Budget Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau."

Transkript

1 Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt... 1 sammendrag... 3 Tværgående artsoversigt... 9 Økonomiudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget på kostbærer Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget på kostbærer Sundheds-, Ældre-, og Handicapudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget på kostbærer Fritids- og Kulturudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget på kostbærer Teknik og Miljøudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget på kostbærer Børne- og Undervisningsudvalget Oversigt på sektor og serviceniveau Detailbudget på kostbærer Anlæg Finansiering

3 Hovedoversigt Regnskabsår Udgifter i kr Indtægter i kr Udgifter i kr Indtægter i kr Udgifter i kr Indtægter i kr Udgifter i kr Indtægter i kr 00 Byudvikl, bolig og miljø Heraf refusion Forsyningsvirksomhed Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og Administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION Byudvikl, bolig og miljø Forsyningsvirksomhed mv. 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 05 Social og sundhedsvæsen Administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER Forskyd af likv.aktiv Øvr. finansforskydninger D. FINANSFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT A+B+C+D+E og P/L stigning IALT Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Optagelse af lån F. 07/08 FINANSIERING IALT H. EGENKAPITAL *** Balance

4 sammendrag i kr Udgifter Indtægter 2012 Udgifter 2012 Indtægter 2013 Udgifter 2013 Indtægter 2014 Udgifter 2014 Indtægter 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab * 00 By, bolig og miljø Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering * 01 Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik * 02 Transport og infrastruktur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgi Skolefritidsordninger Befordring af elever i grund Specialundervisning i region Kommunale specialskoler, jf Bidrag til statslige og priv Efterskoler og ungdomskostsk Ungdommens Uddannelsesvejled Specialpædagogisk bistand ti Specialpædagogisk bistand ti Idrætsfaciliteter for børn o * 0322 Folkeskolen m.m

5 sammendrag i kr Udgifter Indtægter 2012 Udgifter 2012 Indtægter 2013 Udgifter 2013 Indtægter 2014 Udgifter 2014 Indtægter Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge m * 0330 Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker * 0332 Folkebiblioteker Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver * 0335 Kulturel virksomhed Fælles formål Folkeoplysende voksenundervi Frivilligt folkeoplysende fo Lokaletilskud Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsl * 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiv ** 03 Undervisning og kultur Refusion i alt Sundhedsudgifter m.v * 04 Sundhedsområdet Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædag Særlige dagtilbud og særlige Tilskud til privatinstitutio * 0525 Dagtilbud til børn og unge Plejefamilier og opholdssted

6 sammendrag i kr Udgifter Indtægter 2012 Udgifter 2012 Indtægter 2013 Udgifter 2013 Indtægter 2014 Udgifter 2014 Indtægter Forebyggende foranstaltninge Døgninstitutioner for børn o * 0528 Tilbud til børn og unge med sæ Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre Forebyggende indsats for æld Plejehjem og beskyttede boli Hjælpemidler, forbrugsgoder, * 0532 Tilbud til ældre og handicappe Rådgivning og rådgivningsins * 0535 Rådgivning Botilbud for personer med sæ Alkoholbehandling og behandl Behandling af stofmisbruger Botilbud til længerevarende Botilbud til midlertidigt op Kontaktperson- og ledsageord Beskyttet beskæftigelse (pgf Aktivitets- og samværstilbud * 0538 Tilbud til voksne med særlige Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering * 0546 Tilbud til udlændinge Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. r Førtidspension med 35 pct. r Førtidspension med 35 pct. r * 0548 Førtidspensioner og personlige Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodt Boligydelser til pensioniste

7 sammendrag i kr Udgifter Indtægter 2012 Udgifter 2012 Indtægter 2013 Udgifter 2013 Indtægter 2014 Udgifter 2014 Indtægter Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledi * 0557 Kontante ydelser Revalidering Løntilskud m.v. til personer * 0558 Revalidering Beskæftigelsesindsats for fo Løn til forsikrede ledige an Servicejob Seniorjob til personer over Beskæftigelsesordninger * 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Øvrige sociale formål * 0572 Støtte til frivilligt socialt ** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Refusion i alt Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og Lønpuljer m.v * 06 Fællesudgifter og administration *** A. Driftsvirksomhed Jordforsyning Faste ejendomme * 00 By, bolig og miljø Kommunale veje * 02 Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed * 03 Undervisning og kultur

8 sammendrag i kr Udgifter Indtægter 2012 Udgifter 2012 Indtægter 2013 Udgifter 2013 Indtægter 2014 Udgifter 2014 Indtægter Plejehjem og beskyttede boli * 0532 Tilbud til ældre og handicappe ** 05. Sociale opgaver og beskæftigelse Administrativ organisation * 06 Fællesudgifter og administration *** B. Anlægsvirksomhed **** Pris- lønstigninger hkt Renter Finansiering * 07 Renter m.v Finansforskydninger ** C. Finansiering ***** Balance

9 Tværgående artsoversigt Art IM DKK 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidl Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden Entreprenør- og hånd Betalinger til state Betalinger til kommu Betalinger til regio Øvrige tjenesteydels Tjenestemandspension Overførsler til pers Øvrige tilskud og ov Finansudgifter Egne huslejeindtægte Salg af produkter og Betalinger fra state Betalinger fra kommu Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte tjenesteyd Interne indtægter Samlet resultat 0

10 Økonomiudvalget på sektor og serviceniveau

11 Økonomiudvalget Profitcenter DKK Hjørring Kommune Administrativ organisation Forvaltninger Centrale forvaltningsudgifter Centrale forvaltningsudgifter Tjenestemandspensioner Kantine Kontorelever Rådighedsløn Ny Decentral forvaltningsudgifter Plan og udvikling Interne stabe Økonomiområdet Arbejdsmarkedsområdet Sundhed,ældre og handicapområdet Børne og Kultur området Teknik og vej området Forsikringer Forsikringsadministration Arbejdsskadeadministration Kommunikation Kopi/print incl. leasing CMS & ESDH systemer Øvrige systemer Kopi og print Administrationsbygninger Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Vejlednings- og formidlingscenter 201 Vejlednings- og formidlingscenter 201 Rådhuset, Løkken-Vrå Sdr. Vråvej Rådhuset, Løkken-Vrå Sdr. Vråvej Rådhuset, Hjørring, Nørregade Rådhuset, Hjørring, Nørregade Hjørring Nørregade 22 mødelokaler Hjørring Nørregade 22, mødelokaler Hjørring, Rådhuset, Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Hjørring skattecenter, Vendsyssel Vest Hjørring skattecenter, Vendsyssel Vest Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Nestlé Nestlé Politisk organisation Byråd Byråd Nævn og råd Diverse nævn og kommissioner Huslejenævn

12 Økonomiudvalget Profitcenter DKK Beboerklagenævn Skatteankenævn Skolebestyrelser Institutions- og dagplejebestyrelser Folkeoplysningsudvalg Musikskolebestyrelse Handicaprådet Hegnsyn Ældrerådet Det Sociale Koordinationsudvalg Ungdomsskolenævn Integrationsområdet Fælles formål Politisk organisation Fælles formål Politisk organisation Valg Kommunale Valg Folketingsvalg Diverse udgifter og indtægter Særlige udgifter Særlige udgifter Indkøbsfunktionen Særlige indtægter Særlige indtægter Erhverv, Turisme og Profilering Erhverv og Turisme Erhverv og Turisme Profilering Profilering Redningsberedskabet Redningsberedskabet Redningsberedskabet

13 Økonomiudvalget Detailbudget på kostbærer

14 Økonomiudvalget Centrale forvaltningsudgifter Dagpengeindtægter - barsel og adoption - Barselsudligningsordning Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - AKUT-pulje Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Analyser div. sekt.omr/markedsprøvn/konk Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Dokumentboks - personaletilpasning Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Elektronisk dagsordensuds. - forv. og bo Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Fælleskommunal digitalise.strategi e Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Implementering af udbudsstrategi Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Implementering løn/hr og økonomisys Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Indfasning personaletilpasninger Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Lov og Cirkulære Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Mere tid til velfærd- obj.sagsb. - øv.in Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Nemrefusion mv Centrale forvaltningsudgifter puljer, løn - Reduktion adm. - Effekt./omstill./servic Centrale forvaltningsudgifter Kontorhold Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Øvrige administrationsudgifter, varekøb Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Inventar øvrige varekøb u/ Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Uddannelse uden moms Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Trykning, uden moms Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Porto uden moms Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Abonnementer/tidsskrifter uden moms Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Finansielle gebyrer Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Tinglysning Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Konsulentbistand uden moms Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter puljer, tj.yd. uden moms - Lov og Cirkulære Centrale forvaltningsudgifter puljer, tj.yd. uden moms - Lov og Cirkulære Centrale forvaltningsudgifter puljer, tj.yd. uden moms - Mangl.finans. praktisk bistand og støtte Centrale forvaltningsudgifter puljer, tj.yd. uden moms - Pulje til praktisk bistand og støtte Centrale forvaltningsudgifter puljer, tj.yd. uden moms - Pulje-styrbarhed omst./strukt. analyser Centrale forvaltningsudgifter puljer, tj.yd. uden moms - Øvrige Lov og Cirkulære Centrale forvaltningsudgifter Personalerepræsentation Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Stillingsannoncer Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Annoncer Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Fragt med moms Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Kommuneinformation med moms Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Øvrige administrationsudgifter, tjeneste - Arkivering Centrale forvaltningsudgifter Øvrige administrationsudgifter, tjeneste Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Revision Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Konsulentbistand med moms Centrale forv.udg Centrale forvaltningsudgifter Tilskud og overførsler - Støtte til opførelser af boliger Centrale forvaltningsudgifter Tilskud og overførsler - Ungdomsboligbidrag Centrale forvaltningsudgifter Tilskud og overførsler - Ydelsesstøtte vedr private ældreboliger Centrale forvaltningsudgifter puljer, øvrige tilskud og overførs - Kulturpulje Centrale forvaltningsudgifter Øvrige indtægter - Adm. udg. ovf. til forsyningsvirksomhede Centrale forvaltningsudgifter Øvrige indtægter - Indtægter gebyr debitorsystemet Centrale forvaltningsudgifter Gebyr indtægter - Indtægter fra gebyrer Centrale forvaltningsudgifter Resultat Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner - Udbetaling af Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Resultat Kantine Fast Løn Kantine Kantine Forplejning fødevarer Kantine Kantine Materialer, varerkøb Kantine Kantine Arbejdsskadeforsikring Kantine Kantine Ansvarsforsikring Kantine Kantine Salg af kerneydelser - Indtægter kantine Kantine Resultat Kontorelever Fast Løn Kontorelever Kontorelever Arbejdsskadeforsikring Kontorelever Kontorelever Ansvarsforsikring Kontorelever Kontorelever Resultat Rådighedsløn Fast Løn Rådighedsløn Rådighedsløn Resultat Plan og Udvikling Fast Løn Plan og udvikling Plan og Udvikling Kontorhold Plan og udvikling Plan og Udvikling Inventar øvrige varekøb u/ Plan og udvikling Plan og Udvikling IT øvrige varekøb u/ Plan og udvikling Plan og Udvikling Uddannelse uden moms Plan og udvikling Plan og Udvikling Kørselsgodtgørelse personale Plan og udvikling Plan og Udvikling Arbejdsskadeforsikring Plan og udvikling Plan og Udvikling Ansvarsforsikring Plan og udvikling Plan og Udvikling Møder uden moms arbejdsrelateret Plan og udvikling

15 Økonomiudvalget Plan og Udvikling Abonnementer/tidsskrifter uden moms Plan og udvikling Plan og Udvikling Personalerepræsentation Plan og udvikling Plan og Udvikling Stillingsannoncer Plan og udvikling Plan og Udvikling Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel Plan og udvikling Plan og Udvikling Resultat Stabene Tværgående Fast Løn Stabene Tværgående Stabene Tværgående Kontorhold Stabene Tværgående Stabene Tværgående Inventar øvrige varekøb u/ Stabene Tværgående Stabene Tværgående Uddannelse uden moms Stabene Tværgående Stabene Tværgående Kørselsgodtgørelse personale Stabene Tværgående Stabene Tværgående Arbejdsskadeforsikring Stabene Tværgående Stabene Tværgående Ansvarsforsikring Stabene Tværgående Stabene Tværgående Møder uden moms arbejdsrelateret Stabene Tværgående Stabene Tværgående Abonnementer/tidsskrifter uden moms Stabene Tværgående Stabene Tværgående Forsikringer løsøre Stabene Tværgående Stabene Tværgående Personalerepræsentation Stabene Tværgående Stabene Tværgående Stillingsannoncer Stabene Tværgående Stabene Tværgående Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel Stabene Tværgående Stabene Tværgående Resultat Direktionssekretariat/juridisk Fast Løn Dir.sekr./juridisk Direktionssekretariat/juridisk Kontorhold Dir.sekr./juridisk Direktionssekretariat/juridisk Arbejdsskadeforsikring Dir.sekr./juridisk Direktionssekretariat/juridisk Ansvarsforsikring Dir.sekr./juridisk Direktionssekretariat/juridisk Kommuneinformation med moms - Informationsopgaver - annoncer Direktionssekretariat/juridisk Markedsføring med moms - Informationsopgaver - annoncer Direktionssekretariat/juridisk Resultat Arbejdsmiljø og MED Fast Løn Arbejdsmiljø og MED Arbejdsmiljø og MED Arbejdsskadeforsikring Arbejdsmiljø og MED Arbejdsmiljø og MED Ansvarsforsikring Arbejdsmiljø og MED Arbejdsmiljø og MED Uddannelse - Arbejdsmiljø/med Arbejdsmiljø og MED Konsulentbistand med moms Arbejdsmiljø og MED Arbejdsmiljø og MED Resultat Løn- og personale adm Fast Løn Løn og personale adm Løn- og personale adm Kontorhold Løn og personale adm Løn- og personale adm IT øvrige varekøb u/ Løn og personale adm Løn- og personale adm Arbejdsskadeforsikring Løn og personale adm Løn- og personale adm Ansvarsforsikring Løn og personale adm Løn- og personale adm. Resultat IT-drift Fast Løn IT-drift IT-drift Kontorhold IT-drift IT-drift Arbejdsskadeforsikring IT-drift IT-drift Ansvarsforsikring IT-drift IT-drift Forsikringer IT IT-drift IT-drift Forsikringer og afgifter biler IT-drift IT-drift Forsikringer bygninger IT-drift IT-drift Resultat Stabsfunktion Fast Løn Stabsfunktion Stabsfunktion Kontorhold Stabsfunktion Stabsfunktion Inventar øvrige varekøb u/ Stabsfunktion Stabsfunktion IT øvrige varekøb u/ Stabsfunktion Stabsfunktion Uddannelse uden moms Stabsfunktion Stabsfunktion Kørselsgodtgørelse personale Stabsfunktion Stabsfunktion Arbejdsskadeforsikring Stabsfunktion Stabsfunktion Ansvarsforsikring Stabsfunktion Stabsfunktion Møder uden moms arbejdsrelateret Stabsfunktion Stabsfunktion Abonnementer/tidsskrifter uden moms Stabsfunktion Stabsfunktion Personalerepræsentation Stabsfunktion Stabsfunktion Stillingsannoncer Stabsfunktion Stabsfunktion Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel Stabsfunktion Stabsfunktion Resultat og Regnskab Arbejdsskadeforsikring - og regnskab og Regnskab Ansvarsforsikring - og regnskab og Regnskab Resultat Controllerkontor Arbejdsskadeforsikring Controllerkontor Controllerkontor Ansvarsforsikring Controllerkontor Controllerkontor Resultat Betalingskontor Arbejdsskadeforsikring Betalingskontor Betalingskontor Ansvarsforsikring Betalingskontor Betalingskontor Resultat Borgerservice Materialer, varerkøb Borgerservice Borgerservice Uddannelse Borgerservice

16 Økonomiudvalget Borgerservice Resultat Jobcenter Fast Løn Jobcenter Jobcenter IT øvrige varekøb u/ Jobcenter Jobcenter Arbejdsskadeforsikring Jobcenter Jobcenter Ansvarsforsikring Jobcenter Jobcenter Resultat Ydelseskontor Arbejdsskadeforsikring Ydelseskontor Ydelseskontor Ansvarsforsikring Ydelseskontor Ydelseskontor Resultat Arb.marked Adm. og Service Fast Løn Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Kontorhold Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Inventar øvrige varekøb u/ Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Uddannelse uden moms Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Kørselsgodtgørelse personale Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Arbejdsskadeforsikring Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Ansvarsforsikring Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Møder uden moms arbejdsrelateret Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Abonnementer/tidsskrifter uden moms Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Lægeerklæringer uden moms Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Personalerepræsentation Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Stillingsannoncer Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Lægeerklæring med moms Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service IT-systemafgifter Arb. Adm. og Service Arb.marked Adm. og Service Resultat Udviklingsstab Arbejdsskadeforsikring Udviklingsstab Udviklingsstab Ansvarsforsikring Udviklingsstab Udviklingsstab Resultat Sundhed Fast Løn Sundhed Sundhed Uddannelse uden moms Sundhed Sundhed Kørselsgodtgørelse personale Sundhed Sundhed Arbejdsskadeforsikring Sundhed Sundhed Ansvarsforsikring Sundhed Sundhed Resultat Ældre Fast Løn Ældre Ældre Uddannelse uden moms Ældre Ældre Kørselsgodtgørelse personale Ældre Ældre Arbejdsskadeforsikring Ældre Ældre Ansvarsforsikring Ældre Ældre Resultat Handicap Fast Løn Handicap Handicap Uddannelse uden moms Handicap Handicap Kørselsgodtgørelse personale Handicap Handicap Arbejdsskadeforsikring Handicap Handicap Ansvarsforsikring Handicap Handicap Resultat SÆH Adm. og Service Fast Løn SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Kontorhold SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Øvrige administrationsudgifter, varekøb SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Inventar øvrige varekøb u/ SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service IT øvrige varekøb u/ SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Uddannelse uden moms SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Kørselsgodtgørelse personale SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Arbejdsskadeforsikring SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Ansvarsforsikring SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Forplejning uden moms SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Møder uden moms arbejdsrelateret SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Abonnementer/tidsskrifter uden moms SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Øvrige administrationsudgifter SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Forsikringer og afgifter biler SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Personalerepræsentation SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Stillingsannoncer SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel SÆH Adm. og Service SÆH Adm. og Service Resultat Den tværkommunale GOT afd Fast Løn Den tværkom GOT Afd Den tværkommunale GOT afd Øvrige administrationsudgifter, varekøb Den tværkom GOT Afd Den tværkommunale GOT afd Uddannelse uden moms Den tværkom GOT Afd Den tværkommunale GOT afd Kørselsgodtgørelse personale Den tværkom GOT Afd Den tværkommunale GOT afd Salg af kerneydelser - Diverse indtægter Den tværkommunale GOT afd. Resultat Fritid og Kultur Arbejdsskadeforsikring Fritid og Kultur

17 Økonomiudvalget Fritid og Kultur Ansvarsforsikring Fritid og Kultur Fritid og Kultur Resultat Børn og Familie Arbejdsskadeforsikring Børn og Familie Børn og Familie Ansvarsforsikring Børn og Familie Børn og Familie Øvrige administrationsudgifter Børn og Familie Børn og Familie Forsikringer og afgifter biler Børn og Familie Børn og Familie Resultat B&U Adm. og Service Fast Løn B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Kontorhold B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Inventar øvrige varekøb u/ B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service IT øvrige varekøb u/ B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Uddannelse uden moms B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Kørselsgodtgørelse personale B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Arbejdsskadeforsikring B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Ansvarsforsikring B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Møder uden moms arbejdsrelateret B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Abonnementer/tidsskrifter uden moms B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Personalerepræsentation B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Stillingsannoncer B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel B&K Adm. og Service B&U Adm. og Service Resultat Faglig tværgående Fast Løn Faglig tværgående Faglig tværgående Resultat Byggeri og Ejendomme Arbejdsskadeforsikring Byggeri og Ejendomme Byggeri og Ejendomme Ansvarsforsikring Byggeri og Ejendomme Byggeri og Ejendomme Resultat Teknisk Adm. og Service Fast Løn Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Kontorhold Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Inventar øvrige varekøb u/ Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service IT øvrige varekøb u/ Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Uddannelse uden moms Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Kørselsgodtgørelse personale Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Arbejdsskadeforsikring Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Ansvarsforsikring Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Møder uden moms arbejdsrelateret Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Abonnementer/tidsskrifter uden moms Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Forsikringer og afgifter biler Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Personalerepræsentation Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Stillingsannoncer Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Licenser m/moms Tek. Adm. og Service Teknisk Adm. og Service Øvrige indtægter - Indtægter Teknisk Adm. og Service Gebyr indtægter - Abonnement af grunddatakort Teknisk Adm. og Service Gebyr indtægter - Administrationsbidrag for boliger Teknisk Adm. og Service Gebyr indtægter - Gebyr efter Miljøbeskyttelsesloven Teknisk Adm. og Service Gebyr indtægter - Gebyr for byggesagsbehandling Teknisk Adm. og Service Gebyr indtægter - Indtægter fra parkeringsbilletordninger Teknisk Adm. og Service Gebyr indtægter - P-afgift Teknisk Adm. og Service Resultat Adm. Miljøbeskyttelse Arbejdsskadeforsikring Adm Miljøbeskyttels Adm. Miljøbeskyttelse Ansvarsforsikring Adm Miljøbeskyttels Adm. Miljøbeskyttelse Resultat Adm. Naturbeskyttelse Arbejdsskadeforsikring Adm Naturbeskyttelse Adm. Naturbeskyttelse Ansvarsforsikring Adm Naturbeskyttelse Adm. Naturbeskyttelse Resultat Planlægning Arbejdsskadeforsikring Planlægning Planlægning Ansvarsforsikring Planlægning Planlægning Resultat Forsikringsadministration Fast Løn Forsikringsadm Forsikringsadministration Kontorhold Forsikringsadm Forsikringsadministration Forsikringsskader med moms - Skadesudgift, løsøre Forsikringsadministration Inventar øvrige varekøb u/ Forsikringsadm Forsikringsadministration Ansvarsforsikring - Forsikringspræmie, ansvar Forsikringsadministration Abonnementer/tidsskrifter uden moms Forsikringsadm Forsikringsadministration Konsulentbistand uden moms Forsikringsadm Forsikringsadministration Forsikringer og afgifter biler - Forsikringspræmie, motor Forsikringsadministration Forsikring og afgifter øvrig materiel - Forsikringspræmie, rejse Forsikringsadministration Forsikring og afgifter øvrig materiel - Forsikringspræmie, øvrige Forsikringsadministration Forsikring og afgifter øvrig materiel - Skadesudgift, ansvar Forsikringsadministration Forsikringer bygninger - Forsikringspræmie, bygning Forsikringsadministration Forsikringer bygninger - Forsikringspræmie, entreprise

18 Økonomiudvalget Forsikringsadministration Forsikringer løsøre - Forsikringspræmie, løsøre Forsikringsadministration Forsikringer løsøre - Forsikringspræmie, privatfors. plejehjem Forsikringsadministration Forsikringsskader med moms - Skadesudgift, bygning Forsikringsadministration Forsikringsskader med moms - Skadesudgift, motor Forsikringsadministration Øvrige indtægter - Intern præmieindtægt, ansvar Forsikringsadministration Øvrige indtægter - Intern præmieindtægt, bygning Forsikringsadministration Øvrige indtægter - Intern præmieindtægt, løsøre m.v Forsikringsadministration Øvrige indtægter - Intern præmieindtægt, motor Forsikringsadministration Øvrige indtægter - Intern præmieindtægt, øvrige Forsikringsadministration Øvrige indtægter - Opkrævet selvrisiko, bygninger Forsikringsadministration Øvrige indtægter - Opkrævet selvrisiko, løsøre Forsikringsadministration Øvrige indtægter - Opkrævet selvrisiko, motor Forsikringsadministration Resultat Arbejdsskadeadministration Forsikringsskader med moms - Brilleskader Arbejdsskadeadministration Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeadm Arbejdsskadeadministration Forsikringsskader uden moms - Behandlingsudgifter Arbejdsskadeadministration Forsikringsskader uden moms - Erstatn.udg., erhvervsevne og menerstatn Arbejdsskadeadministration Konsulentbistand uden moms - Administrationsudgifter Arbejdsskadeadministration Forsikring og afgifter øvrig materiel - Forsikringspræmier til forsikr.selskaber Arbejdsskadeadministration Øvrige indtægter - Indtægt, Intern præmiebetaling Arbejdsskadeadministration Resultat Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Aktivt udstyr Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Alarmanlæg Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Assistance og rådgivning Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Blanketter Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Datanet Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Digitale signaturer Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Drift af biler Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Kabler Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Licenser Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Lovsamlinger NIS m.v Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ PC-udstyr Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Serverudstyr Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Service og vedligehold Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Småting og diverse Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Telefoni Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Tonerprodukter Kopi/print incl. leasing IT øvrige varekøb u/ Virusbeskyttelse og AntiSpam Kopi/print incl. leasing Resultat /0020/ Kontingenter, u/moms - SB-sys /0020/ Konsulentbistand med moms - SB-sys /0020/ IT-systemafgifter - IT-udgifter informationsafd /0020/ IT-systemafgifter - Lovsamlinger Karnow m.v /0020/ Resultat /0020/ IT-systemafgifter - KMD-systemafgifter Fastprisaftaler /0020/ Resultat /0020/ Leje/leasing kopieringsanlæg - Kopi / Print /0020/ Resultat Rådhuset, Hirtshals Fast Løn Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals El Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Varme Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Beklædning Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Andet, øvrige varekøb Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Rengøringsmidler Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Arbejdsskadeforsikring Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Ansvarsforsikring Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Forsikringer og afgifter biler Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Forsikringer bygninger Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Forsikringer løsøre Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Skatter og afgifter uden moms Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Vand og renovation Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Rengøringsselskab Rådhuset, Hirtshals Rådhuset, Hirtshals Ejd. Diverse - Vagter Rådhuset, Hirtshals Husleje indtægter - Indtægter, husleje Rådhuset, Hirtshals Resultat

19 Økonomiudvalget N.C. Jensensgade Fast Løn N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade El N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Varme N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Indvendig vedligeholdelse N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Rengøringsmidler N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Andet uden moms N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Forsikringer bygninger N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Skatter og afgifter uden moms N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Indvendig vedligeholdelse N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Vand og renovation N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Rengøringsselskab N.C. Jensensgade N.C. Jensensgade Huslejeindtægter egne - Indtægter, husleje N.C. Jensensgade 2 Resultat Vejl.- og formidlingscenter Fast Løn Vejl. og formidl.cen Vejl.- og formidlingscenter Resultat 201 Rådhuset, Løkken-Vrå Fast Løn Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå El Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Varme Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Rengøringsmidler Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Arbejdsskadeforsikring Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Ansvarsforsikring Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Forsikringer bygninger Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Forsikringer løsøre Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Skatter og afgifter uden moms Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Vand og renovation Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Rengøringsselskab Rådhuset, Løkken-Vrå Rådhuset, Løkken-Vrå Resultat Rådhuset, Hjørring, Nørregade Fast Løn Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade El Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Varme Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Rengøringsmidler Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Arbejdsskadeforsikring Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Ansvarsforsikring Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Forsikringer og afgifter biler Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Husleje Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Forsikringer bygninger Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Forsikringer løsøre Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Skatter og afgifter uden moms Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Vand og renovation Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Rengøringsselskab Rådhuset, Hjørring Rådhuset, Hjørring, Nørregade Husleje indtægter - husleje og varme (22%) ovf. til bibl Rådhuset, Hjørring, Nørregade Resultat Hjørring Nørregade 22, mødel El Hjørring mødelokaler Hjørring Nørregade 22, mødel Varme Hjørring mødelokaler Hjørring Nørregade 22, mødel Indvendig vedligeholdelse Hjørring mødelokaler Hjørring Nørregade 22, mødel Skatter og afgifter uden moms Hjørring mødelokaler Hjørring Nørregade 22, mødel Rengøringsselskab Hjørring mødelokaler Hjørring Nørregade 22, mødel. Resultat Hjørring, Rådhuset, Torvet El Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Varme Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Indvendig vedligeholdelse Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Udvendig vedligeholdelse Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Forsikringer bygninger Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Forsikringer løsøre Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Skatter og afgifter uden moms Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Indvendig vedligeholdelse Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Udvendig vedligeholdelse Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Telefon Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Vand og renovation Hjørring Torvet

20 Økonomiudvalget Hjørring, Rådhuset, Torvet Rengøringsselskab Hjørring Torvet Hjørring, Rådhuset, Torvet Resultat Hjørring skattecenter Forsikringer bygninger Hjørring Skattecente Hjørring skattecenter Skatter og afgifter uden moms Hjørring Skattecente Hjørring skattecenter Leje/leasing af bygninger Hjørring Skattecente Hjørring skattecenter Resultat Rådhuset, Sindal Fast Løn Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal El Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Varme Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Rengøringsmidler Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Arbejdsskadeforsikring Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Ansvarsforsikring Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Forsikringer og afgifter biler Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Forsikringer bygninger Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Forsikringer løsøre Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Indvendig vedligeholdelse Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Udvendig vedligeholdelse Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Tyverisikring Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Vand og renovation Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Rengøringsselskab Rådhuset, Sindal Rådhuset, Sindal Øvrige indtægter - indtægter, lønrefusion Rådhuset, Sindal Resultat Nestlé Fast Løn Nestlé Nestlé El Nestlé Nestlé Varme Nestlé Nestlé Indvendig vedligeholdelse Nestlé Nestlé Rengøringsmidler Nestlé Nestlé Forsikringer bygninger Nestlé Nestlé Forsikringer løsøre Nestlé Nestlé Skatter og afgifter uden moms Nestlé Nestlé Leje/leasing af bygninger Nestlé Nestlé Vand og renovation Nestlé Nestlé Rengøringsselskab Nestlé Nestlé Husleje indtægter - Øget huslejeindtægter Nestle Nestlé Resultat Byråd Fast Løn Byråd Byråd IT øvrige varekøb u/ Byråd Byråd Uddannelse uden moms Byråd Byråd Kørselsgodtgørelse personale Byråd Byråd Arbejdsskadeforsikring Byråd Byråd Ansvarsforsikring Byråd Byråd Møder uden moms arbejdsrelateret Byråd Byråd Repræsentation uden moms arbejdsrelatere Byråd Byråd Forsikring og afgifter øvrig materiel Byråd Byråd Uddannelse Byråd Byråd Personalerepræsentation Byråd Byråd Rejser øvrige tjenesteydelser arbejdsrel Byråd Byråd Telefon Byråd Byråd IT-systemafgifter Byråd Byråd Tjenestemandspensioner Byråd Byråd Resultat Diverse nævn og kommissioner Fast Løn Div. nævn og kommiss Diverse nævn og kommissioner Møder uden moms arbejdsrelateret Div. nævn og kommiss Diverse nævn og kommissioner Resultat Huslejenævn Fast Løn Huslejenævn Huslejenævn Møder uden moms arbejdsrelateret Huslejenævn Huslejenævn Øvrige indtægter - Indtægter, huslejenævn Huslejenævn Resultat Beboerklagenævn Fast Løn Beboerklagenævn Beboerklagenævn Møder øvrige tjenesteydelser arbejdsrela Beboerklagenævn Beboerklagenævn Øvrige indtægter - Indtægter, beboerklagenævn Beboerklagenævn Resultat Skatteankenævn Fast Løn Skatteankenævn Skatteankenævn Resultat Skolebestyrelser Møder øvrige tjenesteydelser arbejdsrela Skolebestyrelser Skolebestyrelser Resultat Institutions- og dagpl.best Møder øvrige tjenesteydelser arbejdsrela Inst. og dagpl. best

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer

Arbejdsmarkedsudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Sociale Formål 52705000 Overf. til personer,skattepligtige ydels - Efterlevelseshjælp (akt. 85a) 115.351 Sociale Formål 52709000 Overf. ej skattepligtige ydelser cpr kr - Hjælp

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Årsbudget 2011 Bind 2

Årsbudget 2011 Bind 2 Årsbudget 2011 Bind 2 BUDGETOVERSIGT 2 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ØKONOMIUDVALG... 7 KULTUR OG STAB... 7 STABEN... 7 BYRÅDSSEKRETARIATET, POLITISK ORGANISATION... 7 BYRÅDSSEKRETARIATET...

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt...

Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9. Investeringsoversigt... Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 10 Artsoversigt.. 11 Budgetsammendrag... 13 Specificeret bevillingsoversigt...

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Controller L&Ø. BL tovholder ETHU

Controller L&Ø. BL tovholder ETHU -18 /ansvar ansvarlig Ærø kommune Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalg BL tovholder ETHU 28.203 Rammebevillinger med overførselsadgang 5.689 Vandrerhjemmet udgift BL IMO IMO 760 Vandrerhjemmet indtægt BL

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717 419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Sagsnr. 2016-497/14.443/mu

Sagsnr. 2016-497/14.443/mu Sagsnr. 2016-497/14.443/mu Fuldtidsansatte - Fuldtidsansatte - 2015 2014 i alt Ialt JAN -DEC Funktionsområde STK STK Samlet resultat 216.45 215.46 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 002510-1-000

Læs mere

Bilag 4 Til Ishøj Kommunes udbudsstrategi - 2010-2013

Bilag 4 Til Ishøj Kommunes udbudsstrategi - 2010-2013 Oversigt over driftsområder som påtænkes udbudt i funktionsperioden (2010-2013) Påtænkes udbudt i år: Hovedkonto 1.1 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Køb af jorde Jordforsyning

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere