Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole"

Transkript

1 BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr J.271 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole I medfør af 9 g, stk. 2, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2011, fastsættes: Kapitel 1 Iværksættelse af skærpet tilsyn 1. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (styrelsen) iværksætter af egen drift et skærpet tilsyn med undervisningen på en fri grundskole, jf. 9 g, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., hvis styrelsen på baggrund af det almindelige tilsyn vurderer, at der er anledning til tvivl om, 1) hvorvidt skolens undervisning efter en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. lovens 1, stk. 2, 1. pkt., eller 2) hvorvidt skolen lever op til kravet om efter sit formål og i hele sit virke at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene, jf. lovens 1, stk. 2, 2. pkt. Stk. 2. Styrelsen beslutter inden for rammerne af loven og denne bekendtgørelse, hvorledes det skærpede tilsyn skal gennemføres, herunder om tilsynet skal omfatte både lovens 1, stk. 2, 1. og 2. pkt. 2. Styrelsen kan beslutte, at kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor skolen er beliggende, skal føre det skærpede tilsyn eller dele heraf, jf. lovens 9 g, stk. 1, 2. pkt. i henhold til bekendtgørelsen og efter retningslinjer fastlagt af styrelsen. Stk. 2. Dele af et skærpet tilsyn efter stk. 1 kan bestå i, at kommunalbestyrelsen tilvejebringer det faglige og pædagogiske oplysningsgrundlag, herunder skriftligt materiale fra skolen, observation af undervisning og afholdelse af faglige test. 3. Styrelsen meddeler iværksættelsen af et skærpet tilsyn til skolens bestyrelse, skolens leder og eventuelle tilsynsførende og orienterer om baggrunden for tilsynets iværksættelse og om mulige konsekvenser af det skærpede tilsyn, herunder om at styrelsen på baggrund af det skærpede tilsyn kan træffe afgørelse om, at skolen ikke længere omfattes af lovens regler om frie grundskoler, og at skolen ikke kan modtage tilskud efter loven, jf. lovens 9 h. Kapitel 2 Gennemførelse af skærpet tilsyn 4. Styrelsen orienterer skolens leder om, hvordan det skærpede tilsyn vil blive gennemført, jf. bilag I vurderingen af om en skole opfylder kravet i lovens 1, stk. 2, 1. pkt., indgår skolens fastsatte mål for undervisningen, gennemførelsen af undervisningen og elevernes udbytte af undervisningen. Tilsynets hovedområder fremgår af bilag 2. 1

2 Stk. 2. Styrelsen vil inddrage elevernes baggrund og individuelle læringsforudsætninger i vurdering af deres udbytte af undervisningen, som det viser sig ved resultaterne af skolens afholdelse af pædagogisk faglige test, elevernes resultater ved folkeskolens afsluttende prøver og anden dokumentation for elevernes faglige standpunkt og progression. Ved vurderingen af elevernes udbytte af skolens undervisning kan der lægges vægt på, om det testmateriale, som skolen har valgt, opfylder formålet med testen. 6. I vurderingen af, om en skole opfylder kravet i lovens 1, stk. 2, 2. pkt., kan alle dele af skolens virksomhed indgå, herunder skolens undervisning og forholdene på skolen i øvrigt. Tilsynets hovedområder ved vurderingen fremgår af bilag Styrelsen kan beslutte, at en skole inden for en nærmere fastsat frist skal afholde pædagogisk faglige test i bestemte fag eller fagområder eller dele heraf. Stk. 2. Styrelsen vejleder skolen om, hvilket pædagogisk fagligt testmateriale som kan være relevant at anvende, og om testmateriale, som er valgt af skolen, vil kunne opfylde formålet med testen. Stk. 3. Skolen skal orientere styrelsen om tidspunktet for afholdelsen af pædagogisk faglige test. Styrelsen kan overvære afholdelsen af pædagogisk faglige test. Stk. 4. Har en skole ikke inden den i stk. 1 nævnte frists udløb gennemført pædagogisk faglige test i de planlagte fag og fagområder med forudgående orientering til styrelsen, kan styrelsen tilbageholde tilskud til skolen helt eller delvis, jf. lovens 21, stk. 2, indtil skolen gennemfører test i henhold til 7, stk. 1 og Styrelsens besøg på en skole kan ske med eller uden forudgående varsel. Kapitel 3 Skolens og elevernes medvirken til sagens oplysning 9. I vurderingen af om der er tilstrækkelig sikkerhed for, at en skole overholder kravene i lovens 1, stk. 2, 1. eller 2. pkt., eller begge, kan styrelsen lade det indgå og tillægge det negativ betydning, hvis skolen 1) trods en anmodning fra styrelsen undlader at fremsende dokumentation til brug for sagens oplysning, 2) under besøg fra styrelsen, jf. 8, gentagne gange aflyser eller afbryder planlagt undervisning eller i væsentlig omfang lader planlagt undervisning gennemføre ved vikar, 3) trods styrelsens beslutning herom, jf. 7, stk. 1, undlader at gennemføre faglige test i de fag eller fagområder eller dele heraf, som styrelsen har udpeget, eller 4) på anden lignende måde ikke medvirker til sagens oplysning. 10. I vurderingen af om der er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen overholder kravene i lovens 1, stk. 2, 1. eller 2. pkt., eller begge, kan styrelsen lade det indgå, hvis elever på skolen ikke deltager i skolens afholdelse af faglige test eller andre tiltag til dokumentation for elevernes faglige standpunkt. Stk. 2. Skolen kan beslutte, at en elev fritages for at deltage i afholdelsen af test, hvis eleven på grund af betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber vurderes ikke at ville kunne gennemføre testen med et resultat, der kan dokumentere elevens faglige standpunkt. Skolen skal orientere styrelsen herom. 2

3 Kapitel 4 Ikrafttrædelses- og overgangsregler 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. januar Ministeriet for Børn og Undervisning, den 12. december 2011 CHRISTINE ANTORINI / Timea Høgh 3

4 Bilag 1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens (styrelsens) tilsynsproces Indholdsfortegnelse Iværksættelse og mulige konsekvenser af det skærpede tilsyn (afsnit 1). Proportionalitet i undersøgelsens omfang og løbende justering (afsnit 2). Løbende orientering af skolens leder om ændringer i forløbet (afsnit 3). Indhentning af oplysninger om skolen (afsnit 4). Formålet med styrelsens besøg på skolen (afsnit 5-7). Afslutning af tilsynsforløb med udarbejdelse af rapport om skolen (afsnit 8-9). 1) Iværksættelse og orientering Styrelsen iværksætter et skærpet tilsyn med en fri grundskole, hvis der er anledning til tvivl om, hvorvidt skolens undervisning efter en helhedsvurdering lever op til kravene i lovens 1, stk. 2, 1. eller 2. pkt., eller begge. Når styrelsen har besluttet at føre et skærpet tilsyn med en skole og har fastsat rammerne for, hvad det skærpede tilsyn med skolen skal indeholde, jf. bekendtgørelsens 1, giver styrelsen skolens bestyrelse, skolens leder og den eller de eventuelle tilsynsførende skriftlig orientering herom, jf. bekendtgørelsens 3. Beslutningen om iværksættelse af et skærpet tilsyn er ikke en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, og skolen har derfor ikke krav på partshøring over eller begrundelse for beslutningen. Styrelsen iværksætter imidlertid ikke et skærpet tilsyn uden en konkret og tungtvejende årsag og giver derfor ved orienteringen samtidig den pågældende skole en redegørelse for årsagen til iværksættelsen. Styrelsen oplyser også, om det forestående skærpede tilsyn retter sig mod skolens opfyldelse af kravet i lovens 1, stk. 2, 1. eller 2. pkt., eller begge. 2) Proportionalitet i undersøgelsens omfang og løbende justering Det er styrelsens opgave at sikre, at undersøgelserne med de ulemper, de måtte medføre for skolen, står i et rimeligt forhold til den aktuelle bekymring for forholdene på skolen. Det planlagte forløb i et skærpet tilsyn kan begrænses eller eventuelt helt afsluttes, hvis de foreløbige undersøgelser har reduceret den generelle bekymring for skolens forhold. Hvis den generelle bekymring for skolens forhold ikke er mindsket, kan et formål med undersøgelserne være at afdække, om skolen besidder viden og ressourcer, som sandsynliggør, at skolen vil kunne rette op på forholdene, eventuelt i en påbudsperiode. Styrelsen inddrager også skolens eventuelle selvevaluering, jf. lovens 9 e. En begrænsning eller afslutning af det planlagte forløb udelukker ikke, at styrelsen kan udstede et påbud, hvis der konstateres forhold på skolen, som ikke er i overensstemmelse med lovgivningen, men hvor forholdene ikke er så alvorlige, at der vil være grundlag for at anvende lovens 9 h. Et påbud kan også gives under et igangværende skærpet tilsyn, hvis styrelsen vurderer, at opfyldelsen af et påbud vil kunne tjene til at mindske den bekymring, der var årsag til iværksættelsen, eller hvis påbuddet angår forhold, som ikke er afgørende for vurderingen af, om skolen overholder 1, stk. 2, 1. eller 2. pkt., i loven. 4

5 3) Løbende orientering af skolens leder om ændringer i forløbet Styrelsen koordinerer det skærpede tilsyn ved kontakt til skolens leder. Styrelsen orienterer løbende skolens leder om det forventede tilsynsforløb og om ændringer i forløbet. Hvor det ikke har betydning for sagens oplysning, om at besøgene er varslet, orienterer styrelsen skolens leder om et planlagt besøg, jf. afsnit 7, herunder om det forventede omfang af den undervisning, som styrelsen vil observere, og hvilke klassetrin og fag eller fagområder, som styrelsen særligt vil have fokus på. Styrelsen kan fx tilkendegive, at den vil observere bestemte lektioner eller undervisning med et særligt tilrettelagt indhold, eller at den vil besøge skolen inden for en given periode, uden at det nøjagtige tidspunkt oplyses. Besøg uden forudgående varsel kan anvendes, hvor der er anledning til at antage, at observationen kan give et andet resultat, end hvis besøget er varslet. Styrelsen orienterer endvidere om, hvilke faglige test styrelsen vurderer, det vil være nødvendigt for skolen at afholde, jf. 7, og hvilke andre former for oplysninger og dokumentation, styrelsen vil indsamle. 4) Indhentning af oplysninger om skolen Styrelsen indhenter en række oplysninger fra skolen og fra andre kilder, bl.a. relevante myndigheder, som fx Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Oplysninger om enkelte elever indgår kun i det omfang, at oplysningerne er nødvendige for at foretage en vurdering af skolens undervisning. Styrelsen lægger ved indhentning af oplysninger særlig vægt på hensynet til den enkelte elev. Oplysninger fra skolen og andre kilder Styrelsen indhenter løbende dokumenter og redegørelser fra skolen. I tilfælde, hvor skolen ikke har de efterspurgte dokumenter, kan det være nødvendigt, at skolen udarbejder nye dokumenter ved at indhente aktuelle oplysninger om eleverne og lærerne, fx a) Skolens evaluering, jf. lovens 1 b, eller skolens selvevaluering, jf. lovens 9 a, stk. 2 b) Årsplaner for undervisningen i alle fag og på alle klassetrin i det omfang, de er tilgængelige. c) Konkrete redegørelser for tilrettelæggelsen af undervisningen. d) Dokumentation for lærernes kvalifikationer og kompetencer. e) Oplysninger om elevernes faglige standpunkt og den enkelte elevs forudsætninger. f) Oplysninger om specialundervisning og andre tiltag for elever med særlige behov på skolen. g) Ansøgninger om støtte til specialundervisning og tosprogede elever hos Uddannelsesstyrelsen. h) Oplysninger om samarbejdet med PPR. i) Oplysninger fra skolens eventuelle tilsynsførende. 5) Møder under tilsynet Efter orienteringen af skolens leder indkalder styrelsen normalt til et møde med skolens bestyrelse og skolens leder. På mødet orienterer styrelsen om rammerne for tilsynet og om en forventet tidsplan for gennemførelsen. Ved øvrige møder mellem styrelsen og skolens leder og eventuelt skolens bestyrelse orienteres om eventuelle ændringer i rammerne for tilsynet, en forventet tidsplan, praktiske forhold og kommunikation med lærerne. Skolens leder og eventuelt skolens bestyrelse gives lejlighed til at udtale sig om bl.a. skolens særlige forhold og planlægningen af skolens virksomhed fremover. Ved møder mellem styrelsen og lærerne gives mulighed for, at lærerne kan uddybe eller kommentere særlige forhold ved den observerede undervisning. Lærerne kan desuden svare på styrelsens eventuelle spørgsmål om observationerne. Ved møder mellem styrelsen og skolens eventuelle tilsynsførende får den eller de tilsynsførende mulighed for at give sin vurdering af indhold og kvalitet i den undervisning, der gives på skolen med udgangspunkt i den seneste afgivne tilsynserklæring. 5

6 6) Observation af undervisning Ved gennemførelsen af et skærpet tilsyn foretager styrelsen normalt observationer af undervisningen i alle fag og fagområder. Styrelsen tilstræber at observere undervisning på indskolingstrinnet, mellemtrinnet og i overbygningen, og styrelsen tilstræber at sikre, at observationerne bliver fordelt på så mange af skolens lærere som muligt, dog omfattes ikke nødvendigvis alle spor på en flersporet skole. Styrelsen tilstræber, at observationerne foretages med henblik på at iagttage sammenhængende forløb, således at det observerede kan give et retvisende og sammenhængende billede under hensyn til skolens organisering af undervisningen. På skoler, hvor undervisningen er lektionsopdelt, vil det normalt betyde, at styrelsen iagttager hele lektioner. Styrelsen tilstræber, at der er to medarbejdere fra styrelsen til stede for at observere undervisningen. Tilsynsmedarbejderne fører som udgangspunkt ikke samtaler med elever eller lærere, mens undervisningen foregår, men kan besvare spørgsmål fra eleverne. Tilsynsmedarbejderne kan tage kontakt til eleverne og læreren for at afklare spørgsmål om konkrete aktiviteter, anvendte materialer og lignende. Lærerne forventes ikke at inddrage tilsynsmedarbejderne i undervisningen eller at skulle forklare undervisningens forløb. Tilsynsmedarbejderne aftaler med skolens leder, om og hvordan eleverne orienteres om styrelsens tilstedeværelse. 7) Elevernes faglige standpunkt Anvendelse af faglige test er en væsentlig del af det skærpede tilsyn. Styrelsen vurderer konkret, hvornår anvendelsen af pædagogisk faglige test vil være hensigtsmæssig for styrelsens oplysning af sagen. De faglige test skal tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i skolens beskrivelse af den faglige progression, herunder skolens egne formulerede del- og slutmål for de enkelte fag og fagområder. Faglige test kan medvirke til at afklare tvivl om undervisningen i et fag eller fagområde. Et testresultat kan bidrage til, at tilsynet hurtigere får fokus på problematiske forhold vedrørende undervisningen i et fag eller fagområde. Hvis styrelsen beslutter, at skolen skal afholde faglige test i bestemte fag og/eller fagområder, herunder dele af faget eller fagområdet, jf. 7, meddeler styrelsen skolen sin beslutning. Styrelsen vejleder skolen om, hvilke faglige test der kan tilvejebringe de oplysninger om elevernes faglige standpunkt, som styrelsen efterspørger. Styrelsen kan også fx vejlede om, hvorvidt en af skolen foreslået test i tilstrækkelig grad vil kunne tilvejebringe oplysninger. 8) Styrelsens afrapportering Observationsrapporter Styrelsen udarbejder observationsrapporter for naturligt afsluttede forløb, fx for hver observeret undervisningslektion. Den almindelige notatpligt medfører, at relevante forhold beskrives, også hvis der har været ekstraordinære forhold i forbindelse med styrelsens tilstedeværelse, som kan have haft væsentlig indflydelse på den observerede undervisning. Styrelsen undgår så vidt muligt i rapporter og bilag at gengive personnavne og andet, der kan tjene til identifikation af enkeltpersoner. Afsluttende rapport Styrelsen udarbejder ved afslutningen af det skærpede tilsyn en rapport, som indeholder styrelsens vurdering af de hovedemner, som er indgået i det skærpede tilsyn, jf. bilag 2 og 3. I rapporten beskriver styrelsen sin vurdering af, hvorvidt skolens undervisning står mål med den undervisning, der almindeligvis kræves i folkeskolen, og/eller om skolen efter sit formål og virke forbereder ele- 6

7 verne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre m.v., samt de øvrige forhold, der er lagt vægt på i forbindelse med tilsynet, herunder om skolens samlede undervisningstilbud giver mulighed for en alsidig personlig udvikling. 9) Mulige konsekvenser af det skærpede tilsyn Ophør af skærpet tilsyn Den afsluttende rapport med observationsrapporter og øvrige bilag sendes til orientering til skolens bestyrelse med kopi til skolens daglige leder, såfremt styrelsen vurderer, at der ikke vil være grundlag for at træffe afgørelse efter 9 h. Styrelsen ophører herefter med at betegne tilsynet som skærpet og meddeler samtidig skolens bestyrelse og leder, at styrelsen ikke længere fører skærpet tilsyn med skolen. Ved ophør af et skærpet tilsyn kan tilsynet blive et almindeligt tilsyn, eller tilsynet afsluttes helt. Påbud Den afsluttende rapport med observationsrapporter og øvrige bilag sendes til partshøring, jf. forvaltningslovens 19, stk. 1, til skolens bestyrelse med kopi til skolens daglige leder, såfremt styrelsen påtænker at træffe afgørelse om påbud, jf. lovens 24 a, stk. 1. Dette sker, hvis styrelsen vurderer, at skolens virksomhed ikke er i overensstemmelse med lovens krav i 1, stk. 2, 1. eller 2. pkt., eller begge, men at skolen inden for en given periode vil være i stand til at rette op på forholdene. Dette kan ske uafhængigt af, om der fortsat føres skærpet tilsyn. Hvis skolen efter en påbudsperiode ikke har rettet op på forholdene, vil det skærpede tilsyn, såfremt der fortsat er tvivl om, hvorvidt lovens krav er opfyldt, efter omstændighederne kunne udvides eller videreføres med henblik på yderligere undersøgelser. Fratagelse af retten til at være en fri grundskole Den afsluttende rapport med observationsrapporter og øvrige bilag sendes til partshøring, jf. forvaltningslovens 19, stk. 1, til skolens bestyrelse med kopi til skolens daglige leder, såfremt styrelsen påtænker at træffe afgørelse om, at skolen ikke længere omfattes af lovens regler om frie grundskoler, og at skolen ikke kan modtage tilskud efter loven, jf. lovens 9 h. Dette sker, hvis styrelsen vurderer, at skolens virksomhed ikke er i overensstemmelse med lovens 1, stk. 2, 1. eller 2. pkt., eller begge, og at skolen ikke har mulighed for at rette op på forholdene ved et påbud. Styrelsen foretager en helhedsvurdering af, om skolen under iagttagelse af alle relevante dele af sin virksomhed vil have mulighed for at rette op på forholdene, herunder fx om skolen har faglige, personalemæssige eller andre ressourcer til at opnå formålet. 7

8 Tilsynets hovedområder ved vurdering af står mål med Bilag 2 Et skærpet tilsyn med indholdet og kvaliteten i skolens undervisning omfatter de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i; det naturfaglige område, det humanistiske fagområde og det praktisk-musiske fagområde (folkeskolelovens 5, stk. 2). Styrelsen vurderer undervisningen i de enkelte fagområder samlet. Styrelsen vurderer fagene dansk, engelsk og matematik særskilt. Styrelsens tilsyn omfatter også børnehaveklassen. Styrelsen undersøger desuden indholdet og kvaliteten af skolens specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, og om skolen har procedurer til at identificere elever med særlige behov. Styrelsen undersøger endvidere, om der er tegn på, at skolen ikke i tilstrækkeligt omfang tilgodeser elever med særlige behov. Ved den løbende justering af undersøgelsernes omfang, jf. bilag 1, afsnit 2, foretager styrelsen en vurdering af, hvilke dele af skolens undervisning tilsynet skal belyse i den konkrete tilsynssag. Udgangspunktet for det skærpede tilsyn med en skole er, at alle fag og fagområder indgår. Skolens mål for undervisningen For at få tilstrækkeligt indblik i, om skolen har fastsat relevante og tilstrækkelige mål for den planlagte undervisning, kan styrelsen inddrage et eller flere af følgende elementer: Målenes indhold 1) En vurdering af, om skolens undervisningsplaner, jf. lovens 1 a, stk. 2, inddrager relevante faglige delelementer, som angiver udviklingen hen mod slutmålene. 2) Undervisningsplanernes beskrivelse af, hvorledes det samlede undervisningstilbud giver mulighed for alsidig personlig udvikling, jf. lovens 1 a, stk. 2. 3) En vurdering af, om delmålene og slutmålene står mål med folkeskolens trinmål og slutmål, jf. lovens 1 a, stk. 4. 4) En vurdering af, om eventuelle årsplaner afspejler undervisningsplanerne og delmålene. Skolens anvendelse af målene 1) Skolens evalueringer af den samlede undervisning og skolens opfølgningsplaner, jf. lovens 1 b, stk. 3 eller 9 a, stk. 2. 2) Skolens kendskab til de mål, der er fastsat for undervisningen, og om den observerede undervisning afspejler planerne. Undervisningen i fag og fagområder For at kunne foretage en samlet vurdering af, om indholdet og kvaliteten i en skoles undervisning lever op til kravet i friskoleloven, kan styrelsen vælge at lade fx et eller flere af følgende elementer indgå i et skærpet tilsyn: Undervisning 1) Indholdet af undervisningen, herunder i hvilken grad undervisningen leder frem mod skolens del- og slutmål for undervisningen i det enkelte fag eller fagområde. 2) De anvendte undervisningsmaterialer og materialernes relevans for den gennemførte undervisning og for elevgruppen samt materialets anvendelse i forhold til den enkelte elev/elevgruppe. 3) Hvor og hvordan de enkelte fag og fagområder er repræsenteret i undervisningen. 4) Organiseringen og tilrettelæggelsen af undervisningen, herunder en vurdering af, om undervisningen afspejler en relevant faglig progression, der sandsynliggør, at undervisningen leder frem til skolens del og slutmål. 8

9 5) Om undervisningen generelt giver eleverne mulighed for alsidig personlig udvikling 6) Hvordan skolen inddrager it og andre medier. Andre forhold af væsentlig betydning 1) Skolens sikring af, at lærerne har de nødvendige faglige, didaktiske og pædagogiske kvalifikationer til at gennemføre en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen i de fag og på de klassetrin, hvor lærerne varetager undervisningen. 2) Skolens sikring af, at undervisningen giver eleverne mulighed for at udvikle generelle kompetencer, eksempelvis inden for samarbejde og projektarbejde. 3) Skolens evalueringer af elevernes udbytte af undervisningen. 4) Elevernes opnåede resultater ved de afsluttende prøver. 5) Elevernes testresultater og anden dokumentation for elevernes faglige standpunkt og progression. Testresultater kan indgå med betydelig vægt. 6) Skolens egen vurdering af elevernes faglige standpunkt inden for relevante fag og fagområder, bl.a. ved anvendelse af test. 7) Skolens valg af metode og materialer ved afholdelse af test og den konkrete gennemførelse af aktiviteten. 8) Inddragelse af diagnostiske test med bistand fra PPR. Skolens undervisning af elever med særlige behov 1) Skolens procedure i forbindelse med identifikation af elever med behov for specialundervisning. 2) Skolens procedure omkring identifikation af elever med behov for støtte i dansk som andetsprog. 3) Skolens handleplaner for elever med særlige behov og sammenhængen mellem handleplanerne og den observerede undervisning. 4) Kvaliteten i skolens tilbud til elever med særlige behov. 5) Skolens samarbejde med PPR. Skoler med selvevaluering For skoler, som har valgt selvevaluering, jf. lovens 9 a, stk. 2, vil selvevalueringen indgå i styrelsens vurdering. 9

10 Bilag 3 Tilsynets hovedområder ved vurderingen af frihed og folkestyre Bestemmelsen om, at skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre m.v., går på tværs af alle fag og fagområder og omfatter hele skolens virke. 1) Kravets hovedindhold Skolerne er forpligtet til at undervise eleverne i danske samfundsforhold, herunder i grundlæggende principper for friheds- og menneskerettigheder og forbud mod diskrimination samt principperne for det danske folkestyre. Kravet om respekt for og forståelse af grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, sådan som blandt andet fremgår af grundlovens kapitel VIII omfatter også retten til ligestilling mellem kønnene. 2) Styrelsens vurdering Styrelsen vil inddrage alle relevante oplysninger om skolens formål, undervisning og hele virke, jf. bekendtgørelsens 6. Der er ikke krav om nogen bestemt arbejdsform eller metode på skolerne. Styrelsens undersøgelse vil blandt andet omfatte følgende hovedområder: Skolens grundholdning Oplysninger om skolens overordnede formulerede og udtrykte grundholdninger og værdier, som de fremgår af skolens formål, værdigrundlag og vedtægter, kan indgå i vurderingen. Det vil være væsentligt for vurderingen, om skolen har formuleret særskilte mål for skolens forberedelse af eleverne. Skolens mål og intentioner Overordnede mål og intentioner med undervisningen kan fremgå af skolens eventuelle formulerede politik, handleplaner og regler. Emnet omfatter også skolens del- og slutmål, skolens undervisningsplaner og eventuelle årsplaner. Skolens undervisning og læreprocessen Skolens forberedelse af eleverne kan ses på undervisningens form og indhold. Skolens tilrettelæggelse af arbejds- og undervisningsformer vil være væsentlig, herunder på hvilken måde skolen giver eleverne mulighed for at deltage aktivt i diskussioner, samarbejde og udtrykke personlige holdninger. Undervisningens faglige indhold kan indgå med betydelig vægt. Udbyttet af undervisningen Elevernes udbytte af undervisningen kan indgå i vurderingen, herunder om der er tegn på, at eleverne har tilegnet sig viden, som er relevant for vurderingen, og som sætter sig spor i elevernes handlinger og færdigheder. Skolens samlede virksomhed Skolens hele virke omfatter ligeledes, foruden sammenhængen mellem skolens formulerede hensigter og konkrete praksis, hvad der i øvrigt foregår på skolen uden for undervisningstiden. Som del af skolens hele virke anses også skolens egen vægtning af samarbejde mellem lærere, forældre og elever, og hvilken betydning skolen tillægger det at arbejde med elevernes medindflydelse på skolens dagligdag. Skolens undervisningsmiljøvurdering kan indgå i styrelsens vurdering. 3) Øvrige hensyn Kravet omfatter ikke alene undervisningen, men alle forhold på skolen i det omfang, de berører eleverne. Kravet vil således også kunne omfatte skolens praksis med hensyn til optagelse af elever og skolens ansættelse og afskedigelse af personale. 10

11 Det vil som følge heraf være i strid med bestemmelsen, hvis skolen i sin optagelses- eller ansættelsespraksis udøver diskrimination på baggrund af køn eller etnisk oprindelse. Kravet giver ikke mulighed for, at en skole kan bygge på en grundholdning eller et værdigrundlag, som efter sit indhold er uforeneligt med bestemmelsens formål, uanset om skolen i sin undervisning og i sit øvrige virke samtidig sikrer, at eleverne får kendskab til de principper, der ligger til grund for bestemmelsen, herunder princippet om ligestilling mellem kønnene. 11

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 20.02.2013 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv.

Bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen mv. BEK nr 1000 af 26/10/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 123.713.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 20 af

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Selvevaluering. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

Selvevaluering. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Formålet med kapitlet er at evaluere, hvordan skolen formulerer og justerer undervisningsmålene for skolens fag og fagområder.

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsynsberetning for tilsynet med undervisningens kvalitet på de frie grundskoler 2011

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsynsberetning for tilsynet med undervisningens kvalitet på de frie grundskoler 2011 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsynsberetning for

Læs mere

Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn.

Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn. Tilsynserklæring for Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Skoleåret 2014-15 Tilsynserklæring vedrørende det forældrevalgte, eksterne tilsyn. Tilsynet er foretaget på: Rudolf Steiner Skolen i Aarhus Strandvejen

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning

Skolens evaluering af den samlede undervisning Vejledning: Skolens evaluering af den samlede undervisning Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING februar 2009

TILSYNSERKLÆRING februar 2009 Skolen skal ifølge loven have en tilsynsførende, som forældrene vælger på årets generalforsamling. Den tilsynsførende skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i udvalgte og altid dansk, matematik og engelsk

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød

Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynserklæring maj 2013 april 2014 Marie Mørks Skole, Hillerød Tilsynets form Mit andet år som skolens tilsynsførende har i sin form lignet sidste år. Men ud over fokus på undervisningen og skolens samlede

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høringsnotat. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 103 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Januar 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler

Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler Information om certificering af tilsynsførende for de frie grundskoler Certificeringsudvalget Oktober 2016 Sådan er (i hovedtræk) certificeringsprocessen for tilsynsførende på frie grundskoler Indstilling

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 027.82K.271 Senere ændringer

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Forslag. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. maj 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole.

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole. V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Frederikssund Private Realskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014

Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Tilsynserklæring for Vejle Privatskole 2013/2014 Af tilsynsførende Esen Hayaloglu Baggrund for tilsyn Vejle d. 10. april 2014 Jeg, Esen Hayaloglu, har fået fornøjelsen af at føre tilsyn med Vejle Privatskole

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning En fri grundskole skal regelmæssigt evaluere skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen I evalueringen indgår en vurdering

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Hjemmesidevejledning

Hjemmesidevejledning v Hjemmesidevejledning Ministeriets krav til informationer på frie grundskolers hjemmesider Friskoler og private grundskoler 23-02-2017 Indhold Indledning... 2 1 Lov om friskoler og private grundskoler...

Læs mere

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger.

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Alle arbejder vi sammen efter følgende formål og værdier: Sct.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12. Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen,lov om friskoler og private

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr 1534 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Skolens selvevaluering

Skolens selvevaluering Sådan bruger man selvevalueringsmodellen Valg af tilsynsform s selvevalueringsmodel Manual Evalueringsvejledning Undersøgelsesværktøj Selvevaluering på skolens hjemmeside hvad og hvordan? Opbygning på

Læs mere

Skolen er en af Danmarks 22 katolske skoler. Skolens profil bygger på skolens målsætning: Link til profil og målsætning

Skolen er en af Danmarks 22 katolske skoler. Skolens profil bygger på skolens målsætning: Link til profil og målsætning Selvevaluering Indledning Skolens bestyrelse og forældrekreds har besluttet, at tilsynet på skolen skal ske ved selvevaluering. Vi følger Danmarks Privatskoleforenings manual, som er godkendt af Kvalitets-

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private Bjarne Møller Pedersen Møllestensparken 49 4300 Holbæk Tlf.: 61 50 14 14 E- mail: bjarnemp1@gmail.com Tilsynserklæring vedr. Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens indhold og kvalitet på de frie grundskoler

Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens indhold og kvalitet på de frie grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for 2013 for tilsynet med undervisningens

Læs mere

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 25.1.2015 Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og

Læs mere

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tilsynsplan for de frie grundskoler 2014 1. Indledning

Læs mere

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud

Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler med undtagelse af skoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske

Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske Forslag til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge 1. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen opretter og driver et særligt tilbud om grundskoleundervisning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 20 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor April 2016 Side 2 af 20 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet - trin

Læs mere

(Lovbekendtgørelse om friskoler og private grundskoler m.v. Nr. 1135 af 7. dec. 2001)

(Lovbekendtgørelse om friskoler og private grundskoler m.v. Nr. 1135 af 7. dec. 2001) Roskilde 3. juni 2015 Tilsynserklæring for skoleåret 2014-2015 Bogø Kostskole Bogø Hovedgade 57 4793 Bogø By Skolekode: 365008 Tilsynsførende: Annette Carlsson, valgt af forældrekredsen på Bogø Kostskole

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Ministeriet for Børn og Undervisning Uddannelsesstyrelsen Svend.e.gertz@udst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. BEK nr 702 af 30/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 097.648.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Bilag 1 Interviewguide til interview vedr. VAKKS-undersøgelse af kvalitetsrapportbekendtgørelsen Nedenfor følger interviewguide for interviewet om de forventede konsekvenser af kvalitetsrapportbekendtgørelsen

Læs mere

Tilsynserklæring. Certificeret privatskoletilsyn Gråspurvevej 67, 03, 03. L0tL32. Tilsynsførende. Beskrivelse af skolen. Skolen.

Tilsynserklæring. Certificeret privatskoletilsyn Gråspurvevej 67, 03, 03. L0tL32. Tilsynsførende. Beskrivelse af skolen. Skolen. Certificeret privatskoletilsyn Gråspurvevej 67, 03, 03 Nick Stær Anderien Mail: nicksandersen@yahoo.dk Tlf: 50 43 4676 Tilsynserklæring Skolen Skolens navn Skolekode Nørrebro Lilleskole L0tL32 Skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 1: Styrkelsen af det faglige niveau via udvikling af undervisningen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog, som

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Handleguide v/bekymrende fravær fra skolen

Handleguide v/bekymrende fravær fra skolen Februar 2016 Læring i Skolen Handleguide v/bekymrende fravær fra skolen Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Bekymrende fravær Formål For at forhindre længerevarende fravær

Læs mere

Forenkling af Fælles Mål

Forenkling af Fælles Mål Forenkling af Fælles Mål 6. september 2013 Master for forenkling af Fælles Mål 1. Baggrund Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, at Fælles Mål præciseres og forenkles med henblik på,

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue

Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue Privatinstitution oprettet efter friskolelovens 36 a. og dagtilbudslovens 16 1 Forankring Stk 1: I henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen

Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilsynsrapport for specialtilbud/entreen Tilbuddets navn: Entreen Dato for tilsyn: 01.06.2015 Adresse: Svanehøjvej 27, Gårde, 6870 Ølgod Deltagere i tilsynet: Forstander Aksel Rask, Afdelingsleder Sanne

Læs mere