Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen."

Transkript

1 RETTEN I AALBORG Den 6. januar 2014 kl. 13:00 blev skifteretten sat af retsassessor Frede Paulsen. Der blev foretaget: SKS /2013. Konkurssagen A/B Doktorparken Doktorparken Hobro CVR-nr.: Ingen indkaldt eller mødt. Der blev afsagt Kendelse: Sagen drejer sig om, hvorvidt en egen konkursbegæring fra en andelsboligforening i likvidation, modtaget den 13. november 2013 i skifteretten, skal tages til følge. Andelsboligforeningen Doktorparken i likvidation, herefter Andelsboligforeningen, har støttet sin konkursbegæring på, at foreningens passiver overstiger aktiverne og at foreningen ikke er i stand til at betale sin gæld efterhånden som den forfalder og derfor er insolvent, jr. konkurslovens 17. Nykredit Bank A/S og Nykredit Realkredit A/S, herefter Nykredit, har som kreditor nedlagt påstand om, at Andelsboligforeningens konkursbegæring nægtes fremme og har gjort gældende, at der ikke foreligger den nødvendige bemyndigelse fra generalforsamlingen til likvidatorerne til indgivelse af konkursbegæring, at Andelsboligforeningen ikke er insolvent i konkurslovens forstand og at Andelsboligforeningen ingen konkret retlig relevant interesse har i at blive taget under konkursbehandling. Det fremgår af sagen, at Andelsboligforeningen, som er stiftet den 16. august 2007, trådte i likvidation efter enstemmig beslutning på en ekstraordinær generalforsamling den 20. juli Advokaterne Michael Thygesen og Andreas Karoff valgtes som likvidatorer i henhold til foreningens vedtægter. Ved underskrift på erklæring af 17. december 2013 har samtlige andelsboghavere erklæret sig enige i den af likvidatorerne indgivne konkursbegæring. Andelsboligforeningen købte i september 2007 for kr. en grund med byggeprojekt på 14 lige store andelsboliger, hver med et boligareal på

2 Side 2/7 100 kvatratmeter. Købesummen blev finansieret ved kontante indskudsbeløb for hver andelsbolig på kr. - i alt kr. - og et realkreditlån i Nykredit på kr. som obligationslån med variabel rente og refinansiering. Lånet har en løbetid på 30 år og er afdragsfrit i de første 20 år. Refinansieringsaftalen, der dækker perioden 30. juli 2008 til 30. juni 2028 indeholder en renteswapaftale og en rentetrappe. Lånet er uden personlig hæftelse for andelsbolighaverne. Det fremgår af Andelsboligforeningens årsrapporter for 2011 og 2012, at egenkapitalen er negativ med henholdsvis kr. og kr. idet ejendommen er aktiveret svarende til anskaffelsessummen på kr. Gælden til Nykredit - inklusiv finansielle instrumenter med en negativ markedsværdi af renteswappen på kr. i 2011 og kr. i er opgjort til henholdsvis kr. og kr. Årsresultatet var i kr. og i 2012 minus kr. To andelsboliger er for tiden tomme og angiveligt usælgelige på grund af Andelsboligforeningens negative egenkapital og boligafgiftens størrelse. Et medlem er ekskluderet af foreningen. Ifølge likvidatorernes budget for 2013 vil to tomme andelsboliger uden betaling af boligafgift indebære et årligt underskud på kr. og dermed en stigning i den månedlige boligafgift for de resterende 12 andelshavere på kr. til i alt kr. Efter en af likvidatorerne indhentet valuar vurdering i henhold til andelsboligforeningslovens 5, stk. 2 litra b er værdien af Andelsboligforeningens ejendom i september 2013 opgjort til en kontantpris på kr., svarende til en forrentningsprocent på 7,5 og nettolejeindtægt på kr. Der har været drøftelser mellem Nykredit og Andelsboligforeningen om en aftale for at gøre andelene salgsbare. Nykredit har herunder tilbudt bistand til salg af andele og overvejelse om at fjerne foreningens rentetrappe på betingelse af, at likvidationen ophæves. Nykredit har på et tidspunkt indgivet tvangsauktionsbegæring over andelsboligforeningens ejendom. Begæringen er tilbagekaldt i oktober Realkreditlånet er ikke opsagt. Andelsbolighaver Erik Jensen har forklaret, at han har været medlem af bestyrelsen siden Han var ved køb af sin andelsbolig i maj 2008 ikke bekendt med, at der var knyttet en swapaftale til kreditforeningslånet. De fleste andelshavere i foreningen er som han selv folkepensionister. Flere af andelene har været til salg i over et år men har været usælgelige idet de lokale pengeinstitutter fraråder køb på grund af renteswappen. En andelsbolighaver er ekskluderet på grund af manglende betaling af boligafgiften. Denne bolig er forsøgt udlejet. Alle andelsbolighavere har erkendt, at deres indskud i andelsboligforeningen er tabt. Det er hans vurdering at flere af andelsboligha-

3 Side 3/7 verne ikke har råd til at betale en forehøjet boligafgift på kr. pr. måned. Han er af den opfattelse, at den indgåede renteswapaftale har medført en stavnsbinding af andelshaverne, som ønsker at andelsboligforeningen skal ophøre, for at de kan blive fri af deres andelsbevis i forbindelse med en eventuel tvangsauktion over ejendommen. Det har ikke været hans ønske at opnå at kunne blive lejer i boligen i henhold til andelsboliglovens 4. Parterne har procederet sagen i overensstemmelse med det angivne i deres processkrifter. Vedrørende deres bemyndigelse til at indgive konkursbegæringen har likvidatorerne henvist til, at en solvent likvidation af Andelsboligforeningen ikke har kunnet gennemføres og at der derfor har været en pligt for dem til at indgive konkursbegæring, jf. analogi i selskabetslovens 233, stk. 2, samt at samtlige andelsbolighavere har tiltrådt konkursbegæringen. Til støtte for at Andelsboligforeningen er insolvent har den gjort gældende: "At der i andelsboligforeningen er et driftsmæssigt underskud. At det driftsmæssige underskud fremadrettet vil være stigende grundet rentetrappeaftale og nødvendigheden af afdrag på realkreditgælden. At der p.t. er to tomme andelsboliger, som har vist sig værende usælgelige, og med en boboersammensætning bestående af udelukkende folkepensionister må der fremadrettet forventes yderligere tomme andelsboliger, der vil belaste andelsboligforeningens økonomi og dermed de tilbageværende andelshavere. At andelsboligforeningens egenkapital er negativ med kr ,00 svarende til en negativ værdi på kr ,00 pr. andelsbolig." Andelsboligforeningen har om dens retlige interesse i indgivelse af egen konkursbegæring i processkrift af 18. december 2013 nærmere anført: "Andelsboligforeningen har en væsentlig retlig interesse i afvikling af andelsboligforeningen i konkurs. Flere af andelshaverne ser sig ikke i stand til at betale den nuværende boligafgift på kr ,00, og da slet ikke en forøget boligafgift med underskud grundet tomme andelsboliger, rentetrappe, forøgede driftsudgifter m.v. Den manglende betalingsmulighed er ikke blot forbigående, men vil være forstærket overtid og for alvor slå i gennem i forbindelse med afdragsbetaling på realkreditlånet. Den negative værdi af andelene udelukker fuldstændig muligheden for salg af andelene på både den korte og lange bane. Andelshaverne har kun mulighed for at udtræde af andelsboligforeningen ved salg af andelen. Andelshaverne hæfter personligt og solidarisk for boligafgiften og dermed underskud i andelsboligforeningen. Realiteten er, hvis andelsboligforeningen ikke erklæres konkulrs, at den er forpligtet til at administrere ejendommen for dens kreditorer som udlejningsejendom. I forbindelse med konkurs vil ejendommen blive solgt på tvangsauktion eller i fri handel, og vil antageligvis fungere som udlejnings-

4 Side 4/7 ejendom. Det bestrides, at konkursen er begrundet i andelshavernes spekulation i status som lejere i forbindelse med realisering af ejendommen. En række af andelshaverne vil slet ikke have råd til at bo i ejendommen som lejer med den forventede leje." Nykredit har i processkrift af 16. december 2013 vedrørende spørgsmål om andelsboligforeningen er insolvent blandt andet anført: "Andelsboligforeningen har refereret, at årsresusltatet for 2011 (historisk) udgør 5.997,00 kr. og for 2012 (historisk) udgør et underskud på ,00 kr. Andelsboligforeningen har ikke fremlagt resultatopgørelse for 2013, der kan give et aktuelt billede af andelsboligforeningens økonomi. Andelsboligforeningen har ikke fremlagt et budget, der kan angive forventninger til fremtiden. Andelsboligforeningen har ikke fremlagt kreditoroversigter eller i øvrigt dokumentation, der viser, at Andelsboligforeningen har overforfaldne kreditorforpligtelser, bortset fra forpligtelser over for Nykredit. Hertil kommer, at Andelsboligforennigen, på baggrund af den som bilag 17 fremlagte valuarvurdering, beregner sig frem til en negativ egenkapital på ,623,00 kr. Jeg forstår det således, at Andelsboligforenngen alene har tillagt kriteriet insufficiens betydning i argumentationen for insolvens. Insolvens i konkurslovens forstand, jf. konkursalovens 17 og 18 tillæger alene kriteriet illikviditet betydning, idet en juridisk person godt kan have underbalande (insufficiens) men fortsat have likviditet til at betale sine forpligtelser efterhånden som de forfalder, og dermed ikke være insolvent. I valuarvurderingen af andelsboliger, udarbejdet af Tom Petersen (bilag 17), har Tom Petersen i forbindelse med sin beregning af ejendommens værdi (s. 4, nederst) til grund for en vurdering af ejendommen i henhold til andelsboligforeningenslovens 5, stk. 2, litra b, på ,00 kr. anvendt en forrentningsprocent på 7,5 %. Det er Nykredits opfattelse, at denne forrentningsprocent er alt for høj..." "Nykredit har tilbudt og tilbyder fortsat Andelsboligforeningen vilkår, som vil sikre Andelsboligforeningen en positiv drift og midler til iværksættelse af tilstrækkelige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver. Nykredit har ikke opsagt sine engagementer med Andelsboligforennigen eller i øvrigt iværksat nogen inkassoprocedure vedrørende Andelsboligforennigens ejendom. Da Andelsboligforeningen argumentation om insolvens alene er baseret og

5 Side 5/7 dokumenteret på insufficiens, og da der ikke foreligger aktuel resultatopgørelse budget eller anden dokumentation for, at Andelsboligforeningen bør være i stand til løbende at betale sine forpligtelser, som de forfalder, så er der heller ikke af den grund anledning til at tage begæringen om konkurs til følge." Nykredit har i samme processkrift om Andelsboligforeningens retlige interesse i konkurs blandt andet anført: "Konkursbegæring varetager ikke Andelsboligforeningens interesser i opnåelse af en sammenhængende oveerskudsgiviende økonomi. Konkursbegærngen varetager alene den enkelte eller de samlede andelshaveres interesse i forsøget på opnåelse af en lavere boligudgift gennem undgåelse af personligt ansvar for fremtidige boligafgiter og fastsættelse af en boligudgift efter ejendommens overdragelse via huslejenævnet i det lokale område. Andelsboligforeningens ejendom er beliggende udenfor et boligreguleret område og med en pligt til for eventuelt nye lejere at betale depositum og forudbetalt leje svarende til seks måneder. Da Andelsboligforeningen har erhvervet ejendommen under opførelse, er der således næppe tvivl om, at eventulle lejeforhold, der etableres, er helt nye lejeforhold. Andelsboligforeningens konkursbegæring fremtvinger ikke yderligere aktiver og sikrer heller ikke imod fremtidige gældstiftelse over for Andelsboligforeningens panthavere og kreditorer. Tværtimod må det forventes, at en konkurs fører til yderligere tab for panthavere og kreditorer, da andelshavernes ultimative mål: opnåelse af status som lejer undergivet omkostningsbestemt leje, vil reducere ejendommens indtægter betydeligt. De problemstillinger, Andelsboligforeningen har pådraget sig, således at der nu for de resterende ikke fremlejegivende andelshavere kan være en ikke endnu konkretiseret udsigt til en fremtidig forøget forpligtelse til midlertidigt at betale yderligere boligafgift, skal ikke løses med konkurs. Løsninger skal søges ved, at Andelsboligforeningen og Andelsboligforeningens ledelse lver op til sit ansvar og sikrer, at de andelshavere, der ikke opfylder sine forpligtelser over for Andelsboligforeningen - hvad enten dette er manglende betaling eller fremleje i strid med vedtægter - opsiges, ekskluderes og udsættes, således som det mindre indgribende retsmiddel i vedtægterne og andelsboligforeningslovens 6b giver mulighed for, og således at der herefter med nye andelshavere skabes en sund og vedvarende indtægt for Andelsboligforeningen." "Det er Nykredits opfattelse, at realiteten er, at Andelsboligforeningens andelshavere, altså juridiske personer forskellige fra Andelsboligforeningen selv, i en misforstået opfattelse af deres egen situation ønsker at opnå at blive lejere, jf. andelsboligforeningslovens 4, stk. 1, og herigennem antage-

6 Side 6/7 ligt få nedsat den månedlige boligudgift. som ovenfor angivet, er der, da der er tale om en ejendom udenfor boligreguleringslovens område for omkostningsbestemt leje intet, der blot antydningsvist indikerer, at lejen i tilfælde af en lejesituation skulle blive mindre end den gældende boligafgift. Hertil kommer, at der forfølges et formål, som konkkrusen ikke nødvendigvis indebærer." Skifteretten bemærker vedrørende spørgsmål om likvidatorernes bemyndigelse til at indgive egen konkursbegæring for Andelsboligforeningen, at en ekstraordinær generalforsamling er afholdt med henblik på stillingtagen til et forslag om at foreningen skulle ophøre ved likvidition. Herefter og da samtlige andelsbolighavere efterfølgende har tiltrådt konkursbegæringen, er det formelle grundlag for denne til stede. Nykredit har som kreditor protesteret mod at konkursbegæringen fremmes under henvisning til, at andelsboligforeningen ikke er insolvent. Efter det oplyste har andelsboligforeningen alene gæld til Nykredit, der har pant i Andelsboligforeningens faste ejendom, som er dens eneste aktiv af betydning. Efter konkurslovens 18 er der en formodning om, at insolventbetingelsen i 17 foreligger, hvis skyldneren erkender at være insolvent. Der er i sagen tale om en egen konkursbegæring og betingelsen om insolvens er for såvidt opfyldt. Efter det oplyste har Andelsboligforeningen ikke ubetalt forfalden gæld men vil angiveligt ikke fortsat kunne betale ydelserne på den pantsikrede gæld til Nykredit på grund af flere ledige andelsboliger og deraf følgende forhøjelser af boligafgiften, idet andelene er angivet at være usælgelige på grund af den skete lånefinansiering af andelsboligforeningens faste ejendom. Formodning om insolvens kan herefter ikke med den fornødne sikkerhed anses afkræftet. Afgørelsen, hvorvidt Andelsboligforeningen i likvidation skal kunne ophøre ved gennemførelse af konkursbehandling efter egen begæring mod Nykredits protest som panthaver og kreditor, må derfor bero på en afvejning af foreningens og dens medlemmers interesse heri overfor Nykredits interesse i bedst mulig fyldestgørelse, eventuelt gennem ændring af lånevilkår og hjælp til salg af andele med mulighed for at Andelsboligforeningen kan opretholdes. Idet Andelsboligforeningens medlemmer alene hæfter for pantegælden til Nykredit med deres indskud, som angives at være tabt, har de herefter alene en personlig interesse i konkursen ved at blive frigjort for betaling af den løbende boligafgift efter salg af ejendommen og eventuelt retten til fortsat at kunne bo i ejendommen på almindelige lejevilkår. Skifteretten finder herefter på baggrund af det oplyste om Andelsboligforeningens økonomiske forhold ikke, at Andelsboligforeningen mod Nykredits protest har den nødvendige retlige interesse i at blive taget under konkursbehandling. Derfor bestemmes: Andelsboligforeningens konkursbegæring tages ikke til følge.

7 Side 7/7 Sagen udsat. Skifteretten hævet. Frede Paulsen retsassessor

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6.

Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling. Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen. Den 6. Interesseforeningen af Andelshavere i AB Duegården under rekonstruktionsbehandling Lasse Larsen Bent Schmidt-Nielsen Den 6. juli 2012 Til skifteretten Vedrørende AB Duegården under rekonstruktionsbehandling,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FORENINGSGRANSKNING 2014/2015 A/B NJAL Advokat Henrik Qwist hq@svega.dk J.nr. 135508-000076 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70 Gammel Strand 44 1202 København K Tlf. 33 63 74

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

AB Duegården 2000 Frederiksberg

AB Duegården 2000 Frederiksberg AB Duegården 2000 Frederiksberg Den 14. september 2011 Til Pengeinstitutankenævnet og Realkreditankenævnet Vedrørende AB Duegårdens klage over Nykredit Pengeinstitutankenævnets sag 1067/2010 Realkreditankenævnets

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere