EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005"

Transkript

1 EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005 Evaluering af second opinion-ordningen, Sundhedsstyrelsen 22. juni

2 1. Indledning Ordningen vedr. eksperimentel behandling i udlandet, second opinion-ordningen, trådte i kraft den 1. januar Sundhedsstyrelsen står for den daglige drift af ordningen og etablerede ved dens start et ekspertpanel, det såkaldte second opinion-panel, der rådgiver hospitalsafdelinger om mulighederne for yderligere behandling af patienter med kræft eller andre livstruende sygdomme. Der blev samtidig afsat statslige midler til finansiering af eksperimentel behandling i udlandet for patienter, for hvem der ikke umiddelbart var yderligere behandlingstilbud på danske hospitalsafdelinger eller tilbud i henhold til de gældende regler om højtspecialiseret eller forskningsmæssig behandling i udlandet. Ved second opinion-ordningens indførelse blev det besluttet, at ordningen skulle evalueres efter nogen tid, og Sundhedsstyrelsen leverede et første bidrag hertil til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i december Efterfølgende har Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter møder afholdt med Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen besluttet at lade evalueringen omfatte en patienttilfredshedsundersøgelse udført af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt, et bidrag fra Kræftens Bekæmpelse samt en opfølgning på Sundhedsstyrelsens første evalueringsnotat og en vurdering af, hvorvidt second opinion-panelets råd bliver fulgt på de behandlende afdelinger. Nærværende notat er således Sundhedsstyrelsens bidrag til en samlet evaluering af ordningen. Bidraget består dels af en vurdering af erfaringer med ordningen som opfølgning på evalueringsnotat fra december 2003, dels en undersøgelse af, hvorvidt second opinion-panelets råd bliver fulgt på de behandlende afdelinger. Der skal således indledningsvist henvises til evalueringsnotat fra december 2003, som tidligere er fremsendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Konkret består evalueringen af en gennemgang af en række områder med relation til ordningen. Indledningsvist vil det blive beskrevet, hvilke sager second opinion-panelet har behandlet i 2003 og 2004, herunder antallet af sager, patientkarakteristika og henvisende afdelinger. Herefter følger en beskrivelse af ordningens resultater, herunder hvilke typer råd panelet har givet og resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, hvor de henvisende afdelinger er blevet spurgt, om panelets råd er blevet fulgt. Herefter beskrives ordningens organisering og ressourceforbrug. Afslutningsvist beskrives afledte effekter af ordningen og specifikke problemstillinger i relation til afgrænsningen af patientkredsen. Evaluering af second opinion-ordningen, Sundhedsstyrelsen 22. juni

3 2. Resumé af konklusioner I evalueringsnotat af december 2003 konkluderede Sundhedsstyrelsen følgende vedr. second opinion-ordningen: Sammenfattende er det Sundhedsstyrelsens opfattelse, at second opinion-ordningen lever op til sit formål om at give patienter mulighed for en sidste gang at få vurderet, om der er yderligere behandlingstilbud i Danmark eller i udlandet. Panelet yder rådgivning på højt fagligt niveau og har i ordningens levetid etableret vigtige samarbejdsrelationer med udenlandske behandlingsinstitutioner. De har endvidere i stor udstrækning benyttet sig af muligheden for at inddrage udenlandsk ekspertise i sagsbehandlingen. Danske kræftpatienter får på denne måde mulighed for at få vurderet deres sag af ikke blot højeste danske men også højeste udenlandske ekspertise og i visse tilfælde mulighed for at modtage behandling i udlandet. Der er imidlertid tale om en ordning, der administrativt set er meget tung og uigennemskuelig for såvel læger som patienter og pårørende. Hertil kommer uklare relationer til andre ordninger, f.eks. ordningen vedr. forskningsmæssig behandling i udlandet og Lægemiddelstyrelsens ordning vedr. eksperimentel behandling i Danmark. Endelig er det meget problematisk, at svært syge patienter må sendes til behandling i udlandet på statens regning i tilfælde, hvor en konkret behandling ville kunne gives i Danmark, hvis der var afsat økonomiske ressourcer til det. I forlængelse heraf må Sundhedsstyrelsen nu konkludere følgende: Second opinion-ordningen lever fortsat op til sit formål, og der ydes rådgivning på højt fagligt niveau. Second opinion-panelet yder en dedikeret og ekstraordinær arbejdsindsats. Der udtrykkes stor tilfredshed med ordningen blandt de behandlende læger. Ordningen har været med til at sætte fokus på vilkårene for behandlingen af kræftpatienter i Danmark, og en række patienter har med ordningen fået mulighed for at modtage behandling i udlandet. Det har ikke været muligt at foretage en evaluering af konsekvenserne for disse patienter for så vidt angår levetidsforlængelse eller helbredelse, men hovedparten af de anbefalede behandlinger har alene været af livsforlængende og palliativ art, hvor den forventede livsforlængende effekt har været af størrelsesordenen få måneder. Second opinion-ordningen er fortsat administrativt særdeles tung, og der er etableret en række procedurer og samarbejdsrelationer i sundhedsvæsenet, som ligger udenfor de gængse rammer og gængs opgave- og ansvarsfordeling. Indførelsen af muligheden for statslig finansiering af eksperimentel kræftbehandling i Danmark har understreget behovet for en afklaring af, hvilke patienter der kan omfattes af ordningen vedr. eksperimentel behandling, herunder hvad der skal forstås ved bekendtgørelsens ordlyd patienter med kræft eller anden lignende livstruende sygdom, som der ikke umiddelbart kan tilbydes behandling for på offentlige sygehuse her i landet... Der er i de seneste måneder sket en kraftig stigning i antallet af sager, og den nyligt indførte ordning med mulighed for eksperimentel behandling i Danmark har medført behov for yderligere administrative procedurer og begrebsmæssige afklaringer. Evaluering af second opinion-ordningen, Sundhedsstyrelsen 22. juni

4 Sammenfattende må Sundhedsstyrelsen konkludere, at det bør overvejes, om ordningen i dens nuværende form bør modificeres, så den i højere grad ligger indenfor sundhedsvæsenets gængse rammer. 3. Second opinion-panelets sager 3.1 Antal sager Second opinion-panelet har i 2003 vurderet i alt 310 sager og i 2004 i alt 440 sager. Der er således sket en betydelig stigning i antallet af sager. Stigningen er fortsat i 2005, hvor Sundhedsstyrelsen på nuværende tidspunkt allerede har modtaget ca. 400 sager. 3.2 Henvisende afdelinger Sagerne er fremsendt til Sundhedsstyrelsen fra en række forskellige afdelinger. I 2003 og 2004 har fordelingen af de i alt 750 sager været som følger: 423 fra de onkologiske landsdelsafdelinger (Ålborg, Århus, Odense, Herlev og Rigshospitalet) 130 fra øvrige onkologiske ambulatorier/afdelinger 92 fra kirurgisk gastroenterologiske afdelinger 50 fra medicinske afdelinger 55 fra øvrige afdelinger 3.3 Patientkarakteristika Patienterne fordeler sig med 346 kvinder født i årene og 404 mænd født i årene Patienterne har følgende diagnoser: 154 tyk- og endetarmskræft 152 kræft i øvre mave-tarmkanal incl. bugspytkirtel, lever og galdeveje 146 lunge- og lungehindekræft 55 kræft i urinvejene incl. prostata 55 gynækologiske kræftsygdomme 33 brystkræft 22 hoved- og halskræft 123 med andre og mere sjældent forekommende kræftsygdomme Evaluering af second opinion-ordningen, Sundhedsstyrelsen 22. juni

5 4. Panelets råd Panelets råd i de 750 sager fordeler sig som følger: 172 patienter: Råd om eksperimentel eller forskningsmæssig behandling i udlandet. Andelen af patienter, for hvem der er givet råd om eksperimentel eller forskningsmæssig behandling i udlandet, er steget fra ca. 15 % i 2003 til ca. 29 % i Der har været tale om en række forskellige behandlingsformer til forskellige kræftsygdomme, og der er givet råd om behandling i Tyskland, Sverige, England, Schweiz, USA og Japan. Sundhedsstyrelsen har i 2003 og 2004 godkendt behandling i udlandet for i alt 96 patienter. Sundhedsstyrelsen er imidlertid vidende om, at enkelte af disse patienter ikke har modtaget behandling i udlandet. Der kan være flere grunde hertil, bl.a. en forværring af patientens tilstand der i sidste ende har umuliggjort den påtænkte behandling. I de resterende tilfælde er Sundhedsstyrelsen ikke blevet anmodet om at godkende behandling i udlandet. For enkelte af disse har der været tale om forskningsmæssig behandling i udlandet, som ikke skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. For nogle af de øvrige er der formentlig tale om, at den påtænkte behandling alligevel har kunnet gives i Danmark. 229 patienter: Råd om yderligere udredning eller behandling i Danmark. Der kan være tale om tilfælde, hvor patienten reelt ikke har fået et optimalt behandlingstilbud fra den henvisende afdeling, men der kan også være tale om tilfælde, hvor man allerede uden at dette fremgår at det materiale, som panelet er i besiddelse af fra henvisende afdeling har foretaget en afvejning af fordele og ulemper ved en given behandling for den konkrete patient og valgt ikke at tilbyde behandlingen. Derudover kan der være tilfælde, hvor panelets råd går ud over, hvad der normalt betragtes som standardbehandling i Danmark. 139 patienter: Panelet enig i aktuelle behandlingstilbud. Der er i disse tilfælde tale om situationer, hvor patienten enten har ønsket en vurdering af, om den på den behandlende afdeling tilbudte behandling også var den, som panelet ville anbefale, og om situationer, hvor patienten har haft et andet ønske om behandling, f.eks. eksperimentel behandling i udlandet, selvom der forelå et behandlingstilbud fra den behandlende afdeling. Endelig har der været et stigende antal tilfælde, hvor man fra behandlende læges side har søgt panelets vurdering af behandlinger, som af rent kasseøkonomiske årsager først efter panelets blåstempling ville kunne gives på den behandlende afdeling. 196 patienter: Ikke yderligere forslag til behandling. 14 patienter: Sagen uafsluttet. Det drejer sig om sager, hvor panelet enten ikke har fået tilsendt ønskede supplerende oplysninger fra den henvisende afdeling, eller hvor patienten er død kort efter henvisning til panelet men inden panelet har afgivet råd. Evaluering af second opinion-ordningen, Sundhedsstyrelsen 22. juni

6 Antallet af sager har de seneste måneder været i kraftig stigning, formentlig både som følge af nye behandlingsmuligheder og siden årsskiftet muligheden for at tilbyde eksperimentel behandling i Danmark. Det er i lighed med evalueringen i 2003 fortsat Sundhedsstyrelsens indtryk, at panelet yder rådgivning på højt fagligt niveau. Det forekommer uhensigtsmæssigt, at panelet i nogle situationer anvendes til at blåstemple behandlinger, der alene af kasseøkonomiske grunde ikke umiddelbart kan tilbydes. 5. Opfølgning på panelets råd I second opinion-ordningens første tid blev det ikke sjældent nævnt, at panelets råd ikke blev fulgt på de behandlende afdelinger. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen gennem en spørgeskemaundersøgelse foretaget en opfølgning af, hvorvidt second opinion-panelets råd følges på de behandlende afdelinger. Spørgeskemaet indeholdt følgende spørgsmål: Blev panelets råd fulgt? Hvis nej, hvad er da grunden til, at rådet ikke blev fulgt? Eventuelle kommentarer til ordningen i øvrigt: Undersøgelsen omfattede alle sager behandlet af panelet i perioden 15. november 2004 til 15. februar Der blev således udsendt i alt 190 spørgeskemaer, hvoraf 149 blev returneret til Sundhedsstyrelsen i udfyldt stand. To blev returneret uudfyldt. I alt 78 % af spørgeskemaerne er således blevet returneret. I 127 sager svarende til 85 % af de besvarede spørgeskemaer har den behandlende sygehusafdeling angivet, at panelets råd er blevet fulgt. I enkelte tilfælde er det supplerende blevet angivet, at afdelingen selv forud for henvisning til second opinion-panelet havde foreslået en af panelet anbefalet behandling, men at patienten ønskede dette behandlingsforslag vurderet af panelet forud for behandlingsstart. I 6 tilfælde angives det, at panelets råd blev planlagt fulgt, men at patienten ikke nåede at få behandlingen på grund af hastig forværring af sygdommen/død. I 19 sager svarende til 14 % har den behandlende sygehusafdeling angivet, at panelets råd ikke er blevet fulgt. I 13 af tilfældene skyldtes dette, at patientens aktuelle tilstand ikke tillod yderligere behandling. To patienter ønskede ikke yderligere behandling. I enkelte tilfælde valgte man at give behandling, selvom en sådan ikke var blevet anbefalet af panelet, en enkelt patient var af anden årsag henvist til onkologisk afdeling, og en enkelt patient valgte for egen regning at få foretaget en undersøgelse i udlandet, som panelet ikke havde anbefalet. Endelig blev panelets råd ikke fulgt i et tilfælde, hvor revision af biopsier i mellemtiden havde ændret diagnosen og dermed behandlingsmulighederne. Sammenfattende er der således ikke noget der tyder på, at der skulle være modstand mod panelets råd og manglende vilje til at gennemføre en af panelet anbefalet behandling på de behandlende afdelinger. Evaluering af second opinion-ordningen, Sundhedsstyrelsen 22. juni

7 Tværtimod opleves ordningen positivt, jf. følgende repræsentative udvalg af i alt 30 rosende citater fra spørgeskemaets felt med plads til generelle kommentarer: - Meget velfungerende og god brugbar rådgivning. - Rigtig god ordning. - Særdeles frugtbar ordning med stor tryghed for patienten og god hjælp til afklaring af håbløse situationer. - Meget nødvendig og nyttig. - God! - Meget tilfreds med hurtige og konstruktive svar. - Udmærket ordning, som forhåbentlig sikrer at patientbehandlingen ikke udelukkende afspejler lokale forhold. - OK. I kommentar-feltet er i øvrigt angivet følgende kritiske bemærkninger: - Lange ventetider på svar. - Proceduren for de patienter som skal sendes videre til behandling i udlandet er særdeles besværlig og tidskrævende. - Omstændelig. Med nødvendige bevillinger kunne vi selv have givet behandlingen. Sidstnævnte problemstilling at behandlingen med de nødvendige ressourcer kunne være givet i Danmark påpeges af yderligere 3 respondenter. Sammenfattende må det på baggrund af ovenstående materiale konkluderes, at panelets råd langt overvejende bliver fulgt på de behandlende afdelinger, og at der i de tilfælde, hvor rådet ikke følges, er faglige grunde hertil. Vurderet udfra spørgeskemaundersøgelsen synes der at være stor tilfredshed med ordningen blandt de behandlende læger. Dog peges der på, at ordningen indebærer besværlige og tidskrævende procedurer. Det skal pointeres, at ovenstående alene er en opfølgning af, hvorvidt panelets råd følges på de behandlende afdelinger. Det har ikke været muligt indenfor de givne rammer at foretage en evaluering af, hvilke konsekvenser panelets råd har haft for den enkelte patient, herunder om der har været tilfredshed med et eventuelt ophold på et udenlandsk hospital og i sidste instans om en eventuel yderligere herunder eksperimentel behandling faktisk har helbredt patienten eller forlænget dennes liv. De sporadiske tilbagemeldinger, Sundhedsstyrelsen har fået om patienternes oplevelse af opholdet på det udenlandske behandlingssted har overvejende været af positiv karakter, hvilket bl.a. kan illustreres ved, at flere patienter har ytret ønske om at fortsætte behandling i udlandet også efter at det er blevet muligt at give den samme behandling i Danmark. For så vidt angår mulige konsekvenser for den enkelte patient af en eksperimentel behandling skal Sundhedsstyrelsen påpege, at hovedparten af de anbefalede behandlinger alene har været af livsforlængende og palliativ art og ikke har haft kurativt sigte. I mange tilfælde har den forventede livsforlængende effekt været af størrelsesordenen få måneder. Evaluering af second opinion-ordningen, Sundhedsstyrelsen 22. juni

8 6. Amternes opgavevaretagelse i relation til behandling i udlandet I forbindelse med eksperimentel behandling af patienter i udlandet påhviler det amterne at arrangere transport og ophold for de pågældende patienter og eventuelle ledsagere. Det er Sundhedsstyrelsens indtryk, at amterne i de fleste tilfælde har løst denne opgave uden problemer. Sundhedsstyrelsen er imidlertid i enkelte tilfælde blevet gjort opmærksom på uhensigtsmæssige forløb, hvor patienter i ambulant behandling f.eks. har boet meget langt fra behandlingsstedet, eller hvor den nødvendige tolkebistand ikke har været til stede. På baggrund af disse uheldige forløb har Sundhedsstyrelsen i 2004 udsendt et brev til alle amter med nærmere angivelse af amternes forpligtelser i relation til patienter der skal modtage eksperimentel behandling i udlandet. 7. Second opinion-ordningens organisering 7.1 Sagsgang For en nærmere beskrivelse af sagsgangen henvises til evaluering fra december Sundhedsstyrelsen må konstatere, at kendskabet til second opinion-ordningen er vokset siden 2003, og det er indtrykket, at de fleste sager nu fremsendes korrekt direkte til Sundhedsstyrelsen. Ordningen synes at være velkendt og henvisningspraksis at fungere uproblematisk på de afdelinger, hvorfra der henvises mange patienter, mens behovet for fortsat vejledning i sagens natur er større blandt læger på afdelinger, hvor der kun ses få patienter, der kan være kandidater til vurdering af second opinion-panelet. Sundhedsstyrelsen har i evalueringen fra december 2003 påpeget, at begrebet den behandlende sygehuslæge ikke i alle tilfælde er entydigt i relation til second opinion-ordningen. Patienter i den sidste fase af en kræftsygdom har ofte ikke længere fast tilknytning til den hospitalsafdeling, der har stået for den onkologiske behandling. Konsekvensen heraf er, at henvisningen i visse tilfælde er blevet indsendt af læger, der kun kender lidt til den gennemførte onkologiske behandling. I andre tilfælde er henvisningen blevet indsendt af læger, der aldrig har set patienten men har forståelse for patientens ønske om at få en second opinion. Problemerne i relation hertil er uændrede fra Det må således fortsat konstateres, at den nuværende praksis for, hvem der kan henvise en patient til second opinion-panelet, ikke i alle tilfælde er hensigtsmæssig. 7.2 Sagsbehandlingstid Sagsbehandlingstiden ligger fortsat trods det stadigt stigende antal sager indenfor 4 uger i langt de fleste tilfælde. I visse ganske særlige tilfælde f.eks. hvis patienter allerede på eget initiativ er på vej til at rejse til udlandet med henblik på at modtage en eksperimentel behandling - har panelet behandlet sager med dags varsel. Sundhedsstyrelsen må fortsat konstatere, at henvisningerne til panelet er af meget svingende kvalitet, og at panelet ikke sjældent må indhente supplerende journalmateriale. Dette kan i sagens natur forsinke svarafgivelsen. Det skal i den forbindelse pointeres, at selv 4 ugers ventetid kan forekomme urimeligt længe for denne gruppe af svært syge patienter. Med den nuværende sagsgang vil det imidlertid ikke være realistisk at nedsætte sagsbehandlingstiden. Sundhedsstyrelsen må i lighed med evalueringen i 2003 konstatere, at tidsfristen på 4 uger i vidt omfang er blevet overholdt. I de tilfælde, hvor patienter ikke har modtaget svar indenfor 4 uger har årsagen måttet søges i forhold, som panelet og Sundhedsstyrelsen ikke har haft indflydelse på. Evaluering af second opinion-ordningen, Sundhedsstyrelsen 22. juni

9 Som anført i evalueringen fra 2003 blev der i second opinion-ordningens første år brugt mange ressourcer på at besvare opkald fra patienter der ønskede at vide, om panelet havde afgivet svar. I 2004 indførtes det derfor, at der sendes brev til patienten, når panelet har afgivet svar til henvisende afdeling. Det fremgår af brevet, at patienten kan henvende sig på den behandlende sygehusafdeling for at få besked om indholdet af panelets svar. Usikkerheden om, hvorvidt panelet har afgivet svar, synes hermed at være forsvundet. 8. Ressourceforbrug 8.1 Arbejdskraft I takt med det stigende antal sager er der i sagens natur sket en øgning af second opinion-panelets arbejdsmængde. På lægesiden er panelet fortsat bemandet af to professorer i onkologi fra Århus og København. Panelet har trods den stigende arbejdsmængde fortsat ønsket at fastholde panelets nuværende sammensætning. Sundhedsstyrelsen må i den forbindelse konkludere, at panelet har formået at kompensere for ferier etc., så sagsbehandlingstiden har kunnet holdes på det ønskede niveau. Det skal understreges, at panelets medlemmer har ydet en ekstraordinær og dedikeret arbejdsindsats i relation til ordningen. En lang række opgaver i relation til second opinion-ordningen varetages i Sundhedsstyrelsen. For en detaljeret beskrivelse heraf henvises til evalueringen fra december Arbejdsmængden er steget i forhold til 2003 som følge af det stigende antal sager, og etableringen af ordningen vedr. eksperimentel behandling i Danmark har krævet betydelige ressourcer. 8.2 Økonomi Siden 2002 har der hvert år været afsat 10 mio. kr til second opinion-ordningen. Udgifterne til ordningen har i 2003 og 2004 været væsentligt mindre end dette. I 2005 er der i årets første 3 måneder brugt ca. 2,5 mio kr til behandling i udlandet. Dette skyldes til dels efterslæb af udgifter til patienter behandlet i 2004 men hænger også sammen med, at der aktuelt kan tilbydes eksperimentel behandling til to af de store patientgrupper, lungekræftpatienter og patienter med kræft i tyktarmen. Udgifterne til behandling på de danske enheder for eksperimentel kræftbehandling er endnu ikke opgjort, men det må forventes, at udgifterne i 2005 bliver væsentligt større end de foregående år. 9. Afledte effekter af ordningen Second opinion-ordningen har været medvirkende til, at en række patienter har fået mulighed for at få deres sag vurderet af et uvildigt panel. Nogle af patienterne har efterfølgende fået tilbudt yderligere behandling enten i Danmark eller i udlandet. Ordningen har imidlertid også haft en række konsekvenser, der rækker udover behandlingen af den enkelte patient, og det er Sundhedsstyrelsens indtryk, at second opinion-ordningen har været medvirkende til at katalysere en Evaluering af second opinion-ordningen, Sundhedsstyrelsen 22. juni

10 række processer, der vil få konsekvenser for kræftbehandlingen i Danmark også på et mere overordnet niveau. Dette kan illustreres af det følgende: 9.1 Konsekvenser for behandlingstilbuddene på danske hospitalsafdelinger Det er Sundhedsstyrelsens herunder panelets - indtryk, at second opinion-ordningen har været medvirkende til at ensrette behandlingstilbuddene på de danske hospitalsafdelinger. Ordningen har således været katalysator for en række diskussioner i de faglige miljøer. 9.2 Samarbejde med udenlandske behandlingsinstitutioner Second opinion-ordningen har haft som resultat, at der er etableret værdifulde samarbejdsrelationer med læger og hospitalsafdelinger i udlandet, f.eks. i Hamburg, Oxford og Zürich. Den direkte konsekvens heraf har været, at en række patienter har kunnet modtage eksperimentel behandling i udlandet. En række udenlandske læger har velvilligt stillet sig til rådighed, når de er blevet spurgt til råds af panelet i konkrete enkeltsager. Danske kræftpatienter har hermed fået forøgede muligheder for at få vurderet deres sag af højeste danske ekspertise, men ordningen har også medvirket til en systematisering af mulighederne for inddragelse af udenlandsk ekspertise. 9.3 Indførelse af Lægemiddelstyrelsens ordning vedr. eksperimentel behandling Pr. 1. juni 2003 åbnede Lægemiddelstyrelsen for muligheden for i enkeltsager at give udleveringstilladelse til eksperimentel behandling med lægemidler i Danmark. Ordningen er i princippet uafhængig af Sundhedsstyrelsen. Det blev i evalueringen fra 2003 påpeget, at sammenhængen mellem de to ordninger er uklar. Dette må stadig betragtes som værende tilfældet. I praksis har der dog (endnu) ikke vist sig problemer i relation hertil, idet Lægemiddelstyrelsen kun har modtaget og vurderet ganske få sager. 9.4 Indførelse af ordning vedr. eksperimentel kræftbehandling i Danmark I evalueringen fra 2003 blev det påpeget, at det var uhensigtsmæssigt, at svært syge patienter blev sendt til behandling i udlandet i tilfælde, hvor behandlingen ville kunne gives i Danmark, hvis behandlingen blev etableret her i landet og der baseret herpå fandtes økonomiske ressourcer hertil. I konsekvens af denne problematik blev det i 2004 besluttet at indføre muligheden for statslig finansiering af eksperimentel kræftbehandling i Danmark. Ordningen trådte i kraft 1. januar I forbindelse med etablering af ordningen er der nedsat et nationalt koordinationsudvalg bestående af second opinion-panelet samt repræsentanter fra de onkologiske landsdelsafdelinger, Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen. For den enkelte kræftpatient må det betragtes som en fordel, at en strabadserende rejse til udlandet således kan undgås, ligesom ordningen må forventes at give bedre og mere sammenhængende patientforløb. Umiddelbart må det også betragtes som mere cost-effektivt at tilbyde behandlingen i Danmark, idet udgifter til rejse, ophold osv. hermed undgås. Det er endnu for tidligt at udtale sig nærmere om konsekvenserne af indførelsen af denne ordning, men Sundhedsstyrelsen må påpege, at der med ordningen er etableret en række procedurer og samarbejdsrelationer i sundhedsvæsenet, som ligger udenfor de gængse rammer, herunder statslig finansiering af behandlinger ydet på danske sygehuse. Evaluering af second opinion-ordningen, Sundhedsstyrelsen 22. juni

11 10. Afgrænsning af patientkreds Som anført i evalueringen fra december 2003 er afgrænsningen mellem eksperimentel og forskningsmæssig behandling, der er henholdsvis statsligt og amtsligt finansieret, uklar. Denne problematik er fortsat til stede. Det blev ligeledes i december 2003 påpeget, at baggrunden for at sende patienter til udlandet i nogle tilfælde var entydigt kasseøkonomisk begrundet, idet visse lægemidler i princippet var tilgængelige i Danmark men af økonomiske hensyn ikke kunne tilbydes til patienterne. Sidstnævnte problematik er blevet accentueret væsentligt gennem de seneste måneder og har understreget behovet for en mere nøjagtig afgrænsning af, hvilke patienter der kan omfattes af ordningerne vedr. eksperimentel behandling i Danmark og i udlandet. Der er herunder behov for en afklaring af, hvordan bekendtgørelsens ordlyd som der ikke umiddelbart kan tilbydes behandling for på offentlige sygehuse her i landet... skal fortolkes. Endelig skal det nævnes, at second opinion-ordningen i princippet omfatter både kræftpatienter og patienter med andre lignende livstruende sygdomme. En nøjagtig afgrænsning af patientkredsen er hidtil ikke blevet foretaget, men Sundhedsstyrelsen har i konkrete enkeltsager måttet forholde sig til problematikken, f.eks. i relation til patienter med hjertesygdom og multipel sclerose. I takt med at der indføres et stadigt stigende antal behandlingsmuligheder herunder eksperimentelle - også indenfor andre fagområder, må det forudses, at behovet for en nøjagtig afgrænsning af, hvad der forstås ved bekendtgørelsens ord om andre lignende livstruende sygdomme, vil være nødvendig. 11. Fremtiden for second opinion-ordningen Sammenfattende må det påpeges, at second opinion-ordningen har imødekommet behovet blandt danske kræftpatienter for at få en vurdering af deres sag af læger, der ikke til daglig er involveret i behandlingen. Ordningen har ligeledes illustreret, at der for visse patienter er mulighed for at tilbyde en eksperimentel behandling enten i Danmark eller i udlandet, og at mange patienter er interesserede i at tage imod et sådant tilbud. Second opinion-ordningen og de dertil knyttede økonomiske midler omfatter i den nuværende form tre elementer: Muligheden for second opinion Muligheden for eksperimentel kræftbehandling på hospitalsafdelinger i Danmark Muligheden for eksperimentel kræftbehandling på hospitalsafdelinger i udlandet Det bør overvejes, om administrationen af statslige tilskud til samtlige disse elementer fortsat skal varetages centralt, eller om det vil være mere hensigtsmæssigt på længere sigt at lade ansvaret herfor overgå til sygehusvæsenets vanlige driftsherrer. Evaluering af second opinion-ordningen, Sundhedsstyrelsen 22. juni

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004. ÅRSOPGØRELSE 2004 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003. ÅRSOPGØRELSE 2003 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om second opinion-ordningen. December 2014

Beretning til Statsrevisorerne om second opinion-ordningen. December 2014 Beretning til Statsrevisorerne om second opinion-ordningen December 2014 BERETNING OM SECOND OPINION-ORDNINGEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Second opinion - kan vi tilbyde mere behandling? Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet En afdeling kan efter rådgivning fra et af SST nedsat ekspertpanel (second

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Second opinion DPCG 6. november 2008. Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Second opinion DPCG 6. november 2008. Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet Second opinion DPCG 6. november 2008 Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med Onkologisk Klinik Rigshospitalet Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE ME Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE MEME Sundhedsstyrelsens

Læs mere

I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme

I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALING VEDR. TILRETTELÆGGELSE AF TILBUD TIL KRÆFT- PATIENTER OM STRÅLEBEHANDLING INDEN FOR FIRE UGER I bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen

Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen Rapport Danish Cancer Society Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen - en interviewundersøgelse blandt brugere af Kræftlinjen, Kræftens bekæmpelses telefonrådgivning November 2009 Dokumentation

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Resultater på sundhedsområdet December 24 Henvendelse om pjecen kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotholmsgade 1 12 1216 København

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 114 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 114 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 114 Offentligt Redegørelse vedr. Sundhedsstyrelsens sagsbehandling i forhold til enkeltpatienter herunder særligt ordningen vedr. maksimale ventetider for patienter

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med #1 FULDFØRT Besvarelser indtastet manuelt INavn: Inge Marie Svane Påbegyndt: 10. november 2015 14:05:47 S T SIDE 1 Sp1: Titel Sp2: Ansat i: Sp3: Hvad beskæftiger du dig med Sp4: Har Danmark behov for Kræftplan

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009 Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning 21 september 2009 Juridisk grundlag for ordningen Bekendtgørelse nr. 1065 af 6. november 2008 Kapitel 5 Om

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark har følgende kommentarer til lovforslaget.

Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark har følgende kommentarer til lovforslaget. Vejle, 10. februar 2011 Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K I e-mail af 20. januar 2011 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsendt forslag til lov om videnskabsetisk

Læs mere

årsrapport 2010: eksperimentel behandling

årsrapport 2010: eksperimentel behandling årsrapport 2010: eksperimentel behandling 2011 Årsrapport 2010: Eksperimentel behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Eksperimentel behandling; Kræftbehandling;

Læs mere

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Bevillingen hvordan blev den brugt?... 4 Samarbejde med kommunerne...

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager

Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nytorv 5 1450 København K Tlf. 33 12 43 43 Fax 33 12 43 41 pf@patientforsikringen.dk 23. april 2008 J.nr. 0134-20070001-2/KIB.ho

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 3 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 3: Danske kræftpatienters behandling i Kina - Kræftens Bekæmpelses initiativer i forhold til danske kræftpatienters behandling på kinesiske hospitaler April

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER

STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER STRAM IMPLEMENTERING SKADER DANSKE PATIENTRETTIGHEDER Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mens de danske politikere endnu en gang diskuterer offentlig versus privat

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 18 Kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2015 2016 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Projekt: ADHD Basisteam, Hørsholm kommune Reference nr. 7-313-04-11/2. Projektansvarlig: Læge Anne Munch Bøegh Psykolog Helle Lindhard

Projekt: ADHD Basisteam, Hørsholm kommune Reference nr. 7-313-04-11/2. Projektansvarlig: Læge Anne Munch Bøegh Psykolog Helle Lindhard Projekt: ADHD Basisteam, Hørsholm kommune Reference nr. 7-313-04-11/2 Projektansvarlig: Læge Anne Munch Bøegh Psykolog Helle Lindhard Dato: 24. maj 2011 1.0. Generel del Projektets formål er en tidligere

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK

NOTAT. 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK NOTAT 20. december 2015 J.nr.: 1507740 Dok. nr.: 1858406 HKJ.DKETIK Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Hanne Michelsen, ledende projektsygeplejerske Birgitte Christiansen, klinisk

Læs mere

Kræftpatienters erfaringer. med Second opinion ordningen

Kræftpatienters erfaringer. med Second opinion ordningen Kræftpatienters erfaringer med Second opinion ordningen Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning Kræftens Bekæmpelse Patientstøtteafdelingen Maj 2005 2 3 Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg

Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 357 Offentligt SUstyrelsen SPS-enheden 24. november 2005 J. nr. 2005-4182/høring i øvrigt Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg 1. Indledning

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011 Region Hovedstaden Udvalget vedr. ulighed i sundhed Tolkebistand Februar 2011 Indledning I henhold til kommissorium for Udvalget vedr. ulighed i sundhed skal udvalget drøfte problemstillinger for patienter

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Att.: Kontorchef, overlæge Eva Hammershøy Islands Brygge 67 2300 København S E-mail: efua@sst.dk Fællessekretariatet Esplanaden

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer:

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer: Miljøudvalget 2011-12 L 14 Bilag 1 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. 001-05911 Ref. Lejni / mekba Den 5. oktober 2011 NOTAT vedrørende høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

Resumé af Sundhedsaftalerne

Resumé af Sundhedsaftalerne Resumé af Sundhedsaftalerne Følgende resumé er et sammendrag af regionernes sundhedsaftaler med kommunerne med henblik på at skabe et overblik over, hvorvidt og hvordan Sundhedsplanerne inkluderer palliation.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

PolioForeningen STRATEGI 2016-2018

PolioForeningen STRATEGI 2016-2018 PolioForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM POLIOFORENINGEN PolioForeningen har som formål at forbedre livsvilkårene for de 5.000 danskere, der har alvorlige følger efter polio, således at disse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en national stamcellebank

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en national stamcellebank 2013/1 BSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Liselott Blixt (DF), Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere