Imitation Sport og socialitet Sportsudøvelse som kontrast Kritiske refleksioner over

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4.3.3. Imitation...66 4.4. Sport og socialitet...68 4.4.1. Sportsudøvelse som kontrast...68 4.4.2. Kritiske refleksioner over"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion det er jo fordi det er en uvirkelig verden det her Problemfelt: Fængselslivets ambivalens Det analytiske felt: Den meningsfulde indhegning Det teoretiske felt: Fængslet som forskningsobjekt Fængselssocialitet som analytisk objekt Fænomenologi som teori og metode Specialets opbygning Metodernes dialog med feltet Jyderup Statsfængsel Formel og uformel adgang Positionering At tage feltet på sig Legitimitet Det polariserede rum Interviewets forudsætninger Indgreb eller overgreb. Etiske overvejelser Opsamling Fængslets tider Optakt Kapitlets teoretiske manøvrer Kapitlets struktur Ventetid Det bureaukratiske system Underkendelse af fangernes tid Det sociale rums uforudsigelighed Ubevidst opmærksomhed Midlertidighed Sociale relationer og positioner Sladder som socialt navigationsredskab Den sociales verdens taget for givethed Mekanisk tid Den tomme tid Mutual tuning in Opsamling Fængslets rum Optakt Kapitlets teoretiske manøvrer Kapitlets struktur Omgivelserne som aktør Tranghed Trængsel Social nærighed og immunitet Hjem og hverdagspraksisser Indretning og individualitet Forskel på hjem og hjem-ligt!...64

3 Imitation Sport og socialitet Sportsudøvelse som kontrast Kritiske refleksioner over socialitetsbegrebet Fængslets kategorisering Optakt Kapitlets teoretiske manøvrer Kapitlets struktur Den kriminelle anden Kategorien kriminel Mistro og skepsis Kategorisering og social besmittelse Hverken kendt eller ukendt Social uafgjorthed Hilse-systemet Venskaber Tillid Langtidsfanger Fængslet som ikke-sted En bastard-udgave Illusionens kraft Specialets pointer Fængslets tider Fængslets rum Fængslets kategorisering Illusion som socialt grundvilkår Fængselslivets uvirkelighed Det umiddelbare paradoks Teoretiske perspektiver Litteraturliste...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 8. TAK...112

4 3 1. Introduktion 1.1. det er jo fordi det er en uvirkelig verden det her [D]et helt almindelige liv, som det leves og opfattes af folk selv, og som netop af den grund er helt almindeligt er udgangspunktet for antropologiens vidensprojekt, skriver antropolog Kirsten Hastrup (Hastrup 2003:9). Men feltarbejdet, som ligger til grund for dette speciale, er foregået på et sted og i en tid, hvor livet af folk selv opfattedes som alt andet end almindeligt. Faktisk opfattede størstedelen af mine informanter grundlæggende deres hverdagsliv som helt ualmindeligt, og de betegnede det bl.a. som pseudo-skabt, kunstigt opstillet, en pervers verden og frem for alt uvirkeligt. Men fordi livet på nogle måder levedes helt almindeligt, skete det imidlertid, at forestillingen om uvirkelighed blev glemt eller trængt i baggrunden: jamen folk glemmer nogen gange, at det her ikke er virkeligheden, og det gør jeg selv indimellem nogen gange bliver man nødt til lige at sige til sig selv: prøv lige at træde fire skridt tilbage og så lige tag det hele i perspektiv, og så: hvad er det egentlig talt lige, at du er i gang med? Fordi at man kører inde i den der hverdags trummerum, og det kører hurtigt nogen gange og du tænker ikke over, at det her faktisk kun er hvad skal man sige? Det er kun på lånt tid, og det er en meget, meget vigtig faktor Det her, det er på lånt tid, intet andet, og det glemmer man nogen gange i den hurtige hverdag, det godt kan være heroppe, så lever man sig ind i hverdagen heroppe og det er også fint nok, men du må bare aldrig nogensinde glemme, at det stadig er på lånt tid, det her, det er ikke noget du selv har valgt når dine tanker om den anden side, dvs. den rigtige virkelighed, de forsvinder, ligeså snart de begynder at svinde, så har du ikke været opmærksom. Mit feltarbejde foregik på Jyderup Statsfængsel et åbent fængsel på Vestsjælland i Danmark Problemfelt: Fængselslivets ambivalens Det ovenstående citat indfanger et centralt spændingsfelt i mit materiale om fangernes 1 liv på fængslet. Spændingsfeltet udspringer af den dikotomi, jeg antydede ovenfor, som beskriver 1 Gennem hele opgaven bruger jeg ordet fanger om indsatte. Dette er de indsattes egen måde at omtale sig selv, og da jeg ønsker at formidle en forståelse af hverdagslivet i fængslet, som privilegerer de indsattes erfaringer og perspektiv, har jeg valgt at fastholde denne indfødte betegnelse.

5 4 fangernes opfattelse af verden udenfor 2 (dvs. uden for fængslet) som den rigtige virkelighed og livet på 3 fængslet som uvirkeligt. Denne dikotomi konstituerer en erfaringsmæssig ambivalens, som består i at fangerne på den ene side opfatter livet på fængslet som en uvirkelig social verden, som de hverken interesserer sig for eller ønsker at engagere sig, og på den anden side oplever, at hverdagens trummerum, -de daglige gøremål, pligterne og samværet med andre fanger trænger sig på og fylder så meget, at de ikke kan undgå en vis indlevelse og involvering i fængslets sociale verden. Fysisk og social interaktion er således en konstant og uundgåelig del af fængselshverdagen, som indebærer at fangerne tvinges til at tilpasse sig, forholde sig og dermed rette deres opmærksomhed mod hinanden, dvs. de tvinges til at involverer sig. Men parallelt med en uvilje og modstand mod at engagere sig. At fangernes sociale interaktion og de sociale relationer de udvikler, grundlæggende er tvungne og uønskede, men samtidig også uundgåelige, konstituerer en ambivalens der præger fangernes sociale praksisser, og indebærer at den socialitet de udvikler får en helt særlig karakter. I dette speciale vil jeg udforske og analysere karakteren af denne særlige fangesocialitet og de processer, som påvirker og bidrager til udviklingen af den. Jeg vil sætte fokus på, hvordan den sociale interaktion formes og udfolder sig, og på beskaffenheden af fangernes sociale relationer. Og jeg vil undersøge, hvordan fangerne oplever, håndterer, og forholder sig til socialiteten. At fangerne ikke kun deltager i socialiteten, men også forholder sig til den, afspejles bl.a. i den refleksivitet, som forestillingen om fængselslivets uvirkelighed er udtryk for. Jeg har således skitseret et problemfelt, der er centreret omkring livet på et fængsel som en social verden, hvor der udvikles en særlig socialitet, der dels er påvirket af, at aktørerne deltager ufrivilligt, men samtidig ikke kan undgå at involvere sig, dels bærer præg af, at de 2 Jeg bruger bevidst udenfor i ét ord, som et forsøg på at indfange fangernes oplevelse af at være indespærret og dermed symbolsk indenfor. Det vil sige, at verden uden for ikke kun bliver uden for fængslet, men også i overført betydning udenfor i forhold til det liv, der leves på fængslet, som er indenfor. 3 For en refleksion over og begrundelse for at tale om livet på fængslet, frem for livet i fængslet, se note 49.

6 5 forholder sig aktivt og refleksivt til denne sociale verdens (u)virkelighed, og min ambition med dette speciale er derfor at besvare følgende spørgsmål: Hvilken karakter har den socialitet, som udvikles blandt fangerne på det åbne fængsel, og hvordan oplever, håndterer og forholder fangerne sig til denne? I forlængelse heraf diskuterer jeg begrebet socialitet og argumenterer for en definition, som indebærer at de involverede aktører forholder sig til hinanden, og derved er opmærksomme på (men ikke nødvendigvis interesserede) i hinanden Det analytiske felt: Den meningsfulde indhegning I bogen Ind i verden skriver Hastrup, at et analytisk felt konstitueres af andet og mere end det konkrete fysiske rum, og at antropologen i beskrivelsen af sit analytiske felt må argumentere for, at dette andet udgøres af et socialt fællesskab (Hastrup 2003:14). I løbet af feltarbejdet udfordrede informanterne nærmest dagligt min forestilling om, at feltet udgjorde et socialt fællesskab. For selvom fangerne deltog i og bidrog til udviklingen af socialitet var det ikke ensbetydende med, at de opfattede sig selv som en del af et fællesskab. De fleste udtrykte derimod ofte demonstrativt, at de hverken opfattede sig som eller ønskede at være del af et fællesskab. Dette fremgik især ved, at stort set alle fanger definerede sig selv som atypiske fanger. Et fænomen de også selv var opmærksomme på: hvis du hører, hvordan mange af dem de udtaler sig også omkring hinanden, så er det også altid der er alle dem der og så er der mig, og der er hul imellem, fordi ikke nogen ønsker at blive identificeret som en af fangerne, én af de kriminelle, én af de Fangerne beskriver således generelt sig selv som udenforstående i forhold til et fællesskab, som de forestiller sig udgøres af alle de andre typiske fanger, og mit felt kan derfor ikke siges at være konstitueret ved et bevidst og anerkendt socialt fællesskab. Men feltet skal stadig kunne afgrænses på en måde, som giver mening i den levede verden, det skal kunne gives en meningsfuld indhegning som Hastrup skriver (ibid.), og i mit felt reflekteres den analytisk meningsfulde indhegning i et konkret fysisk hegn. Hegnet omkring fængslets område indhegner dels en konkret fysisk lokalitet, men det indhegner samtidig mit

7 6 empiriske objekt fangernes hverdagsliv på Jyderup Statsfængsel. I den forstand giver det mening at tale om, at fangerne udgør et fællesskab, nemlig et erfaringsfællesskab (Vigh 2004:120). Så selvom den enkelte fange tydeligt og demonstrativt definerer sig selv udenfor et forestillet fangefællesskab, giver det stadig mening at definere den socialitet, fangerne udvikler og deltager i, som analytisk objekt og at underlægge det en antropologisk analyse Det teoretiske felt: Fængslet som forskningsobjekt Der er forsket meget i fanger og fængsler. Blandt andet kan udviklingen af kriminologien 4, der beskæftiger sig med kriminelle, kriminalitet og deres rolle i samfundet, ses som et udtryk for en samfundsmæssig interesse for kriminelle og i forlængelse heraf, også for de steder samfundet placerer dem: fængslerne. Forskningsmæssigt forbindes fængselsstudier traditionelt med den funktionalistiske Chicago-skole, hvis sociologer (f.eks. Clemmer 1958, Sykes 1958, Goffman 1967) beskrev fange-samfundet som et lukket socialt system, der bedst kunne forklares ved teorier om sociale roller og hierarkier 5 (Rhodes 2001). Disse studier fremhæves ofte som de første, der dokumenterede prisonization 6 og på baggrund heraf problematiserede fængslers kriminaliserende effekt (Bondeson 1989:1,11). Et velkendt hovedværk fra en af Chicago-skolens repræsentanter er Erving Goffmans bog Anstalt og menneske (1967). I dette værk udvikler han begrebet totale institutioner, som dækker over en række institutionstyper med grundlæggende fællestræk 7, herunder fængsler. Goffman analyserer primært, hvordan institutionelle-strukturelle aspekter ved livet i totale institutioner påvirker og former klienterne, og en af hans væsentligste pointer er, at 4 Kriminologien er en videnskabstradition som dækker mange områder, men i bogen Kriminalitetens årsaker (2001) fremhæver den norske kriminolog Ragnar Hauge to centrale områder indenfor kriminologien. Dels analyser af hvordan strafferetssystemet opererer, det vil sige samspillet mellem lovgivere, politi, tiltalemyndighed, domstole, fængselsvæsnet eller kriminalforsorgen. Dels behandling af de enkelte kriminalitetstyper fra mord til økonomisk kriminalitet (Hauge 2001:forord). Generelt opfattes kriminologi dog som læren om kriminelle handlingers årsag (ibid.:11). Kriminologien som videnskab har rødder i retsfilosofien (ibid.:20) og blev grundlagt som empirisk videnskab i første halvdel af 1800-tallet (ibid.:24). 5 Et teorikompleks, som senere er blevet opkaldt symbolsk interaktionisme, af Herbert Blumer (1969). 6 Det vil sige den proces, hvor fanger socialiseres til en specifik fange-rolle. 7 Den totale institution kan defineres som et opholds- og arbejdssted, hvor et større antal ligestillede individer sammen fører en indelukket, formelt administreret tilværelse, afskåret fra samfundet udenfor i en længere periode. Fængsler er et udmærket eksempel herpå skriver Goffman (Goffman 1967:9). Andre eksempler kunne være internater, kaserner, klostre, psykiatriske hospitaler m.fl..

8 7 institutionalisering (specifikt for fængsler kaldet prisonization ) fører til social, personlig, psykisk og til tider fysisk invalidering. I sin samtid var værket banebrydende, og megen institutionsforskning har siden fokuseret på uddybelse og nuancering af institutionaliseringens implikationer disciplinering, regulering og invalidering. Et andet hovedværk indenfor fængselsfaglitteraturen er den franske filosof Michel Foucaults genealogiske analyse af fængslet. I Discipline and Punish (1991) argumenterer Foucault for, at idéen om mennesket som unikt og individuelt subjekt har påvirket måden samfundet opfatter og udøver straf på og dermed bidraget til den opblomstringsperiode fængselsvæsnet oplever i moderne samfund. Samtidig påpeger han, at fængslet bliver et sted, hvor det farlige og uregerlige (de kriminelle) udsondres fra det almindelige samfund. Foucaults analyse kan karakteriseres som en post-strukturalistisk makro-analyse af et samfundsfænomen fængslet og dets rolle i det (moderne) samfund, som det samtidig er et typisk produkt af 8. Disse to hovedværker præsenterer jeg blot som en ultrakort introduktion til det teoretiske fængselsfelt, fordi de begge har været banebrydende og generelt opfattes som uomgængelige, når man beskæftiger sig med fængsler. Imidlertid spiller ingen af værkerne væsentlige roller i nærværende speciale, da jeg har valgt at fokusere på et aspekt af fængselslivet, som slet ikke berøres af Foucault og kun overfladisk af Goffman (Goffman inddrager jeg dog sporadisk i løbet af analysen). Andre eksisterende fængselsstudier har ligeledes også kun begrænset relevans og betydning for dette speciale, hvilket der er flere årsager til: Dels fokuserer langt størstedelen af de eksisterende studier på klient-system-forholdet og/eller de depriveringer 9 afsoning indebærer, to perspektiver jeg bevidst har søgt udenom i denne 8 I 2003 udgav historiker Peter Scharff-Smith bogen Moralske hospitaler, hvor han beskriver og analyserer fængselsvæsnets udvikling i Danmark. Hovedfokus er på perioden , men i de afsluttende kapitler diskuterer han desuden tendenser i udviklingen i både fængselsvæsnet og den forbedringstanke, det bygger på, frem til i dag. Scharff-Smiths analyse lægger sig ikke tæt op ad Foucaults, hverken metodisk eller hvad angår konklusionerne, men den er interessant som en lokal pendant og kommentar til et kendt og anerkendt hovedværk, der ikke kun står centralt inden for fængselslitteraturen, men også i humanistisk og samfundsvidenskabelig litteratur generelt. 9 I fængselsfagterminologi bruges begrebet deprivering (fra engelsk deprivation) om de mange afsavn fanger lider under afsoning (jf. Kolind 1996:3)

9 8 analyse. Dels er fokus i forbindelse med socialiseringsprocesser oftest på deres konsekvenser og implikationer for fangernes liv efter afsoning, mens jeg koncentrerer mig om livet under afsoningen. Samtidig er størstedelen af de fængselsstudier, der findes, foregået i (fortrinsvis amerikanske) fængsler, hvor fangerne lever fuldstændig afsondret fra verden udenfor (f.eks.rhodes 2001, Conover 2000, Fleisher 1989, Davidson 1974). I modsætning hertil har fangerne på Jyderup gode muligheder for at bevare en jævn og tæt kontakt til deres pårørende 10, og netop denne kontakt har afgørende betydning for, hvordan fanger oplever, håndterer og forholder sig til fængslets sociale verden. Studier af denne type fængsler bidrager derfor heller ikke afgørende til min undersøgelse. Der er imidlertid empiriske ligheder at finde i Skandinavien, hvor kriminologien bl.a. repræsenteres af den norske sociolog og kriminolog Nils Christie, og den svenske sociolog og kriminolog Ulla Bondeson. Specifikt i Danmark fremstår især sociolog Flemming Balvig og psykolog, doktor jur. Britta Kyvsgaard som kendte og solide repræsentanter for kriminologien. Men selvom disse forfattere alle beskæftiger sig eller har beskæftiget sig (i varierende omfang) med fanger og fængsler, gælder det også generelt for deres studier, at fangesocialitet er et fraværende eller stærkt nedprioriteret tema 11. Samtidig savner jeg hos alle forfatterne en antropologisk herunder især en stærkere kvalitativ tilgang, og jeg kan således konstatere, som etnograf Torsten Kolind allerede gjorde i 1996, at der indenfor vores eget fag antropologi eksisterer absolut ingen forskningsmæssig tradition for at lave undersøgelser i fængsler (Kolind 1996:3) Der er telefonbokse på alle afdelinger, fangerne kan have besøg hver weekend, og alle har (i varierende omfang) mulighed for at være sammen med familie og/eller venner udenfor fængslet. 11 Dette gælder desuden også generelt for skandinaviske fængselsstudier, hvor særligt betjentrollen (Kristoffersen 1986, Basberg 1999) og indsattes identitets- og tilværelsesprojekter (Birkmose 1995,Kolind 1996, Mathiassen 2001) er temaer der går igen. 12 I Danmark findes der således kun Kolinds eget studie, som beskrives i cand.phil. afhandlingen Den fængslede frihed (1996), og en kandidatafhandling af Thomas Martin Opposing Human Rights (2000). Der har dog i længere tid været en stigende antropologisk interesse for politi og kriminalpræventivt arbejde, som ser ud til langsomt at brede sig til en voksende interesse for det kriminologiske felt generelt, herunder også for fanger og fængsler. Blandt andet har forskningsrådene netop bevilget et ph.d.-stipendium til et antropologisk projekt om indsat-ansat relationen.

10 9 Denne mangel på antropologisk og etnografisk forskning i skandinaviske fængselsforhold er dog ikke udtryk for en generel forskningsmæssig mangel på interesse; blot er det primært jurister, sociologer, psykologer, kriminologer m.fl., som beskæftiger sig med fanger og fængsler. Denne tendens gør sig også gældende udenfor Skandinavien, hvor antropologien heller ikke på nogen måde er fremtrædende indenfor fængselsstudier. I oversigtsartiklen Toward an Anthropology of Prisons (2004) skriver den amerikanske antropolog Lorna Rhodes således: little work in anthropology concerns prisons. Other disciplines however have an overwhelmingly productive historical involvement with crime and punishment (Rhodes 2004:2). Der er altså generelt foretaget meget få antropologiske studier i fængsler, og samtidig har jeg flyttet fokus fra den traditionelle interesse for klient-system -forholdet, depriveringer og afsoningens betydning for fangens liv efter løsladelse, til karakteren af fangesocialiteten. Da både mit valg af felt og analytisk objekt således fremstår som utraditionelt, vil jeg kort kommentere og kvalificere dette valg Fængselssocialitet som analytisk objekt Aktør-struktur -diskussionen (betegnet som klient-system -forholdet i fængsels-og institutionslitteratur) er så velkendt og gennemarbejdet, at jeg under planlægningen af mit feltarbejde gjorde mig klart, at det ville blive svært at bidrage væsentligt til denne diskussion. Desuden faldt min primære undren og interesse for fængselslivet ikke indenfor dette tema. Så da jeg under mine indledende besøg på fængslet erfarede, at klient-system -forholdet heller ikke var den problematik, som tiltrak sig mest opmærksomhed blandt fangerne, besluttede jeg at fastholde den marginale rolle jeg oprindeligt havde tiltænkt den. Den undren og interesse, jeg mødte mit felt med, var koncentreret om temaet privathed. Mit spørgsmål var om og hvordan fanger kan etablere og praktisere privathed, når de tvinges til at bo så tæt sammen med mennesker, de ikke selv har valgt, og når nogle (betjentene) har ubegrænset adgang til deres ting og deres bolig (cellen).

11 10 Under feltarbejdet viste det sig dog, at det snarere var fængselslivets sociale verden, der udgjorde den største udfordring for fangerne, og i løbet af feltarbejdet var det derfor denne tematik som tiltrak sig min primære analytiske opmærksomhed. Dette valg af analytisk fokus skal ikke forstås sådan, at fangerne ikke var frustrerede over den umyndiggørelse, disciplinering, regulering og kontrol, som fængselsopholdet unægteligt indebærer. Det var de! Men som jeg vil vise i løbet af denne opgave, var det ikke disse fænomener, som var mest påtrængende og opmærksomhedskrævende for fangerne i deres hverdagsliv. Det var derimod fangesocialiteten og den daglige udfordring det var for dem at håndtere og navigere i denne, og at empirien så åbenlyst kaldte på opmærksomhed omkring dette tema, var afgørende for mit valg. Samtidig finder jeg også mit valg af perspektiv særlig relevant for det teoretiske felt, fordi der, som beskrevet ovenfor, eksisterer et forskningsmæssigt tomrum omkring det. Mit fravalg af traditionelle perspektiver skal dog ikke opfattes som udtryk for, at jeg finder dem uvæsentlige, men derimod primært for en prioritering af det etnografiske materiale og et ønske om at vise, hvordan et anderledes antropologisk perspektiv kan belyse nye forhold og processer i fængselslivet og derved bidrage med nye indsigter til det kriminologiske felt Fænomenologi som teori og metode Min analytiske metode er primært fænomenologisk i den forstand, at jeg har ladet det empiriske materiale frem for en specifik teoretisk retning (f.eks. diskursanalyse eller strukturalisme) være definerende for de opmærksomhedsfelter og tematikker, der informerer analysens form. Den prioritering af det empiriske, som fænomenologien er kendt for, bruges ofte i antropologien i kontrast til en teoretisk synsvinkel og bliver i mange sammenhænge synonymt med en intuitiv væren-i-verden skriver Hastrup (Hastrup 2004:17). Men, uddyber hun, det er tydeligt, hvis man læser fænomenologiens filosofiske fædre, at der bestemt ikke er tale om en teorifjendsk holdning (ibid.), og fænomenologien som sådan står altså ikke i modsætning til

12 11 teoretisk refleksion, selvom den ofte praktiseres på en måde, der får det til at se sådan ud (ibid.). Dette gør sig i et vist omfang gældende for dette speciale. Specialet er bestemt ikke grundlagt på en teorifjendsk holdning, men da jeg har valgt at eksponere empirien for at give læseren en direkte og nærværende indsigt i feltet, er det muligt, at det teoretiske aspekt indimellem træder (usædvanligt) meget i baggrunden. Den fænomenologiske metode indebærer setting aside questions concerning the rational, ontological or objective status of ideas and beliefs in order to fully describe and do justice to the ways in which people actually live, experience and use them, skriver antropolog Michael Jackson (Jackson 1996:10). Det betyder, at en fænomenologisk analyse består af detailed descriptions of how people immediately experience space, time, and the world in which they live og beskrivelser af disse oplevelsers sociale implikationer og konsekvenser (ibid.:11). For at kunne udvikle og udfolde en sådan fænomenologisk analyse har det været nødvendigt at inddrage forskellige teoretikere. Således anvender jeg bl.a. den canadiske filosof Charles Taylors begreb recognition og antropolog Michael Herzfelds studie af, hvordan bureaukratiske systemer gør klienter magtesløse ved at absorbere deres tid. Den tyske sociolog Niklas Luhmanns pointer vedrørende forholdet mellem tid og tillid indgår også i analysen, og den franske filosof og sociolog Pierre Bourdieus begreber feel for the game og illusio spiller begge væsentlige roller for argumentationen. Jeg anvender også Bourdieus betragtninger over forholdet mellem tid og magt, men hans omfattende teorier om praksis, habitus og kapital indgår ikke som del af selve den teoretiske ramme. Den franske antropolog Marc Augés analytiske begreb ikke-stedet bidrager også til analysen, og derudover drager jeg indimellem paralleller og inddrager indsigter fra forskellige fængselsstudier, f.eks. Goffmans, Kolinds og den norske idrætsforsker Berit Johnsens. Men at fænomenologien som analytisk metode indebærer inddragelse af forskellige konkrete begrebsdannelser og analytiske pointer er ikke udtryk for at specialets teoretiske ramme er

13 12 hverken løs, tilfældig eller eklektisk, for grundlæggende ligger dens motivation og belæg i den fænomenologiske tradition. Således danner den amerikanske fænomenologiske filosof Edward Caseys forestilling om forholdet mellem mennesket og dets fysiske omgivelser teoretisk belæg for min analyse af hvordan feltets fysisk-rumlige strukturer former fangernes interaktion. Casey hævder, at forholdet er gensidigt dynamisk i den forstand, at omgivelserne lige såvel som mennesket har agens og dermed at disse former hinanden: they interanimate each other, som han skriver (Casey 1996:24). På baggrund af denne forståelse af omgivelserne som aktør analyserer jeg, hvordan det ikke kun er de enkelte fanger, men også deres indbyrdes sociale interaktion, som formes af omgivelsernes beskaffenhed. Derudover har specialets hovedteoretikere, den tyske filosof Alfred Schutz og den engelske antropolog Tim Ingold, også begge stærkt fænomenologiske profiler. Schutz beskæftiger sig med den sociale verdens vilkår og mekanismer, og bl.a. skriver han om, hvordan grundlaget for enhver succesfuld kommunikation og dermed også for al social interaktion er, at aktørerne indgår i en særlig relation, som er karakteriseret ved mutual tuningin (Schutz 1976II:). Det vil sige at aktørerne er gensidigt rettet mod og forsøger at række ud efter hinanden. Betingelsen for etablering af tuning-in er dels, at aktørerne grundlæggende er opmærksomme på og interesserede i hinanden, dels at de oplever at være engageret i en fælles tidslig dimension. Men, som analysen vil vise, gør disse forhold sig sjældent gældende blandt fangerne, og det er derfor særdeles vanskeligt for dem at tune ind på hinanden. Schutz arbejder også med et begreb om den sociale verdens taget for givethed (Schutz 1976III). Denne taget for givethed indebærer, at mennesker på grundlag af et længerevarende praktisk og socialt engagement i en specifik lokal social verden, hvor de oplæres i og tilegner sig særlige kulturelle forestillinger og praksisser, oplever deres sociale verden som meningsfuld og relativt forudsigelig. Men taget for givethed kan ikke etableres på fængslet, fordi fængselslivet netop er karakteriseret ved midlertidighed, og dermed ikke et længerevarende praktisk og socialt engagement.

14 13 Ingold er som Casey primært optaget af forholdet mellem mennesket og dets fysiske omgivelser, men hans analyse rækker udover Caseys ved, at han overfører forestillingen om interanimation som grundvilkår til forholdet mellem mennesket og dets sociale omgivelser: by watching, listening, perhaps even touching, we continually feel each others presence in the social environment, at every moment adjusting our movements in response to this ongoing perceptual monitoring, skriver Ingold (Ingold 2000IV:196). Denne kropslige/sanselige tilpasnings -proces sidestiller Ingold indledningsvist med, hvordan musikere i et orkester tilpasser og forholder sig opmærksomt til hinanden, men derefter breder han argumentet ud til at vedrøre socialt liv generelt, idet han skriver: In orchestral music, the achievement of resonance or what Schutz has called a mutual tuning-in relationship - is an absolute precondition for succesful performance. But the same is true, more generally, of social life (ibid.). Betingelsen for socialt liv er således, at menneskers sansning af og på baggrund heraf tilpasning og forholden sig til andre fører til resonans eller det Schutz kalder mutual tuning-in. Med direkte reference til socialitetsbegrebet konkluderer Ingold således at the very foundation of sociality ligger i the resonance of movement and feeling, stemming from peoples mutually attentive engagement (ibid.). Denne forestilling om, at mennesker på grundlag af kropslig/sanselig monitoring tilpasser og forholder sig til både de fysiske og sociale omgivelser, er et grundlæggende teoretisk fundament for specialet. Men Ingolds forestilling om, at den integration og interanimation, som præger forholdet, indebærer, at de menneskelige tilpasnings- og forholden sig-processer nødvendigvis konstituerer resonans, udfordres kraftigt af mit etnografiske materiale. Selvom Ingold og Schutz således fremstår som analysens bærende teoretikere, indebærer den fænomenologiske metodes prioritering af empirien også en kritik af det teoretiske grundlag Specialets opbygning Inden min analyse af socialitet udfoldes i kapitel 3, 4 og 5, introducerer jeg i kapitel 2, fængslet som etnografisk felt via en metodisk optik. Metoden må altid bøje sig efter feltet skriver

15 14 Hastrup (Hastrup 2004:10), og derfor er netop en metodisk optik oplagt for en generel indføring i og introduktion til feltet. I kapitel 3 præsenterer jeg tre tidslige strukturer, henholdsvis mekanisk tid, ventetid og midlertidighed, der organiserer fangernes tilværelse og det sociale rum, de agerer i. På baggrund heraf diskuterer jeg hvilke sociale implikationer disse tidsligheder har og beskriver, hvordan sladder og en tilstand, fangerne beskriver som ubevidst opmærksomhed, udgør måder at håndtere disse implikationer. Kapitel 4 handler om forholdet mellem fangerne og deres omgivelser og rummer først en diskussion af, hvordan tranghed og trængsel, former fangernes sociale interaktion. Dernæst fokuserer jeg på, hvordan fangerne håndterer trangheden og trængslens sociale implikationer og viser at deres hverdagspraksisser bliver imiterende. På baggrund af kapitel 3 og 4 leverer jeg afslutningsvis en konstruktiv kritik af Ingolds socialitetsbegreb. I kapitel 5 argumenterer jeg for, at de lokale forhold, jeg har beskrevet i kapitel 3 og 4, går i dialog med nogle forestillinger, fangerne importerer til fængslets sociale rum ved, at de indbyrdes kategoriserer hinanden som kriminelle. Jeg beskriver, hvordan denne kategorisering i takt med den konstante sociale interaktion overskrides, men viser også at fangernes modstand mod at involvere sig betyder, at der aldrig etableres en re-kategorisering. Fangernes sociale relationer forbliver derfor uafklarede, men opleves på grund af den konstante sociale interaktion som uafgjorte. Som opsamling på kapitel 3, 4 og 5 kvalificerer jeg analytisk fængslet som et ikke-sted i Marc Augésk forstand og diskuterer denne analytiske tilgangs forklaringsmuligheder og begrænsninger. I kapitel 6 samler jeg kort op på de analytiske kapitlers pointer og viderefører derefter diskussionen om fængselssocialiteten ved at sætte fokus på fangernes gentagne beskrivelser af fængselslivet som uvirkeligt. Denne oplevelse af uvirkelighed belyser jeg ved at introducere illusionen som analytisk begreb, og diskutere forudsætningerne for at mennesker kan etablere og fastholde en fælles illusion om den sociale verdens meningsfuldhed.

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed

Den moderne qivittoq. - En tilstand af permanent midlertidighed Den moderne qivittoq - En tilstand af permanent midlertidighed Mille Schiermacher Specialeafhandling til Kandidateksamen Institut for Antropologi Københavns Universitet 2010 Den moderne qivittoq -En tilstand

Læs mere

Et hjem på institutionen

Et hjem på institutionen Et hjem på institutionen En undersøgelse af ældres oplevelser på et københavnsk plejehjem Et integreret speciale fra fagene Et hjem på institutionen En undersøgelse af ældres oplevelser på et københavnsk

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

Når mennesker måles. En antropologisk analyse af målinger som ledelsesredskab i et dansk forsikringsselskab. Anne Weber & Susie Skov Jørgensen

Når mennesker måles. En antropologisk analyse af målinger som ledelsesredskab i et dansk forsikringsselskab. Anne Weber & Susie Skov Jørgensen DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Når mennesker måles En antropologisk analyse af målinger som ledelsesredskab i et dansk forsikringsselskab Anne Weber & Susie Skov Jørgensen Nr.

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv.

Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv. 1 Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv. Tak til jer, som indirekte har medvirket med udfordrende

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003

Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003 Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003 1 Baggrund for projektets tilblivelse I efteråret 1998 blev jeg kontaktet af en centerchef, en overlæge og

Læs mere

Jeg har hiv, hiv har ikke mig

Jeg har hiv, hiv har ikke mig DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg har hiv, hiv har ikke mig En undersøgelse af identitetsudvikling og anerkendelsesmuligheder blandt unge hivsmittede i Danmark Sisse Liv Lauesen

Læs mere

Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet?

Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet? Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet? En antropologisk analyse af plejepersonalets sociale og kulturelle forståelser i forbindelse

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte

Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte Lilian Zøllner 2013 Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte Center for Selvmordsforskning Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte Ph.d Lilian Zøllner Forfatteren og Center

Læs mere

Et sted at være: En antropologisk undersøgelse og analyse af socialt udstødte mennesker på et værested i en vestjysk landkommune.

Et sted at være: En antropologisk undersøgelse og analyse af socialt udstødte mennesker på et værested i en vestjysk landkommune. Et sted at være: En antropologisk undersøgelse og analyse af socialt udstødte mennesker på et værested i en vestjysk landkommune. Masterprojekt i sundhedsantropologi af cand. pæd. psych. Henning Frederiksen

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Rigtige mænd vejer mere end 100 kg

Rigtige mænd vejer mere end 100 kg Rigtige mænd vejer mere end 100 kg En antropologisk analyse af maskulinitet, moralitet og humor på et sydfynsk hjerte-rehabiliteringshold Kandidatspeciale Eline Boysen Franck Maj 2012 Antropologi Institut

Læs mere

Kultur og Psykiatri En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler

Kultur og Psykiatri En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler Kultur og Psykiatri En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler Ph.d. afhandling af Katrine Schepelern Johansen Sct. Hans Hospital og Institut for Antropologi, Det samfundsvidenskabelige

Læs mere

Specialerække nr. 631

Specialerække nr. 631 SpecialerækkeSpecialerække nr. 631 Specialerække nr. 631 HAVEN HELBREDER En antropologisk analyse af relationerne mellem mennesker og natur i nordisk haveterapi Loa Kristine Teglgaard Christensen Kandidatspeciale

Læs mere

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE U D A R B E J D E T A F L I N E K L Y V Ø 2 0 1 1 Når samværet er svært Perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune

Læs mere

Fra Øjenvidne til Jeg-vidne

Fra Øjenvidne til Jeg-vidne Fra Øjenvidne til Jeg-vidne Antropologiske perspektiver på danske korrespondenter i Mellemøsten Antakya Homs Beirut Damaskus Ph.d. afhandling udarbejdet af Jørgen Skrubbeltrang Vejleder: Ida Willig Bivejleder:

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere