Lokalplanen er udarbejdet af Sven Allan Jensen ApS i samarbejde med Egebjerg Kommunes Teknik- og miljøafdeling / Økonomiafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanen er udarbejdet af Sven Allan Jensen ApS i samarbejde med Egebjerg Kommunes Teknik- og miljøafdeling / Økonomiafdelingen"

Transkript

1

2 INDHOLD REDEGØRELSE...4 KARAKTERISTIK AF OMRÅDET...4 Områdets anvendelse...4 Terrænforhold...4 Bebyggelse og beplantning...4 LOKALPLANENS BAGGRUND...4 LOKALPLANENS FORMÅL...4 LOKALPLANENS INDHOLD...5 Fremtidig anvendelse...5 Anvendelsesplan for området...5 Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden...5 Veje, stier og parkering...5 Ubebyggede arealer...5 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...5 Regionplanen...5 Kystzonen...5 Særligt beskyttelsesområde...5 Strandbeskyttelseslinie...6 Kommuneplanen...6 Zonestatus...6 Servitutter...6 Tekniske anlæg...6 Miljøforhold...6 TILLADELSER OG DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER...6 Skov- og Naturstyrelsen...6 LOKALPLANBESTEMMELSER...7 EGEBJERG KOMMUNE...7 LOKALPLAN Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Udstykning Områdets anvendelse Veje, stier, parkering og oplag Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Tekniske anlæg Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse og anlæg Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger...8 OMRÅDETS AFGRÆNSNING KORT OMRÅDETS ANVENDELSE KORT DEKLARATIONSRIDS ILLUSTRATIONSSKITSE KORT Vedtagelse...13 Lokalplanen er udarbejdet af Sven Allan Jensen ApS i samarbejde med Egebjerg Kommunes Teknik- og miljøafdeling / Økonomiafdelingen

3 Redegørelse Oversigtskort KARAKTERISTIK AF OMRÅDET Lokalplanen omfatter et område på ca. 6 ha langs kysten ved Ballen i den sydøstlige del af Egebjerg kommune. Lokalplanområdet er beliggende mellem Strandvej, lystbådehavnen og kysten. Området ligger i landzone. Områdets anvendelse Områdets østlige og vestlige dele anvendes til boligbebyggelse. Flere af husene er store villaer med havudsigt beliggende på store grunde. Områdets sydlige del er et grønt skovbevokset område, som er stort set ubebygget. Midt i området afbrydes boligbebyggelsen af et græsareal, der anvendes til græsning af husdyr. Terrænforhold Området hæver sig over havet med en stejl skovbevokset skrænt. Neden for skrænten findes en smal stenstrand med enkelte badebroer. Stranden indbyder ikke umiddelbart til rekreativt brug på grund af beplantning og dens begrænsede udstrækning. Efter skrænten stiger terrænnet fortsat men svagere mod nord. Bebyggelse og beplantning Bebyggelsens udformning og arkitektur er meget varieret og afspejler det lange tidsforløb hvor over bebyggelsen er etableret. Der er anvendt mange forskellige men dog klassiske byggematerialer som tegl, naturskifer, strå, træ og zink. Hen over det før omtalte græsareal er der direkte havudsigt fra Strandvej. Herudover er der kun enkelte steder visuel forbindelse mellem Strandvej og havet, da området generelt er tæt bevokset med høje træer og buske. Områdets tætte bevoksning binder bebyggelsen sammen til en helhed en grøn oase som udgør et meget attraktivt bomiljø tæt ved havet. LOKALPLANENS BAGGRUND Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed for udstykning og yderligere boligbebyggelse i området. LOKALPLANENS FORMÅL Formålet med lokalplanen er:

4 at sikre beskyttelse af kystlandskabets landska belige, geologiske og biologiske værdier, at sikre lokalplanområdets anvendelse til boligformål, at disponere anvendelsen af lokalplanområdet herunder at afgrænse mulighederne for nybyggeri, at overføre området fra landzone til byzone. LOKALPLANENS INDHOLD Fremtidig anvendelse Lokalplanområdet inddeles i delområde A1, A2 og B. Delområde A1 og A2 må kun anvendes til boligformål. Delområde B skal henligge i sin nuværende tilstand og må ikke ændres eller bebygges. Den nuværende tilstand er på arealerne kyst og skovbevokset skrænt. Anvendelsesplan for området Kort 2 rummer et forslag til en udnyttelse af området. Illustrationsplanen lægger op til, at det åbne markareal, der opdeler boligbebyggelsen, fastholdes. Det er en meget væsentlig kvalitet, at der her er et fint kik ud over havet fra Strandvej. Langs Strandvej vil det være muligt at udstykke 8 nye byggegrunde med en størrelse på minimum 700 kvm. Den sydlige del af området foreslås fastholdt som grønt uberørt område uden bebyggelse mv. For at bevare kystens særlige landskabelige kvalitet med den stejle tæt bevoksede skrænt er det af afgørende betydning, at bevoksningen i området bevares. Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden Ny bebyggelse skal placeres minimum 15 meter fra Strandvejs midte. I område A1 fastlægges byggelinien tættere på Strandvejen, og i område A2 indlægges en ekstra byggelinie. Bebyggelsesprocenten må højst være 25. Bebyggelsen kan opføres i én etage, i max 8,5 meters højde. I område A1 ændres byggehøjden for den nye bebyggelse til max. 5.5 meters højde. Den ydre fremtræden skal videreføre det individuelle præg med bygninger udført i byggematerialer som tegl, træ, naturskifer, sandsten, zink mv. Facader og udvendigt træværk kan males i følgende farveskala: hvid, sort, okker, terra de sienna, umbra, engelskrødt, dodenkop eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt eller sort. Veje, stier og parkering Strandvej er adgangsvej til området. Sideløbende med denne lokalplan udformes en lokalplan for lystbådehavnen. Denne lokalplan muliggør at lystbådehavnen udvides med 30 pladser. Som konsekvens heraf laves opfyldning bag havneudvidelsen så strandarealet øges. Parkering skal foregå på egen grund. Ubebyggede arealer På arealet inden for strandbeskyttelseslinien skal beplantningen principielt bevares. Alle træer med en stammediameter over 10 cm skal bevares. Hvis en konkret vurdering af træets bevaringsværdi, sundhedstilstand og helheden i områdets beplantning taler for det, kan et træ eventuelt flyttes eller fjernes. Oplag uden for bygninger må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer, der hindrer udsyn til oplaget fra offentlig vej og kystsiden. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLAN- LÆGNING Regionplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinierne i Regionplan Kystzonen Lokalplanområdet er omfattet af planlovens bestemmelser om planlægning i kystnærhedszonen. Planlovens bestemmelser herom har baggrund i en øget tendens til urbanisering af de danske kyster i de senere årtier. Det har medført, at naturgrundlaget og mange af de landskabelige værdier i kystlandskabet i stigende grad er truet. Derfor skal bebyggelsesudviklingen langs kysterne underordnes en sikring af det danske kystlandskab, og der skal generelt tages et øget og særligt hensyn til de almene landskabsværdier. Lokalplanen beskytter de landskabelige værdier i området ved bestemmelserne om bevaring af beplantningen i delområde B og ved bestemmelsen om at ny bebyggelse og tilbygninger maksimalt må antage en højde på 8,5 / 5,5 meter. Endelig er mulighederne for udstykning og ny bebyggelse begrænset til arealerne nærmest Strandvej, hvilket bevirker at ny bebyggelse i de fleste tilfælde vil ligge visuelt afskærmet fra kysten af eksisterende bebyggelse eller beplantning. Særligt beskyttelsesområde Regionplanen udpeger også området som særligt beskyttelsesområde for biologiske, geologiske og landskabelige interesser. Bebyggelse og anlæg må ikke tilsidesætte beskyttelsesinteresserne. Det vurderes at de byggemuligheder som lokalplanen åbner for er så begrænsede i forhold til eksisterende bebyggelse, at det ikke vil få væsentlige konsekvenser for de biologiske interesser. Lokalplanens bestemmelser vurderes ikke at få betydning for de geologiske værdier i området. Vedrørende de landskabsmæssige værdier henvises til beskrivelsen for kystnærhedszonen. Strandbeskyttelseslinie Lokalplanområdet er for store deles vedkommende omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens 15 om

5 strandbeskyttelse. På arealet inden for strandbeskyttelseslinien må der ikke foretages ændringer i tilstanden af strandbredder og af andre kyststrækninger. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. Kommuneplanen Lokalplanen er i overensstemmelse med Egebjergplanen Skov- og Naturstyrelsen Lokalplanens bestemmelser forudsætter at Skov- og Naturstyrelsen fritager det på kortbilag 2 angivne delområde A1 fra naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelsesbestemmelser i 15. Egebjerg Kommune anmoder Skov- og Naturstyrelsen om ovennævnte fritagelse med følgende begrundelser: delområdet opfylder kriterierne for en undtagelse fra strandbeskyttelses bestemmelserne, da området på grund af sammenhængende bebyggelse er uden betydning for formålet med strandbeskyttelseslinien, da delområde A2 (jvf. kortbilag 2) bebyggelsesmæssigt og beskyttelsesmæssigt er at sidestille med delområde A1 bør de to delområder vurderes ens mht. mulighederne for at undtage områderne for strandbeskyttelses bestemmelserne (delområde A2 er i dag undtaget fra strandbeskyttelses bestemmelserne), i forbindelse med den planlagte udvidelse af Ballen havn med et nyt havneafsnit med 30 bådpladser, vil der ske en opfyldning ud for det østlige delområde, hvorved afstanden til kystlinien øges med ca. 50 meter. Zonestatus Med den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres lokalplanområdet fra landzone til byzone som foreskrevet i kommuneplanen. Servitutter Er der tinglyst servitutter, der kan stride mod lokalplanens bestemmelser, aflyses disse af lokalplanens bestemmelser. Tekniske anlæg Der foretages rensning af spildevand i overensstemmelse med spildevandsplanen. Lokalplanområdet forsynes med vand i overensstemmelse med vandforsyningsplanen. Lokalplanområdet ligger uden for de kollektive varmeforsyningsområder i kommunen. Der er tvungen dagrenovation i lokalplanområdet. Miljøforhold En del af lokalplanområdet ligger inden for en 300 meters beskyttelseszone omkring vandboringen ved Ballen. Det betyder, at der ikke må drives virksomhed eller findes oplag af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene vandet. Beskyttelsesområdet kan ændres, og der kan i visse tilfælde dispenseres. TILLADELSER OG DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHE DER

6 Lokalplanbestemmelser LOKALPLAN BOLIGOMRÅDE I BALLEN I henhold til lov om planlægning (lovbekendt gør else nr. 518 af 11. juni 2000) fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er: at sikre beskyttelse af kystlandskabets landskabelige, geologiske og biologiske værdier, at sikre lokalplanområdets anvendelse til boligformål, at disponere anvendelsen af lokalplanområdet herunder at afgrænse mulighederne for nybyggeri, at overføre området fra landzone til byzone. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikelnumrene 1e, 1f, 1y, 1z,, 11b, 11c, 11d, 11e, 12a, 12b, 12d, 12i, 12k, 12l, 12f, 12g, 12h, 13d, 13e, 13f, 13g og del af 11a Ballen by, Øster Skerninge, samt alle parceller, der efter den 11. april 2001 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Ved lokalplanens endelige vedtagelse overgår hele området til byzone. 2.3 Området opdeles i delområderne A1, A2 og B, som vist på kortbilag 1. 3 Udstykning 3.1 Ingen grund må udstykkes med et mindre areal end 700 kvm. Der kan dog udstykkes med mindre grundareal end 700 kvm forudsat at formålet og hensigten med lokalplanbestemmelserne ikke tilsidesættes herved. 3.2 Udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel, må kun foretages på arealer nord for område B. 4 Områdets anvendelse Delområde A1 og A2 4.1 Området må kun anvendes til boligformål. Delområde B 4.2 Området skal henligge i sin nuværende tilstand. For del af matr. nr. 11a s vedkommende er den nuværende tilstand græsareal. De øvrige arealers nuværende tilstand er kyst og skrænt bevokset med egnstypiske træer og buske. Området må ikke ændres eller bebygges. 5 Veje, stier, parkering og oplag 5.1 Strandvej er adgangsvej til lokalplanområdet. 5.3 Parkering skal finde sted på egen grund. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Ny bebyggelse skal opføres i en afstand af minimum 15 m fra Strandvejs midte, jvf. vejbyggelinie på kortbilag Bebyggelsen kan maksimalt opføres i én etage med en samlet bygningshøjde på maksimalt 8,5 m over terræn. Iområde A1 må byggehøjden ved ny bebygglse ikke overstige 5,5 m målt fra et vandret plan fastlagt i selve vejbyggelinien. 6.4 Ny bebyggelse på matr. nr. 11-b må ikke placeres søværts byggelinien der er fastlagt som en linie vinkelret på den eksisterende bygning på matr. nr. 12-d, som vist på kort Skorstene eller andre mindre bygningsdele kan gives en højde på maksimalt 12 meter, hvis det er af afgørende betydning for bygningens arkitektoniske forhold. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ved udformning af nybyggeri, ved ombygninger og tilbygninger skal der lægges vægt på at opnå en god helhedsvirkning for det enkelte hus og for området som helhed. 7.2 Bebyggelse skal opføres med facader af træ, gule eller røde tegl eller sandsten. Facader af træ, pudsede eller vandskurede facader samt udvendigt træværk males i følgende farveskala: hvid, sort, okker, terra de sienna, umbra, engelsk-rødt, dodenkop eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt eller sort. 7.3 Tagene skal dækkes af naturskifer, tegl eller tagpap. Tagmaterialet skal være ikke reflekterende. 7.4 Vinduer skal være af træ eller aluminium og med plant glas. Udvendige døre skal være af træ. 7.5 Tagrender og nedløbsrør skal være af zink.

7 8 Tekniske anlæg 8.1 Alle ledninger til el, telefon mv. skal fremføres som jordkabler. Der må ikke opsættes installationsanlæg, ledninger mv. på facaderne. 8.2 Paraboler og antenner kan kun etableres forudsat at de ikke er synlige fra offentlig vej og fra kystsiden. 8.3 Ny bebyggelse i lokalplanens område kan først tages i brug efter at området er kloakeret og spildevandet ført til Ringsgård renseanlæg, eller der er etableret en anden spildevandsrensning med nedsivning, opsamling eller biologisk rensning af spildevandet Lokalplanområdet forsynes med vand efter gældende bestemmelser i vandforsyningsplanen. 8.5 Lokalplanområdet forsynes med varme efter gældende regler i varmeplanen. 8.6 Affald bortskaffes efter bestemmelser i affaldsplanen. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Alle eksisterende træer i delområde B med en stammediameter over 10 cm skal principielt bevares. Hvis en konkret vurdering af træets bevaringsværdi, sundhedstilstand og helheden i områdets udformning taler for det, kan et træ eventuelt flyttes eller fjernes. 9.2 Oplag uden for bygninger må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer, der hindrer udsyn til oplaget fra offentlig vej og kystsiden. 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse og anlæg opnået dispensation fra: Skov- og Naturstyrelsen vedr. strandbeskyttelseslinien for lokalplanområdets vestlige del 1 Fyns Amt vedr. beskyttet natur ( 3) Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendom me, der er omfattet af planen, ifølge planlo vens 18 kun udstykkes, bebygges og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom må fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg og bebyggelser, der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer hovedprincipperne i lokalplanen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan I henhold til planlovens 47 kan der fo retages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen Ny bebyggelse kan først ibrugtages efter etablering af og tilslutning til anlæg i overensstemmelse med bestemmelserne i Tilladelser fra andre myndigheder 11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er (Footnotes) 1 Terrænændringer m.v. på strandbredder og andre kyststrækninger kræver tilladelse jfr. 16 stk. 1 i lovbkg. nr. 243 af 5. april 1994 om kystbeskyttelse og 1 i Trafikmin. Bekg. Nr af 16. december Forslaget er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser i 15. En ændret anvendelse til andre formål kræver dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 15. Redigeret 20. februar 2001 ols jan 2002

8

9

10

11

12 Vedtagelse Vedtaget af Egebjerg Kommunalbestyrelse, den Poul Weber / Søren Stensbo-Smidt Borgmester / Kommunaldirektør ooooo Vedtaget endeligt af Egebjerg Kommunalbestyrelse, den 19. december Poul Weber / Søren Stensbo-Smidt Borgmester / Kommunaldirektør ooooo

13 Lokalplan Nuværende Redegørelsen Langs Strandvej vil det være muligt at udstykke ca. 9 nye byggegrunde med en størrelse på minimum 700 kvm. Langs Strandvej vil det være muligt at udstykke 8 nye byggegrunde med en størrelse på minimum 700 kvm. Ny bebyggelse skal placeres minimum 15 meter fra Strandvejs midte. Bebyggelsesprocenten må højst være 25. Bebyggelsen kan opføres i én etage, i max 8,5 meters højde. Ændres til Ny bebyggelse skal placeres minimum 15 meter fra Strandvejs midte. I område A1 fastlægges byggelinien tættere på Strandvejen, og i område A2 indlægges en ekstra byggelinie. Bebyggelsesprocenten må højst være 25. Bebyggelsen kan opføres i én etage, i max 8,5 meters højde. I område A1 ændres byggehøjden for den nye bebyggelse til max. 5.5 meters højde. Bebyggelsesprocenten må højst være 20. Bebyggelsesprocenten må højst være 25 Lokalplanen 3.2 I delområde B må der ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel. 5.2 Der etableres stiadgang til lokalplanområdet fra Ballen havn. Der udlægges areal til sti som angivet på kortbilag Ny bebyggelse skal opføres i en afstand af minimum 15 m fra Strandvejs midte, jvf. vejbyggelinie på kortbilag Bebyggelsen kan maksimalt opføres i én etage med en samlet bygningshøjde på maksimalt 8,5 m over terræn Yderligere bebyggelse i lokalplanområdet med spildevandsudledning til følge skal afvente at spildevandsforholdene er løst tilfredsstillende, 3.2 Udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel, må kun foretages på arealer nord for område B. 5.2 fjernes 6.2 Ny bebyggelse skal opføres i en afstand af minimum 15 m fra Strandvejs midte, jvf. vejbyggelinie på kortbilag 2. Iområde A1 fastlægges en del af vejbyggelinien ved foden af skråning mod vej, som vist på kort Bebyggelsen kan maksimalt opføres i én etage med en samlet bygningshøjde på maksimalt 8,5 m over terræn. Iområde A1 må byggehøjden ved ny bebygglse ikke overstige 5,5 m målt fra et vandret plan fastlagt i selve vejbyggelinien. 6.4 Ny bebyggelse på matr. nr. 11-b må ikke placeres søværts byggelinien der er fastlagt som en linie vinkelret på den eksisterende bygning på matr. nr. 12-d, som vist på kort Ny bebyggelse i lokalplanens område kan først tages i brug efter at området er kloakeret og spildevandet ført til Ringsgård renseanlæg, eller der er etableret en anden spildevandsrens-

14 jvf. spildevandsplanen ning med nedsivning, opsamling eller biologisk rensning af spildevandet Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået dispensation fra: Skovog Naturstyrelsen vedr. strandbeskyttelseslinien for lokalplanområdets vestlige del 1 Fyns Amt vedr. beskyttet natur ( 3). 2 Jfr. Teknik- og miljøudvalget møde er ovennævnte ændringer indarbejdet i det forslag, der er vedlagt indstillingen til Kommunalbestyrelsens behandling den Supplerende kan oplyses at strandbeskyttelseslinienne i området er forhandlet på plads med Skov- og naturstyrelsen og de ligger nu fast. Det betød i øvrigt at de to boliger i områdets vestlige del er taget ud af forslaget. Der henvises i øvrigt til sagens beslutningsreferat. Lokalplanen blev vedtaget endeligt af kommunalbestyrelsen den 19. december ol (Footnotes) 1 Terrænændringer m.v. på strandbredder og andre kyststrækninger kræver tilladelse jfr. 16 stk. 1 i lovbkg. nr. 243 af 5. april 1994 om kystbeskyttelse og 1 i Trafikmin. Bekg. Nr af 16. december Forslaget er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser i 15. En ændret anvendelse til andre formål kræver dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 15.

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 ORIGINAL 018581 01

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 41.20 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5.

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 41.20 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Lokalplan nr. 41.20...3 1. Lokalplanens formål...3 2. Område og zonestatus...3 3. Områdets anvendelse...3 4. Udstykninger...4 5. Vej, sti og parkeringsforhold...4

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplanen er udarbejdet af Sven Allan Jensen ApS i samarbejde med Egebjerg Kommunes Tekniske Forvaltning.

Lokalplanen er udarbejdet af Sven Allan Jensen ApS i samarbejde med Egebjerg Kommunes Tekniske Forvaltning. KARAKTERISTIK AF LOKALPLANOMRÅDET...3 Områdets anvendelse...3 Terrænforhold...4 Bebyggelse og beplantning...4 LOKALPLANENS BAGGRUND...4 LOKALPLANEN FORMÅL...4 LOKALPLANENS INDHOLD...4 Fremtidig anvendelse...4

Læs mere

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Lokalplanens bagggrund...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5 Lokalplanens retsvirkninger...5

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 RIBE BYKERNE Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... 2 Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold 4 2. Forhold til den øvrige planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

August 2006. Lokalplan 17.26.2-1 Udvidelse af sommerhusområde ved Raade Strand. og Kommuneplantillæg 3-06

August 2006. Lokalplan 17.26.2-1 Udvidelse af sommerhusområde ved Raade Strand. og Kommuneplantillæg 3-06 August 2006 Lokalplan 17.26.2-1 Udvidelse af sommerhusområde ved Raade Strand og Kommuneplantillæg 3-06 1 LOKALPLAN 17.26.2-1, UDVIDELSE AF SOMMERHUSOMRÅDE VED RAADE STRAND Lokalplanområdets beliggenhed

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 98. Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark

Lokalplan 98. Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark Lokalplan 98 Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark INDLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr. 98, er beliggende i villakvarteret ved Strandvejen nord for

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/56 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 Gammeltoft TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 4O0/76 BOV KOMMUNE lokalplan nr. 2/56 B O V K O MM U^N

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 LOKALPLAN NR. 112.08 FOR ET OMRADE VED LYSBROGADE INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplan 11.41 Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Greve Kommune. Offentlig fremlæggelse Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~ å.cd 0 r 0 -t CD T1 (J 0 = m HVAi) ER EN LOAL2LAN I planloven er det bestemt, at et lokalpian forslag iç udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge eller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 For et område på den sydlige del af Hasle Havn April 2012 Lokalplanforslag 062 og kommuneplantillæg 006 blev endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Rev. i januar 1997. NR. 70 For et blandet område ved Nr. Vi u m vej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 20 til Videbæk kommuneplan Lokalplan nr. 70 for et blandet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66.

NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan nr. 53 for et boligområde syd for

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.4.7 FOR HERRESTED MARE DY ØRB~EK KOMMUNE 0 Matr. nr. 24 Måre by, Herrested. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.4.7 MÅRE BY, HERRESTED STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub Lokalplan nr. 206 Træningsanlæg ved Horsens Golklub TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2004 2 Lokalplan 206 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Side 4 Lokalplanens formål Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side Indhoidsfortegnelse: Redegørelse Lokaiplanens baggrund 2 Beskrivelse af lokaiplanen 2 Lokalpianens forhold til anden planlægning 3 Lokalpianens retsvirkninger 4 side Lokalpianens bestemmelser 1 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt som en del af

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage LOKALPLAN Sønderborg Kommune Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage Plan og Teknik Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf 74126430 Fax 74126432 E-mail raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I NDHOLD BESKRIVELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere