Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003"

Transkript

1 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) er steget 7,3 pct. til DKK 3,4 mia. Resultatet for perioden er steget 54,6 pct. til DKK 504m TDC Switzerland leverer et fremragende resultat Forventningerne til 2003 bekræftes for resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) og resultatet for perioden - alle sammenligninger i denne regnskabsmeddelelse er med 1. kvartal 2002, medmindre andet er angivet

2 Resultatopgørelse for TDC DKK mio. 1K K 2003 Ændring i pct. Nettoomsætning (3,6) Indtægter i alt (4,2) Driftsomkostninger i alt (9.966) (9.172) 8,0 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) ,3 Af- og nedskrivninger (2.146) (2.150) (0,2) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) ,8 Engangsposter (459) (55) 88,0 Finansielle poster (321) (183) 43,0 - heraf dagsværdireguleringer , 5 Resultat før skat Skat af periodens resultat (22) (494) - Resultat før minoritetsinteresser ,2 Minoritetsinteressers andel af periodens resultat 67 (56) - Periodens resultat ,6 Periodens resultat ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer , 9 EBITDA-margin i pct. 25,4 28,3-1) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) er ekskl. engangsposter i denne meddelelse, medmindre andet er angivet, jf. s 21 Hovedpunkter for TDC i 1. kvartal 2003 KØBENHAVN, den 8. maj TDC meddeler, at resultatet før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) er steget med 7,3 pct. til DKK mio. Desuden er resultat før finansielle poster og skat (EBIT) steget med 21,8 pct. til DKK mio., mens periodens resultat ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer er steget med 23,9 pct. til DKK 461 mio. TDC's anlægsinvesteringer, eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber, udgjorde DKK mio. Dette er en nedgang på 10,8 pct. Henning Dyremose, administrerende direktør og koncernchef udtaler: "I 1. kvartal 2003 har vi forstærket indsatsen for omkostningsbesparelser, hvilket har resulteret i en forbedring af EBITDAmarginen med 2,9 procentpoint til 28,3 pct. Driftsbesparelserne har sammen med lavere anlægsinvesteringer forbedret vores pengestrømme væsentligt. Desuden har vi lukket tabsgivende forlagsaktiviteter i Norge, hvilket er med til at understøtte vores planer for at øge indtjeningen" og Henning Dyremose fortsætter "TDC's danske forretninger har oplevet stagnation. Det skyldes den generelle økonomiske afmatning i Danmark samt skarp konkurrence og stærk regulering. Derfor mener vi, at der er behov for og mulighed for at reducere omkostningerne i de danske forretninger. Vi vil tage de nødvendige midler i brug for at opnå dette mål, og ledelsen har blandt andet påbegyndt en dialog med fagforeningerne herom". Side 2 af 21

3 Nettoomsætning TDC's nettoomsætning blev DKK mio. i 1. kvartal 2003, hvilket er et fald på 3,6 pct. TDC's overordnede mål om at reducere omkostningerne. Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Ud af det samlede fald i nettoomsætningen i 1. kvartal 2003 på DKK 452 mio. stammer DKK 200 mio. fra TDC Totalløsninger og DKK 384 mio. fra TDC Mobile International. Disse fald i omsætningen er delvist blevet opvejet af en stigning på DKK 137 mio. i TDC Switzerland. Omsætningen i TDC Mobile International blev påvirket negativt med DKK 292 mio. som følge af dekonsolideringen af UMC og omstruktureringen af Talkline. Driftsomkostninger i alt Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) steg med 7,3 pct. til DKK mio. i 1. kvartal Det svarer til en stigning i EBITDA-marginen til 28,3 pct. fra 25,4 pct. i 1. kvartal Stigningen i EBITDA-marginen skyldes primært forbedringer i TDC Switzerland og TDC Totalløsninger. I absolutte tal steg EBITDA med DKK 235 mio. Dette kan tilskrives en stigning på DKK 375 mio. i TDC Switzerland, som delvist modsvares af et lavere resultat i TDC Mobile International og TDC Forlag. TDC's driftsomkostninger i alt udgjorde DKK mio. i 1. kvartal 2003, hvilket er et fald på 8,0 pct. Personaleomkostningerne på DKK mio. er stort set uændrede i forhold til 1. kvartal 2002 og afspejler højere gennemsnitslønninger samt en reduktion i antallet af ansatte på 2,2 pct. (fuldtidsstillinger). Antal ansatte i TDC K01 1K02 2K02 3K02 4K02 1K03 Reduktionen i driftsomkostninger i alt på DKK 794 mio. fordeler sig med DKK 250 mio. i TDC Totalløsninger, DKK 345 mio. i TDC Mobile International og DKK 227 mio. i TDC Switzerland. Udviklingen afspejler På grund af de vanskelige afsætningsforhold er EBITDA-forbedringerne primært en følge af TDC's målrettede omkostnings- og produktivitetsforbedringer. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger udgjorde DKK mio., hvilket stort set er uændret i forhold til samme kvartal sidste år. Resultat før finansielle poster og skat Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) steg med 21,8 pct. til DKK mio. Denne udvikling kan henføres til stigningen i EBITDA, idet afskrivningerne er uændrede. Stigningen på DKK 231 mio. skyldes en markant fremgang i resultatet på DKK 383 mio. i TDC Switzerland, som delvist modsvares af fald i TDC Mobile International og TDC Forlag. Side 3 af 21

4 Periodens resultat, ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer, er steget med 23,9 pct. til DKK 461 mio. Engangsposter I 1. kvartal 2003 havde TDC en engangsomkostning på DKK (55) mio. før skat, som relaterer sig til lukningen af TDC Forlags tabsgivende aktiviteter i Norge. Finansielle poster Finansielle poster udgjorde DKK (183) mio. mod DKK (321) mio. i 1. kvartal De finansielle nettoomkostninger på DKK (279) mio. er faldet med 27,2 pct. i forhold til 1. kvartal 2002 som følge af mindre nettogæld og lavere rente. Dagsværdireguleringer af finansielle aktiver er stort set uændrede, mens indtægter fra investeringer er steget med DKK 30 mio. til DKK 4 mio. Resultat før skat Resultat før skat blev på DKK mio. mod DKK 281 mio. i 1. kvartal Stigningen afspejler fremgangen i resultat før finansielle poster og skat (EBIT) samt forbedringer af de finansielle poster. Skatter Skat af periodens resultat androg DKK (494) mio. sammenlignet med DKK (22) mio. i 1. kvartal Skat af periodens resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer udgør DKK (500) mio. kr. mod DKK (347) mio., hvilket afspejler skat af det forbedrede resultat før skat. Periodens resultat, inkl. engangsposter og dagsværdireguleringer, er steget med 54,6 pct. til DKK 504 mio. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter voksede med 8,1 pct. til DKK mio. som følge af fremgangen i EBITDA. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (9.435) mio. sammenlignet med DKK (1.311) mio., hvilket primært skyldes købet af minoritetsaktionærernes ejerandele i TDC Switzerland til en pris på DKK 7,9 mia. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK mio. sammenlignet med DKK mio. i samme periode året før. Stigningen skyldes TDC's optagelse af et 7-årigt obligationslån på i alt EUR 1 mia. Anlægsinvesteringer TDC's anlægsinvesteringer, eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber, udgjorde DKK mio., hvilket svarer til en reduktion på 10,8 pct. I absolutte tal udgør faldet DKK 181 mio., der hovedsageligt kan henføres til en reduktion på DKK 204 mio. i TDC Totalløsninger. Omfanget af TDC's anlægsinvesteringer - målt i forhold til nettoomsætningen - er dermed faldet fra 13,3 pct. til 12,3 pct. Antal kunder Periodens resultat TDC s samlede kundetal opgjort på pro rata-basis udgør 14,4 mio. svarende til en stigning på 8,5 pct. Side 4 af 21

5 Antallet af kunder i de danske forretninger er steget med 4,9 pct. til 6,9 mio., mens antallet af kunder i de internationale forretninger er steget med 12,0 pct. til 7,5 mio. Antallet af ADSL-kunder i TDC's danske forretninger voksede med 97,4 pct. til kunder, og inklusive bredbåndskunderne i kabel-tv-nettet udgør det samlede antal bredbåndskunder Det er en stigning på 99,4 pct. Antallet af mobilkunder steg med 14,9 pct. til 7,2 mio. Det skyldes først og fremmest kundetilgang i TDC Switzerland, TDC Mobil A/S og Polkomtel. Forretningsenhedernes resultater i 1. kvartal 2003 TDC Totalløsninger TDC Totalløsningers aktiviteter omfatter først og fremmest den danske fastnetforretning (tale, internet og data) samt salg af kombinationsløsninger. DKK mio. 1K K 2003 Ændring i pct. Nettoomsætning (4,1) Fastnettelefoni (10,2) Detail (6,6) Abonnementer (5,2) Trafik (8,1) Engros (19,6) Transit trafik (25,3) Andet (15,2) Udleje af faste kredsløb (20,5) Datakommunikation og internettjenester ,8 Terminaler, installationer mv (2,1) Andre ,1 Andre indtægter (10,9) Indtægter i alt (4,6) Driftsomkostninger (3.823) (3.573) 6,5 Transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer Øvrige eksterne omkostninger (1.436) (1.356) 5,6 (1.199) (1.061) 11,5 Personaleomkostninger (1.188) (1.156) 2,7 EBITDA ,6 Af- og nedskrivninger (700) (737) (5,3) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) (4,3) 1) Andet inkluderer ankommende trafik, præfix og tjenesteudbydere. 2) Omfatter mobiltelefoni og servicetelefontjenester mv. 3) Omfatter andre driftsindtægter samt anlægsproduktion Nettoomsætningen i TDC Totalløsninger er påvirket af på den ene side den store vækst i IP- og bredbåndstjenester, på den anden side nedgangen i traditionelle telefonitjenester. Sidstnævnte er resultatet af overflytningen af trafik til mobiltelefoni, ADSL, elektronisk post ( ) og virksomhedernes interne IP/VPN-baserede løsninger. Som en følge af disse tendenser faldt nettoomsætningen i 1. kvartal 2003 med 4,1 pct. til DKK mio. Side 5 af 21

6 Inden for datakommunikation og internettjenester steg nettoomsætningen med 22,8 pct. til DKK 782 mio. Denne markante vækst blev imidlertid modsvaret af en nedgang i omsætningen fra traditionel fastnettelefoni, der faldt med 10,2 pct. til DKK mio. Nedgangen skyldes hovedsagelig et fald i antallet af solgte minutter på 6,5 pct. til mio. Indenlandsk fastnettrafik (mio. min.) K091 1K02 1K ADSL kunder (1.000) K01 1K02 1K03 kvartal Denne udvikling, der samtidig førte til en fremgang i EBITDAmarginen til 30,1 pct. fra 28,7 pct., er et tydeligt resultat af indsatsen for at nedbringe omkostningerne. Afskrivningerne steg med DKK 37 mio. til DKK 737 mio. Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) faldt med 4,3 pct. til DKK 653 mio. Anlægsinvesteringerne faldt med 26,2 pct. til DKK 575 mio. Anlægsinvesteringerne målt som andel af nettoomsætningen faldt fra 16,2 pct. i 1. kvartal 2002 til 12,4 pct. i 1. kvartal TDC Totalløsninger havde ved udgangen af 1. kvartal 2003 i alt detailog branchesalgskunder inden for fastnettelefoni (PSTN, ISDN, mv.). Det er et fald på 2,5 pct. Antallet af Duét-kunder steg med 5,1 pct. til Antallet af ADSL-kunder steg med 97,4 pct. eller til , mens antallet af kunder med almindelig internetforbindelse (dial-up) faldt med 2,0 pct. til Efter afslutningen af 1. kvartal 2003 har TDC solgt det tabsgivende polske datterselskab, TDC Internet Polska. I juni 2002 blev styring af nyansættelser taget i brug som et middel til at reducere antallet af ansatte i TDC's danske forretninger. Det har betydet en nedgang på 519 ansatte i TDC Totalløsninger siden 1. kvartal Dermed er personaleomkostningerne faldet med 2,7 pct. Andre eksterne omkostninger er ligeledes blevet nedbragt - med et fald på 11,5 pct. til følge. EBITDA blev på DKK mio. i 1. kvartal Det er en stigning på DKK 8 mio. eller 0,6 pct. sammenlignet med 1. Side 6 af 21

7 TDC Mobile International TDC Mobile International omfatter hovedsageligt TDC Mobil A/S, Talkline, Polkomtel, Bité og Connect Austria DKK mio. 1K K 2003 Ændring i pct. Nettoomsætning (9,4) Danske forretninger , (3,2) Talkline (19,2) Andre indtægter (39,4) Indtægter i alt (10,2) Driftsomkostninger (3.436) (3.091) 10,0 Europæiske mobilnetoperatører Transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer Øvrige eksterne omkostninger (2.178) (1.840) 15,5 (952) (965) (1,4) Personaleomkostninger (306) (286) 6,5 EBITDA (10,9) Afskrivningerne steg med 13,7 pct. til DKK 382 mio. i 1. kvartal 2003, hovedsagelig som følge af ændrede afskrivningsperioder for visse typer anlægsaktiver i den danske mobilforretning. TDC Mobile Internationals samlede resultat før finansielle poster og skat (EBIT) blev på DKK 272 mio., hvilket svarer til en nedgang på 31,7 pct. Denne udvikling skyldes dekonsolideringen af UMC, et lavere EBITDA i Talkline og Polkomtel samt større afskrivninger i den danske mobilforretning. Anlægsinvesteringerne faldt med 13,5 pct. til DKK 307 mio. Anlægsinvesteringerne i forhold til nettoomsætningen faldt fra 8,7 pct. til 8,3 pct. Danske forretninger ,0 Europæiske mobilnetoperatører (17,6) Talkline (36,4) Af- og nedskrivninger (336) (382) (13,7) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) (31,7) 1) Omfatter andre driftsindtægter samt anlægsproduktion TDC Mobile Internationals nettoomsætning udgjorde DKK mio. i 1. kvartal Der er i forhold til 1. kvartal 2002 tale om et fald på 9,4 pct., som primært skyldes omstruktureringen af Talkline og TDC Mobil Det danske mobilmarked er kendetegnet ved stabil vækst i kunder og trafikmængder og fortsat skarp priskonkurrence. For at udvikle og udvide forretningen fokuserer TDC Mobil på at øge markedsandele og lønsomhed. Som den førende mobiloperatør kan TDC tilbyde den bedste platform for tale- og datatjenester. dekonsolideringen af UMC. TDC Mobils nettoomsætning steg med 3,8 De samlede driftsomkostninger faldt med 10,0 pct. til DKK mio. Dette fald kan henføres til en nedgang på 6,5 pct. i personaleomkostningerne samt en nedgang på 15,5 pct. i transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer. Faldet i omkostningerne er påvirket af omstruktureringen af Talkline og dekonsolideringen af UMC. pct. til DKK mio., mens EBITDA steg med 4,0 pct. til DKK 336 mio. Den primære årsag til fremgangen er en stigning i trafikmængden på 13,2 pct., som til dels modsvares af prisfald. Antallet af mobilkunder i de danske forretninger, inklusive TDC Totalløsningers mobilkunder, er steget med 10,8 pct. til Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) blev på DKK 654 mio. Det svarer til et fald på 10,9 pct., hvilket afspejler det lavere resultat i Talkline og Polkomtel samt dekonsolideringen af UMC. Efter afslutningen af 1. kvartal 2003 har TDC Mobil købt en minoritetsandel i mobilselskabet Telmore. Side 7 af 21

8 Europæiske netoperatører TDC Mobil Internationals europæiske netoperatører er Polkomtel, Bité og Connect Austria. Nettoomsætningen faldt med 3,2 pct. til DKK 785 mio., mens EBITDA faldt med 17,6 pct. til DKK 248 mio. Både nettoomsætning og EBITDA er påvirket negativt af dekonsolideringen af UMC. Polkomtels nettoomsætning udgjorde DKK 424 mio. på pro rata-basis. Det er et fald på 6,2 pct., der primært skyldes valutakursændringer. EBITDA udgjorde DKK 151 mio. opgjort på pro rata-basis. Det er en nedgang på 17,9 pct., hvilket især er en følge af stigende kundeakkvisitionsomkostninger samt valutakursændringer. Polkomtels pro rata-kundebase steg med 33,3 pct. til i 1. kvartal Bités nettoomsætning steg med 56,0 pct. til DKK 195 mio., og EBITDA forøgedes med 53,3 pct. til DKK 46 mio. Mobilkundebasen steg med 63,3 pct. til Connect Austrias nettoomsætning steg med 9,2 pct. til DKK 166 mio. på pro ratabasis. EBITDA steg med 24,4 pct. til DKK 51 mio. opgjort pro rata. På pro rata-basis havde Connect Austria mobilkunder, hvilket er en stigning på 5,6 pct. Talkline TDC's tyske datterselskab, Talkline, er en tjenesteudbyder inden for mobiltelefoni. Talkline har fokuseret på at øge antallet af kunder for herved at sikre grundlaget for den fremtidige indtjening. Talklines nettoomsætning faldt med 19,2 pct. til DKK mio. Nedgangen skyldes hovedsagelig omstruktureringen af selskabet, der blev afsluttet i 2. kvartal EBITDA udgjorde DKK 70 mio., hvilket er en nedgang på 36,4 pct. Udviklingen skyldes en nedgang i kundernes gennemsnitlige forbrug (ARPU) samt øgede omkostninger i forbindelse med kundeakkvisitioner. Talkline havde mobilkunder, hvilket er en stigning på 5,0 pct. sammenlignet med 1. kvartal 2002 og 3,7 pct. siden udgangen af TDC Switzerland TDC Switzerland udbyder mobil-, fastnet- og internettjenester på det schweiziske marked under navnet sunrise. DKK mio. 1K K 2003 Ændring i pct. Nettoomsætning ,3 Mobiltelefoni ,2 Fastnettelefoni (1,6) Internettjenester ,2 Andre indtægter ,6 Indtægter i alt ,8 Driftsomkostninger (2.057) (1.830) 11,0 Transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer Øvrige eksterne omkostninger (986) (879) 10,9 (756) (624) 17,5 Personaleomkostninger (315) (327) (3,8) EBITDA Af- og nedskrivninger (606) (598) 1,3 - heraf goodwillafskrivninger Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) 1) Omfatter andre driftsindtægter samt anlægsproduktion (228) (268) (17,5) (485) (102) 79,0 TDC Switzerland er den næststørste teleudbyder på det attraktive schweiziske marked. Siden erhvervelsen af TDC Switzerland har TDC gennemført betydelige ændringer i driften og herved forbedret lønsomheden. Side 8 af 21

9 Nettoomsætningen er steget, primært grundet en bedre positionering i mobilmarkedet. For at forbedre den samlede markedsposition yderligere er TDC Switzerland begyndt at anvende en mere segmenteret markedstilgang. EBITDA-marginen er steget støt. Det er et resultat af en fortsat realisering af omkostningsbesparelser fra fusionen mellem det tidligere sunrise og diax kombineret med stordriftsfordele. Den 1. april 2003 trådte en ny lov i kraft i Schweiz. Denne lov indebærer, at Swisscom skal tilbyde udleje af faste kredsløb og bredbåndsaccess på ikke-diskriminerende og omkostningsbaserede vilkår. Selvom det formodentlig vil vare et stykke tid, før adgangen til rå kobber og samhusning er en realitet, betyder det hidtidige forløb ikke desto mindre, at TDC Switzerland har nået en vigtig milepæl i bestræbelserne på at fastslå positionen som den mest betydende alternative udbyder af telekommunikationsløsninger på det schweiziske marked. TDC Switzerlands nettoomsætning steg med 6,3 pct. til DKK mio i 1. kvartal Udviklingen skyldes primært en stigning på 12,2 pct. i nettoomsætningen fra mobiltelefoni til DKK mio. Nettoomsætningen fra fastnettelefoni faldt med 1,6 pct. til DKK 900 mio., mens nettoomsætningen fra internettjenester steg med 12,2 pct. til DKK 166 mio. Driftsomkostninger i alt reduceredes med 11,0 pct. til DKK mio. Denne udvikling skyldes et fald på 10,9 pct. i transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer og et fald på 17,5 pct. i øvrige eksterne omkostninger. Personaleomkostningerne steg derimod med 3,8 pct. EBITDA steg til DKK 496 mio. mod DKK 121 mio. i samme kvartal året før. EBITDA-marginen øgedes herved til 21,5 pct. fra 5,6 pct. Af- og nedskrivninger faldt med 1,3 pct. til DKK 598 mio. Heri indgår goodwillafskrivninger i 1. kvartal 2003 på DKK 268 mio. eller 17,5 pct. mere end i 1. kvartal Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) udgjorde DKK (102) mio. i 1. kvartal 2003 mod DKK (485) mio. samme kvartal året før. Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 249 mio., hvilket er et fald på 14,1 pct. Målt i forhold til nettoomsætningen faldt anlægsinvesteringerne fra 13,4 pct. i 1. kvartal 2002 til 10,8 pct. i 1. kvartal TDC Switzerland havde 2,6 mio. kunder ved udgangen af 1. kvartal Det er en stigning på 8,5 pct. eller Antallet af mobilkunder steg med 15,8 pct. til , antallet af fastnetkunder med 2,3 pct. til og antallet af internet- og ADSL-kunder med 4,3 pct. til TDC Forlag TDC Forlag udgiver telefonbøger og erhvervskataloger og udbyder derudover online oplysningstjenester på de danske, svenske og finske markeder. TDC Forlags samlede resultat er påvirket af den aktuelle afmatning på annoncemarkedet. Resultaterne i TDC Forlag er afhængige af udgivelsesdatoerne for de trykte telefonbøger. Omsætningen fra de trykte telefonbøger bliver bogført på det tidspunkt, Side 9 af 21

10 de udgives, mens omkostningerne bogføres løbende. Dette kan betyde, at der kan opstå store udsving i omsætning og resultat fra kvartal til kvartal. antallet af internetkunder er steget med 114,7 pct. til af internetkunderne har højhastighedsforbindelser. De finansielle resultater i 1. kvartal 2003 er blevet påvirket af ændrede udgivelsestidspunkter for telefonbøger. Nettoomsætningen i 1. kvartal 2003 faldt med 29,7 pct. til DKK 208 mio. Driftsomkostninger i alt faldt med 10,3 pct. til DKK 226 mio. EBITDA blev DKK (16) mio., sammenlignet med DKK 45 mio. i 1. kvartal I 1. kvartal 2003 lukkede TDC Forlag det tabsgivende norske datterselskab Storbyguiden. TDC Kabel TV TDC Kabel TV udbyder kabel-tv tjenester i Danmark samt internetforbindelser via kabelmodem. TDC Kabel TV udvider gradvist sin traditionelle tv-forretning, og samtidig øges dækningen af internettjenester fortsat. TDC Kabel TV's nettoomsætning steg med 14,6 pct. til DKK 368 mio. i 1. kvartal Stigningen er resultatet af tilgang af både kabel-tv kunder og internetkunder. Driftsomkostninger i alt steg med 9,3 pct. til DKK 351 mio. EBITDA steg til DKK 22 mio. fra DKK 2 mio. i 1. kvartal Ved udgangen af 1. kvartal 2003 havde TDC Kabel TV kabel-tv kunder, svarende til en stigning på 3,0 pct., mens Side 10 af 21

11 Forventninger til 2003 TDC's overordnede økonomiske forventninger til 2003 er fastholdt for EBITDA og årets resultat i forhold de forventninger for 2003, der blev offentliggjort den 26. februar Der er endvidere tale om mindre omfordelinger mellem forretningsområderne. Forventningerne til nettoomsætningen er ændret til DKK 51,2 mia. fra DKK 52,8 mia., hvilket skyldes lavere omsætning i aktiviteter med lav indtjeningsmargin i Talkline samt i mindre omfang lavere omsætning i TDC Switzerland og i de danske forretninger. (FØR ENGANGSPOSTER OG DAGSVÆRDIREGULERINGER) Ændring DKK mia i pct. TDC Totalløsninger Nettomsætning 19,4 19,2 (1,0) EBITDA 5,8 5,7 (1,4) TDC Mobile International Nettoomsætning 1 16,3 16,0 (1,6) EBITDA 2 3,2 3,4 5,3 TDC Switzerland Nettoomsætning 8,9 9,3 4,1 EBITDA 1,3 2,0 57,6 TDC Kabel TV Nettoomsætning 1,3 1,5 12,1 EBITDA 0,0 0,1 - TDC Forlag Nettoomsætning 1,5 1,5 - EBITDA 0,4 0,4 - Andre aktiviteter 3 Nettoomsætning 3,8 3,7 (2,6) EBITDA 3,6 3,2 (10,3) TDC Nettoomsætning 51,2 51,2 0,1 EBITDA 14,3 14,8 3,4 Årets resultat 4 2,2 1,9 (12,4) 1) Justeret for omstruktureringen af Talkline og dekonsolideringen af UMC forventes væksten at blive 1,7 pct. 2) Justeret for dekonsolideringen af UMC, forventes væksten af blive 10,2 pct. 3) Omfatter TDC Services, Belgacom, TDC A/S og elimineringer. 4) Justeret for effekten af udnyttelsen af put optionen i Schweiz forventes årets resultat at blive DKK 2,5 mia, eller en vækst på 15,3 pct. Side 11 af 21

12 Safe harbor erklæring De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne kvartalsrapport, er forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter, men er ikke begrænset til: forventninger til omsætning, overskud (eller underskud), indtjening (eller tab) per aktie, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle poster eller nøgletal; beskrivelser af vores strategier eller målsætninger, herunder vedrørende specifikke produkter eller tjenester; udsagn om den fremtidige økonomiske udvikling; og udsagn om antagelser, som ligger til grund for sådanne udsagn. I udsagn om fremtiden indgår ofte ord som "formoder", "imødeser", "forventer", "har til hensigt", "sigter mod", "planlægger" og lignende udtryk. Listen er ikke udtømmende mht. sådanne ord. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som specifik karakter. Der er derfor risiko for, at budgetter, forventninger, fremskrivninger og andre udsagn om fremtiden ikke bliver realiseret. Det skal understreges, at en række væsentlige forhold kan forårsage, at de realiserede resultater viser sig at afvige fra de strategier, målsætninger, forventninger, estimater og hensigtserklæringer, som TDC har givet udtryk for i sådanne udsagn om fremtiden. Disse forhold er blandt andet, men er ikke begrænset til, udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder samt den økonomiske indvirkning af ikke forudsete begivenheder; den teknologiske udvikling; ændringer i danske regler og lovgivning og EU-regler; ændringer i samtrafikpriser; udviklingen i konkurrencen inden for telekommunikation i Danmark og i udlandet; introduktion af og efterspørgsel efter nye tjenester og produkter; udviklingen i efterspørgslen, produktsammensætningen og priserne på mobilområdet, herunder markedsføringsomkostninger og omkostninger vedrørende kundeakkvisitioner; udviklingen på markedet for multimedieydelser; mulighederne for at opnå licenser; udviklingen i TDC s udenlandske forretninger, hvortil der tillige er knyttet visse politiske risici, samt investeringer i og frasalg af inden- og udenlandske selskaber. Det skal understreges, at ovenstående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre, der eventuelt baserer beslutninger vedrørende TDC på udsagn om fremtiden, bør omhyggeligt overveje ovenstående forhold samt andre usikkerhedsmomenter og mulige hændelser. Udsagn om fremtiden er alene fremsat på baggrund af information, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af disse, og TDC frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere og revidere sådanne udsagn ud fra nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Side 12 af 21

13 Telekonference Såfremt der måtte være yderligere spørgsmål, kan henvendelse ske til TDC inviterer finansanalytikere og investorer til en telekonference i dag kl Telekonferencen foregår på engelsk og vil blive afholdt af administrerende direktør Henning Dyremose og finansdirektør Hans Munk Nielsen. For at deltage skal man, 10 minutter før konferencen begynder, ringe på (frikaldsnummer) fra Danmark eller fra udlandet. På telekonferencen vil der blive henvist til plancher, som kan hentes på og Deltagerne bør sikre sig disse plancher inden telekonferencens begyndelse. Investor Relations på telefon Finanskalender Finanskalenderen for 2003 for TDC er som følger (yderligere detaljer kan ses på Juni Form 20F for 2003 registreres hos USA s Securities and Exchange Commission (SEC) 5. august Regnskabsmeddelelse 2. kvartal 2003 Konferencen vil også blive udsendt via Bloomberg ved at indtaste TDCR [go], hvor præsentationen ligeledes vil være tilgængelig fra den 9. maj november Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2003 Konferencen kan indtil den 15. maj 2003 genafspilles digitalt på telefon Adgangskoden er: #. Endvidere er der et kort web-cast henvendt til private investorer. Webcastet er tilgængeligt senere på dagen den 8. maj på og Side 13 af 21

14 TDC Resultatopgørelse DKK mio. 1K K 2003 Ændring i pct. Nettoomsætning (3,6) Heraf danske forretninger (2,8) i procent af samlet nettoomsætning 43,8 44,2 Heraf udenlandske forretninger (4,2) i procent af samlet nettoomsætning 56,2 55,8 Andre indtægter (19,7) Indtægter i alt (4,2) Transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer (4.763) (4.255) 10,7 Øvrige eksterne omkostninger (markedsføring, husleje, transport mv.) (2.793) (2.504) 10,3 Personaleomkostninger (2.410) (2.413) (0,1) Driftsomkostninger i alt (9.966) (9.172) 8,0 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) ,3 Heraf danske forretninger (2,5) i procent af samlet EBITDA 63,4 57,6 Heraf udenlandske forretninger ,4 i procent af samlet EBITDA 36,6 42,4 Af- og nedskrivninger (2.146) (2.150) (0,2) heraf afskrivning på goodwill (375) (385) (2,7) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) ,8 Engangsposter (459) (55) 88,0 Resultat før finansielle poster og skat (EBIT), inkl. engangsposter ,5 Finansielle poster (321) (183) 43,0 heraf finansielle indtægter og omkostninger (383) (279) 27,2 heraf resultat fra kapitalandele i andre associerede virksomheder (26) 4 - heraf dagsværdireguleringer ,5 Resultat før skat Skat (22) (494) - heraf vedr. resultat før engangsposter og dagsværdireguleringer (347) (500) (44,1) heraf vedr. dagsværdireguleringer (45) (2) 95,6 heraf vedr. engangsposter (97,8) Resultat før minoritetsinteresser ,2 Minoritetsinteressers andel af periodens resultat 67 (56) - Periodens resultat ,6 Periodens resultat ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer ,9 Side 14 af 21

15 Resultatopgørelser for forretningsenhederne DKK mio. TDC Totalløsninger TDC Mobile International TDC Switzerland TDC Forlag 1K K K K K K K K 2003 Nettoomsætning, eksterne kunder Nettoomsætning, andre forretningsenheder Andre indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt (3.823) (3.573) (3.436) (3.091) (2.057) (1.830) (252) (226) EBITDA (16) Af- og nedskrivninger (700) (737) (336) (382) (606) (598) (26) (29) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) (485) (102) 19 (45) Anlægsinvesteringer, ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber DKK mio. TDC Kabel TV Andre aktiviteter 2 TDC 1K K K K K K 2003 Nettoomsætning, eksterne kunder Nettoomsætning, andre forretningsenheder (1) 2 (636) (642) 0 0 Andre indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt (321) (351) (77) (101) (9.966) (9.172) EBITDA Af- og nedskrivninger (54) (53) (424) (351) (2.146) (2.150) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) (52) (31) Anlægsinvesteringer, ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber ) Omfatter andre driftsindtægter samt anlægsproduktion. 2) Omfatter TDC A/S, Belgacom, TDC Services og elimineringer. Side 15 af 21

16 TDC Balance pr. 31. marts TDC (DKK mio.) 1K K 2003 Aktiver Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger i alt Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser i alt Afdrag på langfristet gæld Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld inkl. periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Rentebærende nettogæld Side 16 af 21

17 Pengestrømsopgørelse Pro rata-konsolideret TDC (DKK mio.) 1K K 2003 Ændring i pct. EBITDA ,3 Renteudbetalinger, netto (65) (149) (129,2) Betalt skat (485) (399) 17,7 Ændring i driftskapital 23 (172) - Andet (389) (245) 37,0 Pengestrømme fra driftsaktiviteter ,1 Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber (1.678) (1.497) 10,8 Køb af ejerandele i andre selskaber (464) (7.891) - Ændring i leverandørgæld, anlægsinvesteringer (238) (69) 71,0 Salg af aktiver (97,9) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (1.311) (9.435) - Ændring i rentebærende gæld Konsolidering af erhvervede selskaber (4) 0 - Valutakursreguleringer vedr. gæld (58) Andet (118) (256) (116,9) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Ændring i likvider (882) - Likvider ultimo perioden (4,6) Side 17 af 21

18 Fuldtidsstillinger 1) Ændring 2 8. maj, 2003 TDC Regnskabsmeddelelse 1K 2003 Meddelelse Egenkapital TDC (DKK mio.) 1K K 2003 Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Erhvervelse af egne aktier (137) (248) Valutakursreguleringer 120 (169) Egenkapital pr. 31. marts Trafikstatistik Indenlandsk trafik Trafikmængde (mio. minutter) 1K K 2003 Ændring i pct. Indenlandsk fastnettrafik, inkl. branchesalg (6,5) - heraf taletelefoni (6,2) International fastnettrafik (1,8) Mobiltrafik, inkl. branchesalg , 2 Antal medarbejdere TDC og fuldt konsoliderede datterselskaber 1K K 2003 i pct. TDC Totalløsninger ,0 TDC Mobile International ,4 TDC Switzerland (3,5) TDC Forlag (0,5) TDC Kabel TV (0,3) Andre aktiviteter (5,6) TDC , 2 1) Definitionen er ændret i forhold til regnskabsmeddelelsen fra 1. kvartal 2001, og de historiske tal er rettet i overensstemmelse hermed. Antal medarbejdere er opgjort som antallet af fuldtidsstillinger i slutningen af perioden, inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte. Pro rata-konsoliderede virksomheder er ikke medtaget. 2) Positive tal betyder færre ansatte Side 18 af 21

19 Udvalgte hoved- og nøgletal K K 2003 Resultatopgørelse DKK mio. Nettoomsætning Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt (24.859) (28.104) (33.742) (41.212) (39.164) (9.172) Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger (5.331) (5.640) (6.240) (8.531) (9.178) (2.150) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Engangsposter (2.548) (1.133) (55) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT), inkl. engangsposter Finansielle poster 206 (224) (470) (787) (183) Resultat før skat Skat af periodens resultat (1.896) (2.667) (3.212) (1.425) (1.686) (494) Resultat før minoritetsinteresser (421) Minoritetsinteressers andel af periodens resultat (34) (62) (15) (56) Periodens resultat (14) Periodens resultat ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle poster (63) (272) (614) (1.410) (1.124) (275) Resultat før skat Skat af periodens resultat (2.045) (2.660) (2.563) (1.843) (1.899) (500) Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af periodens resultat (34) (62) (15) (56) Periodens resultat Balance DKK mia. Aktiver i alt 54,0 62,8 75,8 93,7 90,6 96,0 Rentebærende nettogæld 8,6 13,6 14,1 34,6 25,6 32,6 Egenkapital 26,9 28,5 35,5 33,3 35,3 35,4 Udstedte aktier (mio.) 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 Pengestrømsopgørelse DKK mio. Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (5.925) (11.318) (7.520) (20.841) (2.060) (9.435) Finansieringsaktiviteter (8.830) (7.402) Ændring i likvider (5.756) (3.330) (882) Anlægsinvesteringer DKK mia. Ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber 7,4 7,5 9,8 11,2 7,7 1,5 Inkl. køb af ejerandele i andre selskaber 8,0 11,6 16,2 23,3 8,9 9,4 Nøgletal Rapporteret resultat pr. aktie DKK 21,7 17,3 42,7 (0,1) 21,0 2,3 Resultat pr. aktie 1) DKK 16,3 17,1 16,5 6,7 9,9 2,1 Udbytte pr. aktie DKK 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 EBITDA-margen pct. 32,4 32,3 29,2 25,0 28,0 28,3 Afkast af investeret kapital (ROCE) 2) pct. 17,4 19,4 16,8 9,9 11,1 2,8 Kundebase pro rata (i slutningen af perioden) 1000 Fastnet Indenlandsk Udenlandsk Mobil Indenlandsk Udenlandsk Internet Kabel-tv Samlet kundebase Antal medarbejdere 3) DKK/USD valutakurs 6,95 DKK/EUR valutakurs 7,43 1) Resultat pr. aktie før engangsposter og dagsværdireguleringer. 2) ROCE defineres som resultat før finansielle poster og skat (EBIT) ekskl. engangsposter plus finansielle indtægter, før dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele, divideret med egenkapital og rentebærende gæld. 3) Definitionen er ændret i forhold til tidligere regnskabsmeddelelser, og de historiske tal er rettet i overensstemmelse hermed. Antal af medarbejdere er opgjort som antallet af fuldtidsstillinger i slutningen af perioden, inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte. Pro rata-konsoliderede virksomheder er ikke medtaget. Side 19 af 21

20 Kvartalsvise regnskabstal K K02 2K02 3K02 4K K 2003 DKK mio. TDC Totalløsninger TDC Mobile International danske forretninger europæiske mobilnetoperatører Talkline TDC Switzerland TDC Forlag TDC Kabel TV Andre aktiviteter Nettoomsætning TDC Totalløsninger TDC Mobile International danske forretninger europæiske mobilnetoperatører Talkline TDC Switzerland (77) TDC Forlag (16) TDC Kabel TV (50) Andre aktiviteter Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger (8.531) (2.146) (2.189) (2.214) (2.629) (9.178) (2.150) - heraf afskrivninger vedr. goodwill (1.474) (375) (377) (359) (377) (1.488) (385) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Engangsposter (2.548) (459) 114 (815) 27 (1.133) (55) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT), inkl. engangsposter Finansielle poster (787) (321) (61) (183) - finansielle indtægter og omkostninger (1.355) (383) (354) (337) (40) (1.114) (279) - resultat fra kapitalandele i andre (55) (26) (7) 4 19 (10) 4 associerede virksomheder - dagsværdireguleringer Resultat før skat Skat (1.425) (22) (537) (584) (543) (1.686) (494) - heraf vedr. periodens resultat (1.843) (347) (474) (584) (494) (1.899) (500) - heraf vedr. engangsposter (105) - (27) heraf vedr. dagsværdireguleringer (23) (45) 42 - (22) (25) (2) Resultat før minoritetsinteresser (421) Minoritetsinteresser (43) 93 (56) - heraf vedr. periodens resultat (12) (43) 57 (56) - heraf vedr. engangsposter Periodens resultat (efter minoritetsinteresser) (14) Ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle poster (1.410) (409) (361) (333) (21) (1.124) (275) Resultat før skat Skat vedr. periodens resultat (1.843) (347) (474) (584) (494) (1.899) (500) Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af periodens resultat (12) (43) 57 (56) Periodens resultat (efter minoritetsinteresser) ) Omfatter TDC Services, Belgacom, TDC A/S og elimineringer. Side 20 af 21

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter indhold 3 Til vores aktionærer 29 Regnskabsberetning 5 Hovedbegivenheder 7 Udvalgte hoved- og nøgletal 8 Vision og selskabsledelse 10 Vores medarbejdere 11 Samfundsengagement 13 TDC Totalløsninger 18 TDC

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006 Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København New York Meddelelse 8/2006 TDC indberetning af ledende medarbejderes disses nærtståendes transaktioner med TDC aktier tilknyttede værdipapirer København I

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere