Vækst, viden og investeringer - de næste skridt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst, viden og investeringer - de næste skridt"

Transkript

1 Vækst, viden og investeringer - de næste skridt Regeringen Januar 2003

2 Vækst, viden og investeringer - de næste skridt Udfordringer Regeringens mål er at styrke Danmarks position i den absolutte top, når det gælder velfærd og vækst. Velfærden skal styrkes og udbygges. Det kræver, at der skabes vækst og dynamik i hele samfundet. Regeringsgrundlaget Vækst, velfærd og fornyelse opstiller klare mål for udviklingen af det danske samfund og dansk økonomi. Med udspillet Vækst med vilje fra maj 2002 peger regeringen på, hvordan der kan skabes grundlag for øget vækst og velstand i Danmark, jf. figur 1. Figur 1. Regeringens vækststrategi Vækst gennem mennesker Vækst gennem investeringer Vækst gennem forskning og innovation Vækst i produktivitet og beskæftigelse Vækst gennem iværksættere og virkelyst Vækst gennem fri og åben konkurrence 1

3 Udfordringen er at styrke vækstvilkårene i Danmark. Det kræver, at udbuddet af arbejdskraft øges, og at produktiviteten styrkes. Befolkningsudviklingen, det begrænsede økonomiske råderum, den stigende internationale konkurrence og behovet for fortsat fornyelse kræver således udvikling og øget produktivitet i både den offentlige og den private sektor. Det vil kræve en langsigtet indsats over en bred front at skabe grundlag for fremtidens vækst og velstand. Regeringen har allerede gennemført en række initiativer for at sikre rammerne for vækst. Som led i målsætningen om vækst gennem mennesker tager beskæftigelsesreformen Flere i arbejde fat på udfordringen om en øget arbejdsstyrke. Handlingsplanen Bedre uddannelser igangsætter en styrket indsats på uddannelsesområdet. Konkurrenceevnepakken indeholder en række initiativer, der bidrager til at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne. Den ITog telepolitiske handlingsplan IT for alle indeholder en række initiativer, som skal fremme udbredelsen af IT i det danske samfund. Regeringen har endvidere lanceret et omfattende moderniseringsprogram for den offentlige sektor. Handlingsplanen En enklere offentlig sektor betyder en målrettet indsats for regelforenkling og administrative lettelser. Reformprogrammet Velfærd og valgfrihed fastlægger strategien for øget valgfrihed til sikring af kvalitet, effektivitet og fleksibilitet. De næste skridt, der følger op på den samlede vækststrategi, fremgår af boks 1. 2

4 Boks 1. Regeringens indsatsområder for styrket vækst Vækst gennem mennesker: Bedre uddannelser Lavere skat på arbejde Vækst gennem forskning og innovation: Reformer i videninstitutionerne Kommercialisering af forskning Rammebetingelser for IT- og teleanvendelse Digitalisering i den offentlige sektor Stærke IT-kompetencer Vækst gennem iværksættere og virkelyst: Risikovillighed og iværksætterkultur Administrative lettelser Bedre adgang til finansiering Kommercialisering af viden og forskning Styrket rådgivning og erhvervsservice Vækst gennem investeringer: Betydelige nye trafikinvesteringer frem til 2012 Forbedrede muligheder for offentlig-private partnerskaber (OPP) Fokus på vedligeholdelse af den eksisterende infrastruktur Regional vækststrategi Vækst gennem fri og åben konkurrence: Offentlig-privat samspil, herunder udvikling af velfungerende markeder på velfærdsområderne. Mere velfungerende markeder, herunder liberaliserede og konkurrenceprægede el- og gasmarkeder i år 2004 samt omprioritering og tilpasning af direkte erhvervstilskud Globalisering De kommende måneder vil regeringen præsentere en række initiativer, herunder: En videnstrategi, der fremlægger en ny integreret politik for vidensystemet baseret på områderne forskning, uddannelse, innovation samt IT- og telekommunikation. En investeringsplan, der vil fast- 3

5 lægge rammerne for de kommende 10 års offentlige investeringer med fokus på infrastruktur. Et skatteudspil med henblik på at nedsætte skatten på arbejde. En handlingsplan for iværksættere, der skal skabe grundlag for, at flere vælger at etablere egen virksomhed og overlever den første vanskelige tid og hurtigt kommer ind i et vækstforløb. Vækst gennem mennesker Fremover bliver vi flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Det betyder, at der er færre hænder til at producere det, vi alle sammen skal leve af. Derfor bliver det i fremtiden endnu vigtigere, at Danmarks menneskelige ressourcer bliver brugt på den bedst mulige måde. At arbejdsstyrken har motivation og kompetencer til at yde en ekstra indsats. At uddannelserne er af høj kvalitet, og at vi får mest muligt ud af de ressourcer, der investeres i uddannelsessystemet. Uddannelse Uddannelse er en forudsætning for vækst i det danske samfund. Med den hast, hvormed ny viden skabes, er det afgørende, at alle har et fundament af kompetencer samt lyst og evne til at videreuddanne sig. Det bliver stadig vigtigere at kunne tilegne sig nye kompetencer. Uddannelserne skal være af høj kvalitet, relevante og give udfordringer til den enkelte elev/studerende. Med "Bedre uddannelser" har regeringen lagt grundstenen med tiltag til styrkelse af det faglige niveau i uddannelsessystemet fra folkeskole over ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser. Desuden er regeringen godt i gang med at skabe rammerne for et fleksibelt voksen- og efteruddannelsessystem, der kan imødekomme offentlige og private virksomheders behov for relevante uddannelsestilbud. Fremover skal der bl.a. ske en styrkelse af naturvidenskab og matematik i uddannelsessystemet, så danske virksomheder kan få tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. 4

6 Lavere skat på arbejde Lavere skat på arbejde vil øge den enkelte danskers gevinst ved at arbejde og yde en ekstra indsats. Det vil stimulere beskæftigelsen. Det er regeringens mål, at skatten på arbejdsindkomst i årene fremover skal være lavere. Regeringen vil præsentere et særskilt oplæg til lavere skat på arbejdsindkomst i løbet af foråret Boks 2. Vækst gennem mennesker gennemførte tiltag Reform af universitetsuddannelserne Folkeskolereform Flerårsaftale for erhvervsskolerne Øget fleksibilitet i voksen- og efteruddannelsessystemet Finanslovsaftale om Bedre uddannelser Beskæftigelsesreform Flere i arbejde Skattestop Regeringens konkrete nye tiltag fremgår af boks 3. Boks 3. Vækst gennem mennesker nye tiltag Bedre uddannelser Gymnasie/HF-reform Reform af erhvervsuddannelserne, herunder bedre praktikpladsordning Reform af vejledningsindsatsen Evaluering og målretning af 10. klasse Lavere skat på arbejde Udspil om lavere skat på arbejdsindkomst Vækst gennem forskning og innovation Viden er omdrejningspunkt for fortsat vækst og velstandsfremgang. Forskning, innovation og IT står i centrum for skabelse, udnyttelse og spredning af viden til gavn for erhvervslivets konkurrenceevne og den enkeltes beskæftigelsesmuligheder og levestandard. 5

7 Globaliseringen kan kun blive en trussel, hvis ikke Danmark er tilstrækkeligt rustet med hensyn til kompetencer og forskning. Videnintensive virksomheder og forskningstalenter skal have gunstige vilkår for at udfolde sig. Danmark skal også være attraktiv for udenlandske forskere og videnintensive virksomheder. Forskning og innovation Regeringens indsats har flere kanaler: Investeringer i forskning og innovation, mere kvalitet for pengene og styrket samspil mellem det offentlige og erhvervslivet. Investeringer i viden er en vigtig del af regeringens fremadrettede vækststrategi. Danmark vil yde sit bidrag til at opfylde målet i den såkaldte Barcelona-erklæring om, at de samlede udgifter til forskning, udvikling og innovation i EU bør nærme sig 3 pct. af BNP i Investeringer kan dog langt fra alene tilfredsstille ambitionsniveauet for udviklingen i vidensamfundet. Først og fremmest skal mere kvalitet for pengene gennemsyre indsatsen. Det gælder ikke kun i uddannelsessystemet, men også i de offentlige forskningsinstitutioner. Og det gælder rammebetingelserne for den private sektors forskning og udvikling. Der er aftalt vigtige reformer af universiteterne og forskningsrådssystemet, som nu skal implementeres, så de gode rammer materialiserer sig og fører til et højt viden- og kompetenceniveau i samfundet. Ihærdig opfølgning på intentionerne bag reformerne og fortsatte reformtiltag skal yderligere medvirke til at sikre øget kvalitet og en mere effektiv ressourceanvendelse. Det sidste led i indsatsen er at fremme samarbejdet mellem erhvervslivet og forskerverdenen. Det kan opnås ved mere relevant forskning. Og det kan først og fremmest opnås ved langt bedre og mere kommerciel udnyttelse af de opnåede forskningsresultater og innovative løsninger. 6

8 Med Finansloven for 2003 er der taget en række initiativer for at genoprette og styrke investeringerne i viden og sikre øget kvalitet i vidensproduktionen. I den kommende tid vil regeringen i en samlet strategi bygge videre på disse tiltag, så den videnbaserede økonomi understøttes yderligere. Boks 4. Vækst gennem forskning og innovation gennemførte tiltag Genopretning af bevillinger til forskning og innovation (i alt 3½ mia.kr.) Universitetsreform - ledelse, styring og selveje Reform af det forskningsrådgivende system Fradrag for virksomheders forskningsudgifter Regeringens konkrete nye tiltag på forsknings- og innovationsområdet fremgår af boks 5. Boks 5. Vækst gennem forskning og innovation nye tiltag Reformer af videninstitutionerne: Reform af sektorforskningens organisering og omfang Reform af den teknologiske service Styrkelse af de regionale videncenterfunktioner på uddannelsesinstitutionerne, herunder forskningstilknytning Styrket samspil om forskning og innovation: Flere partnerskaber mellem erhvervsliv og videninstitutioner Fleksible rammer på institutionerne for samspil Styrket adgang til videninstitutionerne Styrket samarbejde med udenlandske videninstitutioner Kommercialisering af forskning: Reform af innovationsmiljøordningen Ny struktur for teknologioverførsel Styrket marked for risikovillig kapital Informations- og kommunikationsteknologi IT- og telekommunikation øger hastigheden og styrker tilgængeligheden af viden. Øget IT-anvendelse kan også sikre mere effektive arbejdsgange og lette administrationen for virksomheder og borgere. IT og omstilling til digital forvaltning indgår derfor som et helt 7

9 centralt element i moderniseringsindsatsen for den offentlige sektor og indgår generelt som et tværgående element i alle regeringens tiltag. Den offentlige indsats skal koncentreres om de områder, hvor det er nødvendigt. Det betyder, at dér hvor markedsdrevne løsninger er mulige, skal staten først og fremmest sikre pladsen hertil dvs. give de nødvendige rammer og fjerne eventuelle barrierer. IT-området er et godt eksempel på denne arbejdsdeling. Igennem de seneste år har telesektoren foretaget betydelige investeringer i bredbånd og netværk til gavn for hele samfundet. Staten har sikret gode rammebetingelser og høj konkurrence på IT- og teleområdet til gavn for den informationsteknologiske udvikling, der primært drives af den private sektor. Regeringen vil sikre en bedre samordning af offentlige investeringer i informations- og kommunikationsteknologi. De samme investeringer skal ikke foretages flere steder på samme tid. I dette arbejde inddrages den mulige sammenhæng mellem IT-investeringer og organiseringen af den offentlige sektor. En bedre koordination og synliggørelse af de mange projekter, der i dag gennemføres under den almindelige drift i staten og kommunerne, kan sikre bedre resultater og grundlag for kommende investeringer. og kommunikations- Boks 6. Vækst gennem informationsteknologi gennemførte tiltag Projekt Digital Forvaltning mellem stat, amter og kommuner IT-forskningsindsats Hjemme PC-ordning Regeringens konkrete nye tiltag vedrørende informations- og kommunikationsteknologi fremgår af boks 7. 8

10 Boks 7. Vækst gennem informations- og kommunikationsteknologi nye tiltag Rammebetingelser for IT- og teleanvendelse Styrket konkurrenceregulering af teleområdet IT-arkitektur Fælles standarder for datakommunikation IT-sikkerhed Digitalisering i den offentlige sektor Samordning af det offentliges IT-anvendelse Fokus på omlægning til digitalt understøttede arbejdsprocesser for services med borgeren i centrum E-dag 1. september 2003, hvorefter alle offentlige myndigheder har ret til at kræve elektronisk formidling af al indbyrdes kommunikation Indførelse af elektroniske patientjournaler inden udgangen af 2005 Stærke IT-kompetencer IT i folkeskolen E-learning Vækst gennem iværksættere og virkelyst Styrket virkelyst og initiativ er centralt for væksten. Det handler om skabe de bedst mulige rammer for etablering af nye virksomheder og mindske de administrative byrder. Regelforenkling og administrative lettelser Administrative byrder skal ikke lægge hindringer i vejen for virkelyst og foretagsomhed. Gode idéer skal kunne omsættes til nye forretningskoncepter, og det skal være nemt både at etablere nye virksomheder og skabe vækst i eksisterende. Det er regeringens mål, at de administrative byrder for erhvervslivet skal falde år for år og i 2010 være reduceret med op til 25 pct. Med "Konkurrenceevnepakken" har regeringen taget de første skridt ved at afskaffe en række love og regler og forenkle indberetningskravene til offentlige myndigheder. 9

11 Senest har regeringen fremlagt en samlet handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser, "En enklere offentlig sektor". Handlingsplanen indeholder 198 forslag og initiativer. De fleste forslag forenkler de krav og pligter, der stilles til borgere og virksomheder. Bedre vilkår for iværksættere Iværksættere bidrager væsentligt til vækst og beskæftigelse. En stor del af produktivitetsvæksten kan tilskrives etablering af nye virksomheder og lukning af gamle, bl.a. fordi nye virksomheder øger konkurrencen og styrker fokus på omstilling og effektivisering. For at Danmark i år 2010 kan komme i den europæiske elite på iværksætterområdet fremlægger regeringen en iværksætterhandlingsplan. Der er ikke alene behov for, at flere vælger at etablere egen virksomhed, men også at flere overlever den første vanskelige tid og hurtigt kommer ind i et vækstforløb. Et vigtigt led i indsatsen for flere iværksættere er en styrket iværksætterkultur. Virkelysten og risikoviljen skal fremmes. Regeringen har afsat 435 mill.kr. over de næste fire år til en styrket iværksætterindsats, herunder understøtning af flere højteknologiske iværksættere. Regeringen vil sætte styrket fokus på selvstændighed og iværksætterkultur i det danske uddannelsessystem. Regeringen vil arbejde for en tilpasning af konkursreglerne, så incitamentet til at starte egen virksomhed styrkes, uden at muligheden for "konkursrytteri" øges. Med en omfattende reform samles den offentlige erhvervsservice i et enstrenget system, så flere iværksættere kan få en bedre rådgivning. 10

12 For at skabe bedre adgang til risikovillig kapital for nye virksomheder, der bl.a. kommer fra innovationsmiljøerne, etableres en preventurefond. Fonden skal fokusere på at modne nye virksomheder og gøre dem klar til at søge helt privat kapital. For at sikre virksomhederne de bedste og billigste finansieringsmuligheder vil regeringen se på mulighederne for at indføre virksomhedspant. Med virksomhedspant får virksomhederne mulighed for at stille sikkerhed for lån med pant i de samlede aktiver, f.eks. varelagre, fordringer og patenter. Det vil være til gavn for nystartede og vækstorienterede virksomheder. Regeringen vil desuden udvikle næste generations innovationsmiljøer for bl.a. at understøtte etableringen af flere højteknologiske iværksættere. Endelig reduceres de administrative byrder yderligere via nye ITværktøjer. Boks 8. Vækst gennem iværksættere og virkelyst gennemførte tiltag Skattestop Konkurrenceevnepakken, herunder bedre muligheder for generationsskifte En enklere offentlig sektor Regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser. Etablering af ny erhvervsportal, Regeringens konkrete nye tiltag for styrket iværksætterkultur og virkelyst fremgår af boks 9. 11

13 Boks 9. Vækst gennem iværksættere og virkelyst nye tiltag Styrket iværksætterkultur og risikovillighed: Risikovillighed gennem tidssvarende konkursregler Iværksætterkultur og innovation i uddannelsessystemet Administrative lettelser: Udvikling af nye digitale løsninger rettet mod iværksættere og små virksomheder Minimumsordning for nyetablerede virksomheder Forenkling og modernisering af selskabs- og årsregnskabslovgivningen. Bedre adgang til finansiering: Etablering af pre-venturefond (risikovillig kapital) Bedre etableringskontoordning Bedre finansiering af servicevirksomheder og generationsskifte Virksomhedspant Kommercialisering af viden og forskning: Næste generations innovationsmiljøer Technology transfer enhed inden for biosundhed Styrket rådgivning og erhvervsservice: Reform af den offentlige erhvervsservice Vækst gennem investeringer Et højt investeringsniveau er afgørende for den fremtidige vækst og velstand. Virksomheder skal have adgang til de nødvendige ressourcer - ikke mindst kapital. Det offentliges rolle er først og fremmest at sikre, at de grundlæggende rammer for investeringer er i orden. Det handler ikke kun om at sikre en velfungerende finansiel infrastruktur til formidling af kapital. Infrastrukturen på f.eks. trafik-, bolig- og miljøområdet er også vigtige forudsætninger for at fastholde og tiltrække arbejdskraft og dermed for virksomhedernes lokalisering. Ikke mindst i forhold til målsætningen om øget vækst er det væsentligt, at de offentlige investeringer har et højt afkast. Skattefinansie- 12

14 rede offentlige investeringer, som fortrænger private investeringer med et højere afkast, vil således kunne virke direkte hæmmende for den samlede vækst i samfundet. Det handler således ikke om at bruge flest mulige skattekroner på offentlige investeringer, men om at gennemføre de rigtige investeringer med højt afkast og samtidig sikre rammerne for den private sektors vækstskabende investeringer. Offentlige investeringer med et højt samfundsmæssigt afkast kan forbedre både den offentlige service og mulighederne for økonomisk vækst via flere kanaler, jf. boks 10. Boks 10. Offentlige investeringer og økonomisk vækst Offentlige investeringer i f.eks. bedre apparatur og moderne IT kan ikke alene styrke kvaliteten af den offentlige service, men også forbedre effektiviteten, således at den knappe arbejdskraft kan anvendes bedre. Den offentlige sektor kan skabe bedre rammebetingelser for private vækstskabende investeringer i f.eks. informations- og kommunikationsteknologi og andre vækstområder. Investeringer i veje og anden transportinfrastruktur kan forbedre den offentlige service, og samtidig styrke rammebetingelserne for den private sektor og dermed den samlede økonomiske vækst. Kombinationen af veludviklet velfærdsservice i form af f.eks. en god uddannelses- og forskningssektor, gode boligforhold og en veludbygget trafikinfrastruktur kan påvirke virksomhedernes lokaliseringsbeslutninger og dermed i sidste ende vækstmulighederne i en region. Regeringens kommende investeringsplan vil fastlægge rammerne for de næste 10 års offentlige investeringer med fokus på infrastruktur. Infrastrukturområdet er et af de områder, hvor mulighederne for at inddrage den private sektor kan være store. Det tyder udenlandske erfaringer på. I bl.a. England, Norge, Sverige og Holland er der gennemført en række projekter baseret på offentligt privat partnerskab (OPP). Og resultaterne har overvejende været gode med bl.a. øget effektivitet og kvalitet til følge. 13

15 Regeringen vil derfor overveje introduktionen af OPP i Danmark. Som første skridt påtænker regeringen at igangsætte et pilotprojekt for et investeringsprojekt på trafikområdet. Boks 11. Partnerskaber mellem den offentlige og private sektor Der er to dimensioner af partnerskabsbegrebet, som kan overvejes i en dansk sammenhæng. Den ene dimension er partnerskab om anlæg og drift, hvor private virksomheder inddrages i finansieringen, anlægget og driften af offentlige opgaver. Det kunne være offentlige infrastrukturprojekter som veje mv. eller projekter på ITområdet, men der er også gode eksempler på partnerskaber om tilvejebringelsen af traditionelle offentlige opgaver så som dagsinstitutioner mv. Det centrale i denne type modeller er, at den offentlige part og den private part hver især skal bidrage med det, de er bedst til. Dertil kommer, at partnerskaber kan underbygge en incitamentsstruktur, der fremmer helhedstænkning samt innovative og effektive løsninger. Den anden dimension er partnerskab om finansiering, hvor det offentlige og det private kan gå sammen om at finansiere udviklingen af f.eks. et erhvervsområde. Ørestaden er et konkret eksempel, hvor private investorer bidrager til infrastrukturudviklingen. Regeringens forslag til nye anlægsinvesteringer vil sammen med de allerede besluttede trafikinvesteringer skabe grundlag for såvel en afhjælpning af trængselsproblemerne i hovedstadsområdet som en fortsat betydelig indsats til styrkelse af sammenhængen mellem og inden for landsdelene. Dermed er der sikret regional balance på trafikinvesteringsområdet. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at der skal sikres gode og ligelige levevilkår i alle dele af landet. Danmark skal fastholde sin topplacering blandt de lande med den højeste grad af økonomisk lighed mellem de store byer og det øvrige land. I foråret 2003 præsenterer regeringen sin regionale vækststrategi, som bl.a. vurderer behovet for en bedre koordinering af den regionale indsats med henblik på at sikre større effekt af offentlige midler, som anvendes til regional erhvervsudvikling. I den regionale vækststrategi vil der blive set på mulighederne for at styrke de regionale vækstvilkår, herunder effektiviteten af den of- 14

16 fentlige regionalpolitiske indsats. Indsatsen skal målrettes mod de særligt vanskeligt stillede områder, heriblandt Bornholm, Lolland- Falster, det sydfynske område og visse dele af Nord- og Nordvestjylland. I den forbindelse kan EU s regionalfonds- og socialfondsmidler indgå som et væsentligt element. På erhvervsserviceområdet skal der skabes en bedre samordning af den statslige og amtslige/kommunale indsats. Der skal sikres et mere enstrenget offentligt erhvervsservicesystem, hvor TIC (Teknologiske Informations Centre) og Kontaktpunkter for iværksættere ses i sammenhæng, og hvor den statslige og regionale indsats spiller bedre sammen. Boks 12. Vækst gennem investeringer gennemførte tiltag Aftale om Flere boliger - Vækst og fornyelse på boligmarkedet Trafikaftale, herunder øgede midler til vedligeholdelse af vejnettet Øgede midler til vedligeholdelse af jernbanenettet Regeringens konkrete nye tiltag på investeringsområdet fremgår af boks 13. Boks 13.Vækst gennem investeringer nye tiltag Forslag om nye anlægsprojekter på vej og bane Bedre vedligeholdelse af den eksisterende vej- og baneinfrastruktur Forbedringer af den eksisterende infrastruktur med henblik på at reducere begyndende trængselsproblemer og forbedre sikkerheden Beslutningsgrundlag for en fast forbindelse over Femern Bælt Pilotprojekt for offentlig/privat partnerskab (OPP) på trafikområdet Bedre styring af anlægsprojekter Regional vækststrategi Vækst gennem fri og åben konkurrence Konkurrencen i Danmark skal være på niveau med de bedste lande i OECD. Effektiv konkurrence er afgørende for, at samfundet anvender sine ressourcer bedst muligt. Et samfunds evne til at forny og omstille sig til ændrede markedsvilkår er en vigtig forudsætning for økonomisk vækst. Effektiv konkurrence fremmer økonomisk vækst 15

17 ved at give virksomheder og offentlige institutioner tilskyndelse til at effektivisere og innovere. For at sikre mere velfungerende markeder er det vigtigt at nedbryde barrierer for konkurrence, øge gennemsigtigheden for forbrugerne, fremme brugen af udbud, skabe frit valg på offentlige serviceområder samt at tilpasse og reducere offentlige tilskud. Regeringen har i den ny konkurrencelov gennemført en række stramninger bl.a. ved at hæve bødeniveauet til samme niveau som i en række andre EU-lande og styrke kontrollen med offentlige konkurrencebegrænsninger. Eksempler på andre tiltag er de gennemførte reduktioner af direkte erhvervstilskud. Direkte virksomhedstilskud kan forvride og forhindre både effektiv konkurrence og de nødvendige strukturtilpasninger. Derfor skal vægten lægges på at sikre de bedst mulige rammevilkår, mens direkte virksomhedstilskud skal tilpasses eller fjernes. Både i 2002 og 2003 gennemføres en række reduktioner af direkte erhvervstilskud, og i nye forslag på bl.a. iværksætterområdet er sikret en kommerciel tilgang. Regeringen vil løbende overveje arbejdsdelingen mellem den offentlige sektor og den private sektor på konkrete områder med fokus på det offentlige i en rolle som organisator og skaber af rammebetingelser frem for rollen som producent og finansieringskilde. Regeringen vil sikre flere leverandører og dermed øget konkurrence på markeder for en række offentlige serviceydelser. Målet er mere velfungerende markeder gennem flere leverandører og større konkurrence - og dermed højere kvalitet, større valgfrihed og en mere effektiv brug af ressourcerne. Regeringen nedsatte derfor primo 2002 et statslig-kommunalt udvalg det såkaldte Leverandørudvalg som arbejder med at skabe gunstige rammer for udviklingen af velfungerende markeder på velfærdsområderne. 16

18 Leverandørudvalget udgiver sin rapport i marts På baggrund af udvalgets arbejde vil regeringen overveje yderligere initiativer for at styrke udviklingen af et marked på velfærdsområderne. Også på energiområdet skal velfungerende markeder sikre konkurrencedygtige priser. Regeringen fremlægger i 2003 lovforslag med henblik på at nå vækststrategiens målsætning om fuldt liberaliserede og konkurrenceprægede el- og gasmarkeder i år Målet er at sikre øget effektivitet og større valgfrihed for forbrugerne, uden at forsyningssikkerheden sættes over styr. Elproduktionen skal markedsorienteres ved blandt andet at ophæve forbrugernes aftagepligt. Forsyningsvirksomhedernes organisering og ejerstruktur foreslås ændret, så der sikres en effektiv konkurrence. For at sikre lavere priser kombineret med en høj forsyningssikkerhed undersøges det, hvordan den såkaldt bundne kapital i elselskaberne kan tilbageføres til forbrugerne. Derudover arbejdes der på at styrke konkurrencen på det finansielle område og modernisere og forenkle den finansielle lovgivning. Regeringen forbereder bl.a. lovforslag om henholdsvis finansiel virksomhed og realkreditobligationer med henblik på at øge overskueligheden for brugerne. Åbenhed over for omverdenen er en forudsætning for at skabe velfungerende markeder i Danmark. Derfor er det regeringens mål, at Danmark i 2010 skal stå stærkere i globaliseringen. Handelspotentialet skal udnyttes bedre, og virksomhederne skal have lettere ved at tiltrække udenlandske vidensarbejdere. Regeringen fremlægger i foråret 2003 en handlingsplan for "vækst gennem globalisering" for at sikre, at Danmark får en større fremtidig gevinst af et stadig mere globalt samfund. 17

19 Boks 14. Øget konkurrence og gennemsigtighed gennemførte tiltag Revision af konkurrenceloven Reduktion og omprioritering af tilskud til erhvervslivet Frit valg Liberalisering af regelsæt om fjernbusser Udfordringsret på det kommunale drifts- og anlægsområde samt krav om udarbejdelse af servicestrategi og udbudspolitik Udfordringsret på det statslige drifts- og anlægsområde samt krav om udarbejdelse af effektiviseringsstrategier og udbudspolitikker Regeringens konkrete nye tiltag for en styrket konkurrence og gennemsigtighed fremgår af boks 15. Boks 15. Øget konkurrence og gennemsigtighed nye tiltag Offentlig-privat samspil: Rapport fra det statslig-kommunale leverandørudvalg Effektiv brug af privat medfinansiering Ny indgang om partnerskaber på udbudsportalen Mere velfungerende markeder: Hele den danske elproduktion handles på markedsvilkår Strukturrationalisering og forbedret netadgang i el- og gassektoren Effektivisering i elnetselskaberne og tilpasning af kapitalforhold Øget konkurrence på naturgasområdet Ny forbrugerpolitik Styrket konkurrenceregulering af teleområdet Finansiel lovreform Fortsatte reduktioner og tilpasninger af de direkte erhvervstilskud Globalisering: Handlingsplan for vækst gennem globalisering 18

20

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Danmark som førende vidensamfund

Danmark som førende vidensamfund AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 3-05 Pkt.: 7 Bilag: A Uddrag af de dele af regeringsgrundlaget, der vedrører universitetssektoren. Hele regeringsgrundlaget kan ses på www.statsministeriet.dk/publikationer/reggrund05/index.htm

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Produktivitetens blinde vinkel workshops på REG LABs Årskonference

Produktivitetens blinde vinkel workshops på REG LABs Årskonference Produktivitetens blinde vinkel workshops på REG LABs Årskonference REG LAB har valgt at sætte fokus på produktivitet, da REG LABs medlemmer er centrale aktører i at udforme de bedst mulige rammebetingelser

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Investeringsplan. - de næste 10 års offentlige investeringer. Regeringen

Investeringsplan. - de næste 10 års offentlige investeringer. Regeringen Investeringsplan - de næste 10 års offentlige investeringer Regeringen Februar 2003 Investeringsplan de næste 10 års offentlige investeringer, februar 2003 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation ved VUC årsmøde Produktivitetskommissionens analyserapport Uddannelse og innovation 4. april 2014 Philipp Schröder Professor, Aarhus Universitet Medlem af

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst

DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Den 24. februar 2010 DI Energibranchens opskrift på grøn vækst Grundlæggende må det konstateres, at den grønne vækstdagsorden ikke er en sparedagsorden, men en investeringsdagsorden, hvor Danmark skal

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser?

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Bilag 2 Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser? Disruptionrådets sekretariat November 217 Spørgsmål til drøftelse Ruster de videregående uddannelser godt nok til fremtidens konkurrence,

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere