Vækst, viden og investeringer - de næste skridt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst, viden og investeringer - de næste skridt"

Transkript

1 Vækst, viden og investeringer - de næste skridt Regeringen Januar 2003

2 Vækst, viden og investeringer - de næste skridt Udfordringer Regeringens mål er at styrke Danmarks position i den absolutte top, når det gælder velfærd og vækst. Velfærden skal styrkes og udbygges. Det kræver, at der skabes vækst og dynamik i hele samfundet. Regeringsgrundlaget Vækst, velfærd og fornyelse opstiller klare mål for udviklingen af det danske samfund og dansk økonomi. Med udspillet Vækst med vilje fra maj 2002 peger regeringen på, hvordan der kan skabes grundlag for øget vækst og velstand i Danmark, jf. figur 1. Figur 1. Regeringens vækststrategi Vækst gennem mennesker Vækst gennem investeringer Vækst gennem forskning og innovation Vækst i produktivitet og beskæftigelse Vækst gennem iværksættere og virkelyst Vækst gennem fri og åben konkurrence 1

3 Udfordringen er at styrke vækstvilkårene i Danmark. Det kræver, at udbuddet af arbejdskraft øges, og at produktiviteten styrkes. Befolkningsudviklingen, det begrænsede økonomiske råderum, den stigende internationale konkurrence og behovet for fortsat fornyelse kræver således udvikling og øget produktivitet i både den offentlige og den private sektor. Det vil kræve en langsigtet indsats over en bred front at skabe grundlag for fremtidens vækst og velstand. Regeringen har allerede gennemført en række initiativer for at sikre rammerne for vækst. Som led i målsætningen om vækst gennem mennesker tager beskæftigelsesreformen Flere i arbejde fat på udfordringen om en øget arbejdsstyrke. Handlingsplanen Bedre uddannelser igangsætter en styrket indsats på uddannelsesområdet. Konkurrenceevnepakken indeholder en række initiativer, der bidrager til at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne. Den ITog telepolitiske handlingsplan IT for alle indeholder en række initiativer, som skal fremme udbredelsen af IT i det danske samfund. Regeringen har endvidere lanceret et omfattende moderniseringsprogram for den offentlige sektor. Handlingsplanen En enklere offentlig sektor betyder en målrettet indsats for regelforenkling og administrative lettelser. Reformprogrammet Velfærd og valgfrihed fastlægger strategien for øget valgfrihed til sikring af kvalitet, effektivitet og fleksibilitet. De næste skridt, der følger op på den samlede vækststrategi, fremgår af boks 1. 2

4 Boks 1. Regeringens indsatsområder for styrket vækst Vækst gennem mennesker: Bedre uddannelser Lavere skat på arbejde Vækst gennem forskning og innovation: Reformer i videninstitutionerne Kommercialisering af forskning Rammebetingelser for IT- og teleanvendelse Digitalisering i den offentlige sektor Stærke IT-kompetencer Vækst gennem iværksættere og virkelyst: Risikovillighed og iværksætterkultur Administrative lettelser Bedre adgang til finansiering Kommercialisering af viden og forskning Styrket rådgivning og erhvervsservice Vækst gennem investeringer: Betydelige nye trafikinvesteringer frem til 2012 Forbedrede muligheder for offentlig-private partnerskaber (OPP) Fokus på vedligeholdelse af den eksisterende infrastruktur Regional vækststrategi Vækst gennem fri og åben konkurrence: Offentlig-privat samspil, herunder udvikling af velfungerende markeder på velfærdsområderne. Mere velfungerende markeder, herunder liberaliserede og konkurrenceprægede el- og gasmarkeder i år 2004 samt omprioritering og tilpasning af direkte erhvervstilskud Globalisering De kommende måneder vil regeringen præsentere en række initiativer, herunder: En videnstrategi, der fremlægger en ny integreret politik for vidensystemet baseret på områderne forskning, uddannelse, innovation samt IT- og telekommunikation. En investeringsplan, der vil fast- 3

5 lægge rammerne for de kommende 10 års offentlige investeringer med fokus på infrastruktur. Et skatteudspil med henblik på at nedsætte skatten på arbejde. En handlingsplan for iværksættere, der skal skabe grundlag for, at flere vælger at etablere egen virksomhed og overlever den første vanskelige tid og hurtigt kommer ind i et vækstforløb. Vækst gennem mennesker Fremover bliver vi flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Det betyder, at der er færre hænder til at producere det, vi alle sammen skal leve af. Derfor bliver det i fremtiden endnu vigtigere, at Danmarks menneskelige ressourcer bliver brugt på den bedst mulige måde. At arbejdsstyrken har motivation og kompetencer til at yde en ekstra indsats. At uddannelserne er af høj kvalitet, og at vi får mest muligt ud af de ressourcer, der investeres i uddannelsessystemet. Uddannelse Uddannelse er en forudsætning for vækst i det danske samfund. Med den hast, hvormed ny viden skabes, er det afgørende, at alle har et fundament af kompetencer samt lyst og evne til at videreuddanne sig. Det bliver stadig vigtigere at kunne tilegne sig nye kompetencer. Uddannelserne skal være af høj kvalitet, relevante og give udfordringer til den enkelte elev/studerende. Med "Bedre uddannelser" har regeringen lagt grundstenen med tiltag til styrkelse af det faglige niveau i uddannelsessystemet fra folkeskole over ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser. Desuden er regeringen godt i gang med at skabe rammerne for et fleksibelt voksen- og efteruddannelsessystem, der kan imødekomme offentlige og private virksomheders behov for relevante uddannelsestilbud. Fremover skal der bl.a. ske en styrkelse af naturvidenskab og matematik i uddannelsessystemet, så danske virksomheder kan få tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. 4

6 Lavere skat på arbejde Lavere skat på arbejde vil øge den enkelte danskers gevinst ved at arbejde og yde en ekstra indsats. Det vil stimulere beskæftigelsen. Det er regeringens mål, at skatten på arbejdsindkomst i årene fremover skal være lavere. Regeringen vil præsentere et særskilt oplæg til lavere skat på arbejdsindkomst i løbet af foråret Boks 2. Vækst gennem mennesker gennemførte tiltag Reform af universitetsuddannelserne Folkeskolereform Flerårsaftale for erhvervsskolerne Øget fleksibilitet i voksen- og efteruddannelsessystemet Finanslovsaftale om Bedre uddannelser Beskæftigelsesreform Flere i arbejde Skattestop Regeringens konkrete nye tiltag fremgår af boks 3. Boks 3. Vækst gennem mennesker nye tiltag Bedre uddannelser Gymnasie/HF-reform Reform af erhvervsuddannelserne, herunder bedre praktikpladsordning Reform af vejledningsindsatsen Evaluering og målretning af 10. klasse Lavere skat på arbejde Udspil om lavere skat på arbejdsindkomst Vækst gennem forskning og innovation Viden er omdrejningspunkt for fortsat vækst og velstandsfremgang. Forskning, innovation og IT står i centrum for skabelse, udnyttelse og spredning af viden til gavn for erhvervslivets konkurrenceevne og den enkeltes beskæftigelsesmuligheder og levestandard. 5

7 Globaliseringen kan kun blive en trussel, hvis ikke Danmark er tilstrækkeligt rustet med hensyn til kompetencer og forskning. Videnintensive virksomheder og forskningstalenter skal have gunstige vilkår for at udfolde sig. Danmark skal også være attraktiv for udenlandske forskere og videnintensive virksomheder. Forskning og innovation Regeringens indsats har flere kanaler: Investeringer i forskning og innovation, mere kvalitet for pengene og styrket samspil mellem det offentlige og erhvervslivet. Investeringer i viden er en vigtig del af regeringens fremadrettede vækststrategi. Danmark vil yde sit bidrag til at opfylde målet i den såkaldte Barcelona-erklæring om, at de samlede udgifter til forskning, udvikling og innovation i EU bør nærme sig 3 pct. af BNP i Investeringer kan dog langt fra alene tilfredsstille ambitionsniveauet for udviklingen i vidensamfundet. Først og fremmest skal mere kvalitet for pengene gennemsyre indsatsen. Det gælder ikke kun i uddannelsessystemet, men også i de offentlige forskningsinstitutioner. Og det gælder rammebetingelserne for den private sektors forskning og udvikling. Der er aftalt vigtige reformer af universiteterne og forskningsrådssystemet, som nu skal implementeres, så de gode rammer materialiserer sig og fører til et højt viden- og kompetenceniveau i samfundet. Ihærdig opfølgning på intentionerne bag reformerne og fortsatte reformtiltag skal yderligere medvirke til at sikre øget kvalitet og en mere effektiv ressourceanvendelse. Det sidste led i indsatsen er at fremme samarbejdet mellem erhvervslivet og forskerverdenen. Det kan opnås ved mere relevant forskning. Og det kan først og fremmest opnås ved langt bedre og mere kommerciel udnyttelse af de opnåede forskningsresultater og innovative løsninger. 6

8 Med Finansloven for 2003 er der taget en række initiativer for at genoprette og styrke investeringerne i viden og sikre øget kvalitet i vidensproduktionen. I den kommende tid vil regeringen i en samlet strategi bygge videre på disse tiltag, så den videnbaserede økonomi understøttes yderligere. Boks 4. Vækst gennem forskning og innovation gennemførte tiltag Genopretning af bevillinger til forskning og innovation (i alt 3½ mia.kr.) Universitetsreform - ledelse, styring og selveje Reform af det forskningsrådgivende system Fradrag for virksomheders forskningsudgifter Regeringens konkrete nye tiltag på forsknings- og innovationsområdet fremgår af boks 5. Boks 5. Vækst gennem forskning og innovation nye tiltag Reformer af videninstitutionerne: Reform af sektorforskningens organisering og omfang Reform af den teknologiske service Styrkelse af de regionale videncenterfunktioner på uddannelsesinstitutionerne, herunder forskningstilknytning Styrket samspil om forskning og innovation: Flere partnerskaber mellem erhvervsliv og videninstitutioner Fleksible rammer på institutionerne for samspil Styrket adgang til videninstitutionerne Styrket samarbejde med udenlandske videninstitutioner Kommercialisering af forskning: Reform af innovationsmiljøordningen Ny struktur for teknologioverførsel Styrket marked for risikovillig kapital Informations- og kommunikationsteknologi IT- og telekommunikation øger hastigheden og styrker tilgængeligheden af viden. Øget IT-anvendelse kan også sikre mere effektive arbejdsgange og lette administrationen for virksomheder og borgere. IT og omstilling til digital forvaltning indgår derfor som et helt 7

9 centralt element i moderniseringsindsatsen for den offentlige sektor og indgår generelt som et tværgående element i alle regeringens tiltag. Den offentlige indsats skal koncentreres om de områder, hvor det er nødvendigt. Det betyder, at dér hvor markedsdrevne løsninger er mulige, skal staten først og fremmest sikre pladsen hertil dvs. give de nødvendige rammer og fjerne eventuelle barrierer. IT-området er et godt eksempel på denne arbejdsdeling. Igennem de seneste år har telesektoren foretaget betydelige investeringer i bredbånd og netværk til gavn for hele samfundet. Staten har sikret gode rammebetingelser og høj konkurrence på IT- og teleområdet til gavn for den informationsteknologiske udvikling, der primært drives af den private sektor. Regeringen vil sikre en bedre samordning af offentlige investeringer i informations- og kommunikationsteknologi. De samme investeringer skal ikke foretages flere steder på samme tid. I dette arbejde inddrages den mulige sammenhæng mellem IT-investeringer og organiseringen af den offentlige sektor. En bedre koordination og synliggørelse af de mange projekter, der i dag gennemføres under den almindelige drift i staten og kommunerne, kan sikre bedre resultater og grundlag for kommende investeringer. og kommunikations- Boks 6. Vækst gennem informationsteknologi gennemførte tiltag Projekt Digital Forvaltning mellem stat, amter og kommuner IT-forskningsindsats Hjemme PC-ordning Regeringens konkrete nye tiltag vedrørende informations- og kommunikationsteknologi fremgår af boks 7. 8

10 Boks 7. Vækst gennem informations- og kommunikationsteknologi nye tiltag Rammebetingelser for IT- og teleanvendelse Styrket konkurrenceregulering af teleområdet IT-arkitektur Fælles standarder for datakommunikation IT-sikkerhed Digitalisering i den offentlige sektor Samordning af det offentliges IT-anvendelse Fokus på omlægning til digitalt understøttede arbejdsprocesser for services med borgeren i centrum E-dag 1. september 2003, hvorefter alle offentlige myndigheder har ret til at kræve elektronisk formidling af al indbyrdes kommunikation Indførelse af elektroniske patientjournaler inden udgangen af 2005 Stærke IT-kompetencer IT i folkeskolen E-learning Vækst gennem iværksættere og virkelyst Styrket virkelyst og initiativ er centralt for væksten. Det handler om skabe de bedst mulige rammer for etablering af nye virksomheder og mindske de administrative byrder. Regelforenkling og administrative lettelser Administrative byrder skal ikke lægge hindringer i vejen for virkelyst og foretagsomhed. Gode idéer skal kunne omsættes til nye forretningskoncepter, og det skal være nemt både at etablere nye virksomheder og skabe vækst i eksisterende. Det er regeringens mål, at de administrative byrder for erhvervslivet skal falde år for år og i 2010 være reduceret med op til 25 pct. Med "Konkurrenceevnepakken" har regeringen taget de første skridt ved at afskaffe en række love og regler og forenkle indberetningskravene til offentlige myndigheder. 9

11 Senest har regeringen fremlagt en samlet handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser, "En enklere offentlig sektor". Handlingsplanen indeholder 198 forslag og initiativer. De fleste forslag forenkler de krav og pligter, der stilles til borgere og virksomheder. Bedre vilkår for iværksættere Iværksættere bidrager væsentligt til vækst og beskæftigelse. En stor del af produktivitetsvæksten kan tilskrives etablering af nye virksomheder og lukning af gamle, bl.a. fordi nye virksomheder øger konkurrencen og styrker fokus på omstilling og effektivisering. For at Danmark i år 2010 kan komme i den europæiske elite på iværksætterområdet fremlægger regeringen en iværksætterhandlingsplan. Der er ikke alene behov for, at flere vælger at etablere egen virksomhed, men også at flere overlever den første vanskelige tid og hurtigt kommer ind i et vækstforløb. Et vigtigt led i indsatsen for flere iværksættere er en styrket iværksætterkultur. Virkelysten og risikoviljen skal fremmes. Regeringen har afsat 435 mill.kr. over de næste fire år til en styrket iværksætterindsats, herunder understøtning af flere højteknologiske iværksættere. Regeringen vil sætte styrket fokus på selvstændighed og iværksætterkultur i det danske uddannelsessystem. Regeringen vil arbejde for en tilpasning af konkursreglerne, så incitamentet til at starte egen virksomhed styrkes, uden at muligheden for "konkursrytteri" øges. Med en omfattende reform samles den offentlige erhvervsservice i et enstrenget system, så flere iværksættere kan få en bedre rådgivning. 10

12 For at skabe bedre adgang til risikovillig kapital for nye virksomheder, der bl.a. kommer fra innovationsmiljøerne, etableres en preventurefond. Fonden skal fokusere på at modne nye virksomheder og gøre dem klar til at søge helt privat kapital. For at sikre virksomhederne de bedste og billigste finansieringsmuligheder vil regeringen se på mulighederne for at indføre virksomhedspant. Med virksomhedspant får virksomhederne mulighed for at stille sikkerhed for lån med pant i de samlede aktiver, f.eks. varelagre, fordringer og patenter. Det vil være til gavn for nystartede og vækstorienterede virksomheder. Regeringen vil desuden udvikle næste generations innovationsmiljøer for bl.a. at understøtte etableringen af flere højteknologiske iværksættere. Endelig reduceres de administrative byrder yderligere via nye ITværktøjer. Boks 8. Vækst gennem iværksættere og virkelyst gennemførte tiltag Skattestop Konkurrenceevnepakken, herunder bedre muligheder for generationsskifte En enklere offentlig sektor Regeringens handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser. Etablering af ny erhvervsportal, Regeringens konkrete nye tiltag for styrket iværksætterkultur og virkelyst fremgår af boks 9. 11

13 Boks 9. Vækst gennem iværksættere og virkelyst nye tiltag Styrket iværksætterkultur og risikovillighed: Risikovillighed gennem tidssvarende konkursregler Iværksætterkultur og innovation i uddannelsessystemet Administrative lettelser: Udvikling af nye digitale løsninger rettet mod iværksættere og små virksomheder Minimumsordning for nyetablerede virksomheder Forenkling og modernisering af selskabs- og årsregnskabslovgivningen. Bedre adgang til finansiering: Etablering af pre-venturefond (risikovillig kapital) Bedre etableringskontoordning Bedre finansiering af servicevirksomheder og generationsskifte Virksomhedspant Kommercialisering af viden og forskning: Næste generations innovationsmiljøer Technology transfer enhed inden for biosundhed Styrket rådgivning og erhvervsservice: Reform af den offentlige erhvervsservice Vækst gennem investeringer Et højt investeringsniveau er afgørende for den fremtidige vækst og velstand. Virksomheder skal have adgang til de nødvendige ressourcer - ikke mindst kapital. Det offentliges rolle er først og fremmest at sikre, at de grundlæggende rammer for investeringer er i orden. Det handler ikke kun om at sikre en velfungerende finansiel infrastruktur til formidling af kapital. Infrastrukturen på f.eks. trafik-, bolig- og miljøområdet er også vigtige forudsætninger for at fastholde og tiltrække arbejdskraft og dermed for virksomhedernes lokalisering. Ikke mindst i forhold til målsætningen om øget vækst er det væsentligt, at de offentlige investeringer har et højt afkast. Skattefinansie- 12

14 rede offentlige investeringer, som fortrænger private investeringer med et højere afkast, vil således kunne virke direkte hæmmende for den samlede vækst i samfundet. Det handler således ikke om at bruge flest mulige skattekroner på offentlige investeringer, men om at gennemføre de rigtige investeringer med højt afkast og samtidig sikre rammerne for den private sektors vækstskabende investeringer. Offentlige investeringer med et højt samfundsmæssigt afkast kan forbedre både den offentlige service og mulighederne for økonomisk vækst via flere kanaler, jf. boks 10. Boks 10. Offentlige investeringer og økonomisk vækst Offentlige investeringer i f.eks. bedre apparatur og moderne IT kan ikke alene styrke kvaliteten af den offentlige service, men også forbedre effektiviteten, således at den knappe arbejdskraft kan anvendes bedre. Den offentlige sektor kan skabe bedre rammebetingelser for private vækstskabende investeringer i f.eks. informations- og kommunikationsteknologi og andre vækstområder. Investeringer i veje og anden transportinfrastruktur kan forbedre den offentlige service, og samtidig styrke rammebetingelserne for den private sektor og dermed den samlede økonomiske vækst. Kombinationen af veludviklet velfærdsservice i form af f.eks. en god uddannelses- og forskningssektor, gode boligforhold og en veludbygget trafikinfrastruktur kan påvirke virksomhedernes lokaliseringsbeslutninger og dermed i sidste ende vækstmulighederne i en region. Regeringens kommende investeringsplan vil fastlægge rammerne for de næste 10 års offentlige investeringer med fokus på infrastruktur. Infrastrukturområdet er et af de områder, hvor mulighederne for at inddrage den private sektor kan være store. Det tyder udenlandske erfaringer på. I bl.a. England, Norge, Sverige og Holland er der gennemført en række projekter baseret på offentligt privat partnerskab (OPP). Og resultaterne har overvejende været gode med bl.a. øget effektivitet og kvalitet til følge. 13

15 Regeringen vil derfor overveje introduktionen af OPP i Danmark. Som første skridt påtænker regeringen at igangsætte et pilotprojekt for et investeringsprojekt på trafikområdet. Boks 11. Partnerskaber mellem den offentlige og private sektor Der er to dimensioner af partnerskabsbegrebet, som kan overvejes i en dansk sammenhæng. Den ene dimension er partnerskab om anlæg og drift, hvor private virksomheder inddrages i finansieringen, anlægget og driften af offentlige opgaver. Det kunne være offentlige infrastrukturprojekter som veje mv. eller projekter på ITområdet, men der er også gode eksempler på partnerskaber om tilvejebringelsen af traditionelle offentlige opgaver så som dagsinstitutioner mv. Det centrale i denne type modeller er, at den offentlige part og den private part hver især skal bidrage med det, de er bedst til. Dertil kommer, at partnerskaber kan underbygge en incitamentsstruktur, der fremmer helhedstænkning samt innovative og effektive løsninger. Den anden dimension er partnerskab om finansiering, hvor det offentlige og det private kan gå sammen om at finansiere udviklingen af f.eks. et erhvervsområde. Ørestaden er et konkret eksempel, hvor private investorer bidrager til infrastrukturudviklingen. Regeringens forslag til nye anlægsinvesteringer vil sammen med de allerede besluttede trafikinvesteringer skabe grundlag for såvel en afhjælpning af trængselsproblemerne i hovedstadsområdet som en fortsat betydelig indsats til styrkelse af sammenhængen mellem og inden for landsdelene. Dermed er der sikret regional balance på trafikinvesteringsområdet. Det fremgår af regeringsgrundlaget, at der skal sikres gode og ligelige levevilkår i alle dele af landet. Danmark skal fastholde sin topplacering blandt de lande med den højeste grad af økonomisk lighed mellem de store byer og det øvrige land. I foråret 2003 præsenterer regeringen sin regionale vækststrategi, som bl.a. vurderer behovet for en bedre koordinering af den regionale indsats med henblik på at sikre større effekt af offentlige midler, som anvendes til regional erhvervsudvikling. I den regionale vækststrategi vil der blive set på mulighederne for at styrke de regionale vækstvilkår, herunder effektiviteten af den of- 14

16 fentlige regionalpolitiske indsats. Indsatsen skal målrettes mod de særligt vanskeligt stillede områder, heriblandt Bornholm, Lolland- Falster, det sydfynske område og visse dele af Nord- og Nordvestjylland. I den forbindelse kan EU s regionalfonds- og socialfondsmidler indgå som et væsentligt element. På erhvervsserviceområdet skal der skabes en bedre samordning af den statslige og amtslige/kommunale indsats. Der skal sikres et mere enstrenget offentligt erhvervsservicesystem, hvor TIC (Teknologiske Informations Centre) og Kontaktpunkter for iværksættere ses i sammenhæng, og hvor den statslige og regionale indsats spiller bedre sammen. Boks 12. Vækst gennem investeringer gennemførte tiltag Aftale om Flere boliger - Vækst og fornyelse på boligmarkedet Trafikaftale, herunder øgede midler til vedligeholdelse af vejnettet Øgede midler til vedligeholdelse af jernbanenettet Regeringens konkrete nye tiltag på investeringsområdet fremgår af boks 13. Boks 13.Vækst gennem investeringer nye tiltag Forslag om nye anlægsprojekter på vej og bane Bedre vedligeholdelse af den eksisterende vej- og baneinfrastruktur Forbedringer af den eksisterende infrastruktur med henblik på at reducere begyndende trængselsproblemer og forbedre sikkerheden Beslutningsgrundlag for en fast forbindelse over Femern Bælt Pilotprojekt for offentlig/privat partnerskab (OPP) på trafikområdet Bedre styring af anlægsprojekter Regional vækststrategi Vækst gennem fri og åben konkurrence Konkurrencen i Danmark skal være på niveau med de bedste lande i OECD. Effektiv konkurrence er afgørende for, at samfundet anvender sine ressourcer bedst muligt. Et samfunds evne til at forny og omstille sig til ændrede markedsvilkår er en vigtig forudsætning for økonomisk vækst. Effektiv konkurrence fremmer økonomisk vækst 15

17 ved at give virksomheder og offentlige institutioner tilskyndelse til at effektivisere og innovere. For at sikre mere velfungerende markeder er det vigtigt at nedbryde barrierer for konkurrence, øge gennemsigtigheden for forbrugerne, fremme brugen af udbud, skabe frit valg på offentlige serviceområder samt at tilpasse og reducere offentlige tilskud. Regeringen har i den ny konkurrencelov gennemført en række stramninger bl.a. ved at hæve bødeniveauet til samme niveau som i en række andre EU-lande og styrke kontrollen med offentlige konkurrencebegrænsninger. Eksempler på andre tiltag er de gennemførte reduktioner af direkte erhvervstilskud. Direkte virksomhedstilskud kan forvride og forhindre både effektiv konkurrence og de nødvendige strukturtilpasninger. Derfor skal vægten lægges på at sikre de bedst mulige rammevilkår, mens direkte virksomhedstilskud skal tilpasses eller fjernes. Både i 2002 og 2003 gennemføres en række reduktioner af direkte erhvervstilskud, og i nye forslag på bl.a. iværksætterområdet er sikret en kommerciel tilgang. Regeringen vil løbende overveje arbejdsdelingen mellem den offentlige sektor og den private sektor på konkrete områder med fokus på det offentlige i en rolle som organisator og skaber af rammebetingelser frem for rollen som producent og finansieringskilde. Regeringen vil sikre flere leverandører og dermed øget konkurrence på markeder for en række offentlige serviceydelser. Målet er mere velfungerende markeder gennem flere leverandører og større konkurrence - og dermed højere kvalitet, større valgfrihed og en mere effektiv brug af ressourcerne. Regeringen nedsatte derfor primo 2002 et statslig-kommunalt udvalg det såkaldte Leverandørudvalg som arbejder med at skabe gunstige rammer for udviklingen af velfungerende markeder på velfærdsområderne. 16

18 Leverandørudvalget udgiver sin rapport i marts På baggrund af udvalgets arbejde vil regeringen overveje yderligere initiativer for at styrke udviklingen af et marked på velfærdsområderne. Også på energiområdet skal velfungerende markeder sikre konkurrencedygtige priser. Regeringen fremlægger i 2003 lovforslag med henblik på at nå vækststrategiens målsætning om fuldt liberaliserede og konkurrenceprægede el- og gasmarkeder i år Målet er at sikre øget effektivitet og større valgfrihed for forbrugerne, uden at forsyningssikkerheden sættes over styr. Elproduktionen skal markedsorienteres ved blandt andet at ophæve forbrugernes aftagepligt. Forsyningsvirksomhedernes organisering og ejerstruktur foreslås ændret, så der sikres en effektiv konkurrence. For at sikre lavere priser kombineret med en høj forsyningssikkerhed undersøges det, hvordan den såkaldt bundne kapital i elselskaberne kan tilbageføres til forbrugerne. Derudover arbejdes der på at styrke konkurrencen på det finansielle område og modernisere og forenkle den finansielle lovgivning. Regeringen forbereder bl.a. lovforslag om henholdsvis finansiel virksomhed og realkreditobligationer med henblik på at øge overskueligheden for brugerne. Åbenhed over for omverdenen er en forudsætning for at skabe velfungerende markeder i Danmark. Derfor er det regeringens mål, at Danmark i 2010 skal stå stærkere i globaliseringen. Handelspotentialet skal udnyttes bedre, og virksomhederne skal have lettere ved at tiltrække udenlandske vidensarbejdere. Regeringen fremlægger i foråret 2003 en handlingsplan for "vækst gennem globalisering" for at sikre, at Danmark får en større fremtidig gevinst af et stadig mere globalt samfund. 17

19 Boks 14. Øget konkurrence og gennemsigtighed gennemførte tiltag Revision af konkurrenceloven Reduktion og omprioritering af tilskud til erhvervslivet Frit valg Liberalisering af regelsæt om fjernbusser Udfordringsret på det kommunale drifts- og anlægsområde samt krav om udarbejdelse af servicestrategi og udbudspolitik Udfordringsret på det statslige drifts- og anlægsområde samt krav om udarbejdelse af effektiviseringsstrategier og udbudspolitikker Regeringens konkrete nye tiltag for en styrket konkurrence og gennemsigtighed fremgår af boks 15. Boks 15. Øget konkurrence og gennemsigtighed nye tiltag Offentlig-privat samspil: Rapport fra det statslig-kommunale leverandørudvalg Effektiv brug af privat medfinansiering Ny indgang om partnerskaber på udbudsportalen Mere velfungerende markeder: Hele den danske elproduktion handles på markedsvilkår Strukturrationalisering og forbedret netadgang i el- og gassektoren Effektivisering i elnetselskaberne og tilpasning af kapitalforhold Øget konkurrence på naturgasområdet Ny forbrugerpolitik Styrket konkurrenceregulering af teleområdet Finansiel lovreform Fortsatte reduktioner og tilpasninger af de direkte erhvervstilskud Globalisering: Handlingsplan for vækst gennem globalisering 18

20

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Vores velstand og velfærd kræver handling nu

Vores velstand og velfærd kræver handling nu Vores velstand og velfærd kræver handling nu Uddannelse en nødvendig investering Skatte- og Velfærdskommissionen Marts 2011 Perspektiver omkring uddannelse Den enkelte: Højere indkomster Mere sikre beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Lindholm DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Forord Regeringen taler om at gøre noget for at sikre balance i hele landet, men i praksis fortsætter

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Offentlige investeringer

Offentlige investeringer Offentlige investeringer som afsæt for nye industrieventyr Lars Disposition Danske Industrieventyr Hvad skal Danmark leve af Hvad kan offentlige investeringer gøre for erhvervsudvikling Investeringer på

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Veje til højere dansk produktivitetsvækst

Veje til højere dansk produktivitetsvækst Veje til højere dansk produktivitetsvækst En af forudsætningerne for, at Danmark kan klare sig godt i den globale konkurrence er, at danske virksomheder anvender sit udstyr og medarbejdernes kvalifikationer

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Vækstvilkår i Danmark

Vækstvilkår i Danmark Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Oplag: 5 ISBN: Trykt udgave 87-7862-142-9 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-144-5 Omslag:

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere