Årsskrift REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE"

Transkript

1 GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

2 Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i Bakkehuset...14 Planken ud...18 Rom & 9.a - uden lærere...21 London Calling 9.b c sagde: Bon Dia, Barça b dyrker Hasmark a oppe på Hasmark a i Ribe - beretningen om lejrskole til Danmarks ældste by a s lejrskoletur til Sønderborg...27 Ribe elevudsagn a s Ribe maj På tur til EGESKOV SLOT...30 Elevudveksling med Mettingen, Tyskland...31 REKORDUGEN Mit liv - og et trygt skoleliv...36 Lær livredning!!! I.T.O.F...39 Journée francaise à Henriette Hørlücks Nyt 0.a og ipads i klassen b - skolestart med smarte skærme Fastelavn - er stadig mit navn Legepatruljens - forårsstartklar Our lives by the Sea...47 Eventyr på papir...50 SKRIGET I BØRNEHØJDE...51 Frode Giersing i Andy Warhol-stil...52 Skolens nye hjemkundskabslokale Gilderne skal blive til 10. klasse center...55 Lockout på Giersings Realskole...56 Lockouten og lærerne...57 Personalet ved Giersings Realskole 2012 / Niels Boysens 25-års jubilæum...66 Konfirmationsforberedelse Uddrag af prædiken Hvordan har det været at være elevrådsformand?...70 Generalforsamling den 19. marts Undervisningsprincipper...71 Karaktergivning...72 Giersings Realskoles Fælleslegat...74 Kombineret elev-forsikring...74 Elevlister for skoleåret 2012/ Skoleskemaer Feriekalender Indmeldelse Vedtægter Hvor går eleverne hen? Skolefritidsordningen...89 Fagenes timetal...89 Skolepenge...89 Tilsynsplan...89 Om 10. klasse...89 Her finder du vej til Giersings Realskole...90 ÅRSSKRIFT

3 Giersings Realskole er oprettet d. 5. april 1866 og er fra d. 1. august 1961 en selv ejende institution, hvis bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen Læge Eva Holtved, formand Arkitekt Søren Vestergaard, næstformand Afd. leder Jacob Mortensen Revisor Line Hedam Advokat Klaus Tolstrup Skolen har valgt at bruge selvevaluering efter gældende regler. Skolens adresse: Nonnebakken 7, 5000 Odense C Skolens telefon: Skolefritidsordning: Hjemmeside: Redaktion på Årsskrift : Ansvarshavende: Skoleleder Poul H. Pedersen & viceskoleleder Ole Wichmann Arbejdende redaktør: Overlærer Gorm Gaarde Tak til alle der har bidraget med artikler og fotos Lay-out og tryk: one2one.dk Bagsidefoto+personale- og elevfotos: Gauss Foto Skoleleder: Poul H. Pedersen Viceskoleleder: Ole Wichmann Sekretær: Mia Kærsner SFO-leder: Per K. Frederiksen SFO-souschef: Jesper Junker Pedel: Thomas K. Kristensen Regnskabsfører: Chalotte Duelund Pedel: Thomas Mc Donnell 4 GIERSINGS REALSKOLE

4 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

5 Om Giersings Realskole Giersings Realskole er en selvejende institution, der modtager elever fra børnehaveklasse til og med 10.klasse. I henhold til gældende lov om friskoler og private grundskoler hører Giersings Realskole til sidstnævnte gruppe, og i henhold til samme lov er der meddelt skolelederen ret til at afholde de for Folkeskolen gældende prøver. Undervisningsplanen er tilrettelagt med henblik på, at eleverne skal kunne afslutte deres skolegang med disse prøver, idet vi anser det for værdifuldt, at der er et fast mål at stræbe imod. I øvrigt skal skolen i henhold til lovgivningen give en undervisning, der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Vi anser det for en væsentlig og essentiel opgave at formidle værdifulde og relevante kundskaber på et højt fagligt niveau i alle fag til vores elever. I undervisningen bliver der lagt vægt på, at eleverne stifter bekendtskab med og lærer at værdsætte vort lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønster. Giersings Realskole arbejder ikke ud fra noget bestemt politisk eller religiøst grundsyn. 6 GIERSINGS REALSKOLE

6 Det er endvidere vort mål, at den enkelte elev udvikler en selvstændig personlighed, som forstår værdien af at samarbejde med andre, og som i sine handlinger viser hensyn og respekt for andre kulturer og mennesker. Skolen tilstræber, at den tryghed, som er en nødvendig forudsætning for den enkeltes velbefindende, trivsel og læring, er til stede. Med Giersings Realskoles tydelige rammer er der mulighed for at følge og tage hensyn til den enkelte elevs udvikling. I tæt samarbejde med hjemmet tilstræber skolen at tilrettelægge undervisningen, så den understøtter og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau. Skolen forventer, at eleven altid fokuseret forsøger at løse sine arbejdsopgaver på bedst mulige måde. Gennem forældremøder, skole/hjemsamtaler, standpunktsbedømmelser og skolens intranet holdes forældrene underrettet om elevens skolemæssige situation. I det kommende skoleår er der 2 klasser på hvert af flg. klassetrin: Børnehaveklasse, 1.-7.kl. - og 3 spor på klassetrin. Fordelingen af de enkelte fag fremgår af siden med fagenes timetal på skolens hjemmeside. Afgangsprøverne Efter 9. skoleår afsluttes der med FolkeskolensAfgangsprøve (FSA), der er fælles for alle elever. FSA-prøverne er delt i dels obligatoriske prøvefag og dels en række udtræksfag. Der udtrækkes et fag blandt de humanistiske fag og et fag blandt naturfagene til de enkelte klasser. Obligatoriske fag: Dansk skriftlig og mundtlig, engelsk mundtlig, matematik skriftlig og fysik/kemi mundtlig. Desuden kan der aflægges prøve i valgfagene fransk og hjemkundskab efter gældende retningslinjer. Efter 10. klasse afsluttes der med 10. klasse Prøven (FS10). Dansk m.m. Faget dansk har fået tilført et antal timer, således at klasselæreren har mulighed for at løse forskellige andre opgaver, som ikke indgår i den almindelige timeplan, f.eks. færdselslære, orientering om rus- og nydelsesmidler, seksualvejledning, forberedende arbejde til lejrskoler og erhvervspraktik. Engelsk Faget engelsk er obligatorisk fra 1. kl. Tysk Faget tysk er obligatorisk i kl. Optagelse i børnehaveklassen Børnehaveklasserne har 22 ugentlige timers undervisning. Ved optagelse i Børnehaveklassen følger Giersings Realskole de kriterier, der fra UVM er meldt ud: Undervisningspligten i Danmark indtræder i august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Skolefritidsordning (Sfo) Elever i bh.kl. til 3.kl. tilbydes ophold i skolens fritidsordning før og efter skoletid. Takster og åbningstider er beskrevet på skolens hjemmeside. Det skal dog bemærkes, at der er ferielukket i 3 uger i juli samt dagene mellem jul og nytår. Humanistiske udtræksfag: Engelsk skriftlig, tysk skriftlig og mundtlig, historie mundtlig, samfundsfag mundtlig og kristendom mundtlig. Naturfag til udtræk: Biologi skriftlig, geografi skriftlig (online) og matematik mundtlig. ÅRSSKRIFT

7 En byskole i udvikling En byskole som Giersings Realskole vil altid være udfordret på pladsen og de begrænsede muligheder for udvidelse. Gennem de sidste årtier er skolen ekspanderet. Den lille skolefritidsordning voksede sig stor og fik sit eget hus på Nonnebakken, hvor legepladsen blev gennemgribende renoveret i foråret 2012, ikke alene til glæde for SFO ens børn, men også givende mere plads til de lidt større børn i skolegården i hverdagen. Derefter udbyggedes skolen med den bygning, som nu huser torvet og biblioteket. Indkøbet og moderniseringen af Det hvide hus i Allégade, hvor skolekøkkenet stod klar ved skolestart august 2012 har givet et indbydende og tidssvarende skolekøkken, som bruges flittigt og har frigivet den fornødne plads i det oprindelige hus til oprettelse af nye klasser. Det har i mange år været et stort ønske at kunne erhverve Gildehuset i Allégade, hvor vi i en årrække har lejet os ind i nogle mindre lokaler og lejet parkeringspladser. Gilderne har nu besluttet at afhænde bygningen til Giersings Realskole med virkning fra sommeren 2013, hvor renovering kan påbegyndes. 8 GIERSINGS REALSKOLE

8 Planen er bl.a. at skabe et 10.klasse-center og dermed både højne kvaliteten af skolegangen for 10.klasserne og skaffe mere plads til eleverne i huset på Nonnebakken. Fra efteråret 2013 vil Giersings Realskole således råde over 4 smukke, velistandsatte og rummelige bygninger med plads til læring og kreativitet for alle, både elever og lærere. Skolen skabes af elever og personale i fællesskab, men der er ingen tvivl om, at kvaliteten højnes af gode og tidssvarende fysiske rammer. For øjeblikket er der megen offentlig debat om skolen: Overenskomster, arbejdstilrettelæggelse, skolens fremtid, helheds-/heldagsskole eller ej og fremtidig uddannelse af lærere blandes sammen i en uforståelig pærevælling, men det er vigtigt at skille tingene ad. Hvad angår overenskomster og arbejdstider er det nu således, at ledelsen har fuld råderet over lærernes arbejdstid. På Giersings Realskole lever lærerne allerede nu op til gældende krav og skaber spændende, inspirerende og kreative rammer for vore børns skolegang. Der skabes rum for sang og musik for de større klasser, laves udenlandsk mad og arrangeres rejser i sprogtimerne, professionelle aviser i emneugerne, internationale kontakter i Comeniusprojektet osv osv. Rækken er lang. Ledelsens større deltagelse i arbejdstilrettelæggelsen vil blot sikre, at alle også fremover vil have tid, kræfter og mulighed for at levere den bedste undervisning. Helheds-/heldagsskolen kan være interessant at drøfte, men er på ingen måde på tegnebrættet på Giersings Realskole, og hvad angår fremtidens læreruddannelse, har vi allerede nu på Giersings Realskole særdeles veluddannede lærere, som vedvarende videreuddannes, og vi kan kun være interesserede i, at læreruddannelsen opgraderes både uddannelsesmæssigt og statusmæssigt, så vi kan sikre fremtidens børn en god og tidssvarende uddannelse. Jeg ser ingen grund til bekymring for Giersings Realskoles fremtid tværtimod vi har både økonomien, pladsen og kræfterne til fortsat skoledrift på højt fagligt og menneskeligt niveau. Af bestyrelsesformand Eva Holtved ÅRSSKRIFT

9 HVAD ER VIGTIGT? Hvad er vigtigt i samarbejdet mellem voksne og børn mellem voksne og voksne og mellem børn og børn. Det kan siges ganske enkelt og kort. Det handler om respekt, ligeværd, troværdighed, humor, tryghed og engagement. Repræsenterende skolens værdier, som enkelt kan udtrykkes på følgende måde: Pas godt på hinanden Pas godt på skolen Alle vores elever på Giersings Realskole kender de to regler, og de forstår også betydningen af dem. Det er jo fantastisk. Giersings Realskole er helt klart en værdibaseret skole, hvor vi arbejder i tillid, professionelt og engageret med eleverne. Det gælder alle medarbejdere lærerne, pædagogerne, pedellerne og administrativt personale. En værdibaseret skoleform som Giersings Realskole er/betyder, at forældrekredsen kender skolens forventninger, og vi kender forældrenes forventninger. Det at kunne afstemme gensidige forventninger gør helt klart en forskel, som vi kan mærke i dagligdagen. Alle politiske partier i Danmark anerkender betydningen og vigtigheden af, at Danmark har værdibaserede skoler, og derfor er vi trods diverse diskussioner og koblingsprocenter ikke truet på vores eksistens. Det er jo dejligt, men vi skal være klar i forhold til de centrale politiske tiltag. Derfor er det vigtigt for skolens bestyrelse og ledelse hele tiden at være opmærksom, så skolen kan agere på fremadrettede politiske ændringer og tiltag, dels de statslige og dels de kommunale politiske beslutninger. Det er helt særligt for Danmark, at de frie skoler er en del af det danske samfund. Konkurrencen med andre frie skoler og folkeskolen kvalificerer os som en fri skole. Den danske folkeskole udgør sammen med de frie skoler grundskolen i Danmark. Den loyalitet, som jeg møder fra bestyrelsen og fra jer forældre, betyder i alt sin enkelthed, at jeg som skoleleder for Giersings Realskole kan fokusere på elevernes læring og trivsel sammen med medarbejderne. Loyalitet og tillid betyder også, at de forventninger vi har til jer - og jeres forventninger til os - kvalificerer elevernes opfattelse af skolen som et godt sted at være. Vi kan aldrig blive bedre, end hvad I siger om os derhjemme. Hvordan skal en tillidsfuld elev agere, hvis forældre og lærere taler forbi hinanden i deres forventninger? Det har jeg sagt før. Forbedringer Vi har hele tiden fokus på at forbedre det fysiske miljø, det være sig bygninger, klasselokaler, faglokaler, legepladser, de mange forskellige undervisningsmaterialer, og hvad der ellers har betydning for et godt undervisningsmiljø. Derudover arbejder vi hele tiden med pædagogiske tiltag og især pædagogisk udvikling. Pædagogisk er lærerne meget up front, og vi er hele tiden meget opmærksomme på pædagogisk udvikling i alle skolens fag. Vi samarbejder og udvikler hele tiden nye tiltag og sætter nye mål for vores undervisning. Det kræver, at lærerne fra tid til anden skal efteruddannes og på opfølgningskurser. Min opgave er at finde midlerne til efteruddannelse og kurser under hensyntagen til den tid, der bruges til det, og hvordan det kan passes ind i forhold til eleverne og skolens hverdag i almindelighed. 10 GIERSINGS REALSKOLE

10 Hvad er det så, vi arbejder med nu - og i den nærmeste fremtid? Vi har fra august 2012 fået et nyt hjemkundskabslokale - og 0. A et nyt og meget tidssvarende klasselokale. Derudover har vi renoveret den øverste gang i den ældste bygning og et par klasselokaler foruden al det almindelige vedligehold. Skolen har valgt at købe Allegade 61, som vi overtager den 1. juni Et hus med mange muligheder, og helt særligt et hus, som vi vil bruge til vores 10. klasse elever. Vores Innovationslinje i 10. klasse har været med til at komme med diverse bud på indretning og anvendelse. Det var spændende at se elevernes engagement, når de fik lov til at være med. Planen er, at de nye 10. klasser flytter ind til august Det glæder alle sig til. Der vil sikkert være forældre og elever, som tænker, at så skal vi vel også have en klasse mere, men det er ikke tilfældet. De lokaler, der bliver ledige på skolen, vil vi bruge til forskellige pædagogiske formål, som forhåbentligt kan give nye muligheder i forbindelse med forskellige læringsstrategier. Engelsk i 1. og 2. klasse fra august 2013 Vi har besluttet at sætte engelsk på skemaet med 1 ugentlig lektion i vores kommende 1. klasser og 2 lektioner i vores kommende 2. klasser. Pt. arbejder vi med at finde ud af, hvordan vi bedst metodisk og didaktisk griber undervisningen an i 1. og 2. klasse. Næste skoleår har vi valgt at fokusere på selvevaluering Skolens elever bliver fortløbende evalueret dels via tests i de forskellige fag, og dels via tests, der er tilegnet de enkelte undervisningsforløb. Skolen har valgt, at eleverne bliver fagligt og socialt evalueret skriftligt to gange pr. år. Bl.a. benyttes test tilegnet de forskellige fag i tæt samarbejde med skolens støttecenter i indskolingen, de nationale test mv. Det er et område, som skolen fortsat fokuserer meget på gennem systematiske evalueringsmetoder for at afdække den enkelte elevs svage og stærke sider. Alle klasser evaluerer desuden elevernes trivsel via systematiske undersøgelser (klassetrivsel.dk). Det gør det muligt for lærerne og skolen at handle på manglende trivsel hos enkelte elever eller grupper af elever, og altid i et tæt samarbejde med forældrene. Kan vi på en eller anden vis også evaluere læring og undervisning? Skolen skal hvert år sende et udførligt regnskab til UVM, som dokumentation for skolens drift og fremtid. Det er velkendt, at sådan er det. Økonomisk evaluering. UVM giver desuden mulighed for at evaluere læring og undervisning Vi har valgt at gå i gang med selvevaluering, som UVM giver mulighed for. Det er en evaluering, som stiller mange forskellige krav til skolens lærere og pædagoger. Det betyder, at lærernes egen praksis skal evalueres, og inden for tre år skal hele skolen være evalueret. Vi har på skolen valgt, at 1. år vil vi fokusere på indskoling, støttecenter og sfo en, 2. år mellemtrinnet og 3. år udskoling og 10. klasse. ÅRSSKRIFT

11 Det er en meget stor opgave, som kræver både indsigt, tid og konsulentbistand. På vores pædagogiske weekend den marts har vi bl.a. arbejdet med evaluering med bistand fra evalueringsinstituttet Cebra (Center for Evaluering i Praksis). Det har eksisteret siden CEPRA arbejder med evaluering af læreprocesser både inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige område. CEPRA løser tillige en række konsulentopgaver for stat, kommuner, organisationer og institutioner og udbyder undervisning i evalueringsfaglighed samt opbyggelse af evalueringskapacitet. Det er vigtigt at understrege, at vi med læring og undervisning ved selvevaluering nu skal have UVM som tilsynsførende. Det er spændende, og jeg er helt sikker på, at det vil gavne skolens elever og os selv ved denne evalueringsform. Det betyder desværre, at vi må sige farvel til Anne Reiter, som har været vores tilsynsførende i mange år. Anne har udført et fantastisk arbejde og altid været klar med god hjælp og sparring, hvis der har været brug for det. Det har der været flere gange. Anne kunne desværre ikke certificeres på grund af Annes faglige og uddannelsesmæssige baggrund. Anne er stadigvæk skolens præst på alle niveauer, selvom vi får sat gang i projektet selvevaluering. Det vigtigste for skolen er dog stadigvæk den engagerede, autentiske, tydelige lærer - viser al forskning. Det giver engagerede elever. Derudover vil vi gerne facilitere og kvalificere vores arbejde, så derfor selvevaluering. Kommunikation Hvert år udsender vi årsskriftet, hvor vi i ord og billeder fortæller, hvordan skoleåret har været og fokuserer på nogle af begivenhederne. Årsskriftet modtages af alle skolens elever og forældre, og jeg er meget stolt af vores årsskrift. Det håber jeg forældrekredsen er enig med mig i. Vi har lyttet til et ønske fra forældrekredsen mht. orientering hjem via bl.a. månedsbreve, hvilket skolens lærere nu sender hjem til jer. Der er forskel på behovet på de forskellige klassetrin, så vi arbejder fortsat med at tilpasse behovet bedst muligt. I det daglige har skolen en god dialog med elever og forældre via vores intra, som er skolens kommunikationsplatform. Flere gange i løbet af et skoleår kommunikerer vi til 12 GIERSINGS REALSKOLE

12 forældrene via: Nyt fra kontoret. Desværre oplever vi ind imellem, at ikke alle forældre orienterer sig rettidigt, men det bliver fortsat bedre. Lærerne bruger intra til mange forskellige beskeder, breve mv. til forældrene, og heldigvis kan vi se, at næsten alle forældre bruger og er meget tilfredse med vores kommunikation. Husk at tjekke forældreintra for nyheder og beskeder. Udvidelse af skolen med en ekstra klasse i dette skoleår De sidste års globale krise har lært os alle sammen, at der ikke er noget, man kan tage for givet. Mange virksomheder er lukket, boligmarkedet er nærmest gået i stå, kommuner og staten sparer og lukker institutioner herunder også skoler. Mange har mistet deres job osv. at imødekomme de mange økonomiske udfordringer, der har været og fortsat vil komme. Skolens vigtigste samarbejdspartner er jer forældre!! Uden jeres opbakning, støtte og tillid ville det være umuligt at styre skolen. Jeg retter hermed en stor tak til jer forældre for samarbejdet. Sammen med jer opstår der gode samarbejdscirkler, hvor jeres støtte giver glæde i hverdagens arbejde med børnene. En stor tak til skolens samlede personale, der hver især yder en fantastisk indsats. Det er også vigtigt for mig at understrege den kæmpe indsats, støtte og sparring som skolens bestyrelse viser i alle tænkelige forhold. Tak for jeres indsats for skolen. Tak for et fantastisk og berigende samarbejde. Det er heldigvis ikke tilfældet på Giersings Realskole. Vi valgte derimod at udvide vores skole med et ekstra spor i 8. klasse. Det er en fantastisk oplevelse at være i stand til at udvide Giersings Realskole. Dog mener jeg så også i den forbindelse, at skolen nu har den størrelse, der skal til for God sommer. Poul Haahr Pedersen Skoleleder ÅRSSKRIFT

13 Årets gang i Bakkehuset 14 GIERSINGS REALSKOLE

14 Sidste koloni på Ærø 2012 blev året, hvor vi måtte sige endeligt farvel til vores udvekslings-institution i Ærøskøbing. Vi var blevet varskoet med lukningen af Skibet, som fritidsklubben hed, allerede i 2011, men alligevel var det med tunge hjerter, at vi påbegyndte bestillingen af færgebilletter for sidste gang. Det var som om, at Ærø var bekendt med vores tungsind. Det var som om, at den endelige afsked skulle være noget helt særligt. Vi havde en klar følelse af, at Ærø og Ærøskøbing af samme grund viste sig fra sin allerbedste side. 4 dage med høj sol, byvandring, is i vafler, skumfiduser på bål, minigolf, soppeture i vandet og munter leben på teltpladsen. Vi ønsker Ærø held og lykke fremover og håber at vende tilbage en anden gang. Skolestart Hos langt de fleste af os fremstår erindringerne om vores skoletid, som en svag ujævn kontur. Et lettere tåget landskab. En dag står dog mejslet ind i hukommelsen for stedse. Den første skoledag. De fleste af os vil relativt ubesværet være i stand til at memorere, hvad tøj vi havde på, hvordan vejret var, og hvem vi mere eller mindre modvilligt blev placeret ved siden af. Det er derfor altid med bankende hjerter og udpræget præstationsangst, at vi tager imod et nyt kuld af nye børn og forældre. Vi ved som sagt, at dagen uanfægtet vind og vejr vil blive lagret for evigt, så vi tilstræber altid, at vores del af dagen lagres i skuffen med gode minder. De fleste af børnene kommer fra daginstitutioner, hvor de i længere tid har været kategoriseret som værende de store. Pludselig befinder de sig i et inferno af digitale forevigelser og føler sig ganske små i mødet med alt det nye. Det er ofte her, at vi forældre med våde øjne begynder at tvivle lidt på projekt skolestart. Midt i duften af nye tornystre og Disney-dekorerede penalhuse, rammes vi pludselig af angst! Var det alligevel lidt for tidligt. Vil børnene overhovedet være i stand til at klare dette skelsættende paradigmeskifte. Svaret er et rungende ja! Børn er utroligt omstillingsparate, og den angst, der måtte herske i vores hjerter, viser sig ofte at være ganske ubegrundet. Modsat vi voksne er børn udstyret med en naturlig og fordomsfri nysgerrighed for det ukendte. Børn søger muligheder i det nye og trives i det. ÅRSSKRIFT

15 2012 blev ingen undtagelse. 44 nye børn havde næsten alle benyttet sig af muligheden for at besøge SFO inden skolestart. På den måde var Bakkehuset, som institution, blevet afmystificeret, og børnene kunne udelukkende koncentrere sig om skolestarten. Forsinket markedsdag Grundet særdeles foruroligende vejrprognoser blev Markedsdagen, der normalt bliver afviklet i juni måned, aflyst og flyttet til september. Til gengæld kunne vi tilbyde fest og ramasjang for alle de nye 0.klasser samt de 4.klasser, der skulle ha været med før sommerferien. Til tonerne af Tænk på det bedste du ved kunne børn og forældre spadsere igennem Londons gader. Nyde duftene fra popcornene og de varme pølser. De modige kunne fiske efter hajer eller bevæge sig frygtløs rundt på ønskeøen. Forsvarligt faldunderlag gjorde det muligt at gå planken ud på sørøverskibet eller udfordre selveste Kaptajn Klo til fægtekamp. Alle de skønne indtryk kunne skylles ned med sodavand, Slush Ice eller øl fra fad. Halloween Primært anført af den yngre del af personalegruppen, lykkedes det endnu en gang at transformere det ellers så jovialt udseende Bakkehus om til et uhyggens palads. Formålet med denne ny adopterede keltiske tradition er ene og alene at skræmme livet af alt og alle. I år var det 3. klasserne, der stod for skud, og vurderet efter skrål og skrig blev missionen efter sigende fuldført. Vand i kælderen En fredag i november sprang der et vandrør i kælderen i Bakkehuset. Tre affugtere kæmpede heroisk i døgndrift, men kunne ikke forhindre om sig gribende skader i store dele af kælderen. Værst gik det ud over det lokale, der normalt huser 2. klasserne og personalestuen. Pludselig stod vi med et betragtelig pladsproblem. Hvor skulle 2. klasserne nu være henne? Første indskydelse var at placere dem i deres normale klasser på skolen, men efter lidt voteren i personalegruppen blev vi enige om, at den bedste løsning nok var at sende 0. klasserne på skolen i stedet for. Skolens børnehaveklasser indeholder beskæftigelsesmaterialer, spil og legetøj, der altsammen henvender sig til lige præcis denne aldersgruppe. Vi havde dog håbet, at denne provisoriske opmagasinering ville blive af kortere varighed. Desværre tog det næsten 7 uger, inden vi kunne byde 0. klasserne tilbage igen. Nu er kælderen dog klar igen med nyrenoverede lokaler, så Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Film med 2. klasse Traditionen foreskriver, at Bakkehuset er vært ved et lille julearrangement bygget op omkring en teaterforestilling fremført af eleverne fra 2. kl. Personalet har ved flere lejligheder diskuteret for og imod dette teater. Det er indiskutabelt, at børnene nyder opmærksomheden omkring afviklingen, men hvordan er selve processen. Vi har tidligere oplevet, at børnene ikke var så begejstrede for at skulle øve replikker. Vi oplevede ofte følelsesladede diskussioner om antallet af replikker etc. Summen af ovenstående betød, at vi ændrede lidt i konceptet i I stedet for teater med sceneskræk og husken udenad-forpligtigelser, valgte vi at lave en masse forskellige film med børnene. Nyhedsudsendelser, reklamer, sjov og musik. Kort sagt alle de ingredienser, der tages i anvendelse i forbindelse med en god TV-aften. Ved at filme er det muligt at være lidt mere impulsiv og spontan. Samtidig har vi konstant overblik over de enkelte børns minutes of fame. 16 GIERSINGS REALSKOLE

16 Den store kunst efterfølgende viste sig at være redigeringsfasen, hvor det hele skulle klippes ned til ca. 50 minutter. Bedsteforældredag midt i en lockout-tid Den tiltagende konflikt mellem DLF og KL kulminerede som bekendt 1. april i en lockout af lærerne. Midt i denne uvante situation, og trods et noget reduceret fremmøde i de fire uger lockouten varede, lykkedes det os at afvikle vores Bedsteforældredag. Der har været flere bevæggrunde for etableringen af denne Bedsteforældredag. Den vigtigste har været at give børnene mulighed for at delagtiggøre bedsteforældre og andre familiemedlemmer i den hverdag, som hersker her i Bakkehuset. En anden - og ikke uvæsentlig grund er, at vi i 2010 indgik et samarbejde med Børnefonden, hvor vi forpligtede os til årligt at donere ca kr. til Ameyo Dada Soedji i Togo. Endnu en gang blev vi begavet med mange flotte, velsmagende og fantasifulde kager, der sammen med salg af kaffe og te var medvirkende til, at vi kunne generere et overskud på hele 2850,- kr. Særdeles flot i betragtning af omstændighederne med lockout og hermed reduceret fremmøde. Tak til alle der mødte op og gjorde denne dag til noget særligt. Ombygninger og renoveringer I forbindelse med lockouten kunne vi benytte det reducerede fremmøde til at færdiggøre nogle hængepartier i Bakkehuset. I skrivende stund er der blevet malet i Hall en. Der er blevet etableret en dør til kontoret direkte fra Hall en, samtidig med at døren til kontoret fra 0. klasserummet er blevet blændet. I løbet af sommerferien vil resten af stueetagen blive malet, og der er indkøbt helt nye bænke, borde, reoler, blomster, lamper etc. til 0. klasselokalet og mellemgangen. Vi glæder os til at byde de nye 0. klasser velkommen i helt nye friske omgivelser. Afrunding Det var en kort gennemgang af nogle af de større arrangementer i Bakkehuset 2012/13. Det er dog vigtigt at pointere, at vores største opgave, som ansatte i Bakkehuset, er at give alle børn en god og tryg hverdag med mange, gode og varierede tilbud. Personaleændringer Farvel til Michael Birk Nielsen efter 11 års ansættelse. Mette Damsgaard efter 8 års ansættelse. Jobtræning Gisela Ngo Nouck. 5. november 2012 til 1.august Studerende i skoleåret 2012/2013 Lønnet praktik Dan Klarskov 1.august 2012 til 31. januar Maja Dyreborg 1.februar til 31.juli Øvelsespraktik Carina Nørskov 22. oktober januar Mikkel Guldberg 18. marts juni Tak Stor tak til alle de forældre og bedsteforældre, der bakker op om vores arrangementer, støtter os i vores dagligdag, bager kager til diverse, kommer med ris/ros og konstruktive inputs. Særlig stor tak til Henrik Thuge (Elias 0.A) og Tinna Kruse (Julie 2.A), der hjalp med at passe børn i Bakkehuset i forbindelse med vores pædagogiske weekend. Tak for et helt igennem godt samarbejde og rigtig god sommer. Af SFO-leder Per K. Frederiksen ÅRSSKRIFT

17 Planken ud - en musical bliver til Musical-processen Musical-tiden og lektionerne har været noget af det sjoveste, vi har prøvet på Giersings Realskole. Udover, at vi har lært parallelklasserne meget bedre at kende, har vi også udviklet os personligt. Fx. under forløbet skulle vi tale meget højt oppe fra scenen, og det har nu gjort, at nogle af de personer, der før talte meget lavt, nu taler lidt højere i hverdagen. Vi har også haft nogle spændende personer på besøg bl.a. Tina Kruse, som er skuespiller. I starten af forløbet var det så simpelt som små teamwork-opgaver med at sende en puls rundt ved hjælp af fødderne eller benene. Senere skulle vi alene gå op foran alle andre og præsentere os selv med vores navn, og hvor vi bor. Det er overraskende svært at stå stille uden at have hænderne i lommen eller klø sig i håret etc. Der blev arbejdet hårdt med alle. Både som en helhed, men også individuelt. Det var fedt, at der var tid til alle, så folk kunne nå deres fulde potentiale indenfor, hvad de lavede. Nu, når det er forbi, savner alle tiden med musical - og at være så meget sammen. Vi var jo en hel klasse, kan man sige - og ikke mindst en stor familie! Af Aksel Kempf 18 GIERSINGS REALSKOLE

18 Uge 6 Musical-ugen Uge seks var meget speciel for hele 6. årgang. Det var en rigtig hyggelig uge, men også en hård en af slagsen. Det var fedt, at vi kun skulle tænke og fokusere på musical - og intet andet. Det var også rigtig sjovt at være med til at bygge noget af scenen. Noget andet, der var rigtig sjovt og specielt ved ugen, var også, at vi skulle i skole fra kl lørdag og søndag før forestillings-ugen. Meget af hverdags-ugen gik også med at øve replikker og scener rigtig mange gange - om og om igen. Vi gik alle sammen og ventede på forestillingerne, som hele tiden kom tættere og tættere på. Det var rigtig fedt med den afslappede stemning og rutine. De første og sidste gange vi øvede hele musicalen igennem, var det forståeligt nok meget mere hektisk. Det var til gengæld rigtig trist, da det var slut. For selvom vi ville se dem alle sammen igen i den normale skolegang, ville det aldrig blive det samme. Ugen gjorde også, at vi fik et meget tættere forhold til parallelklassen. Det var super at få nogle nye venner, selvom vi godt kendte dem i forvejen. Alt i alt en super fed uge med et godt projekt bag sig. Af Teodor Büchert & Sigurd Kempf ÅRSSKRIFT

19 20 GIERSINGS REALSKOLE

20 Rom & 9.a - uden lærere Rom er en by med masser af historie, flot arkitektur, godt vejr og lækre is. Rom er også kendt for deres pizza og pastaretter, hvilket vi nød godt af! Men det var dog tæt på, at vi ikke kom afsted på grund af lockouten. Heldigvis fik vi lov til at tage afsted med 3 forældre. Mandag morgen kl ved Odense Banegård startede rejsen, og vi var alle meget spændte på at se den fantastiske by. Vi landede i Rom om eftermiddagen til solskinsvejr. Vi erfarede hurtigt, at trafikken i Rom er meget kaotisk, som fodgænger skulle man ikke vente på at bilerne stoppede for en, men bare gå over vejen. Vi gik senere på dagen en tur rundt i området omkring vores hotel, som lå tæt på hovedbanegården Termini. Tirsdagen brugte vi på at se en masse, bl.a. Trevifontænen, Pantheon og Piazza Navona. Vi så også Den Spanske Trappe, hvor en del gadesælgere og tiggere holder til. I forlængelse af Den Spanske Trappe ligger Corso en, som er hovedgaden i Rom og et paradis for dem, som elsker at shoppe. Vi besøgte gaden og de mange butikker flere gange i løbet af ugen. Om onsdagen tog vi metroen rundt til de seværdigheder, som vi skulle se. Deriblandt var Vatikanstaten og Engelsborg. Da vi var i Vatikanet, så vi Peterskirken, som er en af verdens største kirker. Halvdelen af klassen benyttede sig af muligheden for at komme op i toppen af Peterskirken gennem snævre gange og 500 trappetrin. Torsdag var vi inde i Forum Romanum, som engang var den centrale plads i antikkens Rom, men i dag er der kun ruiner tilbage. Efter frokost gik turen videre til Colosseum, som ligger 100 m fra Forum Romanum. Colosseum er et sted, som de fleste tænker på, når man snakker om Rom. Masser af gladiatorkampe blev udkæmpet, mens hujende tilskuere så på. Fredag morgen pakkede vi vores ting sammen, hvorefter vi gik turen til Katakomberne. Katakomberne er gamle underjordiske gravsteder, der ligger lidt uden for Rom. Da vi havde set Katakomberne, fik vi tid til at gøre, hvad vi havde lyst til. Nogle tog på Corso en, mens andre slog sig ned på en café. Efter en fælles aftensmad gik turen til Danmark. Ciao Roma! Af Kristine Hjerrild Neldeborg og Rikke Bolding Jepsen ÅRSSKRIFT

Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012

Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012 Beretning til generalforsamlingen 2013 gældende for 2012 Som det fremgår af skolens vedtægter, skal jeg give en beretning om året, der er gået. Jeg vil forsøge at beskrive skolens pædagogiske tiltag dels

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell

S K O L E N Y T. Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen. Oliver Cromwell S K O L E N Y T Du kommer ikke langt, hvis du ikke ved, hvor du skal hen Oliver Cromwell Vildbjerg Skole September 2011 September 2011 1. Forældremøde 0.A, 0.B og 9.E Biologitur 8.B og 8.D 2. Biologitur

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant.

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant. Dublin, Irland Ikke mindre end fantastisk kan jeg beskrive 8. klasses tur til Dublin! Jeg tror ikke jeg tager helt fejl hvis jeg siger at denne begejstring gælder os alle - både lærere og elever. Vi har

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig.

Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig. Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig. Søndag d. 15.02.09 Den blå bus kørte fra Limfjordsskolen kl. 1500, med Maja, Anne,

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth Mandag d. 6. oktober Klokken 9.00 var de to busser og

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013 Torsdag d. 22. august Så kom dagen endelig hvor vi igen skulle af sted på overnatning i Buerup, så da vi havde sagt farvel til mor og far, og bussen var pakket, blev GPS en indstillet til forsamlingshuset

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.3 December 2014 52. Årgang Nyheder fra kontoret: J ulemåneden står for døren og med den følger mange traditioner. Eleverne har klippet og klistret

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Vi holdt en lege pause, i en hule og der blev fisket i et vandhul. Diverse blade, grene og svampe blev samlet, til at tage med hjem.

Vi holdt en lege pause, i en hule og der blev fisket i et vandhul. Diverse blade, grene og svampe blev samlet, til at tage med hjem. Rundt om Slotssøen.. Idag gik turen til Gråsten, hvor vi startede med en tur gennem slotshaven. Her fik vi en rutchetur, inden vi satte kurs mod skoven. Med alle sanser i brug, begav vi os nu på vej rundt

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Dagbog - Kinaturen. Indledning

Dagbog - Kinaturen. Indledning Dagbog - Kinaturen Indledning En dag i juni, fik far en mail fra Badminton Danmark. Der stod, at jeg havde vundet en tur til China Open, sammen med 9 andre spillere fra Danmark. Jeg vandt ved lodtrækning,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Idrætslinjen. Studietur, København fra d. 16. - 20. maj

Idrætslinjen. Studietur, København fra d. 16. - 20. maj Idrætslinjen Studietur, København fra d. 16. - 20. maj Uge 21 D. 20. maj 2009 Lørdag morgen d. 16. maj tog Idrætslinjen af sted på studietur til København. NT kørte os kl. 08.30 fra Løgstør og til Aalborg,

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt Kinsman Cup 2014 Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB) og Carshalton Junior Badminton Club, fra Sutton, England mødtes for 31. gang til den årlige Påsketurnering Kinsman Cup. I år gik turen til Sutton, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE INDLEDNING På Tolstrup-Stenum Friskole er samarbejdet mellem skole og hjem en forudsætning for at lave god skole, og derfor valgte vi, at der

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september:

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september: Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Resten af dette skoleår har vi bestemt at vi vil til at have noget fast på programmet de to første tirsdage i hver måned. Vi vil have hhv. et bevægelsestilbud

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 09/10 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 09/10 er det første skoleår hvor selvevalueringsobjektet tager udgangspunkt i elevernes fysiske

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk BLÅGÅRD SKOLE www.blg.kk.dk TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD Foto: Henning Hjorth Velkommen til Blågård Skole Blågård Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi er en ambitiøs skole,

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl Lørdag d. 14.8. fredag d. fredag d. 27.8.2010 Mandag d. 16.8. 3. kl. forældremøde kl. 19.00 Torsdag d. 19.8. Forældremøde i OB kl. 19.00 Uge 34 Lejrskole (Bø. kl. + 6. kl. er hjemme) Velkommen tilbage

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere