Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003"

Transkript

1 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) er steget 7,3 pct. til DKK 3,4 mia. Resultatet for perioden er steget 54,6 pct. til DKK 504m TDC Switzerland leverer et fremragende resultat Forventningerne til 2003 bekræftes for resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) og resultatet for perioden - alle sammenligninger i denne regnskabsmeddelelse er med 1. kvartal 2002, medmindre andet er angivet

2 Resultatopgørelse for TDC DKK mio. 1K K 2003 Ændring i pct. Nettoomsætning (3,6) Indtægter i alt (4,2) Driftsomkostninger i alt (9.966) (9.172) 8,0 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) ,3 Af- og nedskrivninger (2.146) (2.150) (0,2) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) ,8 Engangsposter (459) (55) 88,0 Finansielle poster (321) (183) 43,0 - heraf dagsværdireguleringer , 5 Resultat før skat Skat af periodens resultat (22) (494) - Resultat før minoritetsinteresser ,2 Minoritetsinteressers andel af periodens resultat 67 (56) - Periodens resultat ,6 Periodens resultat ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer , 9 EBITDA-margin i pct. 25,4 28,3-1) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) er ekskl. engangsposter i denne meddelelse, medmindre andet er angivet, jf. s 21 Hovedpunkter for TDC i 1. kvartal 2003 KØBENHAVN, den 8. maj TDC meddeler, at resultatet før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) er steget med 7,3 pct. til DKK mio. Desuden er resultat før finansielle poster og skat (EBIT) steget med 21,8 pct. til DKK mio., mens periodens resultat ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer er steget med 23,9 pct. til DKK 461 mio. TDC's anlægsinvesteringer, eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber, udgjorde DKK mio. Dette er en nedgang på 10,8 pct. Henning Dyremose, administrerende direktør og koncernchef udtaler: "I 1. kvartal 2003 har vi forstærket indsatsen for omkostningsbesparelser, hvilket har resulteret i en forbedring af EBITDAmarginen med 2,9 procentpoint til 28,3 pct. Driftsbesparelserne har sammen med lavere anlægsinvesteringer forbedret vores pengestrømme væsentligt. Desuden har vi lukket tabsgivende forlagsaktiviteter i Norge, hvilket er med til at understøtte vores planer for at øge indtjeningen" og Henning Dyremose fortsætter "TDC's danske forretninger har oplevet stagnation. Det skyldes den generelle økonomiske afmatning i Danmark samt skarp konkurrence og stærk regulering. Derfor mener vi, at der er behov for og mulighed for at reducere omkostningerne i de danske forretninger. Vi vil tage de nødvendige midler i brug for at opnå dette mål, og ledelsen har blandt andet påbegyndt en dialog med fagforeningerne herom". Side 2 af 21

3 Nettoomsætning TDC's nettoomsætning blev DKK mio. i 1. kvartal 2003, hvilket er et fald på 3,6 pct. TDC's overordnede mål om at reducere omkostningerne. Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Ud af det samlede fald i nettoomsætningen i 1. kvartal 2003 på DKK 452 mio. stammer DKK 200 mio. fra TDC Totalløsninger og DKK 384 mio. fra TDC Mobile International. Disse fald i omsætningen er delvist blevet opvejet af en stigning på DKK 137 mio. i TDC Switzerland. Omsætningen i TDC Mobile International blev påvirket negativt med DKK 292 mio. som følge af dekonsolideringen af UMC og omstruktureringen af Talkline. Driftsomkostninger i alt Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) steg med 7,3 pct. til DKK mio. i 1. kvartal Det svarer til en stigning i EBITDA-marginen til 28,3 pct. fra 25,4 pct. i 1. kvartal Stigningen i EBITDA-marginen skyldes primært forbedringer i TDC Switzerland og TDC Totalløsninger. I absolutte tal steg EBITDA med DKK 235 mio. Dette kan tilskrives en stigning på DKK 375 mio. i TDC Switzerland, som delvist modsvares af et lavere resultat i TDC Mobile International og TDC Forlag. TDC's driftsomkostninger i alt udgjorde DKK mio. i 1. kvartal 2003, hvilket er et fald på 8,0 pct. Personaleomkostningerne på DKK mio. er stort set uændrede i forhold til 1. kvartal 2002 og afspejler højere gennemsnitslønninger samt en reduktion i antallet af ansatte på 2,2 pct. (fuldtidsstillinger). Antal ansatte i TDC K01 1K02 2K02 3K02 4K02 1K03 Reduktionen i driftsomkostninger i alt på DKK 794 mio. fordeler sig med DKK 250 mio. i TDC Totalløsninger, DKK 345 mio. i TDC Mobile International og DKK 227 mio. i TDC Switzerland. Udviklingen afspejler På grund af de vanskelige afsætningsforhold er EBITDA-forbedringerne primært en følge af TDC's målrettede omkostnings- og produktivitetsforbedringer. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger udgjorde DKK mio., hvilket stort set er uændret i forhold til samme kvartal sidste år. Resultat før finansielle poster og skat Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) steg med 21,8 pct. til DKK mio. Denne udvikling kan henføres til stigningen i EBITDA, idet afskrivningerne er uændrede. Stigningen på DKK 231 mio. skyldes en markant fremgang i resultatet på DKK 383 mio. i TDC Switzerland, som delvist modsvares af fald i TDC Mobile International og TDC Forlag. Side 3 af 21

4 Periodens resultat, ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer, er steget med 23,9 pct. til DKK 461 mio. Engangsposter I 1. kvartal 2003 havde TDC en engangsomkostning på DKK (55) mio. før skat, som relaterer sig til lukningen af TDC Forlags tabsgivende aktiviteter i Norge. Finansielle poster Finansielle poster udgjorde DKK (183) mio. mod DKK (321) mio. i 1. kvartal De finansielle nettoomkostninger på DKK (279) mio. er faldet med 27,2 pct. i forhold til 1. kvartal 2002 som følge af mindre nettogæld og lavere rente. Dagsværdireguleringer af finansielle aktiver er stort set uændrede, mens indtægter fra investeringer er steget med DKK 30 mio. til DKK 4 mio. Resultat før skat Resultat før skat blev på DKK mio. mod DKK 281 mio. i 1. kvartal Stigningen afspejler fremgangen i resultat før finansielle poster og skat (EBIT) samt forbedringer af de finansielle poster. Skatter Skat af periodens resultat androg DKK (494) mio. sammenlignet med DKK (22) mio. i 1. kvartal Skat af periodens resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer udgør DKK (500) mio. kr. mod DKK (347) mio., hvilket afspejler skat af det forbedrede resultat før skat. Periodens resultat, inkl. engangsposter og dagsværdireguleringer, er steget med 54,6 pct. til DKK 504 mio. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter voksede med 8,1 pct. til DKK mio. som følge af fremgangen i EBITDA. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK (9.435) mio. sammenlignet med DKK (1.311) mio., hvilket primært skyldes købet af minoritetsaktionærernes ejerandele i TDC Switzerland til en pris på DKK 7,9 mia. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde DKK mio. sammenlignet med DKK mio. i samme periode året før. Stigningen skyldes TDC's optagelse af et 7-årigt obligationslån på i alt EUR 1 mia. Anlægsinvesteringer TDC's anlægsinvesteringer, eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber, udgjorde DKK mio., hvilket svarer til en reduktion på 10,8 pct. I absolutte tal udgør faldet DKK 181 mio., der hovedsageligt kan henføres til en reduktion på DKK 204 mio. i TDC Totalløsninger. Omfanget af TDC's anlægsinvesteringer - målt i forhold til nettoomsætningen - er dermed faldet fra 13,3 pct. til 12,3 pct. Antal kunder Periodens resultat TDC s samlede kundetal opgjort på pro rata-basis udgør 14,4 mio. svarende til en stigning på 8,5 pct. Side 4 af 21

5 Antallet af kunder i de danske forretninger er steget med 4,9 pct. til 6,9 mio., mens antallet af kunder i de internationale forretninger er steget med 12,0 pct. til 7,5 mio. Antallet af ADSL-kunder i TDC's danske forretninger voksede med 97,4 pct. til kunder, og inklusive bredbåndskunderne i kabel-tv-nettet udgør det samlede antal bredbåndskunder Det er en stigning på 99,4 pct. Antallet af mobilkunder steg med 14,9 pct. til 7,2 mio. Det skyldes først og fremmest kundetilgang i TDC Switzerland, TDC Mobil A/S og Polkomtel. Forretningsenhedernes resultater i 1. kvartal 2003 TDC Totalløsninger TDC Totalløsningers aktiviteter omfatter først og fremmest den danske fastnetforretning (tale, internet og data) samt salg af kombinationsløsninger. DKK mio. 1K K 2003 Ændring i pct. Nettoomsætning (4,1) Fastnettelefoni (10,2) Detail (6,6) Abonnementer (5,2) Trafik (8,1) Engros (19,6) Transit trafik (25,3) Andet (15,2) Udleje af faste kredsløb (20,5) Datakommunikation og internettjenester ,8 Terminaler, installationer mv (2,1) Andre ,1 Andre indtægter (10,9) Indtægter i alt (4,6) Driftsomkostninger (3.823) (3.573) 6,5 Transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer Øvrige eksterne omkostninger (1.436) (1.356) 5,6 (1.199) (1.061) 11,5 Personaleomkostninger (1.188) (1.156) 2,7 EBITDA ,6 Af- og nedskrivninger (700) (737) (5,3) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) (4,3) 1) Andet inkluderer ankommende trafik, præfix og tjenesteudbydere. 2) Omfatter mobiltelefoni og servicetelefontjenester mv. 3) Omfatter andre driftsindtægter samt anlægsproduktion Nettoomsætningen i TDC Totalløsninger er påvirket af på den ene side den store vækst i IP- og bredbåndstjenester, på den anden side nedgangen i traditionelle telefonitjenester. Sidstnævnte er resultatet af overflytningen af trafik til mobiltelefoni, ADSL, elektronisk post ( ) og virksomhedernes interne IP/VPN-baserede løsninger. Som en følge af disse tendenser faldt nettoomsætningen i 1. kvartal 2003 med 4,1 pct. til DKK mio. Side 5 af 21

6 Inden for datakommunikation og internettjenester steg nettoomsætningen med 22,8 pct. til DKK 782 mio. Denne markante vækst blev imidlertid modsvaret af en nedgang i omsætningen fra traditionel fastnettelefoni, der faldt med 10,2 pct. til DKK mio. Nedgangen skyldes hovedsagelig et fald i antallet af solgte minutter på 6,5 pct. til mio. Indenlandsk fastnettrafik (mio. min.) K091 1K02 1K ADSL kunder (1.000) K01 1K02 1K03 kvartal Denne udvikling, der samtidig førte til en fremgang i EBITDAmarginen til 30,1 pct. fra 28,7 pct., er et tydeligt resultat af indsatsen for at nedbringe omkostningerne. Afskrivningerne steg med DKK 37 mio. til DKK 737 mio. Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) faldt med 4,3 pct. til DKK 653 mio. Anlægsinvesteringerne faldt med 26,2 pct. til DKK 575 mio. Anlægsinvesteringerne målt som andel af nettoomsætningen faldt fra 16,2 pct. i 1. kvartal 2002 til 12,4 pct. i 1. kvartal TDC Totalløsninger havde ved udgangen af 1. kvartal 2003 i alt detailog branchesalgskunder inden for fastnettelefoni (PSTN, ISDN, mv.). Det er et fald på 2,5 pct. Antallet af Duét-kunder steg med 5,1 pct. til Antallet af ADSL-kunder steg med 97,4 pct. eller til , mens antallet af kunder med almindelig internetforbindelse (dial-up) faldt med 2,0 pct. til Efter afslutningen af 1. kvartal 2003 har TDC solgt det tabsgivende polske datterselskab, TDC Internet Polska. I juni 2002 blev styring af nyansættelser taget i brug som et middel til at reducere antallet af ansatte i TDC's danske forretninger. Det har betydet en nedgang på 519 ansatte i TDC Totalløsninger siden 1. kvartal Dermed er personaleomkostningerne faldet med 2,7 pct. Andre eksterne omkostninger er ligeledes blevet nedbragt - med et fald på 11,5 pct. til følge. EBITDA blev på DKK mio. i 1. kvartal Det er en stigning på DKK 8 mio. eller 0,6 pct. sammenlignet med 1. Side 6 af 21

7 TDC Mobile International TDC Mobile International omfatter hovedsageligt TDC Mobil A/S, Talkline, Polkomtel, Bité og Connect Austria DKK mio. 1K K 2003 Ændring i pct. Nettoomsætning (9,4) Danske forretninger , (3,2) Talkline (19,2) Andre indtægter (39,4) Indtægter i alt (10,2) Driftsomkostninger (3.436) (3.091) 10,0 Europæiske mobilnetoperatører Transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer Øvrige eksterne omkostninger (2.178) (1.840) 15,5 (952) (965) (1,4) Personaleomkostninger (306) (286) 6,5 EBITDA (10,9) Afskrivningerne steg med 13,7 pct. til DKK 382 mio. i 1. kvartal 2003, hovedsagelig som følge af ændrede afskrivningsperioder for visse typer anlægsaktiver i den danske mobilforretning. TDC Mobile Internationals samlede resultat før finansielle poster og skat (EBIT) blev på DKK 272 mio., hvilket svarer til en nedgang på 31,7 pct. Denne udvikling skyldes dekonsolideringen af UMC, et lavere EBITDA i Talkline og Polkomtel samt større afskrivninger i den danske mobilforretning. Anlægsinvesteringerne faldt med 13,5 pct. til DKK 307 mio. Anlægsinvesteringerne i forhold til nettoomsætningen faldt fra 8,7 pct. til 8,3 pct. Danske forretninger ,0 Europæiske mobilnetoperatører (17,6) Talkline (36,4) Af- og nedskrivninger (336) (382) (13,7) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) (31,7) 1) Omfatter andre driftsindtægter samt anlægsproduktion TDC Mobile Internationals nettoomsætning udgjorde DKK mio. i 1. kvartal Der er i forhold til 1. kvartal 2002 tale om et fald på 9,4 pct., som primært skyldes omstruktureringen af Talkline og TDC Mobil Det danske mobilmarked er kendetegnet ved stabil vækst i kunder og trafikmængder og fortsat skarp priskonkurrence. For at udvikle og udvide forretningen fokuserer TDC Mobil på at øge markedsandele og lønsomhed. Som den førende mobiloperatør kan TDC tilbyde den bedste platform for tale- og datatjenester. dekonsolideringen af UMC. TDC Mobils nettoomsætning steg med 3,8 De samlede driftsomkostninger faldt med 10,0 pct. til DKK mio. Dette fald kan henføres til en nedgang på 6,5 pct. i personaleomkostningerne samt en nedgang på 15,5 pct. i transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer. Faldet i omkostningerne er påvirket af omstruktureringen af Talkline og dekonsolideringen af UMC. pct. til DKK mio., mens EBITDA steg med 4,0 pct. til DKK 336 mio. Den primære årsag til fremgangen er en stigning i trafikmængden på 13,2 pct., som til dels modsvares af prisfald. Antallet af mobilkunder i de danske forretninger, inklusive TDC Totalløsningers mobilkunder, er steget med 10,8 pct. til Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) blev på DKK 654 mio. Det svarer til et fald på 10,9 pct., hvilket afspejler det lavere resultat i Talkline og Polkomtel samt dekonsolideringen af UMC. Efter afslutningen af 1. kvartal 2003 har TDC Mobil købt en minoritetsandel i mobilselskabet Telmore. Side 7 af 21

8 Europæiske netoperatører TDC Mobil Internationals europæiske netoperatører er Polkomtel, Bité og Connect Austria. Nettoomsætningen faldt med 3,2 pct. til DKK 785 mio., mens EBITDA faldt med 17,6 pct. til DKK 248 mio. Både nettoomsætning og EBITDA er påvirket negativt af dekonsolideringen af UMC. Polkomtels nettoomsætning udgjorde DKK 424 mio. på pro rata-basis. Det er et fald på 6,2 pct., der primært skyldes valutakursændringer. EBITDA udgjorde DKK 151 mio. opgjort på pro rata-basis. Det er en nedgang på 17,9 pct., hvilket især er en følge af stigende kundeakkvisitionsomkostninger samt valutakursændringer. Polkomtels pro rata-kundebase steg med 33,3 pct. til i 1. kvartal Bités nettoomsætning steg med 56,0 pct. til DKK 195 mio., og EBITDA forøgedes med 53,3 pct. til DKK 46 mio. Mobilkundebasen steg med 63,3 pct. til Connect Austrias nettoomsætning steg med 9,2 pct. til DKK 166 mio. på pro ratabasis. EBITDA steg med 24,4 pct. til DKK 51 mio. opgjort pro rata. På pro rata-basis havde Connect Austria mobilkunder, hvilket er en stigning på 5,6 pct. Talkline TDC's tyske datterselskab, Talkline, er en tjenesteudbyder inden for mobiltelefoni. Talkline har fokuseret på at øge antallet af kunder for herved at sikre grundlaget for den fremtidige indtjening. Talklines nettoomsætning faldt med 19,2 pct. til DKK mio. Nedgangen skyldes hovedsagelig omstruktureringen af selskabet, der blev afsluttet i 2. kvartal EBITDA udgjorde DKK 70 mio., hvilket er en nedgang på 36,4 pct. Udviklingen skyldes en nedgang i kundernes gennemsnitlige forbrug (ARPU) samt øgede omkostninger i forbindelse med kundeakkvisitioner. Talkline havde mobilkunder, hvilket er en stigning på 5,0 pct. sammenlignet med 1. kvartal 2002 og 3,7 pct. siden udgangen af TDC Switzerland TDC Switzerland udbyder mobil-, fastnet- og internettjenester på det schweiziske marked under navnet sunrise. DKK mio. 1K K 2003 Ændring i pct. Nettoomsætning ,3 Mobiltelefoni ,2 Fastnettelefoni (1,6) Internettjenester ,2 Andre indtægter ,6 Indtægter i alt ,8 Driftsomkostninger (2.057) (1.830) 11,0 Transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer Øvrige eksterne omkostninger (986) (879) 10,9 (756) (624) 17,5 Personaleomkostninger (315) (327) (3,8) EBITDA Af- og nedskrivninger (606) (598) 1,3 - heraf goodwillafskrivninger Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) 1) Omfatter andre driftsindtægter samt anlægsproduktion (228) (268) (17,5) (485) (102) 79,0 TDC Switzerland er den næststørste teleudbyder på det attraktive schweiziske marked. Siden erhvervelsen af TDC Switzerland har TDC gennemført betydelige ændringer i driften og herved forbedret lønsomheden. Side 8 af 21

9 Nettoomsætningen er steget, primært grundet en bedre positionering i mobilmarkedet. For at forbedre den samlede markedsposition yderligere er TDC Switzerland begyndt at anvende en mere segmenteret markedstilgang. EBITDA-marginen er steget støt. Det er et resultat af en fortsat realisering af omkostningsbesparelser fra fusionen mellem det tidligere sunrise og diax kombineret med stordriftsfordele. Den 1. april 2003 trådte en ny lov i kraft i Schweiz. Denne lov indebærer, at Swisscom skal tilbyde udleje af faste kredsløb og bredbåndsaccess på ikke-diskriminerende og omkostningsbaserede vilkår. Selvom det formodentlig vil vare et stykke tid, før adgangen til rå kobber og samhusning er en realitet, betyder det hidtidige forløb ikke desto mindre, at TDC Switzerland har nået en vigtig milepæl i bestræbelserne på at fastslå positionen som den mest betydende alternative udbyder af telekommunikationsløsninger på det schweiziske marked. TDC Switzerlands nettoomsætning steg med 6,3 pct. til DKK mio i 1. kvartal Udviklingen skyldes primært en stigning på 12,2 pct. i nettoomsætningen fra mobiltelefoni til DKK mio. Nettoomsætningen fra fastnettelefoni faldt med 1,6 pct. til DKK 900 mio., mens nettoomsætningen fra internettjenester steg med 12,2 pct. til DKK 166 mio. Driftsomkostninger i alt reduceredes med 11,0 pct. til DKK mio. Denne udvikling skyldes et fald på 10,9 pct. i transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer og et fald på 17,5 pct. i øvrige eksterne omkostninger. Personaleomkostningerne steg derimod med 3,8 pct. EBITDA steg til DKK 496 mio. mod DKK 121 mio. i samme kvartal året før. EBITDA-marginen øgedes herved til 21,5 pct. fra 5,6 pct. Af- og nedskrivninger faldt med 1,3 pct. til DKK 598 mio. Heri indgår goodwillafskrivninger i 1. kvartal 2003 på DKK 268 mio. eller 17,5 pct. mere end i 1. kvartal Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) udgjorde DKK (102) mio. i 1. kvartal 2003 mod DKK (485) mio. samme kvartal året før. Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 249 mio., hvilket er et fald på 14,1 pct. Målt i forhold til nettoomsætningen faldt anlægsinvesteringerne fra 13,4 pct. i 1. kvartal 2002 til 10,8 pct. i 1. kvartal TDC Switzerland havde 2,6 mio. kunder ved udgangen af 1. kvartal Det er en stigning på 8,5 pct. eller Antallet af mobilkunder steg med 15,8 pct. til , antallet af fastnetkunder med 2,3 pct. til og antallet af internet- og ADSL-kunder med 4,3 pct. til TDC Forlag TDC Forlag udgiver telefonbøger og erhvervskataloger og udbyder derudover online oplysningstjenester på de danske, svenske og finske markeder. TDC Forlags samlede resultat er påvirket af den aktuelle afmatning på annoncemarkedet. Resultaterne i TDC Forlag er afhængige af udgivelsesdatoerne for de trykte telefonbøger. Omsætningen fra de trykte telefonbøger bliver bogført på det tidspunkt, Side 9 af 21

10 de udgives, mens omkostningerne bogføres løbende. Dette kan betyde, at der kan opstå store udsving i omsætning og resultat fra kvartal til kvartal. antallet af internetkunder er steget med 114,7 pct. til af internetkunderne har højhastighedsforbindelser. De finansielle resultater i 1. kvartal 2003 er blevet påvirket af ændrede udgivelsestidspunkter for telefonbøger. Nettoomsætningen i 1. kvartal 2003 faldt med 29,7 pct. til DKK 208 mio. Driftsomkostninger i alt faldt med 10,3 pct. til DKK 226 mio. EBITDA blev DKK (16) mio., sammenlignet med DKK 45 mio. i 1. kvartal I 1. kvartal 2003 lukkede TDC Forlag det tabsgivende norske datterselskab Storbyguiden. TDC Kabel TV TDC Kabel TV udbyder kabel-tv tjenester i Danmark samt internetforbindelser via kabelmodem. TDC Kabel TV udvider gradvist sin traditionelle tv-forretning, og samtidig øges dækningen af internettjenester fortsat. TDC Kabel TV's nettoomsætning steg med 14,6 pct. til DKK 368 mio. i 1. kvartal Stigningen er resultatet af tilgang af både kabel-tv kunder og internetkunder. Driftsomkostninger i alt steg med 9,3 pct. til DKK 351 mio. EBITDA steg til DKK 22 mio. fra DKK 2 mio. i 1. kvartal Ved udgangen af 1. kvartal 2003 havde TDC Kabel TV kabel-tv kunder, svarende til en stigning på 3,0 pct., mens Side 10 af 21

11 Forventninger til 2003 TDC's overordnede økonomiske forventninger til 2003 er fastholdt for EBITDA og årets resultat i forhold de forventninger for 2003, der blev offentliggjort den 26. februar Der er endvidere tale om mindre omfordelinger mellem forretningsområderne. Forventningerne til nettoomsætningen er ændret til DKK 51,2 mia. fra DKK 52,8 mia., hvilket skyldes lavere omsætning i aktiviteter med lav indtjeningsmargin i Talkline samt i mindre omfang lavere omsætning i TDC Switzerland og i de danske forretninger. (FØR ENGANGSPOSTER OG DAGSVÆRDIREGULERINGER) Ændring DKK mia i pct. TDC Totalløsninger Nettomsætning 19,4 19,2 (1,0) EBITDA 5,8 5,7 (1,4) TDC Mobile International Nettoomsætning 1 16,3 16,0 (1,6) EBITDA 2 3,2 3,4 5,3 TDC Switzerland Nettoomsætning 8,9 9,3 4,1 EBITDA 1,3 2,0 57,6 TDC Kabel TV Nettoomsætning 1,3 1,5 12,1 EBITDA 0,0 0,1 - TDC Forlag Nettoomsætning 1,5 1,5 - EBITDA 0,4 0,4 - Andre aktiviteter 3 Nettoomsætning 3,8 3,7 (2,6) EBITDA 3,6 3,2 (10,3) TDC Nettoomsætning 51,2 51,2 0,1 EBITDA 14,3 14,8 3,4 Årets resultat 4 2,2 1,9 (12,4) 1) Justeret for omstruktureringen af Talkline og dekonsolideringen af UMC forventes væksten at blive 1,7 pct. 2) Justeret for dekonsolideringen af UMC, forventes væksten af blive 10,2 pct. 3) Omfatter TDC Services, Belgacom, TDC A/S og elimineringer. 4) Justeret for effekten af udnyttelsen af put optionen i Schweiz forventes årets resultat at blive DKK 2,5 mia, eller en vækst på 15,3 pct. Side 11 af 21

12 Safe harbor erklæring De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne kvartalsrapport, er forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter, men er ikke begrænset til: forventninger til omsætning, overskud (eller underskud), indtjening (eller tab) per aktie, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle poster eller nøgletal; beskrivelser af vores strategier eller målsætninger, herunder vedrørende specifikke produkter eller tjenester; udsagn om den fremtidige økonomiske udvikling; og udsagn om antagelser, som ligger til grund for sådanne udsagn. I udsagn om fremtiden indgår ofte ord som "formoder", "imødeser", "forventer", "har til hensigt", "sigter mod", "planlægger" og lignende udtryk. Listen er ikke udtømmende mht. sådanne ord. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som specifik karakter. Der er derfor risiko for, at budgetter, forventninger, fremskrivninger og andre udsagn om fremtiden ikke bliver realiseret. Det skal understreges, at en række væsentlige forhold kan forårsage, at de realiserede resultater viser sig at afvige fra de strategier, målsætninger, forventninger, estimater og hensigtserklæringer, som TDC har givet udtryk for i sådanne udsagn om fremtiden. Disse forhold er blandt andet, men er ikke begrænset til, udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder samt den økonomiske indvirkning af ikke forudsete begivenheder; den teknologiske udvikling; ændringer i danske regler og lovgivning og EU-regler; ændringer i samtrafikpriser; udviklingen i konkurrencen inden for telekommunikation i Danmark og i udlandet; introduktion af og efterspørgsel efter nye tjenester og produkter; udviklingen i efterspørgslen, produktsammensætningen og priserne på mobilområdet, herunder markedsføringsomkostninger og omkostninger vedrørende kundeakkvisitioner; udviklingen på markedet for multimedieydelser; mulighederne for at opnå licenser; udviklingen i TDC s udenlandske forretninger, hvortil der tillige er knyttet visse politiske risici, samt investeringer i og frasalg af inden- og udenlandske selskaber. Det skal understreges, at ovenstående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre, der eventuelt baserer beslutninger vedrørende TDC på udsagn om fremtiden, bør omhyggeligt overveje ovenstående forhold samt andre usikkerhedsmomenter og mulige hændelser. Udsagn om fremtiden er alene fremsat på baggrund af information, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af disse, og TDC frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere og revidere sådanne udsagn ud fra nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Side 12 af 21

13 Telekonference Såfremt der måtte være yderligere spørgsmål, kan henvendelse ske til TDC inviterer finansanalytikere og investorer til en telekonference i dag kl Telekonferencen foregår på engelsk og vil blive afholdt af administrerende direktør Henning Dyremose og finansdirektør Hans Munk Nielsen. For at deltage skal man, 10 minutter før konferencen begynder, ringe på (frikaldsnummer) fra Danmark eller fra udlandet. På telekonferencen vil der blive henvist til plancher, som kan hentes på og Deltagerne bør sikre sig disse plancher inden telekonferencens begyndelse. Investor Relations på telefon Finanskalender Finanskalenderen for 2003 for TDC er som følger (yderligere detaljer kan ses på Juni Form 20F for 2003 registreres hos USA s Securities and Exchange Commission (SEC) 5. august Regnskabsmeddelelse 2. kvartal 2003 Konferencen vil også blive udsendt via Bloomberg ved at indtaste TDCR [go], hvor præsentationen ligeledes vil være tilgængelig fra den 9. maj november Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2003 Konferencen kan indtil den 15. maj 2003 genafspilles digitalt på telefon Adgangskoden er: #. Endvidere er der et kort web-cast henvendt til private investorer. Webcastet er tilgængeligt senere på dagen den 8. maj på og Side 13 af 21

14 TDC Resultatopgørelse DKK mio. 1K K 2003 Ændring i pct. Nettoomsætning (3,6) Heraf danske forretninger (2,8) i procent af samlet nettoomsætning 43,8 44,2 Heraf udenlandske forretninger (4,2) i procent af samlet nettoomsætning 56,2 55,8 Andre indtægter (19,7) Indtægter i alt (4,2) Transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer (4.763) (4.255) 10,7 Øvrige eksterne omkostninger (markedsføring, husleje, transport mv.) (2.793) (2.504) 10,3 Personaleomkostninger (2.410) (2.413) (0,1) Driftsomkostninger i alt (9.966) (9.172) 8,0 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) ,3 Heraf danske forretninger (2,5) i procent af samlet EBITDA 63,4 57,6 Heraf udenlandske forretninger ,4 i procent af samlet EBITDA 36,6 42,4 Af- og nedskrivninger (2.146) (2.150) (0,2) heraf afskrivning på goodwill (375) (385) (2,7) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) ,8 Engangsposter (459) (55) 88,0 Resultat før finansielle poster og skat (EBIT), inkl. engangsposter ,5 Finansielle poster (321) (183) 43,0 heraf finansielle indtægter og omkostninger (383) (279) 27,2 heraf resultat fra kapitalandele i andre associerede virksomheder (26) 4 - heraf dagsværdireguleringer ,5 Resultat før skat Skat (22) (494) - heraf vedr. resultat før engangsposter og dagsværdireguleringer (347) (500) (44,1) heraf vedr. dagsværdireguleringer (45) (2) 95,6 heraf vedr. engangsposter (97,8) Resultat før minoritetsinteresser ,2 Minoritetsinteressers andel af periodens resultat 67 (56) - Periodens resultat ,6 Periodens resultat ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer ,9 Side 14 af 21

15 Resultatopgørelser for forretningsenhederne DKK mio. TDC Totalløsninger TDC Mobile International TDC Switzerland TDC Forlag 1K K K K K K K K 2003 Nettoomsætning, eksterne kunder Nettoomsætning, andre forretningsenheder Andre indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt (3.823) (3.573) (3.436) (3.091) (2.057) (1.830) (252) (226) EBITDA (16) Af- og nedskrivninger (700) (737) (336) (382) (606) (598) (26) (29) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) (485) (102) 19 (45) Anlægsinvesteringer, ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber DKK mio. TDC Kabel TV Andre aktiviteter 2 TDC 1K K K K K K 2003 Nettoomsætning, eksterne kunder Nettoomsætning, andre forretningsenheder (1) 2 (636) (642) 0 0 Andre indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt (321) (351) (77) (101) (9.966) (9.172) EBITDA Af- og nedskrivninger (54) (53) (424) (351) (2.146) (2.150) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) (52) (31) Anlægsinvesteringer, ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber ) Omfatter andre driftsindtægter samt anlægsproduktion. 2) Omfatter TDC A/S, Belgacom, TDC Services og elimineringer. Side 15 af 21

16 TDC Balance pr. 31. marts TDC (DKK mio.) 1K K 2003 Aktiver Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger i alt Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser i alt Afdrag på langfristet gæld Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld inkl. periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Rentebærende nettogæld Side 16 af 21

17 Pengestrømsopgørelse Pro rata-konsolideret TDC (DKK mio.) 1K K 2003 Ændring i pct. EBITDA ,3 Renteudbetalinger, netto (65) (149) (129,2) Betalt skat (485) (399) 17,7 Ændring i driftskapital 23 (172) - Andet (389) (245) 37,0 Pengestrømme fra driftsaktiviteter ,1 Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber (1.678) (1.497) 10,8 Køb af ejerandele i andre selskaber (464) (7.891) - Ændring i leverandørgæld, anlægsinvesteringer (238) (69) 71,0 Salg af aktiver (97,9) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (1.311) (9.435) - Ændring i rentebærende gæld Konsolidering af erhvervede selskaber (4) 0 - Valutakursreguleringer vedr. gæld (58) Andet (118) (256) (116,9) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Ændring i likvider (882) - Likvider ultimo perioden (4,6) Side 17 af 21

18 Fuldtidsstillinger 1) Ændring 2 8. maj, 2003 TDC Regnskabsmeddelelse 1K 2003 Meddelelse Egenkapital TDC (DKK mio.) 1K K 2003 Egenkapital pr. 1. januar Periodens resultat Erhvervelse af egne aktier (137) (248) Valutakursreguleringer 120 (169) Egenkapital pr. 31. marts Trafikstatistik Indenlandsk trafik Trafikmængde (mio. minutter) 1K K 2003 Ændring i pct. Indenlandsk fastnettrafik, inkl. branchesalg (6,5) - heraf taletelefoni (6,2) International fastnettrafik (1,8) Mobiltrafik, inkl. branchesalg , 2 Antal medarbejdere TDC og fuldt konsoliderede datterselskaber 1K K 2003 i pct. TDC Totalløsninger ,0 TDC Mobile International ,4 TDC Switzerland (3,5) TDC Forlag (0,5) TDC Kabel TV (0,3) Andre aktiviteter (5,6) TDC , 2 1) Definitionen er ændret i forhold til regnskabsmeddelelsen fra 1. kvartal 2001, og de historiske tal er rettet i overensstemmelse hermed. Antal medarbejdere er opgjort som antallet af fuldtidsstillinger i slutningen af perioden, inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte. Pro rata-konsoliderede virksomheder er ikke medtaget. 2) Positive tal betyder færre ansatte Side 18 af 21

19 Udvalgte hoved- og nøgletal K K 2003 Resultatopgørelse DKK mio. Nettoomsætning Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt (24.859) (28.104) (33.742) (41.212) (39.164) (9.172) Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger (5.331) (5.640) (6.240) (8.531) (9.178) (2.150) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Engangsposter (2.548) (1.133) (55) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT), inkl. engangsposter Finansielle poster 206 (224) (470) (787) (183) Resultat før skat Skat af periodens resultat (1.896) (2.667) (3.212) (1.425) (1.686) (494) Resultat før minoritetsinteresser (421) Minoritetsinteressers andel af periodens resultat (34) (62) (15) (56) Periodens resultat (14) Periodens resultat ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle poster (63) (272) (614) (1.410) (1.124) (275) Resultat før skat Skat af periodens resultat (2.045) (2.660) (2.563) (1.843) (1.899) (500) Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af periodens resultat (34) (62) (15) (56) Periodens resultat Balance DKK mia. Aktiver i alt 54,0 62,8 75,8 93,7 90,6 96,0 Rentebærende nettogæld 8,6 13,6 14,1 34,6 25,6 32,6 Egenkapital 26,9 28,5 35,5 33,3 35,3 35,4 Udstedte aktier (mio.) 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 Pengestrømsopgørelse DKK mio. Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (5.925) (11.318) (7.520) (20.841) (2.060) (9.435) Finansieringsaktiviteter (8.830) (7.402) Ændring i likvider (5.756) (3.330) (882) Anlægsinvesteringer DKK mia. Ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber 7,4 7,5 9,8 11,2 7,7 1,5 Inkl. køb af ejerandele i andre selskaber 8,0 11,6 16,2 23,3 8,9 9,4 Nøgletal Rapporteret resultat pr. aktie DKK 21,7 17,3 42,7 (0,1) 21,0 2,3 Resultat pr. aktie 1) DKK 16,3 17,1 16,5 6,7 9,9 2,1 Udbytte pr. aktie DKK 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 EBITDA-margen pct. 32,4 32,3 29,2 25,0 28,0 28,3 Afkast af investeret kapital (ROCE) 2) pct. 17,4 19,4 16,8 9,9 11,1 2,8 Kundebase pro rata (i slutningen af perioden) 1000 Fastnet Indenlandsk Udenlandsk Mobil Indenlandsk Udenlandsk Internet Kabel-tv Samlet kundebase Antal medarbejdere 3) DKK/USD valutakurs 6,95 DKK/EUR valutakurs 7,43 1) Resultat pr. aktie før engangsposter og dagsværdireguleringer. 2) ROCE defineres som resultat før finansielle poster og skat (EBIT) ekskl. engangsposter plus finansielle indtægter, før dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele, divideret med egenkapital og rentebærende gæld. 3) Definitionen er ændret i forhold til tidligere regnskabsmeddelelser, og de historiske tal er rettet i overensstemmelse hermed. Antal af medarbejdere er opgjort som antallet af fuldtidsstillinger i slutningen af perioden, inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte. Pro rata-konsoliderede virksomheder er ikke medtaget. Side 19 af 21

20 Kvartalsvise regnskabstal K K02 2K02 3K02 4K K 2003 DKK mio. TDC Totalløsninger TDC Mobile International danske forretninger europæiske mobilnetoperatører Talkline TDC Switzerland TDC Forlag TDC Kabel TV Andre aktiviteter Nettoomsætning TDC Totalløsninger TDC Mobile International danske forretninger europæiske mobilnetoperatører Talkline TDC Switzerland (77) TDC Forlag (16) TDC Kabel TV (50) Andre aktiviteter Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger (8.531) (2.146) (2.189) (2.214) (2.629) (9.178) (2.150) - heraf afskrivninger vedr. goodwill (1.474) (375) (377) (359) (377) (1.488) (385) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Engangsposter (2.548) (459) 114 (815) 27 (1.133) (55) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT), inkl. engangsposter Finansielle poster (787) (321) (61) (183) - finansielle indtægter og omkostninger (1.355) (383) (354) (337) (40) (1.114) (279) - resultat fra kapitalandele i andre (55) (26) (7) 4 19 (10) 4 associerede virksomheder - dagsværdireguleringer Resultat før skat Skat (1.425) (22) (537) (584) (543) (1.686) (494) - heraf vedr. periodens resultat (1.843) (347) (474) (584) (494) (1.899) (500) - heraf vedr. engangsposter (105) - (27) heraf vedr. dagsværdireguleringer (23) (45) 42 - (22) (25) (2) Resultat før minoritetsinteresser (421) Minoritetsinteresser (43) 93 (56) - heraf vedr. periodens resultat (12) (43) 57 (56) - heraf vedr. engangsposter Periodens resultat (efter minoritetsinteresser) (14) Ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle poster (1.410) (409) (361) (333) (21) (1.124) (275) Resultat før skat Skat vedr. periodens resultat (1.843) (347) (474) (584) (494) (1.899) (500) Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af periodens resultat (12) (43) 57 (56) Periodens resultat (efter minoritetsinteresser) ) Omfatter TDC Services, Belgacom, TDC A/S og elimineringer. Side 20 af 21

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

2. KVARTALSRAPPORT 2001

2. KVARTALSRAPPORT 2001 T D C 2. KVARTALSRAPPORT 2001 2. august 2001 Hovedtal for Nettoomsætningen er steget med 18 pct. til DKK 12.901 mio. Nettoomsætningen fra mobiltelefoni udgør DKK 4.291 mio., hvilket er en stigning på 32

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 22. februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef DFF Virksomhedsdag 26. maj, 2005 Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef Dagsorden TDC's vision: Europas bedste! TDC og TDC's strategi - vækstmuligheder TDC's vækstudfordringer og forventninger

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 0 0 Til fondsbørserne i København og New York 27. april 2000 Meddelelse nr. 212 Tele Danmark har opnået solid vækst i 1. kvartal 2000

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 4. maj 2006 Omsætningen er steget med 4,8 pct. Resultatet af driften 1 er steget med 7,8 pct. Uændrede forventninger til omsætning og resultat af driften. Hovedpunkter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz Til fondsbørserne i 13. november 2000 København og New York Meddelelse 230 Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz KØBENHAVN - Tele Danmark har i dag indgået aftale om at øge sin ejerandel

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udviklingsselskabet By & Havn I/S Udviklingsselskabet By & Havn I/S Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 NOTAT 3. november 2008 By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere