n y h e d s b r e v N r. 1 / i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "n y h e d s b r e v N r. 1 / 2 0 0 8 i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e"

Transkript

1 Alm. Brand Invest n y h e d s b r e v N r. 1 / i n v e s t e r i n g s r å d g i v n i n g & f o r m u e p l e j e

2 ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV nr. 1 / 2008 Direktionen Orienterer / af direktør Ulla Heurlin... side 3 Markedsopdatering / af afdelingsdirektør Bo Overvad... side 4 En investeringsforening er sund fornuft / af afdelingschef Niels Stærup... side 6 Generalforsamling 2008 / af direktør Ulla Heurlin... side 8 Investeringsoversigt / af salgschef Mikael Danielsen... side 10 Afdelingsstatus / rente- og aktiebaserede afdelinger... side 12 2

3 Direktionen orienterer Kære medlem, Velkommen til årets første nyhedsbrev. Den turbulens, der var på de finansielle markeder i 2007, er fortsat ind i Den har ramt aktiemarkederne hårdt og givet nogle muligheder for obligationerne. Et godt eksempel på hvor vigtigt det er, at man har spredt sine investeringer på forskellige typer værdipapirer. De danske aktier har taget en ordentlig tur ned mest som følge af den internationale økonomiske udvikling. Når man ser på værdierne i selskaberne og læser deres vurdering af deres fremtidige indtjeningsmuligheder, er de billige i forhold til f.eks. sidste år på dette tidspunkt. BRUG DIN RÅDGIVER AKTIVT Det kan være svært at finde hoved og hale i alt det, der foregår på de finansielle markeder. Vi opfordrer til, at man som investor slår koldt vand i blodet og forholder sig til situationen ud fra ens individuelle behov. Det gør man bedst sammen med ens rådgiver, der jo både forstår ens behov og dagligt følger udviklingen på de finansielle markeder. Som foreningens formand, Søren Jenstrup sagde på generalforsamlingen, er det jo ikke sikkert, at det bedste er at sælge en investering, blot fordi den er faldet i værdi. Et fald kan i stedet være en anledning til at vente eller måske til at købe lidt mere eller noget andet, der kan supplere ens investeringer og reducere den samlede risiko. INVESTERINGSFORENINGENS FORDELE En nem måde at sprede ens investeringer på er at investere gennem en investeringsforening. I en investeringsforening investerer man i forskellige typer værdipapirer, forskellige serier og forskellige selskaber i mange forskellige brancher med forskellig geografisk placering og økonomiske vilkår. I Nyhedsbrevet kan du læse mere om, hvornår man skal vælge at investere gennem en investeringsforening. I Nyhedsbrevet kan du også læse meget mere om udviklingen på markederne i den forgangne tid. Under de enkelte afdelinger kan du læse, hvordan det gik for dem i den første del af Hvis du i år ikke havde mulighed for at deltage i vores generalforsamling, kan du her læse om, hvad der skete den 16. april på SAS Radisson Hotel på Amager. God læselyst. U L L A H E U R L I N D i r e k t ø r 3

4 MARKEDSOPDATERING (pr. 3. KVARTAL 2007) af afdelingsdirektør Bo Overvad GENERELT Den internationale finanskrise accelererede i første kvartal af Det har betydet markante udsving på de finansielle markeder, ikke mindst i USA som har været meget hårdt ramt af uroen. Uroen bredte sig til Europa og Asien, hvor de finansielle institutioner blev ramt af både de afledte effekter og direkte tab på investeringer. Usikkerheden er udbredt og dækker både over usikkerhed omkring den finansielle sektor og usikkerhed omkring den fremtidige økonomiske udvikling. Den amerikanske centralbank har i flere omgange grebet ind. Det er sket på flere fronter. For det første er de officielle renter sat markant ned i flere omgange. For det andet er der sket en markant likviditetsudpumpning i det finansielle system. For det tredje har banken medvirket til at redde finanshuset Bear Sterns, og endelig accepterer de nu også belåning af mindre sikre værdipapirer i den amerikanske centralbank. Ud over disse tiltag har man bedret mulighederne for at optage traditionelle realkreditlån, og en finanspolitisk lempelse på 150 mia. dollar er vedtaget og gennemføres i slutningen af andet kvartal. De politiske indgreb har været meget markante - også i en historisk sammenhæng og effekterne af indgrebene vil vise sig i de kommende måneder. På den anden side af Atlanten har ECB valgt en hel anden attitude. De har stået fast på, at inflationen er en trussel, og at inflationsbekæmpelse er eneste målepunkt for dem. Derfor er renten fastholdt uforandret over kvartalet. Det har givet en markant anden renteudvikling end i USA, men det vil samtidig også på sigt give et helt andet afbalanceret risikobillede af den europæiske renteudvikling. Væksten i første kvartal kan meget vel vise sig at blive svagt negativ De økonomiske nøgletal i USA har gennem første kvartal vist større svaghed, end vi tidligere forventede ville være tilfældet. Væksten i første kvartal kan meget vel vise sig at blive svagt negativ. Specielt privatforbruget vurderes markant lavere end ved udgangen af Det skyldes for det første de stigende energi- og fødevarepriser, som hæmmer købe kraften, og for det andet en svagere udvikling på arbejdsmarkedet, som gør, at væksten i den samlede lønsum bliver mindre. Dertil kommer den generelle usikkerhed, som understreges af de svage tal for forbrugertilliden. De allerede gennemførte politiske indgreb ventes at ville stimulere forbruget igen, når den værste usikkerhed har lagt sig. Virksomhederne har samtidig holdt igen, både hvad angår produktion og ordreindgang, hvilket vil dæmpe investeringsaktiviteten. Bygge og anlægssektoren, der har givet et markant negativt vækstbidrag gennem efterhånden mange kvartaler viser tegn på en vis form for stabilisering, både hvad angår prisudvikling og omsætning. Der vil dog gå en rum tid, før vi igen vil se stigende aktivitet. Eneste lyspunkt for første kvartal er udviklingen i nettoeksporten, der som følge af Renter (%) 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 Index ,3 jan 08 feb 08 mar 08 apr jan 08 feb 08 mar 08 apr 08 2 år 5 år 10 år Kilde: Reuters Ecowin Kilde: Reuters Ecowin 4

5 meget svag indenlandsk vækst nyder godt af lav import og stigende eksport, bl.a. som følge af den svage dollar, bidrager positivt til væksten. Den amerikanske inflation er steget markant gennem de seneste måneder, understøttet af stigende energi- og fødevarepriser. Det vurderes også at blive tilfældet i de kommende måneder, hvorfor inflationsfrygten fortsat vil være et afgørende tema. Der er derfor en risiko for en stejling af den amerikanske rentekurve, specielt hvis Fed fortsætter de aggressive pengepolitiske lempelser. Tyskland fortsætter de positive takter i industrien - trods en stærk euro og en lav amerikansk vækst RENTEMARKEDERNE Som nævnt ovenfor vurderer vi risikoen på henholdsvis det amerikanske og det europæiske rentemarked som forskellig. Den aggressive politik i USA øger risikoen for stigende inflation og ikke mindst frygt for stigende inflation. I Europa er ankeret fast og dermed også risikoen. Den europæiske rentekurve ventes derfor ikke at blive påvirket af samme volatilitet som den amerikanske og må derfor opfattes som mere sikker. De politiske indgreb der er foretaget, vurderer vi, vil påvirke markederne positivt på længere sigt. Det er positivt for kreditspændene generelt og derfor også for det danske stat-real spændet, som vi venter vil mindskes over de kommende måneder. Der er dog fortsat en stor risiko for store udsving på markederne. De europæiske nøgletal har i modsætning til de amerikanske overrasket positivt, forstået på den måde, at den ventede afmatning har været betydelig mindre end forventet. Ikke mindst Tyskland har formået at fortsætte de positive takter i industrien på trods af en stærk euro og lavere amerikansk vækst. Nogle af de sydeuropæiske lande er dog væsentligt mere påvirket af de svagere internationale konjunkturer. Europæisk økonomi har fortsat det problem, at det indenlandske forbrug er relativt svagt, hvilket gør økonomien mere skrøbelig i tilfælde af en større økonomisk nedtur, hvilket vi dog ikke forventer. AKTIEMARKEDERNE Aktiemarkederne er generelt faldet gennem kvartalet. Det skyldes ikke mindst de store problemer i den finansielle sektor. Desuden har der været mange nedjusteringer som følge af usikkerheden omkring det fremtidige vækstbillede. Virksomheder, der ikke er relateret til finans- eller bygge og anlægsindustrien, har dog generelt præsteret både pæne regnskaber og fortsat pæne forventninger. Selv om problemerne udgår fra USA, har det amerikanske marked været blandt de bedst performende. ECB har hele tiden holdt fast i, at inflationen er den største risiko, og tallene fra første kvartal viser da også fortsat stigende inflation. Vi vurderer, at det også vil være tilfældet i andet kvartal, hvorfor vi først forventer, at ECB sætter renten ned i tredje kvartal. Rentestrukturen i Europa forventes derfor stort set uforandret gennem andet kvartal. Det generelle billede er, at aktiekurserne er faldet mere end nedjusteringerne fra virksomhederne, hvilket har betydet, at prissætningen på markederne blot er blevet endnu mere attraktiv i forhold til ved indgangen af kvartalet. Også i forhold til obligationer ventes aktierne at outperme obligationer markant over det kommende år. Få nyhedsbrevet tilsendt elektronisk Som medlem af Alm. Brand Invest kan du gratis tilmelde dig vores elektroniske service og mulighed for at modtage Nyhedsbrevet elektronisk. Send en til for at tilmelde dig eller gå ind på under menupunktet Afdelinger og tilmeld dig. 5

6 En investeringsforening er sund fornuft af afdelingschef Niels Stærup Investeringsforeningerne har stået for skud i mange år. Der er jævnligt artikler i dagspressen, som kritiserer for- eningerne for alt for dårlige afkast, manglende informationer og for høje omkostninger. Kritikken har i nogle tilfælde været berettiget, og under alle omstændigheder har den været medvirkende til, at foreningerne generelt har øget fokus på de omtalte områder. Vi mener dog også, at andre forhold er relevante og de glemmes mange gange i debatten. I denne artikel vil vi forsøge at skitsere nogle af fordelene ved at investere via en investeringsforening. Der er fire forhold som vi mener taler til fordel for investeringstankegangen: Investeringsstrategi Spredning Timing Omkostninger Køb en veldefineret investeringsstrategi Når man køber en investeringsforening, køber man en veldefineret og beskrevet strategi. Som investor kan det være meget svært at overskue og definere en strategi, specielt hvis man er en mindre investor, som er interesseret i investeringer, men ikke har den fornødne tid og de fornødne midler til at følge en strategi. Man kan derfor være sikker på, at den beskrevne strategi bliver overholdt og udført at et professionelt team. Risikoen for, at man som privatperson går glip at eventuelle nyheder, eller i bedste fald først opdager dem for sent, mindskes dermed betydeligt. Desuden kan det være svært som privatperson, at vurdere om de pågældende nyheder er positive eller negative, det kræver et indgående kendskab til markederne, fordi markedernes forventninger er afgørende for reaktionen på en begivenhed. Vi kender alle den fornemmelse, der opstår, når et selskab kommer med et godt regnskab. Vi tror, at aktien skal stige, men markedsforventningerne var til et endnu bedre resultat, hvorfor aktien falder. man aftaler med udenlandske mæglere, som hele tiden sikrer, at man er opdateret, og som overvåger investeringerne når vi ikke er på arbejde. Sammensætter man sin portefølje af forskellige investeringsforeninger, opnår man en endnu bedre spredning. Spredningen mellem de forskellige investeringsforeninger bør altid diskuteres med ens rådgiver, idet mange forhold som risikoaversion, tid til pension og krav til spredning bør indgå for at opnå den optimale fordeling. En del af den pris som man betaler for at investere i en investeringsforening, er købet af den veldefinerede strategi og den løbende overvågning. Spredning af din risiko Spredningen er afgørende for at undgå at blive ramt af store udsving i enkeltpapirer, det være sig aktier eller obligationer. Som privatinvestor kan det være svært at sikre en spredning på ens portefølje, som fjerner den risiko som det enkelte papir udgør. En væsentlig årsag til at spredning er vigtig kan illustreres med følge eksempel. En privatperson køber 5 aktier med lige stor andel. Et af selskaberne går konkurs, og der er et tab på 20% i porteføljen. Investerer man derimod i en forening med en spredning på 50 selskaber, et tabet betydeligt mindre. For en portefølje på kr. betyder første eksempel et tab på kr., mens det i de bredere portefølje betyder et tab på kr., altså en væsentlig forskel. Det er medvirkende til, at man kan sove bedre om natten. Index Strategien bliver endnu mere vigtig, når vi taler om de udenlandske markeder. Som investeringsforening har Kilde: Reuters Ecowin 6

7 Mange vil jo nok hævde, at investeringer i danske værdipapirer er sikre, og at man her ikke behøver så stor spredning. De seneste måneders store udsving i kurserne på danske enkeltaktier viser dog, at dette argument ikke holder. Ikke mindst på de udenlandske markeder, det være sig både aktier og obligationer, har udsvingene været meget store de seneste måneder. Det kan illustreres ved hjælp af VIX indekset, som måler udsvingene på det amerikanske aktiemarked. Her ses tydeligt at kravene til spredning er steget, hvis man skal forsikre sig mod store udsving i enkeltaktierne, som jo ligger bag hele markedets udsving. Timingen bliver rigtig For at opnå et fornuftigt afkast på porteføljen er det vigtigt, at timingen i investeringerne er rigtig. I de brede aktieafdelinger er det utroligt vigtigt, at timingen er rigtig når investeringer i forskellige geografiske områder og enkeltakter gennemføres. Det kan være politiske forhold, som afgør det fornuftige tidspunkt for en investering, det kan være valutakursmæssige forhold og ikke mindst vurderingen af konjunkturudviklingen i de pågældende områder. Ud over ovenstående forhold er det ved investeringer i obligationer vigtigt at kende de skattemæssige forhold og at kunne sikre porteføljen mod store udtrækninger. Endelig sikrer en investering i foreninger at udbetalinger generelt reinvesteres ud fra den optimale vurdering af porteføljen. Omkostningerne holdes nede Omkostningerne fremhæves altid som noget negativt ved investeringer i investeringsforeninger. Man bør dog være klar over, at man rent faktisk betaler for at foreningen varetager ovenstående med hensyn til strategi, spredning og timing. Ja, det er dyrere, end hvis man selv varetager investeringerne, men som privatperson er man ikke i stand til at varetage og overskue alle de relevante forhold, specielt ikke hvis man kun ønsker at anvende en lille del af tiden på investeringer. Mange private har en så lille fondsbeholdning, at bare det at sikre en fornuftig spredning på mange papirer betyder, at omkostningerne alligevel bliver højere end man regner med. Årlig Omkostningsprocent Der er kommet et ÅOP for investeringsforeninger, så det er blevet lettere at sammenholde udgifterne i investeringsforeninger. ÅOP samler følgende fire elementer i ét nøgletal: Årlige administrationsomkostninger i procent som det fremgår af den seneste reviderede årsrapport. Aktuelt maksimalt emissionstillæg som det fremgår af prospektet. Handelsomkostninger (inkl. beregnede kursspreads) ved løbende drift som det fremgår af resultatopgørelsen i den seneste reviderede årsrapport, gøres op i procent af den gennemsnitlige formue. Aktuelt maksimalt indløsningsfradrag som det fremgår af prospektet. ÅOP for Alm. Brand Invests afdelinger kan du se på faktasiderne. Husk at geninvestere dit udbytte! Efter generalforsamlingen har der været udlodning i de fleste afdelinger. Hvis du er medlem af en af dem, vil du have fået udbyttet sat ind kontant på din konto. Husk, at geninvestere det, så du ikke udhuler din investering. 7

8 Generalforsamlingen 2008 Af direktør Ulla Heurlin Onsdag den 16. april 2008 kl. 17 holdt vi ordinær generalforsamling på SAS Radisson Scandinavia Hotel på Amager. Formand Søren Jenstrup startede med at byde velkommen på vegne af bestyrelsen og at bede advokat Finn Overgaard om at være dirigent. Herefter aflagde Søren Jenstrup beretning om investeringsforeningens virksomhed i Søren Jenstrup tog udgangspunkt i situationen på de finansielle markeder og fortalte, at disse i 2007 var præget af turbulens en turbulens der er fortsat ind i Det har ellers været stabilt gode tider for aktiemarkederne stort set siden 2003, og var det indtil maj sidste år, hvor det for alvor vendte. I maj sidste år begyndte der at opstå rygter om en forestående krise på de finansielle markeder. Det, sammen med en stadig svagere amerikansk økonomi fik aktiemarkederne til at reagere kraftigt i negativ retning. Med det mente han, at man som investor skal benytte tiden til at tage bestik af situationen. Ikke den, der står beskrevet i avisen men den, der gælder for en selv. Det gør man bedst ved at gå ens investeringer igennem sammen med en rådgiver. Derfra kan man så vurdere om investeringerne stadig passer til ens behov og ønsker, eller om tiden måske er inde til at ændre på dem. Det er den jo ikke nødvendigvis, fordi aktiemarkederne falder. Det kan jo i stedet være en anledning til at købe lidt mere eller til at købe noget andet. Når nogle aktier eller obligationer falder i værdi, er der andre, der stiger og det er de forskelle, man som investor kan tjene penge på Det store tema blev herefter krisen på de finansielle markeder, og mange fik lært et nyt ord, nemlig subprime. Subprime er en boligfinansieringsmåde, der anvendes i USA som alternativ eller supplement til realkreditfinansiering. Der er ikke noget mystisk eller fordækt over subprime lån i sig selv. Det er måden, hvorpå nogen finansieringsinstitutter har solgt lånene og deres risici videre på, der har givet anledning til tab og dermed nervøsitet på aktiemarkederne. Det var et svært år at være investor i, og Søren Jenstrup rådede til, at man som investor i sådanne tider tager det roligt. Søren Jenstrup understregede, at det er, når det hele er mest vanskeligt at overskue, at rådet om risikospredning er endnu mere relevant. Netop i sådanne perioder er det vigtigt, at man ikke har satset for meget, f.eks. ved at have investeret i en bestemt aktie eller obligation. Når nogle aktier eller obligationer falder i værdi, er der andre, der stiger og det er de forskelle, man som investor kan tjene penge på. Det kan ligeledes være en god idé at sprede ens investeringer tidsmæssigt, dvs. købe lidt op, når man synes, at man har mulighed for det, og sælge lidt ud, når man synes, at det er tid til at tage en gevinst hjem. 8

9 Søren Jenstrup fortalte herefter om de drøftelser, bestyrelsen i efteråret havde om etiske investeringer. På den ene side er det investeringsforeningens opgave at skabe de bedste afkast til medlemmerne, på den anden side er der jo grænser for, hvad foreningen og medlemmerne vil have på deres samvittighed. En vanskelig diskussion. Det er bestyrelsens vurdering, at de bedste resultater skabes i de selskaber, der kan kombinere forretningsmæssig og økonomisk dygtighed med en ansvarlig samfundsmæssig adfærd. På foreningens hjemmeside kan du læse de retningslinjer, drøftelserne mundede ud i. der er relativt nye investeringsmæssigt. Det er f.eks. Brasilien, Argentina, Rusland, Mexico og Sydøstasien. Søren Jenstrup gav ordet til direktør Ulla Heurlin, der gennemgik resultaterne i de enkelte afdelinger var et vanskeligt år. Afslutningsvis fortalte Ulla Heurlin, at man som investor kan sammenligne afkastet af sine investeringer med afkastet i andre investeringsforeninger for at finde ud af om man får nok ud af investeringerne til den risiko, man er villig til at løbe. Risiko og afkast hænger nøje sammen. Søren Jenstrup gennemgik herefter udviklingen i foreningens formue og i omkostningerne. Foreningens omkostningsprocent er på 1,0, hvilket er det samme som sidste år. Søren Jenstrup fortalte om gennemførelse af de fire fusioner i Fusionerne var et led i bestyrelsens bestræbelser på at udvikle foreningens afdelinger, så de kan skabe de bedst mulige afkast til medlemmerne ud fra de til enhver tid værende markedsforhold. Det er vigtigt at udvikle de eksisterende afdelinger, og det er vigtigt at lave nye, når der opstår behov for det hos medlemmerne. Søren Jenstrup fortalte, at foreningen har fået tilladelse af Finanstilsynet til at oprette en ny afdeling ved navn Alm. Brand Invest, Højrenteobligationer. Inden for få uger vil der kunne købes beviser i afdelingen. Afdelingen vil investere i højrenteobligationer. Dvs. obligationer, der enten er udstedt af en virksomhed eller af en udenlandsk stat. Ved at investere i afdelingen vil man få del i de store afkast, der skabes på det marked, der kaldes emerging markets, dvs. markeder Søren Jenstrup sluttede forelæggelsen af årsrapporten med forslaget til udlodninger for 2007 og en gennemgang af afkastet pr. ultimo marts. Næste punkt på dagsordenen var forslag fra bestyrelsen om en række ændringer i foreningens vedtægter. Herefter var der valg af bestyrelse og revision. Karsten Poulsen ønskede at udtræde, og i hans sted blev Kim Berner valgt. Malene Smidt Hertz og Per Frandsen var på valg efter tur - begge blev genvalgt. Foreningens revisorer KPMG C. Jespersen har fået ny ejerstruktur og blev genvalgt i den nye struktur, nemlig som partnerselskab. Til sidst orienterede afdelingsdirektør Bo Overvad fra Alm. Brand Markets om den forventede udvikling på de finansielle markeder i resten af Dirigenten takkede for en god generalforsamling og ønskede forsamlingen en fortsat god aften. udbytte Udbytte går fra afdelingernes formue. Derfor falder formuen i de afdelinger, der udlodder en del lige efter generalforsamlingen. Pengene flytter fra afdelingernes formue over i medlemmernes lomme. Alm. Brand Invest udlodder så lidt som muligt i henhold til skattereglerne. Det gør vi, for at medlemmerne skal betale så lidt i skat af deres investeringer som muligt. Udbyttet beskattes nemlig i forbindelse med udlodningen.

10 INVESTERINGSOVERSIGT (per 31 marts 2008) Afdeling Alm. Brand Invest Obligationer Fondskode: DK Alm. Brand Invest Obligationer PENSION Fondskode: DK Alm. Brand Invest MIX Fondskode: DK Beskrivelse Afdelingen investerer som hovedregel i danske stats- og realkreditobligationer, men har også mulighed for i begrænset omfang at investere i udenlandske obligationer. Fokus vil være rettet på afkast efter skat. Afdelingen sigter mod kursstigninger og udbyttebetaling. Afdelingen investerer som hovedregel i danske stats- og realkreditobligationer, men har også mulighed for i begrænset omfang at investere i udenlandske obligationer. Fokus vil være rettet på afkast før skat. Afdelingen sigter mod kursstigninger. Afdelingen investerer i danske og udenlandske obligationer og aktier. Afdelingen sigter mod at opnå kursstigninger frem for udbyttebetaling. Alm. Brand Invest DANSKE AKTIER Fondskode: DK Afdelingen investerer bredt i danske selskaber. Afdelingen sigter mod kursstigninger frem for udbyttebetaling. Alm. Brand Invest EUROPÆISKE AKTIER Fondskode: DK Afdelingen investerer i en bred vifte af aktier noteret på børserne i Europa. Afdelingen sigter mod at opnå kursstigninger frem for udbyttebetaling. Alm. Brand Invest MILJØTEKNOLOGI Fondskode: DK Alm. Brand Invest GLOBALE AKTIER Fondskode: DK Afdelingen investerer i virksomheder, der primært beskæftiger sig med teknologier til udnyttelse af vedvarende energikilder,forureningsbekæmpelse, miljøforbedring og genbrug. Afdelinger sigter mod at opnå kursstigninger frem for udbyttebetaling. Afdelingen investerer i udenlandske aktier noteret på anerkendte børser verden over. Afdelingen sigter mod at opnå kursstigninger frem for udbyttebetaling. *) Standardafvigelsen er et mål for sandsynligheden for, at en enkelt periodes afkast ligger i nærheden af det gennemsnitlige afkast, der er opgjort for perioderne. I to ud af tre tilfælde vil afkastet være mellem afkastet +/- standardafvigelsen. I det sidste tilfælde vil afkastet med stor sandsynlighed være mellem afkastet +/- 2 x standardafvigelse. Eksempelvis vil et afkast givet ved 10% og standardafvigelse 3 være mellem 7%-13% i to ud af tre tilfælde og i sidste tilfælde stort set være mellem 4%-16%. 10

11 NB: Alm Brand Invest påtager sig intet ansvar for beslutninger truffet ved brug af denne oversigt og historiske afkast er ikke lig med fremtidige afkast. Målgruppe/Tidshorisont Historiske afkast i % Standardafvigelse/ gns. afkast (5 år) Udbytte i kr. Målgruppe: Personer med frie midler. Tidshorisont: Minimum 2 år 2003: 3,25 % 2004: 4,93 % 2005: 4,11 % 2006: 0,26 % 2007: 2,18 % SA: 2,35* GA: 4,20%** 2003: 5,25 kr. 2004: 3,50 kr. 2005: 5,75 kr. 2006: 3,00 kr. 2007: 2,00 kr. Målgruppe: Personer med pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 2 år 2003: 3,08 % 2004: 4,60 % 2005: 4,05 % 2006: 0,21 % 2007: 0,43 % SA: 2,48* GA: 2,39%** 2003: 0,00 kr.*** 2004: 0,00 kr.*** 2005: 0,00 kr.*** 2006: 3,75 kr. 2007: 4,75 kr. Målgruppe: Personer med pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 3 år 2003: 14,54 % 2004: 6,46 % 2005: 22,86 % 2006: 6,57 % 2007: 1,57 % SA: 6,72* GA: 10,40%** 2003: 0,00 kr.*** 2004: 0,00 kr.*** 2005: 0,00 kr.*** 2006: 8,00 kr. 2007: 11,50 kr. Målgruppe: Personer med pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 3 år 2003: 25,55 % 2004: 30,10 % 2005: 39,93 % 2006: 23,33 % 2007: 2,18 % SA: 14,64* GA: 24,21%** 2003: 0,00 kr. 2004: 1,00 kr. 2005: 13,75 kr. 2006: 19,75 kr. 2007: 26,00 kr. Målgruppe: Personer med frie midler, pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 3 år 2003: 12,09 % 2004: 6,17 % 2005: 16,90 % 2006: 17,50 % 2007: 2,98 % SA: 12,62* GA: 11,12%** 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. 2005: 1,00 kr. 2006: 0,00 kr. 2007: 1,75 kr. Målgruppe: Personer med frie midler, pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 4 år 2003: 11,90 % 2004: 3,94 % 2005: 21,16 % 2006: 3,50 % 2007: 8,46 % SA: 16,89* GA: 9,79%** 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. 2005: 0,00 kr. 2006: 0,00 kr. 2007: 0,00 kr. Målgruppe: Personer med frie midler, pensionsmidler og selskaber. Tidshorisont: Minimum 3 år 2003: 12,05 % 2004: 0,01 % 2005: 26,50 % 2006: 7,80 % 2007: 0,46 % SA: 12,01* GA: 9,18%** 2003: 0,00 kr. 2004: 0,00 kr. 2005: 0,00 kr. 2006: 0,00 kr. 2007: 1,25 kr. **) Den store afvigelse i afkastene i gennemsnit afspejler forskellen i konjunkturudviklingen i de pågældende områder. Dette viser hvor vigtigt det er som investor at sprede sin risiko og man kan ikke med sikkerhed sige at fordi Danske Aktier har givet et større gennemsnitligt afkast over de seneste 5 år end eks, Globale Aktier, så vil det også gøre det i fremtiden. ***) Ikke udbyttebetalende 11

12 Alm. Brand Invest obligationer INVESTERINGSPROFIL af porteføljemanager Johan Tesdorpf Obligationsmarkedet har i 1.kvartal 2008 været usædvanligt volatilt, og markedet har været stærkt præget af nervøsitet, panik og den igangværende kreditkrise. Renterne faldt i januar og februar måned af frygt for, at kreditkrisen vil stoppe den økonomiske vækst. Rentefald er godt for obligationer, da disse stiger i kurs, når renterne falder. Fokus ændrede sig imidlertid i marts måned, da investorerne begyndte at fokusere på inflationsfrygt i stedet for kreditkrise. Dette fik renterne til at stige lidt igen med kursfald på obligationer til følge. I Alm. Brand Invests obligationsafdelinger har vi ligget med en neutral varighed på vores obligationsporteføljer for at undgå store kursudsving i forbindelse med den høje volatilitet, vi har set på markedet. Vi har haft en overvægt af realkredit obligationer i forhold til statsobligationer. Dette har i perioder med høj nervøsitet og panik ikke været optimalt, da investorer bedst kan lide statsobligationer i krisetider. Vi fastholder dog en overvægt af realkreditobligationer, da vi forventer, at krediturolighederne i den kommende periode vil aftage, og fordi den direkte rente på realkredit obligationer er betydeligt højere end på statsobligationer. HISTORISKE AFKAST seneste 5 år 6 4,97% 5 4,11% 4 3,25% 3 2 2,22% indekseret udvikling hvad er 100kr. blevet til? År 2005 År 2004 År 2003 År 2002?År ,18% 101-2,84% Afkast år til dato 2008: 1,50% maj 05 jun 05 sep 05 nov 05 jan 06 mar 06 maj 06 jun 06 sep 06 nov 06 jan 07 mar 07 maj 07 jun 07 sep 07 nov 07 jan 08 mar 08 LØBETID 1-3 år: 66% 3-5 år: 2% 5-7 år: 5% 7- år: 27% RISIKOBAROMETER 10 største fondskoder pr. 31. marts 2008 Fondskode: DK Værdipapir Andel 2% Nykredit Realkredit 01/01/200 4,40% 2% Realkredit Danmark 01/01/200 0,26% 2% Realkredit Danmark 01/01/20,64% 2% Brfkredit 01/01/2009 8,91% 2% Nordea Kredit 01/01/2009 8,41% 2% Nykredit 01/01/2011 7,77% 2% BRFKredit 01/01/2011 6,16% 2% Kalvebod 01/11/2014 4,98% 2% Danmarks Skibskredit 4,80% 2% BRFKredit 01/01/2016 3,78% Startdato: 15. september 1997 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er på IFX Udbetalt udbytte pr. bevis: 2003: 5,25 kr. 2004: 3,50 kr. 2005: 5,75 kr. 2006: 3,00 kr. 2007: 0,00 kr. Skattefri andel af udbytte pr. bevis: 2003: 1,63 kr. 2004: 0,88 kr. 2005: 2,66 kr. 2006: 0,00 kr. 2007: 0,00 kr. Formue pr. 31. marts 2008: 1167 mio. kr. 12

13 Alm. Brand Invest Obligationer Pension INVESTERINGSPROFIL af porteføljemanager Johan Tesdorpf Obligationsmarkedet har i 1.kvartal 2008 været usædvanligt volatilt, og markedet har været stærkt præget af nervøsitet, panik og den igangværende kreditkrise. Renterne faldt i januar og februar måned af frygt for, at kreditkrisen vil stoppe den økonomiske vækst. Rentefald er godt for obligationer, da disse stiger i kurs, når renterne falder. Fokus ændrede sig imidlertid i marts måned, da investorerne begyndte at fokusere på inflationsfrygt i stedet for kreditkrise. Dette fik renterne til at stige lidt igen med kursfald på obligationer til følge. I Alm. Brand Invests obligationsafdelinger har vi ligget med en neutral varighed på vores obligationsporteføljer for at undgå store kursudsving i forbindelse med den høje volatilitet, vi har set på markedet. Vi har haft en overvægt af realkredit obligationer i forhold til statsobligationer. Dette har i perioder med høj nervøsitet og panik ikke været optimalt, da investorer bedst kan lide statsobligationer i krisetider. Vi fastholder dog en overvægt af realkreditobligationer, da vi forventer, at krediturolighederne i den kommende periode vil aftage, og fordi den direkte rente på realkredit obligationer er betydeligt højere end på statsobligationer. HISTORISKE AFKAST seneste 5 år 5 4,62% 4,05% 4 3,08% ,56% indekseret udvikling hvad er 100kr. blevet til? År 2006 År 2005 År 2004 År 2003 År ,39% Afkast år til dato 2008: 1,96% maj 05 jun 05 sep 05 nov 05 jan 06 mar 06 maj 06 jun 06 sep 06 nov 06 jan 07 mar 07 maj 07 jun 07 sep 07 nov 07 jan 08 mar 08 LØBETID 0-1 år: 16% 1-3 år: 1% 7- år: 83% RISIKOBAROMETER 10 største fondskoder pr. 31. marts 2008 Værdipapir Andel 4% Denmark 15/11/ ,44% 5% Nordea Kredit 01/10/ ,99% 4% Realkredit Danmark 01/01/200 2,28% 5,00% Real.Danm. 26D s ,70% 4% BRFkredit 01/10/2028 8,79% Var% Nykredit 01/10/2028 4,72% 4% Nykredit Realkredit 01/01/2009 3,68% 4% Kommunekredit 01/07/2029 3,48% 5% BRF 01/10/2035 2,27% 4% DLR Kredit 01/10/2035 2,11% Fondskode: DK Startdato: 1. april 2002 Udbytte: Udbyttebetalende Afdeling er på IFX Formue pr. 31. marts 2008: 205 mio. kr. Bedst egnet til pensionsmidler 13

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 1 / 2 0 0 7 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 1 / 2 0 0 7 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V NR. 1 / 2007 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV NR. 1 / 2007 Direktionen Orienterer / af direktør Ulla

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 1 / 2 0 0 6 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 1 / 2 0 0 6 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V NR. 1 / 2006 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV NR. 1 / 2006 Direktionen orienterer / af direktør Ulla

Læs mere

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 2 / 2 0 0 6 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V N R. 2 / 2 0 0 6 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V NR. 2 / 2006 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST NYHEDSBREV NR. 2 / 2006 Direktionen Orienterer / af Direktør Ulla

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Alm. Brand Invest Nyhedsbrev

Alm. Brand Invest Nyhedsbrev Alm. Brand Invest Nyhedsbrev 2 / 2008 ESBJERG Skolegade 50 6700 Esbjerg Tlf. 76102470 HORSENS Torvet 24 8700 Horsens Tlf. 76252670 LYNGBY Lyngby Hovedgade 10 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45267370 ROSKILDE Støden

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 K V A R T A L 2 0 0 4 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E

ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 K V A R T A L 2 0 0 4 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E ALM. BRAND INVEST N Y H E D S B R E V 2 KVARTAL 2004 I N V E S T E R I N G S R Å D G I V N I N G & F O R M U E P L E J E DIREKTIONEN ORIENTERER KÆRE INVESTOR, Som ny direktør i Alm. Brand Invest er det

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere