HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår GER-nr Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/ august 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008"

Transkript

1 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/ august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /16

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning Egenkapitalopgørelse... 9 Resultatopgørelse for 1. januar 30. juni Balance pr. 30. juni Noter til resultatopgørelsen Noter til balancen Ledelseshverv GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /16

3 LEDELSESPÅTEGNING GrønlandsBANKEN Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2008 for GrønlandsBANKEN A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede pengeinstitutter. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2008 samt af resultatet af bankens aktiviteter for første halvår Nuuk, den 13. august 2008 Direktion Martin Kviesgaard Bestyrelse Bent H. Jakobsen Kristian Lennert Frank Bagger formand næstformand Anders Brøns Gunnar í Liða Helle Mark Jørn Skov Nielsen Inger Poulsen Jette Radich GrønlandsBANKEN A/S, telefon GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /16

4 LEDELSESBERETNING FOR 1. HALVÅR 2008 Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale- og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivning på udlån m.v Resultat før skat Skat Periodens resultat Udvalgte regnskabsposter: Udlån Indlån Egenkapital Balancesum Eventualforpligtelser Nøgletal: Solvensprocent 17,3 18,2 17,5 23,0 25,6 31,0 Kernekapitalprocent 16,6 17,5 16,8 22,0 24,5 31,0 Periodens egenkapitalforrentning før skat 6,8 9,8 17,3 6,5 8,5 4,6 Periodens egenkapitalforrentning efter skat 4,6 6,7 12,0 4,1 5,3 2,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,81 2,59 2,20 1,89 2,25 1,56 Renterisiko 2,1 4,2 4,0 4,5 5,4 4,6 Valutaposition 1,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 Udlån plus nedskrivninger i forhold til indlån 78,8 73,8 68,1 77,6 60,3 61,3 Udlån i forhold til egenkapital 4,2 3,5 3,4 3,0 2,6 2,0 Periodens udlånsvækst 14,4 8,5 13,0 10,7 15,2 1,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 185,7 231,7 256,2 300,5 406,1 462,2 Summen af store engagementer 139,7 84,3 130,2 63,6 66,3 74,0 Periodens nedskrivningsprocent 0,1-0,3-0,2 0,1 0,0 0,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,5 2,0 1,6 3,1 3,6 7,7 Periodens resultat pr. aktie 16,2 23,6 43,5 14,0 17,7 8,1 Indre værdi pr. aktie Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,8 3,2 2,7 1,7 1,3 1,2 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /16

5 LEDELSESBERETNING FOR 1. HALVÅR 2008 GrønlandsBANKEN opnåede et resultat før skat på tkr i 1.halvår mod tkr i samme periode Basisindtægterne er steget med 7,2 %, medens omkostninger og afskrivninger er steget med 11,4 %. Basisindtjeningen før nedskrivninger steg i 1. halvår med tkr til tkr Basisindtjening før nedskrivninger var i 1. halvår 2008 dermed bedre end ventet ved offentliggørelsen af årsrapport Bankens samlede basisindtjening er kun marginalt påvirket af den internationale kreditkrise og alene ved forøgede renteudgifter til bankens indlån. Faldet i resultat før skat skyldes primært negative kursreguleringer på bankens beholdning af aktier og obligationer. Beholdningsindtjeningen udgør et minus på tkr i 1. halvår 2008 mod et minus på tkr i samme periode Bankens beholdning af værdipapirer er påvirket af den globale udvikling på aktiemarkederne og den stigende obligationsrente. GrønlandsBANKEN har i første halvår reduceret bankens beholdning af aktier og obligationer og reduceret renterisikoen. Nedskrivninger på bankens udlån udgør et minus på tkr mod et plus på tkr i første halvår Nedskrivningsniveauet er fortsat yderst beskedent. Nedskrivninger vedrører alene engagementer i Grønland. Den altovervejende del af bankens udlån er baseret i Grønland, hvor udviklingen er stabil og tilfredsstillende. GrønlandsBANKEN forventer for året som helhed nu en basisindtjening før nedskrivninger ca. 10% over resultatet i Nedskrivninger på bankens udlån forventes fortsat på et beskedent niveau. I lyset af det betydelige kurstab på bankens beholdning af værdipapirer og med en forudsætning om uændrede kursreguleringer resten af 2008, forventes samlet resultat før skat omkring 10% under niveauet i GrønlandsBANKENs likviditet er fortsat yderst tilfredsstillende med et betydeligt indlånsoverskud og likviditetsoverdækning på 185,7% i forhold til lovens krav. Bestyrelsen finder bankens positive udvikling i basisindtjening tilfredsstillende. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /16

6 LEDELSESBERETNING FOR 1. HALVÅR 2008 Periodens resultat 1.halvår 1.halvår hele året kr Basisindtægter fra bankdrift Omkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Nettoresultat Beholdningsindtjeningen beregnet som afkastet på egenbeholdningen af aktier og obligationer fratrukket en fundingrente er opgjort særskilt og holdt ude af basisindtjeningen Udviklingen på de finansielle markeder i 2008 har været meget negativ og som følge heraf er beholdningsindtjeningen faldet med tkr til tkr Resultatopgørelsen Nettorenteindtægterne er steget med 7,2 % eller tkr til tkr Det er fortsat en tilfredsstillende udlånsvækst på 14,4% i 2008 der er baggrunden herfor. Gebyr- og provisionsindtægter er steget med tkr til tkr hvilket skyldes øget forretningsomfang, bl.a. på udlån og garantier. Kursreguleringer udviser et samlet kurstab på tkr mod tkr i kurstab i samme periode Resultatet dækker over kurstab på både aktier og obligationer. Banken har i beholdningen alene børsnoterede danske aktier/investeringsbeviser og obligationer. De samlede omkostninger og afskrivninger er steget med tkr til tkr Stigningen kan primært henføres til øgede personaleomkostninger, samt omkostninger forbundet med bankens byggeri af nyt hovedsæde i Nuuk. Byggeomkostningerne udgør som forventet kr. 4,2 mio. mod kr. 0,5 mio. i første halvår For året som helhed forventes omkostninger forbundet med byggeriet at udgøre ca. kr. 8,4 mio. tilsvarende i Antal heltidsmedarbejdere udgør 95 ved udgangen af 1. halvår. Nedskrivning på udlån m.v. udgør et beskedent minus på tkr mod et plus på tkr i samme periode i 2007 hvor banken tilbageførte nedskrivninger på to større engagementer. Skat er beregnet med 31,8 % af resultatet før skat. Balance og kapitalforhold Bankens udlån er i 1. halvår 2008 steget tilfredsstillende med 14,4% eller tkr til tkr , hvilket er det højeste niveau i bankens historie. Det er primært udlån til erhvervslivet, der er årsag til stigningen. Obligationsbeholdningen er nedbragt med tkr og andrager tkr Den samlede kursfølsomhed overfor en ændring i renteniveauet på 1 procentpoint er siden årsskiftet faldet med tkr til tkr Indlånene er faldet med tkr til i alt tkr Den altovervejende del af bankens indlån er anfordringsmidler. GrønlandsBANKEN har dermed fortsat et meget tilfredsstillende indlånsoverskud og en likviditetsoverdækning på 185,7% i forhold til lovens krav. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /16

7 LEDELSESBERETNING FOR 1. HALVÅR 2008 Den samlede balance er faldet med tkr til tkr GrønlandsBANKENs solvensprocent, hvori periodens resultat ikke er indregnet, er beregnet til 17,3 mod 17,5 ultimo året Bestyrelsens og direktionens samlede beholdning af GrønlandsBANK-aktier udgjorde ved udgangen af 1. halvår 2008 i alt stk. Nye kapitaldækningsregler/basel II Fra 01. januar 2008 anvender banken standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Det er bankens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt vil være behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af solvensen. Regnskabspraksis m.v. Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt yderligere danske oplysningskrav til kvartalsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Skat, der består af den aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til periodens resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Der er i Grønland skattemæssigt fradragsret for udbytte. Den skattemæssige værdi af det i årsrapporten foreslåede udbytte posteres derfor i overensstemmelse med ovenstående direkte på egenkapitalen på tidspunktet for udbyttets endelige vedtagelse på generalforsamlingen. Udskudte skatteaktiver indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Halvårsrapporten er ikke revideret eller reviewet. Regnskabsmæssige skøn Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn over hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån, hensættelse på garantier, opgørelse af dagsværdi for unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. Herudover er banken påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige fra skønnene. For nedskrivning på udlån er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. For hensatte forpligtelser er der væsentlige skøn forbundet med fastlæggelse af fremtidig medarbejderomsætningshastighed. Forventninger til hele 2008 Der er fortsat god udvikling i den grønlandske GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /16

8 LEDELSESBERETNING FOR 1. HALVÅR 2008 økonomi og den forventes at fortsætte i 2. halvår 2008, dog antagelig med en beskeden underliggende vækst i konjunkturerne. Den økonomiske udvikling er dermed fortsat tilfredsstillende og kun i beskedent omfang påvirket af den internationale kreditkrise. Den grønlandske bolig- og ejendomssektor er dermed heller ikke væsentligt påvirket af internationale forhold, men primært af lokale forhold og kun i nogen omfang af renteudviklingen. Dette skyldes bl.a. en struktur, hvor den største del af boligmassen er offentligt ejet eller finansieret, samt, at privat boligbyggeri alene kan finansieres med fastforrentede realkreditlån. GrønlandsBANKEN har konstateret en øget forretningsmæssig udvikling og forventer derfor at de samlede indtægter øges i af udlån forventes derfor på et beskedent niveau i Årets resultat ser på nuværende tidspunkt ud til at blive betydeligt påvirket af udviklingen på de finansielle markeder. Med en god basisindtjening og konstaterede kurstab i årets første halvår og en forudsætning om uændrede kursreguleringer i resten af året forventes årets resultat før skat at blive ca. 10% lavere end resultatet for Finanskalender: kvartalsrapport 29. oktober 2008 Nuuk, den 13. august 2008 Bestyrelsen GrønlandsBANKEN påbegyndte i juli 2007 byggeri af nyt hovedkontor i Nuuk. Hovedentreprisekontrakten på kr. 124 mio. blev indgået med MT Højgaard A/S om byggeri af i alt m2, hvoraf ca. 60% anvendes til bankens virksomhed og ca. 40% udlejes. Byggeriet forventes afsluttet i foråret Omkostninger forbundet med bankens midlertidige lokaler, driftsførsel af en del af nybygningsentreprisen, fortsat satsning på bankens rådgivere og uddannelse, vil medføre samlede omkostninger der er ca. 5 % højere end i Basisindtjeningen før nedskrivninger forventes nu for året som helhed ca. 10% højere end i Det er bankens vurdering, at boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende. Værdiregulering GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /16

9 (1.000 kr.) EGENKAPITALOPGØRELSE Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført resultat I alt Egenkapital 01. januar Udbetalt udbytte Skatteværdi af udbetalt udbytte Køb og salg af egne aktier, netto Regulering af dagsværdi, domicil ejendomme Periodens resultat overført til egenkapitalen Egenkapital 30. juni Køb og salg af egne aktier, netto Regulering af dagsværdi, domicil ejendomme Tilbageførsel af tidligere års opskrivning Nedsættelse af skattesats Periodens resultat overført til egenkapitalen Egenkapital 31. december Udbetalt udbytte Skatteværdi af udbetalt udbytte Køb og salg af egne aktier, netto Regulering til dagsværdi, ejendomme Periodens resultat overført til egenkapitalen Egenkapital 30. juni GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /16

10 (1.000 kr.) RESULTATOPGØRELSE 1. halvår hele året 1. halvår Noter Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat før skat Skat Periodens resultat GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /16

11 (1.000 kr.) BALANCE 30. juni 31. december 30. juni Noter AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Grunde og bygninger i alt, domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Egenkapital 11 Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Egenkapital i alt Heraf foreslået udbytte Skatteværdi af foreslået udbytte Passiver i alt Eventualforpligtelser 13 Solvensopgørelse GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /16

12 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 1. halvår hele året 1. halvår (1.000 kr.) Renteindtægter/terminspræmie af Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt Heraf Valutakontrakter Rentekontrakter I alt renteindtægter Renteudgifter til Kreditinstitutter og centralbanker Indlån I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter fordelt på Værdipapirer og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer af Udlån til dagsværdi Obligationer Aktier Valuta Afledte finansielle instrumenter I alt kursreguleringer GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /16

13 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 1. halvår hele året 1. halvår (1.000 kr.) Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Bestyrelse Direktion I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Heltidsmedarbejdere, gns. antal 93,84 90,10 92,67 6 Skat 30% Betalt udbytteskat af danske aktier %-tillæg I alt skat af ordinært resultat Betalt udbytteskat Regulering af skat tidligere år I alt skat Skattemæssig værdi af fradragsret for betalt udbytte Udskudt skat Skat til betaling Der er ikke betalt selskabsskat i perioden GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /16

14 NOTER TIL BALANCEN 30. juni 31. december 30. juni (1.000 kr.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt tilgodehavender Udlån Individuelle nedskrivninger Primo perioden Nedskrivninger i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endeligt tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet Andre bevægelser Ultimo perioden Gruppevise nedskrivninger Primo perioden Nedskrivninger i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Ultimo perioden Obligationer Heraf stillet nominelt tkr til sikkerhed for mellemværender med Danmarks Nationalbank 10 Indlån På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt indlån GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /16

15 NOTER TIL BALANCEN 30. juni 31. december 30. juni (1.000 kr.) Aktiekapital Aktiekapitalen består af aktier á kr. 100 Egne kapitalandele Antal egne aktier Nominel beholdning af egne kapitalandele Procent af aktiekapital ultimo 0,2 0,2 0,1 12 Eventualforpligtelser Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier Garantier m.v. i alt Uigenkaldelige kredittilsagn Andre eventualforpligtelser i alt Solvensopgørelse i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækning: Risikovægtede poster Kernekapital efter fradrag i pct. af risikovægtede poster 16,6 16,8 17,5 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /16

16 LEDELSESHVERV BESTYRELSE OG DIREKTION I henhold til Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m fl. skal halvårsrapporten indeholde oplysninger om de ledelseshverv, som børsnoterede pengeinstitutters bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder i andre danske og grønlandske aktieselskaber. I henhold til Lov om finansiel virksomhed 80, stk 6, skal banken mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om de hverv, som bestyrelsen har godkendt for personer, der ifølge lov eller vedtægter er ansat af bestyrelsen, jfr. Lovens 80, stk 1. Der bliver oplyst om disse forhold på Om bestyrelsesmedlemmerne og direktionen i Grønlands- BANKEN er følgende oplyst på tidspunktet for halvårsrapportens offentliggørelse: Direktør Bent H. Jakobsen Danske Andelskassers Bank A/S født den 30. september 1944 indtrådt i bestyrelsen den 6. april Senest genvalgt i Bestyrelsesmedlem i: DSK A/S (formand) Garanti Invest A/S (formand) Sparinvest Holding A/S Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S Direktør Kristian Lennert INUPLAN A/S født den 30. november 1956 indtrådt i bestyrelsen den 8. april Senest genvalgt i 2006 Bestyrelsesmedlem i: Nuna Consult A/S Ingeniørit Siunnersuisartut Royal Arctic Line A/S (næstformand) Direktør Frank Olsvig Bagger født den 22.april 1970 indtrådt i bestyrelsen den 02.april 2008 Bestyrelsesmedlem og direktør i: Tankeeraq Aps (Ilulissat Radio & TV Aps) Greenland Glacier Seafood A/S Bestyrelsesmedlem i: Ilulissat Marine Service Aps Direktør Anders Brøns Polar Seafood Greenland A/S født den 22. december Indtrådt i bestyrelsen den 10. april Senest genvalgt i 2006 Bestyrelsesmedlem og direktør i: Polar Seafood Trawl A/S Polar Raajat A/S (formand) Bestyrelsesmedlem i: Minikka A/S (formand) Polar Seafood Greenland A/S Polar Seafood Denmark A/S Imartuneq Trawl A/S Qalut Vonin A/S Great Greenland A/S (formand) Upernavik Seafood A/S (næstformand) Saattuaq A/S (formand) Ilulissat Trawl A/S (formand) ONC - Polar A/S (formand) Sigguk A/S (formand) Direktør Gunnar í Liða Tryggingarfelagið Føroyar P/F født den 13. april 1960 indtrådt i bestyrelsen den 6. april Senest genvalgt Direktør i: TF Holding P/F Bestyrelsesmedlem og direktør i: TF Ognir P/F P/F 2. marts 2004 Bestyrelsesmedlem i: Betri Pensjón P/F Kunderådgiver Helle Mark GrønlandsBANKEN A/S Født den 29. april 1966 Indtrådt i bestyrelsen 28. marts 2007 Direktør Jørn Skov Nielsen Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre Født den 27. april 1960 Indtrådt i bestyrelsen den 28. marts 2007 Bestyrelsesmedlem i Nuna Oil A/S Kunderådgiver Inger Poulsen GrønlandsBANKEN A/S født den 25. august 1954 indtrådt i bestyrelsen den 1. februar Senest genvalgt i 2007 Controller Jette Radich GrønlandsBANKEN A/S født den 26. januar 1953 indtrådt i bestyrelsen den 28. marts 2007 Bankdirektør Martin Kviesgaard født den 23. maj 1966 indtrådt i direktionen den 1. marts 2006 Bestyrelsesmedlem i Posthuset A/S GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /16

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere