Produktivitetskommissionen Afrapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktivitetskommissionen 2012-2014. Afrapportering"

Transkript

1 KOMMISSIONENS VIRKE

2 Produktivitetskommissionen Afrapportering

3 2. Produktivitets Kommissions rapport nr

4 Indhold FORORD 5 PRODUKTIVITETSKOMMISSIONEN BLIVER NEDSAT ETABLERING OG KOMMISSORIUM 7 HOLDET BLIVER SAT KOMMISSIONENS MEDLEMMER OG SEKRETARIATETS ANSATTE 11 KOMMISSIONEN SLÅR SIG NED BREDGADE: INTERNE MØDER OG SEMINARER 13 KOMMISSIONEN INDDRAGER VIDEN OG GÅR I DIALOG KOMMISSIONEN I KRONER OG ØRE ØKONOMISK OVERBLIK 22 KOMMISSIONEN SKABER DEBAT FORMIDLING OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER 23 KOMMISSIONEN KOMMER MED NY VIDEN PUBLIKATIONER 33 SEKRETARIATET BAG SEKRETARIATETS ANSATTE 39 BILAG 1 KOMMISSIONSMØDER 41 BILAG 2 FOREDRAG OG OPLÆG 42 Produktivitets Kommissions rapport nr. 3

5 4. Produktivitetskommissionsrapport nr

6 Forord Med afleveringen af vores slutrapport til regeringen 31. marts 2014 på et pressemøde i Fællessalen på Christiansborg er Produktivitetskommissionens arbejde færdigt. Herefter er det op til politikerne og andre at arbejde videre med vores analyser og anbefalinger. Vores analyser og anbefalinger er sammenfattet i slutrapporten og i seks analyserapporter og en række baggrundsnotater. Hensigten med denne pjece om Produktivitetskommissionens virke er at fortælle historien om vores arbejde, der for alvor gik i gang i august 2012, hvor sekretariatet var samlet. Rigtig mange organisationer og eksperter har givet en hånd med på vejen. Mange har taget sig tid til at dele deres viden ved møder, andre er kommet med skriftlige indspil, og atter andre har hjulpet med helt praktiske ting. Generelt har vi oplevet en stor imødekommenhed. Det vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak for. Ansvaret for alle analyser og anbefalinger er dog Produktivitetskommissionens. God læselyst! Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Produktivitetskommissionens afrapportering 5

7 6 Produktivitetskommissions afrapportering

8 Produktivitetskommissionen bliver nedsat Etablering og kommissorium Produktivitetskommissionen blev nedsat af regeringen 20. marts Kommissionen skulle undersøge den danske produktivitetsudfordring og komme med anbefalinger til at styrke produktiviteten. Udfordringen er, at Danmarks vækst i produktiviteten de seneste år har været dalende. Vi kan ikke følge med de lande, som vi normalt sammenligner os med. Kommissionen fik et selvstændigt sekretariat, som startede sit virke per 1. august samme år. Arbejdet blev afsluttet et år og otte måneder senere, da slutrapporten blev offentliggjort 31. marts 2014 og overleveret til regeringen på et pressemøde i Fællessalen på Christiansborg. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager tog imod rapporten. FIGUREN VISER, HVORDAN DANMARKS PRODUKTIVITETSUDVIKLING ER SAKKET BAGUD I FORHOLD TIL USA, HOLLAND, SVERIGE OG TYSKLAND (FRA FOLDEREN TIL ANALYSERAPPORT 1). Produktivitetskommissionens afrapportering 7

9 Produktivitetskommissionens kommissorium Dansk økonomi står over for en stor vækstudfordring. Danmark har de senere år tabt terræn i forhold til de rigeste OECD-lande. Siden 1970 har Danmark i flere perioder været blandt de fem rigeste lande i OECD - senest i Men siden er de rigeste lande trukket fra Danmark. Det skyldes blandt andet, at lande som USA, Sverige, Holland, Tyskland og Storbritannien har haft en stærkere vækst i produktiviteten end Danmark siden midten af 1990 erne. Hvis den hidtidige svage produktivitetsudvikling fortsætter, er der betydelig risiko for, at Danmark taber yderligere terræn i forhold til andre velstående lande og derfor får svært ved at fastholde en privat og offentlig velfærd af internationalt høj kvalitet. Det er derfor en hovedopgave for regeringen at få lagt grundlaget for en stærk produktivitetsudvikling i hele samfundet, både i eksportvirksomhederne, i hjemmemarkedserhverv og i den offentlige sektor. Målet er, at det danske produktivitetsniveau på sigt skal ligge tæt på toppen i OECD. Omkring en tredjedel af de beskæftigede er ansat i den offentlige sektor, men der er i dag kun begrænset viden om produktiviteten i denne sektor. Det er en væsentlig barriere i bestræbelserne på at sikre effektivitet og kvalitet i den offentlige serviceproduktion. Regeringen nedsætter derfor en produktivitetskommission med uafhængige eksperter og særligt sagkyndige, der skal analysere den danske produktivitetsudvikling og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor i de kommende år. Kommissionen får til opgave at: Kortlægge årsagerne til den relativt lave danske produktivitetsvækst siden midten af1990 erne. Kommissionen skal tage udgangspunkt i eksisterende viden og supplere med nye analyser. Udpege de væsentligste drivkræfter bag produktivitetsudviklingen og kortlægge de største barrierer, herunder særskilt belyse virksomhedernes anvendelse af viden og uddannelse, samt allokeringen af disse ressourcer i økonomien. Belyse sammenhængen mellem virksomhedernes/erhvervslivets produktivitet, omkostninger og konkurrenceevne. Komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i den private sektor, herunder både i industrien, byggeriet og serviceerhvervene. Bidrage med ny viden om produktiviteten i den offentlige sektor og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke den, herunder i kommuner, regioner og staten. Målet er, at resurserne skal anvendes mere effektivt i den offentlige sektor fx gennem modernisering, digitalisering og bedre organisering. Vurdere effekterne af anbefalingerne og inddrage relevante internationale erfaringer. Den samlede forslagspakke må ikke svække den strukturelle saldo i 2020 eller den finanspolitiske holdbarhed. I det omfang anbefalingerne indebærer offentlige merudgifter, skal kommissionen pege på modgående finansiering i form af udgiftsreduktioner. Kommissionen sammensættes af en formand og et antal medlemmer. Et sounding board med internationale eksperter skal bidrage til, at kommissionen baserer sit arbejde på udenlandske erfaringer og viden. Kommissionen bør desuden inddrage relevante eksperter i EUkommissionen, OECD mv. Det forudsættes, at Kommissionen inddrager særligt sagkyndige, organisationer mv. med henblik på at belyse specifikke udfordringer for dele af dansk erhvervsliv eller dele af den offentlige sektor og komme med relevante anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i den pågældende sektor. 8 Produktivitetskommissions afrapportering

10 Det er regeringens ønske, at kommissionen arbejder åbent med henblik på en løbende debat om kommissionens arbejde og temaer. Kommissionen skal derfor offentliggøre delrapporter undervejs i forløbet, herunder i Kommissionen kan desuden vælge at afholde konferencer mv. om konkrete temaer. Produktivitetskommissionen er uafhængig. Kommissionen betjenes af et selvstændigt sekretariat. Kommissionen udpeger sekretariatschefen. Kommissionen kan rekvirere eksterne analyser i det omfang, kommissionen finder behov herfor og råder over egne midler i det fornødne omfang. Kommissionen skal afslutte sit arbejde senest ved udgangen af REGERINGEN TAGER IMOD SLUTRAPPORTEN Produktivitetskommissionens afrapportering 9

11 10 Produktivitetskommissions afrapportering

12 Holdet bliver sat Kommissionens medlemmer og sekretariatets ansatte Medlemmer af kommissionen Peter Birch Sørensen, formand. Professor ved Københavns Universitet. Carl-Johan Dalgaard, medlem. Professor ved Københavns Universitet. Agnete Gersing, medlem (tilforordnet). Direktør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Hans Nikolaisen, medlem. Kommunaldirektør i Randers Kommune. Agnete Raaschou-Nielsen, medlem. Tidligere administrerende direktør og nu medlem af bestyrelsen i flere private virksomheder. Philipp Schröder, medlem. Professor ved Aarhus Universitet. Jan Rose Skaksen, medlem (tilforordnet). Direktør for Institut for Kommunernes og Regonernes Analyse og Forskning, KORA. Birgitte Sloth, medlem. Prodekan og professor ved Københavns Universitet. Anders Sørensen, medlem. Professor ved Copenhagen Business School. KOMMISSIONSMEDLEMMERNE ER SAMLET. Produktivitetskommissionens afrapportering 11

13 Produktivitetskommissionens medlemmer Formand: Peter Birch Sørensen, professor, Københavns Universitet // Carl-Johan Dalgaard, professor, Københavns Universitet // Agnete Gersing (tilforordnet), direktør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen // Hans Nikolaisen, kommunaldirektør, Randers Kommune // Agnete Raaschou-Nielsen, bestyrelsesmedlem i en række danske virksomheder // Philipp Schröder, professor, Aarhus Universitet // Jan Rose Skaksen (tilforordnet), direktør, KORA // Birgitte Sloth, prodekan, professor, Københavns Universitet // Anders Sørensen, professor, Copenhagen Business School // Læs mere om Kommissionens medlemmer på //

14 Kommissionen slår sig ned Bredgade: Interne møder og seminarer Produktivitetskommissionen var et uafhængigt ekspertudvalg. Vi blev betjent af et selvstændigt sekretariat, og vi rådede over egne midler. For at understrege uafhængigheden af det politiske system valgte kommissionen desuden at slå sig ned uden for Slotsholmen. Bredgade 38 blev det domicil, hvor kommissionen og sekretariatet har holdt til. Lokalerne i Bredgade har således været rammen om størstedelen af de interne aktiviteter: Kommissionsmøder og interne seminarer. Men også for eksterne arrangementer som pressemøder og seminarer. Sidstnævnte kan man læse mere om i afsnittet Kommissionen skaber debat. Interne møder De interne møder er de møder, hvor kommissionen internt har vendt og drejet: Hvad skal der analyseres, hvad kan vi sige ud fra analyserne, og hvilke anbefalinger fører det i sidste ende til? 34 møder er der holdt gennem kommissionens tid foruden de internater, som er omtalt nedenfor. Møderne er listet i bilag 1. Derudover er der i øvrigt holdt en række møder mellem sekretariatet og kommissionsmedlemmerne. KOMMISSIONSMØDE. Internater. De interne seminarer. Kommissionen har holdt tre interne seminarer. På disse internater er kommissionen og sekretariatet gået i et par døgns arbejdshi. Det første blev holdt på Comwell i Snekkersten, de to andre løb af stablen i kommissionens egne lokaler. Det første skød arbejdet med analyserapporterne i gang og blev holdt den november 2012, mens de to øvrige blev holdt henholdsvis april og november Også på internaterne blev der hentet ekstern viden ind i form af eksperter. I boksen gives et overblik over nogle af de personer, der har holdt oplæg for kommissionen på et af de vores internater. Produktivitetskommissionens afrapportering 13

15 Ekstern viden på internater På kommissionens internater har blandt andre følgende eksperter bidraget med oplæg: Michael Christiansen (bestyrelsesformand for Danmarks Radio), Jens Moberg (Bl.a. bestyrelsesformand i Grundfos), Carsten Greve (Handelshøjskolen), Niels Ejersbo (Syddansk Universitet), Christian Bason (MindLab), Martin Ruby (Googles europæiske politiske chef). KOMMISSIONSMØDE. 14 Produktivitetskommissions afrapportering

16 Kommissionen inddrager viden og går i dialog Organisationer og personer, der har bidraget med input Kommissionen inddrager særligt sagkyndige, organisationer mv. står der i kommissoriet. Inddragelse af relevant viden og dialog har været centralt for kommissions arbejde. Jo mere input, des større et videngrundlag for det videre arbejde med at skabe ny viden om, hvordan Danmarks produktivitetsudvikling kan komme tilbage på sporet. Med inddragelse af relevant viden og dialog forstår Produktivitetskommissionen at være lydhør over for den viden, som organisationer og personer ligger inde med. Ambitionen har været at hente faglige input fra flest mulige relevante aktører. Det gælder fx danske og udenlandske eksperter, erhvervslivet, fagbevægelsen, ministerier, kommuner og styrelser. Det har udmøntet sig i: Skriftlige bidrag fra relevante og centrale aktører over tre omgange Skriftlige bidrag fra repræsentanter for andre professioner En lang række videndelende møder med centrale aktører Bidrag fra og videndelende møder med internationale organisationer og eksperter KOMMISSIONSMØDE Produktivitetskommissionens afrapportering 15

17 Skriftlige bidrag fra relevante og centrale danske aktører Over tre omgange har kommissionen inviteret relevante og centrale aktører til at byde ind med viden ved at skrive et indlæg. Ved centrale aktører menes aktører, der kan ligge inde med relevant viden om produktivitetsudviklingen i det hele taget eller om områder med relevans for en given rapport. Første invitation Allerede da kommissionen startede sit arbejde, sendte vi den første invitation til relevante og centrale aktører, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med den danske produktivitetsdagsorden. Invitationen lød på at bidrage med bud på: Hvilke drivkræfter, der er væsentlige for produktivitetsudviklingen i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor Hvilke barrierer, der måtte være for en stærkere produktivitetsvækst i Danmark Bidragene blev offentliggjort på samtidigt med, at kommissionens debatpublikation blev offentliggjort i oktober Følgende organisationer bidrog med et skriftligt indspil: Arbejdernes Erhvervsråd, Akademikernes Centralorganisation, Bygge- Anlægs- og Trækartellet, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Byggepolitisk Netværk, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Centralorganisationen af Industriansatte, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Regioner, Finansrådet, Fag og Arbejde, FTF, HK, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Landbrug og Fødevarer, Landsorganisationen i Danmark, Nationalbanken, Offentligt Ansatte Organisationer og Styrelsen for Forskning og Innovation. Anden invitation Anden invitation blev sendt ud i forbindelse med arbejdet med den Analyserapport 2, der blandt andet skulle handle om regulering. Kommissionen ville samle relevant viden om hæmmende regulering. Invitationen lød her på at komme med bud på: Uhensigtsmæssige reguleringer inden for det område, som den centrale aktør beskæftiger sig med De reguleringer inde for området, der gør mest skade Indsparkene blev offentliggjort på samtidig med rapporten. Følgende organisationer bidrog med et skriftligt indspil: Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, Dansk Metal, Danske Advokater, De Samvirkende Købmænd, Dansk Industri, Dansk Transport og Logistik, Finansrådet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Revisorer, FTF, HK, HORE- STA, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen, IT-Branchen. 16 Produktivitetskommissions afrapportering

18 Tredje invitation Tredje invitation blev sendt i forbindelse med Analyserapport 6. Kommissionen ville samle relevant viden om potentialer og barrierer for offentlig-privat samarbejde i praksis. Invitationen lød på at: Beskrive, hvad de måtte opfatte som potentialet for offentlig-privat samarbejde til at løfte produktiviteten og innovationskraften i den offentlige sektor Vurdere de barrierer, der kunne være for offentlig-privat samarbejde Indsparkene blev offentliggjort på samtidig med Analyserapport 6. Følgende organisationer bidrog med et skriftligt indspil: Fagligt Fælles Forbund, Akademikerne, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Bygge- Anlægs- og Trækartellet, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Byggepolitisk Netværk, Centralorganisationernes Fællesråd, Centralorganisationen af Industriansatte, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Regioner, Fag og Arbejde, Forbrugerrådet, FTF, HK, Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Landsorganisationen i Danmark, KTO, Fonden Dansk Standard, Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen, Statens og Kommunernes Indkøbs Service, Danmarks Jurist- og Økonomforbund, Offentligt Ansattes Organisationer og Dansk Metal. Skriftlige bidrag fra repræsentanter for andre professioner Produktivitetskommissionens medlemmer består overvejende af økonomer. Derfor ser kommissionen først og fremmest det danske produktivitetsproblem gennem økonomiske briller. Kommissionen inviterede derfor i foråret 2013 en række forskere, samfundsdebattører og topledere til at give deres bud på, hvordan de ser den danske produktivitetsudfordring og hvilke veje de ser, vi kan gå for at styrke produktivitetsudviklingen. Fælles for dem er, at de ikke er økonomer af baggrund og samtidig er stærkt positionerede fagligheder inden for deres felt. Målet var på den ene side at blive opmærksom på nuancer og andre forståelser af udfordringen, som potentielt krævede et andet perspektiv og en anden tilgang, på den anden side at fremme debatten om produktivitet. Det var således lige fra professoren i engelsk til bestyrelsesformanden for DSB, der blev opfordret til at give sit bud. Formen var fri temaet var produktivitet. Produktivitetskommissionens afrapportering 17

19 Invitation til repræsentanter for andre professioner Bidragene blev løbende publiceret som nyheder på Følgende personer bidrog med et skriftligt indspil: Bidrag blev modtaget fra: Hans Hauge (Aarhus Universitet), Jacob Torfing (Roskilde Universitet), Marianne Levinsen (Center for Fremtidsforskning), Peter Harder (Københavns Universitet), Peter Schütze (bestyrelsesformand for DSB og Handelshøjskolen), Steen Hildebrandt (Aarhus Universitet) og Stefan Herman (Professionshøjskolen Metropol). BIDRAG AF FREMTIDSFORSKER MARIANNE LEVINSEN SOM DET SÅ UD PÅ PRODUKTIVITETSKOMMISSI- ONENS HJEMMESIDE. Videndelende møder med centrale aktører Kommissionen har løbende holdt en lang række møder med centrale aktører og eksperter. Både med de samme som dem, der har bidraget med skriftlige input, og med flere andre. Flere af disse eksperter har også givet kommentarer til de enkelte kapitler. Bidrag fra internationale organisationer og eksperter De internationale erfaringer skal inddrages i kommissionens arbejde. Det har både været kommissionens mål og en del af kommissoriet. I kommissoriet står der, at et sounding board med internationale eksperter skal bidrage til, at kommissionen baserer sit arbejde på udenlandske erfaringer og viden. Derfor har kommissionen løbende været i dialog med internationale organisationer og eksperter. Samarbejde med OECD I maj måned læste Hildegunn Kyvik Nordås, som arbejder med international økonomi i OECD, de første to analyserapporter i gennem. Hun kunne bidrage med konstruktiv kommentarer i en international optik ikke mindst på analyserapport 2, som dækkede nogle af Hildegunns forskningsområder Carl-Johan Dalgaard, medlem af kommissionen, og enkelte medarbejdere i sekretariatet besøgte desuden OECD s hovedkontor i Paris den maj Her blev en stor del af 18 Produktivitetskommissions afrapportering

20 kommissionens arbejde og de emner, som var på dagsordenen, vendt og drejet. Her kunne OECD bidrage med deres nyeste analyser og viden inden for områder som innovation, konkurrence og handel blot for at nævne nogle. Desuden har tidligere vicecheføkonom i OECD, Jørgen Elmeskov, deltaget i både en konference og et seminar, som kommissionen har holdt (se Kommissionen skaber debat). Her har han bidraget med et internationalt perspektiv på de udfordringer, som kommissionen står over for. Peter Birch Sørensen, formand for kommissionen, er desuden mødtes med Jørgen Elmeskov for at få nuanceret dette internationale perspektiv. Sekretariatschef Niels C. Beier havde derudover en række møder med Europakommissionen 3. maj Emnerne var konkurrence, internationalisering og regulering. Den 22. oktober 2013 var kommissionsformanden og enkelte medarbejdere fra sekretariatet i Stockholm. Besøget bidrog med viden om de svenske erfaringer med offentlig-privat samarbejde. Produktivitetskommissionen fik desuden udarbejdet tre svenske cases, der indgår i casesamlingen offentlig-privat samarbejde om velfærd. Under besøget i OECD mødtes Produktivitetskommissionen blandt andre med følgende personer: Jørgen, Stéphanie Jamet, Muge Adalet- McGowan, Peter Hoeller, Isabelle Joumard, Douglas Sutherland, Hansjörg Bloechiger, Alain de Serres, Åsa Johansson, Cyrille Schwellnus, Pierre Leblanc, Alain de Serres, Fabrice Murtin, Andrea Bassanini, Alex Hijzen, Dan Andrews, Ben Westmore, Chiara Criscuolo, Carlo Menon, Orsetta Causa, Fabrice Murtin, Henrik Braconier, og Glenda Quintini. Under besøget i Stockholm mødtes Produktivitetskommissionen blandt andre med følgende personer: Johan Göterlund (Privat förskolaleverandør, Academedia, v/ segmentschef), Johan Hedelin (Konkurrensverket v/ konkurrensråd), Eva-Lena Arefäll (Sveriges Kommuner og Landsting v/ udreda), Stefan Larsson-Lindmark (Stockholm v/ enhetschef), Christer Toftenius (Utbildingsdepartementet v/ ämnesråd),ulrika Lundqvist (Skolverket v/ enhetschef) og forsker Henrik Jordahl. Seminar med New Zealands Produktivitetskommission New Zealands produktivitetskommission lagde vejen forbi Danmark for at besøge den danske produktivitetskommission den oktober Den new zealandske kommission har eksisteret længere end den danske, og de var på den måde en interessant og garvet sparringspartner. Målet var at udveksle erfaringer. Om besøget sagde de to formænd: // Vi vil gerne sætte os ind i arbejdet i den danske Produktivitetskommission og komme tættere ind på den viden, som kommissionen har fået, og de analyser, som der ligger til grund. // Murray Sherwin, formand for New Zealands produktivitetskommission i forbindelse med besøget Produktivitetskommissionens afrapportering 19

21 // Selvfølgelig skal vi være opmærksomme på, hvordan vi kan lære af hinanden. Som vi selv skrev i vores seneste rapport, skal vi huske at skæve til andre, der ligner os selv. Det gælder også kommissionen. Jeg glæder mig til at byde New Zealænderne velkommen. // Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen op til besøget af New Zealands Produktivitetskommission 20 Produktivitetskommissions afrapportering

22 New Zealands Produktivitetskommission kunne bidrage med deres erfaringer som kommission og med deres analyser om den New Zealandske økonomi. Ud over møder med to repræsentanter for kommissionen formanden, Murray Sherwin, og cheføkonom i sekretariatet, Paul Conway arrangerede kommissionen i forbindelse med besøget også et seminar med New Zealands produktivitetskommission (se mere under Kommissionen skaber debat). FORMAND FOR NEW ZEALANDS PRODUKTIVITETSKOMMISSION, MURRAY SHERWIN, FORTÆLLER VED SEMINARET DEN 25. OKTOBER I FORGRUNDEN RIGSSTATISTIKER JØRGEN ELMESKOV. Produktivitetskommissionens afrapportering 21

23 Kommissionen i kroner og øre Økonomisk overblik Kommissionen har haft et rammebudget på 18,5 mio. kroner. UDGIFTER POST BELØB Husleje Løn, vederlag mv. Køb af varer og tjenester Ej benyttet kr kr kr kr. Regnskabet er opgjort per 28. marts og inkluderer skønnede udgifter til fraflytning mv. MINISTEREN OG KOMMISSIONENS RAPPORTER 22 Produktivitetskommissions afrapportering

24 Kommissionen skaber debat Formidling og debatskabende aktiviteter Kommissoriet angiver, at Det er regeringens ønske, at kommissionen arbejder åbent med henblik på en løbende debat om kommissionens arbejde og temaer. Produktivitetskommissionen har søgt at efterleve dette gennem en række formidlende og debatskabende aktiviteter, herunder: To faglige konferencer: Én om produktivitet i den offentlige sektor og én om konkurrence, internationalisering og regulering Deltagelse på Folkemødet på Bornholm 2013, hvor kommissionen også åbnede op for en del af sin første analyse af den offentlige sektor på et pressemøde og holdt et debatarrangement Seminar med den New Zealandske produktivitetskommission Et antal artikler i dagspressen og andre medier En lang række foredrag i ind- og udland Generelt fokus på at kommunikere med offentligheden Kommissionens kommunikation Kommunikationspolitikken har været båret af det overordnede princip om åbenhed (jf. kommissoriet) inden for de rammer, det har været muligt. Kommissionen har lagt vægt på at bidrage til debatten ved at være proaktiv og imødekommende i sin kommunikation. Ved siden af målgrupper som politiske beslutningstagere og interessenter har kommissionen også inddraget offentligheden som en målgruppe for sin formidling. Målet har været, at Produktivitetskommissionen det lange navn til trods og dens arbejde skal være tilgængeligt. Det til tider komplicerede stof skulle på en måde, der var forståelig for en bred gruppe af læsere med interesse for samfundsforhold. I praksis har kommissionen med princippet om åbenhed i kommunikationen blandt andet: Udviklet og administreret en hjemmeside, hvor publikationer, oplysninger, bidrag og nyheder er samlet Udarbejdet foldere med læs let-udgaver af hver analyserapport Fokuseret på at være tilgængelig for og samarbejde med pressen Hjemmesiden har været en central kommunikationskanal, som er administreret med henblik på, at den - også efter kommissionen har afsluttet sit arbejde - skal være en Produktivitetskommissionens videnbank. Et sted, hvor rapporter, historik, bidrag og viden om konkrete arrangementer er tilgængelig for både den nysgerrige borger, den studerende og interessenten. Produktivitetskommissionens afrapportering 23

25 PRODUKTIVITETSKOMMISSIONENS HJEMMESIDE Folderne, der er fulgt med hver analyserapport, er et led i at formidle kommissionens konklusioner på en lettilgængelig måde for den, der er nysgerrig, men aldrig ville hoppe ombord i en 180-siders detaljespækket rapport og for den, der ikke har tiden. De to eksterne kommunikationsbureauer, der har bidraget til folderne er Slotsholm og Einfeldt Kommunikation. Fokus på at være tilgængelig for og samarbejde med pressen har blandt andet bidraget til en stor mediedækning af kommissionens arbejde, som kan ses i den kvantitative måling af mediedækningen. Det har på samme måde bidraget til at sætte produktivitet på dagsordenen, cementere produktivitetsbegrebet og på den måde skabe debat og en bevidsthed om den sløve udvikling i dansk produktivitet og konsekvenserne heraf. FOLDER TIL ANALYSE- RAPPORT 6 Pressestrategien har været styret af et primært mål om at fremstå troværdig og at sikre, at kommissionens analyser og anbefalinger bliver forstået korrekt af både pressen og slutmålgruppen. Debatindlæg har blandt andet været anvendt til at rette op på misforståelser. Før pressemøderne har Produktivitetskommissionen typisk udleveret klausulerede versioner af analyserapporterne. Det blev gjort for at give journalisterne det bedst mulige grundlag for at forberede sig. 24 Produktivitetskommissions afrapportering

26 1. marts 11. marts 21. marts 31. marts 10. april 20. april 30. april 10. maj 20. maj 30. maj 9. juni 19. juni 29. juni 9. juli 19. juli 29. juli 8. august 18. august 28. august 7. september 17. september 27. september 7. oktober 17. oktober 27. oktober 6. november 16. november 26. november 6. december 16. december 26. december 5. januar 15. januar 25. januar 4. februar 14. februar 24. februar 6. marts 16. marts 26. marts Antal omtaler MEDIEOMTALE OVER TID Folkemøde på Bornholm analyser af den offentlige sektor Analyserapport 3 Berlingskes forside: Det er en ommer Analyserapport 5 Analyserapport 4 Analyserapport 1 Slutrapport 400 Analyserapport Analyserapport FIGRUEN VISER, HVORDAN OMTALEFREKVENSEN HAR UDVIKLET SIG OVER TID. DER ER I INFOMEDIAS DATABASE SØGT PÅ PETER BIRCH SØRENSEN OG PRODUKTIVITETSKOMMISSIONEN. Kronikker og debatsvar i aviser 8. april 2014 i Politiken: Produktivitet handler om velstand og velfærd 26. marts 2014 i Politiken: Sørensens uproduktive fejltagelser januar 2014 i Børsen: Hurtigere bredbånd til alle: Hvem skal betale? 28. januar 2014 i Jyllands-Posten: Lad markedet tage sig af bredbåndet 24. januar 2014 i Børsen: Vi prioriterer selv (Oprindeligt: Prioritering er en del af kommissionsopgaven ) 22. januar 2014 i Politiken: Uddannelse til arbejdsløshed truer velstand (Oprindeligt: Uddannelse, velstand og lighed ) 19. januar 2014 i Politiken: Vi kan få mere for pengene (Oprindeligt: Vi undersøger, politikerne bestemmer ) 18. december 2013 i Berlingske: Humanisternes ledighed 2. juli 2013 i Børsen: En helt nødvendig kulegravning 10. juni 2013 i Berlingske: Planloven koster danskerne milliarder om året 31. maj 2013 i Politiken: Ryd op i unødig regulering 23. oktober 2012 i Berlingske: Det handler om velstand og velfærd 23. oktober 2012 i Politiken: Mål. Sådan får vi en effektiv offentlig sektor 1 I forbindelse med debatsvaret udarbejdede Produktivitetskommissionen også et bagvedliggende notat og datadokumentation, der kan findes på sammen med andre kronikker og debatsvar. Produktivitetskommissionens afrapportering 25

27 Andet Administrativ Debat, 2. januar 2013: Produktivitet, effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor Foredrag Kommissionsmedlemmerne og sekretariatets ansatte har holdt en lang række foredrag og oplæg i både ind- og udland. De er listet i bilag 2. Samlet har kommissionen holdt mere end 100 oplæg gennem sit virke. Alligevel har kommissionen beklageligvis og på grund af tidspres været nødt til at takke nej til flere foredrag særligt i slutfasen. Seminarer og konferencer Kommissionen har arrangeret to konferencer og ét seminar. Målet har været at få ny viden samtidig med, at eksisterende viden deles. Samtidig har målet med konferencerne været at skabe debat. Konferencer Produktivitetskommissionen har holdt to konferencer. Én om produktivitet i den offentlige sektor og én om produktivitet i den private sektor. De har begge været åbne for offentligheden ved tilmelding. Den første konference om produktivitet i den offentlige sektor blev holdt den 12. december Titlen var Ledelse, motivation og produktivitet i den offentlige sektor. Konferencen blev holdt i Folketinget. Konference om produktivitet i den offentlige sektor På konferencen var der oplæg fra følgende eksperter: Mogens Kühn Pedersen (Handelshøjskolen), Jens Kristian Elkjær (Handelshøjskolen), Lars Frelle-Pedersen (Digitaliseringsstyrelsen), Lotte Bøgh Andersen (Aarhus Universitet), Tage Søndergård Kristensen (Task-Consult), Per Nikolaj Bukh (Aalborg Universitet), Christian Bason (MindLab), Stefan Hermansen (Professionshøjskolen Metropol), Gorden Ørskov Madsen (Danmarks Lærerforening), Birgit Andersen (Strandgårdsskolen), Jørgen Søndergård (SFI), Claus Juhl (Købehavns Kommune) og Christina Holm-Petersen (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). Den anden konference om produktivitet i den private sektor blev holdt den 6. juni Titlen var Konkurrence, internationalisering og regulering. Konferencen blev holdt i Bispetorv Annekset på Københavns Universitet. 26 Produktivitetskommissions afrapportering

28 Konference om produktivitet i den private sektor Konferencen var delt i to: Den første bestod af oplæg, mens anden del bestod af en paneldebat, der i øvrigt blev styret af Solveig Bjørnestad og transmitteret på DR s P1 Business. På konferencens første del var der oplæg af følgende eksperter: Philipp Schröder (Aarhus Universitet og medlem af Produktivitetskommissionen), Pia Olsen Dyhr (Handels- og investeringsminister), Jørgen Elmeskov (OECD), Peter Birch Sørensen (Københavns Universitet og formand for Produktivitetskommissionen), Annette Vilhelmsen (Erhvervs- og vækstminister) og Peter Møllgaard (Handelshøjskolen). På konferencens anden del var der en paneldebat med deltagelse af følgende personer: Jens Klarskov (Dansk Erhverv), Simon Tøgern (HK/Privat), Karsten Dybvad (Dansk Industri), Carl Aage Dahl (Ingeniørforeningen), Peter Birch Sørensen (Københavns Universitet og formand for Produktivitetskommissionen). FORMANDEN INDLEDER KONFERENCEN Produktivitetskommissionens afrapportering 27

29 KONFERENCE DEN 6. JUNI PÅ TALERSTOLEN: TIDLIGERE TRANSPORTMINISTER PIA OLSEN DYHR, TIDLIGERE ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTER ANNETTE VILHELMSEN OG KOMMISSIONSMEDLEM PHILIPP SCHRÖDER Desuden holdt RegLab i samarbejde med Produktivitetskommissionen sin årskonference under overskriften Produktivitetens blinde vinkel den 30. april Konferencen tog udgangspunkt i, hvad vi ved om de danske produktivitetsudfordringer, hvad vi ikke ved nok om, og hvor produktivitetens blinde vinkel er. RegLab arbejder for at styrke viden, kompetencer og netværk inden for regional erhvervsudvikling. I forbindelse med, at New Zealands Produktivitetskommission besøgte Danmark og den danske Produktivitetskommission i oktober 2013 (se Kommissionen inddrager viden og går i dialog) holdt kommissionen et seminar den 25. oktober. Seminaret havde fokus på produktivitetsudfordringer i et internationalt perspektiv og foruden repræsentanter for både den danske og den New Zealandske kommission, var rigsstatistiker Jørgen Elmeskov i kraft af sin rolle som tidligere vicecheføkonom også på podiet for at perspektivere de paralleller og forskelligheder, der er mellem de to landes udfordringer. 28 Produktivitetskommissions afrapportering

30 Til seminaret var en række interessenter bredt repræsenteret. Kommissionen brugte også anledningen til at åbne op for analyser i den kommende analyserapport om uddannelse. Derudover har Produktivitetskommissionen afholdt en række mindre arrangementer med videnpersoner eller grupper. Fx arrangerede Produktivitetskommissionen som en del af arbejdet med analyserapport 1 s kapitel om investeringer et miniseminar med modelgrupperne fra Danmarks Statistik, DØRS og Nationalbanken om investeringerne i Danmark. Folkemødet på Bornholm Kommissionen var med på Folkemødet på Bornholm Deltagelsen var et led i forvaltningen af princippet om åbenhed og målet om at skabe debat. Kommissionen brugte lejligheden til at åbne op for analyserne af produktivitetsproblemer i den offentlige sektor under uformelle rammer, hvor borger, politiker og interessent på lige fod kunne stille direkte spørgsmål. Kommissionen inviterede også til debat i samme telt som pressemødet fandt sted. Begge dele skete lørdag 15. juni Teltet, der var et af de NATIONALT PERSPEKTIV. SEMINAR OM PRODUKTIVITET I ET INTERstørste, var pakket med mennesker. Debatten var delt i to. Ordet blev styret af journalist Camilla Thorning. Med egen stand på Folkemødet havde kommissionen desuden et udgangspunkt for at gå i dialog - med både borgere, politikere og interessenter. Udfordringen, arbejdet og potentielle løsninger blev vendt og drejet ved teltet med dem, der planlagt eller tilfældigt kom forbi, og begrebet produktivitet blev forklaret og diskuteret. Paneldebat på Folkemødet på Bornholm Paneldebatten var delt i to. Temaet for første runde var Hvordan får vi en mere effektiv offentlig sektor? Her var debattørerne: Bent Hansen (Danske Regioner, Socialdemokraterne), Bente Sorgenfrey (FTF), Erik Jylling (Akademikernes Centralorganisation), Jørgen Søndergaard (SFI) og Frank Jensen (overborgmester i København, Socialdemokraterne) og Peter Birch Sørensen (formand, Produktivitetskommissionen). Temaet for anden runde var Afbureaukratisering i det offentlige en umulig opgave? Her var debattørerne: Mogens Lykketoft (formand for Folketinget, Socialdemokraterne), Sofie Carsten Nielsen (gruppeformand, Radikale), Eva Kjer Hansen (Venstre), Bo Lidegaard (ansvarshavende chefredaktør, Politiken), Anders Samuelsen (formand, Liberal Alliance), Per Clausen (Enhedslisten) og Peter Birch Sørensen (formand, Produktivitetskommissionen) Produktivitetskommissionens afrapportering 29

31 Det var ikke kun kommissionen, der havde produktivitet på dagsordenen på Folkemødet. Dansk Industri havde fx også viet sin platform på Folkemødet til debat om produktivitet. Formand for Produktivitetskommissionen, Peter Birch Sørensen, deltog foruden ikommissionens egne arrangementer også i andre arrangementer på Folkemødet blandt andet hos DJØF, Danmarks Vækstråd, Dansk Erhverv og Dansk Industri over to omgange samt tv-/og radiointerviews. Foruden formanden var medlem af kommissionen, Hans Nikolaisen, og en del af sekretariatet også med på Folkemødet. HANS NIKOLAISEN OG PETER BIRCH SØRENSEN PRÆSENTERER DE FØRSTE ANALYSER AF PRODUK- TIVITETEN I DEN OFFENTLIGE SEKTOR PÅ FOLKEMØ- DET PÅ BORNHOLM. 30 Produktivitetskommissions afrapportering

32 ØVERST: PUBLIKATIONER I PRODUKTIVITETSTELTET PÅ FOLKEMØDET. NEDERST: BESØG I PRODUK- TIVITETSTELTET Produktivitetskommissionens afrapportering 31

33 ØVERST: DEBAT PÅ FOLKEMØDET. NEDERST: DEBAT PÅ FOLKEMØDET. FRA VENSTRE: ORDSTYRER CAMILLA THORNING, BO LIDEGAARD (POLITIKEN), EVA KJÆR HANSEN (VENSTRE), SOFIE CARSTEN NIELSEN (RADIKALE VENSTRE), ANDERS SAMUELSEN (LIBERAL ALLIANCE), PER CLAUSEN (ENHEDSLI- STEN), MOGENS LYKKETOFT (SOCIALDEMOKRATIET) OG FORMAND FOR PRODUKTIVITETSKOMMISSIO- NEN PETER BIRCH SØRENSEN. 32 Produktivitetskommissions afrapportering

34 Kommissionen kommer med ny viden Publikationer Produktivitetskommissionen har publiceret rapporter løbende. På den måde er den viden, som kommissionen har hentet og analyseret sig frem til, blevet offentliggjort skridt for skridt. Til hver analyserapport følger en letlæselig folder, der kort samler rapportens hovedkonklusioner og nogle af de mest centrale anbefalinger (læs mere om folderne under afsnittet Kommissionen skaber debat), og et faktaark, der nøgternt samler alle rapportens anbefalinger. I det følgende er alle kommissionens publikationer samlet i kronologisk rækkefølge. De er efterfulgt at et overblik over de pressemøder, som kommissionen har holdt i forbindelse med offentliggørelsen af rapporterne. Debatpublikation: Det handler om velstand og velfærd Det handler om velstand og velfærd stillede skarpt på begrebet produktivitet. Hvad er produktivitet og hvad betyder den for udviklingen i velstand og velfærd? Og hvilke muligheder er vi gået glip af som følge af de senere års svage produktivitetsudvikling? I publikationen pejles der også ind på, hvilke forhold der måske skal ændres, hvis vejen skal banes for højere produktivitet. Publikationer: Debatpublikation: Det handler om velstand og velfærd - oktober 2012 Baggrundsnotat: Det handler om velstand og velfærd tal og beregninger Vækstacceleration: Hvor er overliggeren? Centrale aktørers bidrag til debatten (se kapitel 2.1) Produktivitetskommissionens afrapportering 33

35 Analyserapport 1: Danmarks produktivitet - hvor er problemerne? Analyserapport 1, Danmarks produktivitet hvor er problemerne? var den første delrapport i en række af seks. Med den tog kommissionen det første spadestik i analysen af, hvor de største problemer for produktivitetsudviklingen ligger i dansk økonomi. Rapporten har et særligt fokus på den private sektor, og den har desuden et særskilt fokus på udfordringerne ved at måle produktivitet. Publikationer: Analyserapport 1: Danmarks produktivitet - hvor er problemerne? - april 2013 Baggrundsmateriale: Måling af produktivitet i den offentlige sektor Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Deflateringsmetoder i bygge- og anlægsbranchen og i de private serviceerhverv Investeringer i Danmark: Investeringskrise i Danmark? af Modelgruppen, Danmarks Statistik Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen af De Økonomiske Råds Sekretariat Analyserapport 2: Konkurrence, internationalisering og regulering. Analyserapport 2, Konkurrence, internationalisering og regulering var den anden analyserapport. Den kom med anbefalinger til at styrke produktiviteten gennem konkurrence, internationalisering og bedre regulering. Publikationer: Analyserapport 2: Konkurrence, internationalisering og regulering, maj 2013 Baggrundsrapporter udarbejdet af Copenhagen Economics: Barriers to productivity growth in business services Productivity gains in Danish network industries Barriers to productivity growth in the retail sector Regulation and productivity in the private service sectors Centrale aktørers bidrag til debatten (se kapitel 2) 34 Produktivitetskommissions afrapportering

36 Analyser af produktivitet i den offentlige sektor. De indledende analyser af produktiviteten i den offentlige sektor blev publiceret i et debatoplæg og et arbejdsnotat, der blev offentliggjort på Folkemødet 2013 sammen med casesamlingen Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor. Casesamlingen, der er lavet af Mandag Morgen for Produktivitetskommissionen, indeholder 18 eksempler på, hvordan produktiviteten kan løftes i den offentlige sektor ved at løse opgaverne lidt smartere. Analyser: Produktivitet i den offentlige sektor - hvor er problemerne? Fokus på Resultater i den Offentlige Sektor, Debatoplæg til Folkemødet på Bornholm 2013, juni 2013 Casesamling: Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsrapporter: Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd, Jørgen Grønnegård Christensen, maj 2013 Udviklingen i styringen af den offentlige sektor, Carsten Greve og Niels Ejersbo, 2013 Styring af den offentlige sektor: incitamenter, motivation og normer, Lotte Bøgh Andersen, december 2012 Trivsel og produktivitet to sider af samme sag, En gennemgang af den internationale litteratur om social kapital, arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet i ydelserne, Tage Søndergård Kristensen, december 2012 Kommunale serviceniveauer og produktivitet, KORA, juni 2013 Notat om kommunal benchmarking: service og produktivitet i 94 kommuner, KORA, august 2013 Bilag 1: Uddybende resultater, kommunale serviceniveauer og produktivitet Bilag 2: Kommunal service og produktivitet, individuel rapport Analyserapport 3: Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor. Analyserapport 3, Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor var den tredje egentlige analyserapport. Rapporten byggede videre på analyserne, der er beskrevet ovenfor, og kom også med anbefalinger til, hvordan den offentlige sektor kan blive mere effektiv med bedre styring og ledelse, og ved at skabe bedre rammer for motiverede medarbejdere. Analyserapport 3: Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor, september 2013 Baggrundsrapport: Overenskomster, arbejdstid og løndannelse i den offentlige sektor Produktivitetskommissionens afrapportering 35

37 Analyserapport 4: Uddannelse og Innovation Analyserapport 4 om Uddannelse og innovation stillede skarpt på produktiviteten i det danske uddannelsessystem. Den zoomede samtidig ind på innovationspolitikken. Rapporten kom med anbefalinger til, hvordan produktiviteten kan øges gennem bedre uddannelse og bedre rammer for innovation. Analyserapport 4, Uddannelse og innovation, december 2013 Baggrundsnotater: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Undervisningstimer på universitetet Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Analyserapport 5: Infrastruktur Analyserapport 5, Infrastruktur handlede om, hvordan vi kan øge produktiviteten ved at udbygge og anvende infrastrukturen med omtanke. Rapporten kom med konkrete anbefalinger til, hvordan dette kan ske. Analyserapport 5, Infrastruktur, januar Analyserapport 6: Offentlig-privat samarbejde Analyserapport 6, Offentlig-privat samarbejde var Produktivitetskommissionens sjette og sidste analyserapport. Rapporten kom med anbefalinger til, hvordan offentlig-privat samarbejde kan bidrage til at øge effektiviteten i den offentlige sektor. Sammen med rapporten blev casesamlingen Offentlig-privat samarbejde om velfærd offentliggjort. Casesamlingen er lavet af Mandag Morgen og Deloitte for Produktivitetskommissionen og samler aktuelle eksempler på samarbejde med private aktører både svenske og danske inden for velfærdsområdet. Analyserapport 6, Offentlig-privat samarbejde, februar Casesamling: Offentlig-privat samarbejde om velfærd Bidrag fra interessenter (se kapitel 2). 36 Produktivitetskommissions afrapportering

38 Slutrapport: Det handler om velstand og velfærd Slutrapporten var kommissionens sidste publikation. Den indeholdt en sammenfatning af de hidtidige analyser og anbefalinger samt helt nye om skat, de offentlige udgifter og energi. Overblikskapitlet blev udgivet som en selvstændig publikation. Slutrapport, Det handler om velstand og velfærd, marts Baggrundsrapport, Skat og produktivitet. Baggrundsrapport, Energisektoren. Baggrundsrapport, Produktiviteten i den offentlige sektor. Baggrundsrapport, Danmarks produktivitet - Nye data og alternative opgørelsesmetoder. Pressemøder Produktivitetskommissionen har primært benyttet sig af pressemøder, når nye rapporter skulle offentliggøres. På den måde er der skabt et dialogisk rum for formidlingen, hvor pressen har haft mulighed for at stille spørgsmål og få svar. Ingen regel uden undtagelse Produktivitetskommissionens første analyserapport, Analyserapport 1, blev offentliggjort alene på Produktivitetskommissionens hjemmeside. Det skete den 9. april Pressemøderne blev holdt i Bredgade 38 pånær pressemødet ved Folkemødet på Bornholm og det afsluttende pressemøde, som løb af stablen i Fællessalen på Christiansborg. PRESSEMØDE I FORBINDELSE MED ANALYSERAPPORT 3. Produktivitetskommissionens afrapportering 37

39 Pressemøderne fandt sted: 22. oktober 2012 (debatpublikation) 30. maj 2013 (Analyserapport 2) 15. juni 2013 på Folkemødet på Bornholm (analysepakke om den offentlige sektor) 9. september 2013 (Analyserapport 3) 17. december 2013 (Analyserapport 4) 8. januar 2014 (Analyserapport 5) 17. februar 2014 (Analyserapport 6) 31. marts 2014 (Slutrapport) ØVERST: PRESSEMØDE I FORBINDELSE MED ANALYSERAPPORT 4. NEDERST: RESSEMØDE I FORBIN- DELSE MED SLUTRAPPORTEN. 38 Produktivitetskommissions afrapportering

40 Sekretariatet bag Sekretariatets ansatte Medarbejdere i Produktivitetskommissionens sekretariat HOLDBILLEDE Niels C. Beier, sekretariatschef, Eva Rytter Sunesen, chefkonsulent, Morten Spange, chefkonsulent, Asger Moll Wingender, specialkonsulent, Dennis Bøgh Kildetoft, fuldmægtig, Peter Sonne-Holm, fuldmægtig, Peter Brinch Jensen, fuldmægtig, Camilla Severin Madsen, kommunikationsmedarbejder, fuldmægtig, Kristian Kolstrup, konsulent hos Incentive, tilknyttet fra Torsten Sparsø, fuldmægtig, Anne Brenøe Hoffmann, studentermedhjælper, Bjørn Bjørnsson Meyer, studentermedhjælper, Julie Marx, studentermedhjælper, Peter Skjoldager, studentermedhjælper, Produktivitetskommissionens afrapportering 39

41 Lånte medarbejdere Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udlånt fire medarbejdere til Produktivitetskommissionen i perioden Det gælder: Eva Rytter Sunesen, chefkonsulent Dennis Bøgh Kildetoft, fuldmægtig Catrine Madelaire, fuldmægtig Lauge Rasmussen, fuldmægtig SEKRETARIATET TIL PRESSEMØDE. NYHEDERNE NÅR HURTIGT UD. 40 Produktivitetskommissions afrapportering

42 Bilag 1 Kommissionsmøder KOMMISSIONSMØDER juni 25. januar 15. januar Internater november april november august 8. februar 29. januar 19. september 20. februar 19. februar 5. oktober 13. marts 25. februar 23. oktober 3. april 5. marts 21. december 19. april 12. marts - 3. maj 19. marts maj 24. marts maj 27. marts maj juni juni august september oktober oktober november december december - Produktivitetskommissionens afrapportering 41

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder EU som løftestang for vækst i Danmark - arrangementet i billeder Godt 130 deltog i DAcoB og EU-repræsentationens debatarrangement om EU som løftestang for vækst i Danmark. Debatpanellet bestod af uddannelses-

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation ved VUC årsmøde Produktivitetskommissionens analyserapport Uddannelse og innovation 4. april 2014 Philipp Schröder Professor, Aarhus Universitet Medlem af

Læs mere

SIRI-kommissionen Så industri 4.0 ikke kommer bag på Danmark. Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA

SIRI-kommissionen Så industri 4.0 ikke kommer bag på Danmark. Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA SIRI-kommissionen Så industri 4.0 ikke kommer bag på Danmark Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA TAK Agenda 1 Kort nyt fra IDA ny vision og ny strategi 2 Hvordan ser fremtidens

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

Produktivitet & den offentlige sektor

Produktivitet & den offentlige sektor Produktivitet & den offentlige sektor Torsdag den 11. april 2013 Martin Madsen (AE) Disposition Generel kommentar om vigtigheden af Produktivitetskommissionens arbejde Kommissionens hovedkonklusion: Synderen

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Konkurrence, vækst og velstand

Konkurrence, vækst og velstand Konkurrence, vækst og velstand Professor Philipp Schröder, PhD Aarhus Universitet, medlem af Konkurrencerådet Årsdage for offentligt indkøb - 2. marts 2017 Konkurrence? Vækst og velstand BNP=Værditilvækst

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling

FL København. - nye strukturer? nye muligheder. Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? - sammen om ligestilling 2015 FL 2015 - København - sammen om ligestilling - nye strukturer? nye muligheder for kvinder? Bridging the Gender gap i fremtidens fagbevægelse? Baggrund: Fagbevægelsen, og især de kvindedominerede forbund,

Læs mere

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet Page 1 of 6 Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 8. Bilag 3 Om kvalitetsudvalget Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget) blev nedsat af regeringen i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd?

Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? NYHEDSBREVET DANSKE REGIONER UDKOMMER HVER 14. DAG NR 4 20. MARTS 2013 SUNDHEDS-IT Hvordan sikrer vi tryg digital velfærd? Regeringen, Danske Regioner og KL vil senere på året præsentere en samlet strategi

Læs mere

Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor

Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor Produktivitet også en udfordring for den offentlige sektor Hvem er KORA? Dannet 1. juli, 2012 En fusion af: DSI AKF KREVI Pt ca. 100 medarbejdere økonomer, politologer, sociologer, antropologer, psykologer

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN

Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. SPK 15. januar 2014. 70.D.7.a.DAN Eksportrådet The Trade Council Til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 29. april 2014 Tid: Kl. 15.00-17.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-04 Afbud: Henrik Kolind Carsten Sand Nielsen Søren S. Steensen Lars

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Kommissorium Oktober 2013 Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser Med målsætningerne om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 60 pct. en videregående

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Interesseorganisationerne:

Interesseorganisationerne: Interesseorganisationerne: Stadig privilegeret adgang? Peter Munk Christiansen 20. august 2010 Interesseorganisationerne: Stadig privilegeret adgang? 1. Hvorfor er spørgsmålet interessant? 2. En politisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra 2012 Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Januar 2017 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor der

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Magistraten Drøftelse Kommunikationsplan for lancering af debatoplægget Kommune forfra Aarhus gentænker velfærden I forlængelse af drøftelsen af debatoplægget Kommune

Læs mere

Oplysninger om de særlige rådgivere

Oplysninger om de særlige rådgivere Oktober 2017 Oplysninger om de særlige rådgivere De konkrete lønninger, der oplyses i det følgende, er anført som den enkelte særlige rådgivers faste årsløn ekskl. pensionsbidrag. I de tilfælde, hvor der

Læs mere

Velkomst - 3 år med Videnscenter for Software. Mogens Kühn Pedersen Fmd. Følgegruppen

Velkomst - 3 år med Videnscenter for Software. Mogens Kühn Pedersen Fmd. Følgegruppen Velkomst - 3 år med Videnscenter for Software Mogens Kühn Pedersen Fmd. Følgegruppen Hvorfor Open Source? Anskaffe sig billigere software? Anskaffe sig nye stjerneprodukter? Undgå administration af komplicerede

Læs mere

Produktivitet i det offentlige Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Produktivitet i det offentlige Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Produktivitet i det offentlige Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Indlæg på DIs konference Technology Talks den 25. april 2013 En effektiv offentlig sektor er uhyre vigtig, fordi..

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Til interessenterne på vedhæftede liste 6. april 2016 Sag 2016-1425, 2016-465 og 2016-1158 Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller KKR Syddanmark november 2014 Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller 1 Kort om SDEO Formål: vækst, innovation og udvikling i Syddanmark Målgruppe: virksomheder, regionen, kommuner, offentlige institutioner,

Læs mere

OECONKONFERENCE 2013 produktivitet, produktivitet og PRODUKTIVITET. Lørdag d. 28. september

OECONKONFERENCE 2013 produktivitet, produktivitet og PRODUKTIVITET. Lørdag d. 28. september OECONKONFERENCE 2013 produktivitet, produktivitet og PRODUKTIVITET Lørdag d. 28. september BEMÆRK Konferencen holdes på Fuglesangs Allé og ikke i universitetsparken som tidligere. Velkommen til en dag

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Troværdighed og Karisma. Politikere September 2013. Troværdighed og Karisma. TNS 24. september 2013 59472

Troværdighed og Karisma. Politikere September 2013. Troværdighed og Karisma. TNS 24. september 2013 59472 Politikere September 2013 Contents 1 Metode 3 2 Sammenfatning 7 3 Resultater - Alle 11 4 Målgrupper 15 2 1 Metode Metode Emne: Metode: for partiledere og udvalgte folketingspolitikere GallupForum web interviews

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Troværdighed og Karisma. Politikere Marts 2013. Troværdighed og Karisma. TNS 6. marts 2013 59155

Troværdighed og Karisma. Politikere Marts 2013. Troværdighed og Karisma. TNS 6. marts 2013 59155 Politikere Marts 2013 Contents 1 Metode 3 2 Sammenfatning 7 3 Resultater - Alle 11 4 Målgrupper 15 2 1 Metode Metode Emne: Metode: for partiledere og udvalgte folketingspolitikere GallupForum web interviews

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense

Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense LIF-temadag Hvem skal lede den kommunale tandpleje? Torsdag 1. december 2011 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel, Odense Velkommen til LIF temadag i Odense. Den offentlige sektors vilkår er under stadig

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan?

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Referat fra konference på Christiansborg, 27. oktober 2005 Dansk Neurologisk Selskab Forskere, patientforeninger, industri og politikere

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Fremtidens løfterige forskningsområder i en dansk sammenhæng

Fremtidens løfterige forskningsområder i en dansk sammenhæng Fremtidens løfterige forskningsområder i en dansk sammenhæng PPP-disposition: 1) Baggrund, formål, proces og resultat 2) Fremtidens intelligente og grønne transport 3) Modtagelse og anvendelse Baggrund:

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Siri-kommissionen Kunstig intelligens udfordring til Danmark

Siri-kommissionen Kunstig intelligens udfordring til Danmark Siri-kommissionen Kunstig intelligens udfordring til Danmark Hvad betyder digital disruption for arbejdsmarkedet og uddannelse? ( Future of Jobs, World Economic Forum, 2016) 5,1 mio. tabte jobs på verdensplan

Læs mere

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14.

Produktivitetsudviklingen i danske brancher. Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. Produktivitetsudviklingen i danske brancher Peter Birch Sørensen, formand for Produktivitetskommissionen CEPOS vækstkonference, 14. december 2012 Nyt arbejdstidsregnskab fra Danmarks Statistik Danmarks

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Vækst i velstand på 90 mia. kr. via arbejdsmarkedsreformer kendte produktivitetsreformers 25-08-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere