Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED"

Transkript

1 Kondenserende kedel med præmixbrænder Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for gassen (se side, pos. ) Åbn vinduerne Tænd/sluk ikke elektriske kontakter Sluk evt. åbne flammer Tilkald straks gasleverandøren Vedr.sikkerhedsforskrifter, se side. Installation og service må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør. Denne skal instruere brugeren i kedlens funktion og betjening. Fejlfri funktion garanteres kun når denne installationsvejledning samt betjeningsvejledning følges.

2 SIKKRHDSFORSKRIFTR Ved gaslugt: Sluk kedlen se side 9 Åbn vinduer og døre Tilkald gasleverandøren Installation, ændringer Installation samt ændringer på Deres kedel må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør. Der må ikke ændres på dele i aftrækssystemet. Kedlen må ikke være i drift uden vand. ksplosive og let brændbare stoffer Opbevar og anvend aldrig brændbare materialer (f. eks. papir, opløsningsmidler, lakker etc.) i nærheden af kedlen. Service Anlægget skal serviceres regelmæssigt. t årligt serviceeftersyn er nødvendigt. Vi anbefaler tegning af serviceabonnement. Der må kun monteres originale reservedele. Forbrændings-/rumluft For at undgå korrosion, skal forbrændings/rumluften være fri for aggressive stoffer. Som korrosions-fremmende kan f.eks. nævnes kulbrinteforbindelser, der indeholder klor eller fluorforbindelser, som kan være indeholdt i opløsningsmidler, lakfarver, lim, drivgasser og husholdningsrengøringsmidler. Rengøring af kappen Aftør kappen med en fugtig klud. Anvend aldrig skarpe eller ætsende rengøringsmidler Indholdsfortegnelse Side Kedeloplysninger Kedelbeskrivelse. Tilslutningstilbehør (se prisliste). Typeoversigt. Opbygning. l-diagram 6 Tekniske data. Z /- A. Z /- A 8 Opstillingsrum 9 Forskrifter 9 6 Installation 0 6. Generelt 0 6. Dimensioner 6. Montage 6. l-tilslutning 6. Nettilslutning 6.6 Tilslutning af centralvarmestyring 6. Tilslutning af indirekte opvarmet beholder med NTC føler Tilslutning af indirekte opvarmet beholder med beholdertermostat 6 Opstart med fabriksindstilling 8 Indstilling af gaskedel til anlægsbetingelserne 0 8. Mekaniske indstillinger 0 8. Indstilling af Bosch Heatronic 8.. Max. varmeydelse, servicefunktion Beholderopvarmningsydelse, servicefunktion. 8.. Max. fremløbstemperatur, servicefunktion. 8.. Pumpestillinger, servicefunktion. 8.. Pendlingsspærre 8..6 Skiftedifferencen ( t) servicefunktion Med vandlåsfyldningsprogram, servicefunktion Forøgelse af varmtvandsmængden (ZWBR) 9 Opstartsprotokol 8 0 Gasindstilling 9 0. Generelt 9 0. Kontrol af CO -værdierne 9 0. Gasombygning 0 CO og CO måling med indstillet varmeydelse Vedligeholdelse Oversigt over fejlkoder Indstillingsværdier for varme-/ beholderydelse 6. ZSBR/ZWBR - A 6. ZSBR - A 89

3 Kedeloplysninger G-type overensstemmelseserklæring: Denne kedel er i overensstemmelse med de gældende krav i de europæiske retningslinier 90/96/WG, 9//WG, //WG, 89/6/WG og de i Gtyperprøveattesten beskrevne typer. Den opfylder kravene til en kondenserende kedel iht forordningerne for varmeanlæg. Iht, stykke. i forordningerne til nyformulering af den. og ændring af den. forordning til gennemførsel af immissionsbeskyttelsesloven ligger kvælstofindholdet i røggassen under prøvebetingelser iht DIN 0, del 8, marts 990 udgave, under 80 mg/kwh.. Prod.-ID-Nr. ZSBR / ZWBR /- A, ZSBR /- A Kategori Kedelbeskrivelse C-008 AS 009 II LL B/P Kedeltype C X, C X, C X, C X, C 6 X, C 8 X, B, B Kondenserende kedel CRAPUR for centralvarmeopvarmning Miljøvenlig iht. RAL UZ6 (blå engel) Digital display Automatisk tænding Modulerende drift Fuldsikret via kontrolenhed med ioniseringsovervågning og magnetventiler Kedel for vægmontage, uafhængig af skorsten og rumstørrelse Min. cirkulationsvandmængde er ikke nødvendig for kedlens drift Velegnet for gulvvarmeanlæg Balanceret aftræk (dobbelt rør) for røggas/friskluft samt målestuds for CO /CO Regulerbar ventilator Temperaturføler og termostat for opvarmning Temperaturføler i fremløb og temperaturbegrænser i V strømkreds Cirkulationspumpe, to-trins Manuel udlufter - automatisk udlufter, trykekspansionsbeholder, sikkerhedsventil og manometer Tilslutningsmulighed beholder-ntc eller -termostat Røggastemperaturbegrænser (0 C) Beholderprioritering Hydraulikkontakt Vandlås, udløbsrør og vinkel medleveres Tilslutningsstudse med målestudse medle veres Gaskedel (ZWBR) Temperaturvælger for brugsvand Brugsvandstemperatur styret via NTC Varmtvandsprioritering Brugsvandsvarmeveksler Melding om varmtvandsbehov, CO og komfortdrift. Tilslutningstilbehør (se prisliste) Monteringsbeslag Serviceventiler med snavssamler Tilbehør nr. 08 (bøjning) for drift uden indirekte opvarmet beholder Aftrækstilbehør Klimaregulator for indbygning Ur for indbygning Rumtermostat. Typeoversigt ZSBR - A S... ZSBR - A S... ZWBR - A S... ZWBR - A S... ZSBR - A S... ZSBR - A S... Z = Centralvarmekedel S = Beholdertilslutning W = Varmeveksler for brugsvand B = Kondenserende teknik R = Modulerende - = Varmeydelse - kw - = Varmeydelse - kw - = Varmeydelse - kw - = Varmeydelse - kw = Naturgas = F-gas S.. = Specialnummer A = Kedel med blæser uden trækafbryder Typeformlen udvides med numre, som angiver gasfamilie. Nr. Wobbeindex Gasfamilie,8-, kwh/m Naturgas gruppe H,0 kwh/kg F-gas 89

4 . Opbygning ϑ ϑ ϑ O 6 0 CO Billede ZWBR ϑ CO O 8 Billede ZSBR 89

5 Målestuds Kontrolkasse. Ventilatormodul 6 Temperaturbegrænser i varmeveksler 6. Varmtvands NTC (ZWBR) 6. NTC-varmtvands standby Målestuds tilslutningstryk 8. Manometer 9 Overkogstermostat i fremløb Monteringsbeslag Vandlås med afløbstragt Sikkerhedsventil 8 Cirkulationspumpe med luftudskiller og hastigheder 0 Trykekspansionsbeholder 6 Ventil for kvælstofpåfyldning Automatisk udlufter (ZWBR). Manuel udlufter 9 Blandingskammer 9. Bimetal for forbrændingsluftskompensation 0 Brænder Ioniseringselektrode Tændelektrode Varmeveksler med kølet brændkammer 6 Temperaturføler i fremløb Centralvarme fremløb Varmt vand Gas 6 Koldt vand Centralvarme returløb 8 Afløb Magnetventil. Magnetventil Filter 6 Gasarmatur C Hovedventil 6 Fejlknap (reset) 6 Indstillingsskrue for min. gasmængde 66 Gasdrossel 69 Reguleringsventil Fremløb til beholder (ZSBR) Returløb fra beholder (ZSBR) 80 Dobbeltsædet ventil 8 Membraner 8 Magnetanker 8 Omstyringsmagnet 8 Bladfjeder 86 Omstyringsventil 8 Udligningsåbning 88 Hydraulikomskifter 90 Venturi (ZWBR) 9 Overtryksventil (ZWBR) 9 Vandmængyderegulator (ZWBR) 9 Membran (ZWBR) 9 Spindel med kontaktarm (ZWBR) 96 Mikroswitch (ZWBR) 9 Ventil for brugsvandsmængde (ZWBR) 98 Vandhus (ZWBR) Røgrør 6 Ventilator 8 Differenstryk omskifter 9 Luftkasse Studs for røggasmåling. Studs for forbrændingsluftsmåling Digital display Isoleret brugsvandsvarmeveksler 8 Kondensatafløb 89

6 . l-diagram U V CO V 0V 6 0 0V/AC L NNsLs LR M. Billede. Tændtrafo. Ventilatormodul 6 Temperaturbegrænser varmeveksler 6. Varmtvands NTC 6. NTC varme-standby styring (ZWBR) 9 Røggastemperaturbegrænser 8 Cirkulationspumpe Ioniseringselektrode Tændelektrode 6 Temperaturføler, fremløb Magnetventil. Magnetventil 6 Gasarmatur C 6 Fejlknap (reset) 8 Hydraulikomskifter ZWBR/ZSBR 96 Mikroswitch, vandkontakt (ZWBR) Hovedafbryder 6 Temperaturregulator for centralvarmefremløb Sikring T, A, AC 0 V Transformator 6 Bro ( lus ) 6 Ventilator 8 Differenstrykomskifter 8 6 M -./S 00 Stik 0 Tilslutning for beskyttelsesledning 0 Tilslutning beholder NTC for ZSBR 0 Temperaturregulator for brugsvand for ZWBR/ZSBR med beholder NTC Sikring T, A Sikring T 0, A Stikforbindelse for indbygningsautomatik TA Klemforbindelse for regulator Digital display 8 Stikforbindelse for kontaktur 9 Klemforbindelse for beholdertermostat ved ZSBR 8 Klemforbindelse AC 0 V 8. Bro ( lus ) 9 Stikforbindelse LSM 6 Kontrollampe for brænderdrift 6 Kontrollampe for net (tændt) 6 Skorstensfejerknap 66 Serviceknap 6 CO-knap 6 89

7 Tekniske data. Z /- A Kedeltype nhed ZSBR - A ZSBR - A Nominel varmeydelse 0/0 C 0/0 C 80/60 C kw kw kw,,9 0,,,9 0, Nominel varmebelastning kw,, Min. varmeydelse 0/0 C 0/0 C 80/60 C kw kw kw,,, Min. varmebelastning kw,9 (,9 ) ) 6, 6,0,,9 Max. beholderydelse kw,0 (,0 ) ), Max. beholderbelastning kw,, Vandindhold (centralvarme) liter 9, 9, Gastilslutningsværdier Naturgas H (Hn) = 9, kwh/m m / h, F-gas (H 0 =,0 kwh/kg) kg/h 0,9 Min. gastilslutningstryk Kode mbar 8- Kode mbar - Trykekspansionsbeholder Fortryk bar 0, 0, Total indhold (ZSBR) l 8 8 Max. fremløbstemperatur C ca. 90 ca. 90 Tilladt driftovertryk bar ltilslutning Spænding V-AC 0 0 Frekvens Hz 0 0 ffekt W 0 0 Beskyttelsesgrad IP XD XD Nettovægt kg Røggasværdier Røggasmassestrøm g/s, /,9, /,9 Røggastemperatur 80/60 C Nom./min.last C / 6 / 6 Røggastemperatur 0/0 C Nom./min.last C 6 / 6 / Resthøjde (incl. trykfald i friskluftledning) Pa 6 6 CO -værdi % 9,,0 Røggaskondensat Max. kondensatvandsmængde (ved t R = 0 C) l/h,, ph-værdi ca.,8,8 Godkendt iht G-gaskedelretningslinier (90/96/WG) og prn6 ) Fabriksindstilling 89

8 . Z /- A Kedeltype nhed ZSBR - A ZWBR - A Nominel varmeydelse 0/0 C 0/0 C 80/60 C kw kw kw,,,0 ZSBR - A ZWBR - A,,,0 Nominel varmebelastning kw,0,0 Min. varmeydelse 0/0 C 0/0 C 80/60 C kw kw kw,, 6,,9,8, Min. varmebelastning kw,,0 Max. beholderydelse kw,, Max. beholderbelastning kw,0,0 Vandindhold (centralvarme) liter 9, 9, Vandindhold (brugsvand ZWBR) liter,6,6 Gastilslutningsværdier Naturgas H (Hn) = 9, kwh/m m / h, F-gas (H 0 =,0 kwh/kg) kg/h,8 Min. gastilslutningstryk Kode mbar 8- Kode mbar - Trykekspansionsbeholder Fortryk bar 0, 0, Total indhold (ZSBR) l 8 8 Total indhold (ZWBR) l 0 0 Max. fremløbstemperatur C ca. 90 ca. 90 Tilladt driftovertryk bar ltilslutning Spænding V-AC 0 0 Frekvens Hz 0 0 ffekt W 0 0 Beskyttelsesgrad IP XD XD Nettovægt kg 66 / 66 / Varmtvand (ZWBR) Max. varmtvandsmængde (fabriksindstilling) l/min. 8 8 Max. varmtvandsmængde l/min. Indstillelig tappetemperatur C Max. brugsvandstryk bar 0 0 Min. tilslutningstryk bar 0, 0, Røggasværdier Røggasmassestrøm g/s,9 /,,9 /,8 Røggastemperatur 80/60 C Nom./min.last C / 6 / 6 Røggastemperatur 0/0 C Nom./min.last C 6 / 6 / Resthøjde (incl. trykfald i friskluftledning) Pa 6 6 CO -værdi % 9,,0 Røggaskondensat Max. kondensatvandsmængde (ved t R = 0 C) l/h,, ph-værdi ca.,8,8 Godkendt iht G-gaskedelretningslinier (90/96/WG) og prn6 8 89

9 Opstillingsrum Gaskedlen skal installeres iht det til enhver tid gældende Gasreglement og Bygningsreglement. Forskrifter Følgende forskrifter skal overholdes ved installation af gaskedlen. Indbygningsmål, se installationsvejledning for de enkelte aftrækstilbehør. F-gasanlæg under jordniveau Kedlen overholder kravene i TRF 996 afsnit, ved installation under jordniveau. Vi anbefaler installation af en magnetventil med tilslutning til LMS. Herved frigives F-gastilførsel kun under varmebehov. Forbrændingsluft For at undgå korrosion, skal forbrændingsluften være fri for aggressive stoffer. Som korrosionsfremmende kan f. eks. nævnes kulbrinteforbindelser, der indeholder klor eller fluorforbindelser, som kan være indeholdt i opløsningsmidler, lakfarver, lim, drivgasser og husholdningsrengøringsmidler. Gasreglementet afsnit A af juni 99. Bygningsreglementet for småhuse BR-S 98/BR 9. Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer. udg. NP-9-N. Dansk Ingeniørforenings almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg. udg. NP-8-B. Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg Publikation nr. Arbejdstilsynet 988. Max. overfladetemperaturen ligger under 8. Der kræves derfor ingen særlige forholdsregler for brændbare byggematerialer eller indbygningsmøbler. Forskrifter der er afvigende i enkelte lande skal overholdes. 89 9

10 6 Installation 6. Generelt Inden installation af kedel skal gasleverandørens forhåndsgodkendelse indhentes. Kedelinstallation, tilslutning af gas- og aftrækssystem samt idriftsætning må kun udføres af en autoriseret VVS installatør. l-installation skal udføres iht stærkstrømsreglementet. Inden installation af kedlen skal varmeanlægget skylles grundigt igennem. Monteringsbeslag (8) n sådan er nødvendig for forud at kunne installere alle rør og tilbehør ved såvel synlig som skjult rørinstallation. Tætningerne er anbragt forneden på apparatet. Fastgørelsesskruerne (6 x 0 mm) med tilbehør ligger sammen med monteringsbeslaget. Gastilslutning Rørdimensioner iht Gasreglementets bestemmelser. Tilslutningsnippel R / er indbygget på monteringsbeslaget. Der skal installeres en afspærringsventil før kedlen. Af hensyn til sikkerheden skal der monteres en trykregulator med afspærringsventil (beskyttelse af apparatet mod for høje tryk). Max. prøvetryk 0 mbar For at undgå beskadigelse af gasarmaturet skal gashanen () være lukket under tætheds-prøvning. Før der åbnes for gasafspærringsventiler skal der gennemføres en trykaflastning. Sikkerhedsventil () er monteret i kedlen. Vandlås () Boring A på montageskabelon viser vandlåsens tilslutning på afløbet. Afløb skal være monteret på grund af kondensatafløb og er includeret i leverancen. Afledning af kondensat Kondensatledninger skal være af korrosionsbestandige materialer. Herunder: Stentøjsrør, PVC-rør, P-HD rør, PP-rør, ABS/ASSA-rør, støbejernsrør med emaljering eller beklædning indvendig, stålrør med kunsttofbeklædning, rustfri stålrør, borosilikatglasrør Kondensat analyse mg/l Ammonium, Nikkel 0, Bly 0,0 Kviksølv 0,000 Kadmium 0,00 Sulfat Halogenforbindelser 0,00 Tin 0,0 Kulbrinte 0,0 Vanadium 0,00 Kobber 0,08 ph-værdi,8 Fyldning og aftapning af vand Der kræves også en fylde- og aftapningshane på installationsstedet. Kedelfastgørelse Skruer og tilbehør er vedlagt sammen med kedlen. Placeringen kan ses af billede. Parallelkobling (kaskade) To eller tre kedler kan med koblingsmodulet TAS (tilbehør) og en klimastyring sammenkobles parallelt. Klimastyringen TAS kan kun kombineres med klimastyring TA 0 A og. I så fald skal et tilslutningsmodul RAM indbygges for spændingsforsyning til TAS. Opvarmning Indbygning af kedlen er kun tilladt i lukkede vandbaserede opvarmningssystemer. Driften af kedlen er ikke afhængig af en min. cirkulationsvandmængde. Via den modulerende styring i ydelsesområdet mellem startbelastning og nominel varmeydelse tilpasser kedlens varmeydelse sig automatisk til ethvert varmebehov. Fordel: Forbedret virkningsgrad, mindre gasforbrug samt lavere støjniveau. Den modulerende drift sikrer en særlig miljørigtig funktion. Ved anvendelse af rumtermostat må der ikke monteres termostatiske radiatorventiler i det rum, hvor rumtermostaten er anbragt. Kedlen er udstyret med alt sikkerheds- og reguleringsudstyr. For at undgå fejludkoblinger - selv under ugunstige driftforhold - udkobler en reguleringsudkobling i fremløbet, såfremt fremløbstemperaturen bliver for høj. Den automatisk luftudskiller samt manuel hurtigudlufter gør idriftsætningen nemmere. Åbne varmeanlæg og anlæg med naturlig cirkulation. Åbne varmeanlæg skal ombygges til lukkede systemer. Før installation skal rørsystemet skylles grundigt. Ved anlæg med naturlig cirkulation skal kedlen tilsluttes til det eksisterende rørsystem over en hydraulisk ventil. 0 89

11 Frem- og returløb (centralvarme) Det anbefales at montere servicehaner og snavssamler. Det laveste punkt på anlægget skal være forsynet med aftapnings- og påfyldningsventil. Rørledninger og radiatorer Det må frarådes at anvende forzinkede radiatorer og rør, da der kan optræde luftdannelser. Kemiske tilsætninger (inhibitorer) Der må under ingen omstændigheder tilsættes noget til centralvarmevandet (selvtætningsmidler, korrosionsbeskyttelse o. l.) Skader på kedel opstået herved vil derfor ikke være omfattet af garantien. Strømningsstøj Strømningsstøj kan undgås ved montering af automatisk by-pass. Koldt- og varmtvand (ZWBR) Bestemmelserne i vandnormen skal overholdes. Der skal monteres sikkerhedstermostat på koldtvandstilslutningen. Ved skjult rørinstallation sker koldtvandstilslutning med knæventil R /, varmtvandstilslutning med knæventil R /, hver over en kobberrrørsforbindelse. For synlig installation fås en gennemgangsventil R og en forskruning R /. For at undgå slam/rust bør der monteres et forfilter i tilfælde af vandtyper med faste partikler. Hvis kontaktur U D bygges ind i kedlens styrepanel, kan man tidsstyre komfortdriften. Den modulerende drift tilpasser sig automatisk til varmtvandsbehovet. Alle blandingsbatterier (herunder termostatiske) kan tilsluttes. Beholderydelse for ZSBR - Junkers kondenserende kedler gør det muligt at indstille ydelsen individuelt på varmeveksleren i varmtvandsbeholderen i forbindelse med beholderopvarmning. Neutralisering Hvis det bliver nødvendigt, kan de neutraliseringsmidler, der fås i handlen anvendes (oplysninger kan fås hos vandværket) Pumpe Pumpen har et keramikhjul og må derfor ikke køre tør. Starttrin i centralvarmedrift I centralvarmedrift holdes ydelsen efter hver opstart på min. ydelse. Dog starter bedlen på 80% ydelse og holdes der i ca. sek. Sikring af kedelkabinettet Af el-sikkerhedsmæssige grunde skal kabinettet sikres. Se billede 8 for iskruning af låseskrue. Klap til afdækning af betjeningspanelet Denne ligger i kedlens emballage. Kundeinformation Installatøren skal informere kunden om efterfyldning og udluftning af anlægget samt om kontrol af vandtrykket på manometret. Ligeledes informeres kunden grundigt om evt. monterede styringer. 89

12 6. Dimensioner min min = = O Billede 0 68, 0 VORLAUF R / " Billede 00 GAS R / " R / ", RÜCKLAUF R / ", R / " Monteringsbeslag (bestilles særskilt) VORLAUF RÜCKLAUF GAS R / " 8-. R Monteringsbeslag Overløbstragt med vandlås Centralvarme fremløb Centralvarme returløb 0 Kabinet 0 Klap Tilslutningsnippel R / til gas (færdigmonteret) Tilslutningsnippel R / koldt- og varmt vand Tilslutningsnippel R / til gas (vedlagt) 0 Servicehane (frem-/returløb) Fremløb beholder Gasafspærringsventil returløb beholder Tømning R Billede 6 Monteringsbeslag efter færdigmont. 89

13 ZSBR kedler uden varmtvandbeholder Kører kedlen uden varmtvandsbeholder, skal der monteres en bøjning (8) mellem frem-og returløb i henhold til billede. Bøjningen har tilbehør nr. 08 ( ).. Billede /0. 6. Montage Tag kabinettet af Billede 9-6./O Skru udløbsrøret (.) ind i sikkerhedsventil () og placer tilslutningssvinklen (.) ind i udløbsrøret (.).. -. R Billede 8 Drej skrue ➀ på siden af, tryk begge håndtag nedad ➁, sving kabinettet fremad og løft det af ➂.. -.S Billede 0 Placer kondensatudløbet () i udløbsrøret (.). 89

14 a 6. l-tilslutning Regulerings- styrings- og sikkerhedskomponenter er færdigmonteret og kontrolleret. Der skal kun udføres nettilslutning 0 VAC/0 Hz. Hullet i kabelgennemføringen bør ikke vælges større end kabeldiameter, ellers garanteres sprøjtevandsbeskyttelse (IP) ikke mere.! COM 0 Nettilslutning Nettilslutning, herunder beskyttelsesforanstaltninger, skal udføres int stærkstrømsreglements bestemmelser. Kabeltilslutning for net og styring ses på billede (skraveret felt). Det kan anbefales at lade kabler, der føres ud fra væggen rage min. 0 cm op. Før arbejde med elektriske dele skal disse være i spændingsfri tilstand. -9./O Billede Monter nu tilslutningstykket (a). Billede Demonter blænde og tag den af ➀. 89

15 6. Nettilslutning Billede Drej skruen ud ➁ og træk afdækningen fremad og ud ➂ Billede Tryk trækaflastningen nedad ➃ og skær af i henhold til kabeldiameteren ➄ Billede Før kabel gennem trækaflastning og tilslut i henhold til billede. Sæt atter trækaflastning på og kabel sikres. Tilslutning til -faset net (IT-net) For at sikre tilstrækkelig ioniseringsstrøm skal der monteres en modstand (best. nr ) mellem N- ledning og beskyttelsesledningstilslutning. 6.6 Tilslutning af centralvarmestyring Kedlen kan kun fungere i forbindelse med en Junkers/Bosch styring. Tilslutning rumtermostat TR 00. Billede 6 89

16 Tilslutning af TRP/ er kun muligt med tilslutningsmodul RAM. Tilslutning af klimastyring TA, fjernbetjening TFQ W eller kontakture DT. l-tilslutning skal foretages i henhold til installationsvejledningen for styringen. 6.8 Tilslutning af indirekte opvarmet beholder med beholdertermostat DCV Tilslutning af indirekte opvarmet beholder med NTC føler -.S Billede Knæk ➀ af og før kabel igennem ➁ ➂. Sæt stikket fra beholder NTC ➂ på hovedprintet (8, 9). Billede 8 B Tilslut på klemme og 9. Broen 8-9 må ikke fjernes. Ved indbygning af andre beholdere eller relæ på klemme og 9 skal der anvendes relæ med guldbelagte kontakter. Alternativt kan der indbygges beholdertermostat med omskifterfunktion. 6 89

17 Opstart med fabriksindstilling CO O 0 Billede 9 8. Manometer Vandlås med afløbstragt Sikkerhedsventil. Afløb Automatisk udlufter. Manuel udlufter. Nøgle for manuel udlufter 6 Resetknap Hovedkontakt 6 Hovedtermostat centralvarme 0 Servicehane i frem og retur Gasventil 9 Apparatmærkat 0 Temperaturregulator for brugsvand Display 8 Kondensatafløb 6 Kontrollys brænderdrift 6 Kontrollys for tænd/sluk 6 Skorstensfejerknap 66 Service-knap 6 CO-knap Udfyld opstartsprotokol iht opstartsprotokol side. Indstil fortryk på ekspansionsbeholder på statisk højde for varmeanlægget, se side 0. Åbn radiatorventilerne. Åbn servicehane (0) og fyld centralvarmeanlæg til til bar Udluft radiatorerne. Udluft gaskedlen med automatisk udlufter (). Fyld atter centralvarme anlægget op til til bar. Fyld vandlås () så der ikke kan komme røggas ind i rummet. Med nøgle (.) åbnes manuel udlufter (.) max. sek. Hold herefter sek. pause og gentag evt. kontroller kondensafløb (8) for vand. Check at gasarten på typeskiltet svarer til den leverede gas. Luk gashanen (). 89

18 Tænd for varmen Kun varmtvand (sommerdrift) 0 I CO -0./O -08./O Billede 0 Kontrollampen lyser grønt. Tænd for centralvarmen Billede I denne driftmåde er kun varmtvandsforsyningen aktiveret. Centralvarmen er udkoblet. Spændingsforsyningen og kontakturet er stadig tilkoblet. CO Varmtvandstemperatur for ZWBR Varmtvandstemperaturen kan indstilles mellem 0 og 60 C og vises ikke i displayet. Billede Hvis brænderen er i drift, lyser kontrollampen rødt. I displayet vises den nuværende fremløbstemperatur. Afhængig af det enkelte varmeanlæg kan følgende indstillinger være mulige: Gulvvarme, f. eks. stilling max. fremløbstemperatur ca. 0 C. Lavtemperaturopvarmning, f. eks. stilling max. fremløbstemperatur ca. C. Centralvarmeanlæg for fremløbstemperaturer op til 90 C, f. eks. stilling. Når -II- vises i displayet skiftevis med fremløbstemperaturen er vandlås fyldningsprogrammet i funktion (se side 6). Varmestyring -06./O Billede CO knap Ved at trykke knappen ind og holde den indtil displayet viser -- kan der vælges mellem komfort drift og CO drift. Komfort drift knappen lyser ikke (fabriksindstilling) Inde i kedlen holdes det varme vand hele tiden på temperaturen. Det giver kort ventetid ved tapning. Derfor kobler kedlen ind også når der ikke tappes vand. CO -0./O CO drift med behovsmelding, knappen lyser 0 C Behovsmelding giver max. gas- og vandbesparelse. 0 Aus 0 Ved kortvarig åbning og lukning af varmtvandshanen bliver vandet varmet op til den temperatur, der er indstillet på varmtvandstermostaten er nået. -. R Billede Stil rumtermostaten (TR ) på den ønskede stuetemperatur. Klimastyring (TA ) indstil den på den tilsvarende varmekurve og driftmåde. CO drift uden behovsmelding, knappen lyser Vandet i varmeveksleren holdes på ca. 6 C. Først når der tappes vand, bliver vandet varmet op til den temperatur der er indstillet på termostaten. 8 89

19 Varmtvandstemperatur beholder (ZSBR) Ved varmtvandsbeholder med NTC-føler: At slukke kedlen CO 0 I -./O Billede -0./O Ved markering er beholdertemperaturen ca. 60 C. Denne temperatur bør ikke overskrides under normal drift. Ved stop til højre er beholdertemperaturen ca. 0 C. NB! Skoldningsrisiko. Denne temperatur er kun egnet for kortvarig drift (f. eks. for at fjerne evt. bakterier). r der tilsluttet en varmtvandsbeholder med egen termostat, er kedlens termostat ude af funktion. CO knap Ved kortvarige aktivering af CO knappen kan der vælges mellem komfort drift og CO drift. Komfort drift knappen lyser ikke (fabriksindstilling) Beholderprioritering, dvs først opvarmes varmtvandsbeholderen til den indstillede temperatur og derefter går kedlen på centralvarmeopvarmning. Billede Den grønne kontrollampe slukkes, og kontakturet stopper, når gangreserven er løbet ud. Frostbeskyttelse For at undgå frostsprængninger skal varmeanlægget være i drift vinterperioden. Når kedlen bliver afbrudt i rum, hvor der er risiko for frost skal der iblandes frostbeskyttelsesmidel 0-0 % ellers skal centralvarmeanlægget tømmes helt. VVS installatøren skal vise kunden, hvordan varmeanlægget tømmes. Blokeringsbeskyttelsespumpe Denne automatik forhindrer, at cirkulationspumpen sidder fast efter en længere driftspause. fter hver pumpeudkobling sker en tidstagning, for at starte pumpen i minut efter ca. timer. CO drift (knappen lyser) Afvekslende drift først 0 min. beholder - så centralvarmeopvarmning. Driftsforstyrrelser Der kan forekomme fejl under drift f. eks. på grund af brændertilsnavsning, kortvarigt trykfald i gasledningen etc. I displayet vises A eller 9, fejlknappen blinker og kedlen låses. CO Billede 6 -./O Når fejlknappen er aktiveret vises fremløbstemperaturen igen, og kedlen går i gang. Hvis fejlen ikke rettes, tilkald servicemontør. 89 9

20 8 Indstilling af gaskedel til anlægsbetingelserne 8. Mekaniske indstillinger kspansionsbeholder Følgende data er der allerede taget højde for i kurverne. % af vandvolumen i ekspansionsbeholder eller 0 % af ekspansionsbeholderens nominel volumen. n arbejdstrykdifferens for sikkerhedsventilen på 0, bar i henhold til DIN t V = fremløbstemperatur V A = anlægsindhold i liter kspansionsbeholderens fortryk svarer til anlæggets statiske højde over kedlen. Max. drifttryk: bar Begrænsning af max. fremløbstemperatur for centralvarme Fremløbstemperaturen kan indstilles mellem og 88 C. Ved lavtemperaturbegrænsning () er temperaturvælgeren (6) begrænset til stilling, hvilket svarer til en max. fremløbstemperatur på C og kræver ingen indstilling af varmeydelsen til det beregnede varmebehov. Ændring af lavtemperaturbegrænsning indstilling I forbindelse med varmeanlæg for højere fremløbstemperaturer kan begrænsningen ophæves, se billede Yderligere ekspansionsbeholder nødvendig 89-.O 0 tv ( C ) kspansionsbeholderens arbejdsområde VA ( l ) Billede 8 Diagrammerne giver omtrentlig vurdering om den indbyggede ekspansionsbeholder er stor nok. Hvis det ligger i grænseområdet, skal man have den nøjagtige beholder højde i henhold til DIN 80. Ligger skæringspunktet til højre for kurven, er en ekstra ekspansionsbeholder nødvendig. Kurve I Fortryk 0, bar Kurve II Fortryk 0, bar Kurve III Fortryk 0, bar Kurve IV Fortryk,0 bar Kurve V Fortryk, bar Kurve VI Fortryk, bar Kurve VII Fortryk, bar Billede 9 Den gule knap på temperaturregulatoren trækkes ud med en skruetrækker, drejes 80 og trykkes ind igen. Tal Middel fremløbstemperatur C C C 9 C 6 C C 88 C For gulvanlæg skal max. fremløbstemperaturen overholdes. 0 89

21 Pumpediagram På pumpens klemkasse kan der vælges mellem pumpestillinger. H 0, (bar) 0,6 0, 0, 0, C B 8. Indstilling af Bosch Heatronic 8.. Max. varmeydelse, servicefunktion.0 Varmeydelse kan indstilles mellem min. varmeydelse og nominelvarmeydelse til det specifikke varmebehov. Ved varmtvandsfremstilling er fuld nominel varmeydelse til rådighed. Ændring af max varmeydelse CO 0, 0, Q (l/h) -6.S Billede 0 B Kurve for pumpestilling C Kurve for pumpestilling H Restløftehøjde i varmeanlæg Q Cirkulationsvandmængde i varmeanlæg Billede Drej fremløbstemperaturregulator til Tryk på skorstensfejer knappen og serviceknappen samtidig og hold dem inde, indtil == vises i displayet. CO 0-./O Billede 0-./O UP KV KR KV KR UP KV X KR Når knapperne slippes igen vises der i sek. f.eks. 9.6, herefter 00. og der er lys i knapperne. Billede KV Kedelfremløb KR Kedelretur UP Cirkulationspumpe HV Centralvarmefremløb HR Centralvarmeretur n seriestyring af cirkulationspumper (efter hinanden) uden hydraulisk deling er ikke mulig, da hydraulikkontakten ellers ikke kan skifte. UP HV HR -.S Billede CO 0-.a/O Drej fremløbstemperaturregulatoren indtil.0 vises, efter sek. vises den indstillede varmeydelse

22 0-./O Billede 0 CO Drej temperaturregulator for varmtvand til venstre til stop. Skorstensfejerknappen og service-knappen blinker. Drej temperaturregulator for varmtvand langsomt mod højre indtil nummeret for den tilsvarende varmeydelse kommer frem i displayet. Check via gasflow og korriger hvis det er nødvendigt. Opstartsprotokol Dato for opstart Varmeværdi H n Gasmængde l/min CO (hvis nødvendigt) % Indstillinger på elektronik. Pumpestilling fremløbstemperaturen vises igen. Drej temperaturregulator for fremløb og varmtvand tilbage til de oprindeligt indstillede værdier. 8.. Beholderopvarmningsydelse, servicefunktion. Denne kan indstilles mellem min. varmeydelse og max. beholderopvarmningsydelse ( kw, visning i display 99) på overførselsydelsen for varmtvandsbeholderen. Fabriksindstillingen er nominel varmeydelse, visning i display 8. Ændring af beholderopvarmningsydelsen Billede 8 CO 0-8./O Drej temperaturregulator for centralvarmefremløb til Tryk på serviceknappen og hold den inde til -- vises i displayet. Servicefunkti. Beholderopvarmningsydelse kw. Pendlingsspærre min. Max. fremløbstemperatur C.6 Skiftedifferens K.0 Max. varmeydelse kw. Min. varmeydelse kw Billede 9 CO 0-9./O Når serviceknappen er sluppet igen vises der i sek..6, så 00. eller 0. og knappen lyser Da (98.) CO Billede 6 Skriv varmeydelse ind i den vedlagte opstartsprotokol (billede 6). Billede Tryk skorstensfejerknappen og serviceknappen og hold dem inde indtil [ ] vises. Varmeydelsen er lagret, lyset i knapperne går ud og CO 0-a./O Billede 0 -./O Drej temperaturregulator for centralvarmefremløb til. vises efter sek. vises indstillingen for beholderopvarmningsydelsen. 89

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R.

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R. INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING STØBEJERNSGASKEDEL med lukket forbrændingskammer MGS/C A.R. Kære Kunde. Tillykke med Deres Beretta gaskedel. De har valgt et af markedets bedste produkter,

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

85.000. Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder. varme.danfoss.dk. hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder.

85.000. Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder. varme.danfoss.dk. hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder 85.000 VVS-Guider hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder. varme.danfoss.dk DANFOSS VVS-GUIDE

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK

MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK MOS DK 0951-2 PB 10 511889 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE PB 10 LEK Indhold Brugervejledning Generelt 2 Sikkerhed 2 Systemprincip 3 Montering Generelt til montøren 4 Montering 4 Kontrol 5 Betjeningsindstillinger

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre

Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Principgodkendelsesordning for partikelfiltre Dato: 0.06.00 J.nr: 8-4 Principgodkendelse nr. Det attesteres herved at HJS SMF AR overholder Færdselsstyrelsens kravspecifikation og er principgodkendt ud

Læs mere