Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kondenserende kedel. med præmixbrænder ZSBR 3-12 A23 ZSBR / ZWBR 7-25 A23 FOR DERES SIKKERHED"

Transkript

1 Kondenserende kedel med præmixbrænder Da (0.06) OSW -0./O ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A Miljøvenlig efter RAL UZ 6 (BLÅ NGL) ZSBR - A ZSBR / ZWBR - A FOR DRS SIKKRHD I tilfælde af gaslugt: Luk for gassen (se side, pos. ) Åbn vinduerne Tænd/sluk ikke elektriske kontakter Sluk evt. åbne flammer Tilkald straks gasleverandøren Vedr.sikkerhedsforskrifter, se side. Installation og service må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør. Denne skal instruere brugeren i kedlens funktion og betjening. Fejlfri funktion garanteres kun når denne installationsvejledning samt betjeningsvejledning følges.

2 SIKKRHDSFORSKRIFTR Ved gaslugt: Sluk kedlen se side 9 Åbn vinduer og døre Tilkald gasleverandøren Installation, ændringer Installation samt ændringer på Deres kedel må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør. Der må ikke ændres på dele i aftrækssystemet. Kedlen må ikke være i drift uden vand. ksplosive og let brændbare stoffer Opbevar og anvend aldrig brændbare materialer (f. eks. papir, opløsningsmidler, lakker etc.) i nærheden af kedlen. Service Anlægget skal serviceres regelmæssigt. t årligt serviceeftersyn er nødvendigt. Vi anbefaler tegning af serviceabonnement. Der må kun monteres originale reservedele. Forbrændings-/rumluft For at undgå korrosion, skal forbrændings/rumluften være fri for aggressive stoffer. Som korrosions-fremmende kan f.eks. nævnes kulbrinteforbindelser, der indeholder klor eller fluorforbindelser, som kan være indeholdt i opløsningsmidler, lakfarver, lim, drivgasser og husholdningsrengøringsmidler. Rengøring af kappen Aftør kappen med en fugtig klud. Anvend aldrig skarpe eller ætsende rengøringsmidler Indholdsfortegnelse Side Kedeloplysninger Kedelbeskrivelse. Tilslutningstilbehør (se prisliste). Typeoversigt. Opbygning. l-diagram 6 Tekniske data. Z /- A. Z /- A 8 Opstillingsrum 9 Forskrifter 9 6 Installation 0 6. Generelt 0 6. Dimensioner 6. Montage 6. l-tilslutning 6. Nettilslutning 6.6 Tilslutning af centralvarmestyring 6. Tilslutning af indirekte opvarmet beholder med NTC føler Tilslutning af indirekte opvarmet beholder med beholdertermostat 6 Opstart med fabriksindstilling 8 Indstilling af gaskedel til anlægsbetingelserne 0 8. Mekaniske indstillinger 0 8. Indstilling af Bosch Heatronic 8.. Max. varmeydelse, servicefunktion Beholderopvarmningsydelse, servicefunktion. 8.. Max. fremløbstemperatur, servicefunktion. 8.. Pumpestillinger, servicefunktion. 8.. Pendlingsspærre 8..6 Skiftedifferencen ( t) servicefunktion Med vandlåsfyldningsprogram, servicefunktion Forøgelse af varmtvandsmængden (ZWBR) 9 Opstartsprotokol 8 0 Gasindstilling 9 0. Generelt 9 0. Kontrol af CO -værdierne 9 0. Gasombygning 0 CO og CO måling med indstillet varmeydelse Vedligeholdelse Oversigt over fejlkoder Indstillingsværdier for varme-/ beholderydelse 6. ZSBR/ZWBR - A 6. ZSBR - A 89

3 Kedeloplysninger G-type overensstemmelseserklæring: Denne kedel er i overensstemmelse med de gældende krav i de europæiske retningslinier 90/96/WG, 9//WG, //WG, 89/6/WG og de i Gtyperprøveattesten beskrevne typer. Den opfylder kravene til en kondenserende kedel iht forordningerne for varmeanlæg. Iht, stykke. i forordningerne til nyformulering af den. og ændring af den. forordning til gennemførsel af immissionsbeskyttelsesloven ligger kvælstofindholdet i røggassen under prøvebetingelser iht DIN 0, del 8, marts 990 udgave, under 80 mg/kwh.. Prod.-ID-Nr. ZSBR / ZWBR /- A, ZSBR /- A Kategori Kedelbeskrivelse C-008 AS 009 II LL B/P Kedeltype C X, C X, C X, C X, C 6 X, C 8 X, B, B Kondenserende kedel CRAPUR for centralvarmeopvarmning Miljøvenlig iht. RAL UZ6 (blå engel) Digital display Automatisk tænding Modulerende drift Fuldsikret via kontrolenhed med ioniseringsovervågning og magnetventiler Kedel for vægmontage, uafhængig af skorsten og rumstørrelse Min. cirkulationsvandmængde er ikke nødvendig for kedlens drift Velegnet for gulvvarmeanlæg Balanceret aftræk (dobbelt rør) for røggas/friskluft samt målestuds for CO /CO Regulerbar ventilator Temperaturføler og termostat for opvarmning Temperaturføler i fremløb og temperaturbegrænser i V strømkreds Cirkulationspumpe, to-trins Manuel udlufter - automatisk udlufter, trykekspansionsbeholder, sikkerhedsventil og manometer Tilslutningsmulighed beholder-ntc eller -termostat Røggastemperaturbegrænser (0 C) Beholderprioritering Hydraulikkontakt Vandlås, udløbsrør og vinkel medleveres Tilslutningsstudse med målestudse medle veres Gaskedel (ZWBR) Temperaturvælger for brugsvand Brugsvandstemperatur styret via NTC Varmtvandsprioritering Brugsvandsvarmeveksler Melding om varmtvandsbehov, CO og komfortdrift. Tilslutningstilbehør (se prisliste) Monteringsbeslag Serviceventiler med snavssamler Tilbehør nr. 08 (bøjning) for drift uden indirekte opvarmet beholder Aftrækstilbehør Klimaregulator for indbygning Ur for indbygning Rumtermostat. Typeoversigt ZSBR - A S... ZSBR - A S... ZWBR - A S... ZWBR - A S... ZSBR - A S... ZSBR - A S... Z = Centralvarmekedel S = Beholdertilslutning W = Varmeveksler for brugsvand B = Kondenserende teknik R = Modulerende - = Varmeydelse - kw - = Varmeydelse - kw - = Varmeydelse - kw - = Varmeydelse - kw = Naturgas = F-gas S.. = Specialnummer A = Kedel med blæser uden trækafbryder Typeformlen udvides med numre, som angiver gasfamilie. Nr. Wobbeindex Gasfamilie,8-, kwh/m Naturgas gruppe H,0 kwh/kg F-gas 89

4 . Opbygning ϑ ϑ ϑ O 6 0 CO Billede ZWBR ϑ CO O 8 Billede ZSBR 89

5 Målestuds Kontrolkasse. Ventilatormodul 6 Temperaturbegrænser i varmeveksler 6. Varmtvands NTC (ZWBR) 6. NTC-varmtvands standby Målestuds tilslutningstryk 8. Manometer 9 Overkogstermostat i fremløb Monteringsbeslag Vandlås med afløbstragt Sikkerhedsventil 8 Cirkulationspumpe med luftudskiller og hastigheder 0 Trykekspansionsbeholder 6 Ventil for kvælstofpåfyldning Automatisk udlufter (ZWBR). Manuel udlufter 9 Blandingskammer 9. Bimetal for forbrændingsluftskompensation 0 Brænder Ioniseringselektrode Tændelektrode Varmeveksler med kølet brændkammer 6 Temperaturføler i fremløb Centralvarme fremløb Varmt vand Gas 6 Koldt vand Centralvarme returløb 8 Afløb Magnetventil. Magnetventil Filter 6 Gasarmatur C Hovedventil 6 Fejlknap (reset) 6 Indstillingsskrue for min. gasmængde 66 Gasdrossel 69 Reguleringsventil Fremløb til beholder (ZSBR) Returløb fra beholder (ZSBR) 80 Dobbeltsædet ventil 8 Membraner 8 Magnetanker 8 Omstyringsmagnet 8 Bladfjeder 86 Omstyringsventil 8 Udligningsåbning 88 Hydraulikomskifter 90 Venturi (ZWBR) 9 Overtryksventil (ZWBR) 9 Vandmængyderegulator (ZWBR) 9 Membran (ZWBR) 9 Spindel med kontaktarm (ZWBR) 96 Mikroswitch (ZWBR) 9 Ventil for brugsvandsmængde (ZWBR) 98 Vandhus (ZWBR) Røgrør 6 Ventilator 8 Differenstryk omskifter 9 Luftkasse Studs for røggasmåling. Studs for forbrændingsluftsmåling Digital display Isoleret brugsvandsvarmeveksler 8 Kondensatafløb 89

6 . l-diagram U V CO V 0V 6 0 0V/AC L NNsLs LR M. Billede. Tændtrafo. Ventilatormodul 6 Temperaturbegrænser varmeveksler 6. Varmtvands NTC 6. NTC varme-standby styring (ZWBR) 9 Røggastemperaturbegrænser 8 Cirkulationspumpe Ioniseringselektrode Tændelektrode 6 Temperaturføler, fremløb Magnetventil. Magnetventil 6 Gasarmatur C 6 Fejlknap (reset) 8 Hydraulikomskifter ZWBR/ZSBR 96 Mikroswitch, vandkontakt (ZWBR) Hovedafbryder 6 Temperaturregulator for centralvarmefremløb Sikring T, A, AC 0 V Transformator 6 Bro ( lus ) 6 Ventilator 8 Differenstrykomskifter 8 6 M -./S 00 Stik 0 Tilslutning for beskyttelsesledning 0 Tilslutning beholder NTC for ZSBR 0 Temperaturregulator for brugsvand for ZWBR/ZSBR med beholder NTC Sikring T, A Sikring T 0, A Stikforbindelse for indbygningsautomatik TA Klemforbindelse for regulator Digital display 8 Stikforbindelse for kontaktur 9 Klemforbindelse for beholdertermostat ved ZSBR 8 Klemforbindelse AC 0 V 8. Bro ( lus ) 9 Stikforbindelse LSM 6 Kontrollampe for brænderdrift 6 Kontrollampe for net (tændt) 6 Skorstensfejerknap 66 Serviceknap 6 CO-knap 6 89

7 Tekniske data. Z /- A Kedeltype nhed ZSBR - A ZSBR - A Nominel varmeydelse 0/0 C 0/0 C 80/60 C kw kw kw,,9 0,,,9 0, Nominel varmebelastning kw,, Min. varmeydelse 0/0 C 0/0 C 80/60 C kw kw kw,,, Min. varmebelastning kw,9 (,9 ) ) 6, 6,0,,9 Max. beholderydelse kw,0 (,0 ) ), Max. beholderbelastning kw,, Vandindhold (centralvarme) liter 9, 9, Gastilslutningsværdier Naturgas H (Hn) = 9, kwh/m m / h, F-gas (H 0 =,0 kwh/kg) kg/h 0,9 Min. gastilslutningstryk Kode mbar 8- Kode mbar - Trykekspansionsbeholder Fortryk bar 0, 0, Total indhold (ZSBR) l 8 8 Max. fremløbstemperatur C ca. 90 ca. 90 Tilladt driftovertryk bar ltilslutning Spænding V-AC 0 0 Frekvens Hz 0 0 ffekt W 0 0 Beskyttelsesgrad IP XD XD Nettovægt kg Røggasværdier Røggasmassestrøm g/s, /,9, /,9 Røggastemperatur 80/60 C Nom./min.last C / 6 / 6 Røggastemperatur 0/0 C Nom./min.last C 6 / 6 / Resthøjde (incl. trykfald i friskluftledning) Pa 6 6 CO -værdi % 9,,0 Røggaskondensat Max. kondensatvandsmængde (ved t R = 0 C) l/h,, ph-værdi ca.,8,8 Godkendt iht G-gaskedelretningslinier (90/96/WG) og prn6 ) Fabriksindstilling 89

8 . Z /- A Kedeltype nhed ZSBR - A ZWBR - A Nominel varmeydelse 0/0 C 0/0 C 80/60 C kw kw kw,,,0 ZSBR - A ZWBR - A,,,0 Nominel varmebelastning kw,0,0 Min. varmeydelse 0/0 C 0/0 C 80/60 C kw kw kw,, 6,,9,8, Min. varmebelastning kw,,0 Max. beholderydelse kw,, Max. beholderbelastning kw,0,0 Vandindhold (centralvarme) liter 9, 9, Vandindhold (brugsvand ZWBR) liter,6,6 Gastilslutningsværdier Naturgas H (Hn) = 9, kwh/m m / h, F-gas (H 0 =,0 kwh/kg) kg/h,8 Min. gastilslutningstryk Kode mbar 8- Kode mbar - Trykekspansionsbeholder Fortryk bar 0, 0, Total indhold (ZSBR) l 8 8 Total indhold (ZWBR) l 0 0 Max. fremløbstemperatur C ca. 90 ca. 90 Tilladt driftovertryk bar ltilslutning Spænding V-AC 0 0 Frekvens Hz 0 0 ffekt W 0 0 Beskyttelsesgrad IP XD XD Nettovægt kg 66 / 66 / Varmtvand (ZWBR) Max. varmtvandsmængde (fabriksindstilling) l/min. 8 8 Max. varmtvandsmængde l/min. Indstillelig tappetemperatur C Max. brugsvandstryk bar 0 0 Min. tilslutningstryk bar 0, 0, Røggasværdier Røggasmassestrøm g/s,9 /,,9 /,8 Røggastemperatur 80/60 C Nom./min.last C / 6 / 6 Røggastemperatur 0/0 C Nom./min.last C 6 / 6 / Resthøjde (incl. trykfald i friskluftledning) Pa 6 6 CO -værdi % 9,,0 Røggaskondensat Max. kondensatvandsmængde (ved t R = 0 C) l/h,, ph-værdi ca.,8,8 Godkendt iht G-gaskedelretningslinier (90/96/WG) og prn6 8 89

9 Opstillingsrum Gaskedlen skal installeres iht det til enhver tid gældende Gasreglement og Bygningsreglement. Forskrifter Følgende forskrifter skal overholdes ved installation af gaskedlen. Indbygningsmål, se installationsvejledning for de enkelte aftrækstilbehør. F-gasanlæg under jordniveau Kedlen overholder kravene i TRF 996 afsnit, ved installation under jordniveau. Vi anbefaler installation af en magnetventil med tilslutning til LMS. Herved frigives F-gastilførsel kun under varmebehov. Forbrændingsluft For at undgå korrosion, skal forbrændingsluften være fri for aggressive stoffer. Som korrosionsfremmende kan f. eks. nævnes kulbrinteforbindelser, der indeholder klor eller fluorforbindelser, som kan være indeholdt i opløsningsmidler, lakfarver, lim, drivgasser og husholdningsrengøringsmidler. Gasreglementet afsnit A af juni 99. Bygningsreglementet for småhuse BR-S 98/BR 9. Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer. udg. NP-9-N. Dansk Ingeniørforenings almindelige betingelser for udførelse af varmeanlæg. udg. NP-8-B. Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg Publikation nr. Arbejdstilsynet 988. Max. overfladetemperaturen ligger under 8. Der kræves derfor ingen særlige forholdsregler for brændbare byggematerialer eller indbygningsmøbler. Forskrifter der er afvigende i enkelte lande skal overholdes. 89 9

10 6 Installation 6. Generelt Inden installation af kedel skal gasleverandørens forhåndsgodkendelse indhentes. Kedelinstallation, tilslutning af gas- og aftrækssystem samt idriftsætning må kun udføres af en autoriseret VVS installatør. l-installation skal udføres iht stærkstrømsreglementet. Inden installation af kedlen skal varmeanlægget skylles grundigt igennem. Monteringsbeslag (8) n sådan er nødvendig for forud at kunne installere alle rør og tilbehør ved såvel synlig som skjult rørinstallation. Tætningerne er anbragt forneden på apparatet. Fastgørelsesskruerne (6 x 0 mm) med tilbehør ligger sammen med monteringsbeslaget. Gastilslutning Rørdimensioner iht Gasreglementets bestemmelser. Tilslutningsnippel R / er indbygget på monteringsbeslaget. Der skal installeres en afspærringsventil før kedlen. Af hensyn til sikkerheden skal der monteres en trykregulator med afspærringsventil (beskyttelse af apparatet mod for høje tryk). Max. prøvetryk 0 mbar For at undgå beskadigelse af gasarmaturet skal gashanen () være lukket under tætheds-prøvning. Før der åbnes for gasafspærringsventiler skal der gennemføres en trykaflastning. Sikkerhedsventil () er monteret i kedlen. Vandlås () Boring A på montageskabelon viser vandlåsens tilslutning på afløbet. Afløb skal være monteret på grund af kondensatafløb og er includeret i leverancen. Afledning af kondensat Kondensatledninger skal være af korrosionsbestandige materialer. Herunder: Stentøjsrør, PVC-rør, P-HD rør, PP-rør, ABS/ASSA-rør, støbejernsrør med emaljering eller beklædning indvendig, stålrør med kunsttofbeklædning, rustfri stålrør, borosilikatglasrør Kondensat analyse mg/l Ammonium, Nikkel 0, Bly 0,0 Kviksølv 0,000 Kadmium 0,00 Sulfat Halogenforbindelser 0,00 Tin 0,0 Kulbrinte 0,0 Vanadium 0,00 Kobber 0,08 ph-værdi,8 Fyldning og aftapning af vand Der kræves også en fylde- og aftapningshane på installationsstedet. Kedelfastgørelse Skruer og tilbehør er vedlagt sammen med kedlen. Placeringen kan ses af billede. Parallelkobling (kaskade) To eller tre kedler kan med koblingsmodulet TAS (tilbehør) og en klimastyring sammenkobles parallelt. Klimastyringen TAS kan kun kombineres med klimastyring TA 0 A og. I så fald skal et tilslutningsmodul RAM indbygges for spændingsforsyning til TAS. Opvarmning Indbygning af kedlen er kun tilladt i lukkede vandbaserede opvarmningssystemer. Driften af kedlen er ikke afhængig af en min. cirkulationsvandmængde. Via den modulerende styring i ydelsesområdet mellem startbelastning og nominel varmeydelse tilpasser kedlens varmeydelse sig automatisk til ethvert varmebehov. Fordel: Forbedret virkningsgrad, mindre gasforbrug samt lavere støjniveau. Den modulerende drift sikrer en særlig miljørigtig funktion. Ved anvendelse af rumtermostat må der ikke monteres termostatiske radiatorventiler i det rum, hvor rumtermostaten er anbragt. Kedlen er udstyret med alt sikkerheds- og reguleringsudstyr. For at undgå fejludkoblinger - selv under ugunstige driftforhold - udkobler en reguleringsudkobling i fremløbet, såfremt fremløbstemperaturen bliver for høj. Den automatisk luftudskiller samt manuel hurtigudlufter gør idriftsætningen nemmere. Åbne varmeanlæg og anlæg med naturlig cirkulation. Åbne varmeanlæg skal ombygges til lukkede systemer. Før installation skal rørsystemet skylles grundigt. Ved anlæg med naturlig cirkulation skal kedlen tilsluttes til det eksisterende rørsystem over en hydraulisk ventil. 0 89

11 Frem- og returløb (centralvarme) Det anbefales at montere servicehaner og snavssamler. Det laveste punkt på anlægget skal være forsynet med aftapnings- og påfyldningsventil. Rørledninger og radiatorer Det må frarådes at anvende forzinkede radiatorer og rør, da der kan optræde luftdannelser. Kemiske tilsætninger (inhibitorer) Der må under ingen omstændigheder tilsættes noget til centralvarmevandet (selvtætningsmidler, korrosionsbeskyttelse o. l.) Skader på kedel opstået herved vil derfor ikke være omfattet af garantien. Strømningsstøj Strømningsstøj kan undgås ved montering af automatisk by-pass. Koldt- og varmtvand (ZWBR) Bestemmelserne i vandnormen skal overholdes. Der skal monteres sikkerhedstermostat på koldtvandstilslutningen. Ved skjult rørinstallation sker koldtvandstilslutning med knæventil R /, varmtvandstilslutning med knæventil R /, hver over en kobberrrørsforbindelse. For synlig installation fås en gennemgangsventil R og en forskruning R /. For at undgå slam/rust bør der monteres et forfilter i tilfælde af vandtyper med faste partikler. Hvis kontaktur U D bygges ind i kedlens styrepanel, kan man tidsstyre komfortdriften. Den modulerende drift tilpasser sig automatisk til varmtvandsbehovet. Alle blandingsbatterier (herunder termostatiske) kan tilsluttes. Beholderydelse for ZSBR - Junkers kondenserende kedler gør det muligt at indstille ydelsen individuelt på varmeveksleren i varmtvandsbeholderen i forbindelse med beholderopvarmning. Neutralisering Hvis det bliver nødvendigt, kan de neutraliseringsmidler, der fås i handlen anvendes (oplysninger kan fås hos vandværket) Pumpe Pumpen har et keramikhjul og må derfor ikke køre tør. Starttrin i centralvarmedrift I centralvarmedrift holdes ydelsen efter hver opstart på min. ydelse. Dog starter bedlen på 80% ydelse og holdes der i ca. sek. Sikring af kedelkabinettet Af el-sikkerhedsmæssige grunde skal kabinettet sikres. Se billede 8 for iskruning af låseskrue. Klap til afdækning af betjeningspanelet Denne ligger i kedlens emballage. Kundeinformation Installatøren skal informere kunden om efterfyldning og udluftning af anlægget samt om kontrol af vandtrykket på manometret. Ligeledes informeres kunden grundigt om evt. monterede styringer. 89

12 6. Dimensioner min min = = O Billede 0 68, 0 VORLAUF R / " Billede 00 GAS R / " R / ", RÜCKLAUF R / ", R / " Monteringsbeslag (bestilles særskilt) VORLAUF RÜCKLAUF GAS R / " 8-. R Monteringsbeslag Overløbstragt med vandlås Centralvarme fremløb Centralvarme returløb 0 Kabinet 0 Klap Tilslutningsnippel R / til gas (færdigmonteret) Tilslutningsnippel R / koldt- og varmt vand Tilslutningsnippel R / til gas (vedlagt) 0 Servicehane (frem-/returløb) Fremløb beholder Gasafspærringsventil returløb beholder Tømning R Billede 6 Monteringsbeslag efter færdigmont. 89

13 ZSBR kedler uden varmtvandbeholder Kører kedlen uden varmtvandsbeholder, skal der monteres en bøjning (8) mellem frem-og returløb i henhold til billede. Bøjningen har tilbehør nr. 08 ( ).. Billede /0. 6. Montage Tag kabinettet af Billede 9-6./O Skru udløbsrøret (.) ind i sikkerhedsventil () og placer tilslutningssvinklen (.) ind i udløbsrøret (.).. -. R Billede 8 Drej skrue ➀ på siden af, tryk begge håndtag nedad ➁, sving kabinettet fremad og løft det af ➂.. -.S Billede 0 Placer kondensatudløbet () i udløbsrøret (.). 89

14 a 6. l-tilslutning Regulerings- styrings- og sikkerhedskomponenter er færdigmonteret og kontrolleret. Der skal kun udføres nettilslutning 0 VAC/0 Hz. Hullet i kabelgennemføringen bør ikke vælges større end kabeldiameter, ellers garanteres sprøjtevandsbeskyttelse (IP) ikke mere.! COM 0 Nettilslutning Nettilslutning, herunder beskyttelsesforanstaltninger, skal udføres int stærkstrømsreglements bestemmelser. Kabeltilslutning for net og styring ses på billede (skraveret felt). Det kan anbefales at lade kabler, der føres ud fra væggen rage min. 0 cm op. Før arbejde med elektriske dele skal disse være i spændingsfri tilstand. -9./O Billede Monter nu tilslutningstykket (a). Billede Demonter blænde og tag den af ➀. 89

15 6. Nettilslutning Billede Drej skruen ud ➁ og træk afdækningen fremad og ud ➂ Billede Tryk trækaflastningen nedad ➃ og skær af i henhold til kabeldiameteren ➄ Billede Før kabel gennem trækaflastning og tilslut i henhold til billede. Sæt atter trækaflastning på og kabel sikres. Tilslutning til -faset net (IT-net) For at sikre tilstrækkelig ioniseringsstrøm skal der monteres en modstand (best. nr ) mellem N- ledning og beskyttelsesledningstilslutning. 6.6 Tilslutning af centralvarmestyring Kedlen kan kun fungere i forbindelse med en Junkers/Bosch styring. Tilslutning rumtermostat TR 00. Billede 6 89

16 Tilslutning af TRP/ er kun muligt med tilslutningsmodul RAM. Tilslutning af klimastyring TA, fjernbetjening TFQ W eller kontakture DT. l-tilslutning skal foretages i henhold til installationsvejledningen for styringen. 6.8 Tilslutning af indirekte opvarmet beholder med beholdertermostat DCV Tilslutning af indirekte opvarmet beholder med NTC føler -.S Billede Knæk ➀ af og før kabel igennem ➁ ➂. Sæt stikket fra beholder NTC ➂ på hovedprintet (8, 9). Billede 8 B Tilslut på klemme og 9. Broen 8-9 må ikke fjernes. Ved indbygning af andre beholdere eller relæ på klemme og 9 skal der anvendes relæ med guldbelagte kontakter. Alternativt kan der indbygges beholdertermostat med omskifterfunktion. 6 89

17 Opstart med fabriksindstilling CO O 0 Billede 9 8. Manometer Vandlås med afløbstragt Sikkerhedsventil. Afløb Automatisk udlufter. Manuel udlufter. Nøgle for manuel udlufter 6 Resetknap Hovedkontakt 6 Hovedtermostat centralvarme 0 Servicehane i frem og retur Gasventil 9 Apparatmærkat 0 Temperaturregulator for brugsvand Display 8 Kondensatafløb 6 Kontrollys brænderdrift 6 Kontrollys for tænd/sluk 6 Skorstensfejerknap 66 Service-knap 6 CO-knap Udfyld opstartsprotokol iht opstartsprotokol side. Indstil fortryk på ekspansionsbeholder på statisk højde for varmeanlægget, se side 0. Åbn radiatorventilerne. Åbn servicehane (0) og fyld centralvarmeanlæg til til bar Udluft radiatorerne. Udluft gaskedlen med automatisk udlufter (). Fyld atter centralvarme anlægget op til til bar. Fyld vandlås () så der ikke kan komme røggas ind i rummet. Med nøgle (.) åbnes manuel udlufter (.) max. sek. Hold herefter sek. pause og gentag evt. kontroller kondensafløb (8) for vand. Check at gasarten på typeskiltet svarer til den leverede gas. Luk gashanen (). 89

18 Tænd for varmen Kun varmtvand (sommerdrift) 0 I CO -0./O -08./O Billede 0 Kontrollampen lyser grønt. Tænd for centralvarmen Billede I denne driftmåde er kun varmtvandsforsyningen aktiveret. Centralvarmen er udkoblet. Spændingsforsyningen og kontakturet er stadig tilkoblet. CO Varmtvandstemperatur for ZWBR Varmtvandstemperaturen kan indstilles mellem 0 og 60 C og vises ikke i displayet. Billede Hvis brænderen er i drift, lyser kontrollampen rødt. I displayet vises den nuværende fremløbstemperatur. Afhængig af det enkelte varmeanlæg kan følgende indstillinger være mulige: Gulvvarme, f. eks. stilling max. fremløbstemperatur ca. 0 C. Lavtemperaturopvarmning, f. eks. stilling max. fremløbstemperatur ca. C. Centralvarmeanlæg for fremløbstemperaturer op til 90 C, f. eks. stilling. Når -II- vises i displayet skiftevis med fremløbstemperaturen er vandlås fyldningsprogrammet i funktion (se side 6). Varmestyring -06./O Billede CO knap Ved at trykke knappen ind og holde den indtil displayet viser -- kan der vælges mellem komfort drift og CO drift. Komfort drift knappen lyser ikke (fabriksindstilling) Inde i kedlen holdes det varme vand hele tiden på temperaturen. Det giver kort ventetid ved tapning. Derfor kobler kedlen ind også når der ikke tappes vand. CO -0./O CO drift med behovsmelding, knappen lyser 0 C Behovsmelding giver max. gas- og vandbesparelse. 0 Aus 0 Ved kortvarig åbning og lukning af varmtvandshanen bliver vandet varmet op til den temperatur, der er indstillet på varmtvandstermostaten er nået. -. R Billede Stil rumtermostaten (TR ) på den ønskede stuetemperatur. Klimastyring (TA ) indstil den på den tilsvarende varmekurve og driftmåde. CO drift uden behovsmelding, knappen lyser Vandet i varmeveksleren holdes på ca. 6 C. Først når der tappes vand, bliver vandet varmet op til den temperatur der er indstillet på termostaten. 8 89

19 Varmtvandstemperatur beholder (ZSBR) Ved varmtvandsbeholder med NTC-føler: At slukke kedlen CO 0 I -./O Billede -0./O Ved markering er beholdertemperaturen ca. 60 C. Denne temperatur bør ikke overskrides under normal drift. Ved stop til højre er beholdertemperaturen ca. 0 C. NB! Skoldningsrisiko. Denne temperatur er kun egnet for kortvarig drift (f. eks. for at fjerne evt. bakterier). r der tilsluttet en varmtvandsbeholder med egen termostat, er kedlens termostat ude af funktion. CO knap Ved kortvarige aktivering af CO knappen kan der vælges mellem komfort drift og CO drift. Komfort drift knappen lyser ikke (fabriksindstilling) Beholderprioritering, dvs først opvarmes varmtvandsbeholderen til den indstillede temperatur og derefter går kedlen på centralvarmeopvarmning. Billede Den grønne kontrollampe slukkes, og kontakturet stopper, når gangreserven er løbet ud. Frostbeskyttelse For at undgå frostsprængninger skal varmeanlægget være i drift vinterperioden. Når kedlen bliver afbrudt i rum, hvor der er risiko for frost skal der iblandes frostbeskyttelsesmidel 0-0 % ellers skal centralvarmeanlægget tømmes helt. VVS installatøren skal vise kunden, hvordan varmeanlægget tømmes. Blokeringsbeskyttelsespumpe Denne automatik forhindrer, at cirkulationspumpen sidder fast efter en længere driftspause. fter hver pumpeudkobling sker en tidstagning, for at starte pumpen i minut efter ca. timer. CO drift (knappen lyser) Afvekslende drift først 0 min. beholder - så centralvarmeopvarmning. Driftsforstyrrelser Der kan forekomme fejl under drift f. eks. på grund af brændertilsnavsning, kortvarigt trykfald i gasledningen etc. I displayet vises A eller 9, fejlknappen blinker og kedlen låses. CO Billede 6 -./O Når fejlknappen er aktiveret vises fremløbstemperaturen igen, og kedlen går i gang. Hvis fejlen ikke rettes, tilkald servicemontør. 89 9

20 8 Indstilling af gaskedel til anlægsbetingelserne 8. Mekaniske indstillinger kspansionsbeholder Følgende data er der allerede taget højde for i kurverne. % af vandvolumen i ekspansionsbeholder eller 0 % af ekspansionsbeholderens nominel volumen. n arbejdstrykdifferens for sikkerhedsventilen på 0, bar i henhold til DIN t V = fremløbstemperatur V A = anlægsindhold i liter kspansionsbeholderens fortryk svarer til anlæggets statiske højde over kedlen. Max. drifttryk: bar Begrænsning af max. fremløbstemperatur for centralvarme Fremløbstemperaturen kan indstilles mellem og 88 C. Ved lavtemperaturbegrænsning () er temperaturvælgeren (6) begrænset til stilling, hvilket svarer til en max. fremløbstemperatur på C og kræver ingen indstilling af varmeydelsen til det beregnede varmebehov. Ændring af lavtemperaturbegrænsning indstilling I forbindelse med varmeanlæg for højere fremløbstemperaturer kan begrænsningen ophæves, se billede Yderligere ekspansionsbeholder nødvendig 89-.O 0 tv ( C ) kspansionsbeholderens arbejdsområde VA ( l ) Billede 8 Diagrammerne giver omtrentlig vurdering om den indbyggede ekspansionsbeholder er stor nok. Hvis det ligger i grænseområdet, skal man have den nøjagtige beholder højde i henhold til DIN 80. Ligger skæringspunktet til højre for kurven, er en ekstra ekspansionsbeholder nødvendig. Kurve I Fortryk 0, bar Kurve II Fortryk 0, bar Kurve III Fortryk 0, bar Kurve IV Fortryk,0 bar Kurve V Fortryk, bar Kurve VI Fortryk, bar Kurve VII Fortryk, bar Billede 9 Den gule knap på temperaturregulatoren trækkes ud med en skruetrækker, drejes 80 og trykkes ind igen. Tal Middel fremløbstemperatur C C C 9 C 6 C C 88 C For gulvanlæg skal max. fremløbstemperaturen overholdes. 0 89

21 Pumpediagram På pumpens klemkasse kan der vælges mellem pumpestillinger. H 0, (bar) 0,6 0, 0, 0, C B 8. Indstilling af Bosch Heatronic 8.. Max. varmeydelse, servicefunktion.0 Varmeydelse kan indstilles mellem min. varmeydelse og nominelvarmeydelse til det specifikke varmebehov. Ved varmtvandsfremstilling er fuld nominel varmeydelse til rådighed. Ændring af max varmeydelse CO 0, 0, Q (l/h) -6.S Billede 0 B Kurve for pumpestilling C Kurve for pumpestilling H Restløftehøjde i varmeanlæg Q Cirkulationsvandmængde i varmeanlæg Billede Drej fremløbstemperaturregulator til Tryk på skorstensfejer knappen og serviceknappen samtidig og hold dem inde, indtil == vises i displayet. CO 0-./O Billede 0-./O UP KV KR KV KR UP KV X KR Når knapperne slippes igen vises der i sek. f.eks. 9.6, herefter 00. og der er lys i knapperne. Billede KV Kedelfremløb KR Kedelretur UP Cirkulationspumpe HV Centralvarmefremløb HR Centralvarmeretur n seriestyring af cirkulationspumper (efter hinanden) uden hydraulisk deling er ikke mulig, da hydraulikkontakten ellers ikke kan skifte. UP HV HR -.S Billede CO 0-.a/O Drej fremløbstemperaturregulatoren indtil.0 vises, efter sek. vises den indstillede varmeydelse

22 0-./O Billede 0 CO Drej temperaturregulator for varmtvand til venstre til stop. Skorstensfejerknappen og service-knappen blinker. Drej temperaturregulator for varmtvand langsomt mod højre indtil nummeret for den tilsvarende varmeydelse kommer frem i displayet. Check via gasflow og korriger hvis det er nødvendigt. Opstartsprotokol Dato for opstart Varmeværdi H n Gasmængde l/min CO (hvis nødvendigt) % Indstillinger på elektronik. Pumpestilling fremløbstemperaturen vises igen. Drej temperaturregulator for fremløb og varmtvand tilbage til de oprindeligt indstillede værdier. 8.. Beholderopvarmningsydelse, servicefunktion. Denne kan indstilles mellem min. varmeydelse og max. beholderopvarmningsydelse ( kw, visning i display 99) på overførselsydelsen for varmtvandsbeholderen. Fabriksindstillingen er nominel varmeydelse, visning i display 8. Ændring af beholderopvarmningsydelsen Billede 8 CO 0-8./O Drej temperaturregulator for centralvarmefremløb til Tryk på serviceknappen og hold den inde til -- vises i displayet. Servicefunkti. Beholderopvarmningsydelse kw. Pendlingsspærre min. Max. fremløbstemperatur C.6 Skiftedifferens K.0 Max. varmeydelse kw. Min. varmeydelse kw Billede 9 CO 0-9./O Når serviceknappen er sluppet igen vises der i sek..6, så 00. eller 0. og knappen lyser Da (98.) CO Billede 6 Skriv varmeydelse ind i den vedlagte opstartsprotokol (billede 6). Billede Tryk skorstensfejerknappen og serviceknappen og hold dem inde indtil [ ] vises. Varmeydelsen er lagret, lyset i knapperne går ud og CO 0-a./O Billede 0 -./O Drej temperaturregulator for centralvarmefremløb til. vises efter sek. vises indstillingen for beholderopvarmningsydelsen. 89

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Til montøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton CompactLine HR 24 Milton CompactLine Combi HR 24 Læs dette omhyggeligt før montering og service 1 2 3 4 12

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger Industrigaskedel Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger ecovit exclusiv Fremtidssikret intelligent varmekomfort Vaillant har i mere end 140 år sat sit præg på opvarmningsteknologien.

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 222-F Type FS2B. VITODENS 333-F Type FS3B og FR3B

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 222-F Type FS2B. VITODENS 333-F Type FS3B og FR3B VIESMANN VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw Planlægningsvejledning VITODENS 222-F Type FS2B Kondenserende kompaktkombikedel, 4,8 til 35,0 kw, til natur- og F-gas VITODENS 333-F Type FS3B og

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOPLEX 200 Type SX2A Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel Til drift med glidende kedelvandstemperatur.

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere