Bekendtgørelse af overenskomst af 18. september 2003 med De Forenede Nationers Befolkningsfond (UNFPA) om etablering af det nordiske UNFPAkontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse af overenskomst af 18. september 2003 med De Forenede Nationers Befolkningsfond (UNFPA) om etablering af det nordiske UNFPAkontor"

Transkript

1 BKI nr 4 af 06/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., GSO j.nr. 119.D.16. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af overenskomst af 18. september 2003 med De Forenede Nationers Befolkningsfond (UNFPA) om etablering af det nordiske UNFPAkontor Ved brevveksling af 28. februar og 18. september 2003 er der indgået overenskomst mellem regeringen i Danmark og De Forenede Nationers Befolkningsfond (UNFPA) om etablering af det nordiske UNFPAkontor: Brevvekslingen har følgende ordlyd: 1

2 Oversættelse The Executive Director Eksekutivdirektøren 28 February 2003 Den 28. februar 2003 Dear Mr. Jensen I have the honour to refer to the offer by the Government of Denmark to provide host facilities for the United Nations Population Fund Nordic Office in Copenhagen (hereinafter»the UNFPA Nordic Office«). With the present letter, I wish to confirm the following understandings regarding the legal status of UNFPA Nordic Office in Copenhagen. 1. The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations to which Denmark is a party since 10 June 1948 shall apply to the UNFPA Nordic Office in Copenhagen, its premises, property, funds and assets as well as to its personnel and their official activities in Denmark. 2. In addition, the provisions of the Agreement between the United Nations Development Programme and the Government of Denmark relating to the Headquarters in Copenhagen of the InterAgency Procurement Services Unit of 25 January 1989 (hereinafter referred to as»the IAPSU Headquarters Agreement«) shall apply mutatis mutandis to the UNFPA Nordic Office in Copenhagen, its premises, property, funds and assets as well as to its personnel and their official activities in Denmark. 3. Without prejudice to the provisions in paragraph 2 above, the references in the IAPSU Headsquarters Agreement to: (a)»undp«or»iapsu, Copenhagen«shall be deemed to mean UNFPA or the UNFPA Nordic Office in Copenhagen respectively; Kære Bo Jensen, Jeg skal hermed henvise til Danmarks regerings tilbud om at stille faciliteter til rådighed til at huse De Forenede Nationers Befolkningsfonds nordiske kontor i København (i det følgende kaldet»unfpa s nordiske kontor«). Jeg ønsker hermed at bekræfte følgende indhold vedrørende den juridiske status for UNFPA s nordiske kontor i København. 1. Konventionen om De Forenede Nationers privilegier og immuniteter, i hvilken Danmark blev deltager den 10. juni 1948, er gældende for UNFPA s nordiske kontor i København, dets lokaliteter, ejendom, midler og aktiver samt for dets personale og deres embedsaktiviteter i Danmark. 2. Endvidere er bestemmelserne i aftalen af 25. januar 1989 mellem Danmarks Regering og De Forenede Nationers Udviklingsprogram vedrørende hovedkontoret i København for det fælles indkøbskontor (i det følgende kaldet»iapsu s aftale om hovedkontor«) gældende mutatis mutandis for UNFPA s nordiske kontor i København, dets lokaliteter, ejendom, midler og aktiver samt for dets personale og deres embedsaktiviteter i Danmark. 3. Uden præjudice for bestemmelserne i ovenstående pkt. 2 skal henvisningerne i IAPSU s aftale om hovedkontor til: (a)»undp«eller»iapsu, København«betyde henholdsvis UNFPA eller UNFPA s nordiske kontor i København, 2

3 (b)»officials of UNDP«or»Officials of IAPSU, Copenhagen«shall be deemed to mean Officials of UNFPA; (c)»headquarters«means the Office premises of the UNFPA Nordic Office in Copenhagen; (d)»iapsu, Copenhagen«in paragraph 5 of Article III, shall be deemed to mean the UNFPA; (e)»the Administrator«, in paragraph 2 and 3 of Article VII, shall be deemed to mean the Executive Director of UNFPA; (f)»the Administrator«, in paragraph 3 (a) of Article IV, and the»administrator of the UNDP«in paragraph 3 of the Article IX, shall be deemed to mean the Secretary-General of the United Nations; (g)»director of IAPSU, Copenhagen«shall be deemed to mean the Head of the UNFPA Nordic Office in Copenhagen. 4. (a) The Government shall provide or assist in providing to UNFPA Nordic Office, suitable premises and facilities required for its functioning. Such premises shall be provided free of charge, except for routine maintenance of the premises, communications and public utility services to be borne by the UNPFA Nordic Office. (b) Article III, paragraph 6 of the IAPSU Headquarters Agreement shall not apply to the UNFPA Nordic Office. 5. (a) Personnel recruited locally and assigned to hourly rates shall be accorded immunity from legal process in respect of words spoken or written and acts performed by them in their official capacity. Such immunity shall continue to be accorded after termination of employment with the UNPFA Nordic Office in Copenhagen. The terms and conditions of their employment shall be in accordance with the relevant United Nations (b)»embedsmænd ved UNDP«eller»embedsmænd ved IAPSU, København«betyde embedsmænd ved UNFPA, (c)»hovedkontor«betyde de kontorlokaliteter, der huser UNFPA s nordiske kontor i København, (d)»iapsu, København«i artikel III, stk. 5, betyde UNFPA, (e)»administrator«i artikel VII, stk. 2 og 3, betyde UNFPA s eksekutivdirektør, (f)»administrator«i artikel IV, stk. 3, litra a, og»administrator ved UNDP«i artikel IX, stk. 3, betyde FN s generalsekretær, (g)»direktør for IAPSU, København«betyde chefen for UNFPA s nordiske kontor i København. 4. (a) Regeringen skal sørge for eller bistå med at sikre passende kontorlokaliteter og faciliteter til UNFPA s nordiske kontors funktioner. Disse lokaliteter skal stilles gratis til rådighed med undtagelse af almindelig vedligeholdelse af lokaliteterne, kommunikation og offentlige forsyningsydelser, der skal afholdes af UNFPA s nordiske kontor. (b) Artikel 3, stk. 6, i IAPSU s aftale om hovedkontor, finder ikke anvendelse for UNFPA s nordiske kontor. 5. (a) Personale, som rekrutteres lokalt og er timelønnede, skal tilstås immunitet med hensyn til retsforfølgning vedrørende mundtlige og skriftlige udtalelser og alle handlinger foretaget af dem i embeds medfør. Denne immunitet skal fortsætte efter, at deres ansættelse er ophørt ved UNFPA s nordiske kontor i København. Vilkår og betingelser vedrørende deres ansættelse skal være i overensstemmelse med de relevante FN- 3

4 resolutions, decisions, regulations, rules and policies. (b) The immunity from legal process shall be accorded to personnel recruited locally and assigned to hourly rates in the interests of the United Nations and nor for their personal benefit. The right and the duty to waive the immunity of any such individuals, in any case where it can be waived without prejudice to the interests of the United Nations, shall lie with the Secretary- General. 6. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the host country. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of the host country. The UNFPA shall cooperate at all times with the appropriate authorities of Denmark to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of police regulations and prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges and immunities in this Agreement. 7. (a) Spouses of officials of UNPFA and their children forming part of their household who are under 21 years of age or economically dependent, shall be granted, upon applications, a work permit. (b) The Government of Denmark undertakes to issue visas and residence permits, where required, to household employees of officials of UNPFA as speedily as possible; household employees shall be granted, upon applications, a work permit. 8. Any dispute between the United Nations and the Government (hereinafter referred to as»the Parties«) concerning the interpretation or applications of the present Agreement or the regulations of the United Nations which cannot be settled amicably, shall be submitted, at the request of either Party to the dispute, to an arbitral tribunal, composed of three members. Each Party shall appoint one arbitrator and the two arbitrators resolutioner, -beslutninger, -regulativer, -regler og -politikker. (b) Immunitet med hensyn til retsforfølgning skal bevilliges til lokalt rekrutteret og timelønnet personale i FN s interesse og ikke til egen personlig fordel. Retten og pligten til at ophæve den immunitet for disse personer, såfremt den kan ophæves uden skade for FN s interesser, ligger hos generalsekretæren. 6. Uden præjudice for deres privilegier og immuniteter, påhviler det alle personer, der nyder sådanne privilegier og immuniteter, at overholde værtslandets love og regler. De er endvidere forpligtet til ikke at blande sig i værtslandets indre anliggender. UNFPA skal til enhver tid samarbejde med de behørige danske myndigheder for at lette den tilbørlige retspleje, sikre overholdelsen af politiforordninger og forhindre forekomsten af misbrug i forbindelse med de i denne aftale omhandlede privilegier og immuniteter. 7. (a) UNFPA s embedsmænds ægtefæller og deres børn, som er en del af deres husstand, og som er under 21 år eller økonomisk afhængige, skal efter ansøgning herom have tildelt arbejdstilladelse. (b) Danmarks regering forpligter sig til at udstede visum og opholdstilladelse efter behov til hushjælpere hos UNFPA s embedsmænd så hurtigt som muligt. Hushjælpere skal efter ansøgning herom have tildelt arbejdstilladelse. 8. Enhver tvist mellem De Forenede Nationer og regeringen (i det følgende kaldet parterne ) vedrørende fortolkning eller anvendelse af denne aftale eller FN s regulativer, som ikke kan afgøres i mindelighed, henvises på anmodning af en af parterne til en voldgiftsret bestående af tre voldgiftsmænd. Hver part udpeger en voldgiftsmand, som i fællesskab udpeger en tredje voldgiftsmand, der fungerer som voldgiftsrettens 4

5 thus appointed shall together appoint a third arbitrator as their chairman. If one of the Parties fails to appoint its arbitrator and has not proceeded to do so within two months after an invitation from the other Party to make such an appointment, the other Party may request the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment. If the two arbitrators are unable to reach an agreement, in the two months following their appointment, on the choice of the third arbitrator, either Party may invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment. The arbitral tribunal shall determine its own procedure. The expenses of the arbitration shall be borne by the Parties as assessed by the arbitrators. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The decision shall be final and binding. 9. It is further understood that, should the United Nations and the Government of Denmark deem it necessary, more detailed arrangements may be agreed upon between them at the request of either Party. I propose that upon receipt of your Government s confirmation in writing of the foregoing understanding, this exchange of letters shall constitute an Agreement between the United Nations and the Government of Denmark regarding the legal status of the UNFPA Nordic Office in Copenhagen. Please accept, Mr. Jensen, the assurances of my highest consideration. formand. Undlader en part at udpege en voldgiftsmand senest to måneder efter anmodning herom fra den anden part, kan sidstnævnte anmode præsidenten for Den Internationale Domstol om at sørge for udnævnelsen. Såfremt de to første voldgiftsmænd ikke kan blive enige om valget af den tredje voldgiftsmand inden for to måneder efter deres udnævnelse, kan en af parterne opfordre præsidenten for Den Internationale Domstol til at sørge for udnævnelsen. Voldgiftsretten fastlægger selv sin egen procedure. Voldgiftens omkostninger bæres af parterne efter voldgiftsmændenes vurdering. Voldgiftsretten træffer sin afgørelse ved flertalsafstemning. Voldgiftsrettens afgørelse skal være endelig og bindende. 9. Der er endvidere enighed om, at der på anmodning af en af parterne kan aftales nærmere regler, såfremt De Forenede Nationer og Danmarks regering vurderer, at det er nødvendigt. Så snart vi har modtaget skriftlig bekræftelse fra Deres regering af ovenfor anførte, foreslår jeg, at denne brevveksling udgør en aftale mellem De Forenede Nationer og Danmarks regering vedrørende den juridiske status for UNFPA s nordiske kontor i København. Modtag, hr. Jensen, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse. Under-Secretary-General Vicegeneralsekretær Mr. Bo Jensen Head of Division Department for UN Development Assistance Royal Danish Ministry of Foreign Affairs Copenhagen, Denmark Bo Jensen Afdelingschef Afdelingen for FN udviklingsbistand Udenrigsministeriet København, Danmark 5

6 Royal Danish Ministry of Foreign Affairs Udenrigsministeriet Copenhagen København 18 September 2003 Den 18. september 2003 Legal status of the UNFPA Nordic Office UNFPA s nordiske kontors juridiske status Dear Ms. Obaid, I have the honour to refer to your letter of 28 February 2003 concerning the legal status of the UNFPA Nordic Office. I agree to your proposal that the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations shall apply to the UNFPA Nordic Office in Copenhagen, and that the provisions of the Agreement between the United Nations Development Programme and the Government of Denmark relating to the Headquarters in Copenhagen of the Inter Agency Procurement Services Unit of 25 January 1989 shall apply mutatis mutandis to the UNFPA Nordic Office in Copenhagen with the clarifications as set forth in your letter. This letter constitues an Agreement between the United Nations and the Government of Denmark regarding the legal status of the UNFPA Office in Copenhagen. The Agreement enters into force as of this date. Please accept, Ms. Obaid, the assurances of my highest consideration. Kære fr. Obaid, Jeg skal hermed henvise til Deres brev af 28. februar 2003 vedrørende UNFPA s nordiske kontors juridiske status. Jeg kan hermed bekræfte, at Danmark er indforstået med, at Konventionen om De Forenede Nationers privilegier og immuniteter er gældende for UNFPA s nordiske kontor i København samt, at bestemmelserne i aftalen af 25. januar 1989 mellem Danmarks Regering og De Forenede Nationers Udviklingsprogram vedrørende hovedkontoret i København for det fælles indkøbskontor er gældende mutatis mutandis for UNFPA s nordiske kontor i København, som anført i Deres brev. Dette brev udgør en aftale mellem De Forenede Nationer og Danmarks regering vedrørende den juridiske status for UNFPA s nordiske kontor i København. Aftalen træder i kraft fra dags dato. Modtag, fr. Obaid, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse. Carl Christian Hasselbalch Carl Christian Hasselbalch 6

7 Head of Departement Kontorchef Executive Director UNFPA New York Eksekutivdirektør UNFPA New York Overenskomsten trådte i kraft den 18. september Udenrigsministeriet, den 6. februar 2012 VILLY SØVNDAL 7

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 47 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 47 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 47 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., HUC j.nr. 17.C.13.a. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 31. juli 1992 med Litauen om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl.

Bekendtgørelse af aftale af 31. juli 1992 med Litauen om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl. BKI nr 48 af 08/12/2005 Offentliggørelsesdato: 21-12-2005 Udenrigsministeriet Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Engelsk tekst Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 19. april 1993 med Estland om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl 1)

Bekendtgørelse af aftale af 19. april 1993 med Estland om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl 1) Nr. 47 8. december 2005 Bekendtgørelse af aftale af 19. april 1993 med Estland om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl 1) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Læs mere

Bekendtgørelse af protokol af 23. oktober 2007 om rettigheder og immuniteter for Nordisk Patent Institut

Bekendtgørelse af protokol af 23. oktober 2007 om rettigheder og immuniteter for Nordisk Patent Institut BKI nr 44 af 18/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EIR j.nr. 67.D.110. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bekendtgørelse af noteveksling af 27. maj 2014 og 19. juni 2014 med Sydafrika om arbejdstilladelse til ægtefæller til diplomater

Bekendtgørelse af noteveksling af 27. maj 2014 og 19. juni 2014 med Sydafrika om arbejdstilladelse til ægtefæller til diplomater BKI nr 12 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. JTF, 2015-38048 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 20. maj 2013 med De Forenede Nationer vedrørende kontoret i København for De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP)

Bekendtgørelse af aftale af 20. maj 2013 med De Forenede Nationer vedrørende kontoret i København for De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP) Givið út 1. november 2013 18. oktober 2013. Nr. 20. Bekendtgørelse af aftale af 20. maj 2013 med De Forenede Nationer vedrørende kontoret i København for De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP) Den 20.

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 23. september 2014 med Kontoret for De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge vedrørende UNHCR-kontoret i Danmark

Bekendtgørelse af aftale af 23. september 2014 med Kontoret for De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge vedrørende UNHCR-kontoret i Danmark BKI nr 7 af 07/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., JTF j.nr. 119.C.5. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Givið út 29. november november Nr. 21.

Givið út 29. november november Nr. 21. Givið út 29. november 2013 20. november 2013. Nr. 21. Bekendtgørelse af aftale af 23. april 2013 med De Forenede Nationer vedrørende kontoret i København for De Forenede Nationers enhed for ligestilling

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 15 af 28/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 15 af 28/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 15 af 28/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., FNG j.nr. 119.D.16. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2008 Hefti 6

Kunngerðablaðið B 2008 Hefti 6 749 Kunngerðablaðið B 2008 Hefti 6 ISSN 0907-905X 28. august 2008. Nr. 15. Bekendtgørelse af aftale af 13. december 2007 med De Forenede Nationer vedrørende hovedkvarter og andre kontorer i København for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale om anvendelsen af artikel 65 i den europæiske patentkonvention

Bekendtgørelse af aftale om anvendelsen af artikel 65 i den europæiske patentkonvention BKI nr 42 af 13/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUK j.nr. 400.I.9-0-0 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 23. maj 1997 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havretsdomstol 1)

Bekendtgørelse af aftale af 23. maj 1997 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havretsdomstol 1) Nr. 18 21. juli 2005 Bekendtgørelse af aftale af 23. maj 1997 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havretsdomstol 1) Artikel 1 Terminologi Artikel 2 Juridisk personlighed for Domstolen

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nordisk maritim og offshore voldgift

Nordisk maritim og offshore voldgift Dansk input v/ Peter Appel Praksis Praksis Eksempel på voldgiftsklausul om skandinavisk ret i aftale fra 1990 I en voldgiftsklausul i en aftale fra 1990 havde parterne angivet følgende: Tvistigheder om

Læs mere

Bekendtgørelse af samarbejdsaftale af 12. september 2007 med Kina

Bekendtgørelse af samarbejdsaftale af 12. september 2007 med Kina BKI nr 33 af 30/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EIR j.nr. 65.I.DAN.Kina. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Agreement. Commonwealth War Graves in Danish Territory. British. Treaty Series No. 37 (1954)

Agreement. Commonwealth War Graves in Danish Territory. British. Treaty Series No. 37 (1954) DENMARK ^ 3. 3 Treaty Series No. 37 (1954) Agreement between the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa, India

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG OVERGANGSORDNING ETABLERET I 1993 Mekanismen: Levering indenfor Fællesskabet momsfritages Sælger indrømmes fradragsret Ny afgiftsudløsende begivenhed

Læs mere

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Strengt fortroligt Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Debated issues regarding witnesses Debate spurred by the 38 th Nordiskt Juristmöte Niels Fisch-Thomsen:

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043

Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Vedtægter for Cheminova A/S DK/UK CVR-nr.12760043 Side 1 af 6 Dansk Vedtægter for Cheminova A/S CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of Cheminova A/S (CVR no. 12760043) (the Company

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Kontraktklausuler om konflikthåndtering. v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015

Kontraktklausuler om konflikthåndtering. v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015 Kontraktklausuler om konflikthåndtering v/jes Anker Mikkelsen og Rasmus Paus Torp Uddannelsesdagen 2015 2 De næste 2 x 45 minutter Indledende bemærkninger omkring kontraktklausuler om konflikthåndtering

Læs mere

2014 Udgivet den 24. januar 2014

2014 Udgivet den 24. januar 2014 Lovtidende C 2014 Udgivet den 24. januar 2014 23. januar 2014. Nr. 3. Bekendtgørelse af overenskomst af 5. november 2009 med Bangladesh om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer Den 5. november

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

2015 Udgivet den 25. februar 2015

2015 Udgivet den 25. februar 2015 Lovtidende C 2015 Udgivet den 25. februar 2015 23. februar 2015. Nr. 5. Bekendtgørelse af protokol til ændring af overenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-612-0019 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af aftale

Læs mere

Tvistløsning i internationalt regi

Tvistløsning i internationalt regi Tvistløsning i internationalt regi København, den 26. maj 2016 2 Tvistløsningsmuligheder Retssagsførelse ved de almindelige domstole Voldgift Mediation 1 3 Forskellige typer af voldgift Ad hoc (baseret

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 29 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 29 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 29 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-612-0005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af aftale

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 2. februar 1998 om privilegier og immuniteter for kommissionen for beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet

Bekendtgørelse af aftale af 2. februar 1998 om privilegier og immuniteter for kommissionen for beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet BKI nr 14 af 02/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., JTF j.nr. 82.B.78.c. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Til denne ansøgning skal følgende dokumenter udfyldes på engelsk og vedhæftes ansøgningen:

Til denne ansøgning skal følgende dokumenter udfyldes på engelsk og vedhæftes ansøgningen: Notifikation om tilladelse til forvaltning af alternative investe- ringsfonde fra et andet land inden for den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finan- sielle område,

Læs mere

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v.

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v. 2013/1 LSF 22 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Patent- og Varemærkestyrelsen Fremsat den 2. oktober 2013 af erhvervs-

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING I KONTRAKTFORHANDLINGER. Ved partner Carsten Pedersen og partner Jes Anker Mikkelsen

KONFLIKTHÅNDTERING I KONTRAKTFORHANDLINGER. Ved partner Carsten Pedersen og partner Jes Anker Mikkelsen KONFLIKTHÅNDTERING I KONTRAKTFORHANDLINGER Ved partner Carsten Pedersen og partner Jes Anker Mikkelsen FORPLIGTELSER I FORHANDLINGER Ingen kontraheringspligt Loyalitetspligt Erstatningsansvar i forbindelse

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 10. juli 2014 med IPCC om IPCC s fremtidige arbejde, det 40. plenarmøde og tilknyttede møder i København

Bekendtgørelse af aftale af 10. juli 2014 med IPCC om IPCC s fremtidige arbejde, det 40. plenarmøde og tilknyttede møder i København BKI nr 3 af 26/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., JTF j.nr. 82.B.3. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

The Adoption (Consolidation) Act

The Adoption (Consolidation) Act Consolidation Act No. 1821 of 23/12/2015 (In force) Printed: 23 February 2016 Ministry: The Ministry for Social Affairs and the Interior Amendments File number: The Ministry for Social Affairs and the

Læs mere

Bekendtgørelse af overenskomst af 23. maj 2003 med Marokko om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer

Bekendtgørelse af overenskomst af 23. maj 2003 med Marokko om fremme og gensidig beskyttelse af investeringer BKI nr 15 af 30/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., HP j.nr. 400.E.6.Marokko.12. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) N 181/2011)

Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) N 181/2011) Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) N 181/2011) The Commission's questionnaire on the NEB activity reports for 2015 Article 29 of Regulation (EU) N 181/2011 provides that

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klagers advokat] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klagers advokat] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 12. marts 2014 J.nr. 2012-4157/SAF/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klagers advokat] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Sagens tema: [Klagers

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Dansk Standard DS/EN udgave. Flymateriel

Dansk Standard DS/EN udgave. Flymateriel Dansk Standard DS/EN 3961 1. udgave Godkendt:2001-07-11 Flymateriel Aerospace series Gold base alloy AU-B40001 Filler metal for brazing-rolled foil DANSK STANDARD - Eftertryk uden tilladelse forbudt Kollegievej

Læs mere

CERTIFIKAT CERTIFICATE

CERTIFIKAT CERTIFICATE CERTIFIKAT CERTIFICATE GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.: 04/00102 UDSTEDT / DATE OF ISSUE: 17-05-2017 UDLØBER / EXPIRY DATE: 16-05-2022 Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Patentering af software

Patentering af software Patentering af software Hvad og hvordan? js@inspicos.com European Patent Attorney Overblik Hvad skal al balladen til for? Hvad står der i loven? Hvad gør man så for at beskytte sin software? Hvad kan man

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Vigtig deadline Mulighed for tilbagebetaling af frivillig acontoskat uden negativ rente Anmodning herom skal indsendes senest 1. oktober 2015 Den 26. august

Læs mere

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel

Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Dansk standard DS/EN ISO 14895 1. udgave 2003-04-11 Fritidsbåde Komfurer til flydende brændsel Small craft Liquid-fuelled galley stoves DS/EN ISO 14895 København DS projekt: 47074 ICS: 47.080 Deskriptorer:

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København LÆR DANSK LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen maj 2016 / may 2016 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

Lovtidende C 2008 Udgivet den 5. november 2008

Lovtidende C 2008 Udgivet den 5. november 2008 Lovtidende C 2008 Udgivet den 5. november 2008 30. oktober 2008. Nr. 34. Bekendtgørelse af overenskomst af 13. juni 2007 med Amerikas Forenede Stater om social sikring med tilhørende administrativ aftale

Læs mere