DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$"

Transkript

1 DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$

2 Side1 Indholdsfortegnelse- 1.Metodernesmålgrupperoganvendelse SystemiskogNarrativtilgang...3 Formåloganvendelse...3 Teoretiskbaggrund...3 AnvendelseiNettet...5 Narrativemetoder,interviewguidesogøvelser...5 OpfølgningogDokumention Kognitivtilgang...6 Formåloganvendelse...6 Mestringsstrategier...6 Psykoeducation...7 Socialfærdighedstræning...7 Teoretiskbaggrund...7 Redskaber...7 AnvendelseiNettet...7 Opfølgningogdokumentation...8 Litteratur:...8 Bilag SanseorienterettilgangSSanseintegration(SI)...8 Formåloganvendelse...8 SIhjælpemidler...8 Teoretiskbaggrund:...9 AdultSensoryProfile(ASP)...9 AnvendelseiNETTET...9 Opfølgningogdokumentation:...10 Litteratur...10 Bilag...10

3 Side2 5.NADA/AGD...10 Formåloganvendelse...10 Teoretiskbaggrund...11 AnvendelseiNETTET...11 Opfølgningogdokumentation...11 Litteratur FIT(FeedbackInformedTreatment/BorgerstyretEvaluering)...11 Formåloganvendelse...11 Teoretiskbaggrund...12 AnvendelseiNettet...12 Opfølgningogdokumentation...13 RessourcepersoneriNETTET...13 Litteratur...13 Bilag COPM(CanadianOccupationalPerformanceMeasure)...13 Formåloganvendelse...13 Teoretiskbaggrund...14 AnvendelseiNettet...14 Praksiseksempel...15 Litteratur...16 Bilag

4 Side3 DSINETTETharenbredvifteafboSogaktivitetstilbudogvibeskæftigerosmed undervisningss,opkvalificerendeogerhvervsrettedetilbudtilborgeremedpsykisk sygdomogsårbarhed. FællesfordemetoderderanvendesiNETTETer,atdekantagesibrugtilenbredvifte afborgere.metoderneerallemålrettetpsykisksygeogsårbaremenneskerogdeter vigtigtforosathaveenbredvifteaffagligemetoderatvælgeimellemogkombinere. Detteforattilgodeseborgernesforskelligartedebehov,derdesudenofteændresover tid. Formål-og-anvendelse-- Vianvenderdensystemiskeognarrativetankegangtilatundersøgeeksisterende logikker,skabebevægelseogmeningsdannepåborgers,medarbejdersog organisationsniveau.detbetyder,atnårviidagligdagenopleverudfordringer, problemer,misforståelser,følelseafafmagtoglignende,såkannarrativeog systemiskespørgsmålogtilgangeværemedtilatbringenyeforståelserafproblemeti spilogintroducereforskelle,manikkeumiddelbarthavdefåetøjepå. Mangeborgeremedlangvarigpsykisksygdomogsårbarhedharnegative identitetsfortællinger,somdominererderestankerom,hvemdeeroghvaddekan.den narrativetankegangharfokuspåatgenopbyggeennyogpositividentitethosden enkelteborgersomligeværdigmedborger. Vianvenderdensystemiskeognarrativetilgang,nårviharsupervision,kollegial sparringogiikkemindstidagligdagssituationermedborgerne. 1.-Metodernes-målgrupper-og-anvendelse- 2.-Systemisk-og-Narrativ-tilgang- Teoretisk-baggrund- Systemisk)teoritagersitudgangspunktisocialkonstruktivisime.Fradensystemiske tilganghentervividenomkring,ataltingerforbundetmedhinandeniverdensamtat ethvertmenneskeharsitheltegetsynpåverden.centraltfordetsystemiskeerden cirkulæretankegang,hvorfokuserpå,ataltinghængersammenikompliceredesamspil, hvordetikkeermuligtudelukkendeatudnævnenogettilårsagognogettilvirkning. Iforlængelseoperererdensystemisketænkningmedmangfoldighedogenantagelseaf atverdenermultiverssmodsatuniversshvorallemenneskererudstyretmedderes egenversionafvirkeligheden,egnelogikker,antagelser,forventningerogforforståelser. Dermedskabersystemer(borger,team,organisationosv)løbendesigselvogskaber mening.idensystemisketeoritalesderomselvskabelse(autopoiesis)ogselvreference. Hvismanvilpåvirkeogskabebevægelseietsystem,såskaldeeksisterendelogikker udfordresisystemet.derskalskabestilpassendeforstyrrelser,derikkemåværefor små(systemeteristilstand)og/ellerforstore(systemetlukkeraf).forstyrrelserskabes

5 Side4 viasprogetgennemspørgsmålogdialog,derundersøgerkontekster,positioner, relationerogeksisterendelogikker.hvisforstyrrelsenertilpasbliverdeteksisterende systembragtienformforuligevægt,derorienterersigmodnyskabelseafmening. Detteforståssom,atderskerenstrukturelkobling.Hertilknyttersigenoverordnet klassisksystemiskpointe: deterikkeselveproblemet,dererproblemet,menhvordan vitaleromproblemet,dererproblemet. Narrativ)teoritagerudgangspunktisocialkonstruktionisme.Virkelighedenbetragtes somensocialkonstruktion,hvorsprogeterdenkonstruerendefaktor.individets problemerbetragtessomnoget,deropstårirelationermellemmenneskerfremfor indeniindividetselv. Fradennarrativetilganghentervividenomkring,atselvforståelseogidentitetskabesi defortællinger,der sammenmedandre fortællesomosselv.narrativesamtalerer medtilatskabeudsyntilflerefortællingerogdermedflerehandlemulighederognye perspektiverpålivet.derforerdencirkulæretankegangogsåcentralther. GrundpilleniNarrativtænkninger#Landscape#of#Identity,etstillads,beståendeaf5trin, hvormanstarterpåtrin1(nederst)ogarbejdersigopad. 5)Commitments:HvilketStandpunktSbeslutninghardutaget? 4)Principles:HvilkeLivsprincipper,leveregler,etik,menneskesynleverduefter? 3)Hopes&Dreams:HvadfortællerdetomdineHåb/drømme? 2)Values&Beliefs:Hvadknytterdersigtilafværdier/overbevisninger? 1)Intentions&Purposes:Hvaderformål/intention/hensigten/overvejelserfordine handlinger?

6 Side5 IdagligdagenbenyttervideNarrativeinterviewguidessominspirationtil spørgsmålstyper,nårviarbejdermedeksternalisering,dobbeltlytning,resmembering, absentbutimplicitosv. Bevidning:Bevidninganvendesnårmanønskeratåbnemulighedforatfåøjepå aspekterafenpersonsliv,somdeikkeharhaftblikfor.ibevidningerderfokusfire grundlæggendeundersøgelseskategorier: 1.Fokuspåsærligeudtrykifokuspersonensfortælling 2.Fokuspå billedet affokuspersonen 3.Resonansirelationtilvidnetsegnekonkreteerfaringeroglevedeliv 4.Bevægelsen,deroplevesafvidnetigennemgenfortællingen Dobbeltlytning:Hvordereretproblem,erdersamtidigintentioner,derikkebliver realiseret. Eksternalisering:Eksternaliseringkanbidragemedatfåtydeliggjort,hvilkeneffektet eventueltproblemelleroverbevisningharpåensliv.nårvibenyttereksternalisering,så flyttesproblemetsprogligtvækfrapersonen(derharinternaliseretproblemet)og problemetgivesetandetnavn,derkantalesom personenerikkeproblemet, problemeterproblemet. Re9membering:Benytteshvismanønskeratudforskedenfortsatterelationtilen afdødperson,somerbetydningsfuldfordenenkelte. Abscent)but)implicit:Ideenmeddenneøvelseerattydeliggørededominerende fortællingerogdeunderliggendefortællingersamttydeliggørehvorledesdehverisær influererpåvoresselvforståelse/identitetogdermedvoreshandlingerogøvrige livssituation. Richly)describing)identity:GørhistorientykkereSbeskrivSuddyb.Enøvelse,der udpakker enpersonligkvalitetellerettræk. Scaffolding)identity:Sætterfokuspåatudviklealternativehistorier.Reagermed nysgerrighedogudforskning.nysgerrighedomkringentykkerehistorie.ladvidner bidragetil,atfortykkedenforetruknehistorie. Anvendelse-i-Nettet- Narrative-metoder,-interviewguides-og-øvelser- Opfølgning-og-Dokumention- Vibrugerdesystemiskeognarrativetilgangesometelementiindsatsenogeffektmåles løbendevedbrugaffeedbackinformedtreatment(sefit). Litteratur) Moltke,H.V.&Molly,A.red.(2009):Systemisk#coaching.#En#grundbog.København: DanskpsykologiskForlag.

7 Side6 DybvadLarsenetal.(2000):Socialpsykiatri# #et#systemisk#perspektiv.munksgaard. Morgan,A.(2005):Narrative#samtaler# #en#introduktion.gyldendalakademisk. Idensocialpsykiatriskeindsatsvildenkognitivetilgangværeenpraksisnærudgaveaf dentraditionellekognitiveterapidervaretagesafpsykologerogpsykoterapeuter.den kognitivtilganganvendesisamtalerogaktivitetermedborgerneogkanbrugesbevidst tilatstøtteopomforandringerogalternativemåderattolkebegivenhederpå. Kernenikognitivterapier,atborgerenbliveropmærksompåsinnegativeautomatiske tilgang,læreratidentificereuhensigtsmæssigetænkemåder,mobilisereralternativ tilgangogkonstruktivadfærd. Ifølgedenkognitiveteoriervoresmådeatværeiverdenpå,baseretpåkognitioner (tanker,idéerogforestillinger),somerudvikletgennemtidligereerfaring. Metoderfradenkognitivetilgangkaninspirereborgerentilenbrederepalletteaf fortolkningerogreaktioner,derermindrebegrænsende,selvundertrykkendeog angstfremkaldende.borgerenfårdermedmulighedfor,atsepåsigselvogsine reaktionerpåenmereselvunderstøttendeognuanceretmåde.despecifikke,kognitive metoderderbenyttesinettetermestring,psykoeducationogsocial færdighedstræning. 3.-Kognitiv-tilgang- Formål-og-anvendelse- Mestringsstrategier- Denkognitivetilgangerivoresforståelsetætkoblettildetatkunnemestre udfordringeroghverdagsbegivenheder,påenmådederermeningsfyldtog hensigtsmæssigfordenenkelte.foratkunnehjælpeborgerenmedatændre mestringsstrategierogfortolkningsmønstre,kandetværenødvendigtatforetageen analyseafvedkommendesmestringsstrategier.vedatbrugeenrække undersøgelsesspørgsmålkanfagpersonenogborgerenopnåetbilledeafårsagerog konsekvenserafborgerensmådeatmestresamtdannegrundlagforatdiskutereog afprøvealternativer: Analyse)af)mestring) )undersøgelsesspørgsmål:) 1. Hvaderdetborgerensøgeratmestre? 2. Hvilkemestringsstrategierbrugerborgeren? 3. Hvilkefortolkningerafvirkelighedenbasererborgerensinmestringpå? 4. Hvorhensigtsmæssigermestringenforborgerenselv påkortoglangsigt? 5. Skabermestringenevt.nyevanskelighederforborgeren? 6. Skabermestringenvanskelighederforandremennesker? 7. Erderbrugforatpersonenjusterer ellerheltudfaser enmestringsstrategi? 8. Kunnederværebehovfor,atborgerenudviklerennyformformestring?

8 Side7 Psykoeducationanvendessombetegnelseforsystematiskundervisningafborgere og/ellerderespårørendeiemnerrelaterettilpsykisklidelse.inettetanvendes psykoeducationiforbindelsemedf.eks.netværksmøderhvorborgere,pårørendeog medarbejdereundervisesietspecifiktemneafeneksternunderviser.psykoeducation kandesudenanvendesindividueltafborgeresomarbejderpåforskelligvismedderes psykiskesårbarhedfxift.fralæggelseafmedicin,dyrkningafsport,kostvejledning, musikosv. Socialefærdighederkanbeskrivessomevnentilatfungereiinterpersonelleforhold.Det gælderbådefordepersonligeforholdtilpartner,vennerogfamiliesamtrelationerhvor instrumentellefærdighederkrævesf.eks.påoffentligekontorer,påarbejdspladseneller isportsklubben.formåletmedsocialfærdighedstræninger,atbedreevnentilatopfatte socialesituationerkorrekt,bearbejdeindtrykhensigtsmæssigtogvælge reaktionsmåderderpassertilsituationen.etcentraltfokusimetodener,f.eks.atkunne gøresiggældendeiensamtaleogatudtrykkeuenighedpåensocialtog kontekstbestemt,acceptabelmåde.socialfærdighedstræningerentypiskkerneopgavei bofællesskaberogpåværesteder. Denkognitiveterapiudspringerafpsykoterapienogadfærdsterapienogi1960 erneog 70 erneudvikledesforskelligeformerforkognitivterapi. Denkognitivetilgangbyggerpåidéenom,atdeterpersonenstankerogerfaringerder formerfølelserogadfærd.grundtankenidenkognitivemetodeer,atborgernes opfattelseogfortolkningafsituationerercentralefor,hvordanbegivenhederneopleves ogforstås ikkesituationenellerbegivenhedenisigselv. Denkognitivemetodetagerudgangspunktisammenhængenmellemtanker,følelser, adfærdogkrop.derarbejdesudfraideenomatmennesketerbyggetopafdissefire deleogatdissefiredelehængersammen. Psykoeducation- Social-færdighedstræning- Teoretisk-baggrund- Redskaber- Måletidenkognitivemetodeeratopnåvidenogindsigtomtænkningensbetydningfor voresfølelserogadfærd.detteopnåsblandtandetviaøvelserogtræningogderfindes enbredvifteafarbejdsskemaer,blandtandetdenkognitivemodel,hvorafdiamanten udspringer,tankejournal,kognitivtskema,positivdagbog,memorycardsm.v. Anvendelse-i-Nettet- Dekognitivemetoderanvendeseksempelvisigrupperhvormanøversigiatblivemere bevidstomegneautomatisketanker.arbejdetigruppenskaber,somenbonus, samhørighedogenandenmådeatrelateretilhinandenpå.deltagernetrænerattænke positivt,ikkeatværeforselvkritiskogatstøttedetdergårgodt.senereiprocessen arbejdesmedkommunikation,selvværd,socialekompetencerosv.

9 Side8 Igruppenbliverderaltidlavetendagsorden.Undervejsigruppeforløbeterderbåde individuelleopgaver,gruppeopgaver,eksemplerviafortællingersamthjemmeopgaver tilnæstegang.gruppeforløbetafsluttesmedrefleksioneroverhvaddenenkeltekan tagemedfradagenoghvadderskalarbejdesvideremed. Dekognitivemetoderkanligeledesanvendesiindividuellesamtalermedborgernesåvel somisupervision. Vibrugerdenkognitivetilgangsometelementiindsatsenogeffektmålesløbendeved brugaffeedbackinformedtreatment(fit). Mørch,M.M.,Rosenberg,N.K.,Elsass,P.(red.)(1995):Kognitive#behandlingsformer.Hans ReitzelsForlag. Thomsen,B.L.,Grønlund,C.,Damm,D.,Nielsen,K.(2005):Kognitiv#Terapi# #modeller#og# metoder.hansreitzelsforlag. Tingleff,H.(2008):Kognitiv#terapi# #Metoder#i#hverdagen.KognitivtForlag. Bilag1:Denkognitivediamant 4.-Sanseorienteret-tilgang-P-Sanseintegration-(SI)-- SI(sanseintegration/sansestimulering)eranvendeligtiforbindelsemedrecoveryS orienterederehabiliteringsindsatser.sierenvelafprøvetmetodetilatdæmpeuro, angst,aggressivadfærdograstløshedsamttilatfremmebedresøvn.detkandesuden brugestilatmærkeegenkrop/kropsgrænser. Opfølgning-og-dokumentation- Litteratur:- Bilag- Formål-og-anvendelse- SI-hjælpemidler- Kugledyneneretanerkendthjælpemiddelmodsøvnforstyrrelsersamtmotoriskog psykiskuro.denermedtilatafgrænsekroppenmedsinesansestimulerendetrykog vægthvorvedderskabesroikroppen,tryghedogsamling,hvilketgiverendybereog brederesøvn,ogikkemindstetoverskudihverdagen. Kuglevesteneerberoligendeveste,dergrounderborgeremedmotoriskogpsykiskuro istressedesituationersamtangst.tyngdenogtrykketfradetætsiddendekuglergiver entydeligmarkeringafkroppenogstyrkerkropsfornemmelsen,hvilketvirker beroligende.denkandesudenværeeneffektivhjælptilatdæmpeogberoligeaggressiv, angstogselvskadendeadfærd. Knætæppeteretsansestimulerendeknætæppe,derhjælpervedmotoriskogpsykisk uro.nårtæppetlæggeshenoverskødetpåpersonen,bidragerkuglerenstyngdeogtryk

10 Side9 tilentydeligafgrænsningafkroppenogskaberroogtryghed.ergodtiluroligeog rastløseben. Sansestolen)med)skammel(Sensifitstol).Deterensansestimulerendestol,derskaber tryghed,roogøgetkoncentrationhosbrugeren.allemedpsykiskogmotoriskurokan havegavnafstolen.stolenharkuglerisædeogrygogidesærligenakkeogsidevinger. Stolensvingerkanlæggesomkringkroppenefterbehov,såstolenomslutterbrugeren oggiverro.stolenkanværegodatbenytte,hvismansomvoresborgere,harsværtved atfaldetilro,oghåndteresituationermedmangemennesker.herkanstolenvirkesom etsikkertsted.stolenharogsågavnligeffektpåborgerne,nårdergivesnada (øreakupunktur),hvordetkræves,atmanforholdersigiromensdetudføres. Sanseintegrationsbehandlingblevoprindeligudvikletafdenamerikanskeergoterapeut JeanAyres.Hunhavdegennemsitarbejdeogforskningpåvist,atdårlig sansebearbejdningogintegrationihjernen,ofteførtetilmangemotoriske, indlæringsmæssigeogadfærdsmæssigeproblemerhosbørn.senerehener behandlingenogsåbrugttilvoksne ogbrugesidagtilmangeforskellige diagnosegruppersamtvedstress.sanseintegrationhartilhensigtatstøtteborgerentil atorganiseresanseimpulserfraegenkropogfraomgivelserne,ogdermedgøredet muligtatbrugekroppeneffektivtogmålrettetisineomgivelser.detvilsigeevnentilat modtageogbearbejdestimulimesthensigtsmæssigt,ogreagerehensigtsmæssigtpåde givnestimuliidenkonkretesituation.viarbejderisærmedstimulationaf berøringssansen,muskel/ledsansensamtbalancesansen.deterdetregrundsanser,og devirkerindbyrdespåhinanden.viarbejderogsåmedfjernesansernealtsåsyn, hørelse,smagoglugt. Teoretisk-baggrund:- Adult-Sensory-Profile-(ASP)- ViudførersensoriskeprofilerAdultSensoryProfile(ASP)udvikletafdenamerikanske ergoterapeutwinnidunn.deteretundersøgelsesredskab,somafdækkerden sensoriskeprofilhosborgeren.formåletmeddenneprofileratudvikleetredskab,der forbinderstærkeogsvagesidermedsensoriskbearbejdningsmønster,samtatevaluere ogformidlestrategiertilenbedreadfærdudfradenenkeltessansemønster. Anvendelse-i-NETTET- Eksempel:SIharværetbrugtietlængerevarendeforløbmedenungpigepå27år,som erplagetafstemmer,manglendekropsfornemmelsesamtangstograstløshed.hunhar sværtvedatoverskuesindagligdag. Ienperiodepå3månederlåhunentimeomdagenS3dageomugenSmedkugledynen omkringsigmenshunlyttedetilafslappendemusik.trykkeneogvægtenfra kugledynengavhenderoikroppen.detgivertryghedogvirkersamlende,atliggemed kugledynenpå.nårhunvarplagetafmegeturoograstløshedsamtstemmergav medarbejderenhendedesudendybetryk,menshunlåmedkugledynenpå.detfremmer yderligeberoligendesignalertilhjernen,såkroppenslapperendnumereafog hurtigere.medarbejderenvaraltidtilstedemenshunfiksi,dahunhavdesværtvedat givesigselvdenro,derskulletilforatfordybesigisessionen.kvindenblev

11 Side10 efterfølgendeistandtil,ienkortereperiode,atmærkesigselvbedre,ogdetgavhende megetroindeniatfåmærketsinkrop.detteformindskedestemmerne. Hvismedarbejderenvarpåaftenvagt,brugtemedarbejderensomregelenhalvtimepå kvindenindensengetid,hvorhunfikdybetryksamtidigtmed,athunlåmed kugledynen.effektenvarrigtiggodsøvn.efterfølgendefikkvindenlavetensensorisk profil,somkunnefortællehvilketiltag,dervilleværehensigtsmæssigeforhendeat foretagesig. Detteforatoptimereogforbedresamspilletmellemsanserneogforatvide,hvilke hensynderskaltages.desudenforatblivebedretilattagevarepåegnebehovog ønsker.menshunmodtogsibehandling,blevhunmeresamlet,varmeretilstedei dagligdagsaktiviteteroghavdegodeffektpåhendestankemylder.vedjævnligbrugaf kugledynenfremadrettetvildetgørehendeistandtilbedreatmærkesinegrænser.hun vilkunnebrugedenalene,nårhunmærkeruroindeni. Andreharbrugtkugledynentilatdæmpeangst.Denharminsketdepsykotisketanker, oggivetroikroppen.denharfåetpersonentilatsovebedreomnatten. ForatgivedenoptimaleSIbehandling,krævesdetatmedarbejderenharkendskabtil hjernesfunktionogsansernesindvirkenogderesindbyrdessamspil. Vibrugersanseorienterettilgangsomelementiindsatsen,samtsensoriskeprofiler,og effektmålesløbendevedbrugaffit. Ayres,J.A.(2007):Sanseintegration#hos#børn.HansReitzelsForlag Dunn,W.(2012):Lev#sanseligt#B#kend#dit#sansemønster.DanskPsykologiskForlag Gammeltoft,B.C.(2013):Sansestimulering#for#voksne.GammeltoftForlag. Bilag2:AdultSensoryProfile(ASP) Opfølgning-og-dokumentation:- Litteratur- Bilag- 5.-NADA/AGD- Formål-og-anvendelse NETTETtilbyderAGD/NADAsomstøtteogsupplementtildenmedicinskeog terapeutiskebehandling.metodeneroprindeligtudvikletoganvendtmodabstinenseri forbindelsemedmisbrugsafhængighed,menbrugesidagsomstøtteidenenkeltes psykosocialerecoveryforløb.agd/nadakanbrugestilatlindreogbehandleakutte fysiskeogpsykiskesymptomersomangst,søvnbesvær,stress,indreuro,aggressionog depression.agd/nadaafbalancererkropogpsykeogharpåsammemådeen afstressendeogberoligendevirkningsamtenstyrkendefunktion.

12 Side11 NADAstårforNationalAcupunktureDetoxificationAssociation.AGDstårfor AkupunkturforGroundingogDetoxogerenvidereudviklingafNADA. NADAeretakupunktursystem,somstammerfradenkinesiskeøreakupunktur.NADAer ensåkaldtkomplimentærstrategiogbestårafetstandardiseret øreakupunkturprogram.detbeståraf5kinesiskeørepunkter,isamspilmedenstrategi ellerandenbehandling. Øreteretslagslandkortoverkroppensorganer,påøretsforSogbagsidefindeszoner somrelaterersigtilhelekroppen.akupunkturenpåvirker/behandlerdenubalance,som hargivetsmerter,sygdomellerandrefysiskeogpsykiskeproblemer.3s5nåleplaceresi beggeøreszonerellerørepunkter.enbehandlingvarer30s45min. Hospersoner,somafforskelligegrundeikkeønskeratblivestukketmednåle,kan ørekuglerværerelevante.kuglernekanogsåbrugestilpersoner,somønskerat forlængeenønsketvirkning. INettettilbydesAGD/NADAbådepåindividuelbasisogigruppesomsupplementtil andreformerforstøtteogterapi.gruppeforløbforegåriensåkaldt NADAcafé 1S2 gangeomugen.flerepersonersidderistilhedsammenogmodtagerakupunkturen samtidigmed,atderserveresnadaste. Somsupplementtilnålenetilbydeskugler,disseforlængerogfordybereffektenaf akupunkturen. Opfølgning-og-dokumentation Brugereogbeboerekan,hvismanønskerdet,påetskemaregistrereeffektenaf akupunkturen.indtilvidereerdetteikkeindførtsomgængspraksis. EffektenafNADAbehandlingerkanregistreresietscoringsskema.Dettekangiveet tydeligtbilledeafeffektenafakupunkturen.påskemaetregistreressymptomerfx angst,søvn,uro,tankemylderellerabstinenserpåenskalafra0s10. Winblad, L. (2014): NADA-modellen. NADA Danmark. Teoretisk-baggrund- Anvendelse-i-NETTET- Litteratur- 6.-FIT-(Feedback-Informed- Treatment/Borgerstyret-Evaluering)- Formål-og-anvendelse- FITerenmetaSteoretiskogevidensbaserettilgangtilevalueringogforbedringaf kvalitetogeffektivitetibehandlingssindsatser,uansethvilkenbehandlingstilgangder anvendes,oghvilkediagnoser.fitanvendesienlangrækkeforskelligetyperaf

13 Side12 behandlingbådeidanmarksogirestenafverden,somambulantbehandling, døgnbehandling,ifængsler,indenforfamiliebehandling,ipsykiatrienog socialpsykiatrien,ogiforholdtilbørn,ungeogvoksne.fitsikrer,atbrugerneeri centrumgennemløbendeogrutinemæssigindsamlingaffeedbackfrabrugerneom samarbejdeogresultaterafindsatserne,foratkunnetilpassedissebedstmuligttilden enkelte. FITbeståraftoenkleogletforståeligeskemaer,somsigtermodatindfangebrugerens egenoplevelseafhvaddervirkeridenenkeltesudviklingsprocesoggradenaf engagementisamarbejdet. DeteneskemaSORS(OutcomeRatingScale)ereteffektmålingsskema,somforsøgerat indfangebrugerensoplevelseafdenforgangneugeudfrafireparametre.forudenen statuserdetmedtilatgiveetbilledeafombrugerenopleverforandringeridenretning detønskes. DetandetskemaSSRSsigernogetombrugerensengagement.Herskalbrugerenigen scoreudfrafireparametre,menudelukkendeirelationtildetsamarbejde,derhar væretmellemdenprofessionelle/densamledeindsatsogbrugeren.dialogenomkring scoringerneermedtilatopfangeindsatser,derikkeerfrugtbare,ogsikrebedstmuligt samarbejde. Scoringerfrabeggeskemaerindplaceresiengraf,sommedtidenviserenkurve,derer medtilatindikereomderfinderudviklingstedellerej.samtalenomhvadderharhaft indflydelsepåudviklingenoghvaddereventueltkanændrespåisamarbejdet,skrives nedietfællesdokument. FITergodkendtaftheAmericanPsychologicalAssociation(APA)somevidensbaseret praksis.evidensbaseretpraksisertilrettelagtudfradenbedsttilgængeligeforskning, kliniskeerfaringerogbrugernesviden,omhvaddervirker.ogfiterpåsocialstyrelsens listeoveranbefaledetilgangeogmetoder. AdskilligevidenskabeligestudierviseratFITøgereffektivitetenbetydeligt,opfanger hurtigereforværringerogmindskerrisikoenforatfolkdropperudafbehandlingførtid. FITgivermulighedforatkunnedokumentereeffektenafindsatsernepåenmåde,som erioverensstemmelsemedmangeafdeværdier,somercentraleisystemiskognarrativ terapisomf.eks.ydmyghed,åbenhed,nysgerrighed,ligeværdogtransparens. Teoretisk-baggrund- Anvendelse-i-Nettet- FITanvendesisamtligebotilbudog 85indsatserogmentorstøtte,hvorderleveres individuelle,tidsafgrænsedeogmålrettedeydelser. IbotilbuddeneanvendesFITmindstengangommånedeniforbindelsemedensamtale medkontaktperson.evalueringengælderbådedenindividuelleindsatsogdeydelser derleveresifællesskabetiforholdtildemålsombrugerenharsat.

14 Side13 Vedlangvarige 85indsatseranvendesFITmedvarierendemellemrumdogminimum engangommåneden.vedkortemålrettedeforløbogmentorforløbanvendesfitved hverkontaktforatgøreforløbenesåeffektivesommuligt. FITermedtilatdokumenteresamarbejdsprocesseniindsatsen.Grafengiveretbillede af,omprocessenerfrugtbarforbrugerenellerej.hvisdererproblemer,bringesgrafen tildiskussionipersonalegruppen,ogbrugereninviteresmedtilsupervision,forat bringedennesstemmeicentrum,ogforatfremmenyeforståelserogideertil justeringer.graferneforsøgesogsåatblivebragtispilvedstatusmøderoglignendemed samarbejdspartnere. Opfølgning-og-dokumentation- Ressourcepersoner-i-NETTET- Hjorten:ElisabethThorup Hjortholmsvej:IngeGadsbøll Danmarksvej:HelleObbekær Mentorforløb:BendeWinsløw Obbekær,Helle:Feedback#er#med#til#at#fremme#rehabiliteringsprocessen,fra Ergoterapeuten,nr.3,2011:36S39.AndersenS.HolmeM.(2002):Med#klienten#ved# roret.psykolognyt21:12s17,2002. Link:& Bilag3:SRSogORSskema Litteratur- Bilag- 7.-COPM-(Canadian-Occupational-Performance-Measure)- Formål-og-anvendelse- COPM%er%anvendeligt%til%borgere%med%forskellige%former%for%funktionsnedsættelse%uanset% udviklingsniveau,eller,alder.,i,nettet,anvendeligt,til,borgere,med,psykosociale, funktionsnedsættelser.visiteret.til.støtte.efter$servicelovens$paragraf$85,$104$og$107. COPM%er%udviklet%til%og%af%ergoterapeuter,%men%kan%anvendes%af%andre%faggrupper%med% kendskab(til(redskabets(teoretiske(baggrund. COPM%tager%udgangspunkt%i%en%samtale,%som%baseres%på%et%undersøgelsesskema,%der%er% inddelt'i'4'trin.'anvendes'indledningsvis'som'middel'til$at$identificere$og$definere aktivitetsproblematikker.indenfor.egenomsorg,.arbejde.og.fritid.og.give.dem.betydning. påen#skala#fra#1s10.$herefter$prioriteres$max$5$aktivitetsproblematikker$og$borgeren$ vurderer&udførelse&og&tilfredshed,&igen&på&en&skala&fra&1s10.$efter$et$passende$

15 Side14 tidsinterval+revurderes+de+prioriterede+problemområder+efter+samme+procedure.+ Formålet)med)scoringerne(er(en(sammenligning(mellem(førSog#efter#indsats.#En# forandring)på)2)eller)flere)point)betragtes)som)værende)af)klinisk)betydning.)) ) Teoretisk-baggrund- COPMer#i#sit#udgangspunkt#udviklet#til#ergoterapeuter,#men#har#siden#den#oprindelige# udgivelse$været$anvendt$af$andre$faggrupper.$det$var$candiske$ergoterapeuters$ orientering(hen(mod(en(mere(klientcentreret(praksis,(der(lagde(op(til(udviklingen(af(et( undersøgelsesredskab-specielt-for-ergoterapi. I"1988"påbegyndte"National"Health"Research"Developement%Program%og%Canadian% Occupational+Therapy+Foundation+udviklingen+af+det,+der+skulle+blive+til+COPM.+Selvom+ det$canadiske$sundhedssystem$afviger$fra$det$danske,$finder$danske$ergoterapeuter,$at$ den$klientcentrerede$holdning,$der$ligger$bag$copm$svarer$godt%til%den%danske.%den% nuværende(og(5.(udgave(af(copm(manualen(forventes(oversat(til(dansk(i(efteråret(2015. COPM%er%baseret%på%den%ergoterapeutiske%begrebsmodel:%The%Canadian%Model%of% Occupational+Performance,"CMOP,offentliggjort+første+gang+i+1983+ogrevideret'flere' gange%siden.%i"dag"omtales"den:"the"canadian"model"of"occupational"performance"and" Engagement,)CMOP%(9E). CMOP(SE)#gengiver#det#dynamiske#samspil,#der#er#mellem#en#person,#dets#omgivelser#og# de#daglige#aktiviteter.#personen#forstås#som#indeholdende'fysiske,'affektive'og'kognitive' funktioner*med*en*åndelig*kerne.*omgivelserne*er*den*sammenhæng,*hvori* aktivitetsudøvelse,finder,sted,,og,består,af,fysiske,,sociale,,kulturelle,og,institutionelle, elementer.( Aktiviteter(klassificeres(under(kategorierne:Egenomsorg,som$omfatter$de$aktiviteter,$ der$sigter$mod,$at$gøre$den$enkelte$klar$dagens$opgaver,$herunder$personlig$pleje,$ funktionel*mobilitet*og*det*at*klare*sig*som*samfundsborger.*produktive+aktiviteter, omfatter(de(handlinger,(der(sigter(mod(at(tjene(til(at(opretholde(livet,(yde(hjælp(til(andre( eller$udvikle$sin$egen$kunnen,$herunder$lønnet$eller$ulønnet$arbejde,$husligt$arbejde,$ skole/uddannelse+og+leg.+fritidsaktiviteter,omfatter(de(aktiviteter,(vi(udfører,&når&vi& ikke$behøver,$at$være$ydelsesdygtige,$herunder$stillesiddende$aktiviteter,$fysisk$aktive$ fritidsaktiviteter+og+sociale+aktiviteter. Ved$at$analysere$den$enkelte$borgers$prioriterede$aktivitetsproblematikker$i$lyset$af$ CMOP(SE),$kan$man$få$etrelevant(billede(af(de(mange(omstændigheder,(der(har( indflydelse)på)personens)aktivitetsudøvelse.)blandt)ergoterapeuter)anbefales)det,)at) man$tilegner$sig$kendskab$til$cmop(se),$hvis$man$skal$gennemføre$et$compsinterview( med$succes. Anvendelse-i-Nettet- I"Nettet$anvendes$COPM$som$middel$til$at$identificere$og$definere$de$ aktivitetsproblematikker.som.borgeren.ønsker,.at.kunne.udføre.i.hverdagen..det. anvendes'ikke'alene,'men'som'tillæg'til'andre'relevante'redskaber,'der'giver'et'billede'af' borgeren.(da(copm(er"designet"til"prioritering"af"max"5"aktiviteter,"kan"det"hjælpe" borgere&til&at&afgrænse&sig&og&give&et&fundament&for&strukturering&af&udviklingsplan&og& målsætning.+på+den+måde,+bliver+det+et+konkret+arbejdsredskab,+hvor+det+er+tydeligt,+ hvad%der%er%den%enkeltes&fokusområder&i&en&bestemt&periode.&da&copm&tydeliggør,&hvad& der$arbejdes$med$og$samtidig$er$skabt$til$resultatmåling,$kan$redskabet$bruges$som$ dokumentationsredskab.i.forhold.til.samarbejdspartnere.og.ved.afholdelse.af. handleplansmøder.

16 Side15 Praksis-eksempel- En#borger#er#visiteret#til#et#bosted#efter#servicelovens#paragraf#107.#Han#har#mange# indsatsmål*i*sin*handleplan,*men*har*svært*ved*at*komme*i*gang.*hans*engagement*i* forskellige*aktiviteter,*er*kortvarig*og*han*opgiver*hurtigt,*det*han*har*sat*sig*for.%copm% introduceres+og+gennemføres+med+den+hensigt,+at+hjælpe+borgeren+med,+at+prioritere+de+ aktivitetsproblematikker,/der/er/mest/udfordrende/og/som/der/er/et/ønske/om,/at/blive/ bedre%til%fremadrettet.%ved%første%trin%i%copm%identificerer%borgeren%14% aktivitetsproblematikker./herefter/prioriteres/5,/hvoraf/de/følgende/3,/har/en/meget/lav/ score&i&både&udførsel&og&tilfredshed: 1.#Gøre#rent#i#sin#lejlighed 2.#Udholde#at#deltage#i#fællesskaber#og#socialt#samvær 3.#Spise#mere#regelmæssigt#og#deltage#i#fællesmåltider # Der$aftales$revurdering$efter$2$måneder. Plan%for%aktivitetsproblematik%1 Ved$en$nærmere$samtale,$finder$vi$frem$til,$at$borgeren$har$svært$ved$at$komme$i$gang$ med$rengøring,$men$at$selve$udførelsen$ikke$er$et$problemområde.$i$samarbejde$med$ borgeren,&udarbejdes&en&ugeplan,&hvor&rengøring&bliver&sat&på&hver&torsdag,&og&hvor& støtte/kontaktpersonen,til,at,begynde,med,hjælper,med,igangsætning.,i,planen,aftales, det$at$støtte/kontaktpersonen$til$at$begynde$med,$bliver$sammen$med$borgeren$ind$til$ rengøringen'er'godt'i'gang.'så'snart'borgeren'føler'sig'mere'sikker'på,'at'kunne'gå' selvstændigt+i+gang+og+fuldføre+opgaven,+trækker+kontaktpersonen+sig.++ Evaluering+af+aktivitetsproblematik+1 Ved$reSscoring,)er)der)en)fremgang)på)5)både)i)forhold)til)udførelse)og)tilfredshed)og)han) er#tilfreds#med#den#fremgang.#der#har#været#enkelte#samtaler#om#årsager#til#rodet#og#det# manglende(initiativ(og(det(har(hjulpet(lidt(på(borgerens(selvforståelse(ift.( problematikken..borgeren.havde.behov.for.et.skub.i.en.periode$og$ støtte/kontaktpersonen,kunne,trække,sig,efter,ca.,en,måned.,han,er,opmærksom,på, hvilke'faktorer,'der'påvirker'aktiviteten'i'negativ'retning,'men'klarer'i'øjeblikket' rengøring'på'egen'hånd'og'ser'ikke'længere'rengøring'som'en'aktuel' aktivitetsproblematik. Plan%for%aktivitetsproblematik%2 Ved$nærmere$samtale,$finder$vi$frem$til$at$borgerne$har$mange$selvudslettende$tanker$i$ sociale(sammenhænge.(i(bofællesskabet(viser(det(sig(ved,(at(han(ikke(dukker(op(til( fællesaktiviteterne-eller-aktiviteter-ud-af-huset.%%det%aftales,%at%han%fremover%kommer%til% de#planlagte#fællesaktiviteter#i#huset,#men#venter#lidt#med#tiltag#ud#af#huset.#det# vurderes,(at(en(kognitiv(tilgang,(kan(have(en(positiv(effekt(på(de(mange( uhensigtsmæssige+tanker+og+den+kognitive+model+introduceres.'det'kognitive' samarbejde)opstartes. Evaluering+af+Aktivitetsproblematik+2 Ved$reSscoring(er(der(en(fremgang(på(4(på(udførelse(og(3(på(tilfredshed.(Borgeren(er(i(en( hensigtsmæssig*udvikling*ift.*at*finde*frem*til*mere*selvunderstøttende*tanker.*derer#i# samarbejde)med)en)kontaktperson,)blevet)arbejdet)med)kognitive)skemaer)1x)ugtl.,)og) han$er$så$småt$begyndt,$at$opfange$selvundertrykkende$tanker$og$erstatte$dem$med$ mere$opbyggende$tanker.$$han$oplever,$at$det$har$god$effekt,$når$det$lykkes.$han$ønsker,$ at#fortsætte#det#kognitive#arbejde,#og#får#fremover#udleveret#kognitive#skemaer#i#løbet#af# ugen,&der&svarer&til&en&aktuel&social&problematik.&de&udfyldes&på&egen&hånd&og&tages&op& ved$det$ugentlige$hjemmebesøg.

17 Side16 Plan%for%aktivitetsproblematik%3 Borgerenhar$et$uregelmæssigt$spisemønter,$og$udebliver$ofte$fra$måltiderne$i$ fællesskabet.+ved+en+samtale+viser+det+sig,+at+han+udebliver+for+at+undgå+de+sociale+ sammenhænge)og)fordi)han)pga.)vægtforøgelse,)ønsker)at)tabe)sig.)han)taler)med) støtte/kontaktperson,om"for"og"imod"deltagelse"fællesmåltiderne"og"de"kigger"sammen" på#hans#handleplan,#hvor#han#i#samarbejde#med#sagsbehandler,#har#sat#et#mål#om# stabilisering+af+sit#spisemønster.#i#handleplanener#der#desuden#et#mål#om#at#opøve#de# sociale(færdigheder.(det(aftales,&at&han&som&udgangspunkt&begynder&at&deltage&i& fællesskabets*morgen*sog#aftensmåltider,#men#ikke#nødvendigvis#spiser#med#hver#gang. Evaluering+af+Aktivitetsproblematik+3 Ved$reSvurdering,*er*der*fremgang*på*3*på*udførelse*og*2*på*tilfredshed.*Borgeren#møder# op#til#de#fleste#måltider,#men#spiser#ikke#altid#med.#han#er#ikke#er#så#bekendt#med#sunde# kostvaners*betydning*for*det*personlige*velbefindende,*så*det*aftales,*at*han*i* samarbejde)med)støtte/kontaktperson)tilegner)sig)viden)om)dette.)derudover,)at"han" afprøver,)at)spise)med)min.)3)af)ugens)dage)og)begynder)at)bruge)den)kognitive)tilgang)i) spisesituationerne.,der,samles,op,og,arbejdes,videre,med,den,kognitive,tilgang,på,det, ugentlige(hjemmebesøg. Der$aftales$nyt$evalueringsmøde$efter$en$aftalt$og$udviklingsplanen-tilpasses,-hvor-det-ernødvendigt.* Towsend,)E.)(2002).)Fremme%af%menneskelig%aktivitet:%Ergoterapi%i%et%canadisk%perspektiv." FADLsForlag'København. Towsend,)E.)&)Polatajko,)H.(2009)."Menneskelig)aktivitet)II."Munksgaard"København,"1.# udgave,(2(oplag. Links: Litteratur- Bilag- Bilag4:COPMskema

18

19 Bilag 2: Adolescent/Adult Sensory Profile

20

21

22

23

24

25

26 Outcome Rating Scale (ORS) Når du ser tilbage på den tid, der er gået siden sidste samtale (inklusiv i dag), skal du vurdere, hvordan du har haft det på følgende områder af dit liv. En markering til venstre for midten markerer, at du har haft det dårligt, mens en markering til højre for midten markerer, at du har haft det godt. Individuelt: (Personligt velbefindende) I I Nære relationer: (Familie, nære venner, osv.) I I Socialt: (Arbejde, skole, bekendte) I I Generelt: (Generel følelse af velbefindende) I I Institute for the Study of Therapeutic Change , Scott D. Miller and Barry L. Duncan Dansk oversættelse: Psykolog Susanne Bargmann Licensed for personal use only

27 Navn: SRS Cutoff Drøftelse ORS Cutoff Session Number Dato: Licensed for personal use only

28 Session Rating Scale (SRS V.3.0) Du bedes vurdere dagens samtale, ved at sætte et mærke på hver af de fire linier. Du skal placere din vurdering tættest på den beskrivelse, som passer bedst på din oplevelse. Jeg følte mig ikke hørt, forstået og respekteret. Vi arbejdede ikke med eller talte ikke om det jeg gerne ville arbejde med og tale om Terapeutens måde at arbejde på passer ikke til mig. Relation: I I Mål og emner: I I Tilgang eller metode: I I Jeg følte mig hørt, forstået og respekteret. Vi arbejdede med og talte om det jeg gerne ville arbejde med og tale om Terapeutens måde at arbejde på passer til mig. Der manglede noget i dagens session Generelt: I I Alt i alt var dagens session passende for mig. Licensed for personal use only

29 Mary Law, Sue Baptiste, Anne Carswell, Mary Ann McColl, Helene Polatajko, Nancy Pollock TILFØJELSER OG BAGGRUNDSINFORMATION Første vurdering: Canadian Occupational Performance Measure second edition Canadian Association of Occupational Therapists Publications ACE 1994 COPM DANSK VERSION COPM er et ergoterapeutisk redskab til resultatmåling, konstrueret med henblik på at opfange ændringer i en klients egen vurdering af tilfredshed med udførelsen af vigtige daglige aktiviteter. Revurdering: Klientens navn: Alder: Cpr. nr: Evt. anden respondent: Dato for vurdering: Planlagt dato for revurdering: Dato for revurdering: Ergoterapeut: Institution/Afdeling/Distrikt: Ergoterapeutforeningen 2000 Oversat til dansk af Ane Andersen, Ulla Ross, Jytte Tjørnov og Eva Wæhrens Ergoterapeutforeningen 2000 Oversat til dansk af Ane Andersen, Ulla Ross, Jytte Tjørnov og Eva Wæhrens

30 TRIN 1 IDENTIFICERING AF AKTIVITETSPROBLEMATIKKER For at identificere aktivitetsproblematikker interviewes klienten om sine daglige aktiviteter indenfor egen omsorg, arbejde og fritid. Bed klienten om at udpege de daglige aktiviteter, som han/hun ønsker at lave, har brug for at lave eller forventes at lave ved at tilskynde ham/hende til at tænke på en typisk dag. Bed herefter klienten om at identificere hvilke af disse daglige aktiviteter, der for øjeblikket er vanskelige at lave på tilfredsstillende måde. Skriv disse aktivitetsproblemer ind under 1A, 1B eller 1C. TRIN 2 VURDERING AF BETYDNING Brug det tilhørende vurderingskort, og bed klienten - på en skala fra 1 til 10 - at vurdere, hvor vigtig hver enkelt aktivitet er. Skriv tallene i rubrikkerne ud for 1A, 1B eller 1C. 1 C: Fritid Stille fritidsaktiviteter (fx. hobbies, husflid, læse) Fysisk krævende aktiviteter (fx sport, rejser, udflugter) BETYDNING 1 A: Egen omsorg Personlig omsorg (fx. tage tøj på, tage bad, spise, personlig hygiejne) Funktionel mobilitet (fx indendørs og udendørs i forbindelse med daglige aktiviteter) Forbruger/ samfundsborger (fx. brug af transportmidler, gå i butikker, pengesager) 1 B: Arbejde Lønnet/ulønnet arbejde (fx.finde/beholde et arbejde, frivilligt arbejde) BETYDNING BETYDNING Sociale aktiviteter (fx. gæster, tage på besøg, telefonere, skriftlig kommunikation) TRIN 3 og 4: SCORING - FØRSTE VURDERING OG REVURDERING Afklar de 5 vigtigste problemer med klienten og skriv dem ind neden for. Bed klienten (ved hjælp af vurderingskortene) om at vurdere hvert problem med hensyn til udførelse og tilfredshed. Udregn herefter de totale scores. De totale scores udregnes ved at lægge tallene for udførelse eller tilfredshed for alle problemerne sammen og dividere dem med antallet af problemer. Ved revurderingen vurderer klienten igen hvert enkelt problem mht. udførelse og tilfredshed. Udregn de nye scores og en score for den eventuelle ændring. Første vurdering: Aktivitetsproblemer: Revurdering: Udførelse 1 Tilfredshed 1 Udførelse 2 Tilfredshed 2 Husarbejde og omsorg (fx gøre rent, ordne vasketøj, lave mad) Leg/skole/uddannelse (fx. leg, hjemmearbejde, daghøjskole) Scoring: Totale score Totale pointtal for udførelse eller tilfredshed antal problemer Udførelse 1 score Tilfredshed 1 score Udførelse 2 score = = = = Ændring i udførelse = udførelse 2 score - udførelse 1 score = Ændring i tilfredshed = tilfredshed 2 score - tilfredshed 1 score = Tilfredshed 2 score Ergoterapeutforeningen 2000 Oversat til dansk af Ane Andersen, Ulla Ross, Jytte Tjørnov og Eva Wæhrens Ergoterapeutforeningen 2000 Oversat til dansk af Ane Andersen, Ulla Ross, Jytte Tjørnov og Eva Wæhrens

DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$

DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$ DSI$NETTET$I$ Jægersborgvej$19$ 2800$Lyngby$ Side1 Indholdsfortegnelse- 1.Metodernesmålgrupperoganvendelse...3 2.SystemiskogNarrativtilgang...3 Formåloganvendelse...3 Teoretiskbaggrund...3 AnvendelseiNettet...5

Læs mere

Canadian Occupational Performance Measure

Canadian Occupational Performance Measure Canadian Occupational Performance Measure ERGO15 Odense, 12. november. 2015 Lektor, MScOT Ergoterapeutuddannelsen / Institut for Fysioterapi og Ergoterapi Et oversættelses og validerings projekt I 8 studier

Læs mere

Feedback Informed Treatment som pædagogisk redskab i socialarbejde

Feedback Informed Treatment som pædagogisk redskab i socialarbejde Feedback Informed Treatment som pædagogisk redskab i socialarbejde Københavns Kommune Specialkonsulent Bjarke Solkær og Trine Ernø FIT supervisor og sagsbehandler Refleksionsopgave til publikum: Hvordan

Læs mere

FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT) HELLE HANSEN, SFI

FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT) HELLE HANSEN, SFI FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT) HELLE HANSEN, SFI HVAD ER FIT? FIT er et dialog- og evalueringsredskab udviklet af Scott Miller og Berry L. Duncan Består af 2 skema med hver 4 spørgsmål: ORS Outcome

Læs mere

Vidensbaseret praksis

Vidensbaseret praksis Københavns Kommune Vidensbaseret praksis - meget mere end implementering af programmer Dorte Bukdahl Kontorchef, Kvalitetsudvikling og Resultater Socialforvaltningen, Københavns Kommune 2 www.kk.dk Evidensbaserede

Læs mere

CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE

CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE MARY LAW SUE BAPTISTE ANNE CARSWELL MARY ANN McCOLL HELENE POLATAJKO NANCY POLL CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE Oversat af Ane Andersen Ulla Ross Jytte Tjørnov Eva Wæhrens 2000 Revideret af Anette

Læs mere

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse:

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse: Fælles sprog II hjemmerehabilitering Foreløbig projektbeskrivelse. Baggrund Fælles sprog II tager udgangspunkt i en dialog med borgeren om dennes hverdagsliv, herunder personlige fysiske, psykiske og sociale

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment 31/03/16 Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Scott D. Miller, Ph.D. Director, International Center for Clinical Excellence Susanne Bargmann, Psychologist ICCE Chief

Læs mere

Manual Boligindretning, evaluering af resultatet

Manual Boligindretning, evaluering af resultatet Manual Boligindretning, evaluering af resultatet Definitioner og afgrænsning Boligindretning: Indretning af eksisterende bolig eller ny bolig efter SL 116. Evaluering af resultatet: Vurdering af om den

Læs mere

Undersøgelse af hvordan det Canadiske materiale kan anvendes i Viborg Kommune.

Undersøgelse af hvordan det Canadiske materiale kan anvendes i Viborg Kommune. Ergoterapeutisk projekt: Undersøgelse af hvordan det Canadiske materiale kan anvendes i Viborg Kommune. Projektansvarlige: Ulla Vestergaard Jørgensen Tove Djernes Nielsen Charlotte Bjerg Jørgensen Ergoterapeutforeningens

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Dagens program 1. Introduktion / præsentation af FIT 2 FIT og Familiebehandling - brug af collateral raters. 3. SRS og negativ

Læs mere

RORET. Med klienten ved

RORET. Med klienten ved Klinisk praksis Af Susanne Andersen og Mogens Holme Med klienten ved RORET Spørg klienten, om han synes, der er fremgang i terapien. Udbyttet af den terapeutiske relation handler om meget andet end psykologiske

Læs mere

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014 - Blå Kors d.23.okt.2014 Feedback Informed Treatment Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet 2007. Jeg har arbejdet med FIT siden 2008. I forhold til individuel terapi, familieterapi, gruppeterapi

Læs mere

Fordybende FIT træning

Fordybende FIT træning 08/11/16 Fordybende FIT træning Psykolog Susanne Bargmann & Socialrådgiver Rasmus Møller Susanne Bargmann, Psykolog, ICCE Chief Advisor, og ICCE Certified Trainer Rasmus Møller, Socialrådgiver, FIT konsulent

Læs mere

PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon

PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon PRAKSISPULJEN Afrapporteringsskabelon Afrapporteringen er et led i Ergoterapeutforeningens dokumentation af, hvad Praksispuljens midler anvendes til. Informationerne går i første omgang til Bevillingsudvalget.

Læs mere

Manual Boligindretning, skema til aktivitetsanalyse

Manual Boligindretning, skema til aktivitetsanalyse Manual Boligindretning, skema til aktivitetsanalyse Definition af aktivitetsanalyse Aktivitet: Borgerens prioriterede aktiviteter i og omkring boligen. Analyse: At opløse noget i dets bestanddele. Aktivitetsanalyse:

Læs mere

AUTONOMI & MENINGSFULD AKTIVITET PÅ PLEJEHJEM - ergoterapi i ældres hverdagsliv

AUTONOMI & MENINGSFULD AKTIVITET PÅ PLEJEHJEM - ergoterapi i ældres hverdagsliv AUTONOMI & MENINGSFULD AKTIVITET PÅ PLEJEHJEM - ergoterapi i ældres hverdagsliv Høje Tåstrup 17. januar 2011 Mette Andresen, ergoterapeut & PhD Jeg vil da gerne være med til at bestemme over, hvad jeg

Læs mere

Psykolog Susanne Bargmann

Psykolog Susanne Bargmann 12-06-2011 Psykolog Susanne Bargmann Undervisning og implementeringsprojekter i Danmark, Skandinavien og Europa. Terapi med børn, unge og voksne. Familieterapi og spiseforstyrrelser. ICCE COO og Community

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT.

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT. BILAGSMAPPE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE... 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 4 BILAG 3 FREMSKRIVNING AF ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 5 BILAG 4 ANTAL TYRKISKE

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø FIT-Implementering i Danmark, Skandinavien og Europa Ø Undervisning og supervision Ø Terapi med børn, unge og voksne primært

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

Analyse af udviklingen i træningsydelser 2012-2015

Analyse af udviklingen i træningsydelser 2012-2015 Analyse af udviklingen i træningsydelser 2012-2015 modtaget af borgere i Hedensted Kommune Indhold 1. Forord...3 2. Indledning...3 3. Problemformulering...3 4. Metode og problematisering...3 5. Lovgrundlag

Læs mere

INSTRUKS: REHABILITERING - EN TVÆRFAGLIG KOORDINERET INDSATS TIL BORGERE, DER HENVENDER SIG / HENVISES MED BEHOV FOR PLEJE ELLER PRAKTISK HJÆLP

INSTRUKS: REHABILITERING - EN TVÆRFAGLIG KOORDINERET INDSATS TIL BORGERE, DER HENVENDER SIG / HENVISES MED BEHOV FOR PLEJE ELLER PRAKTISK HJÆLP INSTRUKS: REHABILITERING - EN TVÆRFAGLIG KOORDINERET INDSATS TIL BORGERE, DER HENVENDER SIG / HENVISES MED BEHOV FOR PLEJE ELLER PRAKTISK HJÆLP Lovgrundlag Serviceloven 83A og 86.1 1 Sundhedsloven 138

Læs mere

Målsætningsarbejde i praksis

Målsætningsarbejde i praksis Målsætningsarbejde i praksis Re/habilitering Definition Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren som har eller er i

Læs mere

Tryghedsskabende Dialoger

Tryghedsskabende Dialoger Tryghedsskabende Dialoger Kenneth Sandell Henriksen Boformsleder siden 01.03.2013 Uddannet Ergoterapeut i 2007 2årig uddannelse i Åben Dialog Uddannet Superbruger Feedback Informed Treatment (FIT) Low

Læs mere

Bachelorgruppe 8 Hold 2003A Maj 2006 Ane Mathilde Bye Møller, Malene Apitz Nymann, Tom Hans Klein, Signe Laura Silcowitz Palbøl 1 PROBLEMBAGGRUND...

Bachelorgruppe 8 Hold 2003A Maj 2006 Ane Mathilde Bye Møller, Malene Apitz Nymann, Tom Hans Klein, Signe Laura Silcowitz Palbøl 1 PROBLEMBAGGRUND... Indhold 1 PROBLEMBAGGRUND...1 1.1 FOKUSOMRÅDE...4 1.2 FORMÅL...5 2 PROBLEMSTILLING...5 2.1 BEGREBSDEFINITIONER...5 3 FORFORSTÅELSE OG TEORETISKE REFERENCER...7 3.1 CMOP & COPM...8 3.2 CMOP...8 3.3 COPM...9

Læs mere

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter Praktiske oplysninger: EFTERUDDANNELSE- SUNDHED FOR VIDEREKOMNE Pris: En temadag koster 1200 kr. Et diplommodul inklusiv de 3 temadage koster: 5.500 Temadag 5/10-11 : Hold 1128 Temadag 18/11-11 : Hold

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013

Projekt PUST. Psykologisk Unge-STøtte. Center for Inklusion/PPR Odense Kommune. KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Projekt PUST Psykologisk Unge-STøtte Center for Inklusion/PPR Odense Kommune KL konference Projekt Ungdomsuddannelse København 9-9-2013 Opgørelser over indsatser Effekt Perspektiver og fremtid 5 erhvervsrettede

Læs mere

Introduktion af nye undersøgelses- og afklaringsredskaber. WEIS, WRI, AWP og AWC. Ved Ergoterapeut Susanne Rosenkvist

Introduktion af nye undersøgelses- og afklaringsredskaber. WEIS, WRI, AWP og AWC. Ved Ergoterapeut Susanne Rosenkvist Introduktion af nye undersøgelses- og afklaringsredskaber. WEIS, WRI, AWP og AWC Ved Ergoterapeut Susanne Rosenkvist MOHO redskaber Interviewredskab Observationsredskab WEIS Work Environment Impact Scale

Læs mere

Spørgeskema om. IPA-DK: Impact on Participation and Autonomy questionnaire - Dansk version

Spørgeskema om. IPA-DK: Impact on Participation and Autonomy questionnaire - Dansk version Spørgeskema om dine muligheder for at leve livet, sådan som du vil IPA-DK: Impact on Participation and Autonomy questionnaire - Dansk version Oversættelsen er foretaget med tilladelse fra Mieke Cardol,

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk 1 27/11/15 Effekten af behandling Ø Psykoterapi generelt har en meget stor effekt (effectsize: 0.8 1.2) Ø I RCT s klarer den

Læs mere

Ergoterapeuten i psykiatrien

Ergoterapeuten i psykiatrien Ergoterapeuten i psykiatrien Af Tine Roslev, ergoterapeut på Retspsykiatrisk afsnit R4, Århus Universitetshospital Risskov Ergoterapi Ordet ergoterapi stammer fra det græske ord ergon, der betyder arbejde

Læs mere

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune . Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning for ergoterapeutstuderende i Herning Kommune februar 2011 1 Præsentation af Herning Kommune som undervisningssted: Herning Kommune har et indbyggertal på ca. 84.000

Læs mere

Obligatorisk Litteratur hold ERG111

Obligatorisk Litteratur hold ERG111 Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Obligatorisk Litteratur hold ERG111 Obligatorisk litteraturliste - modul 1 Ergoterapeutiske fag Townsend, Elisabeth A. og Polatajko, Helene J. (2008)

Læs mere

CDOI løbende feedback og effektmåling i terapi

CDOI løbende feedback og effektmåling i terapi CDOI løbende feedback og effektmåling i terapi Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk susanne@susannebargmann.dk Terapi: Børn/familier B + klienter med spiseforstyrrelser Supervision: Individuelle

Læs mere

Målsætning i forbindelse med ergoterapeutisk rehabilitering af patienter med primære hjernetumorer af typen gliom - set fra patientens perspektiv

Målsætning i forbindelse med ergoterapeutisk rehabilitering af patienter med primære hjernetumorer af typen gliom - set fra patientens perspektiv Artikel nedenfor er skrevet på baggrund af kandidatspeciale forsvaret ultimo august 2015 ved Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet. Det komplette

Læs mere

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det ergoterapeutiske grundlag. Patientgrupper: Den ergoterapeutiske intervention knytter

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering Mock-ups

Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering Mock-ups Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering Mock-ups INDLEDNING Dette dokument beskriver de i projektet Digitale værktøjer til hverdagsrehabilitering udviklede mock-ups. De viste mock-ups er udviklet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SENHJERNESKADEOMRÅDET. Hjemmevejleding for mennesker med erhvervet hjerneskade.

KVALITETSSTANDARD FOR SENHJERNESKADEOMRÅDET. Hjemmevejleding for mennesker med erhvervet hjerneskade. Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR SENHJERNESKADEOMRÅDET Hjemmevejleding for mennesker med erhvervet hjerneskade. Overordnet formål med hjemmevejledning: Hjemmevejledning 1 til voksne i alderen 18-65

Læs mere

PSP - Personal and Social Performance Scale G U I D E T I L F U N K T I O N S B E S T E M M E L S E

PSP - Personal and Social Performance Scale G U I D E T I L F U N K T I O N S B E S T E M M E L S E G U I D E T I L F U N K T I O N S B E S T E M M E L S E PSP - Personal and Social Performance Scale Forløbsprogram for mennesker med bipolar affektiv sindslidelse I N T E R V I E W G U I D E I N T R O

Læs mere

Fordybende FIT træning

Fordybende FIT træning Fordybende FIT træning Psykolog Susanne Bargmann & Socialrådgiver Rasmus Møller Feedback Informed Treatment 1 Feedback Informed Treatment Deltagerne vil træne færdigheder i forhold til at anvende FIT i

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus. Nibevej 14 9200 Aalborg SV

Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus. Nibevej 14 9200 Aalborg SV Velkommen til Plejehjemmet Litvadhus Nibevej 14 9200 Aalborg SV Velkommen til Litvadhus Vi vil med denne folder byde dig velkommen til Litvadhus og håber, at vi derved kan være dig og dine pårørende behjælpelig

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

TUBA effekt for 2011. januar 2012

TUBA effekt for 2011. januar 2012 TUBA effekt for 2011 januar 2012 TUBA hjælper unge fra familier med alkoholproblemer til en bedre hverdag. TUBA er særlig god til at hjælpe de unge med symptomer på depression og posttraumatisk stress

Læs mere

Læringsinformation Social Omsorg Opfølgning på arbejdet med kerneopgaven. 3. version 2015

Læringsinformation Social Omsorg Opfølgning på arbejdet med kerneopgaven. 3. version 2015 Læringsinformation Social Omsorg Opfølgning på arbejdet med kerneopgaven 3. version 2015 Ældre klarer sig bedre og mere selv Formålet er, at gøre flere borgere delvis eller helt selvhjulpne og dermed at

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Mary Law Sue Baptiste Anne Carswell Mary Ann McColl Helene J. Polatajko Nancy Pollock. 5. udgave

Mary Law Sue Baptiste Anne Carswell Mary Ann McColl Helene J. Polatajko Nancy Pollock. 5. udgave Mary Law Sue Baptiste Anne Carswell Mary Ann McColl Helene J. Polatajko Nancy Pollock 5. udgave Canadian Occupational Performance Measure (COPM) Canadian Occupational Performance Measure (COPM) Mary Law,

Læs mere

Glasgow Outcome Scale (GOSE) GOSE. Glasgow Outcome Scale. Dansk manual. Hvidovre Oktober 2008

Glasgow Outcome Scale (GOSE) GOSE. Glasgow Outcome Scale. Dansk manual. Hvidovre Oktober 2008 GOSE Glasgow Outcome Scale Dansk manual Hvidovre Oktober 2008 Oversættelsen af DRS er foretaget efter standardiseret metode (1): Oversat til fra engelsk til dansk af Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut,

Læs mere

MENINGSFULD AKTIVITET PÅ PLEJEHJEM

MENINGSFULD AKTIVITET PÅ PLEJEHJEM MENINGSFULD AKTIVITET PÅ PLEJEHJEM København & Odense 19 november & 6. december 2012 Mette Andresen Ergoterapeut & PhD Meningsfuld aktivitet ALLE aktiviteter, som tillægges mening af det enkelte menneske

Læs mere

Workshop: Psykometri Anvendelse i klinisk praksis

Workshop: Psykometri Anvendelse i klinisk praksis Workshop: Psykometri Anvendelse i klinisk praksis Ambulatorium for belastnings og tilpasningsreaktioner OAC P.C. Stolpegård 26.Oktober 2012 Lars Sachse Mikkelsen og Maria Willer Meisner Program 10-10.15

Læs mere

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller Bilag. Supplerende figurer og tabeller Dette bilag viser supplerende figurer og tabeller i forbindelse med analyserne i afsnit, der beskriver hjemmehjælpsmodtagerne og den hjemmehjælp, der modtages. Bilagsfigur

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virk

Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virk Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virk Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter i Danmark har ændret sig markant indenfor de sidste 10 år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet,

Læs mere

Feedback Informed Treatment En metode i vækst

Feedback Informed Treatment En metode i vækst SocialAnalyse Nr. 3 03.2017 Feedback Informed Treatment En metode i vækst Fra 2014 til 2016 er der sket en stigning i antallet af tilbud og kommuner, som anvender metoden Feedback Informed Treatment (FIT).

Læs mere

Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen. Oplæg ETF Region Øst 7. april 2011

Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen. Oplæg ETF Region Øst 7. april 2011 Erfaringer fra praksis Birgitte Grønnegård Jepsen Neurorehabiliteringen Ringe En ergoterapeutisk kultur Organisation og ledelse i afdelingen En kontekst Evidensbaseret praksis Motivation og incitamenter

Læs mere

Referat fra OTIPM - workshop d. 14.-16. april 2008

Referat fra OTIPM - workshop d. 14.-16. april 2008 Referat fra OTIPM - workshop d. 14.-16. april 2008 Referat udarbejdet af Anne Lyhne Knudsen, AMPS FNE medlem. Anne G. Fisher, professor i Ergoterapi ved Umeå Universitet i Sverige, afholdte OTIPM workshop

Læs mere

Aktiv livskvalitet. Formål. Begrebsafklaring. - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede. Projekt: Aktiv livskvalitet

Aktiv livskvalitet. Formål. Begrebsafklaring. - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede. Projekt: Aktiv livskvalitet Aktiv livskvalitet - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede Formål Formålet er at højne livskvaliteten for voksne udviklingshæmmede på Brande Åcenter ved igennem træning at forebygge, vedligeholde

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af danske ergoterapeuters refleksioner om at arbejde klientcentreret

En kvalitativ undersøgelse af danske ergoterapeuters refleksioner om at arbejde klientcentreret Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt En kvalitativ undersøgelse af danske ergoterapeuters refleksioner om at arbejde klientcentreret Nicolai Larsen - Bachelorgruppe 11 Hold 2010A

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment 10/09/16 Psykolog Susanne Bargmann 2016 www.susannebargmann.dk 1 FIT NEWS SFI følgeforskning Silkeborg Familiecenter, 2016: Arbejdet med FIT vurderes positivt af familier og behandlere Behandlere fremhæver

Læs mere

N O T A T. 1. Formål og baggrund

N O T A T. 1. Formål og baggrund N O T A T Notat vedrørende vurdering af muligheden for at pege på et fælles redskab til den overordnede behovsvurdering i forbindelse med rehabilitering og palliation af kræftpatienter Resume: nedsatte

Læs mere

Studieplan for modul 1

Studieplan for modul 1 Uge Dag lektion s nr Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 6 08.02.16 1 BRSB Ergoterapi Modtagelse og introduktion til modul 1 Modulbeskrivelsen - Studieaktiviteter

Læs mere

TUBAs tilgang i arbejdet med sårbare unge

TUBAs tilgang i arbejdet med sårbare unge s tilgang i arbejdet med sårbare unge Danmark Specialiseret i hjælp til unge mellem 14-35 år, der har senfølger efter opvæksten i en misbrugsramt familie 25 afdelinger 3000 unge modtog terapi/rådgivning

Læs mere

og inden for flere specialer, men der anvendes flere versioner af Barthel indeks, ligesom der er fundet forskellige oversættelser.

og inden for flere specialer, men der anvendes flere versioner af Barthel indeks, ligesom der er fundet forskellige oversættelser. Af: Cand.scient.san. Thomas Maribo, overlæge Jens M. Lauritsen, ergoterapeut Eva Wæhrens, sygeplejerske Ingrid Poulsen & udviklingsfysioterapeut Bjørn Hesselbo Barthel indeks til vurdering af funktionsevne

Læs mere

Rehabilitering og Demens - giver det mening og hvordan? FAGLIG DEMENSDAG 21.11.2013

Rehabilitering og Demens - giver det mening og hvordan? FAGLIG DEMENSDAG 21.11.2013 Rehabilitering og Demens - giver det mening og hvordan? Demensfagkoordinator Karin Svendsen og udviklingskonsulent Birgitte Højlund FAGLIG DEMENSDAG 21.11.2013 REHABILITERING: HVIDBOGENS definition passer

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Tænker nyt i forhold til de midlertidige boliger Intensiv træningsforløb og rehabiliteringsindsats At øge kvaliteten af

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE MED BØRN 0-1 ÅR.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE MED BØRN 0-1 ÅR. Sundhed og Handicap Børneergoterapi Børnefysioterapi Faaborg- Midtfyn kommune Fagsekretariat Sundhed og Handicap Graabjergvej 3 A 5856 Ryslinge. SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE MED BØRN 0-1 ÅR. Spørgeskemaet

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Udbredelsen i Danmark Nr. 3/ marts 2017 Fra 2014 til 2016 er der sket en stigning i antallet af tilbud og kommuner, som anvender metoden Feedback Informed Treatment (FIT). I

Læs mere

Canadian Occupational Performance Measure Supplement

Canadian Occupational Performance Measure Supplement Professionshøjskolen Metropol i København, Maj 2010 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning Bachelorprojekt Hold: 2007A Metodevejleder Elsebet Gjetting Ditte Rasmussen Pernille Liane Sørensen Stina

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø Undervisning og implementeringsprojekter i Danmark, Skandinavien og Europa. Ø Terapi med børn, unge og voksne. Familieterapi

Læs mere

BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for. Denne børnemiljøvurdering, BMV, er gyldig frem til: maj 2012.

BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for. Denne børnemiljøvurdering, BMV, er gyldig frem til: maj 2012. BMV Sådan! Børnemiljøvurdering for Dato: 2. Maj 2010. Denne børnemiljøvurdering, BMV, er gyldig frem til: maj 2012. BMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel BMV: Fase 1: Kortlægning

Læs mere

Rammer for bedre hverdagsrehabilitering. En dialogguide for Ældre Sagens ældrepolitisk frivillige

Rammer for bedre hverdagsrehabilitering. En dialogguide for Ældre Sagens ældrepolitisk frivillige Rammer for bedre hverdagsrehabilitering En dialogguide for Ældre Sagens ældrepolitisk frivillige SEPT 2015 1 Indhold 3 Forord 4 Hurtig indsats er dobbelt indsats! 4 Borgerinddragelse og målsætning: Borgerens

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

- Hvad er familieterapiens

- Hvad er familieterapiens Systemisk og narrativ terapi i en forandret verden - Hvad er familieterapiens Psykolog fremtid? Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø Undervisning og implementeringsprojekter i Danmark, Skandinavien

Læs mere

Evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde - Dansk version. C Orchard, 2011

Evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde - Dansk version. C Orchard, 2011 Evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde - Dansk version C Orchard, 2011 Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale, AITCS, er et evalueringsredskab, der undersøger og måler interprofessionelt

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

FUNCTIONAL RECOVERY SCORE = FRS

FUNCTIONAL RECOVERY SCORE = FRS FUNCTIONAL RECOVERY SCORE = FRS Navn: Alder: Køn: Patient Cpr nr: Tidspunkt: Før brud 5 dage efter opr. 4 mdr.efter opr. Hvor megen skal du have til følgende aktiviteter: BADL (44%) Badning Påklædning

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune . Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning for ergoterapeutstuderende i Herning Kommune februar 2009-1 - Præsentation af Herning Kommune som undervisningssted: Herning Kommune har et indbyggertal på ca. 84.000

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

H a v d d s i s g i e g r e st s atis i t s ik i ke k r e ne n e om o, m hv h a v d d d e d r e vir i ke k r e? B handlin i g Effe f ct S i S z i e

H a v d d s i s g i e g r e st s atis i t s ik i ke k r e ne n e om o, m hv h a v d d d e d r e vir i ke k r e? B handlin i g Effe f ct S i S z i e CDOI løbende feedback og effektmåling i behandlingen af spiseforstyrrelser Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk susanne@susannebargmann.dk 1 Terapi spiseforstyrrelser, børnefamilier Undervisning

Læs mere

Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser

Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Manual IPPA version 1.1. Individually Prioritised Problems Analysis EATS Clearinghouse. Office: CMT, Department

Læs mere

Statusrapport for TUBA

Statusrapport for TUBA Statusrapport for TUBA Hjørring Kommune Indledning Hermed fremsendes det årlige regnskab samt statusrapport i henhold til vores kontrakt. Vi vil gerne starte med at takke Hjørring Kommune for det gode

Læs mere

Udført og udarbejdet af ergoterapeut og rideergoterapeut Karoline Wæde Enevoldsen Antons Hus 08-03-2013 Støttet af TRYG Fonden

Udført og udarbejdet af ergoterapeut og rideergoterapeut Karoline Wæde Enevoldsen Antons Hus 08-03-2013 Støttet af TRYG Fonden Rideergoterapi til motorisk usikre børn Et pilotprojekt, der undersøger om motorikken forbedres og børnenes dagligdagsvanskeligheder mindskes Udført og udarbejdet af ergoterapeut og rideergoterapeut Karoline

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. december 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Det sociale miljø, Underspørgsmål til det sociale miljø om at gribe ind mod mobning, Lærerne/underviserne, Undervisningen,

Læs mere

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING.

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. Bilagstabel 1. 01. Har I et særskilt tilbud om vedligeholdende træning i kommunen? Ja 63 94% Nej 4 6% 0 0% 67 100% 4 respondenter 4 besvarelser 1

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Feedback Informed Treatment (FIT) Hvor god er du til at tune ind?

Feedback Informed Treatment (FIT) Hvor god er du til at tune ind? Feedback Informed Treatment (FIT) Hvor god er du til at tune ind? (Hvis man spørger borgeren) Neurodag. Oktober 2016 Finn Blickfeldt Juliussen. Specialkonsulent, projektleder Disposition Del 1: kort om

Læs mere

Klientcentreret arbejde i børnefamilier

Klientcentreret arbejde i børnefamilier fagligt de canadiske modeller Af Ulla Sparholt, ergoterapeut, Fjordskolen, Aabenraa Klientcentreret arbejde i børnefamilier Undersøgelse viser, at en ændring af den ergoterapeutiske praksis, med indførelse

Læs mere

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Undervisningsplan for Ergoterapi 1. modul: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis.

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Undervisningsplan for Ergoterapi 1. modul: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. og ergoterapeutisk praksis Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Undervisningsplan for 1. modul: og ergoterapeutisk praksis. Side 1 af 17 Undervisningsområde: Hovedfag.

Læs mere