NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Betjeningsvejledning. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Klargøring. Importere og overføre lyddata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Betjeningsvejledning. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Klargøring. Importere og overføre lyddata"

Transkript

1 Klargøring HDD Network Audio System NAS-S55HDE Importere og overføre lyddata Afspille lyddata Redigere spor i HDD-jukeboksen Netværkstilslutning og -opsætning Bruge enheden tilsluttet til internettet Bruge hjemmenetværkfunktionen Andre indstillinger Fejlsøgning HDD Network Audio System Betjeningsvejledning NAS-S55HDE Forsigtighedsregler/ Specifikationer 2008 Sony Corporation

2 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt. For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el.lign. Anbring ikke åben ild som f.eks. tændte stearinlys på enheden. For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på enheden. Da lysnetstikket bruges til at afbryde enheden fra lysnettet, skal enheden tilsluttes til en let tilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved enheden, skal du straks afbryde lysnetstikket fra stikkontakten. Monter ikke apparatet et indelukket sted, som f.eks. et bogskab eller et indbygget skab. Udsæt ikke batterier eller enheden med batterier sat i for kraftig varme som f.eks. sollys, åben ild el. lign. For kraftigt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab. FORSIGTIG Brug af optiske instrumenter med dette produkt forøger risiko for øjenskade. Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1 LASERprodukt. Denne mærkat sidder på bagsiden. Bemærkning til kunder: De følgende informationer gælder kun for udstyr, som sælges i lande, hvor EU-direktiver er gældende Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For alle forhold omkring service eller garanti henvises der til adresserne i de særskilte service- eller garantidokumenter. Trådløs adapter UWA-NA1 Den trådløse adapter UWA- NA1, der findes i denne pakke, er beregnet til brug i følgende lande: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, NO, PL, PT, SE Sony Corp. erklærer hermed, at denne trådløse adapter (leveres med enheden) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. Nærmere oplysninger kan hentes på følgende websted: compliance.sony.de/ Til kunder, der bruger dette produkt i følgende lande: Frankrig Denne trådløse adapters WLAN-funktion må udelukkende bruges inde i bygninger. Enhver brug af denne trådløse adapters WLAN-funktion uden for bygninger er forbudt på fransk område. Sørg for, at denne trådløse adapters WLAN-funktion er deaktiveret før enhver brug uden for bygninger. (ART Decision ændret ved ART Decision , der vedrører begrænsninger i brug af radiofrekvenser). Italien Brug af RLAN-netværket er underlagt: Med hensyn til privat brug, ved lovdekret , nr. 259 (det italienske "Regelsæt for elektronisk kommunikation"). Særlig artikel 104 angiver, hvornår forudgående opnåelse af en generel tilladelse er påkrævet, og art. 105 angiver, hvornår fri brug er tilladt. 2 DA

3 Med hensyn til forsyning til offentligheden af RLANadgang til telekomnetværker og tjenester, ved ministeriel bekendtgørelse , ændret, og art. 25 (generel tilladelse for netværker og tjenester til elektronisk kommunikation) i det italienske Regelsæt for elektronisk kommunikation. Norge Brug af denne trådløse adapter er ikke tilladt i det geografiske område, som ligger inden for en radius på 20 km fra centrum af Ny-Ålesund, Svalbard. Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet. Gælder for følgende tilbehør: Fjernbetjening, trådløs adapter Bortskaffelse af udtjente batterier (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller på emballagen angiver, at det batteri, der leveres med produktet, ikke må behandles som husholdningsaffald. Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af materialerne bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller dataintegritet kræver en permanent tilslutning med et indbygget batteri, må dette batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør. For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal du ved afslutningen af produktets levetid indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. For alle andre batterier henvises til afsnittet om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet. Indlever batteriet til et indsamlingssted for genbrug af udtjente batterier. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt eller batteri kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet. 3 DA

4 Inden enheden tages i brug Om harddiskdrevet Harddiskdrevet beskadiges nemt af stød og rystelser, så husk at overholde følgende forsigtighedsregler. Se side 121 for nærmere oplysninger. Udsæt ikke enheden for kraftige stød. Flyt ikke enheden, mens strømledningen er sluttet til stikkontakten. Brug ikke enheden på et sted, som er udsat for rystelser, eller på et ustabilt sted. Flyt ikke enheden og afbryd ikke strømledningen, mens enheden optager eller afspiller. Forsøg ikke selv at udskifte eller opgradere harddiskdrevet, da det kan medføre funktionsfejl. Data, der går tabt som følge af funktionsfejl i harddiskdrevet, kan ikke gendannes. Data, der er optaget til harddiskdrevet, kan beskadiges under almindelig betjening. Brug med jævne mellemrum enhedens sikkerhedskopi-funktion til at sikkerhedskopiere dataene til en ekstra USB-harddisk eller en delt mappe på din computer. Sony yder ikke erstatning for eventuel ødelæggelse af data forårsaget af et beskadiget harddiskdrev. Om optagelse Lav en prøveoptagelse før den egentlige optagelse, særligt ved en vigtig optagelse. Sony yder ikke erstatning for eventuelle fejl i optagelser forårsaget af funktionsfejl i denne enhed. Funktionsfejl, der opstår ved normal brug af enheden, bliver udbedret af Sony i overensstemmelse med betingelserne i den begrænsede garanti for denne enhed. Sony vil imidlertid ikke være ansvarlige for eventuelle konsekvenser, der skyldes manglende optagelse eller afspilning forårsaget af beskadigelse eller funktionsfejl på enheden. Om den medfølgende vejledning og supportinformation Betjeningsvejledning Denne vejledning giver detaljerede forklaringer af de forskellige indstillinger, betjening og fremgangssmåde for netværkstilslutning. Denne vejledning indeholder også forsigtighedsregler for sikker brug af enheden. Sony Europes kundesupport Der henvises til denne website for den nyeste supportinformation og OSS. Til kunder i Europa: Om de afbildninger, der bruges i denne vejledning De afbildninger, der bruges i denne vejledning, er baseret på den anden model end modellen til Storbritannien. Afbildninger og display kan være forskellige fra de faktiske afbildninger og display. Sådan bruges denne vejledning I denne vejledning forklares hovedsageligt, hvordan enheden betjenes med fjernbetjeningen. Knapper på hovedenheden, der har det samme eller et lignende navn på fjernbetjeningen, kan bruges til at udføre den samme betjening. : Dette mærke angiver HDD-jukeboksfunktioner. : Dette mærke angiver CD-funktioner. Om tjenester, der kan bruges i sammenhæng med en internettilslutning Bemærk, at internetbaserede tjenester kan ændres eller afsluttes uden varsel. 4 DA

5 5 DA

6 Indholdsfortegnelse Inden enheden tages i brug... 4 Funktioner på denne enhed...10 Klargøring Kontrol af medfølgende tilbehør...12 Vejledning til dele og knapper...13 Fjernbetjening...13 Hovedenhedens overside...16 Hovedenhedens forside...17 Display...18 Tilslutte højttalere og antenner...20 Slå strømmen til...23 Vælge displaysproget...25 Indstilling af uret...26 Importere og overføre lyddata Om at importere og overføre lyddata...27 Opsætning af enheden til optagelse eller import...29 Sådan ændres optagedestination i HDD- jukeboksen...32 Importere lyddata til HDD-jukeboksen...33 Optagelse fra en CD, radioudsendelse, DAB-tjeneste* eller eksternt tilsluttet komponent...33 Importere lyddata fra en "WALKMAN" eller en USB -lagerenhed...34 Importere filer fra en computer...35 Overføre lyddata fra HDD-jukeboksen...36 Overføre lyddata til en "WALKMAN" eller en bærbar enhed...36 Overføre lyddata til en USB-lagerenhed...37 Ændre overførsel-indstillingerne...38 Slette spor eller afspilningslister på destinations enheden DA

7 Afspille lyddata Afspille HDD-jukeboksen...41 Kontrollere album- eller sporinformation...42 Registrere de ønskede spor til afspilningsliste...42 Afspille lyddata i forskellige liste-indstillinger...43 Søge efter album eller spor...44 Afspille spor med x-dj...45 Bruge x-dj...47 Bruge Music Surfin...48 Flytte et spor fra en kanal til en anden...49 Opsætning af x-dj...49 Overføre x-dj-kanaler...50 Afspille en CD...51 Se information for en CD...53 Lytte til radioen eller DAB-tjenester...54 Udføre indledende DAB-søgning*...54 Vælge en radiostation...54 Modtage en DAB-tjeneste*...55 Forvælge radiostationer eller DAB-tjenester*...56 Tilslutte en medieafspiller til DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)...58 Tilslutte en ekstern komponent (AUDIO IN)...59 Gentaget afspilning Blandet afspilning...61 Redigere spor i HDD-jukeboksen Søge og hente titelinformation...63 Gemme billedfiler...64 Redigering...66 Ændre titler...66 Lave en afspilningsliste...66 Slette optagelser...67 Flytte optagelser...68 Dele optagede spor...68 Sammensætte optagede spor...69 Oprette en mappe eller en gruppe...70 Konvertere lydformatet for spor...71 Indføre tekst...72 Indføre tekst...73 * Kun for model til Storbritannien 7 DA

8 Netværkstilslutning og -opsætning Tilslutte enheden til internettet...74 Tilslutte enheden til internettet gennem et trådløst netværk...75 Om montering af den trådløse adapter...75 Tilslutning og opsætning af et trådløst netværk (AOSS-opsætning)...75 Søge adgangspunktet og opsætning af det trådløse netværk...76 Tilslutte enheden til internettet gennem et ledningsforbundet netværk...78 Forberedelser for en ledningsforbundet tilslutning...78 Tilslutning og opsætning af et ledningsforbundet netværk (Automatisk indstilling)...79 Bekræfte og ændre netværksindstillingerne...81 Kontrollere status for netværket...81 Opsætning af IP-adresse/proxyserver...82 Bruge enheden tilsluttet til internettet Det kan du gøre via en internettilslutning...83 Hente den nyeste titelinformation...84 Importere filer fra en delt mappe på computeren...85 Indstille uret gennem en internettilslutning...86 Bruge hjemmenetværkfunktionen Om enhedens server- og client-funktioner...87 Bruge enheden som en server...89 Lytte til det samme spor i forskellige rum (PARTY MODE)...91 Bruge enheden som en client...93 Lytte til musik, der er gemt i en computer...93 Se information om spor DA

9 Andre indstillinger Bruge sleeptimeren...95 Bruge wake-up-timeren...96 Bruge optagetimeren...97 Optage et radioprogram eller en DAB-tjeneste* med optage-timeren...97 Optage fra en ekstern komponent med optage-timeren...98 Kontrollere indholdet af en timer-indstilling...99 Ændre enhedens indstillinger Indstille displayet Indstille på standby Indstille en delt mappe på en computer Administrere systemet Tage sikkerhedskopi og gendanne lyddata Gendanne sikkerhedskopierede data Kontrollere systeminformation Opdatere systemsoftwaren Formatere systemet Flytte spordata mellem enheden og andre komponenter Fejlsøgning Fejlsøgning Forsigtighedsregler/ Specifikationer Forsigtighedsregler Om CD'er Specifikationer En liste over biblioteker for hver liste-indstilling Ordliste Indeks * Kun for model til Storbritannien 9 DA

10 Funktioner på denne enhed Gemme Du kan gemme lyddata fra lyd-cd'er, computere og lign. til HDD-jukeboksen. Harddiskdrev (HDD) Lyt Du kan lytte til lyddataene på forskellige måder, f.eks. afspilning efter kunstner eller bruge x-dj-funktionen. Afspilning efter kunstner Afspilning efter album Afspilning efter genre Bruge x-dj 10 DA

11 Overførsel Du kan overføre lyddataene til Walkman, Walkman telefon, USB-lager eller andre bærbare enheder. Harddiskdrev (HDD) Rum til Rum Du kan placere client-enheden i et andet rum og bruge den til at lytte til lyddata, som er gemt på en "GIGA JUKE"- musikserver (Hjemmenetværk-funktion). Du kan lytte til den samme musik i forskellige rum (PARTY MODE). Denne enhed ("GIGA JUKE"-musikserver) Client ("GIGA JUKE" trådløs afspiller el. lign.) Du kan også lytte til lyddata, der er gemt på en DLNA-kompatibel komponent med denne enhed. Flere funktioner er til rådighed, når du forbinder enheden til internettet. Hente titelinformation Gracenote database 11 DA

12 Klargøring Kontrol af medfølgende tilbehør Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis du opdager, at dele mangler eller er beskadiget. DAB-trådantenne (1) (kun for model til Storbritannien) Trådløs adapter (1) Fjernbetjening (1) USB-forlængerkabel (1) Højttalerkabler (2) R6 (størrelse AA) -batterier (2) DIGITAL MEDIA PORT-adapter (1) Højttalerunderlag (8) AM-rammeantenne (1) Betjeningsvejledning (denne vejledning) GNU General Public License/GNU Lesser General Public License (1) Licensaftale for SONY-software (1) FM-trådantenne (1) 12 DA

13 Vejledning til dele og knapper Fjernbetjening Model til Storbritannien* Alle modeller undtagen model til Storbritannien SLEEP- og TIMER-knapper SLEEP-knap Bruges til at foretage eller bekræfte indstillingen af sleeptimer (side 95). TIMER-knap Bruges til at indstille timeren (side 96 til 99). DIMMER-knap Indstiller displayets lysstyrke. / (strøm) -knap Slår strømmen til eller fra. Når du slår strømmen fra, begynder enheden automatisk at analysere musikdata (side 45). I dette tidsrum blinker belysningspanelet langsomt. For at annullere analysen og slå strømmen fra med det samme skal du trykke på -knappen. Knapper til valg af funktion* Bruges til at vælge funktionen direkte. I standbyindstilling tænder disse knapper enheden og starter afspilning på samme tid. HDD -knap (side 41) CD -knap (side 51) FM/AM-knap (side 54) AUDIO IN-knap (side 59) (modeller undtagen model til Storbritannien) DMPORT-knap (side 58) DAB-knap (side 54) (kun model til Storbritannien) PARTY-knap Bruges til at aktivere eller gå i PARTY MODE (side 91). HDD REC-knapper Bruges til at optage til HDD-jukeboksen. HDD REC (start optagelse) -knap (side 33) HDD REC (pause i optagelse) -knap (side 34) * Knapperne til valg af funktion på modellen til Storbritannien udfører den samme funktion som knapperne, der har det samme navn på andre modeller end model til Storbritannien. 13 DA

14 En asterisk (*) angiver knapper, der har en berøringsprik ("5"-knappen og VOLUME + knappen blandt betjeningsknapperne). DSGX- og PRESET EQ-knapper DSGX-knap Bruges til at frembringe en mere dynamisk lyd (Dynamic Sound Generator X-tra). Hvert tryk på knappen slår DSGXfunktionen til eller fra. Denne funktion er fabriksindstillet til at være slået til ("ON"). PRESET EQ-knap Vælger en forvalgt, brugervalgt indstilling af lyden. Hvert tryk på knappen ændrer lydstilen som følger. FLAT ROCK POPS JAZZ CLASSICAL DANCE FLAT... ( : Fabriksindstilling) DELETE-knap Bruges i hver funktion til at slette et punkt (side 67). FAVORITE-knap Bruges til at tilføje et spor til "Favorites" (favoritter) i afspilningslisten (side 42). Tal*/tekst-knapper Bruges til at vælge et spor under afspilning eller til at indføre tekst (side 41, 72). MUTING-knap Dæmper lyden. VOLUME+* og VOLUME knapper Brug denne knap til at justere lydstyrken. Menu-betjeningsknapper Bruges til at vælge menupunkter og indføre menuindstillinger (side 19).,, og -knapper Bruges til at vælge et menupunkt eller til at ændre en indstilling. ENTER-knap Bruges til at indføre en indstilling. PRESET, PRESET+, ALBUM/ SIDE+ ALBUM/SIDE knapper og knapper For at gå til begyndelsen af et spor. PRESET+ og PRESET knapper Bruges til at vælge en forvalgt radiostation eller DAB-tjeneste (kun model til Storbritannien). ALBUM/SIDE+ og ALBUM/SIDE knapper Bruges til at vælge et album eller en gruppe på hoveddisplayet. På et liste-display bruges disse knapper til at gå til den næste side eller den foregående side (side 41). 14 DA

15 En asterisk (*) angiver knapper, der har en berøringsprik ( (afspil) -knappen blandt betjeningsknapperne). DMPORT MENU-knap Denne knap bruges, når DIGITAL MEDIA PORT-adapteren og en digital medieafspiller er tilsluttet. Der henvises til betjeningsvejledningen til DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. x-dj/music Surfin -knapper x-dj-knap (gul) (side 47) Vælger og afspiller x-dj-kanalen. ARTIST (blå), YEAR (rød), MOOD (grøn) og ALBUM (gul) -knapper (side 48) Bruges til at vælge kanalerne i Music Surfin under x-dj. HOME-knap Bruges til at vælge en funktion fra Home-menuen (side 19). Tryk på / / / for at vælge en funktion, og tryk på ENTER for at indføre valget. For at annullere Home-menuen skal du trykke på HOME eller BACK, før du trykker på ENTER. SETTINGS-knap Viser Settings-menuen (side 19). Bruges til at indføre ur, netværk og andre systemindstillinger. OPTIONS-knap Viser Options-menuen (side 19). Menupunkter varierer alt efter den valgte funktion. BACK-knap Bruges til at gå tilbage til det foregående display (side 18). Betjeningsknapper Bruges i alle funktioner til at udføre grundlæggende betjening. (afspil) -knap* (rykke tilbage) TUNING og (rykke frem) TUNING + knapper (pause) -knap (stop) knap TRANSFER-knap Bruges til at overføre spor til en "WALKMAN" eller anden bærbar lydenhed (side 36). 15 DA

16 Hovedenhedens overside Display (side 18) AUDIO IN-stik Bruges til at tilslutte lydudgangsstikket på en ekstern komponent (side 59). PHONES (hovedtelefoner) -stik Bruges til at tilslutte hovedtelefoner. SERVER-indikator Lyser gulgrøn, når enheden bruges som server, og en client-enhed afspiller lyddata (side 89). TIMER-indikator Angiver status for timeren (side 95 til 97). HOME-knap Bruges til at vælge en funktion fra Homemenuen (side 19). Tryk på / / / for at vælge en funktion, og tryk på ENTER for at indføre valget. For at annullere Home-menuen skal du trykke på HOME eller BACK, før du trykker på ENTER. PARTY-knap og -indikator PARTY-knap Bruges til at aktivere eller gå i PARTY MODE (side 91). PARTY-indikator Lyser gult, når PARTY MODE er aktiveret (side 91). x-dj-knap Vælger og afspiller x-dj-kanalen (side 47). BACK-knap Bruges til at gå tilbage til det foregående display (side 18). USB-port Bruges til at tilslutte en bærbar enhed, f.eks. en USB-lagerenhed eller den trådløse adapter (side 34, 36, 74). Menu-betjeningsknapper Bruges til at vælge menupunkter og indføre menuindstillinger (side 19).,, og -knapper Bruges til at vælge et menupunkt eller til at ændre en indstilling. ENTER-knap Bruges til at indføre en indstilling. SETTINGS-knap Viser Settings-menuen (side 19). Bruges til at indføre ur, netværk og andre systemindstillinger. HDD REC-knap Bruges til at optage til HDD-jukeboksen (side 33). TRANSFER-knap Bruges til at overføre lyddata til en "WALKMAN" eller anden bærbar lydenhed (side 36). OPTIONS-knap Viser Options-menuen (side 19). Menupunkter varierer alt efter den valgte funktion. 16 DA

17 Hovedenhedens forside Model til Storbritannien / (strøm) -knap og Tændt/Standbyindikator / (strøm) -knap Slår strømmen til eller fra (side 23). Tændt/Standby-indikator Farven angiver enhedens strømstatus (side 24). Grøn: Enheden er tændt. Rød: Enheden er i standard (strømspare) -indstilling. Orange: Enheden er i hurtig opstartindstilling eller analyserer musikdata (side 45). Knapper til valg af funktion Bruges til at vælge funktionen direkte. I standbyindstilling tænder disse knapper enheden og starter afspilning på samme tid. HDD -knap (side 41) CD -knap (side 51) FM/AM-knap (side 54) (modeller undtagen model til Storbritannien) DAB-knap (side 54) (kun model til Storbritannien) (stop) knap Bruges i hver funktion til at standse en betjening. CD -knap Åbner og lukker diskskuffen (side 51). Belysningspanel Lyser, når strømmen er slået til. Blinker langsomt, når enheden analyserer musikdata, der er optaget til HDDjukeboksen (side 24, 45). VOLUME-drejeknap Brug denne knap til at justere lydstyrken. Fotocelle til fjernbetjening Diskskuffe Bruges til at indlæse en CD (side 51). 17 DA

18 Display I dette afsnit beskrives de vigtigste punkter, der vises på hvert display. Hoveddisplay Liste-display Tryk på / / /. Tryk gentagne gange på for at vælge bibliotek-ikonen yderst til venstre, og tryk derefter på BACK. Hvis der ikke udføres nogen betjening i 60 sekunder, vender enheden automatisk tilbage til hoveddisplayet. Spornavn Kunstnernavn Albumnavn Bibliotek-ikoner Viser, hvilket bibliotek er valgt i øjeblikket. Tryk på eller for at flytte rundt mellem forskellige biblioteker. Spor-ikon Ikon Sporformat MP3 Lineær PCM WMA ATRAC Der er ikke noget liste-display for funktionerne FM/AM, DMPORT, AUDIO IN og x-dj. 18 DA

19 Home-menu Vises, når du trykker HOME-knappen. Settings-menu Vises, når du trykker SETTINGS-knappen. For andre modeller end model til Storbritannien For model til Storbritannien Sådan betjenes hver menu 1 Tryk på den ønskede menuknap (HOME, OPTIONS eller SETTINGS). Enheden går ind i den angivne menu. 2 Tryk på / / / for at vælge det ønskede punkt. 3 Tryk på ENTER. Options-menu Vises, når du trykker OPTIONS-knappen. 19 DA

20 Tilslutte højttalere og antenner MONITOR OUT (NTSC) -stik Bruges til at tilslutte et tv. Se side 22 for nærmere oplysninger. NETWORK-port Bruges til at tilslutte enheden til et netværk. Se side 79 for nærmere oplysninger om netværkstilslutninger. Sørg for, at metaltrådene (ikke delen dækket med vinylisolering) er sat forsvarligt ind i højttalerterminalerne. Sæt ledningens ende, der er mærket med en rød linje, ind i + terminalen, og ledningen uden mærkning ind i terminalen. USB-port Bruges til at tilslutte en USB-lagerenhed, en anden bærbar enhed, eller den medfølgende trådløse adapter med USB-forlængerkablet. DAB-trådantenne (kun model til Storbritannien) Med en ekstern DAB-antenne kan du opnå en højere lydkvalitet for DAB-radio. Det anbefales kun at bruge den medfølgende DAB-trådantenne midlertidigt, indtil du har monteret en ekstern DAB-antenne (ekstraudstyr). 75 Ω koaksialkabel med type F hanstik er nødvendigt til at montere den eksterne DAB-antenne (ekstraudstyr). DABtrådantenne FM-trådantenne Brug et almindeligt 75 Ω koaksialkabel til at tilslutte enheden til en ekstern antenne. Ekstern antenne 20 DA

21 Afbildningen på denne side viser andre modeller end model til Storbritannien. DMPORT Bruges til at tilslutte DIGITAL MEDIA PORT-adapteren for at lytte til afspilning af en digital lydafspiller (side 58). AUDIO IN-stik Bruges til at tilslutte en ekstern lydkomponent (side 59). Højttalerkabler Sørg for, at højttalerkablerne matches korrekt med fremspringene på SPEAKER-terminalerne, og sæt derefter ledningerne godt fast i SPEAKER-terminalerne. Sørg for at holde højttaleren væk fra antennerne, da de kan give støj på radiomodtagelsen. AM-rammeantenne Sørg for at holde AM-rammeantennen væk fra enheden eller andet AV-udstyr, da det kan give støj på radiomodtagelsen. Strømledning ADVARSEL Tilslut strømledningen til en stikkontakt, efter alle andre tilslutninger er lavet. Enheden tændes automatisk og begynder at foretage de indledende indstillinger. Vent, indtil enheden slukkes igen. De indledende indstillinger kan tage nogle få minutter, afhængigt af enhedens tilstand. Afbryd ikke strømledningen, mens den indledende opsætning er i gang. Det kan forårsage funktionsfejl på enheden. 21 DA

22 Andre stik AUDIO IN-stik Bruges til at tilslutte en ekstra lydkomponent (f.eks. en kassettebåndoptager) gennem et lydkabel (ekstraudstyr). Analog lyd, der kommer ind gennem dette stik, kan afspilles eller optages på enheden. MONITOR OUT (NTSC) -stik Bruges til at tilslutte et tv eller anden enhed gennem et ekstra videokabel. Et videosignal udsendes gennem dette stik til visning på den tilsluttede enhed. Sådan sættes batterierne i fjernbetjeningen Skyd låget til batterirummet til side og tag det af. Sæt derefter de to medfølgende R6 (størrelse AA) -batterier i (med enden først), så polariteten bliver som vist nedenfor. Når fjernbetjeningen ikke længere kan betjene enheden, skal begge batterier udskiftes med nye. Sådan sættes højttalerunderlagene på Sæt de medfølgende højttalerunderlag på højttalernes underkant, så højttalerne stabiliseres og ikke glider. 22 DA

23 Slå strømmen til (strøm) -knap 1 Forbind strømledningen til en stikkontakt. Enheden tændes automatisk, foretager de indledende indstillinger, og slukkes derefter. 2 Tryk på (strøm). Enheden tændes. En demonstrationsvideo begynder automatisk at afspille. Vælg en vilkårlig funktion for at annullere demonstrationen. Se side 102 vedrørende aktivering af demonstrationen. ADVARSEL Afbryd ikke strømledningen, mens enheden foretager de indledende indstillinger. Det kan forårsage funktionsfejl på enheden. Sådan slås strømmen fra Tryk på -knappen på enten fjernbetjeningen eller hovedenheden. Strømmen slås ikke altid fra med det samme. Hvis det ikke sker, er enheden ved at analysere musikdataene på HDD'en (harddiskdrev) (side 45). Hvis du vil annullere analysen og slå strømmen fra med det samme, skal du trykke på. Hvis du vil slå strømmen til igen, skal du trykke på -knappen. Så længe enheden er aktiv som server, og clientenheden afspiller lyddata, er server-funktionen stadig aktiveret, og strømmen er stadig slået til, selvom du trykker på -knappen for at slukke enheden (displayet slukkes, og belysningspanelet blinker langsomt). Tryk på for at annullere server-funktionen og slukke enheden. Tips Enheden har to startindstillinger; hurtig opstartindstilling og standard (strømspare) -indstilling. Se "Indstille på standby" på side 102 for nærmere oplysninger. Om betjeningsindstillinger Enheden har fire betjeningsindstillinger: normal, hurtig opstart standby, standard (strømspare) standby og automatisk analyse. Når enheden er indstillet til hurtig opstart standby, tændes den indbyggede blæser ind imellem, selvom strømmen er slået fra. Det er normalt og ikke tegn på en funktionsfejl. Normal betjeningsindstilling Enheden aktiverer denne indstilling, når den tændes. Hurtig opstart standby-indstilling I standbyindstilling er systemet stadig delvist aktivt for hurtigt at genoptage betjening, når strømmen slås til igen. I hurtig opstartindstilling tændes den indbyggede blæser ind imellem for at eliminere varme i enheden. Det er normalt. For at indstille på standby skal du gå ind i Settings-menuen og vælge [System setting] (side 102). Standard (strømspare) standby-indstilling Denne indstilling forbruger mindre strøm end hurtig opstart, selvom enheden bruger mere tid på at genoptage betjening, når strømmen slås til igen. For at indstille på standby skal du gå ind i Settings-menuen og vælge [System setting] (side 102). Server-funktionen kan ikke bruges på denne indstilling. Automatisk analyse-indstilling I denne indstilling analyserer enheden egenskaberne for den musik, der er optaget eller importeret til HDD-jukeboksen og kategoriserer musikken efter x-dj-kanal. Se side 45 for nærmere oplysninger om automatisk analyse. Når der udføres analyse, lyser Tændt/Standbyindikatoren orange, og belysningspanelet blinker langsomt. Hvis du vil annullere analysen, skal du trykke på. Analysen standser, og enheden går i den valgte standbyindstilling. 23 DA

24 Tændt/Standbyindikatorens farve Belysningspanelstatus Display Normal betjening Hurtig opstart Standard (strømspare) Automatisk analyse Grøn Orange Rød Orange Tændt Slukket Slukket Tændt (blinker langsomt) Tændt (normal Slukket (ingen Slukket (ingen Slukket (ingen visning) visning) visning) visning) Indbygget blæser Tændt Tændt (afhænger Slukket Tændt af temperaturen i enheden) Server-funktion Til rådighed Til rådighed Ikke til rådighed Til rådighed 24 DA

25 Vælge displaysproget Engelsk, fransk, tysk, italiensk eller spansk kan vælges som displaysprog. Bemærk Når du ændrer displaysproget, ændres inputsproget (side 72) også til det valgte sprog. / / / / ENTER INDSTILLINGER Tips Under "Liste over tegn der kan indføres" (side 130) kan du se, hvilke tegn du kan bruge. 1 Tryk på SETTINGS. Settings-menuen vises. 2 Vælg [Screen setting], og tryk på ENTER. Displayet til valg af sprog vises. 3 Vælg det ønskede sprog fra [Language] -indstillingen, og tryk på ENTER. Display English Français Deutsch Italiano Español Sprog der kan vælges English Fransk Tysk Italiensk Spansk ( : Fabriksindstilling) 4 Vælg [Execute], og tryk på ENTER. Displayet vises på det valgte sprog. 25 DA

26 Indstilling af uret Tiden på uret skal være korrekt indstillet, for at funktionerne virker korrekt. Gå frem som angivet nedenfor for at indstille uret. Uret kan også indstilles automatisk ved at tilslutte enheden til internettet (side 86). 1 Gå ind i Settings-menuen, vælg [Clock setting], og tryk derefter på ENTER. 8 Tryk på / for at vælge time/ minut, tryk på / for at indstille værdien, og tryk derefter på ENTER. 9 Vælg [Apply], og tryk på ENTER. Tiden vises i [Current time]. 10 Vælg [Close], og tryk på ENTER. Bemærk Når displayet til indstilling af tiden vises, efter strømmen er slået til, forsvinder displayet automatisk, hvis der ikke blev udført nogen betjening i et stykke tid. Hvis tiden ikke er indstillet korrekt, skal tiden indstilles korrekt med Settings-menuen. 2 Vælg [Online auto-sync clock setting], og tryk på ENTER. 3 Vælg [Off], og tryk på ENTER. 4 Vælg den ønskede by fra [Time zone] -indstillingen. Hvis den ønskede by ikke vises i [Time zone], skal du vælge en by, der ligger inden for den samme tidszone som den ønskede by. 5 Vælg [Standard] eller [ Summer time] for [Summer time] -indstillingen. 6 Vælg [Date input], og tryk på ENTER. Sådan ændres dato- og klokkeslætformatet Du kan vælge formatet M/D/Y (måned/dag/år), D/M/Y (dag/måned/år) eller Y/M/D (år/måned/ dag) for dato, og 12-timers eller 24-timers format for klokkeslæt. 1 Gå ind i Settings-menuen, vælg [Screen setting], og tryk derefter på ENTER. 2 Vælg dato- og klokkeslætformatet. Når du vælger datoformatet: Vælg [MM/DD/YYYY], [DD/MM/YYYY], eller [YYYY/MM/DD] som datoformat. Når du vælger klokkeslætformatet: Vælg [HH:MM] (time/minut) (24-timers system) eller [HH:MM AM/PM] (time/ minut AM/PM) (12-timers system) som klokkeslætformat. 3 Vælg [Execute], og tryk på ENTER. 7 Tryk på / for at vælge dag/ måned/år, og tryk på / for at justere værdien. Datoen indstilles i rækkefølge efter dag, måned og år. 26 DA

NAS-SC500PK. HDD Network Audio System Betjeningsvejledning. HDD Network Audio System NAS-SC500PK. Grundlæggende betjening. "GIGA JUKE"- musikserver

NAS-SC500PK. HDD Network Audio System Betjeningsvejledning. HDD Network Audio System NAS-SC500PK. Grundlæggende betjening. GIGA JUKE- musikserver 4-114-863-13(1) Grundlæggende betjening HDD Network Audio System NAS-SC500PK "GIGA JUKE"- musikserver "GIGA JUKE" trådløs afspiller Fejlfinding Forsigtighedsregler/ Specifikationer HDD Network Audio System

Læs mere

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning Klargøring Tilslutning og forberedelse Betjening Fejlsøgning Forsigtighedsregler/ Specifikationer Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning NAS-C5E 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at mindske

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

NWD-B103 / B105 / B103F / B105F

NWD-B103 / B105 / B103F / B105F http://www.sony-europe.com Sony Corporation Printed in Denmark Betjeningsvejledning NWD-B103 / B105 / B103F / B105F Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Din brugermanual SONY NAS-C5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2804283

Din brugermanual SONY NAS-C5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2804283 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NAS-E300HD. HDD Audio System Betjeningsvejledning 4-136-632-11(1) 2009 Sony Corporation. Introduktion. Import og overførsel af lyddata

NAS-E300HD. HDD Audio System Betjeningsvejledning 4-136-632-11(1) 2009 Sony Corporation. Introduktion. Import og overførsel af lyddata 4-136-632-11(1) Introduktion Import og overførsel af lyddata Afspilning af lyddata Redigering af spor på HDD Andre indstillinger Fejlfinding Forholdsregler/ specifikationer HDD Audio System Betjeningsvejledning

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200)

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Brugervejledning NWZ-S544 / S545. Klik for at springe direkte til den ønskede sektion. Overførsel af musik. Overførsel af videoer/fotos.

Brugervejledning NWZ-S544 / S545. Klik for at springe direkte til den ønskede sektion. Overførsel af musik. Overførsel af videoer/fotos. Klik for at springe direkte til den ønskede sektion Overførsel af musik Overførsel af videoer/fotos Fejlfinding Brugervejledning NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation 4-154-417-32(1) Bemærk Nogle modeller

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning Instruktionsvejledning DENVER VPL-120 Pladespiller i Transportkuffert LÆS OMHYGGELIGT VEJLEDNINGEN OG GEM DEN PÅ ET SIKKERT STED, SÅ DU KAN SLÅ OP I DEN DA-1 OVERSIGT 1. Lås 2. Støvlåg 3. Adapter - Brug

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1

Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1 Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1 7018156 Forholdsregler Læs denne vejledning grundigt, før du bruger produktet, og opbevar den til fremtidig brug. Læs også vejledningen til PlayStation 3-systemet.

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere