Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98."

Transkript

1 december 2006 Sag /mst/ovn/ejj/lj Gennemgang af de væsentligste ændringer i Bygningsreglement 2007 (BR 07) i forhold til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98). Kapitel 1. Administrative bestemmelser Kapitel 1 indeholder især bestemmelserne om reglementets anvendelsesområde, byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, anmeldelser, undtagelser fra kravene om byggetilladelse eller anmeldelse, gebyrer og ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98. De forskelle, der er på de administrative bestemmelser i de to reglementer er som udgangspunkt opretholdt i udkastet til BR 07. Det er således stadig fastsat, at byggearbejder vedrørende enfamiliehuse og sommerhuse m.v. kan tages i brug uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og der gælder de samme lempelser i kravene om byggetilladelse for de forskellige bebyggelseskategorier som efter de gældende reglementer. Om ændringer i forhold til jordbrugserhvervenes avls- og driftsbygninger henvises til det sidste afsnit i dette notat. Undtagelse fra reglementet Der er forskel på reglerne om hegnsmure i BR 95 og BR-S 98. I BR 95 er hegnsmure ved naboskel, vej eller sti, der ikke overstiger 1,80 m, undtaget fra reglementet. I BR-S er de kun undtaget fra kravet om byggetilladelse eller anmeldelse. I udkastet til BR 07 foreslås det, at alle sådanne hegnsmure skal være undtaget fra reglementet. Det skyldes, at hegnsmurenes højde og placering er reguleret i hegnsloven, og at de uanset bestemmelserne i bygningsreglementet skal kunne anbringes i skel. Teknikhuse BR 95 finder ikke anvendelse på teknikhuse til offentlig trafik under en vis størrelse.

2 2/9 I udkastet til BR 07 præciseres det, at infrastrukturen ikke er offentlig trafik, og at teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet (mobiltelfonanlæg og bredbåndsnet) ikke er omfattet af undtagelsen. Det foreslås dog, at sådanne teknikhuse skal være omfattet af samme lempelser som garager og carporte m.v. Disse ændringer ønskes også gennemført i de nugældende bygningsreglementer, og der vil snarest blive sendt et tillæg herom i høring. Ansøgningsmateriale Som led i regeringens nye initiativer til bekæmpelse af fejl og mangler i nybyggeriet, herunder fugt og vækst af skimmelsvamp, er der indført nye bestemmelser om sikring af byggeriet mod vejrliget og om det maksimale fugtindhold i bygningskonstruktioner og materialer ved indflytning. Derfor skal der gives oplysninger om, hvordan der er truffet foranstalt ninger, som af hensyn til klimatiske forhold er nødvendige for en forsvar lig udførelse. Og hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan kommunalbestyrelsen forlange en sagkyndig erklæring/måling, der efter viser, om det maksimale fugtindhold i henhold til kap. 4.1, stk. 6 er op fyldt. Udgiften hertil afholdes af bygherren. Frist for behandling af anmeldelser For byggerier, der skal anmeldes, gælder, at byggeriet kan påbegyndes, hvis kommunalbestyrelsen ikke har reageret inden en frist. Efter BR 95 er fristen 4 uger (dog 2 uger for jordbrugserhvervenes avlsog driftsbygninger). Efter BR-S 98 er fristen 2 uger. I BR 07 foreslås det, at fristen skal være 2 uger for alle byggearbejder, der er omfattet af anmeldelsessystemet. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Det forventes, at BR 07 træder i kraft i første halvår af 2007 således at bestemmelserne i det nye reglement skal overholdes i byggerier, der får byggetilladelse eller anmeldes efter denne dato. Lempeligere bestemmelser træder dog i kraft straks. Bygherren har ikke indflydelse på, hvornår kommunen meddeler byggetilladelse og kan have planlagt byggeriet efter de nugældende regler. Det foreslås derfor, at bygherren indtil et halvt år efter ikrafttrædelsesdato skal kunne vælge, at ansøgningen eller anmeldelsen skal behandles efter de hidtil gældende regler. Det er dog en forudsætning herfor, at ansøgningen om byggetilladelse eller anmeldelsen er fyldestgørende.

3 3/9 Kapitel 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser Helhedsvurdering I BR 07 kommer helhedsvurderingen som den i dag kendes fra BR 95 også til at gælde for byggerier, der i dag er omfattet af BR-S 98, herunder fritliggende og helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse og sommerhuse i sommerhusområder. Byggeretsbestemmelserne samles I forlængelse af at helhedsvurderingen i BR 07 kommer til at omfatte alt byggeri, samles de bestemmelser, der tilsammen udtrykker byggeretten på en grund. Ændringen er redaktionel, og har til hensigt at give brugeren et overblik over en grunds bebyggelsesmuligheder. Hvis man ønsker at gå ud over de i byggeretten fastlagte bestemmelser, skal dette ske efter helhedsvurderingen i kap Byggerettens krav til etageantal, højde- og afstandsforhold udtrykker de væsentligste bebyggelsesregulerende krav, som de i dag kendes fra BR 95 og BR-S 98. Bestemmelser i en lokalplan eller en byplanvedtægt kan fastsætte andre bestemmelser, der indskrænker eller udvider byggeretten. Sådanne bestemmelser træder i stedet for bestemmelserne i BR 07. Bebyggelsesprocenten hæves I forhold til BR 95 og BR-S 98 hæves bebyggelsesprocenten i BR 07 med 5 10 procent alt efter hvilken type bebyggelse, der er tale om. Ændringen giver mulighed for, at der kan opføres 5-10 % mere bolig- eller erhvervsareal på en ejendom, alt efter hvilken type byggeri, der er tale om. 5%-reglen ophæves Den såkaldte 5%-regel i BR 95 og BR-S 98, hvorefter man uden at øge bebyggelsesprocenten kan opføre overdækninger og udestuer på indtil 5% af grundens areal, ophæves. Ændringen betyder, at udestuer og lukkede overdækninger, herunder lukkede altaner, lukkede overdækkede gårde, forbindelsesgange i centre og lignende fremover skal medregnes i bebyggelsesprocenten. Set i sammenhæng med den øgede bebyggelsesprocent på 5-10 betyder ændringen, at eksisterende udestuer og lukkede overdækninger kan holdes inden for bebyggelsesprocenten, også når de etableres med en beskaffenhed som egentlige beboelses- eller erhvervsrum.

4 4/9 Det skrå højdegrænseplan mod vej for fritliggende enfamiliehuse ophæves og erstattes af et krav om mindste afstand mod vej på 2,5 m. Ændringen foretages med henblik på at gøre afstandskravet enklere at administrere. Krav til de udvendige højder for sommerhuse lempes. Ændringen medfører, at mindst én langside af sommerhusets ydervægge må være højst 3,0 m. Det vandrette højdegrænseplan er fortsat 5 m. Ændringen giver mulighed for en mere fri arkitektonisk udformning sam tidig med, at husene holdes lave i overensstemmelse med det lave-åben prægede, der i øvrigt kendetegner sommerhusområder. Krav om maksimal højde på 1,8 m for udhusbygninger på højst 10 m2 lempes til maksimal højde på 2,5. Herefter er højdegrænserne for småbygninger på højst 10 m2 tilsvarende højdegrænserne for de øvrige skelbræmmebyggerier, garager, carporte, udhuse med videre. Vejareal kan ikke længere medregnes i grundens areal ved beregning af bebyggelsesprocenten. Ændringen betyder, at beregning af grundens areal bliver ens både i forhold til fastlæggelse af mindste grundstørrelser og for beregning af bebyggelsesprocent. Ændringen sikrer desuden, at mulighederne for grundes udnyttelse afspejler det grundareal, hvorpå der reelt kan bygges. Bestemmelser om beregning af etageantal samles Det skal give et bedre overblik over beregningsreglerne. Desuden indføres ny bestemmelse, der giver kommunalbestyrelsen adgang til i det konkrete tilfælde at beslutte at medregne udestuer, altaner og lignende opholdsarealer på eller i en bygnings tag i etageantallet. På samme måde gives kommunalbestyrelsen adgang til i det konkrete tilfælde at afgøre etageantallet i bygninger med forskudte planer. Kapitel 3. Bygningers indretning Funktionskrav I BR 07 er en række bestemmelser formuleret som funktionskrav samtidig med, at det kvalitative niveau til bygningers indretning er søgt fastholdt svarende til de nugældende regler. Mindstekrav til tilgængelighed fastholdes De nuværende mindstemålskrav i BR 95 og BR-S 98 til sikring af tilgængelighed fastholdes i BR 07, idet kravene anses for værende ufravigelige mindstekrav.

5 5/9 Niveaufri adgang Der er foretaget en redaktionel opdeling af kravet om niveaufri adgang til enheder og evt. elevator til bygningens stueetage (adgangsetage). Bestemmelsen er blevet opdelt i to stk. med henblik på at præcisere, at kravet om niveaufri adgang til enheder i bygningens stueetage også gælder, når etagen er opdelt i forskudte planer. I sådanne tilfælde skal niveauforskelle mellem planerne udlignes, så hele etagen kan benyttes af alle. Fælles adgangsveje I BR 07 skærpes kravene til udformning af fælles adgangsveje. Fremover skal fælles adgangsveje markeres ved forskelle i materialer, farver eller belysning. Kravet har som formål at lette adgangen for blinde og svagtseende. Vinduer dagslystilgang flyttes til indeklimakapitlet Krav om at beboelsesrum og arbejdsrum skal have vindue og dagslystilgang, er flyttet til kap. 6 Indeklima. Arbejdsrum Kravene til arbejdsrums indretning er blevet forenklet og ændret til funktionskrav. Kapitel 4. Konstruktioner Sikkerhedsniveauet justeres I BR 07 henvises til nye reviderede normer for konstruktioners sikkerhedsniveau, hvilket medfører at sikkerhedsniveauet justeres, dog uden at gå på kompromis med sikkerheden. Ændringen vil medføre en besparelse på opførelse af konstruktioner. Derudover er der kun foretaget mindre ændringer i kapitlet. Bl.a. er det præciseret, at der skal træffes de foranstaltninger, som af hensyn til klimatiske forhold er nødvendige for en forsvarlig udførelse af bygningskonstruktioner. Endvidere er der indført krav om, at det maksimale fugtindhold i bygningskonstruktioner og materialer ved indflytning skal være fastlagt i byggeriets beskrivelse. Kapitel 5. Brand Der er to væsentlige ændringer i kapitlet: de hidtidige udførelses- og detaljebeskrevne bestemmelser fra BR-S 98 er erstattet af funktionskravene fra BR 95, og

6 6/9 de hidtidige lempelser for jordbrugets avls- og driftsbygninger på nær væksthuse ved gartnerier, er ophævet (jf. sidste afsnit i notatet) Med BR 07 skal byggeri, der er omfattet af BR-S 98, fremover behandles efter disse generelle brand-funktionskrav. Derfor vil de udførelses- og detaljebeskrevne bestemmelser fra BR-S 98 også blive indarbejdes i eksempelsamlingen. Indtil materialet er blevet indarbejdet i eksempelsamlingen, fremgår eksempler på acceptable løsninger for småhuse af bilag til BR 07. Kapitel 6. Indeklima Indeklimakapitlet består af bestemmelserne fra de hidtidige indeklimakapitler i BR 95 og BR-S 98 og fra det hidtidige lydkapitel samt lydbestemmelserne fra bygningsreglement for småhuse Desuden er der kommet nye bestemmelser om lys. Stort set alle bestemmelserne er udtrykt som funktionskrav. Lyd De nuværende 27 lydbestemmelser er blevet reduceret til 11 bestemmelser. Der henvises vejledende til en dansk standard om lydklasser for boliger, og da standarden ikke indeholder 4 kvalitetsparametre, som reguleres i dag, er der udarbejdet talværdier for disse, som giver samme kvalitet som lydstandarden vedrørende tilfredshed hos beboere. Også disse 4 lydparametre nævnes i vejledningen som en måde at opfylde funktionskravet på. For undervisnings- og daginstitutionsbyggeri er styrelsens vejledning fra 2004 blevet omarbejdet til en egentlig anvisning, der henvises til som én måde at opfylde funktionskravene på. De nugældende bestemmelser på undervisnings- og daginstitutionsområdet er ca. 30 år gamle eller mere. For ansatte og børn i skoler og institutioner betyder utilfredsstillende lydforhold en ekstra belastning af hørelse, stemme og velbefindende i dagligdagen, og for eleverne herudover en risiko for en forringet indlæring, sprogfærdigheder og uddannelsesniveau og for daginstitutionsbørnenes vedkommende en række risici med hensyn til udvikling, herunder sproglig udvikling især på grund af et til tider højt støjniveau. Derfor foreslås med BR 07 en bedre lydkvalitet på baggrund af national og international viden på området. Det foreslåede kravniveau svarer generelt til det nuværende kravniveau i Norge og Sverige, men enkelte kvalitetsværdier kan være lidt afvigende.

7 7/9 De nugældende lydbestemmelser for etageboligbyggeri er baseret på erfaringer fra byggerier i 1950 erne. I 1966 indførtes forskellige kravniveauer motiveret i dels et ønske om fælles nordiske bestemmelser, og dels i byggeformens mulighed for at yde en større lydisolation. De strengere krav blev i 1966 bl.a. begrundet med, at købere eller lejere af rækkehuse forventer i de fleste tilfælde, at denne boligtype tilsikrer samme grad af akustisk integritet som det fritliggende enfamiliehus. I dag er det fælles nordiske kravforslag til boligers lydkvalitet ens for rækkehuse og etageejendomme. Behovet for at stramme kravet til lydkvalitet i etageejendomme til niveauet for rækkehuse kan også vurderes i sammenhæng med den udvikling, der har været i anvendelse af lydgenererende installationer, musikanlæg, musikinstrumenter m.v. i en normal bolig. Den seneste undersøgelse af levevilkår i Danmark, som også indeholder støjaspektet, angiver, at ca. 26 % føler sig generet af støj fra naboen. Det foreslås, at der vejledende henvises til den danske standard om lydklasser for boliger, hvor klasse C svarer til de nuværende regler for rækkehuse. I beboelsesbygninger, der opfylder klasse C, kan det forventes, at mellem 50 % og 65 % af beboerne finder lydforholdene tilfredsstillende, og mellem 15 % og 20 % kan tilsvarende forventes at være generet af støj fra naboer. Det foreslåede kravniveau svarer generelt til det nuværende kravniveau i Norge og Sverige, men enkelte kvalitetsværdier kan være lidt afvigende. Lys Der indføres nogle få overordnede funktionskrav om dagslys og kunstigt lys. Kravene vurderes ikke at betyde fordyrelser. Der henvises til en kommende SBi-anvisning om dagslys. Kapitel 7. Energiforbrug Energikapitlet svarer i det væsentlige til de bestemmelser i BR 95 og BR S 98, der trådte i kraft 1. april Afsnittene om tilbygninger og ombygninger er gjort mere læsevenlige. For kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger foreslås en ny lavenergiklasse 3 for bygninger, der anvender ca. 25 pct. mindre energi end

8 8/9 tilsvarende bygninger, der opfylder mindstekravene i bygningsreglementet. Kapitel 8. Installationer Generelt Kapitlet indeholder en sammenskrivning af bestemmelserne i en række kapitler i BR 95 og BR-S 98. Der har tidligere været mange forskellige afsnit, med angivelse af afstand til brændbart materiale (i loft, vægge og gulv) fra skorsten, kedel, brændeovn m.m. Disse bestemmelser er samlet og forenklet. Bestemmelser om handicapinstallationer er med i kapitlet. Fordelingsanlæg til varme, køling og varmt vand I kapitlet er de tidligere energibestemmelser om lavtemperaturdrift fjernet, og bestemmelserne vil fremover blive behandlet i Dansk Standards norm for varmeanlæg. Vand- og afløbsinstallationer Avls- og driftsbygningers nuværende fritagelse for at følge reglerne om vandinstallationer er nu fjernet. I praksis har det ikke stor betydning, da landbruget allerede følger reglerne. Funktionskravene om vand og afløb er i øvrigt uændrede. El-, varme- og kuldeproducerende anlæg samt skorstene På grund af energiudviklingen bliver der i fremtiden anvendt mange forskellige forsyningsteknologier, som hver for sig kan indebære nye risici for personer og bygninger. Installationskapitlet behandler i nye afsnit disse nye risici for solvarmeanlæg, solcelleanlæg, varmepumpeanlæg, biobrændselsfyrede anlæg og minikraftvarmeanlæg. Køleanlæg udgør et nyt problemområde. På grund af udfasningen af drivhusgasser anvendes der nu i stedet kølemedier, som kan indebære en fare for brand og eksplosion. Der må derfor træffes bygningsmæssige tiltag for at hindre eller mindske virkningen heraf. Reglerne om fyringsanlæg er forenklede, således at der nu er væsentligt færre bestemmelser og grænser mellem anlægsstørrelser. Anlæg på 30, 60, 120, 300, 400 og 600 kw samt forskelle på indfyret effekt og nytteeffekt er med BR 07 søgt ændret til 30,120 og 400 kw og nytteeffekt. For skorstene anvendes dog fortsat indfyret effekt i SBi s anvisning. For skorstene gælder, at nye skorstenstyper passer til bestemte anlæg. De kan ikke længere benyttes til flere formål. Det stiller større krav til skor

9 9/9 stensfejeres og installatørers viden, således at skorstene ikke kombineres på en måde, der kan medføre fare for brand eller forgiftning. Funktionskravene findes, men af hensyn til brugervenligheden, er SBi s anvisning her meget central. Belysningsanlæg I bygningsreglement 1995 var der et afsnit om energiforbrug til belysning, men energirammebestemmelsen indebærer, at belysning nu indgår i energirammen. Disse bestemmelser er derfor fjernet, mens de øvrige bestemmelser om lys er flyttet over i indeklimakapitlet. Antenner Afsnittet om antenner bestod tidligere af regler om forsvarlig fastgørelse af antenner. Dette hensyn gælder alle andre bygningsdele, så afsnittet er derfor fjernet. Særligt om jordbrugserhvervenes avls- og driftsbygninger Jordbrugserhvervene omfatter landbrug, gartnerier og skovbrug. De administrative bestemmelser vedr. avls- og driftsbygninger fastholdes. Disse byggerier kan således fortsat opføres efter anmeldelse til kommunen. Ligeledes kan kommunerne fortsat ikke opkræve gebyr for disse anmeldelsessager. I de tekniske kapitler er der i dag lempelser for bestemmelserne vedrørende konstruktioner, brandsikring, energi og vandinstallationer. Der ændres ikke på de lempeligere krav for konstruktioner og energi. På området vandinstallationer opfylder avls- og driftsbygningerne i praksis de krav, som i bygningsreglementet gælder for alt andet byggeri. Derfor indføres kravet for disse bygninger i BR 07. På brandområdet er der også i dag visse krav til avls- og driftsbygninger, men bl.a. ikke til brandsikring af konstruktioner eller til brandsikringsudstyr så som slangevinder. I BR 07 lægges der op til at indføre de samme brandkrav for avls- og driftsbygninger til dyrehold som for alle andre erhvervsbygninger. Målet med ændringen er først og fremmest at sikre dyrene. Det største problem ved brand vedrører dyrene, idet dyr ikke selv undviger røgen og branden gennem åbne flugtveje de skal jages ud. Og redningsberedskabet går ikke gerne ind i disse bygninger under en brand, da bygningerne ikke nødvendigvis har brandsikrede konstruktioner.

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse. Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998.

Bygningsreglement for småhuse. Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998. Bygningsreglement for småhuse Udfærdiget i medfør af 3, 5 og 16, stk 3-4 i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24 juni 1998. Bolig- og Byministeriet København, den 25.6.1998 Bygningsreglement

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Lovbekendtgørelse 1998-06-24 nr. 452 Byggelov,

Lovbekendtgørelse 1998-06-24 nr. 452 Byggelov, Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 23 Offentligt WESTLAW DANMARK Lovbekendtgørelse 1998-06-24 nr. 452 Byggelov, (*) som ændret ved L 2001-03-31 nr. 228, L 2002-12-17 nr. 1088, L 2004-06-09

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling Husbåde Vejledning om byggesagsbehandling af flydende boliger Maj 2004 Indledning I Forslag til lov om ændring af lov om ændring af byggeloven, planloven og lov om statens byggevirksomhed foretages en

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Betænkning om den kommunale byggesagsbehandling BETÆNKNING NR. 1387

Betænkning om den kommunale byggesagsbehandling BETÆNKNING NR. 1387 Betænkning om den kommunale byggesagsbehandling BETÆNKNING NR. 1387 Betænkning om den kommunale byggesagsbehandling MODERNISERING AF BESTEMMELSERNE OM NABOORIENTERING OG DE BEBYGGELSESREGULERENDE BESTEMMELSER

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr. 01.02.05-P16-11-11 Høringsperiode: 15.10.2013

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere