Årsskrift REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE"

Transkript

1 GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

2 Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i Bakkehuset...14 Planken ud...18 Rom & 9.a - uden lærere...21 London Calling 9.b c sagde: Bon Dia, Barça b dyrker Hasmark a oppe på Hasmark a i Ribe - beretningen om lejrskole til Danmarks ældste by a s lejrskoletur til Sønderborg...27 Ribe elevudsagn a s Ribe maj På tur til EGESKOV SLOT...30 Elevudveksling med Mettingen, Tyskland...31 REKORDUGEN Mit liv - og et trygt skoleliv...36 Lær livredning!!! I.T.O.F...39 Journée francaise à Henriette Hørlücks Nyt 0.a og ipads i klassen b - skolestart med smarte skærme Fastelavn - er stadig mit navn Legepatruljens - forårsstartklar Our lives by the Sea...47 Eventyr på papir...50 SKRIGET I BØRNEHØJDE...51 Frode Giersing i Andy Warhol-stil...52 Skolens nye hjemkundskabslokale Gilderne skal blive til 10. klasse center...55 Lockout på Giersings Realskole...56 Lockouten og lærerne...57 Personalet ved Giersings Realskole 2012 / Niels Boysens 25-års jubilæum...66 Konfirmationsforberedelse Uddrag af prædiken Hvordan har det været at være elevrådsformand?...70 Generalforsamling den 19. marts Undervisningsprincipper...71 Karaktergivning...72 Giersings Realskoles Fælleslegat...74 Kombineret elev-forsikring...74 Elevlister for skoleåret 2012/ Skoleskemaer Feriekalender Indmeldelse Vedtægter Hvor går eleverne hen? Skolefritidsordningen...89 Fagenes timetal...89 Skolepenge...89 Tilsynsplan...89 Om 10. klasse...89 Her finder du vej til Giersings Realskole...90 ÅRSSKRIFT

3 Giersings Realskole er oprettet d. 5. april 1866 og er fra d. 1. august 1961 en selv ejende institution, hvis bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen Læge Eva Holtved, formand Arkitekt Søren Vestergaard, næstformand Afd. leder Jacob Mortensen Revisor Line Hedam Advokat Klaus Tolstrup Skolen har valgt at bruge selvevaluering efter gældende regler. Skolens adresse: Nonnebakken 7, 5000 Odense C Skolens telefon: Skolefritidsordning: Hjemmeside: Redaktion på Årsskrift : Ansvarshavende: Skoleleder Poul H. Pedersen & viceskoleleder Ole Wichmann Arbejdende redaktør: Overlærer Gorm Gaarde Tak til alle der har bidraget med artikler og fotos Lay-out og tryk: one2one.dk Bagsidefoto+personale- og elevfotos: Gauss Foto Skoleleder: Poul H. Pedersen Viceskoleleder: Ole Wichmann Sekretær: Mia Kærsner SFO-leder: Per K. Frederiksen SFO-souschef: Jesper Junker Pedel: Thomas K. Kristensen Regnskabsfører: Chalotte Duelund Pedel: Thomas Mc Donnell 4 GIERSINGS REALSKOLE

4 GIERSINGS REALSKOLE ÅRSSKRIFT

5 Om Giersings Realskole Giersings Realskole er en selvejende institution, der modtager elever fra børnehaveklasse til og med 10.klasse. I henhold til gældende lov om friskoler og private grundskoler hører Giersings Realskole til sidstnævnte gruppe, og i henhold til samme lov er der meddelt skolelederen ret til at afholde de for Folkeskolen gældende prøver. Undervisningsplanen er tilrettelagt med henblik på, at eleverne skal kunne afslutte deres skolegang med disse prøver, idet vi anser det for værdifuldt, at der er et fast mål at stræbe imod. I øvrigt skal skolen i henhold til lovgivningen give en undervisning, der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. Vi anser det for en væsentlig og essentiel opgave at formidle værdifulde og relevante kundskaber på et højt fagligt niveau i alle fag til vores elever. I undervisningen bliver der lagt vægt på, at eleverne stifter bekendtskab med og lærer at værdsætte vort lands traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønster. Giersings Realskole arbejder ikke ud fra noget bestemt politisk eller religiøst grundsyn. 6 GIERSINGS REALSKOLE

6 Det er endvidere vort mål, at den enkelte elev udvikler en selvstændig personlighed, som forstår værdien af at samarbejde med andre, og som i sine handlinger viser hensyn og respekt for andre kulturer og mennesker. Skolen tilstræber, at den tryghed, som er en nødvendig forudsætning for den enkeltes velbefindende, trivsel og læring, er til stede. Med Giersings Realskoles tydelige rammer er der mulighed for at følge og tage hensyn til den enkelte elevs udvikling. I tæt samarbejde med hjemmet tilstræber skolen at tilrettelægge undervisningen, så den understøtter og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau. Skolen forventer, at eleven altid fokuseret forsøger at løse sine arbejdsopgaver på bedst mulige måde. Gennem forældremøder, skole/hjemsamtaler, standpunktsbedømmelser og skolens intranet holdes forældrene underrettet om elevens skolemæssige situation. I det kommende skoleår er der 2 klasser på hvert af flg. klassetrin: Børnehaveklasse, 1.-7.kl. - og 3 spor på klassetrin. Fordelingen af de enkelte fag fremgår af siden med fagenes timetal på skolens hjemmeside. Afgangsprøverne Efter 9. skoleår afsluttes der med FolkeskolensAfgangsprøve (FSA), der er fælles for alle elever. FSA-prøverne er delt i dels obligatoriske prøvefag og dels en række udtræksfag. Der udtrækkes et fag blandt de humanistiske fag og et fag blandt naturfagene til de enkelte klasser. Obligatoriske fag: Dansk skriftlig og mundtlig, engelsk mundtlig, matematik skriftlig og fysik/kemi mundtlig. Desuden kan der aflægges prøve i valgfagene fransk og hjemkundskab efter gældende retningslinjer. Efter 10. klasse afsluttes der med 10. klasse Prøven (FS10). Dansk m.m. Faget dansk har fået tilført et antal timer, således at klasselæreren har mulighed for at løse forskellige andre opgaver, som ikke indgår i den almindelige timeplan, f.eks. færdselslære, orientering om rus- og nydelsesmidler, seksualvejledning, forberedende arbejde til lejrskoler og erhvervspraktik. Engelsk Faget engelsk er obligatorisk fra 1. kl. Tysk Faget tysk er obligatorisk i kl. Optagelse i børnehaveklassen Børnehaveklasserne har 22 ugentlige timers undervisning. Ved optagelse i Børnehaveklassen følger Giersings Realskole de kriterier, der fra UVM er meldt ud: Undervisningspligten i Danmark indtræder i august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Skolefritidsordning (Sfo) Elever i bh.kl. til 3.kl. tilbydes ophold i skolens fritidsordning før og efter skoletid. Takster og åbningstider er beskrevet på skolens hjemmeside. Det skal dog bemærkes, at der er ferielukket i 3 uger i juli samt dagene mellem jul og nytår. Humanistiske udtræksfag: Engelsk skriftlig, tysk skriftlig og mundtlig, historie mundtlig, samfundsfag mundtlig og kristendom mundtlig. Naturfag til udtræk: Biologi skriftlig, geografi skriftlig (online) og matematik mundtlig. ÅRSSKRIFT

7 En byskole i udvikling En byskole som Giersings Realskole vil altid være udfordret på pladsen og de begrænsede muligheder for udvidelse. Gennem de sidste årtier er skolen ekspanderet. Den lille skolefritidsordning voksede sig stor og fik sit eget hus på Nonnebakken, hvor legepladsen blev gennemgribende renoveret i foråret 2012, ikke alene til glæde for SFO ens børn, men også givende mere plads til de lidt større børn i skolegården i hverdagen. Derefter udbyggedes skolen med den bygning, som nu huser torvet og biblioteket. Indkøbet og moderniseringen af Det hvide hus i Allégade, hvor skolekøkkenet stod klar ved skolestart august 2012 har givet et indbydende og tidssvarende skolekøkken, som bruges flittigt og har frigivet den fornødne plads i det oprindelige hus til oprettelse af nye klasser. Det har i mange år været et stort ønske at kunne erhverve Gildehuset i Allégade, hvor vi i en årrække har lejet os ind i nogle mindre lokaler og lejet parkeringspladser. Gilderne har nu besluttet at afhænde bygningen til Giersings Realskole med virkning fra sommeren 2013, hvor renovering kan påbegyndes. 8 GIERSINGS REALSKOLE

8 Planen er bl.a. at skabe et 10.klasse-center og dermed både højne kvaliteten af skolegangen for 10.klasserne og skaffe mere plads til eleverne i huset på Nonnebakken. Fra efteråret 2013 vil Giersings Realskole således råde over 4 smukke, velistandsatte og rummelige bygninger med plads til læring og kreativitet for alle, både elever og lærere. Skolen skabes af elever og personale i fællesskab, men der er ingen tvivl om, at kvaliteten højnes af gode og tidssvarende fysiske rammer. For øjeblikket er der megen offentlig debat om skolen: Overenskomster, arbejdstilrettelæggelse, skolens fremtid, helheds-/heldagsskole eller ej og fremtidig uddannelse af lærere blandes sammen i en uforståelig pærevælling, men det er vigtigt at skille tingene ad. Hvad angår overenskomster og arbejdstider er det nu således, at ledelsen har fuld råderet over lærernes arbejdstid. På Giersings Realskole lever lærerne allerede nu op til gældende krav og skaber spændende, inspirerende og kreative rammer for vore børns skolegang. Der skabes rum for sang og musik for de større klasser, laves udenlandsk mad og arrangeres rejser i sprogtimerne, professionelle aviser i emneugerne, internationale kontakter i Comeniusprojektet osv osv. Rækken er lang. Ledelsens større deltagelse i arbejdstilrettelæggelsen vil blot sikre, at alle også fremover vil have tid, kræfter og mulighed for at levere den bedste undervisning. Helheds-/heldagsskolen kan være interessant at drøfte, men er på ingen måde på tegnebrættet på Giersings Realskole, og hvad angår fremtidens læreruddannelse, har vi allerede nu på Giersings Realskole særdeles veluddannede lærere, som vedvarende videreuddannes, og vi kan kun være interesserede i, at læreruddannelsen opgraderes både uddannelsesmæssigt og statusmæssigt, så vi kan sikre fremtidens børn en god og tidssvarende uddannelse. Jeg ser ingen grund til bekymring for Giersings Realskoles fremtid tværtimod vi har både økonomien, pladsen og kræfterne til fortsat skoledrift på højt fagligt og menneskeligt niveau. Af bestyrelsesformand Eva Holtved ÅRSSKRIFT

9 HVAD ER VIGTIGT? Hvad er vigtigt i samarbejdet mellem voksne og børn mellem voksne og voksne og mellem børn og børn. Det kan siges ganske enkelt og kort. Det handler om respekt, ligeværd, troværdighed, humor, tryghed og engagement. Repræsenterende skolens værdier, som enkelt kan udtrykkes på følgende måde: Pas godt på hinanden Pas godt på skolen Alle vores elever på Giersings Realskole kender de to regler, og de forstår også betydningen af dem. Det er jo fantastisk. Giersings Realskole er helt klart en værdibaseret skole, hvor vi arbejder i tillid, professionelt og engageret med eleverne. Det gælder alle medarbejdere lærerne, pædagogerne, pedellerne og administrativt personale. En værdibaseret skoleform som Giersings Realskole er/betyder, at forældrekredsen kender skolens forventninger, og vi kender forældrenes forventninger. Det at kunne afstemme gensidige forventninger gør helt klart en forskel, som vi kan mærke i dagligdagen. Alle politiske partier i Danmark anerkender betydningen og vigtigheden af, at Danmark har værdibaserede skoler, og derfor er vi trods diverse diskussioner og koblingsprocenter ikke truet på vores eksistens. Det er jo dejligt, men vi skal være klar i forhold til de centrale politiske tiltag. Derfor er det vigtigt for skolens bestyrelse og ledelse hele tiden at være opmærksom, så skolen kan agere på fremadrettede politiske ændringer og tiltag, dels de statslige og dels de kommunale politiske beslutninger. Det er helt særligt for Danmark, at de frie skoler er en del af det danske samfund. Konkurrencen med andre frie skoler og folkeskolen kvalificerer os som en fri skole. Den danske folkeskole udgør sammen med de frie skoler grundskolen i Danmark. Den loyalitet, som jeg møder fra bestyrelsen og fra jer forældre, betyder i alt sin enkelthed, at jeg som skoleleder for Giersings Realskole kan fokusere på elevernes læring og trivsel sammen med medarbejderne. Loyalitet og tillid betyder også, at de forventninger vi har til jer - og jeres forventninger til os - kvalificerer elevernes opfattelse af skolen som et godt sted at være. Vi kan aldrig blive bedre, end hvad I siger om os derhjemme. Hvordan skal en tillidsfuld elev agere, hvis forældre og lærere taler forbi hinanden i deres forventninger? Det har jeg sagt før. Forbedringer Vi har hele tiden fokus på at forbedre det fysiske miljø, det være sig bygninger, klasselokaler, faglokaler, legepladser, de mange forskellige undervisningsmaterialer, og hvad der ellers har betydning for et godt undervisningsmiljø. Derudover arbejder vi hele tiden med pædagogiske tiltag og især pædagogisk udvikling. Pædagogisk er lærerne meget up front, og vi er hele tiden meget opmærksomme på pædagogisk udvikling i alle skolens fag. Vi samarbejder og udvikler hele tiden nye tiltag og sætter nye mål for vores undervisning. Det kræver, at lærerne fra tid til anden skal efteruddannes og på opfølgningskurser. Min opgave er at finde midlerne til efteruddannelse og kurser under hensyntagen til den tid, der bruges til det, og hvordan det kan passes ind i forhold til eleverne og skolens hverdag i almindelighed. 10 GIERSINGS REALSKOLE

10 Hvad er det så, vi arbejder med nu - og i den nærmeste fremtid? Vi har fra august 2012 fået et nyt hjemkundskabslokale - og 0. A et nyt og meget tidssvarende klasselokale. Derudover har vi renoveret den øverste gang i den ældste bygning og et par klasselokaler foruden al det almindelige vedligehold. Skolen har valgt at købe Allegade 61, som vi overtager den 1. juni Et hus med mange muligheder, og helt særligt et hus, som vi vil bruge til vores 10. klasse elever. Vores Innovationslinje i 10. klasse har været med til at komme med diverse bud på indretning og anvendelse. Det var spændende at se elevernes engagement, når de fik lov til at være med. Planen er, at de nye 10. klasser flytter ind til august Det glæder alle sig til. Der vil sikkert være forældre og elever, som tænker, at så skal vi vel også have en klasse mere, men det er ikke tilfældet. De lokaler, der bliver ledige på skolen, vil vi bruge til forskellige pædagogiske formål, som forhåbentligt kan give nye muligheder i forbindelse med forskellige læringsstrategier. Engelsk i 1. og 2. klasse fra august 2013 Vi har besluttet at sætte engelsk på skemaet med 1 ugentlig lektion i vores kommende 1. klasser og 2 lektioner i vores kommende 2. klasser. Pt. arbejder vi med at finde ud af, hvordan vi bedst metodisk og didaktisk griber undervisningen an i 1. og 2. klasse. Næste skoleår har vi valgt at fokusere på selvevaluering Skolens elever bliver fortløbende evalueret dels via tests i de forskellige fag, og dels via tests, der er tilegnet de enkelte undervisningsforløb. Skolen har valgt, at eleverne bliver fagligt og socialt evalueret skriftligt to gange pr. år. Bl.a. benyttes test tilegnet de forskellige fag i tæt samarbejde med skolens støttecenter i indskolingen, de nationale test mv. Det er et område, som skolen fortsat fokuserer meget på gennem systematiske evalueringsmetoder for at afdække den enkelte elevs svage og stærke sider. Alle klasser evaluerer desuden elevernes trivsel via systematiske undersøgelser (klassetrivsel.dk). Det gør det muligt for lærerne og skolen at handle på manglende trivsel hos enkelte elever eller grupper af elever, og altid i et tæt samarbejde med forældrene. Kan vi på en eller anden vis også evaluere læring og undervisning? Skolen skal hvert år sende et udførligt regnskab til UVM, som dokumentation for skolens drift og fremtid. Det er velkendt, at sådan er det. Økonomisk evaluering. UVM giver desuden mulighed for at evaluere læring og undervisning Vi har valgt at gå i gang med selvevaluering, som UVM giver mulighed for. Det er en evaluering, som stiller mange forskellige krav til skolens lærere og pædagoger. Det betyder, at lærernes egen praksis skal evalueres, og inden for tre år skal hele skolen være evalueret. Vi har på skolen valgt, at 1. år vil vi fokusere på indskoling, støttecenter og sfo en, 2. år mellemtrinnet og 3. år udskoling og 10. klasse. ÅRSSKRIFT

11 Det er en meget stor opgave, som kræver både indsigt, tid og konsulentbistand. På vores pædagogiske weekend den marts har vi bl.a. arbejdet med evaluering med bistand fra evalueringsinstituttet Cebra (Center for Evaluering i Praksis). Det har eksisteret siden CEPRA arbejder med evaluering af læreprocesser både inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige område. CEPRA løser tillige en række konsulentopgaver for stat, kommuner, organisationer og institutioner og udbyder undervisning i evalueringsfaglighed samt opbyggelse af evalueringskapacitet. Det er vigtigt at understrege, at vi med læring og undervisning ved selvevaluering nu skal have UVM som tilsynsførende. Det er spændende, og jeg er helt sikker på, at det vil gavne skolens elever og os selv ved denne evalueringsform. Det betyder desværre, at vi må sige farvel til Anne Reiter, som har været vores tilsynsførende i mange år. Anne har udført et fantastisk arbejde og altid været klar med god hjælp og sparring, hvis der har været brug for det. Det har der været flere gange. Anne kunne desværre ikke certificeres på grund af Annes faglige og uddannelsesmæssige baggrund. Anne er stadigvæk skolens præst på alle niveauer, selvom vi får sat gang i projektet selvevaluering. Det vigtigste for skolen er dog stadigvæk den engagerede, autentiske, tydelige lærer - viser al forskning. Det giver engagerede elever. Derudover vil vi gerne facilitere og kvalificere vores arbejde, så derfor selvevaluering. Kommunikation Hvert år udsender vi årsskriftet, hvor vi i ord og billeder fortæller, hvordan skoleåret har været og fokuserer på nogle af begivenhederne. Årsskriftet modtages af alle skolens elever og forældre, og jeg er meget stolt af vores årsskrift. Det håber jeg forældrekredsen er enig med mig i. Vi har lyttet til et ønske fra forældrekredsen mht. orientering hjem via bl.a. månedsbreve, hvilket skolens lærere nu sender hjem til jer. Der er forskel på behovet på de forskellige klassetrin, så vi arbejder fortsat med at tilpasse behovet bedst muligt. I det daglige har skolen en god dialog med elever og forældre via vores intra, som er skolens kommunikationsplatform. Flere gange i løbet af et skoleår kommunikerer vi til 12 GIERSINGS REALSKOLE

12 forældrene via: Nyt fra kontoret. Desværre oplever vi ind imellem, at ikke alle forældre orienterer sig rettidigt, men det bliver fortsat bedre. Lærerne bruger intra til mange forskellige beskeder, breve mv. til forældrene, og heldigvis kan vi se, at næsten alle forældre bruger og er meget tilfredse med vores kommunikation. Husk at tjekke forældreintra for nyheder og beskeder. Udvidelse af skolen med en ekstra klasse i dette skoleår De sidste års globale krise har lært os alle sammen, at der ikke er noget, man kan tage for givet. Mange virksomheder er lukket, boligmarkedet er nærmest gået i stå, kommuner og staten sparer og lukker institutioner herunder også skoler. Mange har mistet deres job osv. at imødekomme de mange økonomiske udfordringer, der har været og fortsat vil komme. Skolens vigtigste samarbejdspartner er jer forældre!! Uden jeres opbakning, støtte og tillid ville det være umuligt at styre skolen. Jeg retter hermed en stor tak til jer forældre for samarbejdet. Sammen med jer opstår der gode samarbejdscirkler, hvor jeres støtte giver glæde i hverdagens arbejde med børnene. En stor tak til skolens samlede personale, der hver især yder en fantastisk indsats. Det er også vigtigt for mig at understrege den kæmpe indsats, støtte og sparring som skolens bestyrelse viser i alle tænkelige forhold. Tak for jeres indsats for skolen. Tak for et fantastisk og berigende samarbejde. Det er heldigvis ikke tilfældet på Giersings Realskole. Vi valgte derimod at udvide vores skole med et ekstra spor i 8. klasse. Det er en fantastisk oplevelse at være i stand til at udvide Giersings Realskole. Dog mener jeg så også i den forbindelse, at skolen nu har den størrelse, der skal til for God sommer. Poul Haahr Pedersen Skoleleder ÅRSSKRIFT

13 Årets gang i Bakkehuset 14 GIERSINGS REALSKOLE

14 Sidste koloni på Ærø 2012 blev året, hvor vi måtte sige endeligt farvel til vores udvekslings-institution i Ærøskøbing. Vi var blevet varskoet med lukningen af Skibet, som fritidsklubben hed, allerede i 2011, men alligevel var det med tunge hjerter, at vi påbegyndte bestillingen af færgebilletter for sidste gang. Det var som om, at Ærø var bekendt med vores tungsind. Det var som om, at den endelige afsked skulle være noget helt særligt. Vi havde en klar følelse af, at Ærø og Ærøskøbing af samme grund viste sig fra sin allerbedste side. 4 dage med høj sol, byvandring, is i vafler, skumfiduser på bål, minigolf, soppeture i vandet og munter leben på teltpladsen. Vi ønsker Ærø held og lykke fremover og håber at vende tilbage en anden gang. Skolestart Hos langt de fleste af os fremstår erindringerne om vores skoletid, som en svag ujævn kontur. Et lettere tåget landskab. En dag står dog mejslet ind i hukommelsen for stedse. Den første skoledag. De fleste af os vil relativt ubesværet være i stand til at memorere, hvad tøj vi havde på, hvordan vejret var, og hvem vi mere eller mindre modvilligt blev placeret ved siden af. Det er derfor altid med bankende hjerter og udpræget præstationsangst, at vi tager imod et nyt kuld af nye børn og forældre. Vi ved som sagt, at dagen uanfægtet vind og vejr vil blive lagret for evigt, så vi tilstræber altid, at vores del af dagen lagres i skuffen med gode minder. De fleste af børnene kommer fra daginstitutioner, hvor de i længere tid har været kategoriseret som værende de store. Pludselig befinder de sig i et inferno af digitale forevigelser og føler sig ganske små i mødet med alt det nye. Det er ofte her, at vi forældre med våde øjne begynder at tvivle lidt på projekt skolestart. Midt i duften af nye tornystre og Disney-dekorerede penalhuse, rammes vi pludselig af angst! Var det alligevel lidt for tidligt. Vil børnene overhovedet være i stand til at klare dette skelsættende paradigmeskifte. Svaret er et rungende ja! Børn er utroligt omstillingsparate, og den angst, der måtte herske i vores hjerter, viser sig ofte at være ganske ubegrundet. Modsat vi voksne er børn udstyret med en naturlig og fordomsfri nysgerrighed for det ukendte. Børn søger muligheder i det nye og trives i det. ÅRSSKRIFT

15 2012 blev ingen undtagelse. 44 nye børn havde næsten alle benyttet sig af muligheden for at besøge SFO inden skolestart. På den måde var Bakkehuset, som institution, blevet afmystificeret, og børnene kunne udelukkende koncentrere sig om skolestarten. Forsinket markedsdag Grundet særdeles foruroligende vejrprognoser blev Markedsdagen, der normalt bliver afviklet i juni måned, aflyst og flyttet til september. Til gengæld kunne vi tilbyde fest og ramasjang for alle de nye 0.klasser samt de 4.klasser, der skulle ha været med før sommerferien. Til tonerne af Tænk på det bedste du ved kunne børn og forældre spadsere igennem Londons gader. Nyde duftene fra popcornene og de varme pølser. De modige kunne fiske efter hajer eller bevæge sig frygtløs rundt på ønskeøen. Forsvarligt faldunderlag gjorde det muligt at gå planken ud på sørøverskibet eller udfordre selveste Kaptajn Klo til fægtekamp. Alle de skønne indtryk kunne skylles ned med sodavand, Slush Ice eller øl fra fad. Halloween Primært anført af den yngre del af personalegruppen, lykkedes det endnu en gang at transformere det ellers så jovialt udseende Bakkehus om til et uhyggens palads. Formålet med denne ny adopterede keltiske tradition er ene og alene at skræmme livet af alt og alle. I år var det 3. klasserne, der stod for skud, og vurderet efter skrål og skrig blev missionen efter sigende fuldført. Vand i kælderen En fredag i november sprang der et vandrør i kælderen i Bakkehuset. Tre affugtere kæmpede heroisk i døgndrift, men kunne ikke forhindre om sig gribende skader i store dele af kælderen. Værst gik det ud over det lokale, der normalt huser 2. klasserne og personalestuen. Pludselig stod vi med et betragtelig pladsproblem. Hvor skulle 2. klasserne nu være henne? Første indskydelse var at placere dem i deres normale klasser på skolen, men efter lidt voteren i personalegruppen blev vi enige om, at den bedste løsning nok var at sende 0. klasserne på skolen i stedet for. Skolens børnehaveklasser indeholder beskæftigelsesmaterialer, spil og legetøj, der altsammen henvender sig til lige præcis denne aldersgruppe. Vi havde dog håbet, at denne provisoriske opmagasinering ville blive af kortere varighed. Desværre tog det næsten 7 uger, inden vi kunne byde 0. klasserne tilbage igen. Nu er kælderen dog klar igen med nyrenoverede lokaler, så Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Film med 2. klasse Traditionen foreskriver, at Bakkehuset er vært ved et lille julearrangement bygget op omkring en teaterforestilling fremført af eleverne fra 2. kl. Personalet har ved flere lejligheder diskuteret for og imod dette teater. Det er indiskutabelt, at børnene nyder opmærksomheden omkring afviklingen, men hvordan er selve processen. Vi har tidligere oplevet, at børnene ikke var så begejstrede for at skulle øve replikker. Vi oplevede ofte følelsesladede diskussioner om antallet af replikker etc. Summen af ovenstående betød, at vi ændrede lidt i konceptet i I stedet for teater med sceneskræk og husken udenad-forpligtigelser, valgte vi at lave en masse forskellige film med børnene. Nyhedsudsendelser, reklamer, sjov og musik. Kort sagt alle de ingredienser, der tages i anvendelse i forbindelse med en god TV-aften. Ved at filme er det muligt at være lidt mere impulsiv og spontan. Samtidig har vi konstant overblik over de enkelte børns minutes of fame. 16 GIERSINGS REALSKOLE

16 Den store kunst efterfølgende viste sig at være redigeringsfasen, hvor det hele skulle klippes ned til ca. 50 minutter. Bedsteforældredag midt i en lockout-tid Den tiltagende konflikt mellem DLF og KL kulminerede som bekendt 1. april i en lockout af lærerne. Midt i denne uvante situation, og trods et noget reduceret fremmøde i de fire uger lockouten varede, lykkedes det os at afvikle vores Bedsteforældredag. Der har været flere bevæggrunde for etableringen af denne Bedsteforældredag. Den vigtigste har været at give børnene mulighed for at delagtiggøre bedsteforældre og andre familiemedlemmer i den hverdag, som hersker her i Bakkehuset. En anden - og ikke uvæsentlig grund er, at vi i 2010 indgik et samarbejde med Børnefonden, hvor vi forpligtede os til årligt at donere ca kr. til Ameyo Dada Soedji i Togo. Endnu en gang blev vi begavet med mange flotte, velsmagende og fantasifulde kager, der sammen med salg af kaffe og te var medvirkende til, at vi kunne generere et overskud på hele 2850,- kr. Særdeles flot i betragtning af omstændighederne med lockout og hermed reduceret fremmøde. Tak til alle der mødte op og gjorde denne dag til noget særligt. Ombygninger og renoveringer I forbindelse med lockouten kunne vi benytte det reducerede fremmøde til at færdiggøre nogle hængepartier i Bakkehuset. I skrivende stund er der blevet malet i Hall en. Der er blevet etableret en dør til kontoret direkte fra Hall en, samtidig med at døren til kontoret fra 0. klasserummet er blevet blændet. I løbet af sommerferien vil resten af stueetagen blive malet, og der er indkøbt helt nye bænke, borde, reoler, blomster, lamper etc. til 0. klasselokalet og mellemgangen. Vi glæder os til at byde de nye 0. klasser velkommen i helt nye friske omgivelser. Afrunding Det var en kort gennemgang af nogle af de større arrangementer i Bakkehuset 2012/13. Det er dog vigtigt at pointere, at vores største opgave, som ansatte i Bakkehuset, er at give alle børn en god og tryg hverdag med mange, gode og varierede tilbud. Personaleændringer Farvel til Michael Birk Nielsen efter 11 års ansættelse. Mette Damsgaard efter 8 års ansættelse. Jobtræning Gisela Ngo Nouck. 5. november 2012 til 1.august Studerende i skoleåret 2012/2013 Lønnet praktik Dan Klarskov 1.august 2012 til 31. januar Maja Dyreborg 1.februar til 31.juli Øvelsespraktik Carina Nørskov 22. oktober januar Mikkel Guldberg 18. marts juni Tak Stor tak til alle de forældre og bedsteforældre, der bakker op om vores arrangementer, støtter os i vores dagligdag, bager kager til diverse, kommer med ris/ros og konstruktive inputs. Særlig stor tak til Henrik Thuge (Elias 0.A) og Tinna Kruse (Julie 2.A), der hjalp med at passe børn i Bakkehuset i forbindelse med vores pædagogiske weekend. Tak for et helt igennem godt samarbejde og rigtig god sommer. Af SFO-leder Per K. Frederiksen ÅRSSKRIFT

17 Planken ud - en musical bliver til Musical-processen Musical-tiden og lektionerne har været noget af det sjoveste, vi har prøvet på Giersings Realskole. Udover, at vi har lært parallelklasserne meget bedre at kende, har vi også udviklet os personligt. Fx. under forløbet skulle vi tale meget højt oppe fra scenen, og det har nu gjort, at nogle af de personer, der før talte meget lavt, nu taler lidt højere i hverdagen. Vi har også haft nogle spændende personer på besøg bl.a. Tina Kruse, som er skuespiller. I starten af forløbet var det så simpelt som små teamwork-opgaver med at sende en puls rundt ved hjælp af fødderne eller benene. Senere skulle vi alene gå op foran alle andre og præsentere os selv med vores navn, og hvor vi bor. Det er overraskende svært at stå stille uden at have hænderne i lommen eller klø sig i håret etc. Der blev arbejdet hårdt med alle. Både som en helhed, men også individuelt. Det var fedt, at der var tid til alle, så folk kunne nå deres fulde potentiale indenfor, hvad de lavede. Nu, når det er forbi, savner alle tiden med musical - og at være så meget sammen. Vi var jo en hel klasse, kan man sige - og ikke mindst en stor familie! Af Aksel Kempf 18 GIERSINGS REALSKOLE

18 Uge 6 Musical-ugen Uge seks var meget speciel for hele 6. årgang. Det var en rigtig hyggelig uge, men også en hård en af slagsen. Det var fedt, at vi kun skulle tænke og fokusere på musical - og intet andet. Det var også rigtig sjovt at være med til at bygge noget af scenen. Noget andet, der var rigtig sjovt og specielt ved ugen, var også, at vi skulle i skole fra kl lørdag og søndag før forestillings-ugen. Meget af hverdags-ugen gik også med at øve replikker og scener rigtig mange gange - om og om igen. Vi gik alle sammen og ventede på forestillingerne, som hele tiden kom tættere og tættere på. Det var rigtig fedt med den afslappede stemning og rutine. De første og sidste gange vi øvede hele musicalen igennem, var det forståeligt nok meget mere hektisk. Det var til gengæld rigtig trist, da det var slut. For selvom vi ville se dem alle sammen igen i den normale skolegang, ville det aldrig blive det samme. Ugen gjorde også, at vi fik et meget tættere forhold til parallelklassen. Det var super at få nogle nye venner, selvom vi godt kendte dem i forvejen. Alt i alt en super fed uge med et godt projekt bag sig. Af Teodor Büchert & Sigurd Kempf ÅRSSKRIFT

19 20 GIERSINGS REALSKOLE

20 Rom & 9.a - uden lærere Rom er en by med masser af historie, flot arkitektur, godt vejr og lækre is. Rom er også kendt for deres pizza og pastaretter, hvilket vi nød godt af! Men det var dog tæt på, at vi ikke kom afsted på grund af lockouten. Heldigvis fik vi lov til at tage afsted med 3 forældre. Mandag morgen kl ved Odense Banegård startede rejsen, og vi var alle meget spændte på at se den fantastiske by. Vi landede i Rom om eftermiddagen til solskinsvejr. Vi erfarede hurtigt, at trafikken i Rom er meget kaotisk, som fodgænger skulle man ikke vente på at bilerne stoppede for en, men bare gå over vejen. Vi gik senere på dagen en tur rundt i området omkring vores hotel, som lå tæt på hovedbanegården Termini. Tirsdagen brugte vi på at se en masse, bl.a. Trevifontænen, Pantheon og Piazza Navona. Vi så også Den Spanske Trappe, hvor en del gadesælgere og tiggere holder til. I forlængelse af Den Spanske Trappe ligger Corso en, som er hovedgaden i Rom og et paradis for dem, som elsker at shoppe. Vi besøgte gaden og de mange butikker flere gange i løbet af ugen. Om onsdagen tog vi metroen rundt til de seværdigheder, som vi skulle se. Deriblandt var Vatikanstaten og Engelsborg. Da vi var i Vatikanet, så vi Peterskirken, som er en af verdens største kirker. Halvdelen af klassen benyttede sig af muligheden for at komme op i toppen af Peterskirken gennem snævre gange og 500 trappetrin. Torsdag var vi inde i Forum Romanum, som engang var den centrale plads i antikkens Rom, men i dag er der kun ruiner tilbage. Efter frokost gik turen videre til Colosseum, som ligger 100 m fra Forum Romanum. Colosseum er et sted, som de fleste tænker på, når man snakker om Rom. Masser af gladiatorkampe blev udkæmpet, mens hujende tilskuere så på. Fredag morgen pakkede vi vores ting sammen, hvorefter vi gik turen til Katakomberne. Katakomberne er gamle underjordiske gravsteder, der ligger lidt uden for Rom. Da vi havde set Katakomberne, fik vi tid til at gøre, hvad vi havde lyst til. Nogle tog på Corso en, mens andre slog sig ned på en café. Efter en fælles aftensmad gik turen til Danmark. Ciao Roma! Af Kristine Hjerrild Neldeborg og Rikke Bolding Jepsen ÅRSSKRIFT

N G. Årsskrift 2006-2007

N G. Årsskrift 2006-2007 G IE R SI N G Årsskrift 2006-2007 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole............................. 6 Skolebestyrelsesformand Eva Holtved om året der

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk

Årsskrift. www.idraetsefterskolen.dk Årsskrift 2010 www.idraetsefterskolen.dk Indholdsfortegnelse Forord Tomas Terp Så er det igen på sin plads at få samlet gode oplevelser i skolens årsskrift. dagen før sidste skoledag 2010. Så mon ikke

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

juni/juli 2014 24. årgang nr.

juni/juli 2014 24. årgang nr. guiden3 juni/juli 2014 24. årgang nr. ANNISSE MÅRUM I dette nummer: Indhold 30+44 Kaffeklubben Sommerkoncerter 8.C i Paris 41 Generalforsamling i AiF Lejrskoler...side 16, 18 og 26 18...side 60 Silg og

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2011 Årsskrift 2011 Thyland Idrætsefterskole 2011....................................... 5 Kære læsere........................................................ 6 Det

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole

Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan Nørre Åby Efterskole Indholdsplan 2012-13... 4 Nørre Åby Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens regler... 6 Turliste... 6 Artikler supplerende beskrivelse af værdigrundlag... 6 Mærk suset

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

D I A L O G. Årsskrift 2008

D I A L O G. Årsskrift 2008 O Årsskrift 2008 Kære forældre og elever... Himlen er blå, og solen skinner på børnene, der leger i skolegården - skoleåret 2007 / 2008 er ved at være slut og sommerferien vinker forude. Sidste skoledag

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne. SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S. 4 10. klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

FRITRAV Skoleblad for Den fri Hestehaveskole Nr. 3 2010

FRITRAV Skoleblad for Den fri Hestehaveskole Nr. 3 2010 Nr. 3 2010 Fritrav er skoleblad for Den fri Hestehaveskole Langelinie 40 Sjelle - Skjørring 8464 Galten Tlf.: 8695 4105 Skoleleder Vibeke Helms Formand for skolebestyrelsen Jane Pors Olesen Fritrav udkommer

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009

NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009 NIELS STEENSENS GYMNASIUM 2008-2009 Indhold Omslagsbillede: Skolens elever stillede op til fotografering i skolegården en forårsdag. Alle skolens klasser har hver deres side i bogen. Den første, 6.a og

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG ELEVSKRIFT NR. 1-2007 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG ELEVSKRIFT NR. 1-2007 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG ELEVSKRIFT NR. 1-2007 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Indholdfortegnelse E F T E R Å R 2 2 0 0 6 Formandsord forår 2007............... 4 Måles, vejes og puttes i kasser Forstanders

Læs mere

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Granhøjens beboermagasin December/januar 2011/2012 Løssalg 10 kr. Kendte ansigter på Granhøjen Jeg har lært at acceptere mig selv McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Kursusrække for beskæftigelsesmedarbejdere

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09.

Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Velkommen til Hadbjerg skoles Skoleblad for skoleåret 2008-09. Det er nu over 30 år siden at skolens første skoleblad udkom. Siden dengang er skolebladet udkommet hvert eneste år. Indhold Side I starten

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 MÅRSLET-bladet JULI / AUGUST 2013 1 Juli / August 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet JULl / AUGUST 2013 E-mail

Læs mere