Årsskrift REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE"

Transkript

1 GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

2 Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i Bakkehuset...14 Planken ud...18 Rom & 9.a - uden lærere...21 London Calling 9.b c sagde: Bon Dia, Barça b dyrker Hasmark a oppe på Hasmark a i Ribe - beretningen om lejrskole til Danmarks ældste by a s lejrskoletur til Sønderborg...27 Ribe elevudsagn a s Ribe maj På tur til EGESKOV SLOT...30 Elevudveksling med Mettingen, Tyskland...31 REKORDUGEN Mit liv - og et trygt skoleliv...36 Lær livredning!!! I.T.O.F...39 Journée francaise à Henriette Hørlücks Nyt 0.a og ipads i klassen b - skolestart med smarte skærme Fastelavn - er stadig mit navn Legepatruljens - forårsstartklar Our lives by the Sea...47 Eventyr på papir...50 SKRIGET I BØRNEHØJDE...51 Frode Giersing i Andy Warhol-stil...52 Skolens nye hjemkundskabslokale Gilderne skal blive til 10. klasse center...55 Lockout på Giersings Realskole...56 Lockouten og lærerne...57 Personalet ved Giersings Realskole 2012 / Niels Boysens 25-års jubilæum...66 Konfirmationsforberedelse Uddrag af prædiken Hvordan har det været at være elevrådsformand?...70 Generalforsamling den 19. marts Undervisningsprincipper...71 Karaktergivning...72 Giersings Realskoles Fælleslegat...74 Kombineret elev-forsikring...74 Elevlister for skoleåret 2012/ Skoleskemaer Feriekalender Indmeldelse Vedtægter Hvor går eleverne hen? Skolefritidsordningen...89 Fagenes timetal...89 Skolepenge...89 Tilsynsplan...89 Om 10. klasse...89 Her finder du vej til Giersings Realskole...90 ÅRSSKRIFT

3 Giersings Realskole er oprettet d. 5. april 1866 og er fra d. 1. august 1961 en selv ejende institution, hvis bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen Læge Eva Holtved, formand Arkitekt Søren Vestergaard, næstformand Afd. leder Jacob Mortensen Revisor Line Hedam Advokat Klaus Tolstrup Skolen har valgt at bruge selvevaluering efter gældende regler. Skolens adresse: Nonnebakken 7, 5000 Odense C Skolens telefon: Skolefritidsordning: Hjemmeside: Redaktion på Årsskrift : Ansvarshavende: Skoleleder Poul H. Pedersen & viceskoleleder Ole Wichmann Arbejdende redaktør: Overlærer Gorm Gaarde Tak til alle der har bidraget med artikler og fotos Lay-out og tryk: one2one.dk Bagsidefoto+personale- og elevfotos: Gauss Foto Skoleleder: Poul H. Pedersen Viceskoleleder: Ole Wichmann Sekretær: Mia Kærsner SFO-leder: Per K. Frederiksen SFO-souschef: Jesper Junker Pedel: Thomas K. Kristensen Regnskabsfører: Chalotte Duelund Pedel: Thomas Mc Donnell 4 GIERSINGS REALSKOLE

4 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

5 Om Giersings Realskole Giersings Realskole er en selvejende institution, der modtager elever fra børnehaveklasse til og med 10.klasse. I henhold til gældende lov om friskoler og private grundskoler hører Giersings Realskole til sidstnævnte gruppe, og i henhold til samme lov er der meddelt skolelederen ret til at afholde de for Folkeskolen gældende prøver. Undervisningsplanen er tilrettelagt med henblik på, at eleverne skal kunne afslutte deres skolegang med disse prøver, idet vi anser det for værdifuldt, at der er et fast mål at stræbe imod. I øvrigt skal skolen i henhold til lovgivningen give en undervisning, der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Vi anser det for en væsentlig og essentiel opgave at formidle værdifulde og relevante kundskaber på et højt fagligt niveau i alle fag til vores elever. I undervisningen bliver der lagt vægt på, at eleverne stifter bekendtskab med og lærer at værdsætte vort lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønster. Giersings Realskole arbejder ikke ud fra noget bestemt politisk eller religiøst grundsyn. 6 GIERSINGS REALSKOLE

6 Det er endvidere vort mål, at den enkelte elev udvikler en selvstændig personlighed, som forstår værdien af at samarbejde med andre, og som i sine handlinger viser hensyn og respekt for andre kulturer og mennesker. Skolen tilstræber, at den tryghed, som er en nødvendig forudsætning for den enkeltes velbefindende, trivsel og læring, er til stede. Med Giersings Realskoles tydelige rammer er der mulighed for at følge og tage hensyn til den enkelte elevs udvikling. I tæt samarbejde med hjemmet tilstræber skolen at tilrettelægge undervisningen, så den understøtter og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau. Skolen forventer, at eleven altid fokuseret forsøger at løse sine arbejdsopgaver på bedst mulige måde. Gennem forældremøder, skole/hjemsamtaler, standpunktsbedømmelser og skolens intranet holdes forældrene underrettet om elevens skolemæssige situation. I det kommende skoleår er der 2 klasser på hvert af flg. klassetrin: Børnehaveklasse, 1.-7.kl. - og 3 spor på klassetrin. Fordelingen af de enkelte fag fremgår af siden med fagenes timetal på skolens hjemmeside. Afgangsprøverne Efter 9. skoleår afsluttes der med FolkeskolensAfgangsprøve (FSA), der er fælles for alle elever. FSA-prøverne er delt i dels obligatoriske prøvefag og dels en række udtræksfag. Der udtrækkes et fag blandt de humanistiske fag og et fag blandt naturfagene til de enkelte klasser. Obligatoriske fag: Dansk skriftlig og mundtlig, engelsk mundtlig, matematik skriftlig og fysik/kemi mundtlig. Desuden kan der aflægges prøve i valgfagene fransk og hjemkundskab efter gældende retningslinjer. Efter 10. klasse afsluttes der med 10. klasse Prøven (FS10). Dansk m.m. Faget dansk har fået tilført et antal timer, således at klasselæreren har mulighed for at løse forskellige andre opgaver, som ikke indgår i den almindelige timeplan, f.eks. færdselslære, orientering om rus- og nydelsesmidler, seksualvejledning, forberedende arbejde til lejrskoler og erhvervspraktik. Engelsk Faget engelsk er obligatorisk fra 1. kl. Tysk Faget tysk er obligatorisk i kl. Optagelse i børnehaveklassen Børnehaveklasserne har 22 ugentlige timers undervisning. Ved optagelse i Børnehaveklassen følger Giersings Realskole de kriterier, der fra UVM er meldt ud: Undervisningspligten i Danmark indtræder i august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Skolefritidsordning (Sfo) Elever i bh.kl. til 3.kl. tilbydes ophold i skolens fritidsordning før og efter skoletid. Takster og åbningstider er beskrevet på skolens hjemmeside. Det skal dog bemærkes, at der er ferielukket i 3 uger i juli samt dagene mellem jul og nytår. Humanistiske udtræksfag: Engelsk skriftlig, tysk skriftlig og mundtlig, historie mundtlig, samfundsfag mundtlig og kristendom mundtlig. Naturfag til udtræk: Biologi skriftlig, geografi skriftlig (online) og matematik mundtlig. ÅRSSKRIFT

7 En byskole i udvikling En byskole som Giersings Realskole vil altid være udfordret på pladsen og de begrænsede muligheder for udvidelse. Gennem de sidste årtier er skolen ekspanderet. Den lille skolefritidsordning voksede sig stor og fik sit eget hus på Nonnebakken, hvor legepladsen blev gennemgribende renoveret i foråret 2012, ikke alene til glæde for SFO ens børn, men også givende mere plads til de lidt større børn i skolegården i hverdagen. Derefter udbyggedes skolen med den bygning, som nu huser torvet og biblioteket. Indkøbet og moderniseringen af Det hvide hus i Allégade, hvor skolekøkkenet stod klar ved skolestart august 2012 har givet et indbydende og tidssvarende skolekøkken, som bruges flittigt og har frigivet den fornødne plads i det oprindelige hus til oprettelse af nye klasser. Det har i mange år været et stort ønske at kunne erhverve Gildehuset i Allégade, hvor vi i en årrække har lejet os ind i nogle mindre lokaler og lejet parkeringspladser. Gilderne har nu besluttet at afhænde bygningen til Giersings Realskole med virkning fra sommeren 2013, hvor renovering kan påbegyndes. 8 GIERSINGS REALSKOLE

8 Planen er bl.a. at skabe et 10.klasse-center og dermed både højne kvaliteten af skolegangen for 10.klasserne og skaffe mere plads til eleverne i huset på Nonnebakken. Fra efteråret 2013 vil Giersings Realskole således råde over 4 smukke, velistandsatte og rummelige bygninger med plads til læring og kreativitet for alle, både elever og lærere. Skolen skabes af elever og personale i fællesskab, men der er ingen tvivl om, at kvaliteten højnes af gode og tidssvarende fysiske rammer. For øjeblikket er der megen offentlig debat om skolen: Overenskomster, arbejdstilrettelæggelse, skolens fremtid, helheds-/heldagsskole eller ej og fremtidig uddannelse af lærere blandes sammen i en uforståelig pærevælling, men det er vigtigt at skille tingene ad. Hvad angår overenskomster og arbejdstider er det nu således, at ledelsen har fuld råderet over lærernes arbejdstid. På Giersings Realskole lever lærerne allerede nu op til gældende krav og skaber spændende, inspirerende og kreative rammer for vore børns skolegang. Der skabes rum for sang og musik for de større klasser, laves udenlandsk mad og arrangeres rejser i sprogtimerne, professionelle aviser i emneugerne, internationale kontakter i Comeniusprojektet osv osv. Rækken er lang. Ledelsens større deltagelse i arbejdstilrettelæggelsen vil blot sikre, at alle også fremover vil have tid, kræfter og mulighed for at levere den bedste undervisning. Helheds-/heldagsskolen kan være interessant at drøfte, men er på ingen måde på tegnebrættet på Giersings Realskole, og hvad angår fremtidens læreruddannelse, har vi allerede nu på Giersings Realskole særdeles veluddannede lærere, som vedvarende videreuddannes, og vi kan kun være interesserede i, at læreruddannelsen opgraderes både uddannelsesmæssigt og statusmæssigt, så vi kan sikre fremtidens børn en god og tidssvarende uddannelse. Jeg ser ingen grund til bekymring for Giersings Realskoles fremtid tværtimod vi har både økonomien, pladsen og kræfterne til fortsat skoledrift på højt fagligt og menneskeligt niveau. Af bestyrelsesformand Eva Holtved ÅRSSKRIFT

9 HVAD ER VIGTIGT? Hvad er vigtigt i samarbejdet mellem voksne og børn mellem voksne og voksne og mellem børn og børn. Det kan siges ganske enkelt og kort. Det handler om respekt, ligeværd, troværdighed, humor, tryghed og engagement. Repræsenterende skolens værdier, som enkelt kan udtrykkes på følgende måde: Pas godt på hinanden Pas godt på skolen Alle vores elever på Giersings Realskole kender de to regler, og de forstår også betydningen af dem. Det er jo fantastisk. Giersings Realskole er helt klart en værdibaseret skole, hvor vi arbejder i tillid, professionelt og engageret med eleverne. Det gælder alle medarbejdere lærerne, pædagogerne, pedellerne og administrativt personale. En værdibaseret skoleform som Giersings Realskole er/betyder, at forældrekredsen kender skolens forventninger, og vi kender forældrenes forventninger. Det at kunne afstemme gensidige forventninger gør helt klart en forskel, som vi kan mærke i dagligdagen. Alle politiske partier i Danmark anerkender betydningen og vigtigheden af, at Danmark har værdibaserede skoler, og derfor er vi trods diverse diskussioner og koblingsprocenter ikke truet på vores eksistens. Det er jo dejligt, men vi skal være klar i forhold til de centrale politiske tiltag. Derfor er det vigtigt for skolens bestyrelse og ledelse hele tiden at være opmærksom, så skolen kan agere på fremadrettede politiske ændringer og tiltag, dels de statslige og dels de kommunale politiske beslutninger. Det er helt særligt for Danmark, at de frie skoler er en del af det danske samfund. Konkurrencen med andre frie skoler og folkeskolen kvalificerer os som en fri skole. Den danske folkeskole udgør sammen med de frie skoler grundskolen i Danmark. Den loyalitet, som jeg møder fra bestyrelsen og fra jer forældre, betyder i alt sin enkelthed, at jeg som skoleleder for Giersings Realskole kan fokusere på elevernes læring og trivsel sammen med medarbejderne. Loyalitet og tillid betyder også, at de forventninger vi har til jer - og jeres forventninger til os - kvalificerer elevernes opfattelse af skolen som et godt sted at være. Vi kan aldrig blive bedre, end hvad I siger om os derhjemme. Hvordan skal en tillidsfuld elev agere, hvis forældre og lærere taler forbi hinanden i deres forventninger? Det har jeg sagt før. Forbedringer Vi har hele tiden fokus på at forbedre det fysiske miljø, det være sig bygninger, klasselokaler, faglokaler, legepladser, de mange forskellige undervisningsmaterialer, og hvad der ellers har betydning for et godt undervisningsmiljø. Derudover arbejder vi hele tiden med pædagogiske tiltag og især pædagogisk udvikling. Pædagogisk er lærerne meget up front, og vi er hele tiden meget opmærksomme på pædagogisk udvikling i alle skolens fag. Vi samarbejder og udvikler hele tiden nye tiltag og sætter nye mål for vores undervisning. Det kræver, at lærerne fra tid til anden skal efteruddannes og på opfølgningskurser. Min opgave er at finde midlerne til efteruddannelse og kurser under hensyntagen til den tid, der bruges til det, og hvordan det kan passes ind i forhold til eleverne og skolens hverdag i almindelighed. 10 GIERSINGS REALSKOLE

10 Hvad er det så, vi arbejder med nu - og i den nærmeste fremtid? Vi har fra august 2012 fået et nyt hjemkundskabslokale - og 0. A et nyt og meget tidssvarende klasselokale. Derudover har vi renoveret den øverste gang i den ældste bygning og et par klasselokaler foruden al det almindelige vedligehold. Skolen har valgt at købe Allegade 61, som vi overtager den 1. juni Et hus med mange muligheder, og helt særligt et hus, som vi vil bruge til vores 10. klasse elever. Vores Innovationslinje i 10. klasse har været med til at komme med diverse bud på indretning og anvendelse. Det var spændende at se elevernes engagement, når de fik lov til at være med. Planen er, at de nye 10. klasser flytter ind til august Det glæder alle sig til. Der vil sikkert være forældre og elever, som tænker, at så skal vi vel også have en klasse mere, men det er ikke tilfældet. De lokaler, der bliver ledige på skolen, vil vi bruge til forskellige pædagogiske formål, som forhåbentligt kan give nye muligheder i forbindelse med forskellige læringsstrategier. Engelsk i 1. og 2. klasse fra august 2013 Vi har besluttet at sætte engelsk på skemaet med 1 ugentlig lektion i vores kommende 1. klasser og 2 lektioner i vores kommende 2. klasser. Pt. arbejder vi med at finde ud af, hvordan vi bedst metodisk og didaktisk griber undervisningen an i 1. og 2. klasse. Næste skoleår har vi valgt at fokusere på selvevaluering Skolens elever bliver fortløbende evalueret dels via tests i de forskellige fag, og dels via tests, der er tilegnet de enkelte undervisningsforløb. Skolen har valgt, at eleverne bliver fagligt og socialt evalueret skriftligt to gange pr. år. Bl.a. benyttes test tilegnet de forskellige fag i tæt samarbejde med skolens støttecenter i indskolingen, de nationale test mv. Det er et område, som skolen fortsat fokuserer meget på gennem systematiske evalueringsmetoder for at afdække den enkelte elevs svage og stærke sider. Alle klasser evaluerer desuden elevernes trivsel via systematiske undersøgelser (klassetrivsel.dk). Det gør det muligt for lærerne og skolen at handle på manglende trivsel hos enkelte elever eller grupper af elever, og altid i et tæt samarbejde med forældrene. Kan vi på en eller anden vis også evaluere læring og undervisning? Skolen skal hvert år sende et udførligt regnskab til UVM, som dokumentation for skolens drift og fremtid. Det er velkendt, at sådan er det. Økonomisk evaluering. UVM giver desuden mulighed for at evaluere læring og undervisning Vi har valgt at gå i gang med selvevaluering, som UVM giver mulighed for. Det er en evaluering, som stiller mange forskellige krav til skolens lærere og pædagoger. Det betyder, at lærernes egen praksis skal evalueres, og inden for tre år skal hele skolen være evalueret. Vi har på skolen valgt, at 1. år vil vi fokusere på indskoling, støttecenter og sfo en, 2. år mellemtrinnet og 3. år udskoling og 10. klasse. ÅRSSKRIFT

11 Det er en meget stor opgave, som kræver både indsigt, tid og konsulentbistand. På vores pædagogiske weekend den marts har vi bl.a. arbejdet med evaluering med bistand fra evalueringsinstituttet Cebra (Center for Evaluering i Praksis). Det har eksisteret siden CEPRA arbejder med evaluering af læreprocesser både inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige område. CEPRA løser tillige en række konsulentopgaver for stat, kommuner, organisationer og institutioner og udbyder undervisning i evalueringsfaglighed samt opbyggelse af evalueringskapacitet. Det er vigtigt at understrege, at vi med læring og undervisning ved selvevaluering nu skal have UVM som tilsynsførende. Det er spændende, og jeg er helt sikker på, at det vil gavne skolens elever og os selv ved denne evalueringsform. Det betyder desværre, at vi må sige farvel til Anne Reiter, som har været vores tilsynsførende i mange år. Anne har udført et fantastisk arbejde og altid været klar med god hjælp og sparring, hvis der har været brug for det. Det har der været flere gange. Anne kunne desværre ikke certificeres på grund af Annes faglige og uddannelsesmæssige baggrund. Anne er stadigvæk skolens præst på alle niveauer, selvom vi får sat gang i projektet selvevaluering. Det vigtigste for skolen er dog stadigvæk den engagerede, autentiske, tydelige lærer - viser al forskning. Det giver engagerede elever. Derudover vil vi gerne facilitere og kvalificere vores arbejde, så derfor selvevaluering. Kommunikation Hvert år udsender vi årsskriftet, hvor vi i ord og billeder fortæller, hvordan skoleåret har været og fokuserer på nogle af begivenhederne. Årsskriftet modtages af alle skolens elever og forældre, og jeg er meget stolt af vores årsskrift. Det håber jeg forældrekredsen er enig med mig i. Vi har lyttet til et ønske fra forældrekredsen mht. orientering hjem via bl.a. månedsbreve, hvilket skolens lærere nu sender hjem til jer. Der er forskel på behovet på de forskellige klassetrin, så vi arbejder fortsat med at tilpasse behovet bedst muligt. I det daglige har skolen en god dialog med elever og forældre via vores intra, som er skolens kommunikationsplatform. Flere gange i løbet af et skoleår kommunikerer vi til 12 GIERSINGS REALSKOLE

12 forældrene via: Nyt fra kontoret. Desværre oplever vi ind imellem, at ikke alle forældre orienterer sig rettidigt, men det bliver fortsat bedre. Lærerne bruger intra til mange forskellige beskeder, breve mv. til forældrene, og heldigvis kan vi se, at næsten alle forældre bruger og er meget tilfredse med vores kommunikation. Husk at tjekke forældreintra for nyheder og beskeder. Udvidelse af skolen med en ekstra klasse i dette skoleår De sidste års globale krise har lært os alle sammen, at der ikke er noget, man kan tage for givet. Mange virksomheder er lukket, boligmarkedet er nærmest gået i stå, kommuner og staten sparer og lukker institutioner herunder også skoler. Mange har mistet deres job osv. at imødekomme de mange økonomiske udfordringer, der har været og fortsat vil komme. Skolens vigtigste samarbejdspartner er jer forældre!! Uden jeres opbakning, støtte og tillid ville det være umuligt at styre skolen. Jeg retter hermed en stor tak til jer forældre for samarbejdet. Sammen med jer opstår der gode samarbejdscirkler, hvor jeres støtte giver glæde i hverdagens arbejde med børnene. En stor tak til skolens samlede personale, der hver især yder en fantastisk indsats. Det er også vigtigt for mig at understrege den kæmpe indsats, støtte og sparring som skolens bestyrelse viser i alle tænkelige forhold. Tak for jeres indsats for skolen. Tak for et fantastisk og berigende samarbejde. Det er heldigvis ikke tilfældet på Giersings Realskole. Vi valgte derimod at udvide vores skole med et ekstra spor i 8. klasse. Det er en fantastisk oplevelse at være i stand til at udvide Giersings Realskole. Dog mener jeg så også i den forbindelse, at skolen nu har den størrelse, der skal til for God sommer. Poul Haahr Pedersen Skoleleder ÅRSSKRIFT

13 Årets gang i Bakkehuset 14 GIERSINGS REALSKOLE

14 Sidste koloni på Ærø 2012 blev året, hvor vi måtte sige endeligt farvel til vores udvekslings-institution i Ærøskøbing. Vi var blevet varskoet med lukningen af Skibet, som fritidsklubben hed, allerede i 2011, men alligevel var det med tunge hjerter, at vi påbegyndte bestillingen af færgebilletter for sidste gang. Det var som om, at Ærø var bekendt med vores tungsind. Det var som om, at den endelige afsked skulle være noget helt særligt. Vi havde en klar følelse af, at Ærø og Ærøskøbing af samme grund viste sig fra sin allerbedste side. 4 dage med høj sol, byvandring, is i vafler, skumfiduser på bål, minigolf, soppeture i vandet og munter leben på teltpladsen. Vi ønsker Ærø held og lykke fremover og håber at vende tilbage en anden gang. Skolestart Hos langt de fleste af os fremstår erindringerne om vores skoletid, som en svag ujævn kontur. Et lettere tåget landskab. En dag står dog mejslet ind i hukommelsen for stedse. Den første skoledag. De fleste af os vil relativt ubesværet være i stand til at memorere, hvad tøj vi havde på, hvordan vejret var, og hvem vi mere eller mindre modvilligt blev placeret ved siden af. Det er derfor altid med bankende hjerter og udpræget præstationsangst, at vi tager imod et nyt kuld af nye børn og forældre. Vi ved som sagt, at dagen uanfægtet vind og vejr vil blive lagret for evigt, så vi tilstræber altid, at vores del af dagen lagres i skuffen med gode minder. De fleste af børnene kommer fra daginstitutioner, hvor de i længere tid har været kategoriseret som værende de store. Pludselig befinder de sig i et inferno af digitale forevigelser og føler sig ganske små i mødet med alt det nye. Det er ofte her, at vi forældre med våde øjne begynder at tvivle lidt på projekt skolestart. Midt i duften af nye tornystre og Disney-dekorerede penalhuse, rammes vi pludselig af angst! Var det alligevel lidt for tidligt. Vil børnene overhovedet være i stand til at klare dette skelsættende paradigmeskifte. Svaret er et rungende ja! Børn er utroligt omstillingsparate, og den angst, der måtte herske i vores hjerter, viser sig ofte at være ganske ubegrundet. Modsat vi voksne er børn udstyret med en naturlig og fordomsfri nysgerrighed for det ukendte. Børn søger muligheder i det nye og trives i det. ÅRSSKRIFT

15 2012 blev ingen undtagelse. 44 nye børn havde næsten alle benyttet sig af muligheden for at besøge SFO inden skolestart. På den måde var Bakkehuset, som institution, blevet afmystificeret, og børnene kunne udelukkende koncentrere sig om skolestarten. Forsinket markedsdag Grundet særdeles foruroligende vejrprognoser blev Markedsdagen, der normalt bliver afviklet i juni måned, aflyst og flyttet til september. Til gengæld kunne vi tilbyde fest og ramasjang for alle de nye 0.klasser samt de 4.klasser, der skulle ha været med før sommerferien. Til tonerne af Tænk på det bedste du ved kunne børn og forældre spadsere igennem Londons gader. Nyde duftene fra popcornene og de varme pølser. De modige kunne fiske efter hajer eller bevæge sig frygtløs rundt på ønskeøen. Forsvarligt faldunderlag gjorde det muligt at gå planken ud på sørøverskibet eller udfordre selveste Kaptajn Klo til fægtekamp. Alle de skønne indtryk kunne skylles ned med sodavand, Slush Ice eller øl fra fad. Halloween Primært anført af den yngre del af personalegruppen, lykkedes det endnu en gang at transformere det ellers så jovialt udseende Bakkehus om til et uhyggens palads. Formålet med denne ny adopterede keltiske tradition er ene og alene at skræmme livet af alt og alle. I år var det 3. klasserne, der stod for skud, og vurderet efter skrål og skrig blev missionen efter sigende fuldført. Vand i kælderen En fredag i november sprang der et vandrør i kælderen i Bakkehuset. Tre affugtere kæmpede heroisk i døgndrift, men kunne ikke forhindre om sig gribende skader i store dele af kælderen. Værst gik det ud over det lokale, der normalt huser 2. klasserne og personalestuen. Pludselig stod vi med et betragtelig pladsproblem. Hvor skulle 2. klasserne nu være henne? Første indskydelse var at placere dem i deres normale klasser på skolen, men efter lidt voteren i personalegruppen blev vi enige om, at den bedste løsning nok var at sende 0. klasserne på skolen i stedet for. Skolens børnehaveklasser indeholder beskæftigelsesmaterialer, spil og legetøj, der altsammen henvender sig til lige præcis denne aldersgruppe. Vi havde dog håbet, at denne provisoriske opmagasinering ville blive af kortere varighed. Desværre tog det næsten 7 uger, inden vi kunne byde 0. klasserne tilbage igen. Nu er kælderen dog klar igen med nyrenoverede lokaler, så Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Film med 2. klasse Traditionen foreskriver, at Bakkehuset er vært ved et lille julearrangement bygget op omkring en teaterforestilling fremført af eleverne fra 2. kl. Personalet har ved flere lejligheder diskuteret for og imod dette teater. Det er indiskutabelt, at børnene nyder opmærksomheden omkring afviklingen, men hvordan er selve processen. Vi har tidligere oplevet, at børnene ikke var så begejstrede for at skulle øve replikker. Vi oplevede ofte følelsesladede diskussioner om antallet af replikker etc. Summen af ovenstående betød, at vi ændrede lidt i konceptet i I stedet for teater med sceneskræk og husken udenad-forpligtigelser, valgte vi at lave en masse forskellige film med børnene. Nyhedsudsendelser, reklamer, sjov og musik. Kort sagt alle de ingredienser, der tages i anvendelse i forbindelse med en god TV-aften. Ved at filme er det muligt at være lidt mere impulsiv og spontan. Samtidig har vi konstant overblik over de enkelte børns minutes of fame. 16 GIERSINGS REALSKOLE

16 Den store kunst efterfølgende viste sig at være redigeringsfasen, hvor det hele skulle klippes ned til ca. 50 minutter. Bedsteforældredag midt i en lockout-tid Den tiltagende konflikt mellem DLF og KL kulminerede som bekendt 1. april i en lockout af lærerne. Midt i denne uvante situation, og trods et noget reduceret fremmøde i de fire uger lockouten varede, lykkedes det os at afvikle vores Bedsteforældredag. Der har været flere bevæggrunde for etableringen af denne Bedsteforældredag. Den vigtigste har været at give børnene mulighed for at delagtiggøre bedsteforældre og andre familiemedlemmer i den hverdag, som hersker her i Bakkehuset. En anden - og ikke uvæsentlig grund er, at vi i 2010 indgik et samarbejde med Børnefonden, hvor vi forpligtede os til årligt at donere ca kr. til Ameyo Dada Soedji i Togo. Endnu en gang blev vi begavet med mange flotte, velsmagende og fantasifulde kager, der sammen med salg af kaffe og te var medvirkende til, at vi kunne generere et overskud på hele 2850,- kr. Særdeles flot i betragtning af omstændighederne med lockout og hermed reduceret fremmøde. Tak til alle der mødte op og gjorde denne dag til noget særligt. Ombygninger og renoveringer I forbindelse med lockouten kunne vi benytte det reducerede fremmøde til at færdiggøre nogle hængepartier i Bakkehuset. I skrivende stund er der blevet malet i Hall en. Der er blevet etableret en dør til kontoret direkte fra Hall en, samtidig med at døren til kontoret fra 0. klasserummet er blevet blændet. I løbet af sommerferien vil resten af stueetagen blive malet, og der er indkøbt helt nye bænke, borde, reoler, blomster, lamper etc. til 0. klasselokalet og mellemgangen. Vi glæder os til at byde de nye 0. klasser velkommen i helt nye friske omgivelser. Afrunding Det var en kort gennemgang af nogle af de større arrangementer i Bakkehuset 2012/13. Det er dog vigtigt at pointere, at vores største opgave, som ansatte i Bakkehuset, er at give alle børn en god og tryg hverdag med mange, gode og varierede tilbud. Personaleændringer Farvel til Michael Birk Nielsen efter 11 års ansættelse. Mette Damsgaard efter 8 års ansættelse. Jobtræning Gisela Ngo Nouck. 5. november 2012 til 1.august Studerende i skoleåret 2012/2013 Lønnet praktik Dan Klarskov 1.august 2012 til 31. januar Maja Dyreborg 1.februar til 31.juli Øvelsespraktik Carina Nørskov 22. oktober januar Mikkel Guldberg 18. marts juni Tak Stor tak til alle de forældre og bedsteforældre, der bakker op om vores arrangementer, støtter os i vores dagligdag, bager kager til diverse, kommer med ris/ros og konstruktive inputs. Særlig stor tak til Henrik Thuge (Elias 0.A) og Tinna Kruse (Julie 2.A), der hjalp med at passe børn i Bakkehuset i forbindelse med vores pædagogiske weekend. Tak for et helt igennem godt samarbejde og rigtig god sommer. Af SFO-leder Per K. Frederiksen ÅRSSKRIFT

17 Planken ud - en musical bliver til Musical-processen Musical-tiden og lektionerne har været noget af det sjoveste, vi har prøvet på Giersings Realskole. Udover, at vi har lært parallelklasserne meget bedre at kende, har vi også udviklet os personligt. Fx. under forløbet skulle vi tale meget højt oppe fra scenen, og det har nu gjort, at nogle af de personer, der før talte meget lavt, nu taler lidt højere i hverdagen. Vi har også haft nogle spændende personer på besøg bl.a. Tina Kruse, som er skuespiller. I starten af forløbet var det så simpelt som små teamwork-opgaver med at sende en puls rundt ved hjælp af fødderne eller benene. Senere skulle vi alene gå op foran alle andre og præsentere os selv med vores navn, og hvor vi bor. Det er overraskende svært at stå stille uden at have hænderne i lommen eller klø sig i håret etc. Der blev arbejdet hårdt med alle. Både som en helhed, men også individuelt. Det var fedt, at der var tid til alle, så folk kunne nå deres fulde potentiale indenfor, hvad de lavede. Nu, når det er forbi, savner alle tiden med musical - og at være så meget sammen. Vi var jo en hel klasse, kan man sige - og ikke mindst en stor familie! Af Aksel Kempf 18 GIERSINGS REALSKOLE

18 Uge 6 Musical-ugen Uge seks var meget speciel for hele 6. årgang. Det var en rigtig hyggelig uge, men også en hård en af slagsen. Det var fedt, at vi kun skulle tænke og fokusere på musical - og intet andet. Det var også rigtig sjovt at være med til at bygge noget af scenen. Noget andet, der var rigtig sjovt og specielt ved ugen, var også, at vi skulle i skole fra kl lørdag og søndag før forestillings-ugen. Meget af hverdags-ugen gik også med at øve replikker og scener rigtig mange gange - om og om igen. Vi gik alle sammen og ventede på forestillingerne, som hele tiden kom tættere og tættere på. Det var rigtig fedt med den afslappede stemning og rutine. De første og sidste gange vi øvede hele musicalen igennem, var det forståeligt nok meget mere hektisk. Det var til gengæld rigtig trist, da det var slut. For selvom vi ville se dem alle sammen igen i den normale skolegang, ville det aldrig blive det samme. Ugen gjorde også, at vi fik et meget tættere forhold til parallelklassen. Det var super at få nogle nye venner, selvom vi godt kendte dem i forvejen. Alt i alt en super fed uge med et godt projekt bag sig. Af Teodor Büchert & Sigurd Kempf ÅRSSKRIFT

19 20 GIERSINGS REALSKOLE

20 Rom & 9.a - uden lærere Rom er en by med masser af historie, flot arkitektur, godt vejr og lækre is. Rom er også kendt for deres pizza og pastaretter, hvilket vi nød godt af! Men det var dog tæt på, at vi ikke kom afsted på grund af lockouten. Heldigvis fik vi lov til at tage afsted med 3 forældre. Mandag morgen kl ved Odense Banegård startede rejsen, og vi var alle meget spændte på at se den fantastiske by. Vi landede i Rom om eftermiddagen til solskinsvejr. Vi erfarede hurtigt, at trafikken i Rom er meget kaotisk, som fodgænger skulle man ikke vente på at bilerne stoppede for en, men bare gå over vejen. Vi gik senere på dagen en tur rundt i området omkring vores hotel, som lå tæt på hovedbanegården Termini. Tirsdagen brugte vi på at se en masse, bl.a. Trevifontænen, Pantheon og Piazza Navona. Vi så også Den Spanske Trappe, hvor en del gadesælgere og tiggere holder til. I forlængelse af Den Spanske Trappe ligger Corso en, som er hovedgaden i Rom og et paradis for dem, som elsker at shoppe. Vi besøgte gaden og de mange butikker flere gange i løbet af ugen. Om onsdagen tog vi metroen rundt til de seværdigheder, som vi skulle se. Deriblandt var Vatikanstaten og Engelsborg. Da vi var i Vatikanet, så vi Peterskirken, som er en af verdens største kirker. Halvdelen af klassen benyttede sig af muligheden for at komme op i toppen af Peterskirken gennem snævre gange og 500 trappetrin. Torsdag var vi inde i Forum Romanum, som engang var den centrale plads i antikkens Rom, men i dag er der kun ruiner tilbage. Efter frokost gik turen videre til Colosseum, som ligger 100 m fra Forum Romanum. Colosseum er et sted, som de fleste tænker på, når man snakker om Rom. Masser af gladiatorkampe blev udkæmpet, mens hujende tilskuere så på. Fredag morgen pakkede vi vores ting sammen, hvorefter vi gik turen til Katakomberne. Katakomberne er gamle underjordiske gravsteder, der ligger lidt uden for Rom. Da vi havde set Katakomberne, fik vi tid til at gøre, hvad vi havde lyst til. Nogle tog på Corso en, mens andre slog sig ned på en café. Efter en fælles aftensmad gik turen til Danmark. Ciao Roma! Af Kristine Hjerrild Neldeborg og Rikke Bolding Jepsen ÅRSSKRIFT

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune

TJØRNEGÅRDSSKOLEN Gentofte Kommune Nyhedsbrev juni 2012 Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og næste års planlægning er på plads. Vores 9. klasser har allerede holdt sidste skoledag med fest og farver. Alt foregik i god ro og orden,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Turen til. Alanya, Tyrkiet

Turen til. Alanya, Tyrkiet Turen til Alanya, Tyrkiet 25. april 2010-2. maj 2010 Punkt... Side Søndag den 25. april 2010...3 Mandag den 26. april 2010...4 Tirsdag den 27. april 2010...5 Onsdag den 28. april 2010...6 Torsdag den 29.

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Studietur til Bruxelles 2010 2c

Studietur til Bruxelles 2010 2c Studietur til Bruxelles 2010 2c Mandag den 8. marts Kl. 05.51 stod hele 2.c på Banegården i Ringkøbing, spændte på hvad denne uge ville bringe. I toget mod Esbjerg fejrede vi Rune som blev 19 år denne

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Londontur, femtenklub og IT-lokale!

Londontur, femtenklub og IT-lokale! Kildeskolenyt! Londontur, femtenklub og IT-lokale! Siden februar har vi arbejdet med at bygge et IT-lokale, som giver eleverne et ideelt sted at lære brugen af den moderne informations teknologi nu er

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

en privatskole i storbyen med gamle rødder

en privatskole i storbyen med gamle rødder Klostermarksskolen en privatskole i storbyen med gamle rødder 368 Friskolebladet vil besøge et par frie grundskoler fra de andre skoleforeninger for at se på deres baggrund og virke. Fælles for dem er,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 7: side 10: side 11: side 12: side 13: Keld har ordet Siden sidst Kalenderen Nyt om Idre Fjäll Mere siden sidst Nyt fra Klubben Evakueringsøvelse

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Kom maj du søde milde

Kom maj du søde milde Nyhedsbrev No. 9 Maj 2014 33. Årg Kom maj du søde milde I dette nummer af Nyhedsbrevet: Alt om linjerejserne: Film, animation & IT i Berlin Kunst i Berlin Teater i London Musik i Prag Planer for skr. prøver.

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere