Årsrapport Nordisk Industrifond ut i Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2001. - Nordisk Industrifond ut i Europa"

Transkript

1 Årsrapport Nordisk Industrifond ut i Europa

2 Projektportfölj Connect Norden - Baltikum Etablishing the Nordic Biofibre Network - Projekt som fått finansiering under 2001 (Se forklaring på de ulike typene prosjekter på side 10) Internationalisation of Nordic incubators preparation project Nordisk cluster mapping BioFibreNet NOR-LAS - Networking Nordic Laser Materials Processing Knowledge Informasjons- og resultatsspredning Technology foresight in the Nordic countries Informasjonsspredning - Nordisk komposittindustri Nordic Wood - utstilling og konferanse i Berlin Technology Centres in the the Adjacent Area Nordisk Netværk - Weather Protection Systems NordFoods avslutningskonferanse "The future for Baltic Consultant Network, stage 1 Nordic food innovation" Innovasjonsprosjekt Practice Enterprises Network Monitering af korrosion i fjernvarmesystemer Forprosjekt / utredninger / konferansegarantier Heat-treated wood Synergiprosjekt Design NOVCOAT - Thermally sprayed coatings DAIRYNET - Hygiene control in dairy environment Nordiskt Innovationspris Kjøttprodukter med bedre funksjonelle Rollsurf Voc-fria linoljebaserade träskyddsprodukter Nya grafiske materialer/metoder miljöaspekt Elektrokjemisk genindinding af CCA fra træ egenskaper Strategisk sourcing og leverancenetværk Produktivitet i Bygg- og anläggsnäringen Nordisk materialbas för ekodesign NORECON - Repair and Maintenance of NBE - Nordic Boat Excellence Nordisk Benchmarking Database Concrete Strutures Netværk økologiske Fødevarer Förnyelse av mogna affärssystem i Norden Genanvendelse af vand og udnyttelse af rest Open Source i Norden Nordisk Netværk for Butiks- produkter i rejeindustrien Nordic Aviation Forum og medarbejder-udvikling FE-design Håndbok for arbeid i kalde forhold M-Scandinavia - 21st Century Into Your Pocket Feltforsøk med impregneringsmidler FRAME - Fælles Rammeværk for Metoder til Sustainable Tourism Development in the North STALPK - Tunnväggigt Al-gjutgods videnledelse og rapportering Byudvikling med ny træarkitektur Hurtigmetoder svamp och skadedjur i cerealier Utveckling av tillväxtföretag i Norden Bredbåndsnet i yderområders erhvervsudvikling Brandrisker i flervånings bostadshus Blyfri elektronikmontering hos SMF i Norden Nordic Health Technology Forum NATTLINK - Innovativ Utveckling Food Innovation Nettverksprosjekt av Ink-Jet-tekniken Fish Selector Based on rotating grids SMB-Forum Nordisk handbok-armerad jord NEST - Network Evolution for Sustainable Tourism Innovasjonssystemprosjekt NORMAC - Nordisk Magnesium Cluster Partsdrivet nätverk för verksamhetsutveckling Forsknings- og innovasjonsjournalistikk Fusjoner og virksomhedsopkøp i Norden Business Drivers for Sustainability För mer informasjon se:

3 Förord Fyra år av förändring! Ärade läsare, Året som gick avslutades under mitt fjärde och sista år på Nordisk Industrifond. Ett spännande år då flera spännande projekt avslutades, men även nya kom till. Projekt som dels återspeglar kontinuiteten i det nordiska FoU-samarbetet, men även nya grepp i och med den nya strategi för fonden som näringsministrarna fastställde hösten Under 2001 välsignade ministrarna och Nordiska Rådet det första nordiska näringspolitiska samarbetsprogrammet som kommer att ge prägel på verksamheten i framtiden. I programmet poängteras än en gång vikten av att det nordiska samarbetet även skall omfatta aktiviteter i Närområdena (Baltikum och Nordväst Ryssland) samt Europa. Denna årsberättelse belyser främst det senare genom exemplen Nordika, Nordic Wood och Miljø och turisme i Arktis. Jag vill i detta sammanhang tacka alle de personer som deltagit i diskussionen om NIs roll i skärningspunkten mellan nationella och främst europeiska aktiviteter för att främja innovation och utveckling i Norden. Genom att fokusera rätt kan fonden trots sina relativt sett minimala resurser och medel delta i uppbyggnaden av den arena för samverkan det nordiska näringslivet behöver här i hemknutarna. För många aktörer är det både lärorikt och mindre riskfyllt att internationalisera sin kunskapsförsörjning i ett första steg tryggt inom Norden. Dessutom är det ofta enklare och billigare att uppnå kritisk massa tillsammans med nära grannar än med aktörer långt borta. Nordika, NIs projekt om intellektuellt kapital, och dess uppstart under en OECD-konferens i Amsterdam 1999 förde med sig ett uppdrag för fonden att delta i EU-komissionens HLEG on the Intangible Economy (se faktarutan). Den gruppens arbete ledde i sin tur till att fonden ombads representera Norden i några andra viktiga utredningar initierade av Kommissionen. Prism är ett slags EUmotsvarighet till fondens Nordika. Det viktigaste motivet för fondens egna aktiviteter, och delfinansiering av projekt riktade mot europaarenan, är det prenormativa syftet att föra in nordiska synpunkter som inspel till både officiellt och inofficiellt normativt och standardiseringsarbete. Nordic Wood är ett gott exempel. I dessa strävanden blir samspelet med Nordtest allt viktigare och intensivare. Fonden strävar även till att öka sitt engagemang i Närområdena, främst genom att de delfinansierade projekten även har deltagare hemma där. Syftet med det är att ge nordiska aktörer tillgång till den utveckling som sker där, för att på lång sikt bygga upp Östersjö-områdets innovationssystem och innovationssamarbete. Jag vill avslutningsvis tacka mina arbetskolleger och styrelsen för den insats de gjort för att utveckla den nordiska samarbetsarenan på ett sätt som gagnar den nordiska näringskulturen, och därmed våra barn och barnbarn. Jag ser framför mig några år då fonden koncentrerar sig på "connecting knowledge". Reinhold Enqvist, Verkställande direktör 3 Nordisk Industrifond representerar Norden i följande EU-projekt: High-Level Expert Group on The Intangible Economy Impact and Policy Issues. Avslutat, rapporten ligger på PRISM Policy-Making, Reporting and Measurement, Intangibles, Skills Development, Management EU-projektets hemsida: HLWG on Innovation policy and the regulatory framewort. Making innovation an integral part of the broader structural agenda. Hemsida: DEEDS Digital Economy: Policies Exhange and Development for SMEs. Hemsida: Projektet tar gärna in nya nationella representanter i sin Policy Group.

4 Henrik Jensen, Chefkonsulent Dansk Industri 4 Intellektuell kapital Intellektuell kapital omfatter i denne sammenheng human-, struktur- og relasjonskapital. Dette dekker eksempelvis områder som: kompetanse, kunderelasjoner og innovasjonsevne områder som det ikke finnes en naturlig plass for i tradisjonelle regnskaper. Internationale resultater af Nordika projektet Nordika - Et ledelsesverktøy for intellektuell kapital Formålet med Nordika har vært å fremskaffe og utvikle pålitelige metoder for å måle og bedømme verdien av den intellektuelle kapitalen (IC) i organisasjonen. IC er et ledelsesverktøy som gir konkrete innspill på hvordan man skal måle, opprettholde og videreutvikle den intellektuelle kapitalen i organisasjonen. Nordika-prosjektet har vært fulgt med stor interesse av bl. a. EU og OECD. I al væsentlighed har Nordika fremhævet vigtigheden af at respektere den enkelte virksomheds be-hov og at faste tvungne standarder derfor ikke er en mulig løsning. Udviklingen bør ske ad frivillig-hedens vej. På indholdssiden har projektet især fremhævet læring, dialog og involveringen af med-arbejdere. Fra starten var projektet internationalt betonet. Nordika blev sat i gang marts 1999, hvor første del formede sig som et samarbejde med OECD og den hollandske regering om at gennemføre et internationalt 3 dages symposium i Amsterdam juni 99. Internationalt har Nordika projektet om intellektuel kapital i Nordisk Industrifonds regi Amsterdam symposiet samlede 250 virksomheder, vakt opsigt, og dermed nået et af sine vigtige mål. Nemlig at sikre nordisk påvirkning erhvervsorganisationer, policy makers og for-skere. En af den internationale tænkning om udvikling og kommunikation af virksomheders række nordiske talere var med i programmet blandt videnressourcer, fx i EU og OECD, som har vist området betydelige interesse. andre Helge Løvdal fra den norske arbejdsgiverforening NHO, og næstformand i Dansk LO Tine Brøndum. Der blev opnået dækning i den internationale presse herunder bla. i The Economist, Financial Times og Herald Tribune. På andre fronter har Nordika projektet har været repræsenteret i EU High Level Expert Group om The Intangible Economy ved fondens direktør Reinhold Enqvist. Fonden har ved flere lejligheder deltaget som talere på internationale konferencer blandt andet ved Det er utarbeidet en sluttrapport for prosjektet. Denne ligger på

5 en større konference holdt af Ernst & Young i Boston 1999 samt på EU s Informations Science and Technology konference i Nice Nordisk Industrifond deltager i dag i advisory council til det EU støttede forskningsprojekt Prism, som behandler en bred palet af spørgsmål om immaterielle værdier og samarbejder med EU-projekt E-Know-Net, som samler europæiske videncentre i et bredere netværk. Disse kontakter styrker nordens internationale anseelse og kan sammen med Nordika projektet medvirke til at styrke nordisk erhvervslivs konkurrencekraft. Det sker ved at fremføre nordiske budskaber om frivillighed og at fremtidige eventuelle internationale rammesættende arbejder vil blive inspireret af nordiske erfaringer. Det er muligt, fordi norden ligger på forkant af udviklingen af værktøjer til at styre og kommunikere en virksomheds videnressourcer. Og dermed vil en eventuel fremtidig international ramme passe til nordiske virksomheders forhold, og bringe nordiske virksomheder et skridt foran alle andre, hvis sådanne rammesættende arbejder vinder almen udbredelse. Spredningen af den nordiske fremgangsmåde er derfor vigtig. Som et resultat af Nordika projektet er der udgivet en rapport herom på engelsk, norsk og finsk. Den giver overblik over, hvordan virk-somheder kan starte et projekt og indeholder en række praktiske eksempler fra nordiske virk-som-heder. Rapporten kan fås ved henvendelse til Nordisk Industrifond eller på Nordisk Industrifond viderefører nu arbejdet sammen med de nordiske arbejdsgiverforeninger DI, HSH, NHO og TT i et nyt projekt kaldet Frame - Fælles RAmmer og MEtoder for ledelse og kom-munikation af videnressourcer. På tværs af norden vil det nye projekt videreudvikle og formidle den eksisterende praksis gennem dialog og læring. Der vil blandt andet blive gennemført kurser for nye virksomheder på feltet sommeren Nordisk Industrifond inviterer alle interesserede til at tage del heri. 5

6 Fakta om Nordic Wood Forsknings- og utviklingsprogram for den trearbeidende industrien. Startet i 1993 og avsluttet i Totalt budsjett for Nordic Wood var på 27 millioner euro Nordic Wood 1 ( ) foukserte på 6 områder: 1. Tre og miljø 2. Tre som konstruksjonsmaterial 3. Nye produkter og markeder 4. Forbedring av treets egenskaper 5. Logistikk 6. Produksjonssystem Nordic Wood 2 ( ) fokuserte på 4 områder: 1. Nye markeder og produkter 2. Tre som konstruksjons- og byggmaterial 3. Tre og livskvalitet 4. Bruk av tre i den bearbeidende industrien. Totalt deltok 724 bedrifter, hvorav 85 prosent var små- og mellomstore bedrifter. 25 universitet, tekniske institutter og forskningsinstitutt var involvert, samt 29 bransjeorgansisasjoner. Av de mer enn 200 projektsøknader som kom inn ble 85 godkjent, hvorav størrelsen varierte fra små pilotprosjekt med budsjett på 3000 euro opptil eksempelvis Broer i treprosjektet som i tre faser totalt gikk opp til 3 millioner euro. Som eksempel på suksessen for Nordic Wood-programmet kan det nevnes at det har blitt oppført mer enn 800 broer i tre over hele Norden som et direkte resultat av prosjekter Broer i Tre. Nordic Wood programmet ble avsluttet i Berlin oktober 2001med konferansen Wood Visions. I tilknytning til konferansen var det også en utstilling med flere av prosjektene NORDIC Wood visions - EURO Wood visions Det nordiske træforskningsprogram Nordic Wood med træindustrien, Nordisk undersøgelse fra slutningen af 90 erne viste at store Industrifond og de nationale forskningsråd som sponsorer skabte i perioden dele af Europa allerede var på vej med at anvende 2000 en række betydningsfulde resultater og gennembrud for moderne anvendelse funktionsbaserede krav til branddimensionering af af træ som byggemateriale. trækonstruktioner og dermed åbne for fleretages træhuse. I de nordiske lande er der nu bygget rundt 50 Træmaterialets med positive miljøegenskaper fleretageshuse i træ hvor det højeste er på 5 etager og I første halvdel af 90 erne dokumenterede Nordic Wood forskningsprojektet Træ og et på 6 etager er under projektering. miljø træmaterialernes meget positive miljøegenskaber samtidig med at forskningsprojektet Miljødeklarationer på trævarer rettede miljøbudskabet mod forbrugerne i Undersøgelser har vist en meget stor beboertilfredhed Norden og resten af Europa bl.a. gennem Nordic Timber Councils virksomhed. I med de fleretages træhuse både hvad angår miljø, anden havldel af 90 erne viste en række opinionsundersøgelser i Norden og indendørsklima, lydniveau, prisniveau og ikke mindst at Centraleuropa at det positive miljøbudskab for træ var nået frem til Europas træhusbyggeriet er et tørt byggeri uden møgeldannelse. befolkninger idet træ viste sig at være det foretrukne materiale til hus, indretninger De positive resultater med træhuse har medført et 4 og møbler på grund af træets gode miljøegenskaber, høje æstetiske værdi, styrke kommuner i de nordiske lande er gået i sammenarbejde om at udvikle hele bydele og bykvarterer med og gode forarbejdningsegenskaber. træhusbebyggelser med moderne træhusarkitektur. Byggelovgivningen endres Før 1990 var det ikke lovligt i de nordiske lande at bygge træhus over 2 etager på Mange nye utviklingsprosjekter grund frygten for sammenstyrtning i tilfælde af brand. Gennem Nordic Wood projektet Brandsiktre træhus, som gennemførtes i samarbejde med bygge- og brand- limtræindustri og vejmyndighederne i de nordiske I perioden gennemførte den nordiske myndighederne i de nordiske lande, udførtes forsøg med nye trækonstruktioner lande flere udviklingsprojekter indenfor områderne med så gode resultater at byggelovgivningen i slutningen af 90 erne kunne ændres. Broer i træ, Støjskærme i træ og Autoværn i træ med Nu kan der bygges fleretageshus med bærende konstruktion i træ i de Nordiske støtte fra Nordic Wood programmet. Med Nordic Wood lande. Det er nu muligt på ingeniørmæssig vis at branddimensionerer et træhus projekterne har moderne træbroer vundet indpas i enkelte dele og hele træhuset efter myndighedernes funktionskrav. En Nordic Wood udbygningen af vej- og jernbanenettet. Siden midten

7 af 90 erne er der opført over 800 træbroer i de nordiske lande. Mange af dem er vejbroer dimensionerede til tung trafik og op til 180 meter lange. Avslutnings konferanse i Berlin Disse gode nyheder førte til at Nordisk Industrifond valgte at henlægge Nordic Wood slutkonferencen Wood visions til Berlin i oktober 2001 for at meddelse de positive resultater for moderne træanvendelse til resten af Europa og gøre opmærksom på at der er brug for et velorganiseret forsknings- og udviklingsarbejde i samarbejde med byggeindustrien ikke blot i Norden men i hele Europa og på tværs af landegrænserne. Store dele af Europas befolkning foretrækker at bo med træ som det flere gange kom tydeligt frem på konferencen. På konferencen redegjorde Dr. Ed Pepke, UN/ECE/FAO, Forest Products for at træforbruget i Europa satte rekord i år Dr. Ed Pepke redegjorde endvidere for at tilvæksten af træ i Europas skove fortsat er højere end fældningen. Der sker derfor fortsat en ophobning af træ i Europas skove. Der er således al mulig grund til at bruge løs af det europæiske træet. Det vil skabe sundere skove med gode trækvaliteter fremførte Dr. Ed Pepke. Store likheder mellom central Europa og Norden Konferencen afslørede meget tydeligt, at der er store lighedspunkter mellem Centraleuropa og de nordiske lande hvad angår problemer og mål for en større træanvendelse. Konkurrencen mellem træ og de andre materialer som stål, beton, tegl, plast og aluminium vil blive forstærket i de kommende år. I et marked med hårdere konkurrence risikerer træ meget let blive taberen med et faldende træforbrug og forringet skovkvalitet som konsekvenser. Europas træindustrier består nemlig i modsætning til industrien for de konkurrende materialer af mange tusinde små, mellemstore bedrifter uden egen forskning og med svag udvikling og markedsføring af træprodukter. Vejen frem for den europæiske træindustri i konkurrencen med de andre materialer er at skabe grænseoverskridende netværk for samarbejde om forskning og udvikling i træanvendelse og fælles anvendelsorienteret markedsføring af træ. Ikke alene netværk mellem træindustrier men fremfor alt netværk, hvor beslutstagerne om materiale anvendelsen sidder med ved bordet. Flere foredragsholdere pegede på netværk indenfor den europæiske byggeindustri med udvikling af moderne tegne-, beregningsog planlægningsprogrammer og anvendelsesmanualer for træ i byggeriet. Flere af konferencens foredragsholdere fremtog det internationale samarbejde initieret af Nordisk Industrifond med Nordic Wood programmet som et meget synligt og velfungerende nordiske netværk for forskning og udvikling i træanvendelse og opfordrede Nordisk Industrifond til at bygge videre på erfaringerne herfra og sikre, at der tages initiativer til grænseoverskridende Euro Wood vision networks indenfor moderne træanvendelse, træforskning, -udvikling og markedsføring. 7

8 Projektleder Kåre Hendriksen, RAMBØLL Bæredygtig turisme i Arktis 8 EUREKA er et europeisk nettverk for samarbeid om markedsnær forskning og utvikling. 31 land er i dag EUREKA medlem. Målet med EUREKA er å styrke europeisk industris internasjonale konkurranseevne. Siden etableringen i 1985 har EUREKA vært en viktig bidragsyter innen forskning i Europa. EUREKA et viktig supplement til EUs forskningsprogrammer. EUREKA-sekretariatet i Brussel er en sentral støtteenhet men sekretariatet har ikke et felles internasjonalt fond til forskningsfinansiering. Finansiering av prosjektdeltakerne skjer i det enkelte medlemsland. Sekretariatet i Brussel yter imidlertid generell assistanse til ulike beslutningsorganer og arrangementer, og har et sentralt ansvar for informasjon og kommunikasjon. De prosjekter som får EUREKA-status kan bruke EUREKA-logoen, og det å få en EUREKA-godkjenning på et prosjekt er ansett som meget betydningsfullt kvalitetsstempel. For mer informasjon se: Nordisk Industrifond satser på sårbare yderdistrikter Med støtte fra Nordisk Industrifond samarbejder det danske konsulentfirmaet RAMBØLL med IceTec fra Island og Svaldbard Reiseliv A/S om projektet Miljø og turisme i Arktisk. Projektets mål er at bidrage til en bæredygtig udvikling af turisme i den uhyre sårbare arktiske natur på udvalgte destinationer i Grønland, på Island og Svalbard. Projektets styrke er i høj grad den Agenda 21 lignende arbejdsmetode, hvor det i kraft af samarbejdet mellem en lang række lokale interessenter er lykkedes at iværksætte aktiviteter, der fremmer en bæredygtig udvikling. Erfaringerne kan ikke alene anvendes på andre arktiske destinationer, men vil være anvendelige på alle destinationer i de europæiske udkantsområder. Derfor er projektet anerkendt som et EUREKA projekt. Turister kommer Som mange steder i verden stiger turismen også markant i de arktiske egne, og på flere destinationer er antallet af turister steget med mere end 100 % på under 10 år. Trækplasteret er den storslåede arktiske natur og den fascinerende kultur. Arktis er karakteriseret ved spredte og meget små by og bygdesamfund, der ofte er præget af monoøkono- mi med primær afhængighed af enten fiskeri, fårehold, fangst, minedrift eller tilsvarende. For disse småsamfund kan en ukoordineret turisme være en belastning, der på længere sigt kan true samfundenes kulturelle og erhvervsmæssige overlevelse. Oftest er rejsearrangørerne ikke lokaliseret på destinationen, men er store, ofte udenlandske turoperatør. Når turoperatørerne selv medbringer guider, er medindehavere eller ejere af hoteller, og når de på vandreture, ekstremture m.v. selv medbringer mad til turisterne, så er det meget begrænset, hvad lokalsamfundet økonomisk har ud af turismen. Hvis ikke turismen genererer arbejdspladser og penge til lokalsamfundet, må den siges at være meningsløst set fra lokalsamfundets side. Men turisterne kommer, og denne erkendelse har været en drivkraft for de lokale interessenter i projektet. Med en bevidst satsning kan turismen blive det supplement, der bringer de små samfund ud af den monoøkonomiske afhængighed og dermed bidrager til de småsamfunds og kulturens overlevelse. Forudsætningen er, at turismen udvikles bæredygtigt økonomisk, kulturelt og naturmæssigt. Det er kun muligt med en bevidst planlægning og styring på den enkelte destination. De lokale projektgrupper På den enkelte destination er der blevet etableret nogle meget bredt sammensatte Agenda 21 lignende projektgrupper, der repræsenterer lokalsamfundet og spænder over fiskere og fangere, skolen, sportsforeninger og andre foreninger, erhvervslivet, lokale turoperatører, hoteller, kommunen m.v. Alle har på en eller anden måde interesse i eller kan påvirke og fremme turismeudviklingen.

9 Som eksterne, neutrale konsulenter har vi gennem lange individuelle samtaler med hver enkelt interessent kortlagt potentielle muligheder og barrierer. Med det udgangspunkt er der udarbejdet udkast til handlingsplaner, der på forhånd kan skabes enighed om. Handlingsplanerne indeholder alt fra småting som opsætning af informationsskilte over løsning af større problemer som renholdelse af by eller bygd, uddannelse af lokale guider, etablering af stisystemer til udvikling af en regulær turismestrategi for destinationen. På den måde er det på trods af de personlige (og nogen gange økonomiske) modsætningsforhold, der ofte findes i små isolerede samfund, lykkedes at etablere et samarbejde mellem lokale interessenter, der ikke tidligere har samarbejdet. Løsningen af de lavt hængende frugter giver grupperne små succeshistorier, der giver blod på tanden og får processen til at accelerere. For at udnytte de store potentialer i Nordgrønland vil projektgruppen i Ilulissat ansætte en Grøn turistkoordinator, der skal referere til projektgruppens styregruppe. Udgifterne skal deles mellem kommunen, det lokale erhvervsliv og det lokale turisterhverv, der indfører en miljøafgift pr. overnatningsdøgn. At indfri turistens forventninger Turisterne forventer en ren og uspoleret natur, og mange bliver skuffede, hvis de ankommer til en destination, hvor de bynære områder er præget af store mængder synligt affald. Sårbarheden gælder selvsagt også turismeaktivitet. Jo flere mennesker, der besøger det samme fuglefjeld, jo større påvirkning, jo flere mennesker der går i det samme område, jo mere nedslidning af vegetation og deraf kommende erosion. Men på de fleste destinationer i eksempelvis Grønland er det ikke turisterne, der giver den største belastning. Det er lokalbefolkningen og den grænseoverskridende forurening. Her bruger de lokale projektgrupper de potentielle indtægtsmuligheder fra turismen som løftestang til at forbedre miljøforholdene og beskytte naturen gennem målrettet holdningsbearbejdning via skolen og til befolkningen som helhed. Samtidig arbejder de for, at turismeaktiviteterne tilrettelægges, så natur og miljø påvirkes mindst muligt. Ellers er der fare for, at turismen på en destination bliver et hurtigt selvdestruktivt boom, der ikke efterlader nogen attraktiv natur til de kommende generationer. 9 Derfor har projektgruppen i den lille østgrønlandske bygd Kulusuk i samarbejde med den nærliggende lufthavn gennemført store oprydnings kampagner. Og i Ilulissat har det lokale erhvervsliv i samarbejde med kommunen opdelt byen i distrikter, der renholdes af sportsforretninger og skoleklasser, som får sponsorpenge til eksempelvis lejerskoleophold. Turismen skal være bæredygtig i forhold til miljø og natur Den arktiske natur er utrolig sårbar over for menneskelig påvirkning, og dens belastningsgrænser er flere steder ved at være nået. Det bliver stadig tydeligere og ses bl.a. af den aktuelle debat om rovdrift på de levende ressourcer i Grønland. Synergieffekt af det internordiske samarbejde Destinationerne i Grønland, på Island og Svalbard har på trods af deres forskellighed med stor fordel kunnet trække på hinandens erfaringer, hvor aktiviteter og løsninger på en destination har givet inspiration til lokalt tilpassede løsninger på en anden. Erfaringer, handlingsplaner og tiltag, der er gennemført på de enkelte destinationer, bliver opsamlet i en værktøjskasse, der bliver tilgængelig på Internettet, og således vil kunne anvendes over alt i Arktis.

10 Prosjektene som ble startet i 2001involverer i alt 381 nordiske organisasjoner. Den nasjonale fordelingen på disse organisasjonene er følgende 8 % Danmark 19 % 20 % Norge 28 % Island 25 % Finland Sverige 10 De 71nye prosjektene som ble startet i 2001 fordeler seg på følgende måte på de ulike prosjekttypene Nordisk Industrifond finansierer fire typer prosjekter: 24 % 6 % 12 % Innovasjonssystemprosjekt: 22 % 19 % Prosjekter hvor målsettingen er å forbedre mulighetene for samarbeid mellom innovasjonssystemets aktører i Norden. 16 % Forprosjekt/utredninger Informasjon- og resultatspredning Innovasjonsprosjekt Innovasjonsprosjekt: Prosjekter som innbefatter forskning og utvikling av produkter, prosesser og tjenester som er nyskapende på det nordiske eller internasjonale markedet. Nettverksprosjekt: Prosjekter som skal medvirke til å skape et kunnskapsvolum på nordisk nivå, som er større enn de nasjonale kan oppnå hver for seg. Innovasjonssystemprosjekt Nettverk Synergiprosjekt Synergiprosjekt: Overbyggingsprosjekter der en viktig funksjon er å hindre dobbeltarbeid, og sørge for utveksling av resultater, slik at synergieffekt oppnås.

11 Styrelse och sekretariat Styrelse Kontorchef Marina Nørlyng (Erhvervsfremmestyrelsen, Danmark) Avdelingschef Sven Thorgrimsson (Industri- och handelsministeriet, Island) Direktör Erik Skaug (Norges Forskningsråd) Direktör Gösta Diehl (Tekes, Finland och styrelsens ordförande) Generaldirektör Madelene Sandström, VINNOVA, Sverige) Rådgivare Stefan Kovacs (Nordiska ministerrådets observatör) Personalrepresentant Seniorrådgivare, Lise V Sund 11 Sekretariat Verkställande direktör, Reinhold Enqvist Seniorrådgivare, Oddur Már Gunnarsson Seniorrådgivare, Lise V Sund Seniorrådgivare, Holger Nielsen Seniorrådgivare, Hasse Ekegren Seniorrådgivare, Thomas Winther Juniorrådgivare Martin Williso Kommunikationschef, Susanne Gustavsson (slutade 1 september 2000) Kommunikationsrådgivare, Sven Øvergaard Kommunikationskonsulent, Espen Ruud Administrationschef, Anne Ullmann Ekonomikonsulent, Skule Storheil Sekreterare, Jorun Eide Sekreterare, Mary-Anne Krogseng (slutade 1 oktober 2000)

12 Nordisk samarbeid Nordisk samarbeid er et samarbeid mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland. Nordisk råd Nordisk råd er et samarbeidsorgan for parlament og regjeringer i de nordiske land. Rådet består av 87 parlamentarikere fra de nordiske land. Nordisk råd tar politiske initiativ og utøver kontroll over nordisk samarbeid. Rådet har hatt sitt virke siden Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd er et samarbeidsorgan mellom de nordiske regjeringene. Ministerrådet leder det nordiske samarbeidet og statsministrene har det overordnede ansvaret. Virksomheten koordineres av de nordiske samarbeidsministrene, den nordiske samarbeidskomiteen og fagministerråd. Nordisk Ministerråd ble opprettet i Nordisk Industrifond Nordisk Industrifond - Senter for innovasjons og næringsutvikling er en institusjon under Nordisk Ministerråd. Nordisk Industrifond initierer og finansierer grenseoverskridende utviklingsprosjekt og aktiviteter rettet mot det nordiske innovasjonssystemet. Prosjektene skal bidra til å øke det nordiske næringslivs konkurransekraft, styrke den nordiske næringskulturen samt bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Nordisk Industrifond har et nært samarbeid med nasjonale forskningsfinansierende organisasjoner. Nordisk Industrifonds sekretariat ligger i Oslo Nordisk Industrifond Holbergs gate 1 NO-0166 Oslo Norge Telefon Telefax Design: Blanke Ark, Bilder: Sverre Jarild, Vebjørn Sand (side 7, venstre), Christian T. Jørgensen (side 7, høyre), Kåre Hendriksen (Side 8 og 9, Arktis), Trykk: Esset

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007

Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 NORDISK MINISTERRÅD Beslutningsprotokol (med kommentarer fra landene) EK-U 1/07 23.03.2007/IKA Embetsmannskomiteen for nordisk utdannings- og forskningssamarbeid FØRSTE MØTE 2007 Tid: 7. februar 2007 Sted:

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET

SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET 31. OKT. 2012 SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET Professor Michael Goodsite MBA, Ph.d. Ph.d. stud./adjunkt (ing.) Anne Gammelgaard Jensen,

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser.

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser. Foreningen NORDEN Nordisk Råd i forandring Foreningen NORDEN i Danmark har længe haft et ønske om, at få det nordiske samarbejde struktureret, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer,

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg Kreativitet,

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013 Center for Politik og Organisation Politisk Service 13/12636 P f %M l»»l f f t^'-'fj Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

Finansiering af arktisk forskning

Finansiering af arktisk forskning Finansiering af arktisk forskning Gitte Agerhus Polarsekretariatet i Styrelsen for Forskning og Innovation Disposition Overblik over finansieringsmuligheder for arktisk forskning Hvem er vi? Polarsekretariat,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring .. STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) I ØKONOMI OG LEDELSE Samling 1 - Økonomi og økonomistyring Krav til regnskapsrapportering Hva er viktige tall å forholde seg til Budsjett og budsjettstyring Samling

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovative Opplevelser (Norge) inviterer

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Nordisk samarbejde om Open Access

Nordisk samarbejde om Open Access Nordisk Ministerråd Nordisk samarbejde om Open Access Hvor det giver mening Niels Stern: Nordisk samarbejde om Open Access - hvor det giver mening, MOA2014, Växjö - Sverige, 1. april 2014 Organisation

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere