n n ' 8 DK Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D E 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3"

Transkript

1 WS101651W omska SEPBARCOE 0U121 Syddjurs Kommue Hovedgade Røde Telefo Kommues av og adresse Syddjurs Kommue Borgerservice Hovedgade Røde ' 8 K Udfyldes af kommue Ejedomsummer Byg r Side/dørr Ejerlejlighedsr Modtaget dato Vejkode Husr B Etage Byggesagsummer Asøgig om byggetilladelse/ Ameldelse af byggearbejde Ejedomme Adresse Khthøj 2 Postr 8420 Matrikelummer 56 Æ, ej ret By, Tved By Kebel Ejerlav Byggeets type E Evt Garage eller carport O vhus O Udtius O Uder 50m2 Uder 50 m2 Uder 50m2 Udestue (uopvarmet) Aeks, udestue (opvarmet) O O O Over 50 m2 Over 50 m2 Over 50 m2 Overdækket terasse og adre overdækiger Altaer Ombygig ude arealudvidelse Nedvig Ædret avedelse Adet ærmere beskvelse at det arbe de der øskes udført m HVIS ædret avedelse beskriv ærmere Eksisterede garage Hvis adet beskv ærmere Efamiliefius eller tilbygig tiertil Sommertius eller tilbygig tiertil Rækketius eller tilbygig hertil Tofamiliehuse (vadret lejlighedsskel) Etageboligbygge Idust- eller lagerbygig (ukompliceret bygge) Idust-, erhvervs- eller istitutiosbygge (kompliceret bygge) Avls- og dftsbygiger Gylletake, plasiloer, korsiloer ol Vidmøller Telemaster/ateer øske ædret til beboelse. Se vedlagte brev Nr 770 afolo - ISO ISO Side 1 af 7 01/2011

2 WS101651W omska SEPBARCOE 0U121 ispesatio Kræver byggeet dispesatio/tilladelse O \ ( ) J O Ved Ikke Hvis ja Tiglyste deklaratioer 1 Bygigsreglemet ' Byggelov I I Lokalpla y Servitutter Adet (fx frediger bygge- og beskyttelsesliier) ~1 Byplavedtægt Hvis adet beskv ærmere Se vedlagte brev Kræver byggeet ladzoetilladelse O Nej O Ja (J) Ved Ikke Bilag Markér de bilag du har vedlagt/vedhæftet asøgige Situatiospla Plategig Kotepla ved ybyggeri Facadetegig Sittegig ved ybygge/større tilbygiger Bradforhold ved avlsbygiger Afløbspla ved kompliceret bygge XI Adre bilag Evt bemærkiger til bilag u m m Varmetabsberegig ved kompliceret bygge Statiske beregiger Byggepladspla Miljøgodkedelse Fuldmagt, hvis asøger ikke er ejer Begrudet dispesatiosasøgig Ladzoe asøgig Byggeskadeforsikrmg- ku ved y bebyggelse hovedsagelig til beboelse Vedlagt dokumetatio for, at et forsikigsselskab har afgivet tilbud på byggeskadeforsikg I Vedlagt erklæg ved fravalg af byggeskadeforsikg Opvarmigsform Fjervarme Cetralvarme Ove (kakkelov kami brædeove ol) Ige opvarmig Hvis adet afør opvarmigsform Adet Q Varmepumpe Oordvarme luft til luft) Cetralvarme (2 fygsefieder) Elove elpaeler Gasradiator Nr 770 afolo - ISO ISO Side 2 af 7 01/2011

3 WS101651W omska SEPBARCOE 0U121 Supplerede opvarmigsform Varmepumpealæg Ove til fast brædsel (brædeov o lig ) Ove til flydede brædsel Solpaeler Pejs Gasradiator Elove, elpaeler Biogasalæg Ige supplerede opvarmig Beskvelse Adet Ejer (privatperso) Nav Liselotte og Jes Erik Fisker Adresse Højtoftevej 16 Postummer By Skaderborg Virksomhed (udfyldes ku hvis asøger ikke er privatperso) Nav Telefoummer Mobilummer CVR-ummer Kotaktperso Adresse Postummer By Telefoummer Mobilummer Asøger (udfyldes ku hvis asøger ikke er ejer) Nav Tegestue Kotaktperso Stee Pederse Adresse Plutovej 6 Postummer stee(g)thyrsted-pederse.dk By Højbjerg CVR-ummer (ku ved virksomfied) Telefoummer Mobilummer Hvis der er tale om e ejerforeig Ejerforeiges av Formades av Adresse Postummer By Telefoummer Mobilummer ( Nr 770 afolo - ISO ISO Side af 7 01/2011

4 WS101651W omska :17 SEPBARCOE: 0U121 ato og uderskrift (asøger) ato og uderskrift (ejer) ato Uderskrift ( Nr. 770 afolo - ISO ISO Side 4 af 7 01/2011

5 WS101651W omska SEPBARCOE 0U121 Asøgig om byggetilladelse/ameldelse af byggearbejde Vejledig Følgede byggearbejder må ikke påbegydes ude tilladelse fra kommualbestyrelse: Et byggearbejde må ikke påbegydes ude tilladelse fra kommualbestyrelse med midre adet er bestemt i BR10, kap 1 6 og kap 1 7, stk Asøgig om byggetilladelse og ameldelse af bygge skal være skftlig og skal idsedes til kommualbestyrelse Asøgige eller ameldelse og supplerede asøgigsmateale ka idgives i digital form, såfremt kommualbestyrelse har mulighed for at modtage og læse sådae elektroiske dokumeter og tegigsmateale Kommualbestyrelse ka fastsætte ærmere tekiske krav til bruge af digital kommuikatio på kommues hjemmeside, heruder om avedelige typer af digitale sigaturer et er kommualbestyrelse, der afgør, om matealet ka idsedes i digital form a de ekelte kommue tekisk skal kue modtage de digitale meddelelse, ka kommualbestyrelse fx fastsætte ærmere krav til formatet af de digitale meddelelse og stille krav om, at der ku må avedes bestemte typer digital sigatur ide for det sikkerhedsiveau, der er fastsat i bestemmelsere Asøgige eller ameldelse skal dateres og uderskves af ejere Hvis ejere idgiver asøgige i digital form, skal de være forsyet med e digital sigatur med e sikkerhed, der midst er på iveau med OCES-sigature HVIS asøgige eller ameldelse ikke er uderskrevet af ejere eller forsyet med ejeres digitale sigatur, skal asøgere på ade måde dokumetere si ret til at udføre arbejdet Visse typer af bygge kræver ikke byggetilladelse, me skal ameldes Og adre typer af bygge skal der hverke søges om tilladelse til eller ske ameldelse af et drejer sig om ombygiger og adre foradger i midre bygiger og ftliggede efamiliehuse mv et samme gælder for visse byggearbejder ved småbygiger på højst 10 m, ved åbe svømmebassier, havepejse, terrasser I tilkytig til efamiliehuse og sommerhuse, byggearbejder ved campighytter og koloihavehuse, tørgsalæg for kor, frø og adre afgrøder, visse F- gastake, satellitateer med e diameter på højst 1,0 m og CE-mærkede tagateer, kostruktioer og alæg til visse typer af forskellige publikumsrettede servicefuktioer, og edelig ombygiger og adre foradger I beståede bebyggelse, som betyder oget for eergiforbruget, og som er omfattet af byggeloves 2, stk 1, litra e Hvis du er i tvivl, så spørg dm kommue Byggearbejder, der skal søges om tilladelse til er skal søges om byggetilladelse for midre bygiger og ftliggede efamiliehuse mv (kap 1 1, BR 10) og sammebyggede efamiliehuse, avls- og dftsbygiger samt visse idust- og lagerbygiger (kap 1 2, BR 10) E asøgig om byggetilladelse skal ormalt ideholde følgede 1) Nødvedige oplysiger til idetifikatio af ejedomme, bygige eller ehede 2) Oplysig om de påtækte beyttelse af bebyggelse og ved ombygig og ædret avedelse, oplysig om hidtidig beyttelse ) Oplysiger til registreg af sage i Bygigs- og Boligregistret (BBR) 4) Såfremt projektet er i strid med bestemmelser i byggelove, bygigsreglemetet servitutter og adre byggeforskfter oplysig herom med e begrudet asøgig om de ødvedige dispesatioer eller tilladelser Ved byggeri i medfør af kap 1 1 og 1 2, skal der ved færdigmeldig idsedes tekisk dokumetatio Også for øvge bebyggelser (kap 1, BR10) - såkaldt kompliceret bygge - skal der søges om byggetilladelse et gælder fx butikker, kotorbygge, skoler, istitutioer og etagebygge mv Asøgige skal ideholde e tydelig beskvelse af det arbejde, der skal udføres e skal ud over ove for ævte ormalt ideholde 1) Oplysig om, hvorvidt byggearbejdet er projekteret efter de lempeligere bestemmelser for ombygigsarbejder, jf bygigsreglemetet kap 1 2) Oplysiger om, hvorda der er truffet forastaltiger, som af hesy til klimatiske forhold er ødvedige for e forsvarlig udførelse ) Oplysiger for ye bygiger omfattet af eergirammer, jf bygigsreglemetet kap 7 2 HVIS det skøes af kommue, ka der kræves statisk dokumetatio i overesstemmelse med kap 4 og kap 5 Asøgige skal ideholde e redegørelse for de eksisterede bygigskostruktioer og øvge bygigsmæssige forhold, som er af betydig for sages behadlig Asøgige skal være bilagt relevat tegigsmateale med agivelse af målestoksforholdet i eksemplarer og skal ideholde ehver oplysig af betydig for sages behadlig Såfremt der er tale om alt adet bygge ed midre bygiger og efamiliehuse (kap 1 1) ka der, hvis det skøes af kommue, også kræves følgede dokumetatio Nr 770 afolo - ISO ISO Side 5 af 7 01/2011

6 WS101651W omska SEPBARCOE 0U121 Asøgig om byggetilladelse/ameldelse af byggearbejde 1) Bradtekisk dokumetatio for bygiges udformig og grudlaget for de valgte bradsikkerhedstiltag 2) okumetatio for, hvorda kotrol og vedligeholdelse af de bradtekiske istallatioer og bygigsdele vil blive geemført ) E sagkydig erklæg vedrørede de bradtekiske dokumetatio, jf r 1 og 2 Udgiftere hertil afholdes af asøgere 4) Attesteg af e ladispektør Byggearbejder, der skal ameldes Følgede byggearbejder ka udføres efter ameldelse til kommualbestyrelse (kap 1 5, BR10) - Garager, carporte, udhuse, dvhuse, overdækkede terrasser og ligede bygiger samt tekikhuse til elektroiske kommuikatioset eller tjeester på højst 50 m - Tilbygiger til sådae bygiger, år arealet efter tilbygige højst er 50 m - Ekeltståede ombygiger og adre foradger i bebyggelser, der alee vedrører e ekelt boligehed eller e ekelt erhvervsehed på højst 150 m e ekeltståede ombygig eller foradg må ikke medføre e udvidelse af arealet - Vidmøller - Satellitateer med e diameter på over 1,0 m - Udedørs alæg til opbevag af husdyrgødig, kor og foder samt befæstede pladser Har kommualbestyrelse ikke reageret ide 2 uger fra de dag, ameldelse er modtaget, ka byggearbejdet påbegydes For garager, carporte, udhuse, dvhuse og ligede midre bygiger samt om- og tilbygiger heraf år arealet ikke overstiger 50 m skal ameldelse alee ideholde oplysiger, om bygigsregulerede bestemmelser Ameldelse skal ideholde oplysiger om post- eller BBR-adresse og matkelbetegelse Ameldelse skal ideholde e tydelig beskvelse af det arbejde, der skal udføres, og vedlægges tegig med målestoksagivelse og beskvelse, der viser bygiges beliggehed på grude, des højde, lægde og bredde, des afstad til skel og adre bebyggelser på grude samt valg af matealer til ydervægge og tagdækig Ved vidmøller skal ameldelse tillige vedlægges ødvedige tilladelser efter ade lovgivig Ved ekeltståede ombygiger og foradger i etagebolig- og erhvervsbygge skal ameldelse tillige vedlægges tegig af kostruktioer, der ombygges, ye istallatioers tilslutig til eksisterede faldstammer, oplysig om hidtidig beyttelse, oplysig om byggearbejdet er projekteret efter de lempeligere ombygigsbestemmelser, bilagt redegørelse for de eksisterede kostruktioer og øvge bygigsmæssige forhold af betydig for sages behadlig Ved ateer skal ameldelse ud over oplysiger om ejedommes adresse og matkelbetegelse ideholde oplysiger om placeg af atee, højde- og afstadsforhold samt kostruktive forhold ved placeg på bygige HVIS byggearbejdet kræver dispesatio fra reglemetets bestemmelser, skal der søges herom i ameldelse, og arbejdet må først påbegydes, år ameldelsesfste er udløbet, og år dispesatioe er givet Forhold til ade lovgivig Ved bygge af begræset kompleksitet, som omtalt i BRIO, kap 1 1,1 2 samt kap 1 5, stk 5 gælder, at asøger selv er asvarlig for at udersøge om byggearbejdet er 1 std med ade lovgivig Hadicapkrav e såkaldte hadicapkrav har til formål at sikre, at bebyggelse ka beyttes af alle, også af persoer som - midlertidigt eller permaet - har gagbesvær eller må beytte kørestol Kravee har samme judiske gyldighed, som alle adre bestemmelser i bygigsreglemetet, og skal medtages ved byggeriets projekterig e krav, der sædvaligvis karakteseres som hadicapkrav, er følgede - Niveauf adgagsarealer - Porttelefoer og tilkaldealæg - Kørestolsegede wc-rum - Udformig afgage, ramper og trapper - Vær og hådlister - Størrelse af repos fora idgag og med ramper - Elevator i bygiger med etager og derover - Parkegspladser Byggeskadeforsikrig E bygherre, der opfører y bebyggelse hovedsagelig til beboelse, skal forsikre bebyggelse mod byggeskader okumetatio for modtaget tilbud på byggeforsikg skal medsedes asøgige/ameldelse er vil ikke være pligt til at tege e byggeskadeforsikg i de tilfælde, hvor forbrugere står for byggeprocesse og selv idgår aftaler med forskellige etrepreører om opførelse af bolige Gebyr Kommualbestyrelse ka beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og ameldelser efter reglemetet Gebyrer ka også kræves, selv om der meddeles afslag Kommualbestyrelse ka edvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispesatioer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller ameldelse Kommualbestyrelse ka beslutte, at der ikke skal opkræves gebyrer, eller at der ku skal opkræves gebyrer for visse sagstyper Kommualbestyrelse fastsætter beregigsmåde for gebyrer og gebyrstørrelse Hvis kommualbestyrelse beslutter, at der skal opkræves gebyr, skal der opkræves særskilte gebyrer for 5 forskellige kategoer af bebyggelse Gebyret forfalder til betalig, år tilladelse eller dispesatioe ka gives Bereges gebyret som et byggeomkostigsgebyr, forfalder gebyret, så sart gebyret ka bereges Ved ameldelser efter reglemetet forfalder gebyret til betalig ved idsedelse af ameldelse Kommualbestyrelse ka tilbageholde tilladelse eller dispesatioe, idtil gebyret er idbetalt Nr 770 afolo - ISO ISO Side 6 af 7 01/2011

7 WS101651W omska :17 SEPBARCOE: 0U121 Stregkode til Asøgig/Ameldelse af byggearbejde (BR08) Matrikelbetegelse 56 Æ, ej ret By, Tved Vi beder dig fremsede dee stregkode til kommue samme med de øvrige sider af blakette. stregkode ideholder de iformatioer, der er idtastet i blakette og scaes ved modtagelse i kommue. Oplysigere avedes ved de videre sagsbehadlig og letter herved sagsbehadleres arbejdsgag. ( Nr. 770 afolo-iso 9001-ISO Side 7 af 7 01/2011

8 WS101651W omska :17 SEPBARCOE: 0U121 faktiske afstad. Øvrige mål de iht. gis-kort og luftfoto fra Klithøj 2, Kebe Arkitekt Igeiør Eme Situatiospla ato 01.12,2012 MAI 1;200 Teget af Kotrol Godkedt Tegig 1.001

9 WS101651W omska SEPBARCOE 0U121 Ny BS60 ydervæg (gavltrekat) Over eksisterede ydervæg af 20 mm Leca-blokke udføres y gavl-trekat som BS60-ydervæg Eksisterede gavlbeklædig erstattes af beklædig som klasse A, eterit eller ligede Beklædes dog ige udvedig med træ som øvrige facader Idvedig udføres, i forbidelse med efterisolerig af eksisterede ydervæg, stålskelet med isolerig er afsluttes idvedig med 2 x 1 mm gips Klithøj 2, Kebe Arkitekt Igeiør Sags r Sags r Eme Stuepla, ikke målsat idretig ato m\ 1 75 Teget af Kotrol Godkedt Tegig

10 WS101651W omska :17 SEPBARCOE: 0U121 Yriervaae. eksisterede: 2 lag pap 18 mm x-fiér 50x125 mm spærhoveder Ydervægge, eksisterede: 2 lag pap 18 mm x-fiér 50x125 mm spærhoveder 50 mm vetilatio 75 mm isolerig 75 mm krydsforskallig med 75 mm isolerig 2x1 mm gips YdervBaae. eksisterede: Puds 20 mm Lecablokke Ydervagge, fremtidig: 21 mm bræddebektedig, fer og ot 25x50 mm afstadslister Puds 20 mm Lecablokke 150 mm isolerig 95 mm stålskelet med isolerig 12 mm x-fiér 1 mm gips Terrædek. eksisterede: Herregårdsste Afretigssad Stobilgrus Terredffik. fremtidig: 22 mm trægulv trilydsregulerede udertag, damptæt 50 mm slidlag 80 mm råbeto 250 mm polystyre Afretigssad Sit A-A <IIthøj 2, Kebe Arkitekt Igeiør Eme Sit AA ato Mdl 1;50 Teget af Kotrol Godkedt Tegig 1.200

11 WS101651W omska SEPBARCOE 0U121 Sydfacade <IIthøj 2, Kebe Arkitekt Igeiør Eme Facade Syd ato 01.12,2012 Mdl 1:50 Teget af Kotrol Godkedt Tegig 1 00

12 WS101651W omska :17 SEPBARCOE: 0U121 ydervæg, stålskelet ed isolerig. 1 mm gips. er afsluttes idvedig ed 2 x Vestfacade Klithøj 2, Kebel Arkitekt Igeiør Eme Facade vest Mai 1:50 Teget af ato Kotrol Godkedt Tegig 1.01

13 WS101651W omska :17 SEPBARCOE: 0U121 Nordfacade Klithøj 2, Kebel Arkitekt Igeiør Eme Facade ord ato Mai 1:50 Teget af Kotrol Godkedt Tegig 1.02

14 WS101651W omska SEPBARCOE 0U121 Østfacade <lithøj 2, Kebe Arkitekt Igeiør Eme Facade øst ato Mai 1 50 Teget af Kotrol Godkedt Tegig 1 0

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

fl ' AUS d Syddjurs Kommune att.: Arkitekt Pernilla Mathiesen Hovedgaden Rønde

fl ' AUS d Syddjurs Kommune att.: Arkitekt Pernilla Mathiesen Hovedgaden Rønde fl ' AUS. 2012 Syddjurs Kommue d. 23.07.2012 att.: Arkitekt Perilla Mathiese Hovedgade 77 8410 Røde Vedr.: Svdvæget 8. Fuglslev. Ebeltoft - tilhørede Iree og Jør Guldholt Perilla Mathiese Ifølge aftale,

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Tænk arbejdsmiljø. Træsektionen. allerede i udbudsfasen

Tænk arbejdsmiljø. Træsektionen. allerede i udbudsfasen Foto: Bria Berg Træsektioe Træsektioe uder Dask Byggeri er med sie godt 2.500 medlemsvirksomheder de største sektio uder Dask Byggeri, og er desude e af de mere aktive sektioer med ege uderudvalg for tekik,

Læs mere

MODTAGET el Ændret anvendelse. Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde. el Overdækket terasse og andre overdækninger

MODTAGET el Ændret anvendelse. Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde. el Overdækket terasse og andre overdækninger lr Ui Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 53 50 00 Kommues av og adresse Udfyldes af kommue Modtaget dato jedomsummer Byg.r. Vejkode Husr. B tage Syddjurs Kommue Borgerservice Side/dø rr.

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Bilag 17, PIE tillæg - Særlige krav til revision af PIE virksomheder

Bilag 17, PIE tillæg - Særlige krav til revision af PIE virksomheder Bilag 17, PIE læg - Særlige krav revisio af PIE virksomheder A. Revisiospåtegig 1. Er det i revisiospåtegige agivet, af hvem der er udpeget som revisor? Edvidere hvorår og hvor læge de har være udpeget?

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Lokalplan-, delområde- og byggefeltregler. Plandata.dk

Lokalplan-, delområde- og byggefeltregler. Plandata.dk Lokalpla-, delområde- og byggefeltregler Pladata.dk Eksporteret de 30. april 2018 Idholdsfortegelse 1 Lokalpla... 3 2 Delområder og byggefelt... 9 2 1 Lokalpla plaid Alle Nej Plaid skal altid være udfyldt

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

Resultatoversigt for Retten på Bornholm

Resultatoversigt for Retten på Bornholm Resultatoversigt for Rette på Borholm BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

n n n n n n syddjurs Kommune Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Byggeriets type Kommunens navn og adresse Udfyldes af kommunen

n n n n n n syddjurs Kommune Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Byggeriets type Kommunens navn og adresse Udfyldes af kommunen w Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 53 50 00 Kommues av og adresse syddjurs Kommue SVDDJURS.PJSiSHJlIt Borgerservice ' INDGACT Hovedgade 77.-.«8410 Røde 0 2 kk 20H Modlaget dato Udfyldes

Læs mere

Naturgenopretning af Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å - projektering B ILAG 1. LER information. ALECTIA A/S Side 1

Naturgenopretning af Endrup Mølle Dambrug i Sneum Å - projektering B ILAG 1. LER information. ALECTIA A/S Side 1 Naturgeopretig af Edrup Mølle Dambrug i Seum Å - projekterig B ILAG 1 LER iformatio ALECTIA A/S Side 1 Til Graveaktør DONG Gas Distributio A/S Sødergade 50 6600 Veje Tlf 70 33 10 22 Fax 99 55 40 71 www.dogeergy.dk

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil.

SKAL DU BYGGE? Odense Kommune Byggesag. Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil. SKAL DU BYGGE? Enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse, samt om- og tilbygninger hertil teknologi- Odense Kommune Byggesag Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se,

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

Lokalplan nr. 391. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 391. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalpla r. 391 For et område til erhvervsformål ved Tøstrupvej syd for Ådum o Tillæ r. 59 til Kommuepla 2013-2025 Rikøbi-Skjer Kommue Ortofoto@Rikøbi-Skjer Kommue Rikøbi-Skjer Kommue 12. april 2016 Lokalplae

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com ESBILAC - modermælkserstatig til hvalpe VEJLEDNING De bedste start på livet, e yfødt hvalp ka få, er aturligvis at stille si sult med si mors mælk. Modermælk ideholder alt, hvad de små har brug for af

Læs mere

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler Udleverig af LER-oplysiger vedr. EergiMidt Eergi A/S og ekstere kuders vejbelysigskabler Kableres beliggehed og målsætig er ku vejledede. Plaere viser udelukkede kabeltracé. Hvis der øskes yderligere oplysiger

Læs mere

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler Udleverig af LER-oplysiger vedr. EergiMidt Eergi A/S og ekstere kuders vejbelysigskabler Kableres beliggehed og målsætig er ku vejledede. Plaere viser udelukkede kabeltracé. Hvis der øskes yderligere oplysiger

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011

Takster er i hele kr. hvis andet ikke er angivet BRUGERBETALINGER 2011 BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 2.989 Vuggestuer Heldags inkl.madordning, periode 1/1-31/7.2011 3.486 Heldags periode 1/8-31/12.2011 3.234 Børnehaver: Heldags

Læs mere

Service- og garantibetingelser

Service- og garantibetingelser DK Service- og garatibetigelser PIKO-vekselstrømsomformere Service- og garatibetigelser 5 års udskiftigsgarati PIKO-vekselstrømsomformer Kære kude! Med PIKO-vekselstrømsomformer har De erhvervet et kvalitetsprodukt.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nimerix pulver og solves til ijektiosvæske, opløsig i fyldt ijektiossprøjte Meigokokgruppe A, C, W-135 og Y kojugeret vaccie 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

2004/01064 Stenbjerg 002

2004/01064 Stenbjerg 002 2004/01064 Stenbjerg 002 Sag - Færdigbrev uden mangler Overskrift: Tilbygning på 14 m2 til carport EOM-opdateringer Anmelder Ejer Hirtshals Kommune; Rådhuset; 9850 Hirtshals Andre ejere CVR-nr. Ejendomsnr.

Læs mere

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn

Ejerforening. Ejerforeningens navn. Formandens navn Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Modtaget dato Kommunens navn og adresse Nyborg Kommune Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Forbeholdt kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Side/dørnr.

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgning nr. 2.1.7 Frikommune Viborg Titel på forsøg Byggesagsbehandling

Læs mere

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Sagsr. 00.01.00-A00-63-14 Dato 9-6-2015 Sagsbehadler Aette Wedt Opfølgig på budget 2015 Sudheds- og psykiatriudvalget Nedeståede oversigt viser de pukter på Sudheds- og psykiatriudvalget, som der formelt

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Uddaelsesparathed Vejledig om processere ved vurderig af uddaelsesparathed (UPV) og asøgig til ugdomsuddaelsere Uddaelsesparathed Vejledig om processere ved vurderig af uddaelsesparathed (UPV) og asøgig

Læs mere

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504)

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Gamle eksamesopgaver Diskret Matematik med Avedelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Istitut for Matematik& Datalogi Syddask Uiversitet, Odese Alle sædvalige hjælpemidler(lærebøger, otater etc.), samt

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

A14 4 Optiske egenskaber

A14 4 Optiske egenskaber A4 4 Optiske egeskaber Brydigsideks Når lys træffer e græseflade mellem to materialer, kastes oget af lyset tilbage (refleksio), mes oget går igeem græseflade med foradret retig (brydig eller refraktio).

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.3, 1.3.4, 1.5 stk. 1 nr. 5-9, stk. 6-9 Øvrige bebyggelser mv. Ansøgning om byggetilladelse Etageboliger, vandret lejlighedsskel. Ældreboliger, plejekrævende.

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og TIMEGLASSETS FASER: INTRO Itroe er et foto og ogle spørgsmål til hele kapitlet. Meige med itroe er, at du og di klasse skal få e ide om, hvad kapitlet hadler om, og hvad I skal lære. Prøv at svare på spørgsmålee

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning November 2011 Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt

Læs mere

PROJEKT OM SELEKTIV NEDRIVNING

PROJEKT OM SELEKTIV NEDRIVNING PROJEKT OM SELEKTIV NEDRIVNING Niels Trap Golder Associates A/S May 29 2018 Dakofa 1 PROJEKT OM SELEKTIV NEDRIVNING Miljøstyrelse har igagsat projekt om selektiv edrivig uder parterskabet om bæredygtigt

Læs mere

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK / -- MAG SYSTEM Gulvregørig Mag System Kocept 2 www.vermop.com Di fordel Mag System Iovativt og ekeltståede Mag System fra VERMOP står for e helt y måde at fiskere vaskbetræk på fremførere (eller skaftet)

Læs mere

Løsningsforslag til skriftlig eksamen i Kombinatorik, sandsynlighed og randomiserede algoritmer (DM528)

Løsningsforslag til skriftlig eksamen i Kombinatorik, sandsynlighed og randomiserede algoritmer (DM528) Løsigsforslag til skriftlig eksame i Kombiatorik, sadsylighed og radomiserede algoritmer (DM58) Istitut for Matematik & Datalogi Syddask Uiversitet Madag de 3 Jauar 011, kl. 9 13 Alle sædvalige hjælpemidler

Læs mere

Byggeri 2014. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2014. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2014 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Resultatoversigt for Østre Landsret

Resultatoversigt for Østre Landsret Resultatoversigt for Østre Ladsret BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

Udfyldes af kommunen. Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage. n Sommerhus eller tilbygning hertil. Etageboligbyggeri Over 50 m 2 D

Udfyldes af kommunen. Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage. n Sommerhus eller tilbygning hertil. Etageboligbyggeri Over 50 m 2 D Modtaget dato MODTAGET 19-02-2016 19.02.2016 Kommunens navn og adresse Syddjurs Kommune Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Vejkode Husnr. B Etage Hovedgaden 77 Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. ggesagsnummer

Læs mere

Resultatoversigt for RETTEN I HOLSTEBRO

Resultatoversigt for RETTEN I HOLSTEBRO Resultatoversigt for BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser i alt (N):

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Resultatoversigt for Retten i Aalborg

Resultatoversigt for Retten i Aalborg Resultatoversigt for Rette i Aalborg BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

Resultatoversigt for Retten i Århus

Resultatoversigt for Retten i Århus Resultatoversigt for Rette i Århus BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Lørdag de 20. jui 2015 Arr. Middelfart- og Fredericia Sejlklubber. 1 Regler 1.1 Sejladse sejles efter de i Kapsejladsreglere defierede regler ikl. Skadiavisk

Læs mere

Genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Geopretigspla for Ceter Familie og Hadicap, Rebild Kommue Med baggrud i Byrådets beslutig de 26. april 2012 omhadlede kvalitetsstadarder, admiistratiosgrudlag og kompeteceudviklig - samt aalyse fra hhv.

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Muligheder og visioner for monitering af anlægskonstruktioner

Muligheder og visioner for monitering af anlægskonstruktioner Muligheder og visioer for moiterig af alægskostruktioer Claus Vestergaard Nielse, Betocetret Dask Brodag de 31. marts 2009, Odese Dask Brodag, 31.03.2009 Claus V. Nielse, Betocetret INDHOLD Bæredygtighed

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling Gebyrvedtægt Byggesagsbehandling Gældende fra 1. februar 2016 Kapitel 1 Formål 1. Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at de kommuner der vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling

Læs mere

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram Jauar 2011 Garatibevis DS Trapezprofiler DS Siusprofiler DS Padeplader DS Tagstesprofiler DS Lysplader DS Tagredeprogram GARANTIBEVIS 2 Betigelser for opfyldelse af garativilkår at produktet ikke avedes

Læs mere

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy Nuace ecopy ShareSca Dokumetbehadlig i de digitale verde Documet capture & distributio Nuace ecopy Nuace ecopy, documet capture & distributio Itegratio af papirdokumeter i digitale arbejdsgage Med Nuace

Læs mere

OPFØRELSE AF CARPORT/GARAGE, BRÆNDESKUR, CY- KELSKUR OG OVERDÆKKET TERRASSE.

OPFØRELSE AF CARPORT/GARAGE, BRÆNDESKUR, CY- KELSKUR OG OVERDÆKKET TERRASSE. Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri Til ejendommens ejer c/o Claus Vett Kloster Kongelundsvej 609B 2791 Dragør 30. september 2013 edoc: 2013-0150815 OPFØRELSE AF CARPORT/GARAGE, BRÆNDESKUR,

Læs mere

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap Center for Byg og Bos høringspostkasse: hoeringbb@ebst.dk. Kopi til min@kemin.dk Lykke Friis, Klima- og energiminister og minister for ligestilling min@oem.dk Brian Mikkelsen, Økonomi- og erhvervsminister

Læs mere

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer Pcouter effektiv styrig af omkostigere Pcouter-programmer Pcouter, Itro De cetrale udskrivigsstrategi Pcouter er software til registrerig og kotostyrig af prit, og som sætter virksomheder i stad til at

Læs mere

Byggetilladelse til Gormsvej 25, 9492 Blokhus - Tilbygning til eksisterende sommerhus på ejendommen matr.nr. 74O Hune By, Hune.

Byggetilladelse til Gormsvej 25, 9492 Blokhus - Tilbygning til eksisterende sommerhus på ejendommen matr.nr. 74O Hune By, Hune. ETN Arkitekter ApS Søndergade 23 4800 Nykøbing F Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk 15-01-2016

Læs mere

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405

LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 Jimmies kiosk Grillbar Vangede Slagteren Munkekonditoriet LIDL, MUNKETORVET Matrikel 22P VANGEDE 20110405 2 BESKRIVELSE Det samlede bygningskompleks går over to etager plus etager. Mod vest fremstår bygningen

Læs mere

August 2012 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

August 2012 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E August 2012 AKTIVERING for dig uder 30 INDHOLD 1. Du er uder 25 år er ude uddaelse og har ige bør side 4 2. Du er uder 25 år er ude uddaelse og har bør side

Læs mere

Hvad må du bygge uden tilladelse?

Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvis du skal bygge Et byggeprojekt kan enten kræve anmeldelse eller byggetilladelse og i visse tilfælde ingen af delene. I denne pjece kan du læse om, hvad du som boligejer

Læs mere

Til - donationsansvarlige nøglepersoner og afdelings- og afsnitsledelser

Til - donationsansvarlige nøglepersoner og afdelings- og afsnitsledelser Til - doatiosasvarlige øglepersoer og afdeligs- og afsitsledelser Såda læser og bruger I jeres kvartalsrapport Orgadoatiosdatabase blev etableret som e atioal kliisk kvalitetsdatabase 1. april 2010. Data

Læs mere

Sådan gør du når du skal bygge

Sådan gør du når du skal bygge Vejledning Vejledning 3 Sådan gør du når du skal bygge Sådan gør du når du skal bygge Overordnede retningslinjer/lempelser i forbindelse med ukompliceret byggeri Carport Garage Nedrivning Overdækket terrasse

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

optipoint 500 Oplysninger og vigtige betjeningsprocedurer

optipoint 500 Oplysninger og vigtige betjeningsprocedurer optipoit 500 Oplysiger og vigtige betjeigsprocedurer PC (USB) Kommuikatiosplatform Hovedsæt Hådsæt optipoit sidemodul (f. eks. optipoit key module) optipoit adapter D Forklariger af tilslutigsmulighedere

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse på en ejendom i Gentofte Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en 1. sal på eksisterende bebyggelse på en ejendom i Gentofte Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. december 2005 J.nr.: 03-33/150-0392 MJE Afgørelse i sagen

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Når jeg skal opføre et udhus. eller lignende bygning. på højst 10 m²

Når jeg skal opføre et udhus. eller lignende bygning. på højst 10 m² Når jeg skal opføre et udhus eller lignende bygning på højst 10 m² -billede af et udhus på op til 10 m²- Kontaktoplysninger til Guldborgsund Kommune Byggeri: Tlf.: 5473 2500 Mailadresse: byggeri@guldborgsund.dk

Læs mere

Projekt 2.3 Det gyldne snit og Fibonaccitallene

Projekt 2.3 Det gyldne snit og Fibonaccitallene Projekter: Kapitel Projekt.3 Det glde sit og Fiboaccitallee Forslag til hvorda klasses arbejde med projektet ka tilrettelægges: Forløbet:. Præsetatio af emet med vægt på det glde sit.. Grppere arbejder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere