FORSØG MED ERHVERVSUDDANNELSE PÅ PRODUKTIONSSKOLER. Lærlingeprojektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSØG MED ERHVERVSUDDANNELSE PÅ PRODUKTIONSSKOLER. Lærlingeprojektet"

Transkript

1 FORSØG MED ERHVERVSUDDANNELSE PÅ PRODUKTIONSSKOLER Lærlingeprojektet Status 0 Februar 0 Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side

2 INDHOLD. Kort om statusrapporten og forsøget side. Forsøgets dimensionering side 4. Samlet status for de i alt forsøgselever side 6.. Totaloversigt s. 6.. Forsøgselever, der er fortsat i uddannelse på anden vis s. 7.. Kønsfordelingen s Unge med andet oprindelsesland end Danmark s. 9.. Aldersfordeling og gennemsnitsalder ved start af uddannelsen s Oversigt over samtlige igangsatte uddannelser (fagområder) s..7. Oversigt over de 8 gennemførte uddannelser (fagområder) - s..8. Oversigt over igangværende uddannelser (fagområder) s..9. Årsager til frafald s Hvornår kan de sidste lærlinge efter forsøget forventes at være udlært? s... Aktuel fordeling af igangværende forsøgselever på produktionsskoler s Økonomi og finansiering side Bevilling til og forbrug af årselever s Bevilling og udgifter til skoleydelse til forsøgslærlingene s. 0. Nærmere om forsøgets mål og retningslinjer m.v. side.. Kort om mål, målgruppe og retningslinjer for forsøget s... Evalueringer af forsøget s. 4.. Produktionsskoleforeningens opgaver og ansvar i forbindelse med forsøgsprojektet s.4 Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side

3 . Kort om statusrapporten og forsøget Med den følgende rapport gøres der status primo 0 over det satspuljeforsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne, der har løbet siden 004. De efter forsøget igangsatte elever, der endnu ikke har afsluttet deres uddannelse, fortsætter imidlertid deres uddannelse efter retningslinjerne for forsøget, indtil de er udlært eller på anden måde afslutter uddannelsesforløbet. Det forventes, at de sidste forsøgselever vil være udlært omkring nytår 0/4. Lærlingeforsøget blev startet i 004 på initiativ af produktionsskoler, der i 00 søgte og fik en bevilling af satspuljemidlerne til at igangsætte et forsøg. Som led i udmøntningen af satspuljeaftalerne blev der herefter for årene 004 samt 006, 007, 008 og 009 bevilget midler til forsøg med erhvervsuddannelser på produktionsskolerne. Forsøget er siden afløst af en lovgivning om Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse (PBE), der trådte i kraft pr.. august 00. Nærmere om forsøgsprojektets mål og målgruppe samt retningslinjer for forsøget findes i denne rapports sidste afsnit. I det sidste afsnit findes også henvisning til de tidligere foretagne evalueringer samt nærmere om Produktionsskoleforeningens opgaver og ansvar i forbindelse med projektet. De produktionsskoler er: Kalundborgegnens Produktionsskole, Korsør Produktionshøjskole, MultiCenter Syd, Odder Produktionsskole og Randers Produktionshøjskole. Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side

4 . Forsøgets dimensionering Siden 004 har undervisningsministeriet bevilget taxameterudgifter til i alt optag, som fordeler sig således: Forsøgsbevilling i årene 004 samt Antal optag Bemærkning: I alt er der bevilget optag på 0 elever under forsøget. Der er samtidig med bevilling sat et loft over antallet af årselever, som antallet af optag i det enkelte bevillingsår kan udløse. Se nærmere herom under afsnittet om økonomi og finansiering (s. 8) I årene 004, 006 og 007 var det alene de initiativtagende produktionsskoler, der optog lærlinge efter forsøget, men fra 008 blev kredsen udvidet til at omfatte flere produktionsskoler, samtidig med at antallet af optag i det enkelte år blev udvidet. I 008 var der 9 produktionsskoler, der igangsatte lærlingeuddannelser efter forsøget, mens der i 009 var i alt 7 produktionsskoler. Lærlingene, der er erhvervsuddannelseselever efter forsøget, får en ydelse svarende til den ydelse, som andre erhvervsuddannelse uden uddannelsesaftale. Denne ydelse er finansieret af satspuljemidlerne. Med hensyn til størrelsen af disse bevillinger henvises til afsnittet om økonomi og finansiering (se side 0). I perioden fra har der været igangsat i alt uddannelsesforløb på de produktionsskoler, der har deltaget i forsøget. Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side 4

5 Antal faktiske optag i årene 004 samt Antal optag Bemærkning: I alt har der været igangsat uddannelsesforløb efter forsøget. I tabellen ovenfor ses antallet af faktisk påbegyndte forløb. Antallet afviger en smule fra den bevilgede dimensionering i flere af årene. I 004 nåede man kun at optage 9. I 006 var der en ung, som afbrød uddannelsen i optagelsesåret, hvorfor denne plads blev genbesat. I 008, da der skete en udvidelse af antallet af produktionsskoler, nåede man kun at optage 64. I 009 afbrød unge deres uddannelse i optagelsesåret, hvorfor disse to pladser blev genbesat. Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side

6 . Samlet status for de i alt forsøgselever. De følgende oversigter med status for de i alt forsøgselever bygger på oplysninger indhentet fra samtlige deltagende produktionsskoler i perioden medio januar til medio februar 0... Totaloversigt I tabellen nedenfor ses en totaloversigt, der angiver status pr.. februar 0 for de elever, der er startet på en erhvervsuddannelse under forsøget. Som det ses, er i alt 8 færdiguddannede under forsøget. Af de 6, der har fortsat deres uddannelse på anden vis, er overført til en privat eller offentlig virksomhed, der har indgået aftale med den unge om gennemførelse af restlæretiden i den pågældende uddannelse. I alt 4 unge er fortsat i gang med deres uddannelse under forsøget og de sidste forventes at have afsluttet deres uddannelse omkring årsskiftet 0-4. I alt 7 har afbrudt uddannelsen under forsøget. Samlet status primo 0 for de ialt forsøgselever Antal elever Udlært Fortsat i gang Fortsat uddannelse på anden vis 6 7 Frafald Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side 6

7 Status vedr. samtlige forsøgselever. Procentvis fordeling. Udlært Fortsat i gang Fortsat uddannelse på anden vis Frafald % 7% % 6%.. Forsøgselever, der er fortsat i uddannelse på anden vis. I tabellen nedenfor ses en oversigt over de i alt 6 forsøgselever, som er fortsat i uddannelse på anden vis. For de unge, der er fortsat i ordinær læreplads, gælder det, at lærepladsen er fundet i forbindelse med, at den unge har været i ulønnet praktik, og at den private eller offentlige virksomhed herefter har indgået aftale med den unge om den resterende læretid overenskomstmæssig aflønning. Herudover er der 9, som umiddelbart efter afbrydelsen af uddannelsen under forsøget er startet på en anden ordinær - erhvervsuddannelse på en erhvervsskole. Endelig er 4 forsøgselever startet på en EGU i stedet for at færdiggøre deres uddannelse under forsøget. Det skal bemærkes, at der ikke ved denne status er indhentet oplysninger om, i hvilket omfang disse unge har gennemført deres uddannelse, fortsat er i gang med uddannelsen eller Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side 7

8 har afbrudt uddannelsen. Disse oplysninger vil blive indsamlet ved den næste status primo 0. Forsøgselever, der er fortsat i uddannelse på anden vis Antal elever 9 4 Ordinær læreplads Anden EUD EGU.. Kønsfordelingen Kønsfordelingen, som fremgår af den næste tabel, viser, at knapt / af samtlige forløb er påbegyndt af mænd og kun godt / påbegyndt af kvinder. I tal er der tale om mænd og 78 kvinder. Samtlige forsøgselever fordelt på køn. Mænd Kvinder 7% 6% Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side 8

9 Ser vi på kønsfordelingen for samtlige påbegyndte forløb, men her fordelt efter den aktuelle status pr.. februar 0, så viser det sig, at selvom der er en betydelig mindre repræsentation af kvinder, så er der lige så mange kvinder som mænd, der har afbrudt deres uddannelse efter forsøget. At der er færre mænd, der er udlært på nuværende stadium i forsøget, kan skyldes, at mændenes uddannelser gennemgående er noget længere end kvindernes. Status for samtlige forsøgselever fordelt på køn. I procent. Kvinder Mænd Udlært Fortsat i gang Fortsat uddannelse på anden vis Afbrudt.4. Unge med andet oprindelsesland end Danmark Denne tabel viser, hvor mange unge i projektet, der oprindelig kommer fra et andet land end Danmark, heriblandt nogle få unge, som er adopteret af danske familier. Der er tale om i alt 8 unge svarende til knapt 9 % af samtlige påbegyndte forløb. Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side 9

10 Forsøgselever med andet oprindelsesland end Danmark Antal elever.. Aldersfordeling og gennemsnitsalder ved start af uddannelsen Tabellen på næste side viser de unges alder på det tidspunkt, da de påbegyndte deres lærlingeuddannelse efter forsøget. Det bemærkes, at de unge er rubriceret efter det fyldte år på starttidspunktet. Som det fremgår klart af tabellen, ligger tyngdepunktet hos de 7-0 årige, der skriver sig for ikke mindre end 84 % af samtlige påbegyndte forløb. Gennemsnitsalderen er beregnet til 9 år og 6 måneder. Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side 0

11 Samtlige lærlinge fordelt efter deres fyldte år ved start af uddannelsen år 6 år 7 år 8 år 9 år 0 år år år år 4 år.6. Oversigt over samtlige igangsatte uddannelser (fagområder) Nedenfor følger en oversigt over samtlige de erhvervsuddannelser, der er igangsat under forsøget. Det største fagområde er ubetinget levnedsmiddeluddannelserne, som omfatter køkkenassistenter (), kokke (), gastronomassistenter (7), ernæringsassistenter (7), ernæringshjælpere (4) og catere (7) i alt 7 igangsatte uddannelsesforløb, svarende til 4 % af samtlige igangsatte uddannelser. Derefter følger klejnsmede (6 eller 7 %), kontoruddannelser (9 eller 9 %) og tømrere (8 eller 9 % ). De øvrige 66 uddannelser tegner sig for de resterende %. Valget af fagområder afspejler således typisk tilstedeværelsen foruden administration - af traditionelle håndværk på værkstederne hos de deltagende produktionsskoler. Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side

12 Samtlige forsøgselever fordelt på type af erhvervsuddannelse. Antal elever pr. uddannelse Tømrer Snedker Skov- og naturtekniker Serviceassistent Pædagogisk assistent Produktionsassistent Murer Lager- og transportoperatør Køkkenassistent Kontoruddannelse Kontorserviceuddannelse Kok Klejnsmed IT-supporter Hotel- og fritidsassistent Gastronomassistent Faglært landmand Ernæringshjælper Ernæringsassistent Ejendomsstekniker Ejendomsservicetekniker Cater Bådebygger/Skibstømrer Bygningsmaler Automontør Automekaniker Anlægsgartner Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side

13 .7. Oversigt over de 8 gennemførte uddannelser (fagområder) Tabellen nedenfor viser, hvilke uddannelser de pr. februar 0 8 udlærte elever har gennemført. Der er tale om i alt 8 forskellige typer uddannelse. Også for denne gruppe tegner levnedsmiddelområdet, klejnsmedene, kontoruddannelserne og tømrerne sig for 69 % - her af samtlige gennemførte uddannelser. Gennemførte erhvervsuddannelser under forsøget Antal elever pr. uddannelse Tømrer Skov- og naturtekniker Serviceassistent Produktionsassistent Lager- og transportoperatør Køkkenassistent Kontoruddannelse Kontorserviceuddannelse Kok Klejnsmed IT-supporter Gastronomassistent Ernæringshjælper Ernæringsassistent Ejendomsservicetekniker Cater Bådebygger/Skibstømrer Bygningsmaler Oversigt over igangværende uddannelser (fagområder) Den følgende oversigt viser, hvilke uddannelser de pr. februar 0 i alt 4 elever fortsat er i gang med. Der er tale om i alt 6 forskellige erhvervsuddannelser. Også for denne gruppe tegner levnedsmiddelområdet, klejnsmedene, kontoruddannelserne og tømrerne sig den samme procentandel - her 70 % af samtlige igangværende uddannelser. Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side

14 Igangværende erhvervsuddannelser under forsøget. Antal elever pr. uddannelse Tømrer Snedker Murer Lager- og transportoperatør Kontoruddannelse Kok Klejnsmed IT-supporter Hotel- og fritidsassistent Gastronomassistent Ernæringsassistent Ejendomsservicetekniker Cater Bådebygger/Skibstømrer Bygningsmaler Automontør 7.9. Årsager til frafald Det skal bemærkes, at lærlingeforsøget har været et tilbud til unge under år, om hvem det i udgangspunktet er dokumenteret, at de ikke vil kunne gennemføre en uddannelse i det konventionelle uddannelsessystem på grund af massive sociale eller faglige problemer. En oversigt over årsager til frafald bør derfor også forholde sig til den særlige baggrund som den unge møder med ved starten af forsøgsuddannelsen. Det har imidlertid ligget uden for rammerne af denne status at foretage en nærmere undersøgelse og sammenstilling heraf. En nærmere beskrivelse af disse forhold er der tidligere redegjort for i den seneste evaluering af lærlingeforsøget, som er fra 009, hvortil der henvises. I den foreliggende status er antallet af afbrudte forløb pr. februar 0 opgjort til 7 eller lige godt en tredjedel - % - af samtlige igangsatte uddannelser efter forsøget. I oversigten nedenfor er de afbrudte forløb fordelt på en række årsager. Det skal bemærkes, at der ved kategoriseringen er valgt enkle kategorier, selvom begrundelserne i de modtagne indberetninger fra skolerne ofte er mangeartede og komplekse. Placeringen i den enkelte Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side 4

15 kategori er herefter uden en nærmere drøftelse med den enkelte produktionsskole - foretaget ud fra en vurdering af, hvad der er den sandsynlige hovedårsag til afbrydelsen. Årsager til frafald. Antal elever Hvornår kan de sidste lærlinge efter forsøget forventes at være udlært? I nedenstående tabel ses en oversigt over, i hvilket kvartal i 0 og 0 de pr. februar 0 i alt 4 igangværende lærlinge forventes at blive udlært. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at uddannelsestiden for nogle elever kan og sandsynligvis vil blive (yderligere) forlænget, således som mulighederne i øvrigt fremgår af de gældende forsøgsbetingelser. Det må påregnes, at hovedparten af de igangværende elever vil være udlært omkring årsskiftet 00/4. Imidlertid er det vores vurdering, at der vil være en lille gruppe elever, som først vil blive udlært i løbet af 04 på grund af særlige forhold (forlængelser på grund af sygemelding, barsel mv. ) Det skal i denne forbindelse bemærkes, at de til forsøget udmeldte bevillinger kun løber til og med 0. Produktionsskoleforeningen vil derfor i den nærmeste fremtid tage spørgsmålet om finansiering af de sidste dele af de igangsatte uddannelser op med ministeriet. Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side

16 Forventede sluttider for de forsøgselever, der fortsat er i gang Antal elever kvt. 0. kvt. 0. kvt kvt. 0. kvt. 0. kvt. 0. kvt kvt. 0 Bemærkning: Der er elever, hvis slutdato ikke er endelig oplyst ved færdiggørelsen af nærværende status... Aktuel fordeling af igangværende forsøgselever på produktionsskoler Tabellen nedenfor viser, hvilke produktionsskoler der forestår uddannelsen af de i alt 4 igangværende forsøgselever pr. februar 0. I alt 9 produktionsskoler har haft en eller flere forsøgselever, men heraf har 0 produktionsskoler ikke længere nogen lærlinge. I alt 9 produktionsskoler har dermed aktuelt lærlinge i gang. Produktionsskolen med 0 og de skoler med igangværende forsøgslærlinge er alle blandt de oprindelige initiativtagere til og deltagere i forsøget og har dermed haft optag i alle forsøgsårene. Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side 6

17 Igangværende elever under forsøget, fordelt på produktionsskoler. Antal elever pr. skole Ålborg Produktionsskole Vejle Produktions- og Uddannelsescenter Strømmen, Vordingborg-Møn Produktionsskole Skive Produktionshøjskole Marienlyst Silkeborg Produktionshøjskole Ringsted Produktionshøjskole Rebild Produktionsskole Randers Produktionshøjskole Produktionsskolen Vejen Sydfyns Erhvervsforskole Multicenter Syd Lolland Produktionsskole Lille Vildmose Produktionsskole Korsør Produktionshøjskole Kalundborgegnens Produktionsskole Hobro Produktionshøjskole Greve Produktionsskole Grenå Produktionsskole Egå Produktionshøjskole 4 0 Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side 7

18 4. Økonomi og finansiering 4.. Bevilling til og forbrug af årselever I hvert af de forsøgsår i lærlingeprojektet er foruden et maximalt antal optag bevilget et antal årselever, som antallet af optag maximalt må udløse under gennemførelse af uddannelserne for de optagne lærlinge. Nedenfor ses en oversigt over såvel max. antal optag som max. antal årselever vedr. de enkelte bevillingsår. For samtlige forsøgsår gælder det således, at det samlede antal optag (0) maximalt kan udløse 799 årselever. Antal optag og max. antal årselever fordelt på bevillingsår Antal optag Max. antal årselever Bevilling 004 Bevilling 006 Bevilling 007 Bevilling 008 Bevilling 009 Nedenfor følger herefter en oversigt over det faktiske forbrug af årselever, dvs. det antal årselever, som er indberettet til undervisningsministeriet som tilskudsudløsende til de produktionsskoler, der har deltaget i forsøget. Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side 8

19 Faktisk forbrug af årselever på produktionsskolerne under forsøget i årene 004- Antal årselever Kilde: Undervisningsministeriets oplysninger om aktiviteten på produktionsskolerne i de pågældende år. Der kan være foretaget efterfølgende mindre korrektioner af årselevtallet i de enkelte finansår. Som det ses nedenfor er der med udgangen af 0 således udbetalt tilskud til produktionsskolerne svarende til 40 årselever eller halvdelen af det maximale antal årselever (0,4 %) på 799 årselever. Med endnu 4 igangværende årselever, hvoraf ca. halvdelen ventes at afslutte deres forløb i løbet af 0 og den anden halvdel i 0, skønnes det, at det resterende forbrug af årselever på produktionsskolerne vil ligge på maximalt omkring 80 årselever. Altså et maximalt samlet forbrug på produktionsskolerne på omkring 480 årselever. Herved er der taget højde for både eventuelle yderligere forlængelser og yderligere afbrudte forløb. Status vedr. forbrug af årselever ultimo 0 Årselever Hidtidigt forbrug af ÅE 40 Max antal ÅE 799 Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side 9

20 4.. Bevilling og udgifter til skoleydelse til forsøgslærlingene Til udbetaling af skoleydelse til lærlingene under forsøget blev der for hvert af de forsøgsår givet en 4-årig bevilling fra satspuljen. Størrelsen beroede på en forud for bevillingstidspunktet foretaget beregning over de forventede udgifter til skoleydelsen over en 4-årig periode. I tabellen nedenfor ses en oversigt over de enkelte 4-årige bevillinger fra satspuljen. Satspuljebevillinger til skoleydelse. Mio.kr. Hver bevilling til 4 år,6,0 8,0,6,8 Bevilling 004 Bevilling 006 Bevilling 007 Bevilling 008 Bevilling 009 I den næste oversigt ses satspuljebevillingerne til skoleydelse fordelt på de enkelte finansår og er sammenstillet med de faktiske udgifter til skoleydelse, som de er indberettet til undervisningsministeriet af produktionsskolerne, der forestår udbetalingen heraf under lærlingeforsøget. Totalt er der bevilget 4,0 mio. kr. fra satspuljen til finansiering af skoleydelse i årene Som det ses af oversigten, er det kun forbruget i 00, der er oversteget den forventede bevillingsramme i det pågældende år, mens forbruget i de øvrige år har været mindre. Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side 0

21 Satspuljebevillinger til skoleydelse og faktisk forbrug. Mio. kr. Bevillinger Forbrug 8,4 7, 7,9 8,7,0,0 0,,4,6,9 4,,8 4,8,7,6,, I den følgende oversigt ses det faktiske forbrug af skoleydelse i perioden Faktisk forbrug af skoleydelse Kroner Kilde: Undervisningsministeriets oplysninger om udbetalt skoleydelse til forsøgslærlinge på produktionsskolerne i de pågældende år. Der kan være foretaget efterfølgende mindre korrektioner af udgifterne i de enkelte finansår. I den sidste tabel nedenfor ses status over udgifterne til skoleydelse ved udgangen af 0. De samlede udgifter er opgjort til kr. til såvel unge under 8 år som unge på 8 år og derover. Der er således på nuværende tidspunkt forbrugt 77,6 % af de samlede satspuljebevillinger på i alt 4,0 mio. kr. Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side

22 Med endnu 4 igangværende årselever, hvoraf ca. halvdelen ventes at afslutte deres forløb i løbet af 0 og den anden halvdel i 0, skønnes det, at de resterende udgifter til skoleydelse vil ligge på maximalt 6, mio. kr. altså en maximalt samlet udgift til skoleydelse på omkring 8 mio. kr. Herved er der som ved skønnet over antallet af årselever - taget højde for både eventuelle yderligere forlængelser og yderligere afbrudte forløb. Status vedr. udgifter til skoleydelse ultimo 0 Mio. kr. Bevilling 4,0 Forbrug,8 Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side

23 . Nærmere om forsøgets mål og retningslinjer m.v... Kort om mål, målgruppe og retningslinjer for forsøget Formålet med forsøget er i et samarbejde mellem erhvervsskoler og produktionsskoler at give grupper af unge, som i udgangspunktet på grund af dokumenterede sociale og/eller faglige vanskeligheder - ikke ville kunne fuldføre en erhvervsuddannelse på traditionel vis, mulighed for alligevel at opnå en erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelsen tilrettelægges og gennemføres imidlertid på en anden måde, nemlig med basis og afsæt i det særlige læringsmiljø på produktionsskolerne, men således at eleven ved svendeprøven måles med samme tommestok som alle andre erhvervsuddannelseselever. Formålet er således også at bidrage til opfyldelse af målsætningen om, at 9 % af alle unge får en ungdomsuddannelse. Karakteristisk for de unge, der er startet op som elever i forsøget, er, at de gerne vil have en erhvervsuddannelse, men at de af forskellige grunde ofte ikke selv anser det for en realistisk mulighed. Det er eksempelvis unge, som socialt og fagligt ikke formår at holde trit med gennemsnittet, eller som har svært ved at begå sig i uddannelsesmiljøet på de store erhvervsskoler. Det er unge, der lærer langsomt og har brug for alternative indlæringsmetoder, hvis det skal lykkes dem at få en kompetencegivende uddannelse. Det er unge, der ofte i lange perioder har brug for langt mere social støtte og nærhed, end de kan forvente at få på den ordinære erhvervsskole eller i praktikpladsen i den private virksomhed. Uddannelserne kan have en fleksibel varighed afhængig af elevernes forudsætninger og endemålet for uddannelsen. Uddannelsen skræddersys til den enkelte elev, men det understreges at, uddannelsen giver en erhvervs- og uddannelseskompetence på lige fod med en tilsvarende ordinær erhvervsuddannelse. Uddannelsesmålene og kravene til skoleundervisningens og praktikuddannelsens indhold følger således de almindelige regler om erhvervsuddannelserne. Det særlige ved forsøget er, at uddannelsen i store træk gennemføres på en produktionsskole, der kan godkendes til at gennemføre både skoledelen (primært ved forlægning af grundforløbet til produktionsskolen) og praktikdelen i en given erhvervsuddannelse. Gennemførelsen sker i øvrigt i et tæt samarbejde mellem den relevante erhvervsskole samt det respektive faglige udvalg og produktionsskolen. Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side

24 .. Evalueringer af forsøget Der er foretaget flere evalueringer af projektet. Første gangs en midtvejsevaluering, der er fra september 006, og dernæst en endelig evaluering fra september 007 til satspuljeudvalget ved afslutningen af 4-års perioden for det første optag i 004. Senest foreligger en opfølgende evaluering fra februar 009, som omfatter situationen for de alle deltagende lærlinge til og med optaget i Produktionsskoleforeningens opgaver og ansvar i forbindelse med forsøgsprojektet I forbindelsen med bevillingerne fra satspuljeudvalget blev der bevilget tilskud til Produktionsskoleforeningen til udgifter til konsulentbistand og administration af forsøgsprojektet. I denne forbindelse forventes det af undervisningsministeriet, at der årligt fremsendes em status over projektet, herunder aktivitet og mål. I øvrigt har Produktionsskoleforeningen ansvaret for at orientere de deltagende produktionsskoler om, at de samarbejdende erhvervsskoler skal informeres om forsøget som beskrevet i en orientering fra undervisningsministeriet om forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskoler at underrette ministeriets tilskudskontor om, hvilke produktionsskoler der deltager i forsøget at de i bevillingerne anførte optag ikke udløser mere de i bevillingerne anførte maximale antal årselever i forsøgsperioden at indskærpe en række forsøgsbetingelser over for de deltagende produktionsskoler, herunder om praktikdelens gennemførelse på produktionsskolen, om taxameterbevillingen til produktionsskolen, om optællingsregler, idet forsøgseleverne er erhvervsuddannelseselever i praktik på produktionsskolen samt om forsøgselevernes arbejdstid. at eventuel udlægning af forsøgsbetingelser m.v. sker i samarbejde med undervisningsministeriet inden offentliggørelse. Begge evalueringsrapporter kan findes på Produktionsskoleforeningens hjemmeside: (se under logoet Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse og søg under Evalueringer ). Forsøg med erhvervsuddannelse på produktionsskolerne. Status 0 Side 4

PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides:

PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides: Oktober 2015 Produktionsskolernes forslag i forbindelse med finanslovsforhandlinger 2016: Der skal gives bedre mulighed for at unge der deltager i et målrettet forløb på produktionsskolen kan gå på produktionsskolen

Læs mere

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2013

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2013 Februar 2014 Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2013 Ordinære elever Aktiverede elever Udviklingen i ordinære og aktiverede årselever siden 1996 Kombinationsforløb Udnyttelsen af 10 % kvoten

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2012

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2012 Februar 2013 Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2012 Det samlede antal ordinære årselever i 2012 blev på 7.611 årselever en lille stigning i forhold til 2011 på 1,5 % - og fortsat lidt under

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Juni 2015 Afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelse Undervisningsministeriet Indhold Afsæt for reformen, mål og overordnede initiativer Nedslagspunkter: Optagelse

Læs mere

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Februar 2015 Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Ordinære elever Aktiverede elever Udviklingen i ordinære og aktiverede årselever siden 1996 Kombinationsforløb Udnyttelsen af 10 % kvoten

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter

Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, november 2015 Egu-vejledning Vejledning for opgørelse af refusionsberettigede udgifter 2015.1-1 - Indholdsfortegnelse Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Gennemgang af søgekøen

Gennemgang af søgekøen Gennemgang af søgekøen Af Kontor for Analyse og Administration Som en del af udmøntningen af vækstpakken 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang af søgekøen, hvor erhvervsskolerne

Læs mere

Det fælleskommunale samarbejde om at efterleve aftalerne sker i to spor.

Det fælleskommunale samarbejde om at efterleve aftalerne sker i to spor. N O TAT Udmøntning af praktikpladsaftale Aftalen om ekstraordinært at oprette 1.320 praktikpladser i 2010 har sa m- menhæng til trepartsaftalen fra 2007, som indebærer, at kommunerne skal oprette flere

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541 Til Praktikcentre / Erhvervsskoler Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om praktikpladsinitiativerne

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

FORSØGSPROJEKTET PRODUKTIONSBASERET LÆRLINGEUDDANNELSE

FORSØGSPROJEKTET PRODUKTIONSBASERET LÆRLINGEUDDANNELSE FORSØGSPROJEKTET PRODUKTIONSBASERET LÆRLINGEUDDANNELSE Afsluttende evaluering September 2007 Slutevaluering af forsøgsprojektet I forbindelse med aftalen og bevillingen af satspuljemidler til forsøgsprojektet

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

23. april 2009 Sags nr.: 152.64C.021

23. april 2009 Sags nr.: 152.64C.021 Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Evaluering af initiativ 4.2.6 Målretning af

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 14. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring.

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring. Vejle, d. 26. februar 2010 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser,

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009 Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om den løbende evaluering af ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2008/2009 Resumé Indledning Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Praktikpladssituationen generelt 1 Praktikpladsstatistikken for august 2009 viser følgende hovedtendenser: Der er indgået 18.876 uddannelsesaftaler i perioden

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

EGU-oplysningsskema Den unge Hvis den unge er under 18 år forældre/værge Indstiller

EGU-oplysningsskema Den unge Hvis den unge er under 18 år forældre/værge Indstiller Dato Den unge Adresse Kommune CPR-nummer Hvis den unge er under 18 år forældre/værge Adresse Kommune CPR-nummer Indstiller Stilling 1 Virksomhed Virksomhedens adresse Relation til den unge Vejleder, sagsbehandler,

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Vedrørende: Registrering af produktionsskolebaseret eud i EASY-P, EASY-A og Elevplan 28.09.2012 Version: 3 Primært præciseringer i EASY-A afsnit vedr. årselevbidrag

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2010

Notat om finanslovsforslag 2010 Notat om finanslovsforslag 2010 I det følgende vil finanslovsforslag 2010 s konsekvenser for SOSU-skolerne blive beskrevet. Der startes med en tabel, der viser taxametre for 2009 og forslaget til taxametre

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2002 SUS nr. 10 November 2003 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-37-3 Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tillægsaftale vedr. satspuljemidler Følgende aftale er indgået mellem Regionernes

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune Skole- og Børneudvalget Børn og Kultur Skole og Klub Sagsnr. 190784 Brevid. 1280475 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 40 66 hanneo@roskilde.dk NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Læs mere

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases.

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases. Indledning I denne handlingsplan har vi arbejdet med de udfordringer vi på Gråsten Landbrugsskole har i forbindelse med øget gennemførelse på vore uddannelser. Vi vil se på hvilke tiltag der har virket

Læs mere

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse

Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 198 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Udsatte børn og unges videre vej i uddannelse El Mange udsatte børn og unge får en god skolegang og kommer

Læs mere

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område

Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets område Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Milliardpotentiale i skolepraktikken

Milliardpotentiale i skolepraktikken Mere end 3.000 elever på erhvervsskolerne uden praktikplads Milliardpotentiale i skolepraktikken Flere tusinde unge står stadig uden mulighed for at færdiggøre deres uddannelse, fordi de ikke kan finde

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odder Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelser m.v. Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 135 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Samarbejdspartnere: Hadsund Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole, UU Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune.

Samarbejdspartnere: Hadsund Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole, UU Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune. 3.0 Arbejdsmarked Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Sæt MERE skub i egu 2. Kommunens navn, adresse, tlf.nr., e-mail, www og samarbejds-partnere Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1 9500 Hobro 97 11

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kofoeds Skole Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Denne vejledning er tænkt som en hjælp, når kommunerne skal indberette aktiviteter og refusionsberettigede udgifter til

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009

Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009 Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Petersen Tilgangen af elever til erhvervsgrunduddannelsen (egu) steg med over 30 pct. i 2009. Andelen af kvinder der påbegyndte

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse. 2SO JYHGUIUHPU\NNHWNRPSHWHQFHYXUGHULQJSn HUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH %DJJUXQG Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland

Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland Lars Haugaard Institut for Bioscience Aarhus Universitet Grenåvej 14, 8410 Rønde. E. post.: laha@dmu.dk Faglig kommentering: Aksel Bo Madsen 1 1. Baggrund for

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Kold College (Dalum UddannelsesCenter) Institutionsnummer: 461305 Dato: 1. marts 2011 Thomas Johansen, Formand for bestyrelsen

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Ansøgning og optag til grundforløb på social- og sundhedsuddannelserne Vinter 2016

Ansøgning og optag til grundforløb på social- og sundhedsuddannelserne Vinter 2016 Februar 2016 Ansøgning og optag til grundforløb på social- og sundhedsuddannelserne Vinter 2016 tlf. 42 41 35 01, e-mail: lederforeningen@sosu.dk 1 Søge- og optagetal fra de 16 SOSU-skoler har i januar-februar

Læs mere

Erhvervsakademi Sydvest

Erhvervsakademi Sydvest Erhvervsakademi Sydvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S. Svar på samrådsspørgsmål O-S. Folketingets Uddannelsesudvalg

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S. Svar på samrådsspørgsmål O-S. Folketingets Uddannelsesudvalg Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt Bilag 1 TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S Svar på samrådsspørgsmål

Læs mere

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Forfatter: Tine Høtbjerg Henriksen Med input fra Kurt Johannesen,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

SPS - statistikrapport 2009. Specialpædagogisk Støtte på Frie Grundskoler, Frie Kostskoler, Ungdomsuddannelser og Videregående Uddannelser

SPS - statistikrapport 2009. Specialpædagogisk Støtte på Frie Grundskoler, Frie Kostskoler, Ungdomsuddannelser og Videregående Uddannelser SPS - statistikrapport 2009 Specialpædagogisk Støtte på Frie Grundskoler, Frie Kostskoler, Ungdomsuddannelser og Videregående Uddannelser Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger

Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Unge med handicap i ungdomsuddannelsessystemet muligheder og støtteforanstaltninger Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Torsdag d. 24. september 2009 UU-Roskilde Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Kompetencedækning i folkeskolen (2014/2015) og anvendelse af statslige kompetencemidler

Kompetencedækning i folkeskolen (2014/2015) og anvendelse af statslige kompetencemidler Maj 2015 Kompetencedækning i folkeskolen (2014/2015) og anvendelse af statslige kompetencemidler (2014) Et af de centrale elementer i folkeskolereformen er at opnå fuld kompetencedækning i undervisningen.

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Brøndby Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Brøndby Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Brøndby Kommune Vores gode eksempler for Brøndby Kommune

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning

Udkast til Samarbejdsaftale mellem. af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning Udkast til Samarbejdsaftale mellem Herning Kommune og Produktionsskolen i Herning Kommune om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Herning 1. Aftalens parter I henhold til Lov om erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere unge i uddannelse og job

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere unge i uddannelse og job Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om flere unge i uddannelse og job (5. november 2009) Aftaleparterne enige om at fastholde

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

1. Lovgivningsmæssigt krav om EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015

1. Lovgivningsmæssigt krav om EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015 Vedrørende: EUD10 tilbud i Randes Kommune fra 1.8. 2015 Sagsnavn: EUD10 tilbud i Randers Kommune fra 1. august 2015 Sagsnummer: 17.02.36-A00-2-14 Skrevet af: Skoleafdelingen Forvaltning: Sekretariatet

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information November 2012 Lidt af hvert Udviklingsopgaver 2013 AMU Udvalgene har netop afsluttet vurderingen og beskrivelsen af de udviklingsopgaver, der

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

Arkitektskolen Aarhus

Arkitektskolen Aarhus Arkitektskolen Aarhus Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ringsted Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Ringsted Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Ringsted Kommune Vores gode eksempler for Ringsted

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til AER 01.09.2009 inden for MI's områder

Oversigt over ansøgninger til AER 01.09.2009 inden for MI's områder U:\Sekretariatet\Administration og lovgivning\\ 01-04-2008 Oversigt over ansøgninger til 01.09.2009 inden for MI's områder BILAG 3.1 EUC Syd Målrettet søgning efter lærepladser Vejlede EUD elever fra overgangen

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i 2006 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr.

Læs mere