for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur"

Transkript

1 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet Journal nr.: 09/731 Telefon: Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur De syddanske ønsker blev aftalt på møde den 13. januar mellem en række syddanske interessenter (kommuner, regionsråd, vækstforum, mobilitetsråd og erhvervsliv i Region Syddanmark). Konklusionerne fra dette møde er bl.a. sendt til finans- og transportministeren og MFere valgt i Syddanmark. Ønskerne er formuleret ud fra regeringsoplægget Bæredygtig transport bedre infrastruktur. Dette oplæg fungerer som grundlag for forhandlinger og beslutning om trafikaftalen En grøn transportpolitik, som blev offentliggjort den 29. januar. På grundlag af investeringsplanen kan konklusionspunkterne fra mødet den 13. januar opdeles i tre grupper. de, der ifølge trafikaftalen bliver opfyldt; de, der bør indgå som en del af en strategisk analyse af trafikken i Østjylland; samt de, der fortsat bør lægges et selvstændigt pres for at fremme Følgende punkter er (helt eller delvist) indeholdt i investeringsplanen: Udvidelse af motorvejen på og omkring Vejle Fjord skal gennemføres hurtigst muligt (forhandles oktober 2009, når VVM er færdig) Det fremgår af investeringsplanen at udvidelsen bliver gennemført uden unødig forsinkelse. Opfølgning kan derfor begrænses til at følge projektets udvikling. Hvis projektet mod forventning udsættes, bør en passende opfølgning sættes i værk. Udvidelse af motorvejen over Fyn og i Trekantområdet skal gennemføres hurtigst muligt (Vestfyn forhandles oktober 2009, når VVM er færdig strækningerne syd om Odense samt nord om Kolding i 2011). Det fremgår af investeringsplanen at udvidelsen over Vestfyn og syd om Odense (Odense V Odense SØ) bliver gennemført uden unødig forsinkelse. Opfølgning kan derfor begrænses til at følge projekternes udvikling. Hvis projekterne mod forventning udsættes, bør en passende opfølgning sættes i værk. Udvidelse af motorvejen på Østfyn (øst for Odense SØ) samt fra Lillebælt til sammenfletningen NØ for Kolding er ikke taget med i investeringsplanen. Disse strækninger bør indgå i en liste over yderligere syddanske ønsker, men det er næppe realistisk at der kan findes opbakning til deres gennemførelse inden for overskuelig fremtid.

2 Kanalforbindelsen over Odense Kanal skal prioriteres i forbindelse med den pulje staten vil afsætte til at afhjælpe trængselsproblemer. Forbindelsen er nævnt i investeringsplanen, dog uden nogen præcis tidsangivelse. Det må primært være Odense Kommunes opgave at sikre at tilkendegivelsen følges op af handling. Styrkelse af den nationale godstransportstruktur i forbindelse med direkte forbindelse mellem kombiterminalen i Taulov og Fredericia Havn Der gennemføres i 2009 en screeningsanalyse (af omkostninger og potentiale) for en række baneprojekter, herunder dette. Den konkrete opfølgning må bero på resultaterne af screeningsanalysen. Strækningerne Vamdrup-Vojens samt Tinglev-Padborg skal snarest udbygges til dobbeltspor (Vamdrup-Vojens i 2019; Tinglev Padborg på sigt). Der afsættes midler til at etablere dobbeltspor på Vamdrup-Vojensstrækningen senest i 2019 (samtidig med etablering af nyt signalsystem). Endvidere skal beslutningsgrundlaget for såvel den nordlige som den sydlige strækning opdateres. Der bør være fuld opmærksomhed på denne opdatering og mulighederne for at tilføre argumenter skal afklares. Baglandsforbindelsen i form af veje og tog til trafikhavnene i Region Syddanmark skal forbedres. Af trafikaftalen fremgår Parterne er enige om, at bedre adgang til havnene er et indsatsområde i forhold til den rullende planlægning i de kommende år. Danske Havne har været og må forventes fortsat at være meget aktive på netop dette punkt. Opfølgningen kan derfor bestå i at støtte havnenes synspunkter, når det måtte være relevant. En mere direkte banebetjening af Esbjerg havn skal opprioriteres Der gennemføres i 2009 en screeningsanalyse (af omkostninger og potentiale) for en række baneprojekter, herunder dette. Den konkrete opfølgning må bero på resultaterne af screeningsanalysen. Forlængelse af motorvejen helt frem til havnen i Esbjerg skal ske hurtigst muligt Der afsættes i trafikaftalen 150 mio. til dette en bedre vejforbindelse. Det må primært være Esbjerg Kommunes/Esbjerg Havns opgave at sikre at projektet føres ud i livet. Der skal gennemføres etablering af en effektiv forbindelse fra det centrale Trekantområde til Billund Lufthavn (Borgmestervejen), herunder skal motortrafikvejen Bredsten-Vandel gennemføres som planlagt. Anlæg af motortrafikvejen Bredsten-Vandel er i trafikaftalen taget med (forventet åbningsår 2013). Fremdriften i dette projekt bør overvåges og der bør gøres opmærksom på evt. forsinkelser. Behovet for den fulde forbindelse mellem motorvejssystemet og Billund Lufthavn (eksempelvis gennem Borgmestervejen) bør løbende understreges og der bør arbejdes for at forbindelser mellem Østjylland og Billund Lufthavn indgår i den kommende strategiske analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland. Følgende punkter bør sikres integreret i Østjysk strategisk analyse: Der skal fortsat arbejdes for en elektrificering af jernbanenettet også omfattende jernbanenettet i Region Syddanmark Trekantområdet skal fuldt integreres i Timemodellen Gennemførelsen af Timemodellen mellem Odense og Århus skal ske snarest Der skal gennemføres etablering af en effektiv forbindelse fra det centrale Trekantområde til Billund Lufthavn (Borgmestervejen) Side 2 af 8

3 Repræsentanter for Syddansk Mobilitetsråd bør indgå i arbejdet med den strategiske analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland, således at Mobilitetsrådet løbende vil have mulighed for at følge dette arbejde og gøre sin indflydelse gældende. De nævnte punkter bør så vidt muligt inddrages i det strategiske arbejde. Trafikaftalen lægger op til at analysen især beskæftiger sig med internationale og nationale trafikstrømme, men det er vigtigt at en østjysk løsning også ser på balanceringen i forhold til regionale og lokale trafikstrømme. For følgende punkter bør der ske en opfølgning i form af yderligere pres for at få dem gennemført: Timemodellen skal også omfatte Esbjerg Sønderborg skal have togforbindelse en gang i timen Der bør indgås en aftale på regeringsniveau om udviklingen og forbedring af mobiliteten over den dansk-tyske grænse Den grænseoverskridende infrastruktur skal forbedres for såvel godstransport som persontransport. Togruten Jylland-Hamburg skal snarest betjenes af hurtigere og mere direkte forbindelser I første omgang bør Mobilitetsrådet lave en fælles udtalelse, hvor disse punkter (samt enkelte af de tidligere nævnte) fremhæves som nogle af de, der lægges stor vægt på i Syddanmark. Parallelt bør Mobilitetsrådet fremlægge en egentlig fælles plan for, hvordan yderligere opfølgning bør ske. PROJEKT, der er indeholdt i konklusionspunkterne fra mødet d. 13. januar Indgår i trafikaftalen Overvåge fremdrift Skal indgå i Østjysk plan Støttes af fælles udtalelse Hvem har ansvaret Bem.: Udvidelse Vejlefjordbroen X X Mob.R Udvidelse Vestfyn X Udvidelse Syd om Odense X og Trekantområdet Udvidelse Østfyn og ved Taulov Kanalforbindelsen Odense X X Odense Bane Taulov-Fredericia Havn X X Fr.cia Mob.R. støtter Dobbeltspor i Sønderjylland X X Baglandsforbindelser til X X Danske Mob.R. havnene Havne støtter Bane til Esbjerg Havn X X Esbjerg Mob.R. støtter Vej til Esbjerg Havn X X Esbjerg Motortrafikvej Bredsten- X Vandel Forbindelse Trekantomr.- Billund Elektrificering af jernbanen Trekantområdet i Timemodellen Hurtigere gennemførelse af Timemodellen Odense- Århus Timemodellen til Esbjerg Side 3 af 8

4 Tog til Sønderborg hver time Regeringsaftale vedr. mobilitet over landegrænsen Forbedret infrastruktur over landegrænsen Bedre tog Jylland-Hamburg OPFØLGNING I ØVRIGT I FORHOLD TIL TRAFIKAFTALEN Trafikaftalen afsætter puljer til fremme en målrettet indsats for en række prioriterede fokusområder. Puljerne skal udmøntes jævnt over perioden Der skal udarbejdes konkrete forslag til, hvordan Syddanmark kan få gavn af disse puljer. Puljer til særlige indsatsområder Mia. 1 Bedre adgang til den kollektive transport ( ) 1,0 mia. 2 Bedre fremkommelighed for busser ( ) 1,0 mia. 3 Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer ( ) 0,3 mia. 4 Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner med småøer og ø-kommuner 0,2 mia. 5 Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3- korridoren i hovedstadsområdet 2,0 mia. 6 Pulje til stationsmoderniseringer 0,2 mia. 7 Nye teknologiske muligheder ( ) 0,6 mia. 8 Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse ( ) 0,8 mia. 9 Mere cykeltrafik ( ) 1,0 mia. 10 Bedre trafiksikkerhed ( ) 0,5 mia. 11 Fremme af gods på bane ( ) 0,2 mia. 12 Støjbekæmpelse ( ) 0,4 mia. 13 Forlængelse af pulje til fremme af sikkerhed og miljø ( ) 0,3 mia. 14 Forlængelse af pulje til bedre sikkerhed ved overskæringer ( ) 0,2 mia. 15 Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning ( ) 0,4 mia. I alt 9,1 mia. Yderligere CO2-initiativer under Grøn Transportvision: Forsøgsprojekter, bl.a. med energieffektive busser og busser på alternative drivmidler 0,2 mia. Relevante og aktuelle puljer Puljer, der vurderes mindre relevante Side 4 af 8

5 Puljer, hvor Region Syddanmark ikke bør være initiativtagende RSD kan påtage sig at afklare fordelingskriterier for puljerne samt hvornår de udbydes. På grundlag heraf kan der fokuseres på hvilke puljer, der især findes relevante, samt hvilke parter, der kunne indgå i konkrete projekter under relevante puljer. Det bør evt. samtidig overvejes om puljemidlerne kan kombineres med andre puljer, f.eks. Interregs Nordsø- eller Østersøprogram. I det følgende er foretaget en foreløbig vurdering af, hvilke projekter, der kan tænkes at være relevante under de enkelte afsatte puljer. For alle relevante puljer eller for udvalgte bør søges samarbejde i og uden for regionen om særligt prioriterede projekter herunder pilotprojekter. Ad 1 Bedre adgang til den kollektive transport Puljens midler stammer fra salg af DSB-arealer og puljen er direkte rettet mod bedre forhold omkring stationerne, dvs. bl.a parkering (Parkér og Rejs-anlæg) og bedre tilgængelighed for handicappede. Puljen er derfor næppe relevant for andre end DSB og kommunerne. Ad 2 Bedre fremkommelighed for busser Der afsættes 200 mio. årligt i fem år. Busprioritering på vejnettet. Anlæg af samkørselspladser, hvor der kan ske skift mellem bus, privatbil, cykel og fodgængere inkl. parkeringsmuligheder. Kvalitetsløft ved stoppesteder og terminaler: adgangsforhold, komfort, sikkerhed. Anlæg af stoppesteder ved regionale ruter ved udpegede stoppesteder som bypassager, krydsning med andre ruter mv. Nyanlæg af busterminaler for at undgå omvejskørsel i byer og samtidig sikre sammenhæng mellem trafikformer. Parter: region, kommuner/vejmyndighed, trafikselskaber Puljen vurderes som meget relevant og bør især tænkes sammen med trafikplanarbejdet Ad 3 Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer Der er afsat 100 mio. årligt i tre år. Udvælgelse af en eller flere busruter i relationer med stort potentiale, hvor der gøres forsøg med øget komfort, servicetilbud, øget frekvens mv. Forsøg med ITS, netadgang mv. for at gøre brug af bus nemmere og klogere Erfaringsopsamling fra byer og regioner, hvor man har konkrete erfaringer Pilotprojekt, der kan illustrere det fremtidige kollektive trafiknet med hurtige direkte regionale busser kombineret med en ny form for behovsstyret lokal trafik. Side 5 af 8

6 Parter: region, kommuner/vejmyndighed, trafikselskaber, forskning, private virksomheder, udenlandske erfaringer. Puljen vurderes som meget relevant og bør især tænkes sammen med trafikplanarbejdet. Projekter under denne pulje vil have visse muligheder for at afvikles som internationale projekter. Ad 4 Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner med småøer og ø-kommuner Evt. pilotprojekt i forbindelse med ø i det sydfynske evt. kombineret med alternative drivmidler og anden teknologisk fornyelse herunder til bedre driftsøkonomi. Parter: kommuner, færgeselskaber, forskning, private virksomheder Puljen vurderes at være af en karakter, hvor Region Syddanmark ikke vil være initiativtagende. Ad 7 Nye teknologiske muligheder Der er afsat 600 mio. til fordeling over seks år. Udpegning af konkret projekt i f.eks. Trekantområdet, hvor ITS bør fremskyndes Udredning af effekterne for trængsel og sikkerhed ved brug af ITS Analyse af, hvor meget trængselsproblemer kan løses med ITS evt. kombineret med kørselsafgifter Parter: region, kommuner/vejmyndighed, trafikselskaber, forskning, private virksomheder, konsulenter. Der er i trafikaftalen allerede i 2009 disponeret ca. 150 mio. af puljen. Det er derfor næppe realistisk at der kan hentes midler fra puljen før i På dette tidspunkt synes der at være gode muligheder for at støtte projekter, hvor trængselsproblemerne er størst. Det vurderes derfor at være relevant at forsøge at udvikle projekter med henblik på støtte fra Ad 8 Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse Der er afsat 800 mio. til fordeling over seks år. I trafikaftalen er i 2009 allerede disponeret ca mio. Heraf er næsten halvdelen (125 mio. ) reserveret til forbindelsen over Odense Kanal. Udpegning af yderligere konkrete syddanske projekter, som opfylder puljens formål, og hvor der kan argumenteres for en fremskyndelse eller medtagelse i den rullende planlægning. Parter: region, kommuner/vejmyndighed, konsulenter Det vurderes at det næppe er relevant at igangsætte projekter før tidligst i Ad 9 Mere cykeltrafik Forslag til konkrete initiativer til kommunale cykelbyprojekter Side 6 af 8

7 Udredning af de konkrete muligheder for at øge cyklismens markedsandel, herunder holdningsændring Parter: kommuner/vejmyndighed, konsulenter Puljen vurderes at være af en karakter, hvor Region Syddanmark ikke vil være initiativtagende. Ad 10 Bedre trafiksikkerhed Der er afsat 500 mio. over seks år. Ca. 70 mio. er ifølge trafikaftalen allerede disponeret i Udredning af ulykkesmønstret i trafikken i Syddanmark På grundlag heraf laves strategi for at forbedre sikkerheden inkl. konkrete forslag Der udpeges særlige sorte pletter til gennemførelse af forsøg til forbedring af sikkerheden Parter: det må formodes at Vejcentrenes Trafiksikkerhedsudvalg får ansvaret for at anvende puljens midler efter kriterierne. Dette skal nærmere afklares. Ad 11 Fremme af gods på bane Der er afsat 200 mio. over seks år. Puljen skal især styrke samspillet mellem jernbane og havne. Analyse af produktion og varestrømme i Syddanmark Analyse af eksporten fordelt på de forskellige transportformer og konkurrenceforholdet transportformerne imellem (økonomi, hastighed, fleksibilitet mv) Eksempler på virksomhedernes transportvalg i forhold til eventuelle ønsker om at have andre muligheder Kortlægning af infrastrukturen til godstransport i Danmark Konkrete forslag til fremme af godstrafik på bane (og til søs?) på baggrund af ovenstående Parter: region, kommuner, infrastrukturejere, transportører, forskning, private virksomheder, konsulenter. Trafikaftalens parter vil drøfte mulige initiativer under denne pulje i forlængelse af offentliggørelsen af regeringens godsstrategi, der finder sted i marts Puljen vurderes at være særdeles interessant, og det bør derfor nøje følges, hvordan konkretiseringen af puljens anvendelse udvikler sig inden for den nærmeste tid. Ad 12 Støjbekæmpelse Puljen er formentlig kun relevant for vej- og banemyndigheder. Ad 13 Forlængelse af pulje til fremme af sikkerhed og miljø Der er tale om to års forlængelse af en allerede fungerende pulje. Der udpeges særlige sorte pletter til gennemførelse af forsøg til forbedring af sikkerheden (som under 10) Parter: region, kommuner/vejmyndighed, konsulenter Side 7 af 8

8 Puljen er decideret tænkt anvendt af vejmyndighederne og vurderes derfor at være af en karakter, hvor Region Syddanmark ikke vil være initiativtagende. Ad 14 Sikkerhed ved overskæringer Puljen er formentlig kun relevant for banemyndigheder. Ad 15 Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning Puljen på 400 mio. er reserveret til en lang række VVM-undersøgelser og forundersøgelser samt til tre strategiske analyser. VVM-undersøgelser omfatter i Syddanmark jernbanen fra Ringsted til Odense samt dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens samt Tinglev-Padborg) De strategiske analyser omfatter Udbygningsmuligheder i Østjylland og Elektrificering af banenettet foruden Udbygningsmulighederne i Hovedstadsområdet. Af de strategiske analyser har især Udbygningsmuligheder i Østjylland en klar syddansk interesse. Det er allerede nævnt, at der bør arbejdes for at Mobilitetsrådet bliver repræsenteret i dette arbejde. Puljer til yderligere konkrete CO2-initiativer Der afsættes yderligere en ramme på 200 mio. til forsøgsprojekter inden for bl.a. mere energieffektive busser samt busser på alternative drivmidler. Denne særlige pulje bør også have tydelig syddansk opmærksomhed. Midler fra puljen kan evt. tænkes sammen med diverse EU-tilskudsmuligheder Side 8 af 8

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

Syddansk Mobilitetsråd, 18. september 2009 i Billund. Syddanmark følger op på trafikaftalen af 29. jan.

Syddansk Mobilitetsråd, 18. september 2009 i Billund. Syddanmark følger op på trafikaftalen af 29. jan. Syddansk Mobilitetsråd, 18. september 2009 i Billund Syddanmark følger op på trafikaftalen af 29. jan. DET STORE H TIMEMODELLEN 3 Grundstrukturen i Danmarks infrastruktur? 4 Vi vil i Syddanmark bevæge

Læs mere

1 OVERORDNET STRATEGI

1 OVERORDNET STRATEGI Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Direktørområdet E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631987 Dato: 6. marts 2009 Strategi for mobilitet og infrastruktur

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Timemodellen og Togfonden

Timemodellen og Togfonden Timemodellen og Togfonden Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Oplæg hos IDA Rail, 12.11.14, Jan Albrecht, Trafikstyrelsen, Center for Kollektiv Trafik Mål og visioner i den grønne transportpolitik

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Samlet af Trekantområdet Danmark sekretariatet. Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Afsender Resumé Bemærkninger Vejle Amts Historiske Samfund (Billund og Vejle) Historisk Samfund bakker

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

MOBILITET I SYDDANMARK Forslag til arbejdsprogram for Syddansk Mobilitetsråd

MOBILITET I SYDDANMARK Forslag til arbejdsprogram for Syddansk Mobilitetsråd Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Abitz, Erik Ørskov, Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og Infrastruktur E-mail: erik.abitz@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/ 8462 Telefon: 76631988 Dato:

Læs mere

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr.

A.2. Finansieringselementer Infrastrukturfonden, der skal finansiere investeringerne, bliver etableret med 94 mia. kr. Aftalen af 29. januar 2009 om en grøn transportpolitik Regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik

Læs mere

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK

FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK FREMTIDENS INFRASTRUKTUR I REGION SYDDANMARK DEN KORTE VERSION: Efter Infrastrukturkommissionens betænkning skal der vedtages en investeringsplan. En plan, der omfatter statslige investeringer i fortrinsvis

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 samt Togfonden DK Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Den Danske Banekonference, 21. maj 2013 Dorte Wadum, Center for Kollektiv Trafik Trafikplan

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Godspolitiske initiativer

Godspolitiske initiativer Godspolitiske initiativer Banegodstransport 1. Styrkelse af de centrale banegodskorridorer Ny fremtidssikret jernbanekorridor mellem Øresundsregionen og 2018 Tyskland via Femern a) Fast forbindelse over

Læs mere

FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU

FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 313 Offentligt STRATEGISKE VALG FOR UDVIKLING AF VEJNETTET I JYLLAND Vejdirektør Per Jacobsen FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU Vigtigt at understrege: at vi er på

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk

Muligheder for dobbelt op Gods. Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Muligheder for dobbelt op Gods Alex Landex, DTU Transport al@transport.dtu.dk Jernbanenettets udnyttelse 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Kapacitetsudnyttelsen er stigende 3 DTU Transport,

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet

De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren. Lasse Winterberg, Transportministeriet De seneste transportpolitiske forligs betydning for jernbanesektoren Lasse Winterberg, De seneste aftaler Aftalerne bygger i vid udstrækning oven på En Grøn Transportpolitik En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej

Læs mere

BEDRE UDNYTTELSE AF TILGÆNGELIG VIDEN OM KOLLEKTIV TRAFIK. Fredag d. 2. oktober, kl. 13:00-14:30

BEDRE UDNYTTELSE AF TILGÆNGELIG VIDEN OM KOLLEKTIV TRAFIK. Fredag d. 2. oktober, kl. 13:00-14:30 BEDRE UDNYTTELSE AF TILGÆNGELIG VIDEN OM KOLLEKTIV TRAFIK Fredag d. 2. oktober, kl. 13:00-14:30 SKAL VI IKKE TAGE TIL SVERIGE? Svenskerne er kendt for at de er gode til at organisere og samarbejde, og

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

DET FYNSKE MOBILITETSKORT FYN I BEVÆGELSE

DET FYNSKE MOBILITETSKORT FYN I BEVÆGELSE DET FYNSKE MOBILITETSKORT FYN I BEVÆGELSE Infrastrukturstrategi 2015-35 VEJLE NAKSKOV FEMERN LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1 Udfordringer: Timemodel, seks spor

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Oplæg til Syddansk banestrategi

Oplæg til Syddansk banestrategi Oplæg til Syddansk banestrategi Perspektiver, muligheder og udfordringer Anders Hunæus Kaas Trafikdage d. 25. august 2015 Baggrund/mål Forventninger til banen afhænger af Bred politisk ambition om at sikre

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan

Justeret bilag til Regional UdviklingsPlan Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Michael Kavin Afdeling: Strategi og analyse E-mail: Michael.Kavin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/9590 Telefon: 76631958 Dato: 28. august 2008 Justeret bilag

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1

LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1 LANDSKORRIDOREN Landsdækkende tog (lyntog og intercity) E20 og gammel A1 Udfordringer: Timemodel, seks spor på E20, Storebæltstakster og Parallel lillebæltsforbindelse SYDFYNKORRIDOREN Tog, motorvej og

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 5. november 2015 2015-6435 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Djursland skal udvikle sig som en aktiv og attraktiv del af den østjyske byregion.

Djursland skal udvikle sig som en aktiv og attraktiv del af den østjyske byregion. Djursland skal udvikle sig som en aktiv og attraktiv del af den østjyske byregion. Der investeres op mod 1 mia. kr. i letbane og veje på Djursland. Målet er at omsætte disse investeringer til vækst i bosætning

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2

Nuværende havneareal: 2.000.000 m2 Planlagte investeringer til 2015: 3.000.000.000 kr. Forventet havneareal i 2015: 3.000.000 m2 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 3370 3137 Telefax 3370 3071 Giro nr. 200 30 31 FORSLAG TIL HAVNEPAKKE Ref JKS jks@danskehavne.dk Dir 3370 3137 www.danskehavne.dk 3. oktober 2008

Læs mere

Banedanmarks kommende projekter

Banedanmarks kommende projekter Banedanmarks kommende projekter Geoteknikerdag 2015 29.05.2015 Præsenteret for Geoteknisk Forening af Jimi Okstoft, Anlægsudvikling 1 Program Introduktion (3 min) Timemodellen (19 min) o 1. etape København-Odense

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet

Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport. Susanne Krawack Trekantområdet Fremtidens Trafikudvikling - med fokus på persontransport Susanne Krawack Trekantområdet Drivkræfterne bag. Trafikstigning Større forbrug Flere biler DK: 360 biler/1000 indb. S og D: 550 575 biler/ 1000

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv. Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, Transportministeriet

Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv. Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, Transportministeriet Status og tendenser på jernbaneområdet i et EUperspektiv Jakob Karlshøj, kontorchef for Banekontoret, 1. Tendenser og udviklingen i EU-reguleringen 2. Et eksempel fra virkeligheden ønsket om øget jernbanegodstransport

Læs mere

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik

Bredt politisk ønske om udvikling af den kollektive trafik VEJFORUM BIDRAG 2014 Fremtidens bustrafik vinder indpas i vejreglerne Nye vejregelhåndbøger beskriver, hvordan man skaber højklasset kollektiv trafik og terminaler 24. oktober 2014 Forfattere: Mogens Møller,

Læs mere

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn.

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Copyright DTU Transport 2008 Hvad er DTU Transport CTT = Center for Trafik og Transport på DTU DTF = Danmarks TransportForskning

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323

Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Notat 10. maj 2016 J-nr.: 87098 / 2294323 Analyse om infrastrukturprojekter fra Kraka I en ny analyse 1 har Kraka lavet en gennemgang af det samfundsøkonomiske afkast af en række større infrastrukturprojekter.

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren

Gods på Bane. Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren Gods på Bane Et samarbejde om jernbane løsninger i Nordic Link Korridoren NTN møde i Vejle, 08.11.2016 Præsentation ved Michael Stie Laugesen Afdelingsleder NTU 1 EU s målsætning for gods på bane Senest

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Program Velkomst v/ Regionsrådsformand Jens Stenbæk Femern

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

LANDSFORENINGEN DANMARKS-JERNBANER

LANDSFORENINGEN DANMARKS-JERNBANER Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 149 Offentligt LANDSFORENINGEN DANMARKS-JERNBANER VINTER 2010 Forslag til genåbning af TØNDER-TINGLEV BANEN og genoprettelse Af direkte togforbindelse TØNDER-TINGLEV-SØNDERBORG

Læs mere

TIMEMODELLEN STANDSNINGSSTED I TREKANTOMRÅDET

TIMEMODELLEN STANDSNINGSSTED I TREKANTOMRÅDET Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 32 Offentligt 15. marts 2013 TIMEMODELLEN STANDSNINGSSTED I TREKANTOMRÅDET Argumenter for at Trekantområdet skal betjenes af timemodellens hurtige tog og for

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

En grøn transportpolitik 2009

En grøn transportpolitik 2009 En grøn transportpolitik 2009 Bred trafikpolitisk aftale mellem V,K, S, SF, R, DF og LA af 29. januar 2009. Grøn transportvision, der både skal sikre høj mobilitet og mindske forureningen og andre negative

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Togfonden og Timemodellen

Togfonden og Timemodellen Togfonden og Timemodellen - fra vision til beslutning Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Trafikstyrelsen og Banedanmark Banekonferencen 14. maj 2014 28,5 mia. kr. til historisk modernisering

Læs mere

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet.

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Direktion lho@fynbus.dk Telefon direkte: 6311 2201 Den 29. august 2008 Høringssvar vedr. forslag til principper for bustrafik FynBus har i brev af 18. juni 2008

Læs mere

Dobbelt så mange personkilometre i 2030

Dobbelt så mange personkilometre i 2030 100 års tornerose søvn er slut: Dobbelt så mange personkilometre i 2030 Jesper Mølgård Miljøchef Hvordan skal væksten i togtrafikken nås? Med gulerod Kunderne vælger toget fordi det er attraktivt Kortere

Læs mere