Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 18-nov-2015 Revisionsdato 19-nov-2015 Version 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 18-nov-2015 Revisionsdato 19-nov-2015 Version 1"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablade Udstedelsesdato 18-nov-2015 Revisionsdato 19-nov-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bis-MPAÔ Kemisk navn CAS-nr EF-nr REACH-registreringsnummer 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre Rent stof/blanding Stof 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Industriel Produktion af stoffer. Formulering og (gen)pakning af stoffer og blandinger. Distribution og opbevaring. Produktion af stoffer, af oligomerer og af polymerer. Erhvervsmæssig Laboratoriekemikalier. Anvendelser, der frarådes Ikke identificeret Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent Perstorp S.p.A Via Sempione 13 IT Castellanza, Italy Tel adresse 1.4. Nødtelefon Europa (+) (contract no: ) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Alvorlig øjenskade/øjenirritation Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) Kategori 2 - (H319) Kategori 3 - (H335) 2.2. Mærkningselementer Symboler/piktogrammer Signalord Advarsel Faresætninger H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene Sikkerhedssætninger P261 - Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray Side 1 / 39 EUDK - DA

2 Bis-MPAÔ Revisionsdato 19-nov-2015 P280 - Bær beskyttelseshandsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes P312 - I fælde af ubehag, ring en GIFTINFORMATION eller en læge P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp Indeholder : 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre 2.3. Andre farer Produktet er ikke eksplosivt. Men der kan dannes eksplosive luft-/støvblandinger. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1 Stoffer Kemisk navn EF-nr CAS-nr REACH-registreringsn ummer 2,2-Bis(hydroxymethyl)propi onsyre Vægt-% Klassificering i henhold forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335) H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd findes i punkt 16 Supplerende oplysninger Ingen oplysninger gængelige PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding Kontakt med huden Kontakt med øjnene Indtagelse Flyt frisk luft. Skyl munden med vand. Ved fortsat irritation, kontakt læge. Førstehjælpsforanstaltninger er ikke nødvendigt, men vask eksponeret hud med sæbe og vand af hygiejniske grunde. Skyl straks øjnene, også under øjenlågene, med vand i mindst 5-10 minutter. Brug lunkent vand, hvis muligt. Kontakt læge. Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter. Ved indtagelse af store mængder eller ved ildebefindende, kontakt læge Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Forårsager alvorlig irritation (tårer, sløret syn og rødme). Kan forårsage irritation af luftvejene Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandles symptomatisk. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Brug slukningsmetoder, der egner sig de lokale forhold og det omkringliggende miljø. Uegnede slukningsmidler Vand med fuld stråle kan danne en støvsky Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Termisk nedbrydning kan medføre afgivelse af irriterende og giftige gasser og dampe Anvisninger for brandmandskab I fælde af brand: Brug trykluftforsynet åndedrætsværn. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

3 Bis-MPAÔ Revisionsdato 19-nov Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Vigtigt: Fjern alle antændingskilder. Undgå yderligere støvdannelse. Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker og under støvende forhold støvfiltermaske (P2) Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Produktet må ikke udledes kloakker, jordoverfladen eller vandløb. Yderligere miljøoplysninger kan findes i punkt Metoder og udstyr inddæmning og oprensning Metoder inddæmning Dækkes for at undgå støvdannelse. Opsamles mekanisk og anbringes i egnede beholdere bortskaffelse. Anvend gnistsikkert værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Metoder oprydning. Efter rengøring skylles rester bort med vand Henvisning andre punkter Se punkt 7, 8, 13 for yderligere oplysninger. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Indånd ikke støv. Undgå dannelse af støv. Støv kan danne en eksplosiv blanding med luft. Støvdannelser, som ikke kan undgås skal jævnligt fjernes. Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen. Holdes væk fra varme, gnister, åben ild og andre antændelseskilder (dvs. tændflammer, elmotorer og statisk elektricitet). Anvend gnistsikkert værktøj og eksplosionssikkert udstyr. DIREKTIV 94/9/EF om indbyrdes naermelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere og, Rådets direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære. For yderligere information, se Perstorp Technical Information - Leaflet TI Generelle hygiejneregler Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Indånd ikke støv Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Støvdannelser, som ikke kan undgås skal jævnligt fjernes Særlige anvendelser For nærmere oplysninger, se særskilt eksponeringsscenarie(r). PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Eksponeringsgrænser Hold personlige eksponeringsniveauer under Beregnet niveau uden effekt (DNEL) og nationale grænseværdier for eksponering (hvis eksisterende). Kemisk navn Den Europæiske Union Danmark Organisk støv Ikke gængelig TWA: 3 mg/m 3 Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) - arbejdstager 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre ( ) Type Eksponeringsvej DNEL Kroniske virkninger, e Indånding 14 mg/m 3 Kroniske virkninger, e Dermal 4 mg/kg lv/dag Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) - Forbruger 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre ( ) Type Eksponeringsvej DNEL Kroniske virkninger, e Oral 2 mg/kg lv/dag Kroniske virkninger, e Indånding 3.5 mg/m 3 Kroniske virkninger, e Dermal 2 mg/kg lv/dag Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC) 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre ( )

4 Bis-MPAÔ Revisionsdato 19-nov-2015 Delmiljø Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC) Ferskvand 0.1 mg/l Diskontinuerligt 1 mg/l Havvand 0.01 mg/l Virkning på spildevandsrensning 10 mg/l 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger eksponeringskontrol DIREKTIV 94/9/EF om indbyrdes naermelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere og, Rådets direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære. Anvend under punktudsugning. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler Beskyttelse af øjne/ansigt. Beskyttelse af hænder Bær beskyttelseshandsker; Chloroprengummi. Nitrilgummi. Beskyttelse af huden og kroppen Ingen særlige tekniske beskyttelsesforanstaltninger påkrævet. Åndedrætsværn Sørg for udsugning ved støvdannelse eller anvend støvfiltermaske (P2). Foranstaltninger begrænsning af eksponering af miljøet Yderligere oplysninger om særlige risikohåndteringsforanstaltninger: Se bilaget dette sikkerhedsdatablad (eksponeringsscenarier). PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende pulver hvid Lugt Lugtfri Lugttærskel Ikke relevant Egenskab Værdi Metode ph-værdi C (50 g/l) Smeltepunkt / frysepunkt 166 C / 331 F OECD-test nr. 102: Smeltepunkt/smeltepunktsinterval Kogepunkt/kogepunktsinterval 182 C / 360 F OECD-test nr. 103: Kogepunkt Flammepunkt Ikke relevant Fordampningshastighed Ikke relevant Antændelighed (fast stof, luftart) Ikke brandfarlig Eksplosionsgrænser Øvre eksplosionsgrænser Ingen oplysninger gængelige Nedre eksplosionsgrænser > 20 g/cm3 <1 25 C Dampmassefylde Ikke relevant Relativ massefylde 20 C, ISO Vandopløselighed C OECD-test nr. 105: Vandopløselighed OPERATØR Opløselighed Opløselig i: Alkoholer Fordelingskoefficient -1.1 log POW C) OECD-test nr. 117: Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand), HPLC-metode Selvantændelsestemperatur > 400 C / 752 F Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag A.16 Dekomponeringstemperatur Ikke relevant Kinematisk viskositet Ikke relevant Dynamisk viskositet Ikke relevant Eksplosive egenskaber Produktet er ikke eksplosivt. Men der kan dannes eksplosive luft-/støvblandinger. Oxiderende egenskaber Ikke oxiderende. Massefylde C Bulkdensitet Ingen oplysninger gængelige 9.2. Andre oplysninger For yderligere information, se Perstorp Technical Information - Leaflet TI 0185.

5 Bis-MPAÔ Revisionsdato 19-nov-2015 PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Der findes ingen specifikke testdata for dette produkt. For yderligere information, se efterfølgende underafsnit i dette kapitel Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaktioner Fint støv, der spredes i luften i strækkelige koncentrationer og i stedeværelse af en antændelseskilde, udgør en potentiel støveksplosionsfare Forhold, der skal undgås Risiko for støveksplosion, undgå håndtering som kan føre statisk elektriske udladninger Materialer, der skal undgås Ingen kendt Farlige nedbrydningsprodukter Ingen kendt. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje Indånding. Dermal. Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber Irritation af luftvejene, Kontakt med øjnene: Forårsager alvorlig irritation (tårer, sløret syn og rødme). Numeriske toksicitetsmål Akut toksicitet Produktet udgør ikke en akut toksicitetsfare ud fra kendte eller angivne oplysninger. 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre ( ) Metode Art Eksponeringsvej Effektiv dosis OECD-test nr. 423: Akut oral Rotte Oral >2000 LD0 mg/kg toksicitet - Akut toksisk klassificeringsmetode OECD-test nr. 402: Akut dermal toksicitet Rotte Dermal >2000 LD0 mg/kg Hudætsning/-irritation Ikke irriterende for huden. 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre ( ) Metode Art Eksponeringsvej Resultater: OECD-test nr. 404: Akut dermal irritation/ætsning Kanin Dermal Ikke irriterende for huden Alvorlig øjenskade/øjenirritation Irriterer øjnene. 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre ( ) Metode Art Eksponeringsvej Resultater: OECD-test nr. 405: Akut øjenirritation/ætsning Kanin Øje Irriterer øjnene Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

6 Bis-MPAÔ Revisionsdato 19-nov-2015 Ingen kendte sensibiliserende virkninger. 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre ( ) Metode Art Eksponeringsvej Resultater: OECD-test nr. 429: Hudsensibilisering: lokal lymfeknude-assay Mus Hud Ikke hudsensibiliserende Kimcellemutagenicitet Ikke mutagen. 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre ( ) Metode Art Resultater: OECD-test nr. 471: Bakteriel omvendt Salmonella typhimurium in vitro Negativ mutationstest OECD-test nr. 473: In vitro-test af in vitro Negativ kromosomafvigelser hos pattedyr OECD-test nr. 476: In vitro test af genmutationer i pattedyrsceller in vitro Negativ Kræftfremkaldende egenskaber Da alle in vitro mutagenicitetsstudier er negative, er der ingen tegn på noget carcinogent potentiale. Reproduktionstoksicitet Dette produkt indeholder ingen stoffer, der er eller mistænkes for at være reproduktionstoksiske. 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre ( ) Metode Art Eksponeringsvej Effektiv dosis OECD-test nr. 414: Toksicitetsundersøgelse vedrørende prænatal udvikling Rotte hun Oral 1000 M, NOAEL mg/kg lv/dag OECD-test nr. 414: Toksicitetsundersøgelse vedrørende prænatal udvikling Rotte Oral 200 F, NOAEL mg/kg lv/dag enkel STOT-eksponering STOT - gentagen eksponering Irriterer åndedrætsorganerne. Tilgængelige data viser, at produktet er af lav toksicitet og ikke er klassificeret for effekter ved gentagen dosering. 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre ( ) Metode Art Eksponeringsvej Effektiv dosis OECD-test nr. 408: Undersøgelse af 90-dages oral toksicitet ved gentagen dosis hos gnavere Rotte Oral 1000 NOAEL mg/kg lv/dag Aspirationsfare Ingen fare fra produktet som det leveres. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Lav toksicitet for vandlevende organismer. 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre ( ) Metode Art Eksponeringsvej Effektiv dosis Eksponeringstid OECD-test nr. 203: Test af akut fisketoksicitet Brachydanio rerio Ferskvand > h LC50 (dødelig koncentration) mg/l OECD Test No. 202: Daphnia sp. Acute Immobilization Test Daphnia magna Ferskvand >100 4 EC50 (effektiv koncentration) mg/l OECD-test nr. 201: Ferskvandsalger og Selenastrum capricornutum Ferskvand h EC50 (effektiv koncentration) mg/l

7 Bis-MPAÔ Revisionsdato 19-nov-2015 blågrønalger, væksthæmningstest OECD-test nr. 209: Aktiveret slam, respirationsinhibitionstest (kulstof- og ammoniumoxidering) Toksicitet for bakterier Ferskvand > min EC50 (effektiv koncentration) mg/l Persistens og nedbrydelighed Let bionedbrydelig. 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre ( ) Metode Værdi Eksponeringstid Resultater: OECD test nr. 301A: Let biologisk nedbrydelighed: DOC Die-Away Test (TG 301 A) % 28d Let bionedbrydelig Bioakkumuleringspotentiale Intet bioakkumuleringspotentiale. Kemisk navn Fordelingskoefficient Biokoncentreringsfaktor (BCF) 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsyre Mobilitet i jord Stoffet forventes ikke at adsorbere i høj grad suspenderede faste stoffer og sediment baseret på log Pow Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vpvb Andre negative virkninger Ingen kendt. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder affaldsbehandling Affald fra rester/ubrugte produkter Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Brænd på et godkendt anlæg. Kontamineret emballage Grundigt tømt og ren emballage kan genanvendes. Affaldskoder/affaldsbetegnelser i henhold EWC/AVV Affald fra rester/ubrugte produkter *. Andre oplysninger Affaldskoder skal deles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse. PUNKT 14: Transportoplysninger ADR Vejtransport 14.1 UN-nummer Ikke reguleret 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret (UN proper shipping name) 14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret 14.5 Miljøfare Ikke relevant 14.6 Særlige forsigtighedsregler Ingen for brugeren RID Jernbanetransport 14.1 UN-nummer Ikke reguleret 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret (UN proper shipping name)

8 Bis-MPAÔ Revisionsdato 19-nov Transportfareklasse(r) Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret 14.5 Miljøfare Ikke relevant 14.6 Særlige forsigtighedsregler Ingen for brugeren IMDG Søtransport 14.1 UN-nummer Ikke reguleret 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret (UN proper shipping name) 14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret 14.5 Miljøfarer Ikke relevant 14.6 Særlige forsigtighedsregler Ingen for brugeren 14.7 Bulktransport i henhold Ingen oplysninger gængelige Bilag II MARPOL 73/78 og IBC-koden IATA Lufttransport Ikke reguleret 14.1 UN-nummer Ikke reguleret 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret (UN proper shipping name) 14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret 14.5 Miljøfare Ikke relevant 14.6 Særlige forsigtighedsregler Ingen for brugeren PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn sikkerhed, sundhed og miljø Internationale forordninger Ikke relevant. Den Europæiske Union DIREKTIV 94/9/EF om indbyrdes naermelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere og, Rådets direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære. Frankrig Erhvervssysgdomme (R-463-3, Frankrig) Ikke relevant Tyskland Vandfareklasse (WGK) lidt farligt for vand (WGK 1) Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er udført en kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof. PUNKT 16: Andre oplysninger Nøgle eller tekstforklaring forkortelser og akronymer, der anvendes i sikkerhedsdatabladet Komplet ordlyd af H-Sætningerne, der refereres i afsnit 3 H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene Udstedelsesdato Revisionsdato Revisionsnote 18-nov nov-2015 Ikke relevant. Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006, KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. 453/2010 af 20. maj 2010.

9 Bis-MPAÔ Revisionsdato 19-nov-2015 Ansvarsfraskrivelse Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten. Sikkerhedsdatabladet ender her

10 Bilag sikkerhedsdatabladet, i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Produktnavn Kemisk navn CAS-nr EF-nr Bis-MPA 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid REACH-registreringsnummer Rent stof/blanding Stof Eksponeringsscenarie Afsnit 1 - ES1 - Produktion af stoffer. Produktnavn Bis-MPA Revisionsdato 19-nov-2015 Afsnit 2 - og risikohåndteringsforanstaltninger Afsnit Regulering af eksponeringen af miljøet Miljøudledningskategori(er) ERC1 - Produktion af stoffer Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Afsnit Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Regulering af eksponeringen af arbejdstagere 1 PROC1 - Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær egnet øjenbeskyttelse Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 240 cm 2 En håndflade

11 2 PROC2 - Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 480 cm 2 Begge håndflader 3 PROC3 - Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær egnet øjenbeskyttelse Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 240 cm 2 En håndflade 4 PROC4 - Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering Dækker koncentrationer op 100%

12 kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 480 cm 2 Begge håndflader 5 PROC8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/ kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 960 cm 2 Begge hænder 6 PROC8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/ kar/store beholdere på dedikerede anlæg Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med

13 Organisatoriske foranstaltninger Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 960 cm 2 Begge hænder 7 PROC9 - Overførsel af stof eller kemisk produkt små beholdere (dedikeret linje påfyldning, herunder vejning) Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 480 cm 2 Begge håndflader 8 PROC15 - Anvendelse som laboratoriereagens Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær egnet øjenbeskyttelse Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 240 cm 2

14 En håndflade Afsnit 3 - Eksponeringsberegning Miljøeksponering Miljøudledningskategori(er) ERC1 - Produktion af stoffer Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. arbejdstager Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Beregningsmetode Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på kvalitativ risikokarakterisering ECETOC TRA modellen er anvendt Eksponeringsvej Beregningsmetode antaget eksponeringsniveau Risikokarakteriseringsk votient (RCR) 1 Arbejdstagere - ECETOC TRA 0.01 mg/m³ <0.01 indånding, langvaring - modellen er anvendt 1 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA mg/kg bw/day <0.01 langvarig - modellen er anvendt 1 Arbejdstagere - < Arbejdstagere - ECETOC TRA 0.01 mg/m³ <0.01 indånding, langvaring - modellen er anvendt 2 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA 1.37 mg/kg bw/day langvarig - modellen er anvendt 2 Arbejdstagere Arbejdstagere - ECETOC TRA 0.1 mg/m³ <0.01 indånding, langvaring - modellen er anvendt 3 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA 0.69 mg/kg bw/day langvarig - modellen er anvendt 3 Arbejdstagere Arbejdstagere - ECETOC TRA 0.5 mg/m³ indånding, langvaring - modellen er anvendt 4 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA mg/kg bw/day langvarig - modellen er anvendt 4 Arbejdstagere Arbejdstagere - ECETOC TRA 0.5 mg/m³ indånding, langvaring - modellen er anvendt 5 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA mg/kg bw/day langvarig - modellen er anvendt 5 Arbejdstagere

15 6 Arbejdstagere - indånding, langvaring - ECETOC TRA modellen er anvendt 6 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 6 Arbejdstagere - 7 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 7 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 7 Arbejdstagere - 8 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 8 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 8 Arbejdstagere mg/m³ < mg/kg bw/day mg/m³ < mg/kg bw/day mg/m³ < mg/kg bw/day Afsnit 4 - Vejledning i kontrol af overholdelse af eksponeringsscenariet Når de anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger, der er beskrevet i punkt 2, er i anvendelse, antages de forventede eksponeringer ikke at overstige DN(M)EL. I situationer, hvor andre risikohåndteringsforanstaltninger/anvendelsesforhold anvendes, skal brugerne sikre at risikoen er håndteret mindst et svarende niveau. Vejledningen er baseret på antagne driftsforhold, der ikke nødvendigvis er relevante for alle arbejdssteder; skalering kan derfor være nødvendig for at definere egnede, arbejdsstedspecifikke håndteringsforanstaltninger.

16 Bilag sikkerhedsdatabladet, i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Produktnavn Kemisk navn CAS-nr EF-nr Bis-MPA 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid REACH-registreringsnummer Rent stof/blanding Stof Eksponeringsscenarie Afsnit 1 - ES2 - Formulering og (gen)pakning af stoffer og blandinger. Distribution og opbevaring. Produktnavn Bis-MPA Revisionsdato 19-nov-2015 Afsnit 2 - og risikohåndteringsforanstaltninger Afsnit Regulering af eksponeringen af miljøet Miljøudledningskategori(er) ERC2 - Formulering af kemiske produkter (blandinger) Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Afsnit Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Regulering af eksponeringen af arbejdstagere 1 PROC1 - Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær egnet øjenbeskyttelse Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 240 cm 2 En håndflade

17 2 PROC2 - Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 480 cm 2 Begge håndflader 3 PROC3 - Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær egnet øjenbeskyttelse Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 240 cm 2 En håndflade 4 PROC4 - Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering Dækker koncentrationer op 100%

18 kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 480 cm 2 Begge håndflader 5 PROC5 - Blanding eller iblanding i batchprocesser formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 480 cm 2 Begge håndflader 6 PROC8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/ kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med

19 Organisatoriske foranstaltninger Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 960 cm 2 Begge hænder 7 PROC8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/ kar/store beholdere på dedikerede anlæg Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 960 cm 2 Begge hænder 8 PROC9 - Overførsel af stof eller kemisk produkt små beholdere (dedikeret linje påfyldning, herunder vejning) Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC

20 480 cm 2 Begge håndflader 9 PROC15 - Anvendelse som laboratoriereagens Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær egnet øjenbeskyttelse Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 240 cm 2 En håndflade Afsnit 3 - Eksponeringsberegning Miljøeksponering Miljøudledningskategori(er) ERC2 - Formulering af kemiske produkter (blandinger) Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. arbejdstager Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Beregningsmetode Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på kvalitativ risikokarakterisering ECETOC TRA modellen er anvendt Eksponeringsvej Beregningsmetode antaget eksponeringsniveau Risikokarakteriseringsk votient (RCR) 1 Arbejdstagere - ECETOC TRA 0.01 mg/m³ <0.01 indånding, langvaring - modellen er anvendt 1 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA mg/kg bw/day <0.01 langvarig - modellen er anvendt 1 Arbejdstagere - < Arbejdstagere - indånding, langvaring - ECETOC TRA modellen er anvendt 0.01 mg/m³ <0.01

21 2 Arbejdstager - dermal, langvarig - 2 Arbejdstagere - ECETOC TRA modellen er anvendt 3 Arbejdstagere - indånding, langvaring - ECETOC TRA modellen er anvendt 3 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 3 Arbejdstagere - 4 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 4 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 4 Arbejdstagere - 5 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 5 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 5 Arbejdstagere - 6 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 6 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 6 Arbejdstagere - 7 Arbejdstagere - indånding, langvaring - ECETOC TRA modellen er anvendt 7 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 7 Arbejdstagere - 8 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 8 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 8 Arbejdstagere - 9 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 9 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 9 Arbejdstagere mg/kg bw/day mg/m³ < mg/kg bw/day mg/m³ mg/kg bw/day mg/m³ mg/kg bw/day mg/m³ mg/kg bw/day mg/m³ < mg/kg bw/day mg/m³ < mg/kg bw/day mg/m³ < mg/kg bw/day Afsnit 4 - Vejledning i kontrol af overholdelse af eksponeringsscenariet

22 Når de anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger, der er beskrevet i punkt 2, er i anvendelse, antages de forventede eksponeringer ikke at overstige DN(M)EL. I situationer, hvor andre risikohåndteringsforanstaltninger/anvendelsesforhold anvendes, skal brugerne sikre at risikoen er håndteret mindst et svarende niveau. Vejledningen er baseret på antagne driftsforhold, der ikke nødvendigvis er relevante for alle arbejdssteder; skalering kan derfor være nødvendig for at definere egnede, arbejdsstedspecifikke håndteringsforanstaltninger.

23 Bilag sikkerhedsdatabladet, i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Produktnavn Kemisk navn CAS-nr EF-nr Bis-MPA 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid REACH-registreringsnummer Rent stof/blanding Stof Eksponeringsscenarie Afsnit 1 - ES3 - Industriel fremsling af polymerer Produktnavn Bis-MPA Revisionsdato 19-nov-2015 Afsnit 2 - og risikohåndteringsforanstaltninger Afsnit Regulering af eksponeringen af miljøet Miljøudledningskategori(er) ERC6c - Industriel anvendelse af monomerer produktion af termoplast Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Afsnit Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Regulering af eksponeringen af arbejdstagere 1 PROC1 - Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær egnet øjenbeskyttelse Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 240 cm 2 En håndflade

24 2 PROC2 - Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 480 cm 2 Begge håndflader 3 PROC3 - Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær egnet øjenbeskyttelse Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 240 cm 2 En håndflade 4 PROC4 - Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering Dækker koncentrationer op 100%

25 kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 480 cm 2 Begge håndflader 5 PROC5 - Blanding eller iblanding i batchprocesser formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 480 cm 2 Begge håndflader 6 PROC8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/ kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse,

26 Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 960 cm 2 Begge hænder 7 PROC8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/ kar/store beholdere på dedikerede anlæg Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 960 cm 2 Begge hænder 8 PROC9 - Overførsel af stof eller kemisk produkt små beholdere (dedikeret linje påfyldning, herunder vejning) Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC

27 480 cm 2 Begge håndflader 9 PROC15 - Anvendelse som laboratoriereagens Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær egnet øjenbeskyttelse Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 240 cm 2 En håndflade Afsnit 3 - Eksponeringsberegning Miljøeksponering Miljøudledningskategori(er) ERC6c - Industriel anvendelse af monomerer produktion af termoplast Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. arbejdstager Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Beregningsmetode Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på kvalitativ risikokarakterisering ECETOC TRA modellen er anvendt Eksponeringsvej Beregningsmetode antaget eksponeringsniveau Risikokarakteriseringsk votient (RCR) 1 Arbejdstagere - ECETOC TRA 0.01 mg/m³ <0.01 indånding, langvaring - modellen er anvendt 1 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA mg/kg bw/day <0.01 langvarig - modellen er anvendt 1 Arbejdstagere - <0.01

28 2 Arbejdstagere - indånding, langvaring - ECETOC TRA modellen er anvendt 2 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 2 Arbejdstagere - 3 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 3 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 3 Arbejdstagere - 4 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 4 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 4 Arbejdstagere - 5 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 5 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 5 Arbejdstagere - 6 Arbejdstagere - indånding, langvaring - ECETOC TRA modellen er anvendt 6 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 6 Arbejdstagere - 7 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 7 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 7 Arbejdstagere - 8 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 8 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 8 Arbejdstagere - 9 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 9 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 9 Arbejdstagere mg/m³ < mg/kg bw/day mg/m³ < mg/kg bw/day mg/m³ mg/kg bw/day mg/m³ mg/kg bw/day mg/m³ mg/kg bw/day mg/m³ < mg/kg bw/day mg/m³ < mg/kg bw/day mg/m³ < mg/kg bw/day

29 Afsnit 4 - Vejledning i kontrol af overholdelse af eksponeringsscenariet Når de anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger, der er beskrevet i punkt 2, er i anvendelse, antages de forventede eksponeringer ikke at overstige DN(M)EL. I situationer, hvor andre risikohåndteringsforanstaltninger/anvendelsesforhold anvendes, skal brugerne sikre at risikoen er håndteret mindst et svarende niveau. Vejledningen er baseret på antagne driftsforhold, der ikke nødvendigvis er relevante for alle arbejdssteder; skalering kan derfor være nødvendig for at definere egnede, arbejdsstedspecifikke håndteringsforanstaltninger.

30 Bilag sikkerhedsdatabladet, i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Produktnavn Kemisk navn CAS-nr EF-nr Bis-MPA 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid REACH-registreringsnummer Rent stof/blanding Stof Eksponeringsscenarie Afsnit 1 - ES4 - Industriel fremsling af oligomerer og Stoffer Produktnavn Bis-MPA Revisionsdato 19-nov-2015 Afsnit 2 - og risikohåndteringsforanstaltninger Afsnit Regulering af eksponeringen af miljøet Miljøudledningskategori(er) ERC6d - Industriel anvendelse af procesregulerende midler ved produktion af kunstharpiks, gummi og polymerer Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Afsnit Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Regulering af eksponeringen af arbejdstagere 1 PROC1 - Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær egnet øjenbeskyttelse Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 240 cm 2 En håndflade

31 2 PROC2 - Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 480 cm 2 Begge håndflader 3 PROC3 - Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær egnet øjenbeskyttelse Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 240 cm 2 En håndflade 4 PROC4 - Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering Dækker koncentrationer op 100%

32 kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 480 cm 2 Begge håndflader 5 PROC5 - Blanding eller iblanding i batchprocesser formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier og/eller betydelig kontakt) Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 480 cm 2 Begge håndflader 6 PROC8a - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/ kar/store beholdere på ikke-dedikerede anlæg Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse,

33 Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 960 cm 2 Begge hænder 7 PROC8b - Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/ kar/store beholdere på dedikerede anlæg Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 960 cm 2 Begge hænder 8 PROC9 - Overførsel af stof eller kemisk produkt små beholdere (dedikeret linje påfyldning, herunder vejning) Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC

34 480 cm 2 Begge håndflader 9 PROC15 - Anvendelse som laboratoriereagens Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær egnet øjenbeskyttelse Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 240 cm 2 En håndflade Afsnit 3 - Eksponeringsberegning Miljøeksponering Miljøudledningskategori(er) ERC6d - Industriel anvendelse af procesregulerende midler ved produktion af kunstharpiks, gummi og polymerer Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. arbejdstager Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Beregningsmetode Risikohåndteringsforanstaltninger er baseret på kvalitativ risikokarakterisering ECETOC TRA modellen er anvendt Eksponeringsvej Beregningsmetode antaget eksponeringsniveau Risikokarakteriseringsk votient (RCR) 1 Arbejdstagere - ECETOC TRA 0.01 mg/m³ <0.01 indånding, langvaring - modellen er anvendt 1 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA mg/kg bw/day <0.01 langvarig - modellen er anvendt 1 Arbejdstagere - <0.01

35 2 Arbejdstagere - indånding, langvaring - ECETOC TRA modellen er anvendt 2 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 2 Arbejdstagere - 3 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 3 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 3 Arbejdstagere - 4 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 4 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 4 Arbejdstagere - 5 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 5 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 5 Arbejdstagere - 6 Arbejdstagere - indånding, langvaring - ECETOC TRA modellen er anvendt 6 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 6 Arbejdstagere - 7 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 7 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 7 Arbejdstagere - 8 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 8 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 8 Arbejdstagere - 9 Arbejdstagere - ECETOC TRA indånding, langvaring - modellen er anvendt 9 Arbejdstager - dermal, ECETOC TRA langvarig - modellen er anvendt 9 Arbejdstagere mg/m³ < mg/kg bw/day mg/m³ < mg/kg bw/day mg/m³ mg/kg bw/day mg/m³ mg/kg bw/day mg/m³ mg/kg bw/day mg/m³ < mg/kg bw/day mg/m³ < mg/kg bw/day mg/m³ < mg/kg bw/day

36 Afsnit 4 - Vejledning i kontrol af overholdelse af eksponeringsscenariet Når de anvendelsesforhold/risikohåndteringsforanstaltninger, der er beskrevet i punkt 2, er i anvendelse, antages de forventede eksponeringer ikke at overstige DN(M)EL. I situationer, hvor andre risikohåndteringsforanstaltninger/anvendelsesforhold anvendes, skal brugerne sikre at risikoen er håndteret mindst et svarende niveau. Vejledningen er baseret på antagne driftsforhold, der ikke nødvendigvis er relevante for alle arbejdssteder; skalering kan derfor være nødvendig for at definere egnede, arbejdsstedspecifikke håndteringsforanstaltninger.

37 Bilag sikkerhedsdatabladet, i overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1907/2006 [REACH] Produktnavn Kemisk navn CAS-nr EF-nr Bis-MPA 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid REACH-registreringsnummer Rent stof/blanding Stof Eksponeringsscenarie Afsnit 1 - ES5 - Erhvervsmæssig: Anvendelse som laboratoriereagens. Produktnavn Bis-MPA Revisionsdato 19-nov-2015 Afsnit 2 - og risikohåndteringsforanstaltninger Afsnit Regulering af eksponeringen af miljøet Miljøudledningskategori(er) ERC8b - Udbredt indendørs anvendelse af reaktive stoffer i åbne systemer Ikke relevant, da det ikke er klassificeret som farligt for miljøet. Afsnit Regulering af eksponeringen af arbejdstagere Regulering af eksponeringen af arbejdstagere 1 PROC9 - Overførsel af stof eller kemisk produkt små beholdere (dedikeret linje påfyldning, herunder vejning) Dækker koncentrationer op 100% kontrol af spredning fra kilden mod Sørg for en basal generel venationsstandard (1 3 luftudskiftninger pr. time) knytning personlig beskyttelse, Organisatoriske foranstaltninger Bær kemikaliebestandige handsker (afprøvet i henhold EN 374) i kombination med Overvågning etableret kontrol af, at de etablerede RMM anvendes korrekt, og OC 480 cm 2

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Cyan

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Cyan Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Vandige blæk

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09032011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Oliekridt 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Nature Shampoo. Erstatter dato: 09-02-2015 Revisionsdato: 05-01-2016

Sikkerhedsdatablad. Nature Shampoo. Erstatter dato: 09-02-2015 Revisionsdato: 05-01-2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Øvrig Information: Produktet er et kosmetisk produkt, som er omfatttet af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF Forberedelse dato: 24-sep-2012 Revisionsdato Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 4101 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 99037944,99037945,99037946,99037947,99037948,99042895,99037949,99037950

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs Revision JUNE 2013 Revision 0 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 5632069 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 Synonymer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08062015 Erstatter: 19112014 Version: 0101/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flokningsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. FAXE Hvid Lud 0287. Erstatter dato: 19-02-2015 Revisionsdato: 28-08-2015

Sikkerhedsdatablad. FAXE Hvid Lud 0287. Erstatter dato: 19-02-2015 Revisionsdato: 28-08-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Vare nr. 0287 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablade Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Revisionsdato 20-maj-2015 Revisionsnummer 1 1.1. Produktidentifikator Punkt

Læs mere

: Pregabalin impurity B CRS

: Pregabalin impurity B CRS i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato:03/12/2015 Revideret den: : Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Cat. No. 40300002 CAS-nr.: 19125-99-6 EF nr.: 242-828-7 REACH Reg.nr.: - PR-nr.: Emballage: Kræves

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 12022016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

SUMA SELECT PUR-ECO A7

SUMA SELECT PUR-ECO A7 Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2291295 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

: SOFT SENSATION 500ML F/NL

: SOFT SENSATION 500ML F/NL 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 64288 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 23.11.2013 Revision: 23.11.2013

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 23.11.2013 Revision: 23.11.2013 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Window Clean

SIKKERHEDSDATABLAD Window Clean Window Clean Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Window Clean PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Kemikaliets navn Window

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Locobase Repair. Erstatter dato: 09-03-2015 Revisionsdato: 07-01-2016

Sikkerhedsdatablad. Locobase Repair. Erstatter dato: 09-03-2015 Revisionsdato: 07-01-2016 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Produktet er et kosmetisk produkt, som er omfatttet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 16-04-2014 Erstatter: 14-07-2011 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI 99 EXTREME

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 04-12-2013 Erstatter: 25-01-2012 Version: 0101 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: R10 Lugtfjerner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Safe Fresh

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Safe Fresh KBM Sun Eco Safe Fresh Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco Safe Fresh SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 20-11-2015 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 20112015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sterling Køleskabsrens Produkt

Læs mere

: KIT Ampl HCV AMP V2.0 96 Tests IVD CE

: KIT Ampl HCV AMP V2.0 96 Tests IVD CE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-nr./Genisys-nr. : 21111094123 21111094122 Stoffets navn : 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus Sikkerhedsdatablad Revision: 25052011 Erstatter: 04032008 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Danfugestenmel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER

SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S- AFKALKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco White Free

SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco White Free KBM Sun Eco White Free Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD KBM Sun Eco White Free SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. MPG - Varmetrans BS Rød/Bulk 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn MPG-VARMETRANS BS RØD/BULK Pr nr. 2310644 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L290.0250 Hårdhedsindikatorpulver

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. L290.0250 Hårdhedsindikatorpulver Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 14.12.2012 Revision: 14.12.2012

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 14.12.2012 Revision: 14.12.2012 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 31-01-2014 Erstatter: 17-06-2010 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sæbespåner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 27-04-2012 Erstatter: 28-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Røgovnsvask PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Spartelmasse.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Spartelmasse. Kabe Spartel SDS Revision: 01-12-2013 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Kabe spartel 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 01-12-2011 Erstatter: 29-08-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Afløbsrens 12 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2007 12 13 Revideret den: 2015 07 02 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Grunding Rød, Grunding Hvid, Grunding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 16/12/2014 Revision: 04/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Washing Powder White

Sikkerhedsdatablad. Washing Powder White Sikkerhedsdatablad Revision: 07032011 Erstatter: 25112010 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Washing Powder White 12

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udstedelsesdato: 18-06-2015 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Udstedelsesdato: 18-06-2015 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-06-2015 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LEGE 2 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Archaia Rødvig Kalkmælk

Sikkerhedsdatablad. Flügger Archaia Rødvig Kalkmælk Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-04-2013 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Archaia Rødvig Kalkmælk

Læs mere

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG

GLYCERIN 99,5% VEG. / DUNK 20 KG 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Stoffets navn : Glycerin CAS-Nr. : 56-81-5 EF-Nr. : 200-289-5 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 14 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr:. Artikelnr: 304, 305. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 10032015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Ultra sonic cleaning solution ultra Clean Varenummer: 663030 1.2 Relevante

Læs mere

Produkt navn: Polyethendug Side: 1/7 Oprettet: 2014-09-08 Oprettet af: CEB Revision: 2014-09-08 Revideret af: CEB

Produkt navn: Polyethendug Side: 1/7 Oprettet: 2014-09-08 Oprettet af: CEB Revision: 2014-09-08 Revideret af: CEB Produkt navn: Polyethendug Side: 1/7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator PRnr.: Ikke nødvendigt Polyethendug 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 09-04-2015 Erstatter: 15-11-2012 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: LGGB 2

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PC-CLENE TUB 100 WIPES

SIKKERHEDSDATABLAD PC-CLENE TUB 100 WIPES Revision JULY 2012 Revision 6 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. PCC APCC100 APCC100R ZA 1.2.

Læs mere

RODALON INDENDØRS V.2 / BULK

RODALON INDENDØRS V.2 / BULK SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 RODALON INDENDØRS V.2 / BULK Udgave 1.1 Printdato 02.06.2015 Revisionsdato / gyldig fra 04.05.2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 MSDS Version: E07.02 Udgivelsesdato: 29/01/2015 Blend Version: 9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode : Radiator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Sandplast LH

Sikkerhedsdatablad. Flügger Sandplast LH Sikkerhedsdatablad Revision: 01-12-2013 Erstatter: 01-08-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Sandplast

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Kølervæske EXLC 5 (long life), ufarvet. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad Kølervæske EXLC 5 (long life), ufarvet. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Kemikaliets navn CAS-nr. 107-21-1 EF-nr.: 203-473-3 Indeksnr.: 603-027-00-1 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 23-04-2012 Erstatter: 10-03-2010 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Convection Clean PR-nummer:

Læs mere

OMO PROFESSIONAL SENSITIVE

OMO PROFESSIONAL SENSITIVE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2029297 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 02-05-2011 Version: 01-00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 02-05-2011 Version: 01-00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02-05-2011 Version: 01-00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Bakkemørtel 3,5%, 5,1%

Læs mere