FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2012"

Transkript

1 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 2012 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på kortet på bagsiden. Både geologisk kortlægning, råstofundersøgelser og undersøgelser af miljø og klima er på programmet.

2 1. GreenLand Ice Sheet monitoring Network (GLISN) GLISN er et nyt internationalt netværk af on-line bredbånds seismografer. De bliver installeret og drevet gennem et samarbejde mellem USA, Danmark, Schweiz, Tyskland, Canada, Italien, Japan og Norge, og kommer til at bestå af 20 ens real-tids stationer i og udenfor Grønland de 18 i Grønland. Formålet er at opgradere og udbygge de eksisterende netværk af seismografer for at finde og lokalisere både tektoniske men især glaciale jordskælv og andre cryo-seismiske hændelser. I et tværfagligt samarbejde hvor vi bruger data fra satellitter og geodæsi, vil GLISN bidrage til forskningen omkring både gletscher dynamik og de underliggende geologiske og geofysiske processer, der påvirker Indlandsisen ikke mindst i forbindelse med klimaændringer. Kontaktperson: Trine Dahl-Jensen, GEUS Arbejdsopgaver: Vedligeholdelse af seismometre Periode: Juni til august 2. Overvågning af Indlandsisen og lokale iskapper i Grønland I år 2007 begyndte GEUS at etablere en række automatiske massebalancestationer ved randen af Indlandsisen i Grønland, og i dag består netværket af 18 stationer. Desuden er der etableret en mindre række stationer på lokale iskapper. I år 2012 vil stationerne blive besøgt og vedligeholdt under en række kortvarige besøg. Endvidere er der opsat transmitterende GPS ere som skal besøges og vedligeholdes. Arbejdet finansieres af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet via klimastøtte til Arktis. Kontaktpersoner: Andreas Ahlstrøm, GEUS Arbejdsopgaver: Vedligeholdelse af stationer Periode: April til september Antal deltagere: GeoBasis Nuuk I 2007 blev der påbegyndt en samlet lavarktisk økosystemmonitering ved Nuuk (Nuuk Basic), hvoraf GeoBasis Nuuk blandt andet omfatter snemonitering og målinger af gasudvekslinger mellem jord, vegetation og atmosfære. Moniteringen fortsætter i 2012 og gennemføres som et samarbejde mellem Institut for Geografi og Geologi, Asiaq, Grønlands Naturinstitut, Aarhus Universitet og Lunds Universitet. Programmet finansieres af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet via klimastøtte til Arktis. Kontaktpersoner: Birger Ulf Hansen og Charlotte Sigsgaard, Institut for Geografi og Geologi Arbejdsopgaver: Økologisk klimamonitering Periode: Medio maj til medio oktober 4. Godthåbsfjorden gennem 4400 år I forbindelse med Grønlands Naturinstituts nye forskningsskib R/V Sanna s første togt skal der udover oceanografisk og biologisk orienteret monitoring indsamles sedimentkerner fra udvalgte lokaliteter i Godthåbsfjorden. Formålet er at gennemføre maringeologiske og geoterrestriske undersøgelser af klima- og miljøændringer. Der er tale om et pilotprojekt. Kontaktperson: Naja Mikkelsen og Niels Nørgaard-Pedersen Arbejdsopgaver: Maringeologiske undersøgelser Periode: 10. til 18. maj 5. Fjord-området ved Nuuk Formålet med projektet er at vurdere recent kysterosion omkring arkæologiske fundsteder fra Nordboerne og Thule Kulturen. Der er tale om et fælles projekt med National Museet i Grønland, National Museet i Danmark og Statens Naturhistoriske Museum. I første omgang fokuseres der på den indre del af fjordområdet, herunder den klassiske arkæologiske Nordbo-lokalitet Sandnes. Senere skal arbejdet omfatte hele regionen ud til yderkysten. Feltarbejde er fokuserer på at lave opmålinger og estimere kystlinjeændringer i de sidste årtier. Kontaktperson: Aart Kroon, Institut for Geografi og Geologi Arbejdsopgaver: Kystmorfologiske undersøgelser Periode: 20. august til 9. september 2012 Antal deltagere: 1 fra geocentret 6. Greenland Analogue Project Formålet med projektet er at undersøge, hvad der kan ske med atomaffaldsdepoter i Skandinavien og Canada under istidsforhold. Der udføres en lang række undersøgelser nær Kangerlussuaq i Vestgrønland med henblik på at analysere de hydrogeologiske forhold under randen af Indlandsisen. GEUS bidrager blandt andet med at vurdere, hvor meget smeltevand der kommer fra Indlandsisen og med sprækkemålinger i regionen. Projektet finansieres af svenske, finske og canadiske atomaffaldsdeponeringsorganisationer, som samarbejder med en række universiteter. Kontaktpersoner: Dirk van As og Knud Erik Klint, GEUS Arbejdsopgaver: Glaciologiske undersøgelser og sprækkemålinger Periode: April og maj Antal deltagere: 2 fra GEUS 7. Kompetencekursus ved Kangerlussuaq Formålet er at gennemføre et efteruddannelseskursus i glaciologi og glacialgeologi. Kurset finansieres af deltagerne og Aarhus Universitet. Kontaktpersoner: Niels Tvis Knudsen og Christian Kronborg, Institut for Geoscience Arbejdsopgaver: Feltkursus Periode: 23. juli til 10. august 0 8. ARCTIVOX Fra tempererede nåleskove ved vi at kloroform og andre flygtige organiske halogenforbindelser kan dannes ved biologiske processer i skovjorde. ARCTIVOX projektet vil belyse den naturlige produktion og nedbrydning af flygtige organiske halogenforbindelser i arktiske og subarktiske vegetationsområder. Ud fra projektets resultater kan der gives et skøn over netto emissionen og stoffernes eventuelle ozon nedbrydende effekt. Feltdata vil blive indsamlet ved Narsarsuaq og Kangerlussuaq i perioden Kontaktperson: Ole S. Jacobsen, GEUS Arbejdsopgaver: Geokemisk dataindsamling Periode: Juni og september Antal deltagere: 4

3 9. Højtryks-metamorfose i Nordre Strømfjord shear zonen Med støtte fra Aarhus Universitet og GEUS besøger vi tre lokaliteter, hvor tilstedeværelsen af højtryks-bjergarter i Nordre Strømfjord shear zonen er påvist. Forekomsterne skal beskrives og prøvetages med henblik på yderligere undersøgelse af tryk-temperaturhistorien og bjergarternes oprindelse (oceaniske metavulkanitter eller kappebjergarter?) og deres værtsbjergarters oprindelse som mulige oceaniske sedimenter. Området er beliggende mellem Nordre Strømfjord og Giesecke Sø og vil blive undersøgt fra en enkelt lejr sat ud med helikopter. Projektets videre formål er tektonisk forståelse af nagssugtoqidisk kollision og subduktion. Kontaktpersoner: John Korstgård, Institut for Geoscience Arbejdsopgaver: Petrologiske undersøgelser Periode: 29. juli til 14. august Antal deltagere: Permagas En marin komponent af Geocenter projektet PERMAGAS gennemføres fra skibet Paamiut fra Naturinstituttet i Nuuk. Under togtet skal der indsamles data om marine gashydrater i Disko Bugt. Der skal foretages seismisk dataindsamling og samles sedimentkerner. Feltarbejdet i 2012 finansieres af Dansk Center for Havforskning. Kontaktperson: Naja Mikkelsen, GEUS Arbejdsopgaver: Maringeologiske undersøgelser Periode: 8. til 17. juli Antal deltagere: Ekskursion til Nuussuaqbassinet, Vestgrønland Der gennemføres to ekskursioner for oliegeologer. Med udgangspunkt i Ilulissat besejles med M/S Kisaq kystområderne omkring Disko, Nuussuaq og Svartenhuk Halvø til Upernavik i nord. Geologien vil dels blive betragtet fra skibet, dels vil der være et antal landsætninger, hvor geologien studeres på tæt hold. Bjergarterne omfatter Nuussuaqbassinets kretassiske og tertiære sedimenter og tertiære vulkanske bjergarter samt de nordligere områders proterozoiske metasedimenter og gnejser. Ekskursionerne arrangeres og ledes af GEUS og finansieres af de deltagende selskaber. Kontaktperson: Lotte Melchior Larsen, GEUS Arbejdsopgaver: Ledelse af ekskursion Periode: 15. til 30. juli Antal deltagere: 2 x ca Meteorit eftersøgning I Thule området er der fundet en række store jernmeteoritter, som stammer fra en enkelt meteoritsværm. Det forventes at der stadig ligger en del meteoritter i området. I 2012 er der foretaget feltarbejdet på Meteoritøen og tre halvøer nord for Meteoritøen. Arbejdet foregik i foråret hvor snedækket og havisen gjorde det nemt at komme rundt i området. Der blev brugt magnetometre til at søge efter magnetiske anomalier forårsaget af jernmeteoritter, begravet under et lag af moræneblokke. Kontaktperson: Henning Haack, Geologisk Museum Arbejdsopgaver: Geofysisk opmåling Periode: April og maj Antal deltagere: Reservoir sandsten i Thule området Der gennemføres undersøgelser af reservoir sandsten i Thule området. Der indsamles prøver af sandsten tilhørende den Prækambriske Thule Supergroup samt de overliggende Kambriske sandsten. Formålet er at bestemme karakteren af disse sandsten og de områder der har leveret sediment materiale til sandstenene. Arbejdet vil foregå i et logistisk samarbejde med Nuna Minerals og der vil blive benyttet helikopter til transport. Projektet er et multiklientstudie som finansieres af olieindustrien. Kontaktperson: Christian Knudsen, GEUS Arbejdsopgaver: Geologiske undersøgelser med oliegeologisk relevans Periode: 25. juli til 15. august Antal deltagere: Kontinentalsokkelprojektet LOMROG III Med den svenske isbryder Oden foretages et togt til farvandet nord for Grønland. Under togtet skal der indsamles bathymetriske, gravimetriske og seismiske data samt foretages geologisk prøvetagning. Togtet, der har navnet LOMROG III (Lomonosov Ridge off Greenland), er et samarbejde mellem GEUS, Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, Kort og Matrikelstyrelsen, DTU Space, Danmarks Meteorologiske Institut og det Svenske Polarforskningssekretariat. Det er det tredje togt til området nord for Grønland siden Til togtet er der ydermere knyttet tre svenske forskningsprojekter, tre danske følgeforskningsprojekter samt et mediehold. Togtet finansieres med 80% af Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt. Togtet er en del af Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt, der undersøger kontinentalsokkelen i udvalgte områder ved Færøerne og Grønland. Projektet er finansieret af Uddannelsesministeriet. Flere informationer på Kontaktperson: Christian Marcussen, GEUS Arbejdsopgaver: Indsamling af bathymetriske, gravimetriske og seismiske data samt geologisk prøvetagning Periode: 31. juli til 14. september Antal deltagere fra Kontinentalsokkelprojektet: cirka Oliegeologi i Nordgrønland Et borehold og et antal felthold arbejder i Kronprins Kristian Land og Peary Land med geologiske undersøgelser og indsamling af geologisk prøvemateriale. Boreaktiviteterne fokuserer dels på den Triassiske lagserie dels på den øvre Perme lagserie i det østlige Peary Land. Borehullerne logges geofysisk og efter hjemkomsten gennemføres omfattende laboratorieanalyser af kernerne. Feltarbejdet er i 2012 rettet mod områdets øvre Palæozoiske og Mesozoiske lagserie og feltholdene arbejder på at belyse den geologiske og strukturelle udvikling i det østligste Nordgrønland og samler prøver til dateringer og geokemiske analyser. Feltarbejdet er en del af omfattende undersøgelser af den Mesozoiske Kænozoiske lagserie i Nordøstgrønland, der blev påbegyndt i Resultaterne er af stor vigtighed for udforskningen af kontinentalsokkelen, som olieindustrien forventes at indlede i de kommende år efter udløbet af den igangværende licensrunde. Projektet finansieres af GEUS og en lang række internationale olieselskaber. Kontaktperson: Jørgen A. Bojesen-Koefoed, GEUS Arbejdsopgaver: Oliegeologi Periode: 13. juli til 15. august Antal deltagere: 19

4 16. Nordzinc En række lokaliteter med sedimentære forekomster af zink skal undersøges og prøvetages. Feltarbejdet vil blive koncentreret i den sydlige del af Peary Land. Data vil indgå i vurderinger af regionens råstofpotentiale. Projektet finansieres af Råstofdirektoratet i Grønland. Kontaktperson: Per Kalvig, GEUS Arbejdsopgaver: Malmgeologi Periode: 13. juli til 15. august Antal deltagere: Indlandsisen og klimaet i tiden efter istiden (RINK projektet) samt Kap København - revisited I 2012 vil der blive indsamlet borekerner fra syd og sydvest kysten af Grønland, særligt i området omkring Qassimiut loben og ved Paamiut. Feltarbejdet består i at indsamle borekerner fra en række tærskelsøer med tilknytning til Indlandsisen. Formålet med projektet er at undersøge Indlandsisens afsmeltning og randzonens reaktion på varmeperioder i tidlig Holocæn (for ca til 5000 år siden) og efter Den Lille Istid (siden ca. 1900). Materiale til fossilt DNA vil også blive indsamlet. Arbejdet støttes af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, Forskningsrådet for Natur og Univers og Danmarks Grundforskningsfond. Ved Kap København i Nordgrønland vil der blive indsamlet materiale til yderligere DNA analyser. Et andet vigtigt aspekt af feltarbejdet er at opnå en bedre forståelse af alderen af Kap Købenavn Formationen bl.a. ved palæomagnetiske undersøgeler, studier af makrofossiler samt datering med 10 Be/ 26 Al begravelsesdatering. Arbejdet støttes af Carlsbergfonden, Forskningsrådet for Natur og Univers og Danmarks Grundforskningsfond. Kontaktpersoner: Kurt H. Kjær og Svend Funder, Geologisk Museum og Nicolaj K. Larsen, Institut for Geoscience. Arbejdsopgaver: Kvartærgeologi og palæoklima Periode: Ultimo juli til august 18. GeoBasis Zackenberg GeoBasis Zackenberg er et højarktisk moniteringsprogram, der blev påbegyndt i Programmet omfatter blandt andet sneog permafrostmonitering, vandføring og næringsstoftransport, jordvandskemi og monitering af gasflux. Desuden overvåges en række landskabsformer og geomorfologiske processer. Moniteringen gennemføres som et samarbejde mellem Institut for Geografi og Geologi og Aarhus Universitet. Programmet finansieres af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet via klimastøtte til Arktis. Kontaktpersoner: Birger Ulf Hansen og Charlotte Sigsgaard, Institut for Geografi og Geologi Arbejdsopgaver: Økologisk klimamonitering Periode: Maj til oktober 19. Traill Ø Der skal indsamles hyperspektrale og Lidar data fra et Dornier 228 fly fra Airborne Research & Survey Facility, Natural Environmental Research Council, UK over dele af Traill Ø og området mellem Wegener Halvø og Constable Pynt. De spektrale data anvendes i forbindelse med mineralefterforskning i regionen. Projektet finansieres af GEUS. Kontaktperson: Tapani Tukiainen, GEUS Arbejdsopgaver: Hyperspektral opmåling Periode: 18. til 25. august Antal deltagere: Ingen fra geocentret deltager i feltarbejdet 20. Jameson Land Der gennemføres en ekskursion for oliegeologer fra det Norske Oljedirektorat til Østgrønland. Med udgangspunkt i Constabel Pynt vil der være daglige ture ud til lokaliteter på Jameson Land og nærliggende områder. Der vil blive set på geologi fra Trias til Palaeogen med fokus på potentielle reservoirer og kildebjergarter som analoger til offshore Norge. Ekskursionen finansieres af det Norske Oljedirektorat. Kontaktperson: Henrik Vosgerau, GEUS Arbejdsopgaver: Ledelse af ekskursion Periode: 2. til 9. august Antal deltagere: 1 fra GEUS 21. Seismologisk undersøgelse af skorpe og kappe i Østgrønland Registrering af globale jordskælv i et område med den mest markante topografi i Østgrønland vil give os information om skorpe- og kappestruktur. De sparsomme data vi har i dag tyder på en tynd skorpe og en tynd litosfære under denne del af Grønland. Ti seismometre har stået ude i tre år, og i 2012 skal de indsamles. Projektet finansieres af Forskningsrådet for Natur og Univers samt Carlsbergfondet. Kontaktperson: : Hans Thybo, Institut for Geografi og Geologi Arbejdsopgaver: Indsamling af seismometre Periode: 16. maj til 8. juni 22. Senholocæne klimavariationer Mange af de store udløbsgletschere i Grønland er i de senere år begyndt at bevæge sig hurtigere og hurtigere, samtidig med at gletscherranden har trukket sig tilbage. Ny forskning tyder på, at de omkringliggende havstrømme spiller en stor rolle. For at undersøge om der er sammenhæng mellem gletscherkælvning og havstrømmenes variation set i et længere tidsperspektiv skal der indsamles sedimentkerner fra Bernstoff Isfjord og Kangerlussuaq Fjord. Formålet er at rekonstruere variationer i gletschere og vandmasser i de seneste år (og om muligt endnu længere tilbage i tiden) for hermed at belyse samspillet mellem klima og gletschere over længere perioder. Vi vil også forsøge at indsamle længere sedimentkerner fra shelfen. Disse kerner dækker forhåbentlig store dele af tidsrummet efter sidste istid. Feltarbejdet er en del af SEDIMICE projektet der støttes af Geocenter Danmark, FNU og Dansk Center for Havforskning. Feltarbejdet i 2012 finansieres af FNU. Kontaktperson: Camilla S. Andresen, GEUS Arbejdsopgaver: Indsamling af sedimentkerner til klimaundersøgelser Periode: 4. til 14. august 23. Mittivakkat gletscheren Stationen er bemandet af to personer. De varetager Sermilik stationens basisprogram, som omfatter målinger vedrørende klima, glaciologi, hydrologi og geomorfologi ved stationen og på Mittivakkat gletscheren. I 2012 skal der indsamles data om grundvandsspejlets variationer og grundvandets kemi fra moni-

5 teringsboringer foran Mittivakkat gletscheren. Formålet er at studere grundvandet som en integreret del af det proglaciale miljø, for bedre at kunne kvantificere det samlede hydrologiske kredsløb foran en varm-baseret gletscher, som forventes at blive hyppigere i fremtiden i Arktis. Desuden skal der foretages målinger af massebalance på Mittivakkat gletscheren. Arbejdet finansieres af Institut for Geografi og Geologi og Aarhus Universitet. Kontaktperson: Morten Pejrup, Institut for Geografi og Geologi Arbejdsopgaver: Geografisk og glaciologisk monitering Periode: Juni til august 24. Vurdering af mineralpotentialet i det sydlige Østgrønland Sydøstgrønland mellem 62 N og 67 N er et af de mindst kendte og mindst undersøgte områder i Grønland og der findes meget få basisdata. Efter indledende undersøgelser og prøveindsamlinger de sidste to år begynder i 2011 en egentlig vurdering af regionens ressourcer omfattende detaljerede geologiske undersøgelser og kortlægning. Vurderingen vil i først omgang fokusere på den Arkæiske Skjoldungen region mellem 62 N og 64 N. Der skal foretages omfattende prøveindsamlinger. Prøverne skal anvendes til geokemiske, mineralogiske og petrologiske analyser, og til aldersbestemmelser. En række geokemiske anomalier, som kan være relaterede til mineraliseringer og som er blevet påvist under de sidste to års indsamlinger af sedimentprøver vil blive undersøgt nærmere. Det daglige arbejde vil blive udført ved hjælp af helikopter og gummibåde. Ekspeditionen vil gøre brug af skibet M/V Fox som base. Projektet er finansieret af GEUS og af Råstofdirektoratet i Grønland og det vil forsætte frem til En række eksterne projekter vil modtage logistisk støtte under feltarbejdet Kontaktpersoner: Bo Møller Stensgaard, GEUS Arbejdsopgaver: Ressource evaluering og geologisk kortlægning Periode: 26. juli til 4. september Antal deltagere: Aeromag 2012 SØ Greenland I sommeren 2012 gennemfører det canadiske selskab EON Geosciences fra Quebec en flybåren aeromagnetisk opmåling i Sydøstgrønland. Arbejdet udføres fra Narsarsuaq i Sydgrønland med Kulusuk i Sydøstgrønland som alternativ lufthavn. Det er planen, at der skal indsamles km data. Afstanden mellem linjerne er 500 m, og der flyves i en højde af 300 m over terræn. Arbejdet finansieres af Råstofdirektoratet i Grønland. Kontaktperson: Leif Thorning, GEUS Arbejdsopgave: Ressource evaluering og geologisk kortlægning Periode: Maj Antal deltagere: ingen folk fra geocentret deltager i feltarbejdet 26. Gardar provinsen, SV Grønland I en region afgrænset af Ivituut, Qaqortoq og Narsarsuaq udføres malmgeologiske, petrologiske og mineralogiske undersøgelser og prøveindsamling. Der fokuseres på Kvanefjeldet og Kringlerne. Projektet finansieres af GEUS. Kontaktperson: Per Kalvig, GEUS Arbejdsopgaver: Malmgeologi Periode: September 27. CENPERM En stor del af de arktiske områder er karakteriseret af permanent frossen jord. Grundet den globale opvarmning svinder permafrosten kraftigt i disse år. Under nedbrydningen firgøres store mængder CO2, methan og andre drivhusgasser, hvilket fører til stigende global opvarmning. I CENPERM undersøges effekterne af den smeltende permafrost i Grønland. CENPERM eller Centre for Permafrost dynamics in Greenland er et nyt center der er bevilget af Danmarks Grundforskningsfond. Der skal udføres eksperimenter i felten og i laboratorier med det formål at belyse forholdene mellem mikrobiologisk aktivitet, plantevækst og jordbundsstruktur. I 2012 skal der foretages feltarbejde på en række lokaliteter i Grønland. Kontaktperson: Bo Elberling, Institut for Geografi og geologi Arbejdsopgaver: Naturgeografisk og geokemisk feltarbejde Perioder: Juni til september Antal deltagere: 9 fra geocentret Geocenter Danmark er et formaliseret samarbejde mellem de fire selvstændige institutioner: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, (GEUS) Øster Voldgade 10, 1350 København K, telefon (+45) , telefax (+45) , e-post Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet Øster Voldgade 10, 1350 København K, telefon (+45) , telefax (+45) , e-post Geologisk Museum, Københavns Universitet Øster Voldgade 5-7, 1350 København K, telefon (+45) , telefax (+45) , e-post Institut for Geoscience, Aarhus Universitet Høegh-Guldbergs Gade 2, B.1670, 8000 Århus C, telefon (+45) , telefax (+45) , e-post

6

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2013

FELTAKTIVITETER. i GRØNLAND i 2013 FELTAKTIVITETER i GRØNLAND i 203 Information fra GEOCENTER DANMARK Geocenter Danmark fremlægger her planerne for årets feltarbejde i Grønland. De områder, hvor der foregår feltarbejde, er indtegnet på

Læs mere

Ocean, Is og Klimaændringer. Verdenshavets klima-maskine Grønlands Indlandsis og klimaet Vandkraft i Grønland Enorme mængder kulstof bundet i jorden

Ocean, Is og Klimaændringer. Verdenshavets klima-maskine Grønlands Indlandsis og klimaet Vandkraft i Grønland Enorme mængder kulstof bundet i jorden 2009 GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 3 Ocean, Is og Klimaændringer Verdenshavets klima-maskine Grønlands Indlandsis og klimaet Vandkraft i Grønland Enorme mængder kulstof bundet i jorden Verdenshavets klima-maskine

Læs mere

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland Mineralstrategi 2009 Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland M i n e r a l s t r at e g i 2 0 0 9 7 Mineralstrategi 2009 (Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen

Læs mere

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004 Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet Arbejdsprogram 2004 Redaktion: Per Kalvig

Læs mere

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet RESULTATKONTRAKT 2004 2007 mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Miljøministeriet DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET Udgivet af Danmarks og Grønlands

Læs mere

Faglige Resultater 2010

Faglige Resultater 2010 Faglige Resultater 2010 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND KLIMA- OG ENERGIMINISTERIET Udgivet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Klima-

Læs mere

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Foto: Per Arnesen Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Kongeriet Danmarks Strategi

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002 Polar fronten Voldsomme klimaændringer på vej i Nordøstgrønland. Læs s. 12 Klimaet styrer dyrebestandene. Læs s. 4 Polarsolens mørke

Læs mere

Polarfronten. Fortiden på striber, læs s. 4. Tidligt forår, læs s. 9. Go dag Kap Farvel, læs s. 12

Polarfronten. Fortiden på striber, læs s. 4. Tidligt forår, læs s. 9. Go dag Kap Farvel, læs s. 12 U D G I V E T A F D A N S K P O L A R C E N T E R N R. 1 / 2 0 0 7 P R I S 3 5 K R. Polarfronten Fortiden på striber, læs s. 4 Tidligt forår, læs s. 9 Go dag Kap Farvel, læs s. 12 INDHOLD 4 6 8 9 10 12

Læs mere

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006 Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet Arbejdsprogram 2006 Redaktion: Jens Stockmarr

Læs mere

Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey

Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Drone sendes til opmåling over Kapisillit, sept. 2014. Foto: JGO Forundersøgelser sker i et langsigtet og samfundsøkonomisk

Læs mere

Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012

Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012 Grønlands Naturinstituts handlingsplan for 2009-2012 Handlingsplanen angiver udviklingslinjer og indsatsområder for strategiperioden 2009-2012 for Naturinstituttets basisaktiviteter. Herunder præsenteres

Læs mere

Miljøindsatsen i Arktis 1999

Miljøindsatsen i Arktis 1999 Miljø- og Energiministeriet Miljøindsatsen i Arktis 1999 Beretningen for 1999 indeholder en gennemgang af aktiviteter og initiativer, der er støttet over Dancea-rammen. Beretningen indeholder endvidere

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7.

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7. ÅRSRAPPORT 2014 Delta-1 T4 T8 Alpha-1 GRO#3 Gamma-1 Hellefisk-1 Ikermiut-1 Kangâmiut-1 Nukik-2 Nukik-1 AT7 LF7 AT2 Qulleq-1 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelsens forord 4 Ledelsesberetning 5 NUNAOIL

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sekretariatsleder Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland?

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? 41/2002 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Sne, is og 35 graders kulde Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? Danmarks Miljøundersøgelser 2002 Sne, is og 35 graders kulde

Læs mere

Polar fronten. tema: Global opvarmning på vippen? s. 4 I nordboernes fodspor s. 16 Meteoritjagt på Sydpolen s. 18

Polar fronten. tema: Global opvarmning på vippen? s. 4 I nordboernes fodspor s. 16 Meteoritjagt på Sydpolen s. 18 UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 1/2008 Polar fronten tema: Global opvarmning på vippen? s. 4 I nordboernes fodspor s. 16 Meteoritjagt på Sydpolen s. 18 INDHOLD TEMA Global opvarmning på vippen? 04 Klimatvist

Læs mere

/LWKRVSKHUH DQG %LRVSKHUH 6FLHQFH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQG 8QLYHUVLW\ 3XEOLFDWLRQV

/LWKRVSKHUH DQG %LRVSKHUH 6FLHQFH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQG 8QLYHUVLW\ 3XEOLFDWLRQV /LWKRVSKHUH DQG %LRVSKHUH 6FLHQFH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQG 8QLYHUVLW\ 3XEOLFDWLRQV Institutional Repository of Lund University Found at http://lup.lub.lu.se 7KLV LV DQ DXWKRU SURGXFHG

Læs mere

Klima, Kold Krig og Iskerner

Klima, Kold Krig og Iskerner Klima, Kold Krig og Iskerner En historie om baggrunden for dansk iskerneforskning og den første internationale dybdeboring i Grønland Forfatter: Vejleder: Maiken Lolck Henry Nielsen Vestre Ringgade 222,

Læs mere

Otto Otto Otto Fabricius 1744 1744 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT. Årsberetning 2013

Otto Otto Otto Fabricius 1744 1744 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT. Årsberetning 2013 Otto Otto Otto Fabricius 1744 1744 1744-1822 1822 1822 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT Årsberetning 2013 Paasisaqarusuppunga Science & Society Indhold t 2 Forord.......3 2013 i glimt.. 4 Fagligt

Læs mere

Polar fronten. tema: fra hjemmestyre til selvstyre 4-11 nyt center til havforskningen 14 fra ikkasøjle til mælkekarton 16

Polar fronten. tema: fra hjemmestyre til selvstyre 4-11 nyt center til havforskningen 14 fra ikkasøjle til mælkekarton 16 UDGIVET AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN NR. 2/2009 Polar fronten tema: fra hjemmestyre til selvstyre 4-11 nyt center til havforskningen 14 fra ikkasøjle til mælkekarton 16 INDHOLD En satsning i

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

En opdagelsesrejse med kunst og videnskab

En opdagelsesrejse med kunst og videnskab 32 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 6 2 0 1 1 En opdagelsesrejse med kunst og videnskab Foto: Bo Elberling Nordøstgrønland Ekspeditionen 2011 er som en gammeldags opdagelsesrejse, hvor videnskabsfolk,

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

Naturforholdene i havet omkring Læsø

Naturforholdene i havet omkring Læsø Naturforholdene i havet omkring Læsø Pilotprojekt Marin Nationalpark Læsø Rapport udarbejdet for arbejdsgruppen Havet Juni 2005 Forside: Horneks Odde på nordsiden af Læsø Foto: Merete Binderup (2004) 2

Læs mere

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentar til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Det er vejledningens

Læs mere

Minedrift og miljø i Grønland

Minedrift og miljø i Grønland 38/2001 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Minedrift og miljø i Grønland Danmarks Miljøundersøgelser 2001 Minedrift og miljø i Grønland Poul Johansen Gert Asmund Christian M. Glahder Peter

Læs mere

TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande

TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande DMI - Teknisk Rapport no. 05-08 Erik Buch, DMI Jesper Batholdy, Geografisk Institut, KU, Søren Gregersen, GEUS, Marianne Grauert, Geografisk

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 2/JUNI 2001. Polar fronten. For meget miljøgift i blodet. Læs s. 4

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 2/JUNI 2001. Polar fronten. For meget miljøgift i blodet. Læs s. 4 LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 2/JUNI 2001 Polar fronten For meget miljøgift i blodet. Læs s. 4 Dansk Polarcenter er en institution under Forskningsministeriet og har til opgave at

Læs mere