NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Betjeningsvejledning. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Klargøring. Importere og overføre lyddata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Betjeningsvejledning. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Klargøring. Importere og overføre lyddata"

Transkript

1 Klargøring HDD Network Audio System NAS-S55HDE Importere og overføre lyddata Afspille lyddata Redigere spor i HDD-jukeboksen Netværkstilslutning og -opsætning Bruge enheden tilsluttet til internettet Bruge hjemmenetværkfunktionen Andre indstillinger Fejlsøgning HDD Network Audio System Betjeningsvejledning NAS-S55HDE Forsigtighedsregler/ Specifikationer 2008 Sony Corporation

2 ADVARSEL For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt. For at mindske risikoen for brand må enhedens ventilationsåbninger ikke være tildækket af aviser, duge, gardiner el.lign. Anbring ikke åben ild som f.eks. tændte stearinlys på enheden. For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke anbringes væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på enheden. Da lysnetstikket bruges til at afbryde enheden fra lysnettet, skal enheden tilsluttes til en let tilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved enheden, skal du straks afbryde lysnetstikket fra stikkontakten. Monter ikke apparatet et indelukket sted, som f.eks. et bogskab eller et indbygget skab. Udsæt ikke batterier eller enheden med batterier sat i for kraftig varme som f.eks. sollys, åben ild el. lign. For kraftigt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab. FORSIGTIG Brug af optiske instrumenter med dette produkt forøger risiko for øjenskade. Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1 LASERprodukt. Denne mærkat sidder på bagsiden. Bemærkning til kunder: De følgende informationer gælder kun for udstyr, som sælges i lande, hvor EU-direktiver er gældende Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. For alle forhold omkring service eller garanti henvises der til adresserne i de særskilte service- eller garantidokumenter. Trådløs adapter UWA-NA1 Den trådløse adapter UWA- NA1, der findes i denne pakke, er beregnet til brug i følgende lande: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, NO, PL, PT, SE Sony Corp. erklærer hermed, at denne trådløse adapter (leveres med enheden) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. Nærmere oplysninger kan hentes på følgende websted: compliance.sony.de/ Til kunder, der bruger dette produkt i følgende lande: Frankrig Denne trådløse adapters WLAN-funktion må udelukkende bruges inde i bygninger. Enhver brug af denne trådløse adapters WLAN-funktion uden for bygninger er forbudt på fransk område. Sørg for, at denne trådløse adapters WLAN-funktion er deaktiveret før enhver brug uden for bygninger. (ART Decision ændret ved ART Decision , der vedrører begrænsninger i brug af radiofrekvenser). Italien Brug af RLAN-netværket er underlagt: Med hensyn til privat brug, ved lovdekret , nr. 259 (det italienske "Regelsæt for elektronisk kommunikation"). Særlig artikel 104 angiver, hvornår forudgående opnåelse af en generel tilladelse er påkrævet, og art. 105 angiver, hvornår fri brug er tilladt. 2 DA

3 Med hensyn til forsyning til offentligheden af RLANadgang til telekomnetværker og tjenester, ved ministeriel bekendtgørelse , ændret, og art. 25 (generel tilladelse for netværker og tjenester til elektronisk kommunikation) i det italienske Regelsæt for elektronisk kommunikation. Norge Brug af denne trådløse adapter er ikke tilladt i det geografiske område, som ligger inden for en radius på 20 km fra centrum af Ny-Ålesund, Svalbard. Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller på dets emballage angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet. Gælder for følgende tilbehør: Fjernbetjening, trådløs adapter Bortskaffelse af udtjente batterier (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller på emballagen angiver, at det batteri, der leveres med produktet, ikke må behandles som husholdningsaffald. Ved at sikre, at disse batterier bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af materialerne bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For produkter, der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller dataintegritet kræver en permanent tilslutning med et indbygget batteri, må dette batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør. For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal du ved afslutningen af produktets levetid indlevere det til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. For alle andre batterier henvises til afsnittet om, hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet. Indlever batteriet til et indsamlingssted for genbrug af udtjente batterier. For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt eller batteri kan du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet. 3 DA

4 Inden enheden tages i brug Om harddiskdrevet Harddiskdrevet beskadiges nemt af stød og rystelser, så husk at overholde følgende forsigtighedsregler. Se side 121 for nærmere oplysninger. Udsæt ikke enheden for kraftige stød. Flyt ikke enheden, mens strømledningen er sluttet til stikkontakten. Brug ikke enheden på et sted, som er udsat for rystelser, eller på et ustabilt sted. Flyt ikke enheden og afbryd ikke strømledningen, mens enheden optager eller afspiller. Forsøg ikke selv at udskifte eller opgradere harddiskdrevet, da det kan medføre funktionsfejl. Data, der går tabt som følge af funktionsfejl i harddiskdrevet, kan ikke gendannes. Data, der er optaget til harddiskdrevet, kan beskadiges under almindelig betjening. Brug med jævne mellemrum enhedens sikkerhedskopi-funktion til at sikkerhedskopiere dataene til en ekstra USB-harddisk eller en delt mappe på din computer. Sony yder ikke erstatning for eventuel ødelæggelse af data forårsaget af et beskadiget harddiskdrev. Om optagelse Lav en prøveoptagelse før den egentlige optagelse, særligt ved en vigtig optagelse. Sony yder ikke erstatning for eventuelle fejl i optagelser forårsaget af funktionsfejl i denne enhed. Funktionsfejl, der opstår ved normal brug af enheden, bliver udbedret af Sony i overensstemmelse med betingelserne i den begrænsede garanti for denne enhed. Sony vil imidlertid ikke være ansvarlige for eventuelle konsekvenser, der skyldes manglende optagelse eller afspilning forårsaget af beskadigelse eller funktionsfejl på enheden. Om den medfølgende vejledning og supportinformation Betjeningsvejledning Denne vejledning giver detaljerede forklaringer af de forskellige indstillinger, betjening og fremgangssmåde for netværkstilslutning. Denne vejledning indeholder også forsigtighedsregler for sikker brug af enheden. Sony Europes kundesupport Der henvises til denne website for den nyeste supportinformation og OSS. Til kunder i Europa: Om de afbildninger, der bruges i denne vejledning De afbildninger, der bruges i denne vejledning, er baseret på den anden model end modellen til Storbritannien. Afbildninger og display kan være forskellige fra de faktiske afbildninger og display. Sådan bruges denne vejledning I denne vejledning forklares hovedsageligt, hvordan enheden betjenes med fjernbetjeningen. Knapper på hovedenheden, der har det samme eller et lignende navn på fjernbetjeningen, kan bruges til at udføre den samme betjening. : Dette mærke angiver HDD-jukeboksfunktioner. : Dette mærke angiver CD-funktioner. Om tjenester, der kan bruges i sammenhæng med en internettilslutning Bemærk, at internetbaserede tjenester kan ændres eller afsluttes uden varsel. 4 DA

5 5 DA

6 Indholdsfortegnelse Inden enheden tages i brug... 4 Funktioner på denne enhed...10 Klargøring Kontrol af medfølgende tilbehør...12 Vejledning til dele og knapper...13 Fjernbetjening...13 Hovedenhedens overside...16 Hovedenhedens forside...17 Display...18 Tilslutte højttalere og antenner...20 Slå strømmen til...23 Vælge displaysproget...25 Indstilling af uret...26 Importere og overføre lyddata Om at importere og overføre lyddata...27 Opsætning af enheden til optagelse eller import...29 Sådan ændres optagedestination i HDD- jukeboksen...32 Importere lyddata til HDD-jukeboksen...33 Optagelse fra en CD, radioudsendelse, DAB-tjeneste* eller eksternt tilsluttet komponent...33 Importere lyddata fra en "WALKMAN" eller en USB -lagerenhed...34 Importere filer fra en computer...35 Overføre lyddata fra HDD-jukeboksen...36 Overføre lyddata til en "WALKMAN" eller en bærbar enhed...36 Overføre lyddata til en USB-lagerenhed...37 Ændre overførsel-indstillingerne...38 Slette spor eller afspilningslister på destinations enheden DA

7 Afspille lyddata Afspille HDD-jukeboksen...41 Kontrollere album- eller sporinformation...42 Registrere de ønskede spor til afspilningsliste...42 Afspille lyddata i forskellige liste-indstillinger...43 Søge efter album eller spor...44 Afspille spor med x-dj...45 Bruge x-dj...47 Bruge Music Surfin...48 Flytte et spor fra en kanal til en anden...49 Opsætning af x-dj...49 Overføre x-dj-kanaler...50 Afspille en CD...51 Se information for en CD...53 Lytte til radioen eller DAB-tjenester...54 Udføre indledende DAB-søgning*...54 Vælge en radiostation...54 Modtage en DAB-tjeneste*...55 Forvælge radiostationer eller DAB-tjenester*...56 Tilslutte en medieafspiller til DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)...58 Tilslutte en ekstern komponent (AUDIO IN)...59 Gentaget afspilning Blandet afspilning...61 Redigere spor i HDD-jukeboksen Søge og hente titelinformation...63 Gemme billedfiler...64 Redigering...66 Ændre titler...66 Lave en afspilningsliste...66 Slette optagelser...67 Flytte optagelser...68 Dele optagede spor...68 Sammensætte optagede spor...69 Oprette en mappe eller en gruppe...70 Konvertere lydformatet for spor...71 Indføre tekst...72 Indføre tekst...73 * Kun for model til Storbritannien 7 DA

8 Netværkstilslutning og -opsætning Tilslutte enheden til internettet...74 Tilslutte enheden til internettet gennem et trådløst netværk...75 Om montering af den trådløse adapter...75 Tilslutning og opsætning af et trådløst netværk (AOSS-opsætning)...75 Søge adgangspunktet og opsætning af det trådløse netværk...76 Tilslutte enheden til internettet gennem et ledningsforbundet netværk...78 Forberedelser for en ledningsforbundet tilslutning...78 Tilslutning og opsætning af et ledningsforbundet netværk (Automatisk indstilling)...79 Bekræfte og ændre netværksindstillingerne...81 Kontrollere status for netværket...81 Opsætning af IP-adresse/proxyserver...82 Bruge enheden tilsluttet til internettet Det kan du gøre via en internettilslutning...83 Hente den nyeste titelinformation...84 Importere filer fra en delt mappe på computeren...85 Indstille uret gennem en internettilslutning...86 Bruge hjemmenetværkfunktionen Om enhedens server- og client-funktioner...87 Bruge enheden som en server...89 Lytte til det samme spor i forskellige rum (PARTY MODE)...91 Bruge enheden som en client...93 Lytte til musik, der er gemt i en computer...93 Se information om spor DA

9 Andre indstillinger Bruge sleeptimeren...95 Bruge wake-up-timeren...96 Bruge optagetimeren...97 Optage et radioprogram eller en DAB-tjeneste* med optage-timeren...97 Optage fra en ekstern komponent med optage-timeren...98 Kontrollere indholdet af en timer-indstilling...99 Ændre enhedens indstillinger Indstille displayet Indstille på standby Indstille en delt mappe på en computer Administrere systemet Tage sikkerhedskopi og gendanne lyddata Gendanne sikkerhedskopierede data Kontrollere systeminformation Opdatere systemsoftwaren Formatere systemet Flytte spordata mellem enheden og andre komponenter Fejlsøgning Fejlsøgning Forsigtighedsregler/ Specifikationer Forsigtighedsregler Om CD'er Specifikationer En liste over biblioteker for hver liste-indstilling Ordliste Indeks * Kun for model til Storbritannien 9 DA

10 Funktioner på denne enhed Gemme Du kan gemme lyddata fra lyd-cd'er, computere og lign. til HDD-jukeboksen. Harddiskdrev (HDD) Lyt Du kan lytte til lyddataene på forskellige måder, f.eks. afspilning efter kunstner eller bruge x-dj-funktionen. Afspilning efter kunstner Afspilning efter album Afspilning efter genre Bruge x-dj 10 DA

11 Overførsel Du kan overføre lyddataene til Walkman, Walkman telefon, USB-lager eller andre bærbare enheder. Harddiskdrev (HDD) Rum til Rum Du kan placere client-enheden i et andet rum og bruge den til at lytte til lyddata, som er gemt på en "GIGA JUKE"- musikserver (Hjemmenetværk-funktion). Du kan lytte til den samme musik i forskellige rum (PARTY MODE). Denne enhed ("GIGA JUKE"-musikserver) Client ("GIGA JUKE" trådløs afspiller el. lign.) Du kan også lytte til lyddata, der er gemt på en DLNA-kompatibel komponent med denne enhed. Flere funktioner er til rådighed, når du forbinder enheden til internettet. Hente titelinformation Gracenote database 11 DA

12 Klargøring Kontrol af medfølgende tilbehør Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis du opdager, at dele mangler eller er beskadiget. DAB-trådantenne (1) (kun for model til Storbritannien) Trådløs adapter (1) Fjernbetjening (1) USB-forlængerkabel (1) Højttalerkabler (2) R6 (størrelse AA) -batterier (2) DIGITAL MEDIA PORT-adapter (1) Højttalerunderlag (8) AM-rammeantenne (1) Betjeningsvejledning (denne vejledning) GNU General Public License/GNU Lesser General Public License (1) Licensaftale for SONY-software (1) FM-trådantenne (1) 12 DA

13 Vejledning til dele og knapper Fjernbetjening Model til Storbritannien* Alle modeller undtagen model til Storbritannien SLEEP- og TIMER-knapper SLEEP-knap Bruges til at foretage eller bekræfte indstillingen af sleeptimer (side 95). TIMER-knap Bruges til at indstille timeren (side 96 til 99). DIMMER-knap Indstiller displayets lysstyrke. / (strøm) -knap Slår strømmen til eller fra. Når du slår strømmen fra, begynder enheden automatisk at analysere musikdata (side 45). I dette tidsrum blinker belysningspanelet langsomt. For at annullere analysen og slå strømmen fra med det samme skal du trykke på -knappen. Knapper til valg af funktion* Bruges til at vælge funktionen direkte. I standbyindstilling tænder disse knapper enheden og starter afspilning på samme tid. HDD -knap (side 41) CD -knap (side 51) FM/AM-knap (side 54) AUDIO IN-knap (side 59) (modeller undtagen model til Storbritannien) DMPORT-knap (side 58) DAB-knap (side 54) (kun model til Storbritannien) PARTY-knap Bruges til at aktivere eller gå i PARTY MODE (side 91). HDD REC-knapper Bruges til at optage til HDD-jukeboksen. HDD REC (start optagelse) -knap (side 33) HDD REC (pause i optagelse) -knap (side 34) * Knapperne til valg af funktion på modellen til Storbritannien udfører den samme funktion som knapperne, der har det samme navn på andre modeller end model til Storbritannien. 13 DA

14 En asterisk (*) angiver knapper, der har en berøringsprik ("5"-knappen og VOLUME + knappen blandt betjeningsknapperne). DSGX- og PRESET EQ-knapper DSGX-knap Bruges til at frembringe en mere dynamisk lyd (Dynamic Sound Generator X-tra). Hvert tryk på knappen slår DSGXfunktionen til eller fra. Denne funktion er fabriksindstillet til at være slået til ("ON"). PRESET EQ-knap Vælger en forvalgt, brugervalgt indstilling af lyden. Hvert tryk på knappen ændrer lydstilen som følger. FLAT ROCK POPS JAZZ CLASSICAL DANCE FLAT... ( : Fabriksindstilling) DELETE-knap Bruges i hver funktion til at slette et punkt (side 67). FAVORITE-knap Bruges til at tilføje et spor til "Favorites" (favoritter) i afspilningslisten (side 42). Tal*/tekst-knapper Bruges til at vælge et spor under afspilning eller til at indføre tekst (side 41, 72). MUTING-knap Dæmper lyden. VOLUME+* og VOLUME knapper Brug denne knap til at justere lydstyrken. Menu-betjeningsknapper Bruges til at vælge menupunkter og indføre menuindstillinger (side 19).,, og -knapper Bruges til at vælge et menupunkt eller til at ændre en indstilling. ENTER-knap Bruges til at indføre en indstilling. PRESET, PRESET+, ALBUM/ SIDE+ ALBUM/SIDE knapper og knapper For at gå til begyndelsen af et spor. PRESET+ og PRESET knapper Bruges til at vælge en forvalgt radiostation eller DAB-tjeneste (kun model til Storbritannien). ALBUM/SIDE+ og ALBUM/SIDE knapper Bruges til at vælge et album eller en gruppe på hoveddisplayet. På et liste-display bruges disse knapper til at gå til den næste side eller den foregående side (side 41). 14 DA

15 En asterisk (*) angiver knapper, der har en berøringsprik ( (afspil) -knappen blandt betjeningsknapperne). DMPORT MENU-knap Denne knap bruges, når DIGITAL MEDIA PORT-adapteren og en digital medieafspiller er tilsluttet. Der henvises til betjeningsvejledningen til DIGITAL MEDIA PORT-adapteren. x-dj/music Surfin -knapper x-dj-knap (gul) (side 47) Vælger og afspiller x-dj-kanalen. ARTIST (blå), YEAR (rød), MOOD (grøn) og ALBUM (gul) -knapper (side 48) Bruges til at vælge kanalerne i Music Surfin under x-dj. HOME-knap Bruges til at vælge en funktion fra Home-menuen (side 19). Tryk på / / / for at vælge en funktion, og tryk på ENTER for at indføre valget. For at annullere Home-menuen skal du trykke på HOME eller BACK, før du trykker på ENTER. SETTINGS-knap Viser Settings-menuen (side 19). Bruges til at indføre ur, netværk og andre systemindstillinger. OPTIONS-knap Viser Options-menuen (side 19). Menupunkter varierer alt efter den valgte funktion. BACK-knap Bruges til at gå tilbage til det foregående display (side 18). Betjeningsknapper Bruges i alle funktioner til at udføre grundlæggende betjening. (afspil) -knap* (rykke tilbage) TUNING og (rykke frem) TUNING + knapper (pause) -knap (stop) knap TRANSFER-knap Bruges til at overføre spor til en "WALKMAN" eller anden bærbar lydenhed (side 36). 15 DA

16 Hovedenhedens overside Display (side 18) AUDIO IN-stik Bruges til at tilslutte lydudgangsstikket på en ekstern komponent (side 59). PHONES (hovedtelefoner) -stik Bruges til at tilslutte hovedtelefoner. SERVER-indikator Lyser gulgrøn, når enheden bruges som server, og en client-enhed afspiller lyddata (side 89). TIMER-indikator Angiver status for timeren (side 95 til 97). HOME-knap Bruges til at vælge en funktion fra Homemenuen (side 19). Tryk på / / / for at vælge en funktion, og tryk på ENTER for at indføre valget. For at annullere Home-menuen skal du trykke på HOME eller BACK, før du trykker på ENTER. PARTY-knap og -indikator PARTY-knap Bruges til at aktivere eller gå i PARTY MODE (side 91). PARTY-indikator Lyser gult, når PARTY MODE er aktiveret (side 91). x-dj-knap Vælger og afspiller x-dj-kanalen (side 47). BACK-knap Bruges til at gå tilbage til det foregående display (side 18). USB-port Bruges til at tilslutte en bærbar enhed, f.eks. en USB-lagerenhed eller den trådløse adapter (side 34, 36, 74). Menu-betjeningsknapper Bruges til at vælge menupunkter og indføre menuindstillinger (side 19).,, og -knapper Bruges til at vælge et menupunkt eller til at ændre en indstilling. ENTER-knap Bruges til at indføre en indstilling. SETTINGS-knap Viser Settings-menuen (side 19). Bruges til at indføre ur, netværk og andre systemindstillinger. HDD REC-knap Bruges til at optage til HDD-jukeboksen (side 33). TRANSFER-knap Bruges til at overføre lyddata til en "WALKMAN" eller anden bærbar lydenhed (side 36). OPTIONS-knap Viser Options-menuen (side 19). Menupunkter varierer alt efter den valgte funktion. 16 DA

17 Hovedenhedens forside Model til Storbritannien / (strøm) -knap og Tændt/Standbyindikator / (strøm) -knap Slår strømmen til eller fra (side 23). Tændt/Standby-indikator Farven angiver enhedens strømstatus (side 24). Grøn: Enheden er tændt. Rød: Enheden er i standard (strømspare) -indstilling. Orange: Enheden er i hurtig opstartindstilling eller analyserer musikdata (side 45). Knapper til valg af funktion Bruges til at vælge funktionen direkte. I standbyindstilling tænder disse knapper enheden og starter afspilning på samme tid. HDD -knap (side 41) CD -knap (side 51) FM/AM-knap (side 54) (modeller undtagen model til Storbritannien) DAB-knap (side 54) (kun model til Storbritannien) (stop) knap Bruges i hver funktion til at standse en betjening. CD -knap Åbner og lukker diskskuffen (side 51). Belysningspanel Lyser, når strømmen er slået til. Blinker langsomt, når enheden analyserer musikdata, der er optaget til HDDjukeboksen (side 24, 45). VOLUME-drejeknap Brug denne knap til at justere lydstyrken. Fotocelle til fjernbetjening Diskskuffe Bruges til at indlæse en CD (side 51). 17 DA

18 Display I dette afsnit beskrives de vigtigste punkter, der vises på hvert display. Hoveddisplay Liste-display Tryk på / / /. Tryk gentagne gange på for at vælge bibliotek-ikonen yderst til venstre, og tryk derefter på BACK. Hvis der ikke udføres nogen betjening i 60 sekunder, vender enheden automatisk tilbage til hoveddisplayet. Spornavn Kunstnernavn Albumnavn Bibliotek-ikoner Viser, hvilket bibliotek er valgt i øjeblikket. Tryk på eller for at flytte rundt mellem forskellige biblioteker. Spor-ikon Ikon Sporformat MP3 Lineær PCM WMA ATRAC Der er ikke noget liste-display for funktionerne FM/AM, DMPORT, AUDIO IN og x-dj. 18 DA

19 Home-menu Vises, når du trykker HOME-knappen. Settings-menu Vises, når du trykker SETTINGS-knappen. For andre modeller end model til Storbritannien For model til Storbritannien Sådan betjenes hver menu 1 Tryk på den ønskede menuknap (HOME, OPTIONS eller SETTINGS). Enheden går ind i den angivne menu. 2 Tryk på / / / for at vælge det ønskede punkt. 3 Tryk på ENTER. Options-menu Vises, når du trykker OPTIONS-knappen. 19 DA

20 Tilslutte højttalere og antenner MONITOR OUT (NTSC) -stik Bruges til at tilslutte et tv. Se side 22 for nærmere oplysninger. NETWORK-port Bruges til at tilslutte enheden til et netværk. Se side 79 for nærmere oplysninger om netværkstilslutninger. Sørg for, at metaltrådene (ikke delen dækket med vinylisolering) er sat forsvarligt ind i højttalerterminalerne. Sæt ledningens ende, der er mærket med en rød linje, ind i + terminalen, og ledningen uden mærkning ind i terminalen. USB-port Bruges til at tilslutte en USB-lagerenhed, en anden bærbar enhed, eller den medfølgende trådløse adapter med USB-forlængerkablet. DAB-trådantenne (kun model til Storbritannien) Med en ekstern DAB-antenne kan du opnå en højere lydkvalitet for DAB-radio. Det anbefales kun at bruge den medfølgende DAB-trådantenne midlertidigt, indtil du har monteret en ekstern DAB-antenne (ekstraudstyr). 75 Ω koaksialkabel med type F hanstik er nødvendigt til at montere den eksterne DAB-antenne (ekstraudstyr). DABtrådantenne FM-trådantenne Brug et almindeligt 75 Ω koaksialkabel til at tilslutte enheden til en ekstern antenne. Ekstern antenne 20 DA

21 Afbildningen på denne side viser andre modeller end model til Storbritannien. DMPORT Bruges til at tilslutte DIGITAL MEDIA PORT-adapteren for at lytte til afspilning af en digital lydafspiller (side 58). AUDIO IN-stik Bruges til at tilslutte en ekstern lydkomponent (side 59). Højttalerkabler Sørg for, at højttalerkablerne matches korrekt med fremspringene på SPEAKER-terminalerne, og sæt derefter ledningerne godt fast i SPEAKER-terminalerne. Sørg for at holde højttaleren væk fra antennerne, da de kan give støj på radiomodtagelsen. AM-rammeantenne Sørg for at holde AM-rammeantennen væk fra enheden eller andet AV-udstyr, da det kan give støj på radiomodtagelsen. Strømledning ADVARSEL Tilslut strømledningen til en stikkontakt, efter alle andre tilslutninger er lavet. Enheden tændes automatisk og begynder at foretage de indledende indstillinger. Vent, indtil enheden slukkes igen. De indledende indstillinger kan tage nogle få minutter, afhængigt af enhedens tilstand. Afbryd ikke strømledningen, mens den indledende opsætning er i gang. Det kan forårsage funktionsfejl på enheden. 21 DA

22 Andre stik AUDIO IN-stik Bruges til at tilslutte en ekstra lydkomponent (f.eks. en kassettebåndoptager) gennem et lydkabel (ekstraudstyr). Analog lyd, der kommer ind gennem dette stik, kan afspilles eller optages på enheden. MONITOR OUT (NTSC) -stik Bruges til at tilslutte et tv eller anden enhed gennem et ekstra videokabel. Et videosignal udsendes gennem dette stik til visning på den tilsluttede enhed. Sådan sættes batterierne i fjernbetjeningen Skyd låget til batterirummet til side og tag det af. Sæt derefter de to medfølgende R6 (størrelse AA) -batterier i (med enden først), så polariteten bliver som vist nedenfor. Når fjernbetjeningen ikke længere kan betjene enheden, skal begge batterier udskiftes med nye. Sådan sættes højttalerunderlagene på Sæt de medfølgende højttalerunderlag på højttalernes underkant, så højttalerne stabiliseres og ikke glider. 22 DA

23 Slå strømmen til (strøm) -knap 1 Forbind strømledningen til en stikkontakt. Enheden tændes automatisk, foretager de indledende indstillinger, og slukkes derefter. 2 Tryk på (strøm). Enheden tændes. En demonstrationsvideo begynder automatisk at afspille. Vælg en vilkårlig funktion for at annullere demonstrationen. Se side 102 vedrørende aktivering af demonstrationen. ADVARSEL Afbryd ikke strømledningen, mens enheden foretager de indledende indstillinger. Det kan forårsage funktionsfejl på enheden. Sådan slås strømmen fra Tryk på -knappen på enten fjernbetjeningen eller hovedenheden. Strømmen slås ikke altid fra med det samme. Hvis det ikke sker, er enheden ved at analysere musikdataene på HDD'en (harddiskdrev) (side 45). Hvis du vil annullere analysen og slå strømmen fra med det samme, skal du trykke på. Hvis du vil slå strømmen til igen, skal du trykke på -knappen. Så længe enheden er aktiv som server, og clientenheden afspiller lyddata, er server-funktionen stadig aktiveret, og strømmen er stadig slået til, selvom du trykker på -knappen for at slukke enheden (displayet slukkes, og belysningspanelet blinker langsomt). Tryk på for at annullere server-funktionen og slukke enheden. Tips Enheden har to startindstillinger; hurtig opstartindstilling og standard (strømspare) -indstilling. Se "Indstille på standby" på side 102 for nærmere oplysninger. Om betjeningsindstillinger Enheden har fire betjeningsindstillinger: normal, hurtig opstart standby, standard (strømspare) standby og automatisk analyse. Når enheden er indstillet til hurtig opstart standby, tændes den indbyggede blæser ind imellem, selvom strømmen er slået fra. Det er normalt og ikke tegn på en funktionsfejl. Normal betjeningsindstilling Enheden aktiverer denne indstilling, når den tændes. Hurtig opstart standby-indstilling I standbyindstilling er systemet stadig delvist aktivt for hurtigt at genoptage betjening, når strømmen slås til igen. I hurtig opstartindstilling tændes den indbyggede blæser ind imellem for at eliminere varme i enheden. Det er normalt. For at indstille på standby skal du gå ind i Settings-menuen og vælge [System setting] (side 102). Standard (strømspare) standby-indstilling Denne indstilling forbruger mindre strøm end hurtig opstart, selvom enheden bruger mere tid på at genoptage betjening, når strømmen slås til igen. For at indstille på standby skal du gå ind i Settings-menuen og vælge [System setting] (side 102). Server-funktionen kan ikke bruges på denne indstilling. Automatisk analyse-indstilling I denne indstilling analyserer enheden egenskaberne for den musik, der er optaget eller importeret til HDD-jukeboksen og kategoriserer musikken efter x-dj-kanal. Se side 45 for nærmere oplysninger om automatisk analyse. Når der udføres analyse, lyser Tændt/Standbyindikatoren orange, og belysningspanelet blinker langsomt. Hvis du vil annullere analysen, skal du trykke på. Analysen standser, og enheden går i den valgte standbyindstilling. 23 DA

24 Tændt/Standbyindikatorens farve Belysningspanelstatus Display Normal betjening Hurtig opstart Standard (strømspare) Automatisk analyse Grøn Orange Rød Orange Tændt Slukket Slukket Tændt (blinker langsomt) Tændt (normal Slukket (ingen Slukket (ingen Slukket (ingen visning) visning) visning) visning) Indbygget blæser Tændt Tændt (afhænger Slukket Tændt af temperaturen i enheden) Server-funktion Til rådighed Til rådighed Ikke til rådighed Til rådighed 24 DA

25 Vælge displaysproget Engelsk, fransk, tysk, italiensk eller spansk kan vælges som displaysprog. Bemærk Når du ændrer displaysproget, ændres inputsproget (side 72) også til det valgte sprog. / / / / ENTER INDSTILLINGER Tips Under "Liste over tegn der kan indføres" (side 130) kan du se, hvilke tegn du kan bruge. 1 Tryk på SETTINGS. Settings-menuen vises. 2 Vælg [Screen setting], og tryk på ENTER. Displayet til valg af sprog vises. 3 Vælg det ønskede sprog fra [Language] -indstillingen, og tryk på ENTER. Display English Français Deutsch Italiano Español Sprog der kan vælges English Fransk Tysk Italiensk Spansk ( : Fabriksindstilling) 4 Vælg [Execute], og tryk på ENTER. Displayet vises på det valgte sprog. 25 DA

26 Indstilling af uret Tiden på uret skal være korrekt indstillet, for at funktionerne virker korrekt. Gå frem som angivet nedenfor for at indstille uret. Uret kan også indstilles automatisk ved at tilslutte enheden til internettet (side 86). 1 Gå ind i Settings-menuen, vælg [Clock setting], og tryk derefter på ENTER. 8 Tryk på / for at vælge time/ minut, tryk på / for at indstille værdien, og tryk derefter på ENTER. 9 Vælg [Apply], og tryk på ENTER. Tiden vises i [Current time]. 10 Vælg [Close], og tryk på ENTER. Bemærk Når displayet til indstilling af tiden vises, efter strømmen er slået til, forsvinder displayet automatisk, hvis der ikke blev udført nogen betjening i et stykke tid. Hvis tiden ikke er indstillet korrekt, skal tiden indstilles korrekt med Settings-menuen. 2 Vælg [Online auto-sync clock setting], og tryk på ENTER. 3 Vælg [Off], og tryk på ENTER. 4 Vælg den ønskede by fra [Time zone] -indstillingen. Hvis den ønskede by ikke vises i [Time zone], skal du vælge en by, der ligger inden for den samme tidszone som den ønskede by. 5 Vælg [Standard] eller [ Summer time] for [Summer time] -indstillingen. 6 Vælg [Date input], og tryk på ENTER. Sådan ændres dato- og klokkeslætformatet Du kan vælge formatet M/D/Y (måned/dag/år), D/M/Y (dag/måned/år) eller Y/M/D (år/måned/ dag) for dato, og 12-timers eller 24-timers format for klokkeslæt. 1 Gå ind i Settings-menuen, vælg [Screen setting], og tryk derefter på ENTER. 2 Vælg dato- og klokkeslætformatet. Når du vælger datoformatet: Vælg [MM/DD/YYYY], [DD/MM/YYYY], eller [YYYY/MM/DD] som datoformat. Når du vælger klokkeslætformatet: Vælg [HH:MM] (time/minut) (24-timers system) eller [HH:MM AM/PM] (time/ minut AM/PM) (12-timers system) som klokkeslætformat. 3 Vælg [Execute], og tryk på ENTER. 7 Tryk på / for at vælge dag/ måned/år, og tryk på / for at justere værdien. Datoen indstilles i rækkefølge efter dag, måned og år. 26 DA

NAS-SC500PK. HDD Network Audio System Betjeningsvejledning. HDD Network Audio System NAS-SC500PK. Grundlæggende betjening. "GIGA JUKE"- musikserver

NAS-SC500PK. HDD Network Audio System Betjeningsvejledning. HDD Network Audio System NAS-SC500PK. Grundlæggende betjening. GIGA JUKE- musikserver 4-114-863-13(1) Grundlæggende betjening HDD Network Audio System NAS-SC500PK "GIGA JUKE"- musikserver "GIGA JUKE" trådløs afspiller Fejlfinding Forsigtighedsregler/ Specifikationer HDD Network Audio System

Læs mere

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning. Klargøring. Tilslutning og forberedelse. Betjening. Fejlsøgning Klargøring Tilslutning og forberedelse Betjening Fejlsøgning Forsigtighedsregler/ Specifikationer Wireless Network Audio System Betjeningsvejledning NAS-C5E 2008 Sony Corporation ADVARSEL For at mindske

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Din brugermanual SONY NAS-C5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2804283

Din brugermanual SONY NAS-C5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2804283 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

BeoSound 6. Vejledning

BeoSound 6. Vejledning BeoSound 6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E HD/SD DVCPRO P2 camcorder Kameraet Kamera ind- og udgange Gennemgang af menuerne Tjek af SD/HD indstillinger, MODE CHECK Filterhjul Kort om P2-kort SD-kort med indstillinger

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere