Kvartalsrapport kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/ oktober Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf Kvartalsrapport kvartal 2012 Hovedkontoret Centrumpladsen Svendborg - Tlf CVR-nr

2 Kvartalsrapport kvartal 2012 Flot 3. kvartal med resultat før skat på 16,4 mio.kr. mod 14,0 mio.kr. for samme periode sidste år. o o o o o 9-månedersresultat efter skat udgør 14,5 mio.kr. mod 12,9 mio.kr. sidste år Nedskrivninger på 27,1 mio.kr. mod 23,0 mio.kr. sidste år Udgift til Indskydergarantifonden på 2,8 mio.kr. Positive kursreguleringer på 6,0 mio.kr. Udlån reduceret med 46,3 mio.kr. fra 30/ og 32,7 mio.kr. siden 31/ o Indlån (inkl. puljer) er i forhold til 30/ øget med 179,5 mio.kr. eller 7,7%. Fra 31/ er indlån forøget med 192,6 mio.kr. o Fortsat betydeligt indlånsoverskud o Solvens på 22,8 % og kernekapital på 22,8 % o Solvensoverdækning på 12,3 pct. point o Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet på 302,1 % o Placeret blandt de allermest solide pengeinstitutter i analyse fra Niro Invest o Uændrede resultatforventninger til hele Hovedposter t.kr. 3.kvt kvt Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter (ekskl. bidrag til sektorløsninger) 0 0 Nedskrivninger på udlån Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før bidrag til sektorløsninger Bidrag til sektorløsninger (indskydergaranti m.v.) Resultat før skat Resultat efter skat

3 Ledelsesberetning 9 måneder af Svendborg Sparekasse A/S har realiseret et resultat på 17,6 mio.kr. før skat mod 12,6 mio.kr. i Resultatet ligger i overkanten af de udmeldte forventninger, hvilket kan henføres til god aktivitet med basale bankaktiviteter, herunder i høj grad realkreditomlægninger. Resultatet er påvirket af positive kursreguleringer og et pænt resultat fra sparekassens leasingaktiviteter. Samlet set betragter sparekassens ledelse 9- måneders resultatet som ganske tilfredsstillende. Det forventede direktørskifte ved udgangen af 3. kvartal er - som det er fremgået af sparekassens selskabsmeddelelse og ikke mindst omtale i pressen ikke gennemført. Sparekassens nuværende direktør, Svend Erik Kracht fortsætter indtil videre under den genoptagne og igangværende rekrutteringsproces. Finanstilsynets rapport fra funktionsundersøgelsen i juni, omhandlende kreditområdet, solvensbehov og værdiansættelse af domicilejendomme, forelå ved udgangen af september. Rapporten stiller krav om ændringer i nogle forretningsgange og arbejdsprocesser. De relativt få ekstra nedskrivninger er medtaget allerede i halvårsrapporten. Sparekassens solvensbehov samt værdiansættelse af ejendomme godkendtes. Der er fortsat en rolig men stabil kundetilgang, og det er fortsat afdelingerne i Nyborg og i Rudkøbing der oplever størst tilgang. Alle forretningsområder er forløbet tilfredsstillende og som forventet. Omlægning af realkreditlån har gennem hele året været ganske betydelig, hvilket har bevirket en mærkbar forøgelse af gebyr og provisionsindtægter. Der er ikke væsentlige ændringer i sparekassens balance og forretningsomfang. Koncernregnskabet indeholder driften af moderselskabet Svendborg Sparekasse A/S og datterselskabet Leasing Fyn Svendborg A/S samt sparekassens ejendomsselskaber med domicilejendomme. Der er ikke efter regnskabsperiodens udløb indtruffet hændelser af væsentlig betydning for sparekassens økonomiske stilling. Basisindtægter Sparekassens nettorenteindtægter er øget med 1,0 mio.kr. til 74,7 mio.kr. i årets første 3 kvartaler. Baggrunden er bl.a. de efterhånden talrige generelle renteforhøjelser som sektoren har gennemført siden sidste del af Udbytte af kapitalandele er faldet fra 2,5 mio.kr. i 2011 til 1,3 mio.kr. her i Gebyrer og provisionsindtægter er de første 3 kvartaler øget fra 20,4 mio.kr. i 2011 til 26,1 mio.kr. i år. Stigningen på knap 5,7 mio.kr. skyldes bl.a. en betydelig større aktivitet på konverteringer af realkreditlån, en stigning i gebyrer vedrørende puljepensioner på 0,7 mio.kr. og tillige andre engangsprovisioner på 0,5 mio.kr. Kursreguleringer Kursreguleringer af værdipapirer m.v. udviser en samlet regulering på +6,0 mio.kr. mod 0,6 mio.kr. for samme periode i Reguleringen i 2012 kan væsentligst henføres til sparekassens beholdning af obligationer med +2,5 mio.kr. og aktier med +5,2 mio.kr. samt -2,5 mio.kr. vedr. afledte finansielle instrumenter, som udelukkende anvendes til risikoafdækning. Omkostninger De samlede omkostninger til personale og administration m.v. udgør i alt 59,7 mio.kr. mod 56,9 mio.kr. for de første 3 kvartaler i Stigningen svarer til 4,9 pct. eller 2,8 mio.kr. Lønninger/vederlag er forøget med 2,3 mio.kr., hvoraf 0,7 mio.kr. hidrører fra en modregning i 2011 af en pensionsforpligtelse og 1,1 mio.kr. udgøres af øget lønsumsafgift. Hovedparten heraf kan henføres til krav fra SKAT grundet ændrede fortolkninger af regler. Øvrige administrationsomkostninger er forøget med 0,6 mio.kr., eller 2,5 pct. Andre driftsudgifter I alt udgør andre driftsudgifter 8,7 mio.kr. for årets første 3 kvartaler mod 9,3 mio.kr. i Bidrag til Indskydergarantifonden belaster kvartalsregnskabet med 2,8 mio.kr. mod 6,7 mio.kr. i samme periode Den reducerede udgift skyldes hovedsagelig en ændret betalingsstruktur og er således desværre endnu ikke udtryk for generelt mindre behov for betalinger til Garantifonden. I årets første 3 kvartaler er udgiftsført knap 5,9 mio.kr. som følge af SKATs krav om efterbetaling af lønsumsafgift relateret til sparekassens leasingaktiviteter for I 2011 indeholdt posten tillige knap 2,6 mio.kr. som udgifter til en ikke gennemført fusionsplan. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Tab og nedskrivninger udgør 27,1 mio.kr. for årets første 3 kvartaler, hvoraf hele 20,6 mio.kr. hidrører fra 2. kvartal. For samme periode 2011 udgjorde tab og nedskrivninger 23,0 mio.kr. Der er fortsat tale om hovedsagelig erhvervsrelaterede nedskrivninger og stort set udelukkende allerede identificerede problemengagementer, som ikke har udviklet sig tilfredsstillende. Der er i alt overvejende grad tale om reservationer til mulige tab. Periodens tabsprocent udgør 1,1% og de akkumulerede nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier udgør pr. 30. september i alt 103,3 mio.kr., svarende til 4,3% af udlån og garantier. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Posten udviser et resultat på 5,2 mio.kr., som det samlede resultat efter skat, mod 4,6 mio.kr. i Resultatet efter skat fra sparekassens leasingaktivi- 3

4 teter i selskabet Leasing Fyn Svendborg A/S udgør knap 4,5 mio.kr. mens resultatet i sparekassens ejendomsselskaber udgør 0,7 mio.kr. som resultat af driften af domicilejendomme. Resultat Resultatet før skat udgør 17,6 mio.kr. for perioden 1. januar til 30. september Skat af resultater i datterselskaber indgår under posten resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. På koncernniveau udgør den samlede beregnede skat 4,9 mio.kr. Efter skat udgør resultatet for årets første 3 kvartaler 14,5 mio.kr. mod 12,9 mio.kr. i Balancen Sparekassens balance udgør knap 3,2 mia.kr. og er øget med 140,2 mio.kr. fra september 2011 og med 146,3 mio.kr. fra ultimo Likvide midler, bestående af kassebeholdning, tilgodehavende i Nationalbanken og hos øvrige kreditinstitutter, udgør pr. 30. september 2012 i alt 115,8 mio.kr. Udlån udgør 1,8 mia.kr., hvilket er 46,3 mio.kr. mindre end ultimo september 2011 og 32,7 mio.kr. mindre end udlånet ultimo december Beholdning af obligationer og aktier er efter kursregulering bogført til 867,3 mio.kr. mod 724,8 mio.kr. for et år siden. Gæld til andre kreditinstitutter udgør 11,0 mio.kr. ved udgangen af 3. kvartal mod 45,5 mio.kr. på samme tidspunkt i Indlån (incl. puljeordninger) udgør knap 2,5 mia.kr. og er forøget med 179,5 mio.kr. i forhold til 30. september I forhold til ultimo 2011 er indlån øget med 192,6 mio.kr. Eventualforpligtelser Består væsentligst af garantier og udgør ved udgangen af september 2012 i alt 521,6 mio.kr. Øvrige eventualforpligtelser: Ultimo 2011 har SKAT rejst tvivl om fortolkning af bestemmelser for beregning af lønsumsafgift i relation til pengeinstitutters leasingaktiviteter. Sparekassen er ikke enig i SKATs ændringer af hidtil anvendte fortolkninger, og SKATs afgørelse er derfor indbragt for landsskatteretten. SKATs ændrede fortolkning har medført et krav om efterregulering på 6,7 mio.kr. i lønsumsafgift, som vedrører perioden Heraf er 5,9 mio.kr. udgiftsført i 2. kvartal 2012 mens den resterende del afventer afgørelsen fra landsskatteretten. De ændrede principper medfører fremadrettet en negativ resultatpåvirkning i niveauet 2 mio.kr. årligt. Sparekassen er heller ikke enig i anvendelse af reglerne bag dette krav, og sagen er derfor indbragt for landsskatteretten. Der vil ikke være en permanent fremadrettet resultatpåvirkning. Likviditet Sparekassens likviditetsberedskab er fortsat betydeligt og overdækningen i forhold til lovens krav er på 302,1 pct. Siden oktober 2011 har pengeinstitutternes låneadgang i Nationalbanken været udvidet ved, at sikkerhedsgrundlaget også har omfattet pengeinstitutternes egne udlån af god bonitet. Uanset en prismæssigt fordelagtig likviditetsadgang har sparekassen ikke til hensigt at anvende ordningen og ej heller at medregne muligheden i likviditetsberedskabet. Kapitalforhold I marts 2012 er supplerende kapital på 40,0 mio.kr. tilbagebetalt i forbindelse med ordinært udløb. Sparekassen har herefter ingen supplerende kapital. Aktiekapitalen er uændret fra ultimo 2011 og udgør således pr. 30. september 2012 nominelt kr , som er fordelt på aktier á kr. 100 pr. stk. Den samlede egenkapital udgør nu 583,1 mio.kr. mod 561,5 mio.kr. ved udgangen af september 2011 og 569,8 mio.kr. ultimo Sparekassen har fra Fonden for Svendborg Sparekasse modtaget et bindende tilsagn om på anmodning at ville tilføre sparekassen kapital med op til 50 mio.kr. Tilsagnet er givet i forlængelse af den tidligere nævnte tilbagebetaling af 40 mio.kr. ansvarlig indskudskapital. Egne aktier Pr. 30. september 2012 udgjorde beholdningen af egne aktier stk. eller 1,75% af aktiekapitalen. Kursværdi af beholdningen af egne aktier udgjorde 4,7 mio.kr. pr. 30. september 2012 og værdien er - jf. regnskabsbestemmelserne - ikke medregnet i balancen. Egenkapitalen udgør 583,1 mio.kr. Den indre værdi pr. aktie (á 100 kr. og excl. beholdningen af egne aktier) er således på kr. Aktiekurs Lukkekursen for sparekassens aktie udgjorde 560 kr. pr. aktie den 30. september Solvens / kernekapital For moderselskabet Svendborg Sparekasse A/S udgør solvensen 22,8 pct. mod et lovkrav på minimum 8 pct. Kernekapitalprocenten udgør ligeledes 22,8 pct. Koncernens solvens er opgjort til 21,1 pct. og kernekapitalprocenten udgør 21,1 pct. Herudover har SKAT rejst krav om regulering af momsbetaling på 1,6 mio.kr., ligeledes med relation til sparekassens leasingaktiviteter for

5 Solvensbehov Solvensbehovet for Svendborg Sparekasse er primo 2012 beregnet til 10,9% og der er pr. ultimo september ingen væsentlige ændringer hertil. Sparekassens solvensmæssige overdækning udgør således 11,9 pct. point. Koncernens solvensbehov er beregnet til 9,8% som betyder at solvensoverdækningen udgør 11,3 pct. point. Solvensbehovet beregnes efter Lokale Pengeinstitutters model, som indeholder en stresstest af driftsposter samt en række tillæg for forhold, der under givne forhold kan påvirke kommende perioders drift. De enkelte faktorer er beskrevet i risiko- og solvensrapporten på sparekassens hjemmeside. Forventning til årsresultatet for 2012 Udviklingen i Sparekassens drift i årets første 3 kvartaler bekræfter den hidtidige forventning om et resultat excl. nedskrivninger, kursreguleringer og skat nogenlunde på niveau med Resultatpåvirkningen af SKATs krav om øget betaling af lønsumsafgift for på knap 6 mio. medfører dog en tilsvarende justering af resultatforventningen, der således er et resultat excl. nedskrivninger, kursreguleringer og skat i underkanten af 50 mio.kr. Udsigterne for både national og især og international økonomi er fortsat forbundet med betydelig usikkerhed, hvilket naturligt også medfører usikkerhed om sparekassens forventninger. Større aktionærer I fortegnelse over større aktionærer er alene opført Fonden for Svendborg Sparekasse med en aktiebeholdning på 66,1 pct. af aktiekapitalen pr. 30. september Koncernen I koncernen indgår udover moderselskabet Svendborg Sparekasse A/S selskaberne: Leasing Fyn Svendborg A/S Selskabet ejes 100% af Svendborg Sparekasse A/S. Resultat efter skat 4,5 mio.kr. Egenkapital 10,5 mio.kr. Leasing Fyn Bank A/S Leasing Fyn Svendborg A/S ejer 33,3% af selskabet. Resultat efter skat 6,2 mio.kr. Egenkapital 105,6 mio.kr. Ejd.selsk. Centrumpladsen, Svendborg ApS Selskabet ejes 100% af Svendborg Sparekasse A/S. Resultat efter skat 0,6 Mio.kr. Egenkapital 32,3 Mio.kr. Filialejd.selskabet af 5. dec ApS Selskabet ejes 100% af Svendborg Sparekasse A/S. Ejendomsselskabet Østerport, Rudkøbing ApS Selskabet ejes 100% af Svendborg Sparekasse A/S. Resultat efter skat 0,1 Mio.kr. Egenkapital 10,4 Mio.kr. Risikoforhold Det overordnede princip for sparekassen er, at de risici, som opstår i forbindelse med sparekassens drift overvåges og holdes inden for de af bestyrelsen fastsatte rammer. De primære risikotyper defineres som kreditrisiko på udlån samt markedsrisiko i forbindelse med fonds-, valuta- og likviditetsområdet. Sparekassens risikorapport er tilgængelig på: Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt i overensstemmelse med IAS 34. For moderselskabet aflægges regnskabet i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til Årsrapport Halvårsrapporten er ikke revideret og der er ikke udført review. Usikkerhed ved indregning og måling De væsentligste usikkerheder ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån, hvor særligt erhvervskonjunkturerne er usikre. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har under begrebet Tilsynsdiamanten opstillet 5 pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt må anses som værende pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko. Tilsynsdiamanten fastlægger særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for senest fra ultimo Svendborg Sparekasse overholder på nuværende tidspunkt alle 5 pejlemærker. Finanskalender / : Årsrapport / : Ordinær generalforsamling 07/ : Kvartalsrapport 1. kvartal 20/ : Halvårsrapport 05/ : Kvartalsrapport kvartal Resultat efter skat 0,1 Mio.kr. Egenkapital 9,0 Mio.kr. 5

6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for kvartal 2012 for Svendborg Sparekasse koncernen. Perioderegnskabet for koncernen aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Finansiel Reporting som godkendt af EU, og perioderegnskabet for moderselskabet aflægges efter Lov om finansiel virksomhed. Delårsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Det er vores opfattelse, at perioderegnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, forpligtelser, egenkapital og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for 1. januar 30. september Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Delårsrapporten for kvartal 2012 er ikke revideret ligesom der ikke er udført review. Svendborg, den 22. oktober Direktion: Svend Erik Kracht Adm. direktør Bestyrelse: Arne Knudsen Formand Jeppe Gorm Frederiksen Rasmus Stougaard Jensen Gitte Madsen Niels Peter Nøddeskou-Fink Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Michael Købmand Petersen Hans Skriver 6

7 Resultatopgørelse 1. januar september 2012 Moderselskab DKK Note 3. kvartal 1/1-30/9 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-31/12 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst

8 Resultatopgørelse 1. januar september 2012 Koncern DKK Note 3. kvartal 1/1-30/9 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-31/12 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Periodens resultat Resultat pr. aktie i kr. 26,54 30,56 23,08 27,08 44,46 Udvandet resultat pr. aktie i kr. 26,54 30,56 23,08 27,08 44,46 Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Totalindkomst pr. aktie i kr. 24,80 30,91 22,59 28,67 46,16 Udvandet totalindkomst pr. aktie i kr. 24,80 30,91 22,59 28,67 46,16 8

9 Balance pr. 30. september DKK Moderselskab Koncern 30. sept. 30. sept. 31. dec. 30. sept. 30. sept. 31. dec. Note Aktiver: Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger ialt Investeringsejendomme Domisilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: 10 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensættelser til forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte Værdiregulering af sikringsinstrumenter Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser

10 Egenkapitalopgørelse Moderselskab DKK Aktiekapital Overført Udbytte Ændring I alt resultat dagsværdi sikr.instr. Egenkapital 1. januar Totalindkomst i peroden Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udbytte af egne aktier Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 30. september Egenkapital 1. januar Egenkapital bevægelser i perioden Periodens resultat Sikringsinstrumenter Regulering udskudt skat vedrørende tidligere år i dattervirksomheder Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udbytte af egne aktier Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 30. september Aktiekapital Overført Udbytte Ændring I alt Koncern resultat dagsværdi sikr.instr. Egenkapital 1. januar Totalindkomst i peroden Periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udbytte af egne aktier Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 30. september Egenkapital 1. januar Egenkapital bevægelser i perioden Periodens resultat Sikringsinstrumenter Regulering udskudt skat vedrørende tidligere år i dattervirksomheder Periodens totalindkomst Transaktioner med ejere Udbytte af egne aktier Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Skat af egenkapitalposter Egenkapitalbevægelser i perioden i alt Egenkapital 30. september

11 Pengestrømsopgørelse DKK Moderselskab Koncern /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 Drift Periodens resultat Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Nedskrivninger på udlån m.v Kapitalfremskaffelse via driften Driftskapital Kreditinstitutter - netto Udlån reguleret for årets nedskrivninger Indlån herunder puljer Efterstillede kapitalindskud Andre aktiver Indkomstskatter Andre gældsposter Pengestrømme fra driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansielle aktiver (aktier og obligationer) Aktiver i puljeordninger Kontant betaling for datterejendomsselskaber Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger Immaterielle og materielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Egne aktier køb Egne aktier salg Anden værdiregulering Udbytte til aktionærer Udbytte af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet Kassebeholdning primo Kassebeholdning ultimo

12 Noter til kvartalsrapporten pr. 30. september DKK Moderselskab Koncern /1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1/1-30/9 1/1-30/9 1/1-31/12 1 Renteindtægter af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf: rentekontrakter heraf: valutakontrakter Øvrige renteindtægter I alt renteindtægter Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer af: Obligationer, handelsbeholdning Aktier, handelsbeholdning Aktier, anlægsbeholdning (dagsværdioption) Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger I alt kursreguleringer Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion: Bestyrelse Direktion Regulering af pensionshensættelse I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Andre driftsudgifter: Omkostninger vedrørende fonden for indskydere Omkostninger vedrørende ej gennemført fusion Omkostninger vedrørende sag om moms og lønsumsafgift Øvrige driftsudgifter I alt andre driftsudgifter

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg CVR: 2580 2888. Hjemsted: Svendborg.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Selskabsoplysninger. Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg CVR: 2580 2888. Hjemsted: Svendborg. Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 4 Fusionen Fynske Bank Side 5 Fynske Bank s hovedaktiviteter Side 6 Året 2013 i overskrifter Side 6 Regnskabet 2013

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere