Skatteudvalget L 98 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L 98 Bilag 1 Offentligt 17. december 2014 J.nr Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love (Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.). Benny Engelbrecht / Lise Bo Nielsen

2 Advokatsamfundet Ingen bemærkninger. Advokatfirmaet Energi og Miljø Fjernvarmeværker og sideordnede aktiviteter Advokatfirmaet ønsker en præcisering af lovbemærkningerne, således at det fremgår, at den gældende skattefritagelsesbestemmelse tillige omfatter fjernvarmeværker, som alene har varmedistribution og/eller varmetransmission. Endvidere ønskes skattefritagelsesbestemmelsen udvidet til også at omfatte fjernvarmeværker, der producerer eller driver et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp til brug for rumopvarmning. Endelig anmodes om, at det bliver muligt for fjernvarmeværker at udøve de sideordnede aktiviteter i samme selskab som kerneaktiviteten blot med en regnskabsmæssig adskillelse. Forslaget til ændring af bemærkningerne udgør ikke en præcisering. Der er med den gældende lovbestemmelse ikke hjemmel til også at inddrage disse fjernvarmeværker under skattefritagelsen. Derudover skal bemærkes, at det ligger uden for lovforslagets formål at indføre en udvidelse af den eksisterende skattefritagelsesbestemmelse for fjernvarmeværker til også at omfatte værker, der har andre funktioner end den rene produktion og levering af fjernvarme. Inden for områder, hvor der både kan være offentlige og private aktører, bør der være en skelen til, at det almindelige udgangspunkt for virksomheder, der udøver erhvervsmæssig aktivitet, er en skattepligt. Derfor bør bestemmelser om skattefrihed indskrænkes til alene at omfatte den rene kerneaktivitet. Det er opfattelsen, at en adskillelse af de skattefrie og de skattepligtige aktiviteter, der alene beror på regnskaberne, ikke i tilstrækkeligt omfang vil kunne sikre en adskillelse med baggrund i skattereglerne. Kravet om udskillelse i et datterselskab svarer til det krav, der også stilles for andre aktører, som forudsætning for at bevare skattefriheden for kerneaktiviteten. Side 2 af 25

3 agroskat Kritik af stramninger agroskat anfører, at lovforslaget reelt afskaffer den eksisterende exitskatteordning i ejendomsavancebeskatningslovens 6 B vedrørende genanbragte avancer i udenlandske ejendomme. Dette medfører en række stramninger, som ikke er nævnt i oversigten i de almindelige bemærkninger eller i resumeet vedrørende lovforslaget. Den eksisterende ordning er således på en række punkter mere lempelig end den foreslåede. Dette gælder bl.a. muligheden for genberegning af fraflytterskatten, hvis der senere realiseres et tab og bortfald af den beregnede exitskat, hvis skatteyderen flytter tilbage til Danmark, inden ejendommen sælges. Muligheden for, at en længstlevende ægtefælle kan indtræde i en henstandsordning, afskaffes også. agroskat bemærker generelt, at der ikke i bemærkningerne er redegjort for de meget omfattende konsekvenser, som dette medfører for de i udlandet genanbragte avancer, og at skatteydere med sådanne genanbragte avancer generelt vil blive stavnsbundet til at blive boende i Danmark. Som anført i resumeet og oversigten i lovforslaget indeholder lovforslaget en harmonisering af reglerne for exitbeskatning. Der foreslås i den forbindelse indført en adgang for fysiske personer til at vælge henstand mod en forrentning af henstandsbeløbet. Forslaget følger samme princip som den henstandsordning, der blev indført for exitskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU-/EØS-land, jf. lov nr. 170 af 26. februar Reglerne ved fraflytning vil således generelt blive de samme for personer, som ejer erhvervsejendomme, som for selskaber og personer, der driver anden erhvervsvirksomhed. I forhold til fast ejendom beliggende i udlandet vil der dermed også i modsætning til tidligere kunne blive tale om exitbeskatning af gevinster, hvor der ved en faktisk afståelse ville være indtrådt skattepligt heraf. Dette sikrer, at den beskatningskompetence, som tilkommer Danmark, udnyttes. Den eksisterende ordning i ejendomsavancebeskatningslovens 6 B vedrørende genanbragte avancer i udenlandske erhvervsejendomme, herunder muligheden for genberegning, hvis der efterfølgende realiseres et tab, samt bortfald af den beregnede exitskat ved tilbageflytning, er beskrevet i afsnit i de almindelige bemærkninger til Side 3 af 25

4 Som eksempel anføres det, at en landmand i fx Sønderjylland i dag kan sælge virksomheden og genanlovforslaget. Der er i afsnittet nu også indsat bemærkning om muligheden for, at en længstlevende ægtefælle efter de gældende regler kan indtræde i en afdød ægtefælles henstandsordning vedrørende genanbragte avancer. Det er derudover fremhævet i de almindelige bemærkninger, at mulighederne for genberegning, bortfald og succession afskaffes som led i harmoniseringen af exitskattereglerne. Dette bringer reglerne på linje med de gældende henstandsregler for selskaber samt for selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til exitskat efter afskrivningslovens 40 D. Den frie etableringsret m.v. Det anføres, at lovforslaget i stedet for at gøre det muligt at genplacere, mens man fortsat bor uden for Danmark, vil forhindre, at man efter en genanbringelse af en ejendomsavance i en udenlandsk ejendom kan udrejse fra Danmark. En udrejse vil under disse omstændigheder medføre et større skattetilsvar. Der indføres godt nok en henstandsordning, men beløbet skal forrentes og afdrages over maksimalt 7 år. Reglerne ved fraflytning vil herefter generelt blive de samme for personer, som ejer erhvervsejendomme, som for selskaber og personer, der driver anden erhvervsvirksomhed. På baggrund af de seneste EUdomme på området, som har bidraget med konkrete kriterier for udformningen af en henstandsordning, er det Skatteministeriets opfattelse, at de foreslåede regler er i overensstemmelse med EU-retten. Der henvises til kommentarerne til Dansk Erhverv, DI og FSR, for så vidt angår de EU-retlige overvejelser ved den konkrete indretning af den foreslåede exitskatteordning. Side 4 af 25

5 bringe avancen ved etablering af en ny virksomhed i sydjylland. Forslaget vil forhindre ham i at kunne etablere virksomheden i Nordtyskland. agroskat bemærker, at der tilsyneladende ikke i bemærkningerne er en vurdering af, om disse ændringer er i overensstemmelse med EUbestemmelserne om fri etableringsret m.m. og fremhæver, at de er strammere end fraflytterreglerne vedrørende aktieavancer. Det forekommer derfor efter agroskats opfattelse overraskende, at der skulle være hjemmel til at exitbeskatte ejendomme efter de foreslåede regler. Beskatningen er efter agroskats opfattelse reelt så stor, at den vil forhindre en udrejse efter en genplacering. Reglerne om genanbringelse agroskat beskriver derudover de gældende regler i ejendomsavancebeskatningsloven om genanbringelse af fortjenester i udenlandske ejendomme. Muligheden for at genanbringe i udenlandske ejendomme blev ved indførelsen i 2004 begrundet med, at de tidligere regler (uden mulighed for genanbringelse i udenlandske ejendomme) måtte anses for værende i strid med reglerne om fri etableringsret. agro- Skat anfører derefter, at reglerne om fri etableringsret må forudsætte, at genanbringelsesreglerne tilnærmelsesvis er de samme, uanset om ejeren og ejendommen befinder sig i Danmark eller et andet EU land. Der ændres med lovforslaget ikke på reglerne for genanbringelse af ejendomsavance. De eksisterende regler, der blev indført i 2004, hvorefter genanbringelse også kan ske i udenlandske ejendomme, opretholdes således med lovforslaget. Tilsvarende de gældende regler indebærer forslaget, at der skal ske beskatning af den latente skat på tidspunktet for ophør af dansk skattepligt. Forslaget indebærer endvidere, at ejendomme bliver omfattet af den samme henstandsordning, som andre erhvervsaktiver, hvorefter gælden (den opgjorte exitskat, som der er opnået henstand med) skal afdrages løbende i takt med, at der oppebæres indtægt på aktivet, dog mindst med 1/7 år- Side 5 af 25

6 ligt af den oprindelige henstandssaldo ved overførslen m.v. Der kan således, som efter de gældende regler, fortsat opnås henstand, indtil den nye ejendom afstås, men henstandsreglerne er som led i harmoniseringen med de regler, der gælder for andre erhvervsaktiver, skærpet, så der skal afdrages mindst 1/7 af henstandssaldoen årligt. Der henvises til kommentarerne til høringssvaret fra Dansk Erhverv i forhold til de EU-retlige overvejelser i forhold hertil. Hvis de gældende exitskatteregler for ejendomme opretholdes, vil der være tale om en væsentligt lempeligere exitbeskatning for ejendomme end for andre erhvervsaktiver. Øvrige forhold agroskat anfører, at det kan give problemer at opgøre den udenlandske fiktive skat, som der efter reglerne skal lempes for. I tilfælde hvor en udenlandsk ejendom vil være skattepligtig efter danske regler ved fraflytningen, men ikke skattepligtig efter reglerne i det land, hvor ejendommen er beliggende, så vil der ikke være nogen fiktiv udenlandsk skat, som der kan gives nedslag for i den opgjorte danske skat. Der opfordres til, at der skrives nogle eksempler på beregningen af beskatningen og lempelsen ind i bemærkningerne. agroskat mener, at de danske skattemyndigheder vil få store problemer med at kontrollere værdiansættelsen af en ejendom, som ikke sælges. Den foreslåede bestemmelse om lempelse for udenlandsk skat svarer til den eksisterende bestemmelse i ligningslovens 33, stk. 5, der blev indført for selskaber ved lov nr. 312 af 17. maj Den skat, som der lempes for, er den skat, det pågældende udland ville have pålignet personen, hvis det pågældende aktiv var blevet afhændet på tidspunktet for skattepligtens ophør. Der henvises i øvrigt til kommentarerne til FSR. Reglerne for exitbeskatning af personer, som ejer erhvervsejendomme, harmoniseres med forslaget med reglerne for selskaber og personer, der driver anden erhvervsvirksomhed. Værdiansættelsen af ejendomme ved fraflytning vil skulle ske efter samme grundlæggende principper, som allerede anvendes Side 6 af 25

7 på disse områder samt ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter. agroskat anser det for usikkert, i hvilket omfang et tab konstateret ved fraflytning kan modregnes i genanbragte avancer Ikrafttrædelsen Reglerne skal efter forslaget gælde fra 1. marts agroskat bemærker, at man tidligere, når reglerne om ejendomsavancebeskatning er blevet skærpet, normalt har tilladt, at man kan bruge en indgangsværdi svarende til ejendommens værdi ved ikrafttrædelsen af de nye regler. Tab konstateret på en udenlandsk ejendom ved fraflytning vil kunne modregnes i andre fortjenester på fast ejendom i samme omfang som tab konstateret ved salg. Lovforslaget indebærer ikke en udvidelse af de ejendomme og ejendomsavancer, som er skattepligtige i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven. Lovforslaget indebærer alene, at det ikke er muligt at undgå dansk beskatning af en i øvrigt skattepligtig udenlandsk ejendomsavance ved at fraflytte landet. Det foreslås, at lovforslagets skærpelse af exitbeskatningen af fast ejendom skal have virkning fra 1. marts 2015, dvs. hvis ophør af dansk skattepligt sker den 1. marts eller senere. Der foreslås ikke en regel om indgangsværdier. Det foreslåede virkningstidspunkt er på linje med det virkningstidspunkt, der eksempelvis blev fastlagt ved indførelsen af de gældende exitskatteregler i ejendomsavancebeskatningsloven. agroskat bemærker, at der mangler regler og bemærkninger i relation til konsekvenserne for allerede etablerede henstandsordninger. Der vil i det fremsatte lovforslag komme til at indgå en overgangsbestemmelse for henstandsordninger, som er etableret forud for lovens ikrafttræden. Overgangsreglen betyder, at de eksisterende henstandsordninger fortsætter efter de nugældende regler. Dermed forfalder henstandsbeløbet Side 7 af 25

8 først til betaling ved ejendommens afståelse eller ejerens død, ligesom mulighederne for genberegning ved tab, bortfald ved tilbageflytning og succession ved død fortsat består. Derudover er kravet om sikkerhedsstillelse i visse tilfælde fastholdt for disse ordninger. Derudover anfører agroskat, at lovforslagets udformning betyder, at hvis der er sket en genanbringelse i en udenlandsk ejendom inden 1. marts 2015, og fraflytningen sker efter 1. marts 2015, så vil man formentlig være omfattet af de i lovforslaget indeholdte regler om exitbeskatning. Der mangler efter agroskats opfattelse regler om, at dette ikke skal gøre sig gældende. I det omfang, at fraflytningen finder sted efter lovens ikrafttræden, vil det være de nye regler, der finder anvendelse. Der er tale om en skærpet exitbeskatning. Virkningstidspunktet efter lovforslaget er derfor fastlagt således, at de nye regler alene gælder, hvis fraflytning sker efter 1. marts Lovforslaget ændrer ikke på reglerne for genanbringelse i udenlandske erhvervsejendomme, herunder at sådanne genanbringelser er skattepligtige både i tilfælde af afståelse og fraflytning. Der er derfor ikke indsat særlige overgangsregler for eksisterende genanbringelser, der herefter er omfattet af de generelle exitskatteregler, herunder om adgang til henstand. Dansk Byggeri Dansk Byggeri støtter, at Danmark retter ind og sikrer, at exitbeskatningen både for selskaber og personer bringes i overensstemmelsen med EU- retten. Har derudover ingen bemærkninger. Dansk Energi Fjernvarmeværker og sideordnede aktiviteter Side 8 af 25

9 Dansk Energi hilser forslaget velkomment, men mener at det burde have afventet afslutningen af det igangsatte eftersyn af fjernvarmereguleringen. Vurderingen har været, at behovet for at kunne påtage sig de såkaldt sideordnede aktiviteter uden at miste skattefriheden for kerneaktiviteten, allerede er så stort, at en løsning ikke bør afvente afslutningen af den igangværende analyse. Dansk Erhverv Exitbeskatning Dansk Erhverv (DE) er overordnet imod exitbeskatningsregler, men mener at den foreslåede model er bedre end den tidligere. DE mener, at en henstandsordning skal være tidsubegrænset. DE mener yderligere, at forslaget burde udvides til at omfatte alle lande, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. I forhold til den tidsmæssige udstrækning af henstandsordningen er perioden på 7 år valgt for at sikre, at exitskatten bliver betalt inden for en rimelig tidshorisont, og at der samtidig ydes en rimelig betalingsudskydelse. De 7 år er valgt, fordi perioden svarer til afskrivningsperioden for immaterielle aktiver og tilnærmelsesvist til afskrivningsperioden for driftsmidler, der er omfattet af afskrivningslovens regler om saldoafskrivning, som er den type af aktiver, der primært må forventes henført til den selvstændigt erhvervsdrivendes virksomhed, herunder faste driftssted i et land, der er medlem af EU/EØS. De 7 år svarer tillige til den henstandsperiode, der gælder i forhold til selskaber, der er blevet undergivet en exitbeskatning. Endelig skal bemærkes, at EU-Domstolen ved dom af 23. januar 2014 i sag C- 164/12, der omhandlede exitbeskatning af et selskab, har udtalt, at en ratebetaling over 5 år af den skat, der skal betales, inden den faktiske realisering af de latente kapitalgevinster, udgør en passende og proportional foranstaltning. Forslaget om at udvide henstandsordningen til også at omfatte flyt- Side 9 af 25

10 ninger mv. til lande, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, er ikke imødekommet, da EU-dommene statuerer, at da der er tale om den fri etableringsret, er det alene i forhold til flytninger mv. til andre EU/EØS-land, at reglerne om opkrævning af exitskatten skal ændres. Øvrige forslag Ingen bemærkninger. Dansk Fjernvarme Fjernvarmeværker og sideordnede aktiviteter Dansk Fjernvarme anfører, at der mangler en præcisering af rammen for de aktiviteter, der kan udskilles til et skattepligtigt datterselskab. Dansk Fjernvarme antager, at også andre aktiviteter end aktiviteter, der er omfattet af varmeforsyningsloven, så som fx levering af fjernvarme til procesformål og udlejning af lokaler og jord kan udskilles i et skattepligtigt datterselskab. Skattepligtsbestemmelsen er udformet således, at et fjernvarmeværk bevarer skattefrihed for indkomst fra kerneaktiviteten produktion af varme forudsat at eventuelle andre aktiviteter ud over kerneaktiviteten udøves i et skattepligtigt datterselskab. Skattebestemmelsen regulerer ikke, hvilke andre aktiviteter et fjernvarmeværk må udøve og sætter dermed heller ikke begrænsninger i forhold til karakteren af de aktiviteter, der kan udøves i datterselskabet. Også andre aktiviteter end de aktiviteter, der er omfattet af varmeforsyningsloven, vil derfor efter skattereglerne kunne ligge i datterselskabet. Endvidere opfordrer Dansk Fjernvarme til, at fjernvarmeværker, som leverer sideordnede aktiviteter til en omkostningsbestemt pris, slet ikke skal være omfattet af en skattepligt. Endelig mener Dansk Fjernvarme, Det ligger uden for lovforslagets formål at indføre en udvidelse af den eksisterende skattefritagelsesbestemmelse for fjernvarmeværker til også at omfatte værker, der har andre funktioner end den rene produktion og levering af fjernvarme. Side 10 af 25

11 at det bør overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at fjernvarmeværker, der også producere el, er skattepligtige af el-indtægter, henset til at fjernvarmeværkets indkomst som helhed er omfattet af hvile-i-sigselv-princippet. Der henvises i øvrigt til kommentaren til Advokatfirmaet Energi & Miljø. DI Fysiske personer og exitskat DI anerkender, at forslaget om en henstandsordning samlet set er en forbedring af reglerne, men mener, at henstandsordningen i højere grad burde have været knyttet til det faktiske realisationstidspunkt. Endvidere anses mindstesatsen for forrentning af henstandssaldoen for unødig byrdefuld. Der henvises til kommentaren til Dansk Erhverv. Med hensyn til rentesatsens størrelse så svarer denne til den rentesats, der er fastsat i andre lignende situationer, hvor der er adgang til at få henstand med betalingen af en ellers forfalden skat. Rentefradragsbegrænsningsreglerne I forbindelse med, at rentefradragsbegrænsningsreglerne nu er foreslået ændret for at opnå mere hensigtsmæssige skatteregler for velkonsoliderede koncerner, er det DI s opfattelse, at man mere overordnet bør se på og revurdere, hvilken adfærd man med disse regler søger at begrænse. Det har efterfølgende vist sig, at de nugældende regler også rammer virksomheder med en almindelig grad af fremmedfinansiering, hvilket næppe var det oprindelige formål. Når flere højt ratede virksomheder med en normalt grad af fremmedfinansiering rammes af disse regler, skyldes det bl.a., at den rente, de finansierer sig ved på de internationale kreditmarkeder, er noget højere end den rente, der lægges til grund ved beregningen af Det overordnende formål med rentefradragsbegrænsningsreglerne er, at koncernerne alene skal have fradrag for de finansieringsudgifter, der vedrører finansieringen af dansk skattepligtige driftsaktiver. Det skal således ikke være muligt at indvælte aktionærernes finansieringsudgifter eller finansieringen af udenlandske aktiver, der ikke indgår i den danske beskatning. Jeg ser ingen grund til at revurdere dette overordnede formål. Det er naturligvis ikke muligt at opgøre de enkelte selskabers præcise finansieringsomkostninger. Derfor tages i reglerne udgangspunkt i en standardforrentning svarende Nationalbankens opgørelse af den gennemsnitlige kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber. Side 11 af 25

12 det tilladte skattemæssige rentefradrag. Moder-/datterselskabsdirektivet DI anerkender, at ændringen overordnet er en implementering af direktivet og har derfor ikke yderligere bemærkninger. Nationalbanken har tidligere oplyst, at ca. 50 pct. af selskabernes lånemasse består af kassekreditter, og kassekreditrenten vurderes derfor i vidt omfang at være repræsentativ for selskabernes samlede gennemsnitlige finansieringsomkostninger. Fjernvarme og sideordnede aktivitet DI kvitterer for, at forslaget er med til at sikre en større grad af fleksibilitet i forhold til anvendelse af skattereglerne på fjernvarmeværkers aktivitet. Ændring af procentsatsen for indeholdelse af kildeskat samt kildeskat ved udbetaling og godskrivning af royalty og renter DI er enig i, at de foreslåede ændringer er en naturlig følge af den nedsatte selskabsskat. Finansrådet Rentefradragsbegrænsningsreglerne Finansrådet foreslår en justering af SEL 11 B, stk. 10, 2. pkt., som omhandler renteswaps vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom, for at undgå fastlåsning af selskaber, der har afdækket deres belåning af fast ejendom med renteswaps. Et realiseret kurstab på en ophørt renteswap vedrørende lån med sikkerhed i fast ejendom bør ifølge Finansrådet kunne fremføres tidsubegrænset i urealiserede og I forhold til høringsforslaget er der tale om et nyt forslag, der indeholder en ikke uvæsentlig grad af kompleksitet. Forslaget er ikke tilstrækkeligt gennemanalyseret til at indgå i dette lovforslag. Skatteministeriet vil derimod gerne i et samarbejde med Finansrådet (og FSR, som er kommet med et tilsvarende forslag) foretage en nærmere undersøgelse af deres for- Side 12 af 25

13 realiserede kursgevinster på en tilsvarende kontrakt, der vedrører lån med sikkerhed i fast ejendom. slag. Med de nugældende regler kan der opstå en uheldig situation for selskaber, der har afdækket deres realkreditlån med en renteswap, hvis selskabet ønsker at omlægge realkreditlånet, at skifte institut eller at afstå den faste ejendom. Finanstilsynet Ingen bemærkninger. Forsikring og Pension F & P kan tilslutte sig den foreslåede justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne. FSR danske revisorer 1 - Kildeskatteloven FSR beder om at få bekræftet, at den foreslåede 10 i kildeskatteloven også omfatter aktiver knyttet til et udenlandsk fast driftssted og ejendomme beliggende i udlandet, forudsat at Danmark ikke er afskåret fra at beskatte indkomsten. I lighed med den gældende udgave af kildeskattelovens 10 omfatter bestemmelsen også aktiver knyttet til et udenlandsk fast driftssted og fast ejendom i udlandet, hvor Danmark har beskatningsret. Da den foreslåede 10 i kildeskatteloven er en sammenskrivning af den gældende 8 A, stk. 2, og 10 i kildeskatteloven, omfatter bestemmelsen også eventuelle avancer og ikke kun genvundne afskrivninger, idet bestemmelsen samtidig foreslås udvidet til også at omfatte exitbeskatning af avancer på fast ejendom i udlandet. FSR spørger om, hvilket dokumentationskrav der stilles ved anvendelse af den foreslåede creditlempelse for skat, som ville kunne blive opkrævet i udlandet, hvis der var sket en afståelse på tidspunktet for op- I forhold til den foreslåedes bestemmelse om hypotetisk credit, så vil dokumentation for berettigelsen heraf bl.a. kunne udgøres af de relevante lovregler om afståelsesbeskatning og skatteberegning i det pågældende Side 13 af 25

14 hør af skattepligt til Danmark. Endvidere bedes oplyst, om der i den forbindelse skal tages hensyn til eventuelle udenlandske genanbringelsesmuligheder. 2 Kursgevinstloven FSR noterer sig med glæde, at muligheden, for at selskaber kan anvende lagerprincippet for kursgevinst- og tab som følge af valutakursændringer, uden samtidig anvendelse af lagerprincippet for kursgevinst-og tab på selve fordringen/gælden, nu foreslås genindført. Efter FSRs opfattelse er der ingen reale hensyn, der kunne begrunde fjernelsen i FSR noterer sig også med tilfredshed, at selskaber, der i 2010 valgte lagerprincippet for koncernfordringer, og som derfor kan være blevet ramt af asymmetrisk beskatning af urealiserede gevinster og tab på sådanne fordrinland. Der vil ikke skulle tages hensyn til eventuelle genanbringelsesmuligheder. Exitskat og henstand for fysiske personer FSR anfører med henvisning til EU-Domstolens praksis, at forslaget om en henstandsordning bør tilpasses, således at krav om betaling af exitskatten (beskatning) før afståelse begrænses til aktiver, der ikke er bestemt til at blive afstået. Det er opfattelsen, at den foreslåede henstandsordning med krav om en afdragsvis betaling er i overensstemmelse med EU-retten. Det er således opfattelsen, at der ikke skal tages hensyn til, hvorvidt aktivet er omsætteligt eller ej. Se i den forbindelse domspræmis 37 i C-261/11 og domspræmis 53 i C-164/12 (DMC-dommen). Endvidere kan henvises til, at EU-Domstolen i DMC-dommen har udtalt, at en ratebetaling over 5 år af den skat, der skal betales, inden den faktiske realisering af de latente kapitalgevinster, udgør en passende og proportional foranstaltning. Side 14 af 25

15 ger, får mulighed for at vælge dette princip med tilbagevirkende kraft fra og med indkomståret FSR finder det dog beklageligt, at det tog fire år at få fjernet denne urimelige asymmetri. FSR peger på, at forslaget afstedkommer et væsentligt administrativt problem i relation til rentefordringer på koncernforbundne selskaber. Der henvises til, at det følger af SKM SR, at rentefordringer på koncernforbundne selskaber ikke er omfattet af KGL 4 og derfor heller ikke af undtagelsen i KGL 25, stk. 3, 2. punktum. Dette medfører, at det er obligatorisk at anvende lagerprincippet for rentefordringer på koncernforbundne selskaber. Langt de fleste selskaber må ifølge FSR antages at ville benytte muligheden for at overgå til at anvende lagerprincippet alene for valutakursreguleringer på koncernfordringer, da dette vil svare til, hvorledes de pågældende fordringer behandles regnskabsmæssigt, mens næppe nogen selskaber fremadrettet vil anvende lagerprincippet på selve hovedstolen (grundet den asymmetriske beskatning af kursgevinster og kurstab). Ifølge FSR vil det samlet medføre, at et betydeligt antal selskaber fremadrettet for rentefordringer på koncernforbundne selskaber vil benytte lagerprincippet for valutakursreguleringer og skal benytte lagerprincippet for værdireguleringer af selve rentefordringen, mens de på hovedstolen kun vil benytte lagerprincippet for valutakursreguleringer. FSR finder det uhensigtsmæssigt, at der for rente- Med lovforslaget foreslås alene ændringer i opgørelsesprincipperne for fordringer, der ikke i dag er omfattet af hovedreglen for selskabers opgørelse af gevinst og tab på fordringer, hvorefter det almindelige (tvungne) lagerprincip finder anvendelse både for så vidt angår valutadelen som fordringsdelen. De foreslåede ændringer vedrører således bl.a. koncerninterne fordringer og vederlagsfordringer, der pga. særlige hensyn (fx den asymmetriske beskatning af koncerninterne fordringer) er undtaget fra det tvungne lagerprincip. Der ses ikke tilsvarende at gøre sig særlige hensyn gældende for de nævnte rentefordringer, som kan begrunde en undtagelse fra det almindelige (tvungne) lagerprincip. Side 15 af 25

16 fordringer er et tvungent lagerprincip, mens den asymmetriske beskatning af kursgevinst og kurstab på de underliggende koncernfordringer medfører, at de fleste selskaber vil se sig nødsaget til at anvende realisationsprincippet for hovedstolen. Der bør ifølge FSR være valgfrihed for både rentefordringer og for selve hovedstolen gældende fra og med FSR bemærker, at et eventuelt valg af lagerprincippet for valutakursreguleringer omfatter valutakursreguleringer på alle fordringer og al gæld, jf. den foreslåede nyaffattelse af KGL 25, stk. 4, nr. 3. Det følger endvidere af den foreslåede bestemmelses 3. pkt., at: Ved anvendelse af lagerprincippet, jf. 1. pkt., nr. 1 og 2, opgøres gevinst og tab på grundlag af valutakurserne på tidspunktet for fordringens erhvervelse henholdsvis gældens påtagelse uden hensyn til ændringer i valutakurserne. Det omfatter koncernfordringer, vederlagsfordringer samt gæld optaget til handel på et reguleret marked. Umiddelbart mangler der ifølge FSR en tilsvarende bestemmelse for opgørelse af kursgevinst og -tab på øvrige fordringer, for hvilke det er obligatorisk at anvende lagerprincippet. Valg af lagerprincippet for valutakursreguleringer omfatter jo alle fordringer og al gæld. Der bør derfor efter FSRs opfattelse indsættes en tilsvarende bestemmelse i KGL 25, stk. 3, således at det sikres, at valuta-kursreguleringer på fx fordringer, der ikke er vederlagsfordringer eller koncernfordringer, ik- Som nævnt ovenfor medfører forslaget ikke ændring af reglerne for fordringer, der i dag er omfattet af det almindelige (tvungne) lagerprincip. Præciseringen i forslaget til kursgevinstlovens 25, stk. 4, 3. pkt., af, hvordan opgørelsen af gevinst og tab skal ske, har derfor alene relevans for fordringer omfattet af 25, stk. 4. De fordringer, der bliver berørt af forslaget, er de fordringer, der fremgår af opregningen i forslaget til kursgevinstlovens 25, stk. 4, 2. pkt., dvs. koncerninterne fordringer, vederlagsfordringer, øvrige fordringer, gæld optaget til handel på et reguleret marked og valutakursændringer på fordringer og gæld i fremmed valuta. Kategorien øvrige fordringer er ifølge bemærkningerne til lov nr. 525 af 12. juni 2009 (Forårspakke 2.0) en restgruppe, der er taget med for en sikkerheds skyld. Kategorien øvrige fordringer er således ikke en henvisning til fordringer, der falder udenfor kursgevinstlovens 25, stk. 4. Dette er tydeliggjort i bemærkningerne til lovforslaget. Side 16 af 25

17 ke skal reguleres både efter KGL 25, stk. 3, 1. pkt. og efter KGL 25, stk. 4, nr Selskabsskatteloven Ændring af rentefradragsbegrænsningen Skatteministeriet har tidligere berkræftet, at der i den nuværende regel først skal ske modregning mellem kurstab og renteindtægter i det aktuelle år - og først herefter skal ske modregning af kurstab fra tidligere år. Skatteministeriet bedes bekræfte, at dette også vil være gældende i tilfælde af, at der i det efterfølgende år er nettorenteudgifter og nettokursgevinster på fordringer FSR foreslår, at der medtages en yderligere smidiggørelse af reglerne for renteswaps tilknyttet gæld i fast ejendom, hvor der tidligere er indført en lempelse. Det kan bekræftes, at der først sker modregning mellem årets renteudgifter/kurstab og renteindtægter/kursgevinster og derefter sker modregning af kurstab fra tidligere år. Der henvises til kommentarerne til Finansrådet. Implementering af ændringen af moder-/datterselskabsdirektivet FSR spørger om, hvorvidt ændringen som følge af moder- /datterselskabsdirektivet har konsekvenser i relation til selskabsskattelovens 2 B. Den har ingen konsekvenser. Ændringen som følge af moder- /datterselskabsdirektivet omhandler den situation, hvor et dansk moderselskab modtager udbytte fra et udenlandsk datterselskab. Selskabsskattelovens 2 B omhandler den omvendte situation, dvs. hvor betalingen går ud af landet. Danmark er kildelandet for betalingen. Selskabsskattelovens 2 B medfører, at Danmark anser kapitalen for at være egenkapital, når det andet land anser kapitalen for at være indskudt kapital. Betalingen betragtes dermed som et udbytte, som ikke er fradragsberettiget. Hvis det Side 17 af 25

18 6 Aktieavancebeskatningsloven FSR ønsker bekræftet, at den foreslåede udvidelse af reglen i aktieavancebeskatningslovens 39 A skal have virkning fra den 1. marts andet selskab er hjemmehørende i et EU land, vil dette land ikke være forpligtet efter direktivet til at beskatte, da Danmark ikke giver fradrag for betalingen. Det kan bekræftes, at udvidelsen finder anvendelse på tilbagesalg af denne karakter, der finder sted den 1. marts 2015 eller senere. Landbrug og Fødevarer Videncentret for landbrug Ændring af forpagterreglen i LL 7 Y Landbrug og Fødevarer foreslår, at ikrafttrædelsesbestemmelsen ændres, så tidligere forpagtere, der siden 2006 og indtil den 1. marts 2015 har overdraget rettigheder til bortforpagtere, hvor rettighedernes værdi er steget, også omfattes. Disse har overdraget i den tro, at de var omfattet af LL 7 Y. Forslaget er ændret som foreslået af Landbrug og Fødevarer. Landbrug og Fødevarer foreslår, at formuleringen på grundlag af den oprindelige forpagtning udgår af lovteksten. Ved at sætte maksimum i relation til den oprindelige forpagtningsaftale, er det kun en del af de rettigheder, forpagter fik tildelt, der er maksimum. Hidtil har maksimum været alle rettigheder, forpagteren fik tildelt. Forslaget er som foreslået af Landbrug og Fødevarer ændret, så bestemmelsen omfatter alle rettigheder, som en forpagter har fået tildelt. Landbrug og Fødevarer foreslår en ændring af den foreslåede LL 7 Y, stk. 2, 4. pkt., så det klart fremgår, at den situation, hvor forpagter 1 i 2005 havde videreforpagtet helt eller delvist til forpagter 2, er omfattet af bestemmelsen. Desuden ønskes præciseret, at maksimum an- Forslaget er ændret som foreslået af Landbrug og Fødevarer. Side 18 af 25

19 talsmæssigt er de betalingsrettigheder, der er tildelt ved førstegangstildelingen, tillagt den oprindelige værdi af de rettigheder, man har fået efter forpagterreglen. Mælkekvoter Landbrug og Fødevarer gør opmærksom på, at der mangler en konsekvensændring i EBL 5, stk. 5, nr. 5, som følge af den foreslåede EBL 5, stk. 4, nr. 7. Forslaget er ændret som foreslået af Landbrug og Fødevarer. Beskatningstidspunkter KGL Det anføres, at det generelt bør præciseres, at omkostninger også medregnes år 1 ved lagerprincippet. Lovforslaget berører ikke reglerne for, hvorledes omkostninger indgår ved opgørelse af gevinst og tab. Dette skal praktiseres som hidtil, hvilket bl.a. indebærer, at omkostninger ikke indgår ved anvendelsen af lagerprincippet på valutakursændringer, jf. SKM LSR. Der henvises til SKATs beskrivelse af praksis i Den juridiske vejledning, afsnit C.B og Heraf fremgår bl.a., at omkostningerne skal medregnes til værdien i den periode, hvor omkostningerne forfalder til betaling. Omkostninger, der relaterer sig til anskaffelse af en fordring, skal tillægges primoværdien i anskaffelsesåret, mens omkostninger, der relaterer sig til afståelse af fordringen, fradrages i ultimoværdien i afståelsesåret. Omkostninger, der relaterer sig til stiftelse af en gæld, skal fradrages i primoværdien i stiftelsesåret for gælden, mens omkostninger, der relaterer sig til indfrielse af gælden, tillægges ultimoværdien i indfrielsesåret. Personer - Opdelingen Side 19 af 25

20 Det bemærkes, at valget af lagerprincippet på obligationer optaget til handel på et reguleret marked efter forslaget ikke skal omfatte valutakursændringerne på disse obligationer. Lagerprincip for valutakursændringer på disse obligationer vil forudsætte, at alle valutakursændringer på fordringer og gæld skal medtages. Dvs. at man vælger lager efter både nr. 1 og 2 som angivet i de specielle bemærkninger. Det kan ifølge Landbrug og Fødevarer diskuteres, om dette er hensigtsmæssigt. Hvis formålet om at anvende de regnskabsmæssige tal skal tilgodeses, uden at det medfører væsentlige uhensigtsmæssige konsekvenser i øvrigt, bør det overvejes, om ikke valget af lagerprincippet for obligationer optaget til handel (nr. 1) skal inkludere også valutakurs-ændringer for disse. Uden at man dermed bliver tvunget ind i lagerprincippet på f.eks. al gæld og øvrige fordringer. Det skal her haves i betragtning, at der er forskel på den marginale skatteprocent ved positiv og negativ kapitalindkomst, hvilket kan have stor betydning ved et lagerprincip. I så fald bør der tages højde for, hvad valg af lagerprincippet efter nr. 2 indebærer, hvis der ikke vælges lager efter nr. 1. Det er opfattelsen, at også valutakursændringer på optagne obligationer her bør være omfattet. Valget af lagerprincip på henholdsvis fordringsdelen og valutakursdelen på obligationer optaget til handel på et reguleret marked er to separate valg, der træffes uafhængigt af hinanden. Valg af lagerprincippet på valutakursændringer skal omfatte alle valutakursændringer på alle fordringer og gæld. Dette er begrundet i et ønske om at reducere mulighederne for, at der i samme indkomstår foreligger valutagevinster og tab, der økonomisk udligner hinanden, men hvor forskellige opgørelsesmetoder på gevinster og tab medfører, at beskatning af gevinst og fradrag for tab sker i forskellige indkomstår. Tidligere regler Bemærkningerne og bestemmelserne ses ikke at tage højde for, at personer og dødsboer, der efter de indtil 2009 gældende regler i kursgevinstlovens 25, stk. 2, havde Lovforslaget er ændret, så der tages højde for denne situation. For personer, der ikke har benyttet sig af muligheden for at vælge realisationsprincippet på valutakursændrin- Side 20 af 25

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2014 Ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love H248-14

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 09. oktober 2013 fremsendt ovennævnte udkast til FSRdanske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 22. november 2013 Ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) H213-13

Læs mere

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 4 Offentligt 5. februar 2015 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 98 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1) (Exitskat

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

TilFolketinget Skatteudvalget

TilFolketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2013-14 L 91 Bilag 1 Offentligt J.nr. 12-0173449 Den 4. december 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Skatteudvalget L 91 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 91 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 91 Bilag 4 Offentligt 1 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Kongens Lyngby, d. 20. januar 2014 Spørgsmål til Skatteministeren vedrørende L 91 - Forslag til

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 274 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 274 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 274 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-0660343 Udkast Oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land)

Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) Skatteministeriet J. nr. 12-0173449 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Exitbeskatning ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land) 1 I selskabsskatteloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Høringssvar fra SEGES

Høringssvar fra SEGES Skatteministeriet Jura og Samfundsøkonomi Jeres J.nr. 15-1386553 4. marts 2016 Høringssvar fra SEGES SEGES takker for at have modtaget lovforslaget i høring. Der henvises til selvstændigt høringssvar af

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Exitbeskatning af fysiske personer

Exitbeskatning af fysiske personer Forfattere: Trine Thomsen, 201208203 HA(jur.)-skat Bachelorafhandling Marie Bækgaard Stisen, 201208212 Maj 2015 Afhandlingens antal tegn: 113.516 Exitbeskatning af fysiske personer Exit taxation of individuals

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2013-14 Fremsat den 4. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven (Henstand med exitskat ved selskabers overførsel

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. februar 2015 Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

H Ø R I N G. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard

H Ø R I N G. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard H Ø R I N G Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att. Fuldmægtig Sune Fomsgaard Høringssvar vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Skatteudvalget L 67 - Bilag 8 O Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsvancebeskatningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love 1) LOV nr 202 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0660343 Senere ændringer til forskriften LBK nr 117 af 29/01/2016 LBK

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema og de modtagne høringssvar vedrørende L 167 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 19 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 19. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 201 forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere