NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3"

Transkript

1 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold RAPPORT 2 INDHOLD 1 Indledning 2 2 Tidligere og nuværende forhold 3 3 Undersøgelsen Resultater og vurdering af undersøgelserne 4 4 Vurdering af forureningsklasser og mængder Klassifikation 5 5 Bortskaffelse af overskudsjord 6 6 Sortering 7 PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. PR-02 VERSION 1 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET prkj KONTROLLERET hnb GODKENDT prkj Projekt dokumenter/prkj docx

2 BILAG Bilag A Bilag B Bilag C Bilag D Bilag E Bilag F Bilag G Bilag H Bilag I Bilag J Bilag K BELIGGENHEDSPLAN BEGRAVEDE MOLEKONSTRUKTIONER, OPFYLDNINGSOMRÅDER M.V. LOKALISERINGSPLAN BORERAPPORTER FORURENINGSKLASSER 0,5-1,0 m u.t. FORURENINGSKLASSER 1,0-2,5 m u.t. FORURENINGSKLASSER 2,5-4,0 m u.t. FORURENINGSKLASSER 4,0-5,5 m u.t. FORURENINGSKLASSER 5,5-7,0 m u.t. SAMLET ANALYSEOVERSIGT FORDELING AF JORDKLASSER 1 Indledning Bascon A/S har på vegne af Arealudvikling Aarhus bedt COWI om at udarbejde en orienterende miljøvurdering af jordbundsforholdene på del af Pier 4 på Aarhus Havn, betegnet Nikoline Kochs Plads og Ø4, i forbindelse med et planlagt salg af arealerne. Formål Den orienterende miljøvurdering af fyldet forventes indgå i et kommende udbud, således at forudsætningerne for de bydendes vurdering af bortskaffelsesomkostninger for overskudsjorden ensrettes og forbedres. I vurderingen fastlægges en sandsynlig fordeling af forureningsklasser i byggefeltet. Ø4 er den sydligste ø på Pier 4s østlige side. Kanal mellem Ø3 og Ø4 er ikke etableret endnu. Nikoline Kochs Plads er beliggende mellem bassin 7 og Dagmar Petersens Gade/Kystpromenaden, jf. oversigtsplanen i bilag A. De gennemførte miljøundersøgelser er udarbejdet i kombination med geotekniske undersøgelser på Nikoline Kochs Plads. De geotekniske undersøgelser er afrapporteret særskilt. Forudsætninger Bedømmelsen af forureningsforholdene på Ø4 er sket på grundlag af følgende materiale: Projekt dokumenter/prkj docx

3 Nikoline Kochs Plads og Ø4, Aarhus havn, Vurdering af forureningsforhold 3/7 Århus Havn, Bebyggelse på Pier 4, Geoteknisk placeringsundersøgelse, GEO projekt nr , rapport 11, , opdateret rapport 2 af Analyseresultater, Milana , lab.nr Kortlægningsmateriale, Region Midt vedr. lokalitet og Omfang Den indledende miljøvurdering omfatter Ø4 og Nikoline Kochs Plads, beliggende som vist på beliggenhedsplanen i bilag A. Bruttoareal for Ø4 er ca m 2, ekskl. kanalområdet og ca m 2 for Nikoline Kochs Plads. Anvendelse Den indledende miljøvurdering af forureningsforholdene er udført på grundlag af 10 boringer med tilhørende kemiske analyser. Vurderingen kan anvendes til en overordnet bedømmelse og fastlæggelse af udbudsforudsætninger af forureningsforholdene på arealet. Betingelser for bortskaffelse af overskudsjord fra et kommende byggeri, skal efterfølgende afklares med Århus Kommune. Opfyld, molekonstruk. 2 Tidligere og nuværende forhold Nordhavnens Pier 4 med Containerterminal Nord blev taget i brug i 1974 og er flere gange udbygget i takt med en stærkt voksende containertrafik. Ifølge Århus Havn består Ø4 af hovedsageligt af "sandfyld på uddybningsfyld" og kun en mindre del mod vest af "blandet sand og byfyld". Aarhus Havns registrering af opfyld er vist på bilag B. Jf. Århus Havns registrering findes en begravet molekonstruktion (stenmole), som går gennem Nikoline Kochs Plads nordvestlige side. Molens forventede beliggenhed er ligeledes gengivet på bilag B. Arealerne er befæstet med ca. 0,15-0,6 m asfalt. Kortlagte arealer En mindre del af Ø4 (sydvestlige område) er kortlagt på vidensniveau 1 med lok.nr På arealet har der delvist været drevet korn og foderstofaktiviteter (Nordisk Melasse) i perioden fra Miljøundersøgelsen fra 2006, jf. /1/ har ikke vist forureningsindhold over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier. Det resterende areal er kortlagt på V1, lok.nr , og har siden etablering af Pier 4 været anvendt som containerterminal. På Nikoline Kochs Plads har der ud over containerterminal ligeledes været kontor for Toyota Truck Denmark og for Vi-Ka Spedition af 2005 Aps, samt "kranfører pavillion", der antages at være en velfærdsbygning. Aktiviteterne vurderes ikke at medføre en potentiel forureningsrisiko. Aarhus Kommune, Natur og Miljø har ingen oplysninger om spild eller andre miljøsager indenfor arealet som kan have medført en forurening af jorden. Projekt dokumenter/prkj docx

4 4/7 Nikoline Kochs Plads og Ø4, Aarhus havn, Vurdering af forureningsforhold 3 Undersøgelsen GEO har i maj 2006 gennemført en geoteknisk placeringsundersøgelse jf. /1/, hvorfra der er udvalgt jordprøver til beskrivelse af fyldets miljømæssige tilstand. I forbindelse med de geotekniske undersøgelser i 2006 er der udtaget jordprøver fra 5 boringer, (Ø4) og 50 (Nikoline Kochs Plads), med det formål at beskrive fyldets miljømæssige tilstand stikprøvevist. Der er udtaget to prøver pr. boring. I supplement hertil har COWI udført 3 boringer, B101, B102 og B107 på Nikoline Kochs Plads, hvoraf de to er kombinerede geo- og miljøboringer og 4 supplerende boringer på Ø4, B103-B106. Miljøundersøgelsen har undersøgt jorden til 7,0 m.u.t., som omtrentligt svarende til udgravningsniveauet for etablering af kælder i to etager. Der er udtaget prøver fra 0,5-1,0 m, og m herefter pr. 1,5 m, svarende til 5 pr. boring, i alt 35 prøver. Boringernes placering er vist i på bilag C. Miljøtekniske borerapporter er vedlagt i bilag D. Jordbundsforhold 3.1 Resultater og vurdering af undersøgelserne Under en belægning bestående af asfalt (0,15-0,60 m) er der på Ø4 overvejende registreret grålige velsorterede aflejringer af sandfyld, stedvist leret med skaller af marin oprindelse ned til mindst 7,0 m u.t. I B104 og B105 er fyldtykkelsen dog kun registreret til ca. 4 m u.t., mod et forventet lavere niveau. Laggrænsen for fyldet vurderes derfor for disse boringer at være usikker. Fyldet underlejres generelt af gytje og sand eller fedt ler. Fyldaflejringerne kan karakteriseres som "homogene". På Nikoline Kochs Plads er der under asfaltbelægningen truffet fyld til ca. 7 m eller dybere, som overvejende består af sandede grålige aflejringer med skaller og stedvist fedt lerfyld. Affald Analyseresultater Der er ikke registreret affald (tegl, slagger, brokker eller andet affald) i fylden, ud over sporadiske indhold af asfalt og aske? umiddelbart under belægningen i boring 43 i betydeligt omfang, hverken på Nikoline Kochs Plads eller på Ø4. I boring 41 (Ø4) er der truffet et sporadisk indhold af asfalt. Indholdene vurderes at stamme fra belægningen, løsrevet under borearbejdet i toppen af fyldet. En samlet analyseoversigt med klassifikation (jf. modtagekrav Århus Havn) fremgår af bilag J. Olieprodukter/tjærestoffer Der er registreret et forhøjet indhold af totalkulbrinter i boring 41 i 0,5 m u.t., primært fortolket som en højtkogende olie, svarende til motor/smøreolie og eller tjære/asfalt. Koncentrationsniveauet er svarende til let forurenet jord. I boring 42 og 43 er der umiddelbart under belægningen og samme niveau som boring 41 (0,5 m u.t.) registreret et forhøjet indhold at totalkulbrinter og i boring 42 er der desuden et forhøjet indhold af tjærekomponenten benz(a)pyren, svarende til kraftigere forurenet jord. Det forhøjede indhold har et kogepunktsinterval som motor/smøreolie eller lign. og/eller et tjæreprodukt (asfalt, tagpap eller lign.). Projekt dokumenter/prkj docx

5 Nikoline Kochs Plads og Ø4, Aarhus havn, Vurdering af forureningsforhold 5/7 I B101er der registreret et svagt forhøjet indhold af benz(a)pyren umiddelbart under belægningen og i nederste prøvetagningsniveauer benz(a)pyren og totalkulbrinter, højtkogende kulbrinter, motor/smøreolie eller tjære/asfalt 4,0-7,0 m u.t, Tungmetaller Vurdering af arealer Der er påvist et forhøjet indhold af nikkel i forhold til Miljøstyrelsens Jordkvalitetskriterier i B104 og B105 i niveauet 5,5 til 7,0 m u.t.og kan karakteriseres som kraftigere forurenet. Jf. jordbeskrivelserne for B104 og B105 indikerer det forhøjede indhold af nikkel at prøverne er udtaget i fyld. Opfyldningen ved Nikoline Kochs er sket med "blandet sand og byfyld", jf. bilag B. I nærværende undersøgelser er der ikke truffet betydelige indhold af affald, som indikerer at opfyldningen skulle være inhomogen og der er ikke truffet forureningsindhold større end grænseværdierne for let forurenet jord på Aarhus Havn. På grundlag af undersøgelsens resultater er der ikke indikationer på problematiske forureningsmæssige forhold. Opfyldningen på Ø4 vurderes uproblematisk i forhold til affald. Der er ikke truffet betydeligt indhold af affald i de udførte boringer, hvilket er i overensstemmelse med opfyldningshistorikken. De områder, hvor der er påvist kraftigere forurenet jord, 42-43, samt B104 og B105, bør indgå i en supplerende forureningsmæssig afklaring af området forud for et anlægsarbejde. Forureningsklasser 4 Vurdering af forureningsklasser og mængder Klassifikationen er udført i henhold til modtagekrav for bortskaffelse af overskudsjord til Århus Havns jordtippe /3/, fordelt på forureningsklasserne 1 Ren jord 2 Let forurenet jord 3 Forurenet jord, i daglig tale "kraftigere forurenet", som overstiger Aarhus Havns grænseværdier. 4.1 Klassifikation For at belyse fordelingen af jorden ned til et niveau svarende til to kælderetager er der udarbejdet en klassifikation og en mængdeberegning af overskudejorden i fald den bortskaffes. Klassifikationen kan ikke anvendes til en bortskaffelse af overskudsjord og vil kun kunne anvendes i en orienterende bedømmelse af fordeling af overskudsjorden i forureningsklasserne ovenfor. Ø4 er inddelt i 8 delarealer og Nikoline Kochs Plads i 4 delarealer, som hver er repræsenteret af de udførte boringer. Fra hver af de udførte boringer B101-B107 er der anvendt 5 analyser og fra de tidligere udførte undersøgelser fra 2006 er der anvendt 2 analyser. Generelle forudsætninger Jf. mængdeopgørelsen i bilag K. Lagdeling Klassifikationen opgøres i 5 niveauer, inden for hvert af klassifikationsarealerne, jf. de angivne niveauer som anført i tabel 1. Projekt dokumenter/prkj docx

6 6/7 Nikoline Kochs Plads og Ø4, Aarhus havn, Vurdering af forureningsforhold Niveau (m.u.t.) 0,5-1,0 1,0-2,5 2,5-4,0 4,0-5,5 5,5-ca. 7,0 Tabel 1 Definition af laggrænser Der er forudsat et vandret afgravningsniveau, hvilket medfører at nederste lags tykkelse afhænger varierer i forhold til den aktuelle terrænkote. Forureningsklasser De tolkede jordklasser er som udgangspunkt sket ud fra de relevante analyseresultater. Da der i de tidligere udførte boringer kun er udtaget 2 analyser, er der tildelt forureningsklasse som "ren jord" i de niveauer som mangler. Mængder Ud fra de opstillede forudsætninger fordeler forureningsklasserne sig som anført i tabel 3. Beregning af mængderne fremgår af bilag K. Ø4 Nikoline Kochs Plads FORURENINGSKLASSER Volumen-fast mål [m3] Andel % Volumenfast mål [m3] Andel % Ren jord, m ,7% ,6% Let forurenet jord, m ,4% ,4% Forurenet jord ,0% 0 0,0% Kontrolsum ,0% ,0% Mængderne er fratrukket asfaltbefæstelsen Tabel 3 Estimering af fordeling af forureningsklasser ned til "2. kælderetage". Fordelingen af mængder og forureningsklasser er et groft estimat, som kun kan anvendes som udbudsforudsætninger, dvs. ved en indledende prissætning i tilbudsfasen. Fordelingen af forureningsklasser i de 5 lag er vist i bilag E til I. 5 Bortskaffelse af overskudsjord Forud for bortskaffelse af overskudsjord fra arealerne skal dette koordineres med Århus Kommune, Virksomheder og Jord. Omkostninger til bortskaffelse af hot-spots i felterne (0,5-1,0 m), samt i B104 og B105 (5,5-7,0 m) forventes at kunne reduceres ved gennemførelse af afgrænsende undersøgelser. Projekt dokumenter/prkj docx

7 Nikoline Kochs Plads og Ø4, Aarhus havn, Vurdering af forureningsforhold 7/7 6 Sortering Begge arealer jf. afsnit 2 dannet som følge af opfyldning med gråt marint havsand (Ø4) og med "blandet sand og byfyld" (Nikoline Kochs Palds). Risikoen for at træffe affald, som er påkrævet frasorteret ved bortskaffelse vurderes at være ret begrænset på Ø4, mens risikoen for at træffe fyld som skal sorteres forud for bortskaffelse på Nikoline Kochs Plads er større på baggrund af opfyldningshistorikken, selvom der ved undersøgelsen ikke er truffet betydeligt indhold af affald. Projekt dokumenter/prkj docx

8 Bilag A BELIGGENHEDSPLAN Projekt dokumenter/prkj docx

9

10 Bilag B BEGRAVEDE MOLEKONSTRUKTIONER, OPFYLDNINGSOMRÅDER M.V. Projekt dokumenter/prkj docx

11

12 Bilag C LOKALISERINGSPLAN Projekt dokumenter/prkj docx

13 trappe og rampe 2.halvår e ta ble ring a f kanal 2.h alvå r etablerin af halv bredde kanaler udfor Lighthouse og isbjerget 1.halvår 2014 midlert. adgang april trappe etablering af halv kanal 1.halvår 2013 etablering af kanal 2.halvår 2014 etablering af bro etablering af plads 2.halvår halvår 2014 e ta ble ring a f bro 2.h alvå r etablering af kanal 1.halvår halvår 2014 e ta ble ring a f kanal 2.h alvå r resterende del af DP gade etablering af kanal 1.halvår 2015 etablering af kanal 1.halvår 2015 etablering af bro 2.halvår 2014 etablering af bro og kanal 2.halvår 2015 opstart grundmodning 1.halvår opstart grundmodning 2.halvår 2014 g rundmodning 2.halvår 2015 B101 B107 B B B B105 B AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN VURDERING AF FORURENINGSFORHOLD BORINGSLOKALISERING COWI A/S Telefon Jens Chr. Skous Vej 9 Telefax Aarhus C WBS-nr. Udarb. Kontr. Godk. Mål Dato Dokument nr. Bilag C A PRKJ HNB PRKJ 1:3.000 (A3) 12. maj 2013 Rev. 1

14 Bilag D BORERAPPORTER Projekt dokumenter/prkj docx

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Bilag E FORURENINGSKLASSER 0,5-1,0 m u.t. Projekt dokumenter/prkj docx

34 trappe og rampe 2.halvår e ta ble ring a f kanal 2.h alvå r etablerin af halv bredde kanaler udfor Lighthouse og isbjerget 1.halvår 2014 midlert. adgang april trappe etablering af halv kanal 1.halvår 2013 etablering af kanal 2.halvår 2014 etablering af bro etablering af plads 2.halvår halvår 2014 e ta ble ring a f bro 2.h alvå r etablering af kanal 1.halvår halvår 2014 e ta ble ring a f kanal 2.h alvå r resterende del af DP gade etablering af kanal 1.halvår 2015 etablering af kanal 1.halvår 2015 etablering af bro 2.halvår 2014 etablering af bro og kanal 2.halvår 2015 opstart grundmodning 1.halvår opstart grundmodning 2.halvår 2014 g rundmodning 2.halvår 2015 B101 B107 B B B B105 B AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN VURDERING AF FORURENINGSFORHOLD FORURENINGSKLASSER 0,5-1,0 m u.t. COWI A/S Telefon Jens Chr. Skous Vej 9 Telefax Aarhus C WBS-nr. Udarb. Kontr. Godk. Mål Dato Dokument nr. A PRKJ HNB PRKJ 1:3.000 (A3) 12. maj 2013 Rev. Bilag E 1

35 Bilag F FORURENINGSKLASSER 1,0-2,5 m u.t. Projekt dokumenter/prkj docx

36 trappe og rampe 2.halvår e ta ble ring a f kanal 2.h alvå r etablerin af halv bredde kanaler udfor Lighthouse og isbjerget 1.halvår 2014 midlert. adgang april trappe etablering af halv kanal 1.halvår 2013 etablering af kanal 2.halvår 2014 etablering af bro etablering af plads 2.halvår halvår 2014 e ta ble ring a f bro 2.h alvå r etablering af kanal 1.halvår halvår 2014 e ta ble ring a f kanal 2.h alvå r resterende del af DP gade etablering af kanal 1.halvår 2015 etablering af kanal 1.halvår 2015 etablering af bro 2.halvår 2014 etablering af bro og kanal 2.halvår 2015 opstart grundmodning 1.halvår opstart grundmodning 2.halvår 2014 g rundmodning 2.halvår 2015 B101 B107 B B B B105 B AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN VURDERING AF FORURENINGSFORHOLD FORURENINGSKLASSER 1,0-2,5 m u.t. WBS-nr. Udarb. Kontr. Godk. A PRKJ HNB PRKJ COWI A/S Telefon Jens Chr. Skous Vej 9 Telefax 8000 Aarhus C Mål Dato 1:3.000 (A3) 12. maj Dokument nr. Rev Bilag F

37 Bilag G FORURENINGSKLASSER 2,5-4,0 m u.t. Projekt dokumenter/prkj docx

38 trappe og rampe 2.halvår e ta ble ring a f kanal 2.h alvå r etablerin af halv bredde kanaler udfor Lighthouse og isbjerget 1.halvår 2014 midlert. adgang april trappe etablering af halv kanal 1.halvår 2013 etablering af kanal 2.halvår 2014 etablering af bro etablering af plads 2.halvår halvår 2014 e ta ble ring a f bro 2.h alvå r etablering af kanal 1.halvår halvår 2014 e ta ble ring a f kanal 2.h alvå r resterende del af DP gade etablering af kanal 1.halvår 2015 etablering af kanal 1.halvår 2015 etablering af bro 2.halvår 2014 etablering af bro og kanal 2.halvår 2015 opstart grundmodning 1.halvår opstart grundmodning 2.halvår 2014 g rundmodning 2.halvår 2015 B101 B107 B B B B105 B Tildelt forureningsklasse (ingen analyse) AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN VURDERING AF FORURENINGSFORHOLD FORURENINGSKLASSER 2,5-4,0 m u.t. WBS-nr. Udarb. Kontr. Godk. A PRKJ HNB PRKJ COWI A/S Telefon Jens Chr. Skous Vej 9 Telefax 8000 Aarhus C Mål Dato 1:3.000 (A3) 12. maj Dokument nr. Rev Bilag G

39 Bilag H FORURENINGSKLASSER 4,0-5,5 m u.t. Projekt dokumenter/prkj docx

40 trappe og rampe 2.halvår e ta ble ring a f kanal 2.h alvå r etablerin af halv bredde kanaler udfor Lighthouse og isbjerget 1.halvår 2014 midlert. adgang april trappe etablering af halv kanal 1.halvår 2013 etablering af kanal 2.halvår 2014 etablering af bro etablering af plads 2.halvår halvår 2014 e ta ble ring a f bro 2.h alvå r etablering af kanal 1.halvår halvår 2014 e ta ble ring a f kanal 2.h alvå r resterende del af DP gade etablering af kanal 1.halvår 2015 etablering af kanal 1.halvår 2015 etablering af bro 2.halvår 2014 etablering af bro og kanal 2.halvår 2015 opstart grundmodning 1.halvår opstart grundmodning 2.halvår 2014 g rundmodning 2.halvår 2015 B101 B107 B B B B105 B Tildelt forureningsklasse (ingen analyse) AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN VURDERING AF FORURENINGSFORHOLD FORURENINGSKLASSER 4,0-5,5 m u.t. WBS-nr. Udarb. Kontr. Godk. A PRKJ HNB PRKJ COWI A/S Telefon Jens Chr. Skous Vej 9 Telefax 8000 Aarhus C Mål Dato 1:3.000 (A3) 12. maj Dokument nr. Rev Bilag H

41 Bilag I FORURENINGSKLASSER 5,5-7,0 m u.t. Projekt dokumenter/prkj docx

42 trappe og rampe 2.halvår e ta ble ring a f kanal 2.h alvå r etablerin af halv bredde kanaler udfor Lighthouse og isbjerget 1.halvår 2014 midlert. adgang april trappe etablering af halv kanal 1.halvår 2013 etablering af kanal 2.halvår 2014 etablering af bro etablering af plads 2.halvår halvår 2014 e ta ble ring a f bro 2.h alvå r etablering af kanal 1.halvår halvår 2014 e ta ble ring a f kanal 2.h alvå r resterende del af DP gade etablering af kanal 1.halvår 2015 etablering af kanal 1.halvår 2015 etablering af bro 2.halvår 2014 etablering af bro og kanal 2.halvår 2015 opstart grundmodning 1.halvår opstart grundmodning 2.halvår 2014 g rundmodning 2.halvår 2015 B101 B107 B B B B105 B Tildelt forureningsklasse (ingen analyse) AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN VURDERING AF FORURENINGSFORHOLD FORURENINGSKLASSER 5,5-7,0 m u.t. WBS-nr. Udarb. Kontr. Godk. A PRKJ HNB PRKJ COWI A/S Telefon Jens Chr. Skous Vej 9 Telefax 8000 Aarhus C Mål Dato 1:3.000 (A3) 12. maj Dokument nr. Rev Bilag I

43 Bilag J SAMLET ANALYSEOVERSIGT Projekt dokumenter/prkj docx

44 Højeste klasse Let forurenet Ren jord Ren jord Let forurenet Let forurenet Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord COWI A/S B101 B101 B101 B101 B101 B102 B102 B102 B102 B102 B103 B103 Parameter Tørstof Bly (Pb) 6,9 8,0 < ,3 7,9 4,0 < 3 < 3 18 < 3 < 3 Cadmium (Cd) 0,15 0,12 < 0,05 0,06 0,06 0,28 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,09 < 0,05 < 0,05 Chrom (Cr) 5,6 12 2,2 4,4 2,2 6,6 2,7 2,2 1,8 3,3 3,2 3,3 Kobber (Cu) 7,0 15 < ,8 6,1 < 2 < 2 < 2 5,2 < 2 < 2 Nikkel (Ni) 7,1 23 2,5 5,3 3,5 6,6 2,9 2,4 1,9 2,7 4,1 3,8 Zink (Zn) , ,5 5,5 4,4 25 9,2 7,8 Benzen-C10 < 2 < 4 < ,7 < 2 < 2 < 2 < 2 4,5 < 2 < 2 C10-C15 < 5 < 10 < 5 15 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C15-C20 < 5 < 10 < 5 23 < 5 5,9 < 5 < 5 < 5 5,4 < 5 < 5 C20-C35 33 < 40 < < 20 < 20 < < 20 < 20 Sum (C10-C20) # # # 38 # 5,9 # # # 5,4 # # Sum (Benzen-C35) 33 # # # # # 43 # # Kulbrinter n-c6- n-c10 Kulbrinter > n-c10 - n-c25 Kulbrinter > n-c25 - n-c35 Fluoranthen 0,69 0,024 0,019 0,17 1,2 0,14 0,015 < 0,005 < 0,005 0,14 < 0,005 < 0,005 Benzo(b+j+k)fluoranthen 0,62 0,027 0,037 0,16 0,93 0,27 0,019 < 0,005 < 0,005 0,11 < 0,005 < 0,005 Benzo(a)pyren 0,36 0,016 0,025 0,083 0,50 0,15 0,009 < 0,005 < 0,005 0,063 < 0,005 < 0,005 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,21 0,007 0,012 0,045 0,29 0,10 0,007 < 0,005 < 0,005 0,033 < 0,005 < 0,005 Dibenzo(a,h)anthracen 0,022 < 0,005 < 0,005 0,009 0,060 0,026 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 < 0,005 < 0,005 side 1 af 4 jordklasser_lagdeling.xls

45 Højeste klasse Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Kraftigere forurenet Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord COWI A/S B103 B103 B103 B104 B104 B104 B104 B104 B105 B105 B105 B105 Parameter Tørstof Bly (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen-C10 C10-C15 C15-C20 C20-C35 Sum (C10-C20) Sum (Benzen-C35) Kulbrinter n-c6- n-c10 Kulbrinter > n-c10 - n-c25 Kulbrinter > n-c25 - n-c35 Fluoranthen Benzo(b+j+k)fluoranthen Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)anthracen < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 7,8 7,5 < 3 < 3 < 3 3,6 < 0,05 < 0,05 0,07 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,16 0,30 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,06 3,7 4,0 3,0 2,9 1,7 1,1 9,6 13 3,5 2,4 2,3 6,4 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < < 2 < 2 < 2 5,2 3,8 4,4 3,6 3,3 2,7 2, ,0 3,0 3,0 13 8,9 11 9,2 9,8 6,1 5, ,3 6,6 6,4 23 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 17 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 # # # # # # 17 # # # # # # # # # # # 52 # # # # # < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,10 < 0,005 < 0,005 0,018 0,041 0,060 0,011 < 0,005 0,012 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,076 < 0,005 < 0,005 0,018 0,040 0,059 0,008 < 0,005 0,018 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,047 < 0,005 < 0,005 0,011 0,023 0,038 0,006 < 0,005 0,009 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,025 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,010 0,019 < 0,005 < 0,005 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 side 2 af 4 jordklasser_lagdeling.xls

46 Højeste klasse Kraftigere forurenet Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Ren jord Let forurenet Ren jord COWI A/S B105 B106 B106 B106 B106 B106 B107 B107 B107 B107 B107 B Parameter Tørstof Bly (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen-C10 C10-C15 C15-C20 C20-C35 Sum (C10-C20) Sum (Benzen-C35) Kulbrinter n-c6- n-c10 Kulbrinter > n-c10 - n-c25 Kulbrinter > n-c25 - n-c35 Fluoranthen Benzo(b+j+k)fluoranthen Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)anthracen ,7 5,0 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 3,9 < 3 < 3 < < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,08 < ,9 3,0 3,7 3,6 2,5 3,5 2,9 1,0 2,4 4, < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2,2 < 2 < 2 2,2 6,1 4,5 32 3,1 3,2 3,9 3,9 3,2 4,3 3,1 < 1 2,6 7, ,9 6,8 9,1 8,6 7,3 12 8,6 4, < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 6,8 < 2 <1.0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 6,3 8,0 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < # # # # # # # # # 6,3 8,0 # # # # # # # # # ,019 0,007 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,095 0,008 0,038 0,21 1,1 0,012 0,024 0,006 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,20 0,010 0,037 0,18 0,89 0,027 0,015 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,12 0,007 0,022 0,10 0,50 0,015 < 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,071 < 0,005 0,011 0,051 0,23 0,013 < 0,01 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,017 < 0,005 < 0,005 0,006 0,043 <0.010 <1.0 6,8 side 3 af 4 jordklasser_lagdeling.xls

47 Højeste klasse Ren jord Let forurenet Ren jord Kraftigere forurenet Ren jord Kraftigere forurenet Ren jord Ren jord Ren jord COWI A/S B B B B B B B B B Parameter Tørstof Bly (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kobber (Cu) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen-C10 C10-C15 C15-C20 C20-C35 Sum (C10-C20) Sum (Benzen-C35) Kulbrinter n-c6- n-c10 Kulbrinter > n-c10 - n-c25 Kulbrinter > n-c25 - n-c35 Fluoranthen Benzo(b+j+k)fluoranthen Benzo(a)pyren Indeno(1,2,3-cd)pyren Dibenzo(a,h)anthracen 87,4 96,6 82,3 96,9 95,4 98,7 88,5 94, <0.05 <0.05 <0.05 0,12 <0.05 0,1 <0.05 0,14 <0.05 4,8 31 9,8 60 2,1 69 3,7 22 5,3 1,3 6,2 2,2 8,5 1,6 18 3,4 4,7 1, , ,9 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 4,7 <1.0 <1.0 <1.0 i.p , i.p i.p. 54 i.p. <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 4,7 <1.0 <1.0 <1.0 < ,9 620 < <5.0 5,5 <5.0 < < < <25 48 <25 < ,6 < ,011 0,94 < ,011 <0.010 < ,9 < < ,55 < ,027 <0.010 < ,4 < ,5 < ,21 < ,014 <0.010 < ,76 < ,6 < ,12 < ,013 <0.010 < ,23 < ,86 < ,08 <0.010 <0.010 <0.010 side 4 af 4 jordklasser_lagdeling.xls

48 Bilag K FORDELING AF JORDKLASSER Projekt dokumenter/prkj docx

49 AREALUDVIKLING AARHUS Ø4/Nikoline Kochs Plads, Aarhus Havn BILAG K Fordeling af forureningsklasser FORUDSÆTNINGER Byggefelt Areal [m2] Terræn kote Belægningstykkelse Afgravningsko Jordvolumen te (m3-fast mål) Ø ,7-1,9 0,15-0,60-5, Nikoline Kochs Plads ,8-1,95 0,45-0,55-5, Byggefelt Klassifikationsd Delområde[m2] Lag Niveau Belægnings- Lagtykkelse, Terrænkote Øvre lagkote Nedre lagkote Volumen-fast Forureningsklasse FORDELING AF Ø4 Nikoline Kochs Plads elareal (m u.t.) tykkelse [m] ubundne lag [m] mål [m3] FORURENINGSKLASSER Ø Lag 1 0,5-1,0 0,15 0,5 1,9 1,75 1, Ren jord Volumen-fast Andel % Volumen-fast Andel % Lag 2 1,0-2,5 0 1,5 1,25-0, Ren jord Ren jord, m 3 mål [m3] ,7% mål [m3] ,6% Lag 3 2,5-4,0 0 1,5-0,25-1, Ren jord Let forurenet jord, m ,4% ,4% Lag 4 4,0-5,5 1,5-1,75-3, Ren jord Forurenet jord ,0% 0 0,0% Lag 5 5,5-7,0 2,05-3,25-5, Ren jord Kontrolsum ,0% ,0% Lag 1 0,5-1,0 0,15 0,5 1,8 1,65 1, Let forurenet Lag 2 1,0-2,5 0 1,5 1,15-0, Ren jord Lag 3 2,5-4,0 1,5-0,35-1, Ren jord Lag 4 4,0-5,5 1,5-1,85-3, Ren jord Lag 5 5,5-7,0 0 1,95-3,35-5, Ren jord Lag 1 0,5-1,0 0,35 0,5 1,9 1,55 1, Forurenet jord Lag 2 1,0-2,5 0 1,5 1,05-0, Ren jord Lag 3 2,5-4,0 1,5-0,45-1, Ren jord Lag 4 4,0-5,5 1,5-1,95-3, Ren jord Lag 5 5,5-7,0 0 1,85-3,45-5, Ren jord Lag 1 0,5-1,0 0,5 0,5 1,8 1,3 0, Forurenet jord Lag 2 1,0-2,5 0 1,5 0,8-0, Ren jord Lag 3 2,5-4,0 1,5-0,7-2, Ren jord Lag 4 4,0-5,5 1,5-2,2-3, Ren jord Lag 5 5,5-7,0 0 1,6-3,7-5, Ren jord B Lag 1 0,5-1,0 0,55 0,5 1,8 1,25 0, Ren jord Lag 2 1,0-2,5 0 1,5 0,75-0, Ren jord Lag 3 2,5-4,0 1,5-0,75-2, Ren jord Lag 4 4,0-5,5 1,5-2,25-3, Ren jord Lag 5 5,5-7,0 0 1,55-3,75-5, Ren jord B Lag 1 0,5-1,0 0,4 0,5 1,7 1,3 0, Ren jord Lag 2 1,0-2,5 0 1,5 0,8-0, Ren jord Lag 3 2,5-4,0 1,5-0,7-2, Ren jord Lag 4 4,0-5,5 1,5-2,2-3, Ren jord Lag 5 5,5-7,0 0 1,6-3,7-5, Forurenet jord B Lag 1 0,5-1,0 0,45 0,5 1,7 1,25 0, Ren jord Lag 2 1,0-2,5 0 1,5 0,75-0, Ren jord Lag 3 2,5-4,0 1,5-0,75-2, Ren jord Lag 4 4,0-5,5 1,5-2,25-3, Ren jord Lag 5 5,5-7,0 0 1,55-3,75-5, Forurenet jord B Lag 1 0,5-1,0 0,6 0,5 1,7 1,1 0, Ren jord Lag 2 1,0-2,5 0 1,5 0,6-0, Ren jord Lag 3 2,5-4,0 1,5-0,9-2, Ren jord Lag 4 4,0-5,5 1,5-2,4-3, Ren jord Lag 5 5,5-7,0 0 1,4-3,9-5, Ren jord Nikoline Kochs Plads Lag 1 0,5-1,0 0,5 0,5 1,8 1,3 0, Ren jord Lag 2 1,0-2,5 1,5 0,8-0, Ren jord Lag 3 2,5-4,0 1,5-0,7-2, Ren jord Lag 4 4,0-5,5 0 1,5-2,2-3, Ren jord Lag 5 5,5-7,0 0 1,6-3,7-5, Ren jord B Lag 1 0,5-1,0 0,5 0,5 1,77 1,27 0, Let forurenet jord Lag 2 1,0-2,5 1,5 0,77-0, Ren jord Lag 3 2,5-4,0 1,5-0,73-2, Ren jord Lag 4 4,0-5,5 0 1,5-2,23-3, Let forurenet jord Lag 5 5,5-7,0 0 1,57-3,73-5, Let forurenet jord B Lag 1 0,5-1,0 0,55 0,5 1,95 1,4 0, Ren jord Lag 2 1,0-2,5 1,5 0,9-0, Ren jord Lag 3 2,5-4,0 1,5-0,6-2, Ren jord Lag 4 4,0-5,5 0 1,5-2,1-3, Ren jord Lag 5 5,5-7,0 0 1,7-3,6-5, Ren jord B Lag 1 0,5-1,0 0,45 0,5 1,9 1,45 0, Ren jord Lag 2 1,0-2,5 1,5 0,95-0, Ren jord Lag 3 2,5-4,0 1,5-0,55-2, Ren jord Lag 4 4,0-5,5 0 1,5-2,05-3, Ren jord Lag 5 5,5-7,0 0 1,75-3,55-5, Let forurenet jord Projekt dokumenter/bereg_jordmængder_ø4-nkp.xls

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S

Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb. Håndtering af sediment og afvanding. Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Håndtering af sediment og afvanding Jan K. Pedersen, EnviDan A/S Håndtering af sediment Generelt -sediment typer (organisk/uorganisk) Afvanding af sediment

Læs mere

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE

ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilag 01-3 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK UNDER- SØGELSE Bilagsrapport Maj 2007 Hillerød Kommune Helhedsplan, Sportskilen i Hillerød ORIENTERENDE MILJØTEKNISK

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3

MUSICON, BASGANGEN MV. INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Projektets omfang 2. 3 Geologi og grundvand 2. 4 Forklassifikation 3 ROSKILDE KOMMUNE, VEJE OG GRØNNE OMRÅDER SAMT ROSKILDE FORSYNING MUSICON, BASGANGEN MV. JORDHÅNDTERINGSPLAN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og bortledning af indtil 100.000 m³ grundvand Billund Kommune meddeler hermed LEGO System A/S tilladelse

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld.

Gulve kan udføres som terrændæk, når fyld- og overjord afrømmes, og opfyldning udføres med komprimeret sandfyld. Elsted. Asmusgårdsvej Grundsalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 0--0 Sammenfatning Forud for et grundsalg af Asmusgårdsvej i Elsted, beliggende på matrikel bt og gk Elsted

Læs mere

Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet, Anlægsområdet M11 Holbækmotorvejen Etape 1150, Fløng Roskilde Vest Fokusareal M11-132-31. Tidligere autoophug. Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde Forureningsundersøgelse December 2008

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Geo projekt nr. 38788 Rapport nr. 1, 2015-09-08 Sammenfatning På en mole i Roskilde Havn planlægges opført en

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.:

Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: Rev.: NOTAT Sagsnavn: Hedelunden 7, 2670 Greve Sag nr.: 12-0090 Emne: Miljøundersøgelse ved olieudskiller og tanke Udført/kontrol: MAP/TIG Nr.: 1 Dato: 2012-04-03 Rev.: Indledning EKJ rådgivende ingeniører as

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Bilag 3. Oversigtskort

Bilag 3. Oversigtskort Bilag 3 Oversigtskort RAN DERS Oversigtskort VEJ RAN DERS VEJ Proj ekto mrå de M atr. 99e RAN DERS VEJ RAN DERS VEJ Bilag 4 Matrikelkort Matrikelkort NORD -73-74 -7202-3182 -7200-7204 -7201 Matr.nr.: 99e

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim

Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup. Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr. nr. 30b Nim by, Nim Regionshuset Horsens Vagn Åge Bach Sletkærvej 20, Nim 8740 Brædstrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til modtagelse af jord råstofgrav, matr.

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

EnviNa - Temadag om oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Klassificering af sediment Planlægning og strategi

EnviNa - Temadag om oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Klassificering af sediment Planlægning og strategi EnviNa - Temadag om oprensning af regnvandsbassiner, søer og vandløb Klassificering af sediment Planlægning og strategi 1 Hvem er jeg? Maja Rasmussen (MAJR) Kontor: Aarhus/Holstebro Områder: Undersøgelse

Læs mere

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse efter jordforureningslovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Kortlægningsmetode

Indholdsfortegnelse. 2 Kortlægningsmetode Roskilde Amt Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune Landbaserede TEM-målinger COWI A/S Parallelvej 2 00 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark. Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark. Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse Måløv Erhvervspark - Hyldhøj Matr.nr. 7 bg og 10 ø Måløv

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Vejdirektoratet, Anlægsområdet

Vejdirektoratet, Anlægsområdet Vejdirektoratet, Anlægsområdet M11 Holbækmotorvejen Etape 1150, Fløng Roskilde Vest Fokusareal M11-132-10. Stena Jern & Metal, Navervej 17-25, 4000 Roskilde Forureningsundersøgelse December 2008 Udgivelsesdato

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen

Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Koncern Miljø gion Hovedstaden gion Hovedstaden Koncern Miljø Supplerende forureningsundersøgelse i Damhusdalen Privat bolig Damhusdalen 53, 2610 Rødovre Matr. nr.: 14f Rødovre

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21.

Indstilling. Aarhus Ø Bassin 7. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 21. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. oktober 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Ø Bassin 7 Udviklingsplan samt to byggefelter ved Bassin 7

Læs mere

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl

Der er ved undersøgelsen truffet 0,3-0,8 m lermuld over moræneler. Højeste grundvandsspejl Hasselager. Hasselager Allé. Erhvervsparceller. Lokalplan Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 9 Rapport, -- Sammenfatning Undersøgelsen skal belyse funderings- og miljøforholdene med

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne.

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne. Søvindmergel Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Karsten Juul GEO, Danmark, knj@geo.dk Abstract: Søvindmergel er en meget fed, sprækket tertiær ler med et plasticitetsindeks, der varierer mellem 50 og

Læs mere

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen

Miljøteknisk notat. : Eva Zib, Mikkel Poulsen. : Henrik Mølbjerg Jeppesen Miljøteknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Frederikssundmotorvejen; 1220 Motorring 4 Tværvej N Skitseprojekt for afgravning af

Læs mere

DELOMRÅDEPLAN, Ø2 FELT 1-4, DBH P L A N L Æ G N I N G O G B Y G G E R I - B Y A R K I T E K T U R - 20. 03. 2 0 1 1

DELOMRÅDEPLAN, Ø2 FELT 1-4, DBH P L A N L Æ G N I N G O G B Y G G E R I - B Y A R K I T E K T U R - 20. 03. 2 0 1 1 DELOMRÅDEPLAN, Ø2 FELT 1-4, DBH P L A N L Æ G N I N G O G B Y G G E R I - B Y A R K I T E K T U R - 20. 03. 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse: Indledning...02 Byggefelt 1-4, Forudsætninger.....03 Principskitse

Læs mere

Indledende forureningsundersøgelse

Indledende forureningsundersøgelse Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Region Hovedstaden Koncern Miljø Indledende forureningsundersøgelse Petroleumsanlæg og fyldområde Kongelundsvej 88A-16P, 23 København S Matr. nr.: 35 Sundby Overdrev

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. april 2014 Lokalplan 974, Boliger Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 974. Område til

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde skema til brug herfor. Jordregulativ Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederiksberg Kommune med henblik på at

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse efter jordforureningslovens

Læs mere

JORDREGULATIV. Gladsaxe Kommune. Gældende fra 10. juli 2012.

JORDREGULATIV. Gladsaxe Kommune. Gældende fra 10. juli 2012. JORDREGULATIV Gladsaxe Kommune Gældende fra 10. juli 2012. 2 JORDREGULATIV 1. Formål 1.1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere

Læs mere

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor.

Stk. 3 Regulativet har desuden til formål at fastlægge regler for anmeldelse af jordflytning, herunder at udarbejde vejledning til brug herfor. Rudersdal Kommune Jordflytningsregulativ 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Rudersdal

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v.

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v. UDKAST af 08.11.2010 Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om genanvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald I medfør af 7, stk. 1, 7 a,

Læs mere

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger.

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger. NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-21 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Supplerende udvaskningstests på slagger fra skrænten/dæmningen

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere