Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003"

Transkript

1 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) er steget 7,3 pct. til DKK 3,4 mia. Resultatet for perioden er steget 54,6 pct. til DKK 504m TDC Switzerland leverer et fremragende resultat Forventningerne til 2003 bekræftes for resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) og resultatet for perioden - alle sammenligninger i denne regnskabsmeddelelse er med 1. kvartal 2002, medmindre andet er angivet

2 Resultatopgørelse for TDC DKK mio. 1K K 2003 Ændring i pct. Nettoomsætning (3,6) Indtægter i alt (4,2) Driftsomkostninger i alt (9.966) (9.172) 8,0 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) ,3 Af- og nedskrivninger (2.146) (2.150) (0,2) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) ,8 Engangsposter (459) (55) 88,0 Finansielle poster (321) (183) 43,0 - heraf dagsværdireguleringer , 5 Resultat før skat Skat af periodens resultat (22) (494) - Resultat før minoritetsinteresser ,2 Minoritetsinteressers andel af periodens resultat 67 (56) - Periodens resultat ,6 Periodens resultat ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer , 9 EBITDA-margin i pct. 25,4 28,3-1) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) er ekskl. engangsposter i denne meddelelse, medmindre andet er angivet, jf. s 21 Hovedpunkter for TDC i 1. kvartal 2003 KØBENHAVN, den 8. maj TDC meddeler, at resultatet før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) er steget med 7,3 pct. til DKK mio. Desuden er resultat før finansielle poster og skat (EBIT) steget med 21,8 pct. til DKK mio., mens periodens resultat ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer er steget med 23,9 pct. til DKK 461 mio. TDC's anlægsinvesteringer, eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber, udgjorde DKK mio. Dette er en nedgang på 10,8 pct. Henning Dyremose, administrerende direktør og koncernchef udtaler: "I 1. kvartal 2003 har vi forstærket indsatsen for omkostningsbesparelser, hvilket har resulteret i en forbedring af EBITDAmarginen med 2,9 procentpoint til 28,3 pct. Driftsbesparelserne har sammen med lavere anlægsinvesteringer forbedret vores pengestrømme væsentligt. Desuden har vi lukket tabsgivende forlagsaktiviteter i Norge, hvilket er med til at understøtte vores planer for at øge indtjeningen" og Henning Dyremose fortsætter "TDC's danske forretninger har oplevet stagnation. Det skyldes den generelle økonomiske afmatning i Danmark samt skarp konkurrence og stærk regulering. Derfor mener vi, at der er behov for og mulighed for at reducere omkostningerne i de danske forretninger. Vi vil tage de nødvendige midler i brug for at opnå dette mål, og ledelsen har blandt andet påbegyndt en dialog med fagforeningerne herom". Side 2 af 21

3 Nettoomsætning TDC's nettoomsætning blev DKK mio. i 1. kvartal 2003, hvilket er et fald på 3,6 pct. TDC's overordnede mål om at reducere omkostningerne. Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Ud af det samlede fald i nettoomsætningen i 1. kvartal 2003 på DKK 452 mio. stammer DKK 200 mio. fra TDC Totalløsninger og DKK 384 mio. fra TDC Mobile International. Disse fald i omsætningen er delvist blevet opvejet af en stigning på DKK 137 mio. i TDC Switzerland. Omsætningen i TDC Mobile International blev påvirket negativt med DKK 292 mio. som følge af dekonsolideringen af UMC og omstruktureringen af Talkline. Driftsomkostninger i alt Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) steg med 7,3 pct. til DKK mio. i 1. kvartal Det svarer til en stigning i EBITDA-marginen til 28,3 pct. fra 25,4 pct. i 1. kvartal Stigningen i EBITDA-marginen skyldes primært forbedringer i TDC Switzerland og TDC Totalløsninger. I absolutte tal steg EBITDA med DKK 235 mio. Dette kan tilskrives en stigning på DKK 375 mio. i TDC Switzerland, som delvist modsvares af et lavere resultat i TDC Mobile International og TDC Forlag. TDC's driftsomkostninger i alt udgjorde DKK mio. i 1. kvartal 2003, hvilket er et fald på 8,0 pct. Personaleomkostningerne på DKK mio. er stort set uændrede i forhold til 1. kvartal 2002 og afspejler højere gennemsnitslønninger samt en reduktion i antallet af ansatte på 2,2 pct. (fuldtidsstillinger). Antal ansatte i TDC K01 1K02 2K02 3K02 4K02 1K03 Reduktionen i driftsomkostninger i alt på DKK 794 mio. fordeler sig med DKK 250 mio. i TDC Totalløsninger, DKK 345 mio. i TDC Mobile International og DKK 227 mio. i TDC Switzerland. Udviklingen afspejler På grund af de vanskelige afsætningsforhold er EBITDA-forbedringerne primært en følge af TDC's målrettede omkostnings- og produktivitetsforbedringer. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger udgjorde DKK mio., hvilket stort set er uændret i forhold til samme kvartal sidste år. Resultat før finansielle poster og skat Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) steg med 21,8 pct. til DKK mio. Denne udvikling kan henføres til stigningen i EBITDA, idet afskrivningerne er uændrede. Stigningen på DKK 231 mio. skyldes en markant fremgang i resultatet på DKK 383 mio. i TDC Switzerland, som delvist modsvares af fald i TDC Mobile International og TDC Forlag. Side 3 af 21

4 Periodens resultat, ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer, er steget med 23,9 pct. til DKK 461 mio. Engangsposter I 1. kvartal 2003 havde TDC en engangsomkostning på DKK (55) mio. før skat, som relaterer sig til lukningen af TDC Forlags tabsgivende aktiviteter i Norge. Finansielle poster Finansielle poster udgjorde DKK (183) mio. mod DKK (321) mio. i 1. kvartal De finansielle nettoomkostninger på DKK (279) mio. er faldet med 27,2 pct. i forhold til 1. kvartal 2002 som følge af mindre nettogæld og lavere rente. Dagsværdireguleringer af finansielle aktiver er stort set uændrede, mens indtægter fra investeringer er steget med DKK 30 mio. til DKK 4 mio. Resultat før skat Resultat før skat blev på DKK mio. mod DKK 281 mio. i 1. kvartal Stigningen afspejler fremgangen i resultat før finansielle poster og skat (EBIT) samt forbedringer af de finansielle poster. Skatter Skat af periodens resultat androg DKK (494) mio. sammenlignet med DKK (22) mio. i 1. kvartal Skat af periodens resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer udgør DKK (500) mio. kr. mod DKK (347) mio., hvilket afspejler skat af det forbedrede resultat før skat. Periodens resultat, inkl. engangsposter og dagsværdireguleringer, er steget med 54,6 pct. til DKK 504 mio. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter voksede med 8,1 pct. til DKK mio. som følge af fremgangen i EBITDA. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (9.435) mio. sammenlignet med DKK (1.311) mio., hvilket primært skyldes købet af minoritetsaktionærernes ejerandele i TDC Switzerland til en pris på DKK 7,9 mia. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK mio. sammenlignet med DKK mio. i samme periode året før. Stigningen skyldes TDC's optagelse af et 7-årigt obligationslån på i alt EUR 1 mia. Anlægsinvesteringer TDC's anlægsinvesteringer, eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber, udgjorde DKK mio., hvilket svarer til en reduktion på 10,8 pct. I absolutte tal udgør faldet DKK 181 mio., der hovedsageligt kan henføres til en reduktion på DKK 204 mio. i TDC Totalløsninger. Omfanget af TDC's anlægsinvesteringer - målt i forhold til nettoomsætningen - er dermed faldet fra 13,3 pct. til 12,3 pct. Antal kunder Periodens resultat TDC s samlede kundetal opgjort på pro rata-basis udgør 14,4 mio. svarende til en stigning på 8,5 pct. Side 4 af 21

5 Antallet af kunder i de danske forretninger er steget med 4,9 pct. til 6,9 mio., mens antallet af kunder i de internationale forretninger er steget med 12,0 pct. til 7,5 mio. Antallet af ADSL-kunder i TDC's danske forretninger voksede med 97,4 pct. til kunder, og inklusive bredbåndskunderne i kabel-tv-nettet udgør det samlede antal bredbåndskunder Det er en stigning på 99,4 pct. Antallet af mobilkunder steg med 14,9 pct. til 7,2 mio. Det skyldes først og fremmest kundetilgang i TDC Switzerland, TDC Mobil A/S og Polkomtel. Forretningsenhedernes resultater i 1. kvartal 2003 TDC Totalløsninger TDC Totalløsningers aktiviteter omfatter først og fremmest den danske fastnetforretning (tale, internet og data) samt salg af kombinationsløsninger. DKK mio. 1K K 2003 Ændring i pct. Nettoomsætning (4,1) Fastnettelefoni (10,2) Detail (6,6) Abonnementer (5,2) Trafik (8,1) Engros (19,6) Transit trafik (25,3) Andet (15,2) Udleje af faste kredsløb (20,5) Datakommunikation og internettjenester ,8 Terminaler, installationer mv (2,1) Andre ,1 Andre indtægter (10,9) Indtægter i alt (4,6) Driftsomkostninger (3.823) (3.573) 6,5 Transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer Øvrige eksterne omkostninger (1.436) (1.356) 5,6 (1.199) (1.061) 11,5 Personaleomkostninger (1.188) (1.156) 2,7 EBITDA ,6 Af- og nedskrivninger (700) (737) (5,3) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) (4,3) 1) Andet inkluderer ankommende trafik, præfix og tjenesteudbydere. 2) Omfatter mobiltelefoni og servicetelefontjenester mv. 3) Omfatter andre driftsindtægter samt anlægsproduktion Nettoomsætningen i TDC Totalløsninger er påvirket af på den ene side den store vækst i IP- og bredbåndstjenester, på den anden side nedgangen i traditionelle telefonitjenester. Sidstnævnte er resultatet af overflytningen af trafik til mobiltelefoni, ADSL, elektronisk post ( ) og virksomhedernes interne IP/VPN-baserede løsninger. Som en følge af disse tendenser faldt nettoomsætningen i 1. kvartal 2003 med 4,1 pct. til DKK mio. Side 5 af 21

6 Inden for datakommunikation og internettjenester steg nettoomsætningen med 22,8 pct. til DKK 782 mio. Denne markante vækst blev imidlertid modsvaret af en nedgang i omsætningen fra traditionel fastnettelefoni, der faldt med 10,2 pct. til DKK mio. Nedgangen skyldes hovedsagelig et fald i antallet af solgte minutter på 6,5 pct. til mio. Indenlandsk fastnettrafik (mio. min.) K091 1K02 1K ADSL kunder (1.000) K01 1K02 1K03 kvartal Denne udvikling, der samtidig førte til en fremgang i EBITDAmarginen til 30,1 pct. fra 28,7 pct., er et tydeligt resultat af indsatsen for at nedbringe omkostningerne. Afskrivningerne steg med DKK 37 mio. til DKK 737 mio. Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) faldt med 4,3 pct. til DKK 653 mio. Anlægsinvesteringerne faldt med 26,2 pct. til DKK 575 mio. Anlægsinvesteringerne målt som andel af nettoomsætningen faldt fra 16,2 pct. i 1. kvartal 2002 til 12,4 pct. i 1. kvartal TDC Totalløsninger havde ved udgangen af 1. kvartal 2003 i alt detailog branchesalgskunder inden for fastnettelefoni (PSTN, ISDN, mv.). Det er et fald på 2,5 pct. Antallet af Duét-kunder steg med 5,1 pct. til Antallet af ADSL-kunder steg med 97,4 pct. eller til , mens antallet af kunder med almindelig internetforbindelse (dial-up) faldt med 2,0 pct. til Efter afslutningen af 1. kvartal 2003 har TDC solgt det tabsgivende polske datterselskab, TDC Internet Polska. I juni 2002 blev styring af nyansættelser taget i brug som et middel til at reducere antallet af ansatte i TDC's danske forretninger. Det har betydet en nedgang på 519 ansatte i TDC Totalløsninger siden 1. kvartal Dermed er personaleomkostningerne faldet med 2,7 pct. Andre eksterne omkostninger er ligeledes blevet nedbragt - med et fald på 11,5 pct. til følge. EBITDA blev på DKK mio. i 1. kvartal Det er en stigning på DKK 8 mio. eller 0,6 pct. sammenlignet med 1. Side 6 af 21

7 TDC Mobile International TDC Mobile International omfatter hovedsageligt TDC Mobil A/S, Talkline, Polkomtel, Bité og Connect Austria DKK mio. 1K K 2003 Ændring i pct. Nettoomsætning (9,4) Danske forretninger , (3,2) Talkline (19,2) Andre indtægter (39,4) Indtægter i alt (10,2) Driftsomkostninger (3.436) (3.091) 10,0 Europæiske mobilnetoperatører Transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer Øvrige eksterne omkostninger (2.178) (1.840) 15,5 (952) (965) (1,4) Personaleomkostninger (306) (286) 6,5 EBITDA (10,9) Afskrivningerne steg med 13,7 pct. til DKK 382 mio. i 1. kvartal 2003, hovedsagelig som følge af ændrede afskrivningsperioder for visse typer anlægsaktiver i den danske mobilforretning. TDC Mobile Internationals samlede resultat før finansielle poster og skat (EBIT) blev på DKK 272 mio., hvilket svarer til en nedgang på 31,7 pct. Denne udvikling skyldes dekonsolideringen af UMC, et lavere EBITDA i Talkline og Polkomtel samt større afskrivninger i den danske mobilforretning. Anlægsinvesteringerne faldt med 13,5 pct. til DKK 307 mio. Anlægsinvesteringerne i forhold til nettoomsætningen faldt fra 8,7 pct. til 8,3 pct. Danske forretninger ,0 Europæiske mobilnetoperatører (17,6) Talkline (36,4) Af- og nedskrivninger (336) (382) (13,7) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) (31,7) 1) Omfatter andre driftsindtægter samt anlægsproduktion TDC Mobile Internationals nettoomsætning udgjorde DKK mio. i 1. kvartal Der er i forhold til 1. kvartal 2002 tale om et fald på 9,4 pct., som primært skyldes omstruktureringen af Talkline og TDC Mobil Det danske mobilmarked er kendetegnet ved stabil vækst i kunder og trafikmængder og fortsat skarp priskonkurrence. For at udvikle og udvide forretningen fokuserer TDC Mobil på at øge markedsandele og lønsomhed. Som den førende mobiloperatør kan TDC tilbyde den bedste platform for tale- og datatjenester. dekonsolideringen af UMC. TDC Mobils nettoomsætning steg med 3,8 De samlede driftsomkostninger faldt med 10,0 pct. til DKK mio. Dette fald kan henføres til en nedgang på 6,5 pct. i personaleomkostningerne samt en nedgang på 15,5 pct. i transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer. Faldet i omkostningerne er påvirket af omstruktureringen af Talkline og dekonsolideringen af UMC. pct. til DKK mio., mens EBITDA steg med 4,0 pct. til DKK 336 mio. Den primære årsag til fremgangen er en stigning i trafikmængden på 13,2 pct., som til dels modsvares af prisfald. Antallet af mobilkunder i de danske forretninger, inklusive TDC Totalløsningers mobilkunder, er steget med 10,8 pct. til Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) blev på DKK 654 mio. Det svarer til et fald på 10,9 pct., hvilket afspejler det lavere resultat i Talkline og Polkomtel samt dekonsolideringen af UMC. Efter afslutningen af 1. kvartal 2003 har TDC Mobil købt en minoritetsandel i mobilselskabet Telmore. Side 7 af 21

8 Europæiske netoperatører TDC Mobil Internationals europæiske netoperatører er Polkomtel, Bité og Connect Austria. Nettoomsætningen faldt med 3,2 pct. til DKK 785 mio., mens EBITDA faldt med 17,6 pct. til DKK 248 mio. Både nettoomsætning og EBITDA er påvirket negativt af dekonsolideringen af UMC. Polkomtels nettoomsætning udgjorde DKK 424 mio. på pro rata-basis. Det er et fald på 6,2 pct., der primært skyldes valutakursændringer. EBITDA udgjorde DKK 151 mio. opgjort på pro rata-basis. Det er en nedgang på 17,9 pct., hvilket især er en følge af stigende kundeakkvisitionsomkostninger samt valutakursændringer. Polkomtels pro rata-kundebase steg med 33,3 pct. til i 1. kvartal Bités nettoomsætning steg med 56,0 pct. til DKK 195 mio., og EBITDA forøgedes med 53,3 pct. til DKK 46 mio. Mobilkundebasen steg med 63,3 pct. til Connect Austrias nettoomsætning steg med 9,2 pct. til DKK 166 mio. på pro ratabasis. EBITDA steg med 24,4 pct. til DKK 51 mio. opgjort pro rata. På pro rata-basis havde Connect Austria mobilkunder, hvilket er en stigning på 5,6 pct. Talkline TDC's tyske datterselskab, Talkline, er en tjenesteudbyder inden for mobiltelefoni. Talkline har fokuseret på at øge antallet af kunder for herved at sikre grundlaget for den fremtidige indtjening. Talklines nettoomsætning faldt med 19,2 pct. til DKK mio. Nedgangen skyldes hovedsagelig omstruktureringen af selskabet, der blev afsluttet i 2. kvartal EBITDA udgjorde DKK 70 mio., hvilket er en nedgang på 36,4 pct. Udviklingen skyldes en nedgang i kundernes gennemsnitlige forbrug (ARPU) samt øgede omkostninger i forbindelse med kundeakkvisitioner. Talkline havde mobilkunder, hvilket er en stigning på 5,0 pct. sammenlignet med 1. kvartal 2002 og 3,7 pct. siden udgangen af TDC Switzerland TDC Switzerland udbyder mobil-, fastnet- og internettjenester på det schweiziske marked under navnet sunrise. DKK mio. 1K K 2003 Ændring i pct. Nettoomsætning ,3 Mobiltelefoni ,2 Fastnettelefoni (1,6) Internettjenester ,2 Andre indtægter ,6 Indtægter i alt ,8 Driftsomkostninger (2.057) (1.830) 11,0 Transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer Øvrige eksterne omkostninger (986) (879) 10,9 (756) (624) 17,5 Personaleomkostninger (315) (327) (3,8) EBITDA Af- og nedskrivninger (606) (598) 1,3 - heraf goodwillafskrivninger Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) 1) Omfatter andre driftsindtægter samt anlægsproduktion (228) (268) (17,5) (485) (102) 79,0 TDC Switzerland er den næststørste teleudbyder på det attraktive schweiziske marked. Siden erhvervelsen af TDC Switzerland har TDC gennemført betydelige ændringer i driften og herved forbedret lønsomheden. Side 8 af 21

9 Nettoomsætningen er steget, primært grundet en bedre positionering i mobilmarkedet. For at forbedre den samlede markedsposition yderligere er TDC Switzerland begyndt at anvende en mere segmenteret markedstilgang. EBITDA-marginen er steget støt. Det er et resultat af en fortsat realisering af omkostningsbesparelser fra fusionen mellem det tidligere sunrise og diax kombineret med stordriftsfordele. Den 1. april 2003 trådte en ny lov i kraft i Schweiz. Denne lov indebærer, at Swisscom skal tilbyde udleje af faste kredsløb og bredbåndsaccess på ikke-diskriminerende og omkostningsbaserede vilkår. Selvom det formodentlig vil vare et stykke tid, før adgangen til rå kobber og samhusning er en realitet, betyder det hidtidige forløb ikke desto mindre, at TDC Switzerland har nået en vigtig milepæl i bestræbelserne på at fastslå positionen som den mest betydende alternative udbyder af telekommunikationsløsninger på det schweiziske marked. TDC Switzerlands nettoomsætning steg med 6,3 pct. til DKK mio i 1. kvartal Udviklingen skyldes primært en stigning på 12,2 pct. i nettoomsætningen fra mobiltelefoni til DKK mio. Nettoomsætningen fra fastnettelefoni faldt med 1,6 pct. til DKK 900 mio., mens nettoomsætningen fra internettjenester steg med 12,2 pct. til DKK 166 mio. Driftsomkostninger i alt reduceredes med 11,0 pct. til DKK mio. Denne udvikling skyldes et fald på 10,9 pct. i transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer og et fald på 17,5 pct. i øvrige eksterne omkostninger. Personaleomkostningerne steg derimod med 3,8 pct. EBITDA steg til DKK 496 mio. mod DKK 121 mio. i samme kvartal året før. EBITDA-marginen øgedes herved til 21,5 pct. fra 5,6 pct. Af- og nedskrivninger faldt med 1,3 pct. til DKK 598 mio. Heri indgår goodwillafskrivninger i 1. kvartal 2003 på DKK 268 mio. eller 17,5 pct. mere end i 1. kvartal Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) udgjorde DKK (102) mio. i 1. kvartal 2003 mod DKK (485) mio. samme kvartal året før. Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 249 mio., hvilket er et fald på 14,1 pct. Målt i forhold til nettoomsætningen faldt anlægsinvesteringerne fra 13,4 pct. i 1. kvartal 2002 til 10,8 pct. i 1. kvartal TDC Switzerland havde 2,6 mio. kunder ved udgangen af 1. kvartal Det er en stigning på 8,5 pct. eller Antallet af mobilkunder steg med 15,8 pct. til , antallet af fastnetkunder med 2,3 pct. til og antallet af internet- og ADSL-kunder med 4,3 pct. til TDC Forlag TDC Forlag udgiver telefonbøger og erhvervskataloger og udbyder derudover online oplysningstjenester på de danske, svenske og finske markeder. TDC Forlags samlede resultat er påvirket af den aktuelle afmatning på annoncemarkedet. Resultaterne i TDC Forlag er afhængige af udgivelsesdatoerne for de trykte telefonbøger. Omsætningen fra de trykte telefonbøger bliver bogført på det tidspunkt, Side 9 af 21

10 de udgives, mens omkostningerne bogføres løbende. Dette kan betyde, at der kan opstå store udsving i omsætning og resultat fra kvartal til kvartal. antallet af internetkunder er steget med 114,7 pct. til af internetkunderne har højhastighedsforbindelser. De finansielle resultater i 1. kvartal 2003 er blevet påvirket af ændrede udgivelsestidspunkter for telefonbøger. Nettoomsætningen i 1. kvartal 2003 faldt med 29,7 pct. til DKK 208 mio. Driftsomkostninger i alt faldt med 10,3 pct. til DKK 226 mio. EBITDA blev DKK (16) mio., sammenlignet med DKK 45 mio. i 1. kvartal I 1. kvartal 2003 lukkede TDC Forlag det tabsgivende norske datterselskab Storbyguiden. TDC Kabel TV TDC Kabel TV udbyder kabel-tv tjenester i Danmark samt internetforbindelser via kabelmodem. TDC Kabel TV udvider gradvist sin traditionelle tv-forretning, og samtidig øges dækningen af internettjenester fortsat. TDC Kabel TV's nettoomsætning steg med 14,6 pct. til DKK 368 mio. i 1. kvartal Stigningen er resultatet af tilgang af både kabel-tv kunder og internetkunder. Driftsomkostninger i alt steg med 9,3 pct. til DKK 351 mio. EBITDA steg til DKK 22 mio. fra DKK 2 mio. i 1. kvartal Ved udgangen af 1. kvartal 2003 havde TDC Kabel TV kabel-tv kunder, svarende til en stigning på 3,0 pct., mens Side 10 af 21

11 Forventninger til 2003 TDC's overordnede økonomiske forventninger til 2003 er fastholdt for EBITDA og årets resultat i forhold de forventninger for 2003, der blev offentliggjort den 26. februar Der er endvidere tale om mindre omfordelinger mellem forretningsområderne. Forventningerne til nettoomsætningen er ændret til DKK 51,2 mia. fra DKK 52,8 mia., hvilket skyldes lavere omsætning i aktiviteter med lav indtjeningsmargin i Talkline samt i mindre omfang lavere omsætning i TDC Switzerland og i de danske forretninger. (FØR ENGANGSPOSTER OG DAGSVÆRDIREGULERINGER) Ændring DKK mia i pct. TDC Totalløsninger Nettomsætning 19,4 19,2 (1,0) EBITDA 5,8 5,7 (1,4) TDC Mobile International Nettoomsætning 1 16,3 16,0 (1,6) EBITDA 2 3,2 3,4 5,3 TDC Switzerland Nettoomsætning 8,9 9,3 4,1 EBITDA 1,3 2,0 57,6 TDC Kabel TV Nettoomsætning 1,3 1,5 12,1 EBITDA 0,0 0,1 - TDC Forlag Nettoomsætning 1,5 1,5 - EBITDA 0,4 0,4 - Andre aktiviteter 3 Nettoomsætning 3,8 3,7 (2,6) EBITDA 3,6 3,2 (10,3) TDC Nettoomsætning 51,2 51,2 0,1 EBITDA 14,3 14,8 3,4 Årets resultat 4 2,2 1,9 (12,4) 1) Justeret for omstruktureringen af Talkline og dekonsolideringen af UMC forventes væksten at blive 1,7 pct. 2) Justeret for dekonsolideringen af UMC, forventes væksten af blive 10,2 pct. 3) Omfatter TDC Services, Belgacom, TDC A/S og elimineringer. 4) Justeret for effekten af udnyttelsen af put optionen i Schweiz forventes årets resultat at blive DKK 2,5 mia, eller en vækst på 15,3 pct. Side 11 af 21

12 Safe harbor erklæring De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne kvartalsrapport, er forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter, men er ikke begrænset til: forventninger til omsætning, overskud (eller underskud), indtjening (eller tab) per aktie, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle poster eller nøgletal; beskrivelser af vores strategier eller målsætninger, herunder vedrørende specifikke produkter eller tjenester; udsagn om den fremtidige økonomiske udvikling; og udsagn om antagelser, som ligger til grund for sådanne udsagn. I udsagn om fremtiden indgår ofte ord som "formoder", "imødeser", "forventer", "har til hensigt", "sigter mod", "planlægger" og lignende udtryk. Listen er ikke udtømmende mht. sådanne ord. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som specifik karakter. Der er derfor risiko for, at budgetter, forventninger, fremskrivninger og andre udsagn om fremtiden ikke bliver realiseret. Det skal understreges, at en række væsentlige forhold kan forårsage, at de realiserede resultater viser sig at afvige fra de strategier, målsætninger, forventninger, estimater og hensigtserklæringer, som TDC har givet udtryk for i sådanne udsagn om fremtiden. Disse forhold er blandt andet, men er ikke begrænset til, udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder samt den økonomiske indvirkning af ikke forudsete begivenheder; den teknologiske udvikling; ændringer i danske regler og lovgivning og EU-regler; ændringer i samtrafikpriser; udviklingen i konkurrencen inden for telekommunikation i Danmark og i udlandet; introduktion af og efterspørgsel efter nye tjenester og produkter; udviklingen i efterspørgslen, produktsammensætningen og priserne på mobilområdet, herunder markedsføringsomkostninger og omkostninger vedrørende kundeakkvisitioner; udviklingen på markedet for multimedieydelser; mulighederne for at opnå licenser; udviklingen i TDC s udenlandske forretninger, hvortil der tillige er knyttet visse politiske risici, samt investeringer i og frasalg af inden- og udenlandske selskaber. Det skal understreges, at ovenstående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre, der eventuelt baserer beslutninger vedrørende TDC på udsagn om fremtiden, bør omhyggeligt overveje ovenstående forhold samt andre usikkerhedsmomenter og mulige hændelser. Udsagn om fremtiden er alene fremsat på baggrund af information, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af disse, og TDC frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere og revidere sådanne udsagn ud fra nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Side 12 af 21

13 Telekonference Såfremt der måtte være yderligere spørgsmål, kan henvendelse ske til TDC inviterer finansanalytikere og investorer til en telekonference i dag kl Telekonferencen foregår på engelsk og vil blive afholdt af administrerende direktør Henning Dyremose og finansdirektør Hans Munk Nielsen. For at deltage skal man, 10 minutter før konferencen begynder, ringe på (frikaldsnummer) fra Danmark eller fra udlandet. På telekonferencen vil der blive henvist til plancher, som kan hentes på og Deltagerne bør sikre sig disse plancher inden telekonferencens begyndelse. Investor Relations på telefon Finanskalender Finanskalenderen for 2003 for TDC er som følger (yderligere detaljer kan ses på Juni Form 20F for 2003 registreres hos USA s Securities and Exchange Commission (SEC) 5. august Regnskabsmeddelelse 2. kvartal 2003 Konferencen vil også blive udsendt via Bloomberg ved at indtaste TDCR [go], hvor præsentationen ligeledes vil være tilgængelig fra den 9. maj november Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2003 Konferencen kan indtil den 15. maj 2003 genafspilles digitalt på telefon Adgangskoden er: #. Endvidere er der et kort web-cast henvendt til private investorer. Webcastet er tilgængeligt senere på dagen den 8. maj på og Side 13 af 21

14 TDC Resultatopgørelse DKK mio. 1K K 2003 Ændring i pct. Nettoomsætning (3,6) Heraf danske forretninger (2,8) i procent af samlet nettoomsætning 43,8 44,2 Heraf udenlandske forretninger (4,2) i procent af samlet nettoomsætning 56,2 55,8 Andre indtægter (19,7) Indtægter i alt (4,2) Transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer (4.763) (4.255) 10,7 Øvrige eksterne omkostninger (markedsføring, husleje, transport mv.) (2.793) (2.504) 10,3 Personaleomkostninger (2.410) (2.413) (0,1) Driftsomkostninger i alt (9.966) (9.172) 8,0 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) ,3 Heraf danske forretninger (2,5) i procent af samlet EBITDA 63,4 57,6 Heraf udenlandske forretninger ,4 i procent af samlet EBITDA 36,6 42,4 Af- og nedskrivninger (2.146) (2.150) (0,2) heraf afskrivning på goodwill (375) (385) (2,7) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) ,8 Engangsposter (459) (55) 88,0 Resultat før finansielle poster og skat (EBIT), inkl. engangsposter ,5 Finansielle poster (321) (183) 43,0 heraf finansielle indtægter og omkostninger (383) (279) 27,2 heraf resultat fra kapitalandele i andre associerede virksomheder (26) 4 - heraf dagsværdireguleringer ,5 Resultat før skat Skat (22) (494) - heraf vedr. resultat før engangsposter og dagsværdireguleringer (347) (500) (44,1) heraf vedr. dagsværdireguleringer (45) (2) 95,6 heraf vedr. engangsposter (97,8) Resultat før minoritetsinteresser ,2 Minoritetsinteressers andel af periodens resultat 67 (56) - Periodens resultat ,6 Periodens resultat ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer ,9 Side 14 af 21

15 Resultatopgørelser for forretningsenhederne DKK mio. TDC Totalløsninger TDC Mobile International TDC Switzerland TDC Forlag 1K K K K K K K K 2003 Nettoomsætning, eksterne kunder Nettoomsætning, andre forretningsenheder Andre indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt (3.823) (3.573) (3.436) (3.091) (2.057) (1.830) (252) (226) EBITDA (16) Af- og nedskrivninger (700) (737) (336) (382) (606) (598) (26) (29) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) (485) (102) 19 (45) Anlægsinvesteringer, ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber DKK mio. TDC Kabel TV Andre aktiviteter 2 TDC 1K K K K K K 2003 Nettoomsætning, eksterne kunder Nettoomsætning, andre forretningsenheder (1) 2 (636) (642) 0 0 Andre indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt (321) (351) (77) (101) (9.966) (9.172) EBITDA Af- og nedskrivninger (54) (53) (424) (351) (2.146) (2.150) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) (52) (31) Anlægsinvesteringer, ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber ) Omfatter andre driftsindtægter samt anlægsproduktion. 2) Omfatter TDC A/S, Belgacom, TDC Services og elimineringer. Side 15 af 21

16 TDC Balance pr. 31. marts TDC (DKK mio.) 1K K 2003 Aktiver Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger i alt Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser i alt Afdrag på langfristet gæld Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld inkl. periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Rentebærende nettogæld Side 16 af 21

17 Pengestrømsopgørelse Pro rata-konsolideret TDC (DKK mio.) 1K K 2003 Ændring i pct. EBITDA ,3 Renteudbetalinger, netto (65) (149) (129,2) Betalt skat (485) (399) 17,7 Ændring i driftskapital 23 (172) - Andet (389) (245) 37,0 Pengestrømme fra driftsaktiviteter ,1 Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber (1.678) (1.497) 10,8 Køb af ejerandele i andre selskaber (464) (7.891) - Ændring i leverandørgæld, anlægsinvesteringer (238) (69) 71,0 Salg af aktiver (97,9) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (1.311) (9.435) - Ændring i rentebærende gæld Konsolidering af erhvervede selskaber (4) 0 - Valutakursreguleringer vedr. gæld (58) Andet (118) (256) (116,9) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Ændring i likvider (882) - Likvider ultimo perioden (4,6) Side 17 af 21

18 Fuldtidsstillinger 1) Ændring 2 8. maj, 2003 TDC Regnskabsmeddelelse 1K 2003 Meddelelse Egenkapital TDC (DKK mio.) 1K K 2003 Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Erhvervelse af egne aktier (137) (248) Valutakursreguleringer 120 (169) Egenkapital pr. 31. marts Trafikstatistik Indenlandsk trafik Trafikmængde (mio. minutter) 1K K 2003 Ændring i pct. Indenlandsk fastnettrafik, inkl. branchesalg (6,5) - heraf taletelefoni (6,2) International fastnettrafik (1,8) Mobiltrafik, inkl. branchesalg , 2 Antal medarbejdere TDC og fuldt konsoliderede datterselskaber 1K K 2003 i pct. TDC Totalløsninger ,0 TDC Mobile International ,4 TDC Switzerland (3,5) TDC Forlag (0,5) TDC Kabel TV (0,3) Andre aktiviteter (5,6) TDC , 2 1) Definitionen er ændret i forhold til regnskabsmeddelelsen fra 1. kvartal 2001, og de historiske tal er rettet i overensstemmelse hermed. Antal medarbejdere er opgjort som antallet af fuldtidsstillinger i slutningen af perioden, inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte. Pro rata-konsoliderede virksomheder er ikke medtaget. 2) Positive tal betyder færre ansatte Side 18 af 21

19 Udvalgte hoved- og nøgletal K K 2003 Resultatopgørelse DKK mio. Nettoomsætning Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt (24.859) (28.104) (33.742) (41.212) (39.164) (9.172) Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger (5.331) (5.640) (6.240) (8.531) (9.178) (2.150) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Engangsposter (2.548) (1.133) (55) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT), inkl. engangsposter Finansielle poster 206 (224) (470) (787) (183) Resultat før skat Skat af periodens resultat (1.896) (2.667) (3.212) (1.425) (1.686) (494) Resultat før minoritetsinteresser (421) Minoritetsinteressers andel af periodens resultat (34) (62) (15) (56) Periodens resultat (14) Periodens resultat ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle poster (63) (272) (614) (1.410) (1.124) (275) Resultat før skat Skat af periodens resultat (2.045) (2.660) (2.563) (1.843) (1.899) (500) Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af periodens resultat (34) (62) (15) (56) Periodens resultat Balance DKK mia. Aktiver i alt 54,0 62,8 75,8 93,7 90,6 96,0 Rentebærende nettogæld 8,6 13,6 14,1 34,6 25,6 32,6 Egenkapital 26,9 28,5 35,5 33,3 35,3 35,4 Udstedte aktier (mio.) 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 Pengestrømsopgørelse DKK mio. Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (5.925) (11.318) (7.520) (20.841) (2.060) (9.435) Finansieringsaktiviteter (8.830) (7.402) Ændring i likvider (5.756) (3.330) (882) Anlægsinvesteringer DKK mia. Ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber 7,4 7,5 9,8 11,2 7,7 1,5 Inkl. køb af ejerandele i andre selskaber 8,0 11,6 16,2 23,3 8,9 9,4 Nøgletal Rapporteret resultat pr. aktie DKK 21,7 17,3 42,7 (0,1) 21,0 2,3 Resultat pr. aktie 1) DKK 16,3 17,1 16,5 6,7 9,9 2,1 Udbytte pr. aktie DKK 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 EBITDA-margen pct. 32,4 32,3 29,2 25,0 28,0 28,3 Afkast af investeret kapital (ROCE) 2) pct. 17,4 19,4 16,8 9,9 11,1 2,8 Kundebase pro rata (i slutningen af perioden) 1000 Fastnet Indenlandsk Udenlandsk Mobil Indenlandsk Udenlandsk Internet Kabel-tv Samlet kundebase Antal medarbejdere 3) DKK/USD valutakurs 6,95 DKK/EUR valutakurs 7,43 1) Resultat pr. aktie før engangsposter og dagsværdireguleringer. 2) ROCE defineres som resultat før finansielle poster og skat (EBIT) ekskl. engangsposter plus finansielle indtægter, før dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele, divideret med egenkapital og rentebærende gæld. 3) Definitionen er ændret i forhold til tidligere regnskabsmeddelelser, og de historiske tal er rettet i overensstemmelse hermed. Antal af medarbejdere er opgjort som antallet af fuldtidsstillinger i slutningen af perioden, inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte. Pro rata-konsoliderede virksomheder er ikke medtaget. Side 19 af 21

20 Kvartalsvise regnskabstal K K02 2K02 3K02 4K K 2003 DKK mio. TDC Totalløsninger TDC Mobile International danske forretninger europæiske mobilnetoperatører Talkline TDC Switzerland TDC Forlag TDC Kabel TV Andre aktiviteter Nettoomsætning TDC Totalløsninger TDC Mobile International danske forretninger europæiske mobilnetoperatører Talkline TDC Switzerland (77) TDC Forlag (16) TDC Kabel TV (50) Andre aktiviteter Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger (8.531) (2.146) (2.189) (2.214) (2.629) (9.178) (2.150) - heraf afskrivninger vedr. goodwill (1.474) (375) (377) (359) (377) (1.488) (385) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Engangsposter (2.548) (459) 114 (815) 27 (1.133) (55) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT), inkl. engangsposter Finansielle poster (787) (321) (61) (183) - finansielle indtægter og omkostninger (1.355) (383) (354) (337) (40) (1.114) (279) - resultat fra kapitalandele i andre (55) (26) (7) 4 19 (10) 4 associerede virksomheder - dagsværdireguleringer Resultat før skat Skat (1.425) (22) (537) (584) (543) (1.686) (494) - heraf vedr. periodens resultat (1.843) (347) (474) (584) (494) (1.899) (500) - heraf vedr. engangsposter (105) - (27) heraf vedr. dagsværdireguleringer (23) (45) 42 - (22) (25) (2) Resultat før minoritetsinteresser (421) Minoritetsinteresser (43) 93 (56) - heraf vedr. periodens resultat (12) (43) 57 (56) - heraf vedr. engangsposter Periodens resultat (efter minoritetsinteresser) (14) Ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle poster (1.410) (409) (361) (333) (21) (1.124) (275) Resultat før skat Skat vedr. periodens resultat (1.843) (347) (474) (584) (494) (1.899) (500) Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af periodens resultat (12) (43) 57 (56) Periodens resultat (efter minoritetsinteresser) ) Omfatter TDC Services, Belgacom, TDC A/S og elimineringer. Side 20 af 21

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10 2011 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC:

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC: Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. november 2010 Selskabsmeddelelse 24/2010 INFORMATION OM TDC, EVENTUELT AKTIETILBAGEKØB SAMT FORVENTET UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2011-1 -

Halvårsrapport 2011-1 - Halvårsrapport 2011-1 - 2 - Halvårsrapport 2011 (1. januar til 30. juni 2011) Forord af bestyrelsesformand Peter Schütze og administrerende direktør Christian Roslev Underskud, kundevækst og nye tider

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere