SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG. negot. (engelsk) negot. (spansk) negot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG. negot. (engelsk) negot. (spansk) negot."

Transkript

1 SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG negot. (engelsk) negot. (spansk) negot. (tysk) 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET

2 Indholdsfortegnelse I Bestemmelser for BA Negot.-uddannelsen... 4 A. Mål og forudsætninger Uddannelsens mål Kompetencebeskrivelse Studerendes mulighed for kontakt til relevant forskningsmiljø Beskæftigelsesprofil Titel Særligt forløb for markedsføringsøkonomer... 6 B. Opbygning og progression Faglig progression og sammenhæng Engelsk-retningen Spansk- og tysk-retningen Særligt forløb for markedsføringsøkonomer Principper for valg af undervisnings- og prøveformer Eksamensoversigt Engelsk-retningen (fag der indgår i førsteårsprøven med fed kursiv) Spansk- og tysk-retningerne (fag der indgår i førsteårsprøven med fed kursiv) C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for BA Negot.-uddannelsen Fællesbestemmelserne E-læring Undervisningssprog, sprog i pensum, eksamenssprog Karaktervægte og gennemsnit Førsteårsprøven Pensum Klager og dispensationer Normalside Aflevering af hjemmeopgaver Regler for aflevering af BA-projekt Bidrag fra flere studerende ved en eksamen Studieophold i udlandet II Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Gyldighed Overgangsbestemmelser III Det Humanistiske Fakultets fællesbestemmelser IV Beskrivelse af fagene på BA Negot.-uddannelsen A. Den humanistiske del Fag på/om fremmedsprog ENGELSK-retningen Mundtlig kommunikation Mundtlig kommunikation Skriftlig sprogfærdighed Skriftlig sprogfærdighed

3 31. Skriftlig sprogfærdighed Moderne britiske studier Moderne britiske kulturstudier Amerikanske studier 1 og Erhvervskommunikation Interkulturel kommunikation Forhandlingsteori og -træning Fag på/om fremmedsprog - SPANSK og TYSK-retningerne Mundtlig kommunikation 1 (spansk eller tysk) Mundtlig kommunikation 2 (spansk eller tysk) Skriftlig kommunikation 1, spansk eller tysk Skriftlig kommunikation 2, spansk eller tysk Samfund og historie 1 (spansk) Samfund og historie 2 (spansk) Samfund og historie 1 (tysk) Samfund og historie 2 (tysk) Tekstproduktion, spansk eller tysk Kulturhistorie 1 (spansk) Kulturhistorie 2 (spansk) Kulturhistorie 1 (tysk) Kulturhistorie 2 (tysk) Tekster i brug Interkulturel kommunikation Mundtlig kommunikation i organisationer Forhandlingsteori og -træning Videnskabsteori Skriftlig præsentation af BA-projektet B. Den samfundsvidenskabelige del Introduktion til erhvervsøkonomi med entrepreneurship Organisation med videnskabsteori Statistik Virksomhedsøkonomi Marketing Kultursociologi International økonomi 1 og Forbrugeradfærd Markedsanalyse Erhvervsjura C. Valgfag Humanistiske valgfag Samfundsvidenskabelige valgfag D. BA-projektet Bachelorprojekt Bilag

4 I Bestemmelser for BA Negot.-uddannelsen I henhold til bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne udbydes bacheloruddannelsen i international erhvervsøkonomi, sprog og kultur med engelsk, spansk eller tysk. A. Mål og forudsætninger 1. Uddannelsens mål Bacheloruddannelsen i international erhvervsøkonomi, sprog og kultur med engelsk, spansk eller tysk (BA Negot.) er en kombinationsuddannelse, der består af 50 % fremmedsprogs-, kultur- og kommunikationsfag, og 50 % samfundsvidenskabelige/ erhvervsøkonomiske fag. Bachelorstudiet er et 3-årigt fuldtidsstudium, der udgør 180 ECTS. Bisprog i engelsk, spansk eller tysk kan indgå som valgfag i studiet. 2. Kompetencebeskrivelse Uddannelsen har til formål at give den studerende grundlæggende humanistiske og samfundsvidenskabelige kvalifikationer inden for erhvervsøkonomi, marketing og organisation, kommunikation og kultur samt færdigheder på højt niveau i det valgte fremmedsprog at sætte den studerende i stand til at analysere praktiske problemstillinger inden for uddannelsens fagområder og træffe fagligt begrundede beslutninger på grundlag af indsigt i relevante metoder og teorier derved at give den studerende det bedst mulige grundlag for praktisk og teoretisk videreuddannelse i private og offentlige virksomheder og organisationer at kvalificere den studerende til optagelse på cand.negot.-kandidatuddannelsen eller andre relevante kandidatuddannelser Uddannelsens kompetencemål opdeles i generelle og fagspecifikke kompetencemål. De generelle kompetencemål er de overordnede kompetencemål, dimittenden har efter afslutning af uddannelsen, mens de fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed. Iht. Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse opdeles kompetencemål i viden, færdigheder og kompetencer: Generelle kompetencemål: Dimittenden skal 1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et videnskabeligt niveau 2. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder samt relatere dette til aktuel forskning 3. kunne systematisere kompleks viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet 4. kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder 5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 6. kunne argumentere på et grundlæggende videnskabeligt niveau 7. kunne indgå i en faglig dialog på et fagligt grundlag 8. kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver 9. tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi 4

5 10. anvende et sprog - skriftligt og/eller mundtligt - der er emneorienteret, præcist og korrekt 11. formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper. 12. kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik 13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia 14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling 15. kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog 16. kunne formulere sig om faglige emner på et fremmedsprog Fagspecifikke kompetencemål: Viden: Dimittenden har et solidt kendskab til de erhvervsøkonomiske grunddiscipliner (bl.a. marketing, erhvervsøkonomi, mikro-/makro- og international økonomi, organisation) en grundlæggende viden om sprog, kultur- og samfundsforhold i det valgte sprogområde viden om regler for korrekt anvendelse af det pågældende fremmedsprog i relevante kommunikationssituationer en grundlæggende viden om kommunikationens funktion i det interkulturelle samkvem Færdigheder: Dimittenden behersker det valgte fremmedsprog skriftligt og mundtligt på højt niveau og kan anvende det i forhandlingssituationer er i stand til at analysere praktiske problemstillinger og træffe fagligt begrundede beslutninger på grundlag af indsigt i relevante metoder og teorier på arbejdsområder, som kræver sagkundskab inden for erhvervsøkonomi, marketing, organisation, fremmedsprog, kommunikation og kultur Kompetencer: Dimittenden er i stand til at opsøge og anvende nye informationer inden for studiets fagområder kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge kan forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis kan selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer 3. Studerendes mulighed for kontakt til relevant forskningsmiljø Undervisning og vejledning er forskningsbaseret. 4. Beskæftigelsesprofil Bacheloren kan analysere komplekse problemstillinger og arbejdsmæssige sammenhænge i den globale organisation på baggrund af et solidt kendskab til erhvervsøkonomiske grunddiscipliner samt en samfundsmæssig og interkulturel indsigt i fremmedsprogsområdet. Bacheloren kan vurdere og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller til de analyserede problemstillinger. Med udgangspunkt i sin interkulturelle og interdisciplinære viden, er bacheloren i stand til at indgå i 5

6 tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Bacheloren behersker et fremmedsprog på højt niveau både mundtlig og skriftligt og er i stand til at formidle professionelt såvel internt i organisationen som til omverden. Bacheloren kan selvstændigt opsøge og anvende ny viden inden for det erhvervsøkonomiske og det humanistiske område. 5. Titel Når alle prøverne på bacheloruddannelsen er bestået, har den studerende ret til en af følgende betegnelser, afhængig af det valgte fremmedsprog: Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. (Engelsk) Bachelor of Arts (BA) in Business, Language and Culture (English) Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. (Spansk) Bachelor of Arts (BA) in Business, Language and Culture (Spanish) Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. (Tysk) Bachelor of Arts (BA) in Business, Language and Culture (German) 6. Særligt forløb for markedsføringsøkonomer Personer med en erhvervsakademigrad som Markedsføringsøkonom kan optages på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. med engelsk. Studienævnet for negot.-studierne har besluttet, at en gennemført markedsføringsøkonomuddannelse giver merit på bacheloruddannelsen af et omfang på 90 ECTS. Ansøgere, som har bestået Statistik som en del af deres valgfag på markedsføringsøkonomuddannelsen opnår yderligere 5 (i alt 95) ECTS merit. Fagsammensætningen og progressionsmodellen for markedsføringsøkonomer fremgår af 10. Studerende optaget på det særlige forløb er fritaget for bestemmelserne om førsteårsprøven i 17. 6

7 B. Opbygning og progression 7. Faglig progression og sammenhæng Bacheloruddannelsen i international erhvervsøkonomi, sprog og kultur med engelsk, spansk eller tysk består af i alt 180 ECTS, heraf er 155 ECTS konstituerende fagelementer og valgfag på i alt 25 ECTS. Den indeholder lige dele humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Studiet er opbygget omkring to fagområder det samfundsfaglige (erhvervsøkonomiske fag) og det humanistiske (sprog, kommunikation, kultur) som løber parallelt gennem hele uddannelsen. Det første studieår bygger videre på det gymnasiale adgangsniveau og har til hensigt at introducere til grundlæggende begrebsapparater, modeller og metoder inden for såvel det erhvervsøkonomiske område som det sproglige og kulturelle område. Det er formålet at give den studerende et solidt tværfagligt fundament for den videre uddannelse. Således bliver den studerende i første studieår på det humanistiske område opøvet i grundlæggende skriftlig og mundtlig sprogfærdighed i fremmedsproget og introduceret til kultur og samfundsforhold i det valgte sprogområde. På det erhvervsøkonomiske område introduceres til grundlæggende erhvervs- og virksomhedsøkonomiske teorier og metoder, statistiske analysemåder samt grundlæggende teorier om organisationer og marketing. Disse fag er essentielle for den studerendes forståelse af økonomiske og afsætningsøkonomiske fag i det videre studieforløb. Den studerende bliver trænet i at udarbejde skriftlige opgaver på universitetsniveau og anvende grundlæggende videnskabsteoretiske positioner til det formål. Det er hensigten, at den studerende skal have grundlæggende færdigheder inden for begge områder, og at de to fagområder gensidigt skal berige hinanden - en synergieffekt, som kommer til udtryk i det senere studieforløb i fag som Kultursociologi, Forbrugeradfærd og Markedsanalyse samt i bachelorprojektet. Fagene Videnskabsteori, Introduktion til erhvervsøkonomi med entrepreneurship og Statistik er redskabsfag, som kan bidrage til mange fagområder Erhvervsøkonomisk projekt og Statistik dog først og fremmest inden for det samfundsvidenskabelige fagområde. 7

8 8. Engelsk-retningen 6. sem (Farverne markerer progressionen og sammenhængen mellem fagene) HUMANISTISKE FAG SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAG HUM SAMF 0 t/u 3 t/u 2 t/u UV om ugen 5 ECTS 5 ECTS 15 ECTS 5 ECTS 30 17,5 12,5 ECTS-point Forhandlingsteori og træning Bachelorprojekt 1 Erhvervsjura 5. 3 t/u 2 t/u 6 t/u UV om ugen sem 2 10 ECTS 5 ECTS 15 ECTS ECTS-point Interkulturel kommunikation Valgfag Valgfag 3 4. sem 3. sem 2. sem 1. sem 2 t/u 2 t/u 2 t/u t/u t/u UV om ugen 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 5 ECTS ECTS-point Amerikanske studier 2 Erhvervskommunika tion Valgfag 4 Markedsanalyse International Økonomi 2 2 t/u 1 t/u 2 t/u 2 t/u 2 t/u t/u UV om ugen 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS ECTS-point Amerikanske studier 1 Videnskabsteori 1 Skriftlig sprogfærdighed 3 Kultursociologi Forbrugeradfærd International økonomi 1 2 t/u 2 t/u 2 t/u t/u 3 t/u t/u UV om ugen 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS ECTS-point Moderne britiske kulturstudier Mundtlig kommunikation 2 Skriftlig sprogfærdighed 2* Statistik Marketing* Skriftligt præsentation af BAprojektet Virksomhedsøkonomi* 2 t/u 2 t/u 2 t/u 3 + 1, 75 t/u t/u 13+2, ,75 UV om ugen 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS ECTS-point Moderne britiske studier* Mundtlig kommunikation 1 Skriftlig sprogfærdighed 1 Introduktion til erhvervs- økonomi Organisation med videnskabsteori * Fag indgår i førsteårsprøven 1 ECTS for BA-projektet henføres til det fakultet, vejlederen kommer fra 2 I 5. semester udbydes 2 timer i informationssøgning i databaser ved Syddansk Universitetsbibliotek 3 Valgfag kan f.eks. være Områdestudier, Økonomiske samfundsforhold 4 Valgfag kan f.eks. være Bisprog 1 og 2 (i så fald både 4. og 5. semester) 5 Timetallet: tal efter + er øvelsestimer, eks. 2+2: 2 forelæsningstimer og 2 øvelsestimer På den samfundsvidenskabelige del af studiet er semestrets varighed 15 uger 8

9 9. Spansk- og tysk-retningen 6. sem HUMANISTISKE FAG SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAG HUM SAMF 0 t/u 3 t/u 2 t/u UV om ugen 5 ECTS 5 ECTS 15 ECTS 5 ECTS 30 17,5 12,5 ECTS-point Forhandlingsteori og træning Bachelorprojekt 6 Erhvervsjura 5. 2 t/u 2 t/u 2 t/u 6 t/u UV om ugen sem 7 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 15 ECTS ECTS-point 4. sem Interkulturel kommunikation Mundtlig kommunikation i organisationer Valgfag Valgfag 8 2 t/u 2 t/u 2 t/u t/u t/u UV om ugen 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 5 ECTS ECTS-point Kulturhistorie 2 Tekster i brug Valgfag 9 Markedsanalyse International Økonomi 2 3. sem 2 t/u 1 t/u 2 t/u 2 t/u 2 t/u t/u UV om ugen 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS ECTS-point Kulturhistorie 1 Videnskabsteori 1 Tekstproduktion Kultursociologi Forbrugeradfærd International økonomi 1 2. sem 1. sem 2 t/u 2 t/u 2 t/u t/u 3 t/u t/u UV om ugen 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS ECTS-point Samfund og historie 2 Mundtlig kommunikation 2 Skriftlig kommunikation 2* Statistik Marketing* Skriftligt præsentation af BAprojektet Virksomhedsøkonomi* 2 t/u 2 t/u 2 t/u 3 + 1, 75 t/u t/u 13+2, ,75 UV om ugen 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS ECTS-point Samfund og historie 1* Mundtlig kommunikation 1 Skriftlig kommunikation 1 Introduktion til erhvervsøkonomi Organisation med videnskabsteori * Fag indgår i førsteårsprøven 6 ECTS for BA-projektet henføres til det fakultet, vejlederen kommer fra 7 I 5. semester udbydes 2 timer i informationssøgning i databaser ved Syddansk Universitetsbibliotek 8 Valgfag kan f.eks. være Områdestudier, Økonomiske samfundsforhold 9 Valgfag kan f.eks. være Bisprog 1 og 2 (i så fald både 4. og 5. semester) 10 Timetallet: tal efter + er øvelsestimer, eks. 2+2: 2 forelæsningstimer og 2 øvelsestimer På den samfundsvidenskabelige del af studiet er semestrets varighed 15 uger 9

10 10. Særligt forløb for markedsføringsøkonomer 4. sem. HUMANIORA SAMFUNDSVIDENSKAB 2 t/u 2 UV om ugen 5 ECTS 5 ECTS-point Statistik* 3. sem. 2. sem. 3 t/u 2 t/u 2 t/u 2 t/u 2 t/u 9 UV om ugen 10 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 30 ECTS-point Interkulturel kommunikation Skriftlig sprogfærdighed 3 Valgfag Valgfag Valgfag 2 t/u 4 +1 t/u 2 t/u 8+2 UV om ugen 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 30 ECTS-point Moderne britiske kulturstudier Amerikanske studier 2 Skriftlig sprogfærdighed 2 Markedsanalyse International økonomi 2 1. sem. 2 t/u 2 t/u 2 t/u 2 t/u t/u 2 +1 t/u 12+1 UV om ugen 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 30 ECTS-point Moderne britiske Studier Amerikanske studier 1 Skriftlig sprogfærdighed 1 Kultursociologi Forbrugeradfærd International økonomi 1 * Statistik indgår kun for studerende der ikke har haft statistik som valgfag på markedsføringsøkonomuddannelsen. Da fagene er taget fra forskellige semestre på BA.-negot med engelsk som fremmedsprog kan der være skemasammenfald. Skemaet er derfor kun vejledende, og det kan blive nødvendigt at tage fagene i en anden rækkefølge. Fagenes fordeling på efterår (1. og 3. semester) og forår (2. semester) ligger fast, men rækkefølgen i fagene er fri. 10

11 11. Principper for valg af undervisnings- og prøveformer Principper for valg af undervisnings- og prøveformer Både studieaktiviteter og eksamensformer i uddannelsesforløbet er valgt med henblik på bedst muligt at opbygge og afprøve den viden, de færdigheder og de kompetencer, som er målet for de enkelte fag og for uddannelsen som helhed. Der veksles derfor med udgangspunkt i fagenes forskellige målsætning mellem forskellige undervisnings- og eksamensformer. Humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning Humanioramodellen er en platform for udvikling og udformning af aktiverende undervisning og aktiv læring på det Humanistiske Fakultet. Hermed udmønter humanioramodellen Syddansk Universitets principper for uddannelse: aktiverende undervisning og aktiv læring. Modellen tager udgangspunkt i, at aktiv læring realiseres gennem deltagelse i flere forskellige former for undervisning og aktiviteter. Den viser samtidig, hvordan undervisningen kan være aktiverende på forskellig vis. Humanioramodellen baserer sig på, at forskellige former for undervisningsaktiviteter foregår i forskellige rum, der defineres af underviseres og studerendes respektive roller og ansvar. Modellen synliggør, at den studerende har forskellige opgaver og roller i løbet af sit studium, herunder at deltage i forskellige aktiviteter og bidrage med en varietet af leverancer. Studerendes studieaktiviteter organiseres og rammesættes i fire rum: Aktiviteter styret af underviser Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede. Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede. Deltagelse af undervisere og studerende Fx forelæsninger, holdundervisning, ekskursioner og workshops Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar Fx gruppeoplæg, flipped classroom, peerfeedback, case- og problembased learning, projektvejledning og spørgetimer. Fx øvelser, opgaveløsning, arbejdsspørgsmål og tilsvarende aktiviteter udført såvel individuelt som i grupper. Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede. Fx selvstændige studier, læsegrupper, eksamensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og andre studieprodukter Deltagelse af studerende Aktiviteter styret af studerende 11

12 Underviseren planlægger og gennemfører aktiverende undervisning, herunder involverer alle fire rum under hensyntagen til det enkelte fags målbeskrivelse tydeliggør hvilket ansvar studerende har i forhold til deltagelse i de forskellige rum støtter studerendes tilegnelse af studiekompetence til at arbejde i de forskellige rum Underviseren reflekterer således over hvilke aktiviteter, der kan foregå i de fire rum, og hvordan aktiviteterne hænger sammen med fagets mål og udprøvning. Uddannelsens ledelse sikrer, at de studerende samlet set har aktiviteter i alle fire rum i hvert semester, samt at undervisernes særlige kompetencer og styrkeområder udnyttes bedst muligt i implementeringen af modellen. Modellen synliggør, at studerende har forskellige former for ansvar, opgaver og roller knyttet til deltagelse i de forskellige studieaktiviteter. Det forventes, at den studerende leverer forskellige typer produkter og ydelser i de forskellige rum. Den studerende bliver således bevidst om og fortrolig med forskellige studieaktiviteter og opgaveformer. Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede Dette undervisningsrum vil typisk indeholde forelæsninger og holdundervisning med aktiverende elementer, ekskursioner og workshops, hvor studerende deltager aktivt ved for eksempel at stille spørgsmål, reflektere, tage noter og bidrage til diskussioner i grupper og i plenum. Her kan eksempelvis summemøder, refleksionsspørgsmål, quizzes, udfærdigelse af begrebskort, mm. være aktiverende elementer, som underviseren kan gøre brug af. Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede Dette studierum vil typisk kunne indeholde gruppearbejde, øvelser, opgaveløsning og tilsvarende aktiviteter, som er rammesat af underviseren, og hvor den studerende deltager aktivt. Eksempler på aktiviteter kan være arbejde med arbejdsspørgsmål til pensum, logbøger, bidrag til blogs eller wikier, indsamling af materiale til egen eller gruppes portfolio, feltarbejde mm. Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter Dette undervisningsrum vil typisk kunne indeholde gruppeoplæg, vejledning og spørgetimer og lignende aktiviteter inden for rammerne af kurset. Den studerende deltager aktivt ved for eksempel at afholde studenteroplæg, respondere på medstuderendes oplæg evt. med varierende opponentroller, tage initiativ til og forberede vejledning. I alle tilfælde kan der være tale om individuelt såvel som gruppebaseret arbejde. Dette undervisningsrum kan eksempelvis rumme gruppeoplæg, flipped classroom, peerfeedback, case- og problembased learning, projektvejledning og spørgetimer. Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede Dette studierum indeholder den studerendes selvstændige studier, aktiv deltagelse i selvorganiserede læsegrupper og fælles eksamensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og andre studieprodukter. Humanioramodellen er en overordnet model, som gælder for alle uddannelser, som er hjemmehørende under Det Humanistiske Fakultet. Modellen er både en beskrivelse af eksisterende praksis på de humanistiske uddannelser, hvor aktiverende pædagogiske former allerede spiller en stor rolle, og et pejlepunkt i forhold til den videre udvikling af undervisningen på fakultetet. Studienævnet for den enkelte uddannelse afgør i detaljen, hvordan modellen kommer til udtryk i den pågældende uddannelse. I nedenstående skema er markeret de undervisningsrum/studierum, som de studerende aktiveres i, i de enkelte discipliner. 12

13 Vejledende oversigt over anvendte undervisningsrum/studierum ift. den enkelte disciplin. Engelskretningen Uddannelsens discipliner Undervisningsrum Studierum Undervisningsrum Studierum Underviser har planlægningsansvar og er til stede Underviser har planlægningsansv ar og er ikke til stede Studerende har planlægningsansvar, underviser er til stede Studerende har planlægningsansvar, underviser er ikke til stede F.eks. forelæsninger, holdundervisning F.eks. gruppearbejde, øvelser, opgaveløsning F.eks. studenteroplæg, flipped classroom, caseog problembased learning, peer-feedback, projektvejledning og spørgetimer 1. semester Mdt. kommunikation 1 x x x x Skr. sprogfærdighed 1 x x x x Britiske samtidsstudier 1 x x x x Introd. til erhvervsøkonomi x x x x Organisation x x x x 2. semester Mdt. kommunikation 2 x x x x Skr. sprogfærdighed 2 x x x x Britiske samtidsstudier 2 x x x x Virksomhedsøkonomi x x x x Marketing x x x x Statistik x x x x 3. semester Skr. sprogfærdighed 3 x x x x Amerikanske studier 1 x x x x Videnskabsteori x x x x Kultursociologi x x x Forbrugeradfærd x x x International økonomi 1 4. semester Amerikanske studier 2 x x x x Erhvervskommunikation x x x x International økonomi 2 x x x x Markedsanalyse x x x x 5. semester Interkult. kommunikation x x x x 6. semester Forhandlingsteori og - træning x x x x Erhvervsjura x x x x Skriftlig præsentation af BAprojektet x Bachelorprojekt x x F.eks. selvstændige studier 13

14 Spansk- og tysk-retningerne Uddannelsens discipliner Undervisningsrum Studierum Undervisningsrum Studierum Underviser har planlægningsansv ar og er til stede Studerende har planlægningsansvar, underviser er til stede F.eks. forelæsninger, holdundervisning Underviser har planlægningsansv ar og er ikke til stede F.eks. gruppearbejde, øvelser, opgaveløsning F.eks. studenteroplæg, flipped classroom, case- og problembased learning, peerfeedback, projektvejledning og spørgetimer 1. semester Mdt. kommunikation 1 x x x x Skr. kommunikation 1 x x x x Samfund og historie 1 x x x x Introd. til erhvervsøkonomi x x x x Organisation x x x x 2. semester Mdt. kommunikation 2 x x x x Skr. kommunikation 2 x x x x Samfund og historie 2 x x x x Virksomhedsøkonomi x x x x Marketing x x x x Statistik x x x x 3. semester Skr. kommunikation 3 x x x x Kulturhistorie 1 x x x x Videnskabsteori x x x x Kultursociologi x x x x Forbrugeradfærd x x x x International økonomi 1 x x x x 4. semester Kulturhistorie 2 x x x x Tekster i brug x x x x International økonomi 2 x x x x Markedsanalyse x x x x 5. semester Mdt. komm. i x x x x organisationer Interkult. kommunikation x x x x 6. semester Forhandlingsteori og - træning x x x x Erhvervsjura x x x x Skriftlig præsentation af BA-projektet x Bachelorprojekt x x Studerende har planlægningsansvar, underviser er ikke til stede F.eks. selvstændige studier 14

15 12. Eksamensoversigt Engelsk-retningen (fag der indgår i førsteårsprøven med fed kursiv) Sem Fag Prøveform Varighed Forberedelse Hjælpemidler Bedømmelse Censur ECTS Inst. 1. semester HUM SAM HUM SAM HUM SAM Mdt. kommunikation 1 Undervisningsdeltagelse B/IB intern m. 1 eksaminator 5 ISK Skr. sprogfærdighed 1 Fri hjemmeopgave B/IB intern m. 1 eksaminator 5 ISK Moderne britiske studier Bunden hjemmeopgave 1 uge 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 5 IH Portefølje fasts. af B/IB intern m. 1 eksaminator 0 Introd. til Erhvervsøkonomi Rapport underviser 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 5 IMM Skriftlig prøve 1 30 min 7-trinsskala Organisation m. Skriftlig prøve 2 30 min 7-trinsskala videnskabsteori Skriftlig prøve 3 2 timer ingen 7-trinsskala ekstern 10 IMM 2. semester Mdt. kommunikation 2 Mundtlig prøve 20 min. 20 min. alle 7-trinsskala ekstern 5 ISK Skr. sprogfærdighed 2 Fri hjemmeopgave 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 5 ISK Mod. britiske kulturstudier Mundtlig prøve 20 min. 40 min. ordbøger 7-trinsskala ekstern 5 IKV alle inkl. Marketing Skriftlig prøve 4 timer internet 7-trinsskala ekstern 5 IMM Bunden hjemmeopgave B/IB intern m. 1 eksaminator 0 Virksomhedsøkonomi Skriftlig prøve 3 timer alle 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 5 IVØ Bunden hjemmeopgave 2 uger 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 2,5 Statistik Skriftlig prøve 2 timer alle 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 2,5 IVØ 3. semester Skr. sprogfærdighed 3 Skriftlig prøve 4 timer alle 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 5 ISK Amerikanske studier 1 Bunden hjemmeopgave 1 uge 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 5 IH Videnskabsteori 1 Fri hjemmeopgave 24 timer B/IB intern m. 1 eksaminator 5 IKV Kultursociologi Skriftlig prøve 4 timer ingen 7-trinsskala ekstern 5 IMM International økonomi 1 Skriftlig prøve 3 timer alle 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 5 IVØ alle inkl. Forbrugeradfærd Skriftlig prøve 4 timer internet 7-trinsskala ekstern 5 IMM 15

16 HUM 4. semester Erhvervskommunikation Bunden hjemmeopgave 24 timer 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 5 ISK Valgfag el Bisprog 1 ISK/IKV (Mdt. kommunikation 1) 5 /IH Amerikanske studier 2 Mundtlig prøve 20 min 40 min alle trykte 7-trinsskala ekstern 5 IKV Bunden hjemmeopgave B/IB intern m. 1 eksaminator 0 SAM International økonomi 2 Skriftlig prøve 4 timer 7-trinsskala ekstern 5 IVØ Markedsanalyse Fri hjemmeopgave aftales 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 10 IMM HUM 5. semester Valgfag el Bisprog 1 (Mdt. kommunikation 1) ISK Interkulturel kommunikation Bunden hjemmeopgave Skriftlig prøve 3 timer alle trykte B/IB 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator ekstern 5 5 ISK SAM Valgfag semester HUM Forhandl. teori og -træning Mundtlig prøve 20 min 40 min. alle inkl. internet 7-trinsskala ekstern 5 ISK Skr. projektpræsentation Fri hjemmeopgave B/IB intern m. 1 eksaminator 5 ISK SAM Erhvervsjura Skriftlig prøve 4 timer alle 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 5 JUR FÆL Bachelorprojekt Fri hjemmeopgave 7-trinsskala ekstern 15 16

17 Spansk- og tysk-retningerne (fag der indgår i førsteårsprøven med fed kursiv) Sem Fag Prøveform Varighed Forberedelse Hjælpemidler Bedømmelse Censur ECTS Inst. 1. semester HUM. SAM HUM SAM HUM SAM Mdt. kommunikation 1 spansk/tysk Undervisningsdeltagelse B/IB intern m. 1 eksaminator 5 ISK Skr. kommunikation 1 spansk/tysk Test 2 bundne hjemmeopgaver Alle inkl. internet B/IB intern m. 1 eksaminator 5 ISK Samfund og historie 1 spansk/tysk Bunden hjemmeopgave 3 døgn B/IB intern m. 1 eksaminator 5 IH Portefølje fasts. af B/IB intern m. 1 eksaminator 0 Introd. til Erhvervsøkonomi Rapport underviser 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 5 IMM Skriftlig prøve 1 30 min 7-trinsskala Skriftlig prøve 2 30 min 7-trinsskala Organisation m. videnskabsteori Skriftlig prøve 3 2 timer ingen 7-trinsskala ekstern 10 IMM 2. semester Mdt. kommunikation 2 Udleveres kl. intern m. 2 spansk/tysk Mundtlig prøve 15 min. 10 dagen før Alle inkl. internet 7-trinsskala eksaminatorer 5 ISK Et- og tosproget ordbøger Skr. kommunikation 2 spansk/tysk Skriftlig prøve 4 timer grammatik 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 5 ISK intern m. 2 Samfund og historie 2 spansk/tysk Mundtlig prøve 25 min. 50 min. Alle inkl. internet 7-trinsskala eksaminatorer 5 IH Marketing Skriftlig prøve 4 timer alle inkl. internet 7-trinsskala ekstern 5 IMM Virksomhedsøkonomi Bunden hjemmeopgave Skriftlig prøve 3 timer alle B/IB 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator intern m. 1 eksaminator 0 5 IVØ Statistik Bunden hjemmeopgave Skriftlig prøve 2 uger 2 timer alle 7-trinsskala 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator intern m. 1 eksaminator 2,5 2,5 IVØ 3. semester Tekstproduktion spansk/tysk Skriftlig prøve 5 timer Alle inkl. internet 7-trinsskala ekstern 5 ISK Kulturhistorie 1 spansk Bunden hjemmeopgave 1 uge 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 5 IKV Kulturhistorie 1 tysk Skriftlig prøve 5 timer ordbøger 7-trinsskala ekstern 5 Videnskabsteori Fri hjemmeopgave 24 timer B/IB intern m. 1 eksaminator 5 IKV Kultursociologi Skriftlig prøve 4 timer ingen 7-trinsskala ekstern 5 IMM International økonomi 1 Skriftlig prøve 3 timer alle 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 5 IVØ 17

18 HUM Forbrugeradfærd Skriftlig prøve 4 timer alle inkl. internet 7-trinsskala ekstern 5 IMM 4. semester Valgfag el Bisprog 1 Afhænger af valgfaget 5 ISK/IKV/IH Tekster i brug spansk/tysk Bunden hjemmeopgave 48 timer 7-trinsskala ekstern 5 ISK Ekstern Kulturhistorie 2 spansk Kulturhistorie 2 tysk 30 min 30 min 30 min 60 min Alle alle Intern m. 2 eksaminatorer 5 5 IKV IKV SAM International økonomi 2 HUM Mundtlig prøve Mundtlig prøve Bunden hjemmeopgave Skriftlig prøve 4 timer 7-trinsskala 7-trinsskala B/IB 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator ekstern 0 5 IVØ Markedsanalyse Fri hjemmeopgave aftales 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 10 IMM 5. semester Valgfag el Bisprog 1 Afhænger af valgfaget 5 ISK Mundtlig kommunikation i organisationer Mundtlig prøve 15 min 15 min alle 7-trinsskala Internt m. 2 eksaminatorer 5 ISK Interkulturel kommunikation Synopsis med mundtlig eksamen 30 min alle trykte 7-trinsskala ekstern 5 ISK SAM Valgfag Afhænger af valgfagene 15 - HUM 6. semester Forhandl. teori og -træning Mundtlig prøve 20 min 40 min. alle inkl. internet 7-trinsskala ekstern 5 ISK Skr. præsentation af BA-projekt Fri hjemmeopgave B/IB intern m. 1 eksaminator 5 ISK SAM Erhvervsjura Skriftlig prøve 4 timer alle 7-trinsskala intern m. 1 eksaminator 5 JUR FÆL Bachelorprojekt Fri hjemmeopgave 7-trinsskala ekstern 15 18

19 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for BA Negot.-uddannelsen 13. Fællesbestemmelserne I Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser, jfr. studieordningens afsnit IV findes definitioner af ECTS ( 21) Typeenheder ( 23) Normalsider ( 22, se også nedenfor 19) Endvidere er der bl.a. fastsat regler om: Bachelorprojekt ( 12) Resumé i forbindelse med bachelorprojekt ( 14) Interne og eksterne prøver ( 7) Stave- og formuleringsevne ( 8)(se også nedenfor 16) Eksamenssprog ( 10 se også nedenfor 11) Regler for studieaktivitet ( 25) Dispensationer og særlige prøvevilkår ( 18) Regler for tilmelding til fag og prøver ( 6) 14. E-læring Det tilstræbes i videst muligt omfang at inddrage tilgængelige og relevante e-læringsværktøjer i undervisningen. 15. Undervisningssprog, sprog i pensum, eksamenssprog. Undervisning i de sprogspecifikke fag (fag der er tilrettelagt for den enkelte sprogretning) på den humanistiske del foregår principielt på det pågældende fremmedsprog. Undervisningssproget i de fag, der ikke er sprogspecifikke, kan være dansk, svensk, norsk eller engelsk. Det samme gælder for sproget i de tekster, der indgår i pensum. Andre sprog kan kun anvendes efter godkendelse i studienævnet. Eksamenssproget er det samme som undervisningssproget, med mindre studienævnet har fastsat andet, jf. Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser Karaktervægte og gennemsnit Der udregnes et gennemsnit for hele bacheloruddannelsen. 17. Førsteårsprøven Førsteårsprøven skal være bestået senest ved udgangen af det første studieår for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen. Førsteårsprøven består af følgende fag: alle sprogretninger Marketing (5 ECTS, 2. semester) Virksomhedsøkonomi (5 ECTS, 2. semester) spansk- og tyskretningen desuden Samfund og historie 1 (5 ECTS, 1. semester) Skriftlig kommunikation 2 (5 ECTS, 2. semester) 19

20 engelskretningen desuden: Moderne britiske studier (5 ECTS, 1. semester) Skriftlig sprogfærdighed 2(5 ECTS, 2. semester) Førsteårsprøven er bestået, når disse fag er bestået. 18. Pensum Pensum ved ordinær eksamen i et fag efter undervisningens afslutning gælder, indtil der igen har været udbudt et undervisningsforløb i faget. Herefter eksamineres kun i det nye pensum. 19. Klager og dispensationer Klager over en eksamination eller over vurderingen af en eksamenspræstation skal indsendes til dekanen for Det Humanistiske Fakultet (for de humanistiske fags vedkommende) eller til dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (for de samfundsvidenskabelige fags vedkommende) senest 2 uger efter, at bedømmelsen er blevet offentliggjort. Offentliggørelsesdatoen fremgår af opslaget vedr. eksamensdatoer. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klageren bør først tage kontakt med eksaminator. Der henvises endvidere til Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser. 20. Normalside En normalside er en beregningsfaktor, der dækker 2400 typeenheder prosa og 16 vers poesi. Ved audiovisuelle tekster svarer 2,3 minutters lyd eller film til 1 normalside. Ved typeenhed forstås ethvert typografisk element, dvs. ikke blot bogstaver og tal, men også interpunktionstegn og blanke. 21. Aflevering af hjemmeopgaver For alle hjemmeopgaver gælder: Omfangsangivelse for hjemmeopgaver er baseret på normalsider (se 20). Afleveringsfristen er anført under eksamensbestemmelserne for de pågældende fag eller af eksamensplanen. I nærværende studieordning skelnes mellem: a. En fri hjemmeopgave - emnet for opgaven formuleres af den studerende efter aftale med vejlederen/læreren. b. En bunden hjemmeopgave - opgaven stilles af læreren. En bunden hjemmeopgave, der bliver bedømt ikke-bestået, kan ikke genindleveres i samme eksamenstermin, med mindre andet er fastsat i eksamensbestemmelserne for faget. 22. Regler for aflevering af BA-projekt Den studerende skal tilmelde sig projektvejledning på en tilmeldingsblanket som fås på sekretariatet. Tilmeldingen afleveres senest 15. december. Af tilmeldingen skal fremgå foreløbig titel, kort beskrivelse af emnet samt evt. ønske om vejledere. 2-3 uger efter tilmeldingsfristens udløb meddeles ved opslag, hvilke vejledere, den studerende har fået tildelt. 20

21 23. Bidrag fra flere studerende ved en eksamen Ved flere bidragydere til en skriftlig opgave skal den enkelte deltagers bidrag kunne bedømmes for sig, hvis der gives en selvstændig karakter. Opgavens omfang skal stå i et rimeligt forhold til antallet af bidragydere Højst 3 personer kan bidrage ved et bachelorprojekt. Ved andre eksaminer kan højst 4 personer bidrage, med mindre andet udtrykkeligt er nævnt under fagets eksamensbestemmelser. 24. Studieophold i udlandet Generelt Det er muligt at få merit for eksamener taget på et dansk eller et udenlandsk universitet. Proceduren for studienævnets forhåndsgodkendelse af merit er den samme, hvad enten det drejer sig om studier i udlandet eller om studier ved et dansk universitet Meritoverførsel på grundlag af studier i Danmark eller i udlandet kan gives for alle fag med undtagelse af Skriftlig kommunikation/skriftlig sprogfærdighed 1 og 2 og Forhandlingsteori og - træning, som normalt ikke vil kunne meritoverføres. For at der kan gives meritoverførsel, skal den aflagte prøve have et fagligt niveau og omfang, der mindst er på højde med studieordningens krav. Meritoverførsel kan ikke gives på grundlag af kurser/uddannelsesdele på ikke-universitært niveau. Forhåndsgodkendelse Den studerende skal før udlandsopholdet, der typisk dækker et semester/30 ECTS, sikre sig studienævnets forhåndsgodkendelse af merit for de planlagte kurser. Det er vigtigt, at den studerende er opmærksom på information fra Det Internationale Kontor og de faglige vejledere vedrørende planlægning af udlandsophold, og at planlægningen begyndes tidligst muligt senest året før. Ansøgning til studienævnet om forhåndsgodkendelse foregår via studienævnets særlige skema. For at opnå støtte fra Det Internationale Kontor til opholdet, skal studienævnet endvidere underskrive et skema fra Det Internationale Kontor (en Learning Agreement). Udlandsopholdet bør ligge i 5. semester, da valgfagene i dette semester er relativt nemme at finde i udlandet. Det er en forudsætning for studienævnets forhåndsgodkendelse af udlandsophold, at den studerende har opfyldt normalstudieplanen/ forløbsmodellen (se 5 og 6) indtil udrejsetidspunktet, idet én eller to ikke-beståede prøver i det semester, der ligger umiddelbart forud for udrejsetidspunktet, kan accepteres. Ansøgning om merit Når studieopholdet er afsluttet sender den studerende en ansøgning om merit til studienævnet. Meritoverførsel gives kun på grundlag af dokumentation for beståede prøver, herunder hjemmeopgaver. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om de pågældende kursers omfang (f.eks. i antal timer), pensum og prøveform. Den endelige afgørelse om merit træffes i hvert enkelt tilfælde på grundlag af den indleverede dokumentation efter opholdets afslutning. Ansøgning om endelig meritoverførsel indgives til studienævnet på et særligt skema senest hhv. 15. september og 15. februar i semestret umiddelbart efter hjemkomsten. Hvis der søges om flere fag på baggrund af samme studieophold, skal ansøgning omfattende alle fag indsendes samlet. 21

22 22 Meritoverførsel bevilges med karakteren bestået, med mindre der på forhånd er aftalt en overførsel af karakterer til 7-trinsskalaen eller der er tale om et som er bedømt efter 7-trinsskalaen ved en dansk institution.

23 II Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 25. Gyldighed Denne studieordning er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne og har virkning for studerende, der immatrikuleres den 1. september 2015 eller senere. 26. Overgangsbestemmelser Studerende indskrevet pr. 1. september 2014 på Studieordningen 2013 (revideret 2014) overflyttes til nærværende studieordning pr. 1. september 2015 fra og med 3. semester i progressionsmodellen i 7. Fag bestået på 1. og 2. semester overføres med karakter i henhold til nedenstående model (engelsk, tysk og spansk-retningerne): Fag på Studieordningen 2013 (rev. 2014) ifølge normalstudieplanen Samfund og historie 1/Britiske studier fag på Studieordningen 2015 Samfund og historie 1/Moderne britiske studier Mundtlig kommunikation 1 Mundtlig kommunikation 1 Skriftlig kommunikation 1/Skriftlig sprogproduktion 1 Skriftlig kommunikation 1/Skriftlig sprogproduktion 1 Erhvervsøkonomisk projekt Introduktion til Erhvervsøkonomi med Entrepreneurship Organisation Organisation med videnskabsteori Samfund og Historie 2/ Britiske studier 2 Samfund og Historie 2/Moderne britiske kulturstudier Mundtlig kommunikation 2 Mundtlig kommunikation 2 Skriftlig kommunikation 2/Skriftlig sprogfærdighed 2 Skriftlig kommunikation 2/Skriftlig sprogfærdighed 2 Marketing Marketing Virksomhedsøkonomi Virksomhedsøkonomi Statistik Statistik Videnskabsteori Videnskabsteori Studerende indskrevet pr. 1. september 2013 på Studieordningen 2013 (revideret 2014) kan efter ansøgning til studienævnet flyttes over på 2015-studieordningen. Studerende indskrevet før 1. september 2013 på tidligere studieordninger kan efter ansøgning til studienævnet flyttes over på 2015-studieordningen. Studerende kan jf. 26 i Fællesbestemmelserne højst være indskrevet 6 år på en bacheloruddannelse. Eksamener efter Studieordningen 2013 (revideret 2014) afholdes efter bestemmelserne i studieordningen efter følgende model fra og med vintereksamen 2015/16: Ordinær eksamen på Studieordning 2013 (rev. 2014) ifølge normalstudieplanen sidste eksamen efter Studieordningen 2013 (rev. 2014) 23

24 3. semesters prøver, jan jan semesters prøver, jun juni semesters prøver, jan jan semesters prøver, jun juni 2017 Når en studerende er overgået til ny studieordning, er det ikke muligt efterfølgende at vende tilbage til en tidligere studieordning. Godkendt i studienævnet for cand.negot.-studier den 5. marts Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 27. maj

25 III Det Humanistiske Fakultets fællesbestemmelser Der henvises til Det Humanistiske fakultets hjemmeside for en opdateret udgave: hum/faellesbestemmelser Revideret af dekanen med virkning fra og med 1. september Om dispensation fra regler i studieordningen Universitetet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet (jf. 24, stk. 7 i Bekendtgørelse om bachelorog kandidatuddannelser ved universiteterne). 25

26 IV Beskrivelse af fagene på BA Negot.-uddannelsen A. Den humanistiske del 1. Fag på/om fremmedsprog ENGELSK-retningen 26

27 27. Mundtlig kommunikation 1 Undervisningsaktivitetsnr.: (Spoken Communication in English 1) Studium/studieordnings Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. -engelsk nr: ECTS-vægt: 5 ECTS By: Odense Semesterplacering: 1. semester Fagansvarligt institut: Sprog og Kommunikation Undervisningssprog: engelsk Fagansvarlig: Michael Madsen, Rasmus Nielsen, Anders Hougaard, Chr. Heyde, Cindie Maagaard Godkendt: i studienævnet 22. januar 2015 Mundtlig kommunikation 1 kan indgå som valgfag på de andre sprogretninger (= Bisprog 1). Kurset følges såvel af de studerende, der har det valgte sprog som hovedsprog, som af de studerende, der har valgt sproget som valgfag (Bisprog 1). a. Undervisningens omfang 2 timer ugentligt i 1. semester. b. Målbeskrivelse Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punkter: Viden: Den studerende skal tilegne sig viden om de grammatiske, stilistiske og strukturelle træk, der kendetegner mundtligt engelsk og differentierer det fra skriftsprog lydsystemer i engelsk, inkl. viden om udtale og lyde, der kan være vanskelige for studerende, der studerer engelsk som fremmedsprog fonetiske tegn og fonetisk transskription, hvor det er relevant som understøttende for udtale relevante retoriske teknikker, herunder f.eks. præsentation, referat og overtalelsesstrategier. Færdigheder: Talefærdighed Den studerende skal på et nuanceret, flydende og korrekt engelsk kunne indgå i såvel dagligdags som mere formelle situationer, f.eks. at kunne: præsentere sig selv/andre/sagsforhold give et velstruktureret og sammenhængende referat af en mundtlig eller skriftlig fremstilling argumentere for og imod synspunkter, herunder anvende overtalelsesstrategier bidrage aktivt til effektive gruppemøder ved bl.a. at beherske strategier og fraser til at give og - tage ordet i en diskussion med en eller flere samtalepartnere Lyttefærdighed Den studerende skal kunne forstå indholdet af mundtlige fremstillinger af faglig, erhvervsrelateret og almen karakter Læsefærdighed 27

28 Den studerende skal forstå nutidige tekster med samfundsrelevant, erhvervsrelateret og kommunikationsfagligt indhold samt være i stand til at identificere stilistiske karakteristika i de gennemgåede diskurstyper Kompetencer Den studerende skal, ved at udnytte sin viden og færdigheder, kunne planlægge, udarbejde og levere mundtlige oplæg som er sprogligt korrekte og hvor de sproglige og kommunikative virkemidler er tilpasset formålet og modtager(ne) deltage aktivt i mundtlige diskussioner i større eller mindre grupper, herunder understøtte andre i at deltage aktivt evaluere egne og andres mundtlige præsentationer i forhold til de sproglige og kommunikative virkemidler, der anvendes. c. Undervisningsfagets indhold Der inddrages praktiske øvelser med relativt lettilgængelige nutidige trykte og audiovisuelle tekster af informativ, debatterende, dialogisk og litterær karakter med henblik på at lære den studerende at beherske (lytte, fremstille) relativt enkle og bundne diskurstyper som beskrivelse, referat, præsentation, forespørgsel, holdningstilkendegivelser. Som et middel til at opnå en passende udtale gennemgås udtaleregler med fokus på de forhold, der kan skabe problemer for studerende, der studerer engelsk som fremmedsprog. Grammatiske og fonemiske forskelle mellem dansk og engelsk inddrages med udgangspunkt i deres relevans for færdighedstræningen i en progression fra det enkle til det komplekse (evt. i samarbejde med Skriftlig sprogproduktion og grammatik). Til støtte for indlæringen stiftes der bekendtskab med relevant sprogindlæringsteori. d. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen har form af oplæg ved underviser og studerende samt praktiske øvelser og er i høj grad baseret på de studerendes aktive deltagelse. Kurset består af en kombination af f.eks. forelæsninger, holdundervisning, diskussioner, studenteroplæg og skriftlige øvelser. Dog tages forbehold for ændringer i holdstørrelse og sammenlægninger, lokaler, nye understøttende aktiviteter, brug af IT, osv. Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i 7. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. e. Pensum Ca. 225 sider. f. Bedømmelseskriterier Under hensyntagen til karakterskalabekendtgørelsen, eksamensformen og niveauet på bacheloruddannelsens 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til den ovennævnte målbeskrivelse, samt i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencemål beskrevet i 2, særligt pkt. 1, 3-7, og g. Eksamensbestemmelser Prøveform: Undervisningsdeltagelse: aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. Ved aktiv forstås, at den studerende deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige opgaver o.l.). Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvad der forstås ved aktiv deltagelse, 28

29 herunder hvor mange opgaver, der skal udarbejdes. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 80 % af de udbudte timer. Med tilfredsstillende forstås, at opgaver og oplæg bedømmes til bestået i henhold til fagets målbeskrivelse. Censur: Intern prøve med 1 eksaminator Bedømmelse: Bestået/ikke bestået. Vægtning: 5 ECTS Reeksamensbestemmelser: Prøveform: Mundtlig prøve. Der udleveres en ekstemporaltekst på maks. 1 normalside. Sprog: Engelsk Varighed: 20 minutter inkl. bedømmelse Forberedelse: 20 minutter Hjælpemidler: Alle, incl. internet Censur: Intern prøve med 2 eksaminatorer Bedømmelse: Bestået/ikke bestået 29

30 28. Mundtlig kommunikation 2 Undervisningsaktivitetsnr.: (Oral Communication 2) Studium/studieordnings nr: Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot.-engelsk ECTS-vægt: 5 ECTS By: Odense Semesterplacering: 2. semester Fagansvarligt institut: Sprog og Kommunikation Undervisningssprog: engelsk Fagansvarlig: Godkendt i studienævnet: Michael Madsen, Rasmus Nielsen, Anders Hougaard, Chr. Heyde, Cindie Maagaard Mundtlig kommunikation 2 kan indgå som valgfag på de andre sprogretninger (= Bisprog 2). Kurset følges såvel af de studerende, som har det valgte sprog som hovedsprog, som af de studerende, der har valgt sproget som Valgfag (Bisprog 2). a. Undervisningens omfang 2 timer ugentligt i 2. semester. b. Målbeskrivelse Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform (se pkt. g. nedenfor), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punkter: Viden Den studerende skal tilegne sig viden om de gennemgåede diskurstypers pragmatiske funktioner og deres grammatiske, stilistiske, leksikalske og strukturelle træk sprogindlæringsteori, hvor det er relevant for forståelse og anvendelse af de gennemgåede diskurstyper lydsystemer i engelsk, inkl. viden om udtale og lyde, der kan være vanskelige for studerende, der studerer engelsk som fremmedsprog fonetiske tegn og fonetisk transskription, hvor det er relevant som understøttende for udtale relevante retoriske teknikker, herunder f.eks. præsentation og overtalelsesstrategier. Færdigheder Den studerende skal kunne på nuanceret, korrekt og flydende engelsk agere sprogligt adækvat i mere komplekse kommunikationssituationer af erhvervsmæssig relevans for sprogområdet, som f.eks. forretningsmøder, virksomheds- og produktpræsentationer, interviews, problemløsning og beslutningstagning. vejlede og instruere andre anvende overtalelsesstrategier. Kompetencer Den studerende skal, ved at udnytte sin viden og færdigheder, kunne kommunikere effektivt og sprogligt korrekt i erhvervsrelaterede situationer som interviews, præsentationer, møder og case-løsning, herunder tage medansvar for planlægning, udarbejdelse og afholdelse af mundtlige oplæg 30

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 revideret 2012 Odense Indeholder 2010-studieordningen med senere ændringer. Godkendt

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG. negot. (engelsk) negot. (spansk) negot.

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG. negot. (engelsk) negot. (spansk) negot. SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG negot. (engelsk) negot. (spansk) negot. (tysk) 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET Revideret 2016 IndholdsfortegnelseI

Læs mere

Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger

Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger Rettelserne vedrører 16, 17, 23, 5 forløbsmodel spansk/tysk-retningen, engelsk retningen samt flere fagbeskrivelser.

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel Kommunikation TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR International VIRKSOmhedskommunikation,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013.

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelser vedr. bacheloruddannelsen i dansk: Rettelserne er understreget. 22.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation 2007

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation 2007 Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation 2007 Indholdsfortegnelse Faglig del...3 I Bestemmelser for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation...3 A. Mål og forudsætninger...3

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 Indholdsfortegnelse Faglig del... 3 I. Bestemmelser for kurserne i propædeutisk sprogundervisning....

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 Odense Godkendt i studienævnet for cand.negot.-studier den 6. september 2010. Godkendt

Læs mere

Rettelsesblad til. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014 og senere

Rettelsesblad til. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2014 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i international virksomhedskommunikation med engelsk og tysk og et fremmedsprog, it og webkommunikation 2013, revideret 2014 Gælder for studerende indskrevet pr.

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse)

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse) Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie (Åben Uddannelse) Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for det særligt tilrettelagte tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I MEDIEVIDENSKAB

BACHELORUDDANNELSEN I MEDIEVIDENSKAB SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I MEDIEVIDENSKAB DET HUMANISTISKE FAKULTET 2015 1 Studieordning for bacheloruddannelsen med centralt fag i medievidenskab og sidefag i medievidenskab

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation. formidling

Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation. formidling SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med sproglig og kulturel formidling DET HUMANISTISKE FAKULTET 28. februar 2014/mk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

LITTERATURVIDENSKAB. Bacheloruddannelsen

LITTERATURVIDENSKAB. Bacheloruddannelsen SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR LITTERATURVIDENSKAB Bacheloruddannelsen 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Faglig del... 5 I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen i Litteraturvidenskab...

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

STUDIEORDNING 2010 Erhvervssproglige diplomuddannelse 1. del WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010 Erhvervssproglige diplomuddannelse 1. del WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Erhvervssproglige diplomuddannelse 1. del (Ed 1. del) UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Virksomhedskommunikation, Webkommunikation og Informationsvidenskab DET HUMANISTISKE FAKULTET

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I NORDISK MYTOLOGI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget indenfor Nordisk mytologi

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1.

Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. Studieordning for bacheloruddannelsen med tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2008 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis)

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis) Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og arabisk 2011 samt bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 2011 Gælder for studerende indskrevet

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

5 b REGLER FOR UDLANDSOPHOLD DET 3. ÅR PÅ ARABISKRETNINGEN

5 b REGLER FOR UDLANDSOPHOLD DET 3. ÅR PÅ ARABISKRETNINGEN RETTELSESBLAD VEDR. SAMDREVNE FAG I ARABISK. Ikrafttræden pr. 1. september 2013 Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 19. august 2013 Gældende fra den 1. september 2013 for alle studerende

Læs mere

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2007 Audiologi med specialiseringer i Pædagogisk og Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET

SYDDANSK UNIVERSITET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Bachelor i International Virksomhedskommunikation Engelsk Spansk Tysk Engelsk og Tysk Engelsk og Spansk Spansk og Tysk DET HUMANISTISKE FAKULTET 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I JAPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Bacheloruddannelse i japansk Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Viden og beslutninger A. Mål og forudsætninger... 2 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel...

Læs mere

Syddansk Universitet Studieordning for. Tilvalg i Æstetik og kulturanalyse DET HUMANISTISKE FAKULTET

Syddansk Universitet Studieordning for. Tilvalg i Æstetik og kulturanalyse DET HUMANISTISKE FAKULTET Syddansk Universitet Studieordning for Tilvalg i Æstetik og kulturanalyse 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Æstetik og Kulturanalyse... 3 A.

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere Ændringer er angivet med rødt. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere 6 Eksamensoversigt Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk. 2004-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk. 2004-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk 2004-ordningen Asiatisk Studienævn Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier - Sprog, Religion

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B September 2000 Senest revideret juli 2007 2 Sidefagsuddannelsen i oldtidskundskab

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE  BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2006 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012

Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1. september 2012 Studieordning for Bacheloruddannelse i politik og administration ved Aalborg Universitet Gældende fra 1. september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere