-uddannelsen. Dvs. kommunen skal selv finde en stor del af beløbet til opgaven. Der er imidlertid ikke foretaget tilstrækkelige budgetomplaceringer internt, hvilket således har medført merforbrug. Den samlede ramme i forhold til KLs økonomiaftale for 2009 er for Slagelse Kommune 11,5 mio. kr. pr. år, heraf er der DUT-kompenseret 3,2 mio. kr. Der er i november 2009 igangs en analyse bl.a. for sikre fremtidig budgetbalance på området. Der er i analysen desuden forslag til en fremtidig organisering af opgaven samt visitionsprocedure. I Slagelse Kommune er opgaven delt mellem Center for Børn, Unge og Familier (CBUF), Center for Handicap og Socialpsykiri (CHS) samt Jobcentret. Derudover spiller Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) en væsentlig rolle, da de indstiller til og følger op på tilbuddene. Det er derfor vigtigt, kommunen sikrer et tværgående samarbejde omkring denne uddannelse. På baggrund af analysen er der opstillet en løsningsmodel i forhold til budgetbalance. Modellen indeholder en forudsætning om, gennemsnitsprisen bliver reduceret, og antallet holdes på det i økonomiaftalen forudste. Det samlede merforbrug på området er ultimo 2009 ca. 3,4 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug på Jobcentret på ca. 4,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på CHS på ca. 0,6 mio. kr. Der er pt. på Jobcentret budgetlagt 2,1 mio. kr. på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, derudover skal der omplaceres 4,4 mio. kr. hertil. Heraf er de 2,2 mio. kr. omplacering, der burde være foretaget i Det er således kun de 2,2 mio. kr. fra 2010, der er en fast omplacering. Der er pt. på fælleskontoen for Center for Skole budgetlagt ca. 0,6 mio. kr. på Ungdommens Uddannelsesvejledning, som vedrører USB. Der er desuden overført ca. 0,5 mio. kr. fra 2009 samme sted. Det er vurderet, beløbet er fejlplaceret ved budgetlægning, hvorfor det foreslås omplaceret til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov under AI-udvalget. Derudover skal der på Center for Børn, Unge Og Familie findes finansiering af 3,5 mio. kr. til USB. Det foreslås, : a) mindreforbruget på CHS på 0,6 mio. budgetomplaceres fra CHS USB til Jobcentret USB. b) 2010 budgettet vedrørende UU på kr. 0,6 budgetomplaceres fra UU Center for Skole til Jobcentret USB med virkning i 2010 og overslagsårene.

8 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 5 Mindreforbruget fra 2009 vedrørende UU på ca. 0,5 mio. budgetomplaceres fra Center for Skole UU til Jobcentret USB. c) der foretages budgetomplacering indenfor Jobcentrets egen ramme på kr. 2,2 mio. for 2009 og 2010 samt overslagsårene. d) der foretages budgetomplacering indenfor Center for Børn, Unge og Families egen ramme på kr. 3,5 mio. for 2010 og overslagsårene. Den samlede analyse fordelt på de tre områder er behandlet og godkendt i følgende tre fagudvalg: Handicap- og Socialpsykiriudvalget (4. maj 2010) Arbejdsmarkeds- og Integrionsudvalget (6. maj 2010) Børn- og Ungeudvalget (10. maj 2010) Økonomiske konsekvenser I hele kr. Politikområde Bevillingsønske Drift/ Funktion 8.01 Forsørgelse,rev. Aktivering Drift/ Funktion 8.01 Forsørgelse,rev. Aktivering Drift/ Funktion 7.01 Handicap-, psykiri og misbrug -576 Drift/ Funktion 8.01 Forsørgelse,rev. Aktivering 576 Drift/ Funktion 3.01 Skoler og SFO Drift/ Funktion 8.01 Forsørgelse,rev. Aktivering Drift/ Funktion 3.03 Børn, unge og familie Drift/ Funktion 3.03 Børn, unge og familie Afledt drift Finansiering Afs rådighedsbeløb Kassen Økonomicenterets påtegning Økonomicentrets bemærkninger er indarbejdet i sagen. Servicedirektøren indstiller, udvalget godkender de foreslåede budgetomplaceringer fra politikområde 3.01 til politikområde 8.01 på kr. i 2010 samt kr. i overslagsårene samt fra politikområde 7.01 til politikområde 8.01 på kr. i der er tre budgetter, men afrapportering på uddannelsen sker samlet. sagen videresendes til godkendelse i Byrådet. Økonomiudvalget indstiller godkendt Godkendt Bilag Not: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Målgrupper, finansiering og nye uddannelseslinjer

9 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 6 6. Ny harmoniseret aftale om skorstensfejerarbejde i Slagelse kommune Sagsnr.: Kompetence: BY Kommunen skal i henhold til Boligministeriets bekendtgørelse 239 af 27. april sørge for lovpligtigt skorstensfejerarbejde tilbydes kommunens borgere. Kommunens 3 skorstensfejermestre har efter kommunesammenlægningen forts deres virke på grundlag af de kontrakter, som var indgået med de tidligere kommuner. Efter forhandling med de 3 mestre er der den 2. juni 2010 lavet forslag til en ny harmoniseret Aftale om lovpligtig skorstensfejerarbejde i Slagelse Kommune på grundlag af standardaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget. Aftalen er vedlagt som bilag. De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere kontrakter er kommunens administrionsgebyr for opkrævning af skorstensfejergebyret via ejendomssktebilletten samt anskaffelse og bortskaffelse af sodposer. Efter de tidligere kontrakter betaler 2 af mestrene 5 % af kl s vejledende gebyrer til dækning af kommunens administrionsomkostninger mens den 3. mester betaler 3½ %. De 3 mestre indkøber selv sodposerne, men har bortskaffet soden forskelligt. For køb og bortskaffelse af sodposerne, har 2 af mestrene fået dækket udgifterne ved et tillæg til KL s vejledende gebyrer på 1 % mens den 3 mester har fået 3 %. I forslaget til den nye aftale er administrionsgebyret til kommunen fasts til 2,5 %, da kommunens omkostninger som følge af blandt andet elektronisk overførsel af da er blevet mindre. Til gengæld skal mestrene for egen regning indkøbe sodposer og bortskaffe soden som erhvervsaffald. Økonomiske konsekvenser Ændringen af administrionsgebyret til kun 2,5 % af KL s vejledende gebyrer vil betyde en mindre indtægt for 2010 på ca kr. Økonomicenterets påtegning Økonomicenterets bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen. den nye Aftale om lovpligtig skorstensfejerarbejde i Slagelse Kommune godkendelse herunder, administrionsgebyret reduceres fra 3,5/5 % til kun 2,5 %, og skorstensfejermestrene for egen regning indkøber sodposer og bortskaffer soden som erhvervsaffald. mindre indtægten på kr. i 2010 finansieres inden for teknik- og miljøs eget budgetområde, hovedkonto 06 under Administrion, Økonomiudvalget mindre indtægten indarbejdes i budgetoverslagsårene , ligeledes finansieret inden for teknik- og miljøs eget budgetområde på hovedkonto 06 Økonomiudvalget indstiller godkendt Godkendt

10 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 7 Bilag Lovpligtigt skorstensfejerarbejde 7. Facademanual og lokalplan for midtbyen, Slagelse revision af lokalplan 164 Sagsnr.: /PHH Kompetence: BY Åben sag Nordicom A/S har, som ejer af et større areal beliggende mellem Schweizerpladsen, Løvegade og Christiansgade i Slagelse, rettet henvendelse til Plan og Erhverv og har redegjort for ønsket om en ændret bebyggelse på grunden, set i forhold til de forudsætninger, der lå til grund for udarbejdelsen af lokalplan 233, Centerbebyggelse ved Schweizerpladsen fra Ændringen består i, Nordicom A/S, i forhold til de oprindelige planer, som omftede centerbebyggelse med butikker og boliger, formet som en større samlet opført karrébebyggelse med parkeringskælder, ønsker etapeopdele byggeriet, således en 1. etape alene omfter hjørneejendommen mod Schweizerpladsen 1A, hvor Nybolig p.t. ligger, samt dennes forlængelse langs Løvegade og Christiansgade. Det er Nordicoms ønske frasælge dette areal til opførelse af en ny bygning i 3 etager til Sydbank. Bygningen indeholder i stueplan en bankfilial med facade mod Schweizerpladsen og Løvegade og har egen parkeringskælder med adgang fra Christiansgade. Sydbanks nuværende lokaler på Nytorv er regionshovedkontor og sekretarisfunktion for region Sjælland og region Hovedstaden. Lokalerne er uhensigtsmæssige og spredt placeret på 5 etager. Den samlede bemanding udgør 65 medarbejdere. Sydbank har redegjort for, de ønsker bevare regionshovedkontoret med tilhørende sekretarisfunktion i Slagelse, og banken har en betinget aftale med Nordicom A/S om erhvervelse af det omftede areal. Slagelse Kommune har gennem drøftelse med Nordicom A/S og Sydbank principielt tilkendegivet, det forespurgte byggeri som en 1. etape vil kunne rummes indenfor rammerne af lokalplan 233. Derimod kan Sydbanks ønske om udnytte hele facadelængden i stueplan på hjørnet Schweizerpladsen/Løvegade til bankfilial ikke imødekommes i henhold til lokalplan 164. Lokalplanen regulerer anvendelsen af stueetagerne langs bymidtens centrale gadestrækninger. Da lokalplanen i sin formålsparagraf har til formål hindre i stueetagen i bymidtens strøggader, nyetablering samt udvidelse af eksisterende kontor- og servicevirksomhed (banker, sparekasser, forsikringskontorer, foreningskontorer, ejendomsmæglervirksomheder og lign. kontor- og servicevirksomheder). Slagelse Kommune vurderer, der ikke vil kunne dispenseres fra lokalplanen, og en imødekommelse af projektet derfor vil kræve en ændring af plangrundlaget. Lokalplan 164 indeholder i 3.6 en bestemmelse om, en eksisterende virksomhed indenfor ovennævnte kegorier i sin helhed kan flyttes til en anden placering indenfor lokalplanområdet under forudsætning af, facadelængden ikke øges. Plan og Erhverv indstiller, lokalplan 164 revideres og fremsendes i offentlig høring, således 3.6 ændres som beskrevet i not af 27. maj 2010 (Not vedr. udvikling af Nordicomgrunden samt byejendom

11 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 8 ved Schweizerpladsen, Slagelse), der inden for et år udarbejdes ny lokalplan/facademanual for området omftende lokalplan 164 med henblik på præcisere de gaderettede byfunktioner (anvendelser) som kan tillades på den enkelte ejendom. Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler indstillingen. Helle Blak (A) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler Godkendt Bilag 1. Not vedr. udvikling af Nordicomgrunden samt byejendom ved Schweizerpladsen, Slagelse, (deret 27. maj 2010). 2. Kort, Schweizerpladsen, Slagelse. 3. Lokalplan Brev fra Sydbank, deret 11. maj Endelig vedtagelse af lokalplan 1077 for Fodsporet Sagsnr.: /JWO Kompetence: BY Åben sag Forslag til lokalplan 1077 for Fodsporet rekreiv sti fra Slagelse til Næstved, over Dalmose til Skælskør, har været i offentlig høring. I offentlighedsfasen er indkommet 34 indsigelser og været afholdt et borgermøde med ca. 50 deltagere. De 34 indsigelser fordeler sig med 22 prive, heraf 9 lokale, 7 råd, foreninger og organisioner samt 5 myndigheder o.lign. Indsigelserne er behandlet og besvaret i vedlagte hvidbog (bilag 1), som indstilles til godkendelse. Som det fremgår af hvidbogen, har der især været spørgsmål til hvorfor kommunen ikke har arbejdet for en genåbning reelt en nyetablering af en jernbane på strækningen, i stedet for en stiforbindelse. Endeligt har der fra landbruget været spørgsmålstegn til trafiksikkerheden ved overkørsler, privlivets fred og jagtinteresser. Lokale beboere har primært ønsket afværge den fremtidige stis indflydelse på deres haver og privliv, hvilket for en stor dels vedkomne efterfølgende er aftalt lokalt med ejeren, Skov og Nurstyrelsen. Behandlingen af indsigelserne medfører, det indstilles, der sker en række mindre rettelser i den endeligt vedtagne lokalplan. Der er ikke tale om væsentlige rettelser, som medfører fornyet høring, hvorfor lokalplanen kan endeligt vedtages. Udover de mindre rettelser afstedkommet af indsigelserne, er der suppleret med tekst om stiens opkobling i Slagelse og Skælskør, på baggrund af tidligere udsendt not i forbindelse med drøftel-

12 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 9 ser i udvalget og Byrådet. Endeligt er der redaktionelt nogle små og slåfejl, som er rettet. I forbindelse med forslag til lokalplan blev det afgjort, lokalplanen ikke skulle miljøvurderes (lov om miljøvurdering af visse planer og programmer). Denne afgørelse er blevet påklaget til Nurklagenævnet, der nu skal tage stilling til, om der er truffet en forkert afgørelse. Klagen har ikke opsættende virkning dvs. sagen går ikke i stå af den grund og betyder ikke umiddelbart noget for det fremtidige forløb for lokalplanens umiddelbare realisering. Plan og Erhverv indstiller, hvidbogen godkendes, lokalplan 1077 for Fodsporet, med de foreslåede rettelser, vedtages endeligt. Flemming Erichsen (A), Ole Drost (V), Ib Larsen (F) og Niels Jørgensen (C) anbefaler indstillingen. Steen Olsen (A) og Michael Gram (O) stemte imod. Helle Blak (A) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler Michael Gram (O) stemte imod. Ændringsforslag fra Venstre, om udsætte sagen til behandling på et kommende byrådsmøde blev forkastet med 13 stemmer (C, O og V) for og 15 stemmer (A og F) imod, ændringsforslaget dermed forkastet. Herefter blev der stemt om indstillingen i sagen. For stemte 14 medlemmer (A og F), imod stemte 14 medlemmer (C, O, V og Steen Olsen A), sagen er hermed faldet. Bilag 1. Hvidbog for offentlighedsfase lokalplanforslag 1077 Fodsporet. 2. Lokalplan 1077 for Fodsporet. 9. Lokalplan 1082 Udvidelse af City 3 i Træskogården Sagsnr.: /ADO Kompetence: BY Åben sag Ejeren af City 3 har i 2005 henvendt sig til Slagelse Kommune, med henblik på lokalplananmodning med kommuneplantillæg for udvidelse af City 3, Træskogården, Slagelse. Udgangspunktet for projektet er en udvidelse af City 3, der inkl. eksisterende center vil etablere et center på m². Byrådet besluttede på møde den 7. november 2005, ansøgningen skulle undersøges nærmere f.s.v. angik detailhandels-, trafik-, parkerings- og arkitekturspørgsmålet. Bygherre har tilvejebragt detailhandels-, trafik- og parkeringsanalyser. Projektet er imidlertid blevet etapeopdelt. 1.etape planlægges til rumme i alt m² inkl. eksisterende center. 2.etape planlægges til rumme m².

13 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 10 Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling besluttede den 7. december 2009, der skal udarbejdes en helhedsplan for området. Helhedsplanen skal anskueliggøre sammenhængen med Vestsjællandscentret samt redegøre for P-anlæg og vejadgange i Træskogården. Helhedsplanen er siden navngivet som Analyse og vision udbygning af City 3. Visionsplanen er udarbejdet til særskilt udvalgsbehandling. Analysen peger på, pågældende udvidelse af City 3 arkitektonisk kan indpasses i midtbyen som helhed og samle midtbyen for så vidt angår Schweizerpladsen, Vestsjællandscentret og banegården. Træskogårdens kulturelle potentiale vil kunne udfoldes i sammenhæng med City 3 og resten af midtbyen. Derudover vil Træskogårdens byrum og gårdrum kunne bevares trods udvidelsen. Der er udarbejdet en plan for parkering og trafikafvikling omkring Træskogården, på baggrund af tidligere trafik- og parkeringsanalyser, tilvejebragt af bygherre, herunder Trafikvurdering af City 3 og Jernbanegade i Slagelse Midtby, udarbejdet af Rambøll i Der henvises særligt til afsnit 5. Trafikvurdering, side 18 og 19, hvor konsekvenserne ved omlægning af P-søgeringen til Sct. Mikkelsgade vurderes samt afsnit 6. Konklusion, side 29 og 30 hvor der overordnet konkluderes på omlægning af P-søgeringen til Sct. Mikkelsgade. Der er ligeledes udarbejdet en plan for, hvordan City 3 og Vestsjællandscentret kan kobles sammen med hinanden og resten af midtbyens detailhandel. På udvalgsmødet den 6. april 2010 blev det besluttet igangsætte foroffentlighedsperiode for kommuneplantillæg samt igangsætte udarbejdelse af lokalplanforslag under den forudsætning, endelig vedtagelse af analysen for Træskogården forts afventer. Foroffentlighedsperioden er afsluttet den 22. maj Plan og Erhverv har på ovenstående baggrunde udarbejdet Lokalplanforslag Udvidelse af City 3 i Træskogården med kommuneplantillæg nr. 5 med ændringer af ramme 1.1C4 Sct. Mikkelsgade øst. Plan og Erhverv indstiller, Lokalplanforslag Udvidelse af City 3 i Træskogården godkendes, Kommuneplantillæg nr. 5 godkendes. Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler overfor Byrådet, lokalplanforslaget sendes i offentlig høring. Helle Blak (A) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler Godkendt idet den offentlige høringsperiode forlænges fra 8 til 12 uger. Bilag 1. Lokalplanforslag Udvidelse af City 3 i Træskogården med kommuneplantillæg nr Trafikvurdering Not af 18. maj Trafikvurdering af City 3 og Jernbanegade i Slagelse Midtby, udarbejdet af Rambøll 2008.

14 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side Studieboliger/hotelcollege ved Herluf Trollesvej i Slagelse Sagsnr.: /ADO Kompetence: BY Åben sag Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling vedtog på møde den 7. september 2009 igangsætte udarbejdelsen af lokalplan for området Herluf Trolles vej i Slagelse på baggrund af foreliggende skitseprojekt fra Lars Mouritzen, omhandlende 64 studieboliger/hotelcollege. Projektet indeholder i alt 64 boliger, hver på ca. 30 m² ekskl. fællesarealer, fordelt på 4 selvstændige bygninger. Hvert hus rummer 16 boliger samt et stort fællesrum i midten. Bebyggelsen er i 2 etager med murede røde facader og fladt tag. Bebyggelsesprocenten er opgjort til 28,5. Området er i Slagelse Kommuneplan 2009 udlagt til boligformål i maks. halvanden etage med en bebyggelsesprocent på 30. Udvalget besluttede på møde den 2. marts 2010 udarbejde et kommuneplantillæg, der skal muliggøre bebyggelse i op til 2 etager. Plan og Erhverv har på ovenstående baggrunde udarbejdet lokalplanforslag Collegeboliger ved Herluf Trollesvej med kommuneplantillæg nr. 6 med ændringer af ramme 1.5B6 Herluf Trollesvej. Plan og Erhverv indstiller, Lokalplanforslag 1083 Collegeboliger ved Herluf Trollesvej godkendes, Kommuneplantillæg nr. 6 godkendes. Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler overfor Byrådet, lokalplanforslaget sendes i offentlig høring. Helle Blak (A) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler Godkendt Bilag 1. Lokalplanforslag Collegeboliger ved Herluf Trollesvej med kommuneplantillæg nr Forslag til Lokalplan Strandkolonien Granskoven Sagsnr.: /DMA Kompetence: BY Åben sag

15 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 12 Ved Halsskov Havn i den nordlige del af Korsør ligger et mindre fritidshusområde Granskoven. Området består af 68 fritidshuse samt et enkelt hus til helårsbeboelse, fire fælles opholdsarealer, stier mm. Området ejes af grundejerforeningen Strandkolonien Granskoven. Fra grundejerforeningens side blev der for en del år tilbage frems forskellige ønsker: At det skal være muligt for pensionister få dispension til bo helårs i fritidshusene i Granskoven. At bebyggelsesprocenten hæves i området, så det bliver muligt bygge større og bedre. At det overvejes, hvordan der må bygges i området i forhold til udsigtsmuligheder, stemning mm. Området er jf. kommuneplanen udlagt til fritidshusområde, og kan, da det ligger indenfor kystbeskyttelseszonen, ikke overgå til sommerhusområde. Administrionspraksis har alligevel hidtil været, området betragtes som et sommerhusområde. De seneste par år er arbejdsbyrden i forbindelse med dispensionssager i området dog steget støt, og førte i november 2009 til udstedelsen af et 14-forbud, hvorefter en lokalplan skal være vedtaget senest ultimo november Forslag til Lokalplan 1084 Strandkolonien Granskoven, er udtryk for et samarbejde mellem Slagelse Kommune og grundejerforeningen i området. Granskoven har en særlig Klondyke-karakter, hvorfor lokalplanforslaget har bevarende formål, og sikrer området forts vil være et fritidshusområde med en hvis stemning af selvgroethed. Samtidig fastsætter lokalplanforslaget de tiltag, grundejerforeningen skal gennemføre for eventuelle beboere kan få lov til bo i området hele året, samt hvor stort og hvordan det i fremtiden vil være muligt bygge i området. Der indlægges langs stranden en byggelinje, hvorved beboerne i området bevarer deres havudsigt hver især. I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 1084 Strandkolonien Granskoven, overføres området endvidere fra landzone til byzone jf. gældende kommuneplan. Sagen blev behandlet på udvalgets møde den 4. Maj 2010 med følgende beslutning: Sagen sendes retur til Plan og Erhverv med henblik på en nærmere undersøgelse af varmeforsyningen. Der udarbejdes samtidig et not, som belyser de nuværende bebyggelsesforhold, herunder redegørelse for etablering af bådebro. De rejste punkter er behandlet i bilag 2 til dette punkt, Uddybende orientering. Plan og Erhverv indstiller, forslag til lokalplan 1084 Strandkolonien Granskoven, godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i otte uger. Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler indstillingen. Det undersøges nærmere, om bebyggelsesprocenten også kan beregnes af fællesarealerne. Helle Blak (A) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler Godkendt Anders Nielsen A, blev erklæret inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling. Bilag

16 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side Forslag til Lokalplan 1084 Strandkolonien Granskoven. 2. Uddybende orientering. 12. Forslag til lokalplan 1085, Erhvervsområde Ndr. Ringgade - Bakkevej, Slagelse øst Sagsnr.: /DH Kompetence: BY Åben sag Sagen genfremsendes med ændrede og skærpede anvendelsesbestemmelser indarbejdet, jf. udvalgets beslutning den 4. maj Lokalplanforslaget skaber mulighed for etablere et meget velbeliggende, traktivt udformet og indrettet erhvervsområde med plads til moderne erhvervs- og servicevirksomheder med store krav til beliggenhed, synlighed og særpræg. Lokalplanen omfter et areal på ca. 20 ha., beliggende mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej i den østlige del af Slagelse by og indeholder større samlede nurarealer, der som rekreive områder vil være tilgængelige for både virksomhedernes anste og for offentligheden. Hele lokalplanens område udlægges til erhvervsformål med plads til erhvervs- og servicevirksomheder som eksempelvis liberale erhverv, kontorer, domicilvirksomheder, labororier, elektronikværksteder, uddannelsesvirksomheder m.m. Der kan alene placeres virksomheder indenfor klasse 1 og 2, jf. Miljøministeriets klassificering. Der kan ikke etableres egentlige forretningsvirksomheder (butikker) eller småværksteder med tilhørende butik. Det kuperede område vejbetjenes af en ny stamvej med 2 tilslutninger til Ndr. Ringgade. Der etableres stiforbindelse, som forbinder Bakkevej og byområdet mod vest med erhvervsområdet og golfbanen m.m. mod øst. Herudover indeholder planen bebyggelsesregulerende og arkitektoniske bestemmelser samt terræn- og beplantningsbestemmelser. Plan og Erhverv indstiller, lokalplanforslaget indstilles til Byrådet til godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse, planens bestemmelse vedr. lavenergibyggeri i øvrigt følger udvalgets beslutning, jf. andet dagsordenpunkt. Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler første. Andet "" afventer Byrådets behandling af lavenergibyggeri. Helle Blak (A) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler Godkendt Bilag

17 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side Forslag til lokalplan 1085, Erhvervsområde Ndr. Ringgade-Bakkevej, Slagelse øst. 2. Miljøscreening. 13. Forslag til Lokalplan 1088 boldbaner ved Karolinevej Sagsnr.: /DMA Kompetence: BY Åben sag Jf. Plan- og Udviklingsudvalgets beslutning 6. april 2010 (jf. bilag 2), er der udarbejdet forslag til Lokalplan 1088 boldbaner ved Karolinevej. Lokalplanområdet er i gældende kommuneplan omftet af rammeområde 1.5R2 Grøn ring, Hjorthøjvej, og ligger i byzone. Behovet for udarbejdelsen af et lokalplanforslag til området er opstået i kraft af, fodboldklubben B73 s træningsarealer reduceres væsentligt i forbindelse med realiseringen af den vestlige omfartsvej omkring Slagelse. Omfartsvejens kobling til Karolinevej gennemskærer træningsarealerne og frager klubben én af dens 11-mands baner og flere mindre træningsbaner. Forslag til Lokalplan 1088 boldbaner ved Karolinevej, giver mulighed for, fodboldklubben kan bibeholde sin nuværende placering og kapacitet. Via opkøb af restarealet mellem klubbens nuværende arealer og omfartsvejen i den nordlige del af området, er det muligt vende de to nordlige 11-mands baner 90 grader og dermed sikre klubbens nuværende kapacitet. Endvidere indeholder forslaget bestemmelser omkring etablering af støjvold, beplantning, belysning samt infrastruktur. Det er indeholdt i forslaget, der over omfartsvejens kobling med Karolinevej skal etableres broføring alternivt tunnel under vejen. Endelig åbnes der i forslaget mulighed for etableringen af en kunstgræsbane centralt i området. Kunstgræsbanen erstter én af klubbens nuværende græsbaner og giver klubben mulighed for udvide træningssæsonen betragteligt. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med fodboldklubben B73. Projektet er funderet hos Drift og Anlæg og er finansieret med 11 mio. kr. der fra. Plan og Erhverv indstiller, forslag til lokalplan 1088 boldbaner ved Karolinevej, godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i otte uger. Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler indstillingen. Michael Gram (O) tager forbehold for paragraf 7.2 i lokalplanforslaget. Helle Blak (A) var fraværende. Økonomiudvalget anbefaler. Michael Gram (O) tager forbehold for paragraf 7.2 i lokalplanforslaget.

18 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 15 Godkendt Bilag 1. Forslag til Lokalplan 1088 boldbaner ved Karolinevej. 2. Udvalgsbeslutning april Bestemmelser om lavenergibyggeri i lokalplaner Sagsnr.: /CSM Kompetence: PU Åben sag Udvalget for Plan, Erhverv og Udvikling besluttede på sit møde den 5. oktober 2009, der ved lokalplanlægning for nybyggeri skal stilles krav om lavenergibyggeri klasse 1. Plan og Erhverv er ved udarbejde en lokalplanskabelon indeholdende formuleringer af bestemmelser til lokalplaner. Et udkast til lokalplanskabelon har været drøftet med Byggeri, som administrerer lokalplanerne. Byggeri har understreget, det kan være uhensigtsmæssigt indarbejde bestemmelser om lavenergibyggeri klasse 1 for ny bebyggelse, når bygningsreglementet ikke kræver det. I 2010 er kravene til energiforbruget i nybyggeri blevet skærpet i bygningsreglementet. Således skal energiforbrug i nybyggeri i 2010 overholde kravene til lavenergibyggeri klasse 2. Kravene skærpes yderligere i 2015, hvor energiforbrug i nybyggeri skal overholde kravene til lavenergibyggeri klasse 1. Følgende fremgår af bygningsreglementet vedr. lavenergiklasse 2 og 1: Lavenergi klasse 2: Nybyggeri boliger: 50+(1600/m²) KWh/m²/år (eks. ca. 61 KWh/m²/år ved en bolig på 150 m²). Andre bygninger: 70+(1600/m²) KWh/m²/år. Lavenergiklasse 1: Nybyggeri til boliger: 35+(1100/m²) KWh/m²/år (eks. ca. 42 KWh/m²/år ved en bolig på 150 m²). Andre bygninger: 50+(1100/m²) KWh/m²/år. Problemikken ligger i den forskelsbehandling, der vil opstå mellem en almindelig byggesag, hvor der ikke kræves lokalplan og en byggesag, hvor det udløser en lokalplan. I første tilfælde vil byggeriet skulle etableres som lavenergiklasse 2 og i tilfældet med lokalplanen vil byggeriet skulle etableres som lavenergiklasse 1 jf. lokalplanbestemmelsen. For undgå denne forskelsbehandling indstiller Plan og Erhverv, bestemmelser i lokalplanerne om lavenergibyggeri formuleres således, nybyggeri altid skal etableres i overensstemmelse med gældende regler i bygningsreglementet. Det får den betydning, nyt byggeri skal etableres som lavenergibyggeri klasse 2 og efter 2015 som lavenergiklasse 1. Bestemmelsen kunne få følgende ordlyd: "Nybyggeri skal etableres som lavenergibyggeri jf. de til enhver tid gældende bestemmelser om lavenergibyggeri i bygningsreglementet". Det skal bemærkes, det tyder på, sommerhuse ikke bliver omftet af bygningsreglementets krav om lavenergibyggeri klasse 1 eller 2. Set i lyset af sommerhuse ofte får stus som helårsbeboelse, er det Plan og Erhvervs indstilling, kravet om lavenergibyggeri også skal gælde for nybyggeri i lokalplaner for sommerhusområder.

19 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 16 Plan og Erhverv indstiller, lokalplaner for nybyggeri skal indeholde bestemmelser om, nybyggeri skal etableres som lavenergibyggeri jf. bygningsreglementet, lokalplaner for sommerhusområder ligeledes skal indeholde bestemmelser om lavenergibyggeri jf. bygningsreglementet. Plan- og Udviklingsudvalget behandlede sagen på mødet den 1. juni 2010, hvor det blev godkendt andet "" udgår. Ole Drost (V), Niels Jørgensen (C) og Michael Gram (O) godkendte første "". Ib Larsen (F) og Flemming Erichsen (A) stemte imod og Ib Larsen (A) begærede sagen i Byrådet. Steen Olsen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Helle Blak (A) var fraværende. Sagen udgår på Økonomiudvalget Enighed om 2. udgår. Ændringsforslag fra A og F, og 1. ændres til lokalplaner skal indeholde bestemmelse om nybyggeri skal etableres som lavenergi klasse 1, blev godkendt med 15 stemmer (A og F) for. Imod stemte 13 medlemmer (C, O og V). 15. Godkendelse af spildevandsplan Sagsnr.: Kompetence: By Åben sag Forslag til Spildevandsplan jf. bilag 1 har været i høring frem til den 20. maj Der er indkommet 21 høringssvar heraf er 4 telefoniske. Høringssvarene giver ikke anledning til, planen skal ud i fornyet offentlig høring. Enkelte høringssvar har ført til rettelse af faktuelle fejl i planen, uden det har betydning for planens primære formål. Der har været en del høringssvar både for og imod kloakering af sommerhusområderne, heraf knytter en del af bemærkningerne sig til anlægsmæssige og tekniske spørgsmål, der ikke reguleres med spildevandsplanen. Generelt kan efterfølgende plantillæg komme på tale for sikre hjemmelsgrundlag fx ved separkloakeringer, omlægning af ledninger og placeringer af pumpestioner mv., som ikke kunne forudses med de nuværende forudsætninger. De enkelte høringssvar kan ses i sagens bilag 2. Høringssvarende er resumeret i en hvidbog jf. bilag 3, og suppleret med bemærkninger fra administrionen samt forslag til de rettelser bemærkningerne giver anledning til i forhold til forslaget.

20 Byrådet den 28. juni 2010 kl Side 17 Teknik og Miljø anbefaler, spildevandsplanen godkendes endeligt med de rettelser der ses af hvidbogen Økonomiske konsekvenser Spildevandsplanen påvirker ikke kommunens økonomi direkte, men forudsætter SKforsyning løbende skal lånefinansiere til anlægsopgaver. Økonomicenterets påtegning Lånefinansierede anlægsinvesteringer i SK-forsyning vedr. spildevandsanlæg er ikke omftet af kommunens låntagning. Slagelse kommune kan stille garanti overfor nævnte anlægsinvesteringer uden kommunens låneramme bliver belastet. Teknik- og Miljøcentret indstiller: det over for Byrådet anbefales, spildevandsplanen godkendes endeligt med de rettelser som ses af hvidbogen, hvorefter den offentliggøres Teknik- og Miljøudvalget har 7. juni 2010 anbefalet. Steen Knuth (V) og Henrik Brodersen (O) deltog ikke. Økonomiudvalget anbefaler Godkendt Bilag Forslag til spildevandsplan (er tidligere udsendt til hele Byrådet) Høringssvar Hvidbog 16. Godkendelse af vandværkstakster J.nr.: Kompetence: BY Åben sag Taksterne for de prive, almene vandværker skal godkendes af kommunen efter indstilling fra de enkelte vandværker. I henhold til vandforsyningslovens 53 skal kommunalbestyrelsen godkende anlægs- og driftsbidrag for de almene vandforsyningsanlæg i den kommune, hvor vandet forbruges. Byrådet har senest på sit møde den 14. september 2009 godkendt takster for de prive, almene vandværker for Der er kun brug for en ny godkendelse i det omfang, taksterne er ændret i forhold til denne godkendelse. 7 vandværker har indsendt nye takstblade for 2010 til godkendelse. Alle 7 vandværker har hævet tilslutningsbidraget (berører kun nye forbrugere), 4 vandværker har hævet den faste afgift, og 3 vandværker har hævet kubikmeterprisen. Der er tale om stigninger i taksterne i

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR DE GENERELLE RAMMER OM LAVENERGIBYGGERI HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 8. september 2004 Peter Christoffersen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand Team Plan Toften 2 6818 Årre Tlf. 7994 6800 Fax 7994 7478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Offentliggørelse af endelig vedtaget tillæg kommuneplantillæg 20 og lokalplan 50, Minigolf i Blåvand

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby.

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade, Sydhavnen, Aarhus Midtby. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. januar 2017 Lokalplan 1038, Erhvervsbyggeri ved Spanien og Jægergårdsgade - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1038, Erhvervsbyggeri

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019. Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne S 6.1 og LF

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv.

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv. Jobcenter Randers v. Steen Sørensen Regimentvej 10D 8930 Randers NØ E-mail: steen.sorensen@randers.dk Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere