Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98."

Transkript

1 december 2006 Sag /mst/ovn/ejj/lj Gennemgang af de væsentligste ændringer i Bygningsreglement 2007 (BR 07) i forhold til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98). Kapitel 1. Administrative bestemmelser Kapitel 1 indeholder især bestemmelserne om reglementets anvendelsesområde, byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, anmeldelser, undtagelser fra kravene om byggetilladelse eller anmeldelse, gebyrer og ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98. De forskelle, der er på de administrative bestemmelser i de to reglementer er som udgangspunkt opretholdt i udkastet til BR 07. Det er således stadig fastsat, at byggearbejder vedrørende enfamiliehuse og sommerhuse m.v. kan tages i brug uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og der gælder de samme lempelser i kravene om byggetilladelse for de forskellige bebyggelseskategorier som efter de gældende reglementer. Om ændringer i forhold til jordbrugserhvervenes avls- og driftsbygninger henvises til det sidste afsnit i dette notat. Undtagelse fra reglementet Der er forskel på reglerne om hegnsmure i BR 95 og BR-S 98. I BR 95 er hegnsmure ved naboskel, vej eller sti, der ikke overstiger 1,80 m, undtaget fra reglementet. I BR-S er de kun undtaget fra kravet om byggetilladelse eller anmeldelse. I udkastet til BR 07 foreslås det, at alle sådanne hegnsmure skal være undtaget fra reglementet. Det skyldes, at hegnsmurenes højde og placering er reguleret i hegnsloven, og at de uanset bestemmelserne i bygningsreglementet skal kunne anbringes i skel. Teknikhuse BR 95 finder ikke anvendelse på teknikhuse til offentlig trafik under en vis størrelse.

2 2/9 I udkastet til BR 07 præciseres det, at infrastrukturen ikke er offentlig trafik, og at teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet (mobiltelfonanlæg og bredbåndsnet) ikke er omfattet af undtagelsen. Det foreslås dog, at sådanne teknikhuse skal være omfattet af samme lempelser som garager og carporte m.v. Disse ændringer ønskes også gennemført i de nugældende bygningsreglementer, og der vil snarest blive sendt et tillæg herom i høring. Ansøgningsmateriale Som led i regeringens nye initiativer til bekæmpelse af fejl og mangler i nybyggeriet, herunder fugt og vækst af skimmelsvamp, er der indført nye bestemmelser om sikring af byggeriet mod vejrliget og om det maksimale fugtindhold i bygningskonstruktioner og materialer ved indflytning. Derfor skal der gives oplysninger om, hvordan der er truffet foranstalt ninger, som af hensyn til klimatiske forhold er nødvendige for en forsvar lig udførelse. Og hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan kommunalbestyrelsen forlange en sagkyndig erklæring/måling, der efter viser, om det maksimale fugtindhold i henhold til kap. 4.1, stk. 6 er op fyldt. Udgiften hertil afholdes af bygherren. Frist for behandling af anmeldelser For byggerier, der skal anmeldes, gælder, at byggeriet kan påbegyndes, hvis kommunalbestyrelsen ikke har reageret inden en frist. Efter BR 95 er fristen 4 uger (dog 2 uger for jordbrugserhvervenes avlsog driftsbygninger). Efter BR-S 98 er fristen 2 uger. I BR 07 foreslås det, at fristen skal være 2 uger for alle byggearbejder, der er omfattet af anmeldelsessystemet. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Det forventes, at BR 07 træder i kraft i første halvår af 2007 således at bestemmelserne i det nye reglement skal overholdes i byggerier, der får byggetilladelse eller anmeldes efter denne dato. Lempeligere bestemmelser træder dog i kraft straks. Bygherren har ikke indflydelse på, hvornår kommunen meddeler byggetilladelse og kan have planlagt byggeriet efter de nugældende regler. Det foreslås derfor, at bygherren indtil et halvt år efter ikrafttrædelsesdato skal kunne vælge, at ansøgningen eller anmeldelsen skal behandles efter de hidtil gældende regler. Det er dog en forudsætning herfor, at ansøgningen om byggetilladelse eller anmeldelsen er fyldestgørende.

3 3/9 Kapitel 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser Helhedsvurdering I BR 07 kommer helhedsvurderingen som den i dag kendes fra BR 95 også til at gælde for byggerier, der i dag er omfattet af BR-S 98, herunder fritliggende og helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse og sommerhuse i sommerhusområder. Byggeretsbestemmelserne samles I forlængelse af at helhedsvurderingen i BR 07 kommer til at omfatte alt byggeri, samles de bestemmelser, der tilsammen udtrykker byggeretten på en grund. Ændringen er redaktionel, og har til hensigt at give brugeren et overblik over en grunds bebyggelsesmuligheder. Hvis man ønsker at gå ud over de i byggeretten fastlagte bestemmelser, skal dette ske efter helhedsvurderingen i kap Byggerettens krav til etageantal, højde- og afstandsforhold udtrykker de væsentligste bebyggelsesregulerende krav, som de i dag kendes fra BR 95 og BR-S 98. Bestemmelser i en lokalplan eller en byplanvedtægt kan fastsætte andre bestemmelser, der indskrænker eller udvider byggeretten. Sådanne bestemmelser træder i stedet for bestemmelserne i BR 07. Bebyggelsesprocenten hæves I forhold til BR 95 og BR-S 98 hæves bebyggelsesprocenten i BR 07 med 5 10 procent alt efter hvilken type bebyggelse, der er tale om. Ændringen giver mulighed for, at der kan opføres 5-10 % mere bolig- eller erhvervsareal på en ejendom, alt efter hvilken type byggeri, der er tale om. 5%-reglen ophæves Den såkaldte 5%-regel i BR 95 og BR-S 98, hvorefter man uden at øge bebyggelsesprocenten kan opføre overdækninger og udestuer på indtil 5% af grundens areal, ophæves. Ændringen betyder, at udestuer og lukkede overdækninger, herunder lukkede altaner, lukkede overdækkede gårde, forbindelsesgange i centre og lignende fremover skal medregnes i bebyggelsesprocenten. Set i sammenhæng med den øgede bebyggelsesprocent på 5-10 betyder ændringen, at eksisterende udestuer og lukkede overdækninger kan holdes inden for bebyggelsesprocenten, også når de etableres med en beskaffenhed som egentlige beboelses- eller erhvervsrum.

4 4/9 Det skrå højdegrænseplan mod vej for fritliggende enfamiliehuse ophæves og erstattes af et krav om mindste afstand mod vej på 2,5 m. Ændringen foretages med henblik på at gøre afstandskravet enklere at administrere. Krav til de udvendige højder for sommerhuse lempes. Ændringen medfører, at mindst én langside af sommerhusets ydervægge må være højst 3,0 m. Det vandrette højdegrænseplan er fortsat 5 m. Ændringen giver mulighed for en mere fri arkitektonisk udformning sam tidig med, at husene holdes lave i overensstemmelse med det lave-åben prægede, der i øvrigt kendetegner sommerhusområder. Krav om maksimal højde på 1,8 m for udhusbygninger på højst 10 m2 lempes til maksimal højde på 2,5. Herefter er højdegrænserne for småbygninger på højst 10 m2 tilsvarende højdegrænserne for de øvrige skelbræmmebyggerier, garager, carporte, udhuse med videre. Vejareal kan ikke længere medregnes i grundens areal ved beregning af bebyggelsesprocenten. Ændringen betyder, at beregning af grundens areal bliver ens både i forhold til fastlæggelse af mindste grundstørrelser og for beregning af bebyggelsesprocent. Ændringen sikrer desuden, at mulighederne for grundes udnyttelse afspejler det grundareal, hvorpå der reelt kan bygges. Bestemmelser om beregning af etageantal samles Det skal give et bedre overblik over beregningsreglerne. Desuden indføres ny bestemmelse, der giver kommunalbestyrelsen adgang til i det konkrete tilfælde at beslutte at medregne udestuer, altaner og lignende opholdsarealer på eller i en bygnings tag i etageantallet. På samme måde gives kommunalbestyrelsen adgang til i det konkrete tilfælde at afgøre etageantallet i bygninger med forskudte planer. Kapitel 3. Bygningers indretning Funktionskrav I BR 07 er en række bestemmelser formuleret som funktionskrav samtidig med, at det kvalitative niveau til bygningers indretning er søgt fastholdt svarende til de nugældende regler. Mindstekrav til tilgængelighed fastholdes De nuværende mindstemålskrav i BR 95 og BR-S 98 til sikring af tilgængelighed fastholdes i BR 07, idet kravene anses for værende ufravigelige mindstekrav.

5 5/9 Niveaufri adgang Der er foretaget en redaktionel opdeling af kravet om niveaufri adgang til enheder og evt. elevator til bygningens stueetage (adgangsetage). Bestemmelsen er blevet opdelt i to stk. med henblik på at præcisere, at kravet om niveaufri adgang til enheder i bygningens stueetage også gælder, når etagen er opdelt i forskudte planer. I sådanne tilfælde skal niveauforskelle mellem planerne udlignes, så hele etagen kan benyttes af alle. Fælles adgangsveje I BR 07 skærpes kravene til udformning af fælles adgangsveje. Fremover skal fælles adgangsveje markeres ved forskelle i materialer, farver eller belysning. Kravet har som formål at lette adgangen for blinde og svagtseende. Vinduer dagslystilgang flyttes til indeklimakapitlet Krav om at beboelsesrum og arbejdsrum skal have vindue og dagslystilgang, er flyttet til kap. 6 Indeklima. Arbejdsrum Kravene til arbejdsrums indretning er blevet forenklet og ændret til funktionskrav. Kapitel 4. Konstruktioner Sikkerhedsniveauet justeres I BR 07 henvises til nye reviderede normer for konstruktioners sikkerhedsniveau, hvilket medfører at sikkerhedsniveauet justeres, dog uden at gå på kompromis med sikkerheden. Ændringen vil medføre en besparelse på opførelse af konstruktioner. Derudover er der kun foretaget mindre ændringer i kapitlet. Bl.a. er det præciseret, at der skal træffes de foranstaltninger, som af hensyn til klimatiske forhold er nødvendige for en forsvarlig udførelse af bygningskonstruktioner. Endvidere er der indført krav om, at det maksimale fugtindhold i bygningskonstruktioner og materialer ved indflytning skal være fastlagt i byggeriets beskrivelse. Kapitel 5. Brand Der er to væsentlige ændringer i kapitlet: de hidtidige udførelses- og detaljebeskrevne bestemmelser fra BR-S 98 er erstattet af funktionskravene fra BR 95, og

6 6/9 de hidtidige lempelser for jordbrugets avls- og driftsbygninger på nær væksthuse ved gartnerier, er ophævet (jf. sidste afsnit i notatet) Med BR 07 skal byggeri, der er omfattet af BR-S 98, fremover behandles efter disse generelle brand-funktionskrav. Derfor vil de udførelses- og detaljebeskrevne bestemmelser fra BR-S 98 også blive indarbejdes i eksempelsamlingen. Indtil materialet er blevet indarbejdet i eksempelsamlingen, fremgår eksempler på acceptable løsninger for småhuse af bilag til BR 07. Kapitel 6. Indeklima Indeklimakapitlet består af bestemmelserne fra de hidtidige indeklimakapitler i BR 95 og BR-S 98 og fra det hidtidige lydkapitel samt lydbestemmelserne fra bygningsreglement for småhuse Desuden er der kommet nye bestemmelser om lys. Stort set alle bestemmelserne er udtrykt som funktionskrav. Lyd De nuværende 27 lydbestemmelser er blevet reduceret til 11 bestemmelser. Der henvises vejledende til en dansk standard om lydklasser for boliger, og da standarden ikke indeholder 4 kvalitetsparametre, som reguleres i dag, er der udarbejdet talværdier for disse, som giver samme kvalitet som lydstandarden vedrørende tilfredshed hos beboere. Også disse 4 lydparametre nævnes i vejledningen som en måde at opfylde funktionskravet på. For undervisnings- og daginstitutionsbyggeri er styrelsens vejledning fra 2004 blevet omarbejdet til en egentlig anvisning, der henvises til som én måde at opfylde funktionskravene på. De nugældende bestemmelser på undervisnings- og daginstitutionsområdet er ca. 30 år gamle eller mere. For ansatte og børn i skoler og institutioner betyder utilfredsstillende lydforhold en ekstra belastning af hørelse, stemme og velbefindende i dagligdagen, og for eleverne herudover en risiko for en forringet indlæring, sprogfærdigheder og uddannelsesniveau og for daginstitutionsbørnenes vedkommende en række risici med hensyn til udvikling, herunder sproglig udvikling især på grund af et til tider højt støjniveau. Derfor foreslås med BR 07 en bedre lydkvalitet på baggrund af national og international viden på området. Det foreslåede kravniveau svarer generelt til det nuværende kravniveau i Norge og Sverige, men enkelte kvalitetsværdier kan være lidt afvigende.

7 7/9 De nugældende lydbestemmelser for etageboligbyggeri er baseret på erfaringer fra byggerier i 1950 erne. I 1966 indførtes forskellige kravniveauer motiveret i dels et ønske om fælles nordiske bestemmelser, og dels i byggeformens mulighed for at yde en større lydisolation. De strengere krav blev i 1966 bl.a. begrundet med, at købere eller lejere af rækkehuse forventer i de fleste tilfælde, at denne boligtype tilsikrer samme grad af akustisk integritet som det fritliggende enfamiliehus. I dag er det fælles nordiske kravforslag til boligers lydkvalitet ens for rækkehuse og etageejendomme. Behovet for at stramme kravet til lydkvalitet i etageejendomme til niveauet for rækkehuse kan også vurderes i sammenhæng med den udvikling, der har været i anvendelse af lydgenererende installationer, musikanlæg, musikinstrumenter m.v. i en normal bolig. Den seneste undersøgelse af levevilkår i Danmark, som også indeholder støjaspektet, angiver, at ca. 26 % føler sig generet af støj fra naboen. Det foreslås, at der vejledende henvises til den danske standard om lydklasser for boliger, hvor klasse C svarer til de nuværende regler for rækkehuse. I beboelsesbygninger, der opfylder klasse C, kan det forventes, at mellem 50 % og 65 % af beboerne finder lydforholdene tilfredsstillende, og mellem 15 % og 20 % kan tilsvarende forventes at være generet af støj fra naboer. Det foreslåede kravniveau svarer generelt til det nuværende kravniveau i Norge og Sverige, men enkelte kvalitetsværdier kan være lidt afvigende. Lys Der indføres nogle få overordnede funktionskrav om dagslys og kunstigt lys. Kravene vurderes ikke at betyde fordyrelser. Der henvises til en kommende SBi-anvisning om dagslys. Kapitel 7. Energiforbrug Energikapitlet svarer i det væsentlige til de bestemmelser i BR 95 og BR S 98, der trådte i kraft 1. april Afsnittene om tilbygninger og ombygninger er gjort mere læsevenlige. For kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger foreslås en ny lavenergiklasse 3 for bygninger, der anvender ca. 25 pct. mindre energi end

8 8/9 tilsvarende bygninger, der opfylder mindstekravene i bygningsreglementet. Kapitel 8. Installationer Generelt Kapitlet indeholder en sammenskrivning af bestemmelserne i en række kapitler i BR 95 og BR-S 98. Der har tidligere været mange forskellige afsnit, med angivelse af afstand til brændbart materiale (i loft, vægge og gulv) fra skorsten, kedel, brændeovn m.m. Disse bestemmelser er samlet og forenklet. Bestemmelser om handicapinstallationer er med i kapitlet. Fordelingsanlæg til varme, køling og varmt vand I kapitlet er de tidligere energibestemmelser om lavtemperaturdrift fjernet, og bestemmelserne vil fremover blive behandlet i Dansk Standards norm for varmeanlæg. Vand- og afløbsinstallationer Avls- og driftsbygningers nuværende fritagelse for at følge reglerne om vandinstallationer er nu fjernet. I praksis har det ikke stor betydning, da landbruget allerede følger reglerne. Funktionskravene om vand og afløb er i øvrigt uændrede. El-, varme- og kuldeproducerende anlæg samt skorstene På grund af energiudviklingen bliver der i fremtiden anvendt mange forskellige forsyningsteknologier, som hver for sig kan indebære nye risici for personer og bygninger. Installationskapitlet behandler i nye afsnit disse nye risici for solvarmeanlæg, solcelleanlæg, varmepumpeanlæg, biobrændselsfyrede anlæg og minikraftvarmeanlæg. Køleanlæg udgør et nyt problemområde. På grund af udfasningen af drivhusgasser anvendes der nu i stedet kølemedier, som kan indebære en fare for brand og eksplosion. Der må derfor træffes bygningsmæssige tiltag for at hindre eller mindske virkningen heraf. Reglerne om fyringsanlæg er forenklede, således at der nu er væsentligt færre bestemmelser og grænser mellem anlægsstørrelser. Anlæg på 30, 60, 120, 300, 400 og 600 kw samt forskelle på indfyret effekt og nytteeffekt er med BR 07 søgt ændret til 30,120 og 400 kw og nytteeffekt. For skorstene anvendes dog fortsat indfyret effekt i SBi s anvisning. For skorstene gælder, at nye skorstenstyper passer til bestemte anlæg. De kan ikke længere benyttes til flere formål. Det stiller større krav til skor

9 9/9 stensfejeres og installatørers viden, således at skorstene ikke kombineres på en måde, der kan medføre fare for brand eller forgiftning. Funktionskravene findes, men af hensyn til brugervenligheden, er SBi s anvisning her meget central. Belysningsanlæg I bygningsreglement 1995 var der et afsnit om energiforbrug til belysning, men energirammebestemmelsen indebærer, at belysning nu indgår i energirammen. Disse bestemmelser er derfor fjernet, mens de øvrige bestemmelser om lys er flyttet over i indeklimakapitlet. Antenner Afsnittet om antenner bestod tidligere af regler om forsvarlig fastgørelse af antenner. Dette hensyn gælder alle andre bygningsdele, så afsnittet er derfor fjernet. Særligt om jordbrugserhvervenes avls- og driftsbygninger Jordbrugserhvervene omfatter landbrug, gartnerier og skovbrug. De administrative bestemmelser vedr. avls- og driftsbygninger fastholdes. Disse byggerier kan således fortsat opføres efter anmeldelse til kommunen. Ligeledes kan kommunerne fortsat ikke opkræve gebyr for disse anmeldelsessager. I de tekniske kapitler er der i dag lempelser for bestemmelserne vedrørende konstruktioner, brandsikring, energi og vandinstallationer. Der ændres ikke på de lempeligere krav for konstruktioner og energi. På området vandinstallationer opfylder avls- og driftsbygningerne i praksis de krav, som i bygningsreglementet gælder for alt andet byggeri. Derfor indføres kravet for disse bygninger i BR 07. På brandområdet er der også i dag visse krav til avls- og driftsbygninger, men bl.a. ikke til brandsikring af konstruktioner eller til brandsikringsudstyr så som slangevinder. I BR 07 lægges der op til at indføre de samme brandkrav for avls- og driftsbygninger til dyrehold som for alle andre erhvervsbygninger. Målet med ændringen er først og fremmest at sikre dyrene. Det største problem ved brand vedrører dyrene, idet dyr ikke selv undviger røgen og branden gennem åbne flugtveje de skal jages ud. Og redningsberedskabet går ikke gerne ind i disse bygninger under en brand, da bygningerne ikke nødvendigvis har brandsikrede konstruktioner.

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet 12 1 Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 By- og Boligministeriet Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 2 11 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Nyt Bygningsreglement Baggrund og vigtigste nyskabelser

Nyt Bygningsreglement Baggrund og vigtigste nyskabelser Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Nyt Bygningsreglement 2008 - Baggrund og vigtigste nyskabelser Niels-Jørgen Aagaard, Forskningschef BR08 - offentliggørelse Offentliggjort 12. dec.

Læs mere

Bygningsreglement 07/08/09? v/ejner Jerking

Bygningsreglement 07/08/09? v/ejner Jerking Bygningsreglement 07/08/09? v/ejner Jerking Økonomi- og erhvervsminister i Bendt Bendtsen offentliggjorde 23. maj 2007 en ny handlingsplan for byggeriet - 24 konkrete initiativer: Højere kvalitet og forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, v/sommerhuse i et sommerhusområde Sommerhuse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse mv. Småbygninger på

Læs mere

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes.

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00147 19-04-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Bilag 1. B. 1.1 Beregningsregler Beregningsregler. B Beregning af bebyggelsesprocent

Bilag 1. B. 1.1 Beregningsregler Beregningsregler. B Beregning af bebyggelsesprocent B. 1.1 Beregningsregler Beregningsregler Bilag 1 B. 1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal. (B. 1.1.1, stk. 1)

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

BR08 Det nye bygningsreglement

BR08 Det nye bygningsreglement BR08 Det nye bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen, seniorforsker Afd. for Byggeteknik og Design, SBi BR08 - offentliggørelse Offentliggjort 12. dec. 2007 af Bendt Bendtsen med overskriften Bedre

Læs mere

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om

Sommerhuse. Før du bygger nyt, til og om Sommerhuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt sommerhus bygge til eksisterende sommerhus bygge om i eksisterende

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

(B.1.1.2, stk. 3, nr. 1) Vedrørende zoneinddelingen henvises til lov om planlægning.

(B.1.1.2, stk. 3, nr. 1) Vedrørende zoneinddelingen henvises til lov om planlægning. B.1.1 Beregningsregler B.1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal. B.1.1.2 Beregning af grundens areal Stk. 1. Grundens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2014. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2014 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

B. 1.1 Beregningsregler

B. 1.1 Beregningsregler B. 1.1 Beregningsregler B. 1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport. Garage. Nedrivning. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge for eksempel: Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Slagelse Kommune Teknik og

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation?

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byggeriets omfang antager 'normale' dimensioner.

Læs mere

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om

Enfamiliehuse. Før du bygger nyt, til og om Enfamiliehuse Før du bygger nyt, til og om Forord Denne pjece er lavet for at guide dig igennem din ansøgningsproces, hvis du vil: bygge nyt enfamiliehus bygge til eksisterende enfamiliehus bygge om i

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Rettelser til SBi-anvisning 216 Anvisning om Bygningsreglement 2008 1. udgave, 2008

Rettelser til SBi-anvisning 216 Anvisning om Bygningsreglement 2008 1. udgave, 2008 Indledning Side 11. Linie 3 og 4 1.2 stk. 3 Reglementstekst side 19 V (1.4, stk. 1 og 2) 2. pind Vejledningstekst side 21 1.4, stk 1, afsnit erklæringer og attestationer, 4. bullet Anvisningstekst side

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse?

EN BYGGESAG TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? EN BYGGESAG Hvad er en byggeanmeldelse? Hvad er en byggetilladelse? TIPS FØR DU GÅR IGANG MED: Garage Carport Udestue Udhus Énfamiliehus Tilbygninger Sommerhus eller lignende ANMELDELSE & BYGGETILLADELSE

Læs mere

Forelæsning om Bygningsreglementet

Forelæsning om Bygningsreglementet Forelæsning om Bygningsreglementet 20 03 14 Arkitektskolen AArhus Christian Carlsen INTRODUKTION: ER DET HER VIGTIGT? Christian Kerez House With One Wall HVORDAN BLIVER ET PROJEKT TIL - I PRAKSIS? Projektfaser

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Syddjurs kommune Lundbergsvej Ebeltoft

Syddjurs kommune Lundbergsvej Ebeltoft Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft 2015-43277 Dato: 16-06-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Grethe og Hasse Hoffmann, Søholtvej 11, 8400 Ebeltoft, vedrørende ejendommen beliggende

Læs mere

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2

SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport. eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 SKAL DU BYGGE? - Udhus - Garage - Carport eller lignende GODE RÅD NÅR DU SKAL OPFØRE EN BYGNING PÅ OP TIL 50 M 2 1 1PÅ DISSE SIDER FINDER DU GUIDES TIL, HVORNÅR DU SKAL ANMELDE ELLER SØGE TILLADELSE TIL

Læs mere

iilllilllnlllllllll'>'llllllllllll'i lllll>hl'i i-lii>lilllll

iilllilllnlllllllll'>'llllllllllll'i lllll>hl'i i-lii>lilllll STATSFORVALTNINGEN *& iilllilllnlllllllll'>'llllllllllll'i lllll>hl'i i-lii>lilllll Helsingør Kommune Mørdrupvej 15 3060 Espergærde B 1 3 åus, 206 Center for TeKnik.Kiljø og Kiima Dato: 07-08-201 5 Vi

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-55601 Dato: 22-10-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Reza Katebi, Nordre Fasanvej 37B, 2. th., 2000 Frederiksberg, vedrørende dennes

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, der ikke er i et sommerhusområde Generel byggeret. Specielt: Fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse

Læs mere

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse.

Vejledning 3. Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage. Carport. Overdækket terrasse. Teknik og Miljø Vejledning 3 Tegningseksempler/materiale til byggesagen når du vil bygge sekundær bebyggelse som fx: Garage Carport Overdækket terrasse Udhus Drivhus og lignende Nedrivning Slagelse Kommune

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri!

1. Der skal kun laves energirammeberegninger ved nybyggeri! Nyhedsbrev den 5. maj 2006 Energiregler i de nye tillæg hvad GÆLDER lige nu. Allerførst: Der er INGEN ændringer på U-værdier og mindstekrav. Der er udelukkende ændringer i, hvornår der skal foretages energirammeberegninger,

Læs mere

MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe

MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 2. Bygningsreglement 2015 (med Bebyggelsesregulerende bestemmelser 01.01.2016) 2.1 Generelt 2.2 Byggeret 2.3 Helhedsvurdering 2.4 De ubebyggede

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

HØRINGSUDGAVE. Kap. 2. De bebyggelsesregulerende bestemmelser. 2.1 Generelt. 2.2 Byggeret

HØRINGSUDGAVE. Kap. 2. De bebyggelsesregulerende bestemmelser. 2.1 Generelt. 2.2 Byggeret HØRINGSUDGAVE 15.10.2012 Kap. 2. De bebyggelsesregulerende bestemmelser 2.1 Generelt Stk. 1. En bebyggelses samlede omfang og indvirkning på omgivelserne reguleres med hensyn til: 1) Grundens størrelse.

Læs mere

Guide til anmeldelse

Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning INFO Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt af få overblik over, hvordan

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningstyper Når du skal søge igennem Byg og Miljø skal du tage stilling til, hvilken ansøgningstype dit projekt går ind under. Det er vigtigt at vælge den rigtige ansøgningstype,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser. 2.1 Generelt. 2.2 Grundens størrelse. 2.3 Afstandsforhold. 2.4 Højde og etageantal. 2.

2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser. 2.1 Generelt. 2.2 Grundens størrelse. 2.3 Afstandsforhold. 2.4 Højde og etageantal. 2. Page 1 of 19 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id2/0/42) 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2015-39833 Dato: 27-04-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Jesper Rasmussen, Kristinehøjvej 29, 3000 Helsingør, vedrørende ejendommen matr.nr 51es,

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning.

Vejledning 2. Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Teknik og Miljø Vejledning 2 Tegningseksempler/materiale som indsendes sammen med den tekniske erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Sommerhus Tilbygning

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel, sommerhus samt om- og tilbygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Rådgivermøde Fremtidsfabrikken marts ErhvervsKontakten

Rådgivermøde Fremtidsfabrikken marts ErhvervsKontakten Rådgivermøde Fremtidsfabrikken - 10. marts 2016 ErhvervsKontakten ErhvervsKontakten består af: Natur og Klima Plan og Geodata Byg og Industrimiljø Fremtidsfabrikken Erhvervskonsulent Jobservice ErhvervsKontakten

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus

Vejledning 2. Sådan gør du når du skal bygge. Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring. Enfamiliehus og parcelhus Vejledning 2 Sådan gør du når du skal bygge Tegnings eksempler/materiale som indsendes sammen med den Tekniske Erklæring Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning

Læs mere

ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015

ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN ANVISNING OM BYGNINGSREGLEMENT 2015 SBI-ANVISNING 258 2. UDGAVE 2016 Anvisning om Bygningsreglement 2015 Ernst Jan de Place Hansen (red.)

Læs mere

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2009 J.nr.: NKN-33-02788 ssc Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på

Læs mere

Københavns Universitet. Almindelig bebyggelsesregulering revideret kap. 20 Anker, Helle Tegner. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Almindelig bebyggelsesregulering revideret kap. 20 Anker, Helle Tegner. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Almindelig bebyggelsesregulering revideret kap. 20 Anker, Helle Tegner Publication date: 2010 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint)

Læs mere

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger At-cirkulæreskrivelse CIR-15-1 Arbejdsmiljøemne: Bygherrer, udbydere mv. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 21. september 1998 Senest

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2015-55207 Dato: 07-12-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Drachmann Advokater I/S, som advokat for ejeren af Kirsebærbakken 13, over Helsingør

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Der er to ansøgningstyper

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) BEK nr 810 af 28/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 09/03587

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier

Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Ansøgningstyper koblet til servicemålsaftalens kategorier Miljøgodkendelser I servicemålsaftalen er der fastsat servicemål for to sagstyper: Bilag 1-virksomheder Bilag 2 virksomheder Side 1 af 6 Der er

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

1 af 172 27-02-2013 22:47

1 af 172 27-02-2013 22:47 1 af 172 27-02-2013 22:47 Bygningsreglementet (http://www.bygningsreglementet.dk/br10/0/42)» Bygningsreglementet 29.08.2011 (http://www.bygningsreglementet.dk/br10_02/0/42) Bygningsreglementet 29.08.2011

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Hvad er tilgængelighed?

Hvad er tilgængelighed? Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Lars S. Pedersen, Arkitekt MAA, Tilgængelighedsrådgiver

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere

Kompetenceplan for byggesagsområdet

Kompetenceplan for byggesagsområdet Kultur, Miljø og Vækst Kompetenceplan for byggesagsområdet Gældende fra 1. januar 2016 Indhold YGGELOVEN/PLANLOVEN... 3 PLANLOVEN... 5 YGNINGSFREDNINGSLOVEN 18... 7 Organisatorisk enhed: Plan- og Miljøafdelingen,

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage.

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage. Til den ansvarlige for kommunens byggesagsbehandling 23. juni 2016 Orientering om nye muligheder for byggeri med stråtag Smukke stråtage af god kvalitet og med lang levetid Ud over at kunne glæde sig over

Læs mere