Aktivitetsberetning. Årsberetning Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsberetning. Årsberetning 2006. Del 1. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e"

Transkript

1 Årsberetning 2006 Del 1 Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2006 består af tre separate dele: Ativitetsberetningen, der præsenterer EIB-Gruppens aktivitet i det forløbne år og udsigterne for fremtiden; Den finansielle beretning, der indeholder EIB-Gruppens, EIB s, Investeringsfacilitetens, FEMIP-trustfondens og EIF s årsregnskaber med forklarende bilag; Den statistiske beretning med fortegnelsen over de EIB-finansierede projekter og EIB s låntagning i 2006 samt fortegnelsen over EIF s projekter. Dertil kommer oversigtstabeller for regnskabsåret og de fem seneste år. Den cd-rom, der er vedlagt denne beretning, indeholder oplysninger fra alle tre dele samt elektroniske udgaver deraf på de foreliggende sprog. Årsberetningen foreligger ligeledes på Bankens netsted D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

2

3 Aktivitetsberetning 2006 EIB-Gruppen Indhold EIB-Gruppen: Nøgletal 4 EIB-Gruppen: Sammendraget balance 5 Meddelelse fra formanden 6 Forretningsplanen EIB-Gruppens aktivitet i Afbalanceret udvikling i hele EU 13 Støtte til innovation 17 Bæredygtigt miljø 22 Transeuropæiske transportnet for Europa 28 Støtte til mindre og mellemstore virksomheder 32 Bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energiforsyning 35 Forberedelser til udvidelsen af EU 38 Naboerne i syd og øst 43 Fremme af partnerlandene 48 En låntagningsstrategi, der skaber merværdi for kunderne 54 Virksomhedsledelse 58 Konstruktivt samarbejde med EU og andre finansieringsinstitutioner 59 Transparens og ansvarlighed 61 EIB s administration og personale 66 EIB s vedtægtsmæssige organer 68 EIB s direktion 70 EIB s organigram 71 EIF s vedtægtsmæssige organer 76 EIB-Gruppens adresser 78

4 EIB-Gruppen 4 Aktivitetsberetning 2006 EIB-Gruppen: Nøgletal Den Europæiske Investeringsbank Aktiviteten i 2006 Mio EUR Indgåede aftaler I Unionen I partnerlandene Godkendte projekter I Unionen I partnerlandene Udbetalinger Af Bankens midler Af budgetmidler 267 Tilvejebragte midler (før swaps) ( 1 ) I EU-valutaer I andre valutaer Stilling pr Udestående Udlån af Bankens midler Ydede garantier 68 Finansieringsbidrag af budgetmidler Kort-, mellem- og langfristet låntagning Egne midler Balancesum Regnskabsårets resultat Tegnet kapital Heraf indbetalt og at indbetale Den Europæiske Investeringsfond Aktiviteten i 2006 Indgåede aftaler Venturekapital (34 fonde) 688 ( 2 ) Garantier (54 forretninger) Stilling pr ( 1 ) Tilvejebragt ifølge den samlede låntagningsbemyndigelse for 2006, deraf præfinansiering på 2,9 mia EUR i ( 2 ) Hertil kommer to fonde for fonde med særlige ordninger, nemlig NEOTEC og Dahlia, hvori EIF deltager med henholdsvis 50 mio og 75 mio EUR (venturekapitalmandatet og EIF). Portefølje Venturekapital (244 fonde) ( 2 ) Garantier (188 forretninger) Egne midler 694 Balancesum 771 Regnskabsårets resultat 49 Tegnet kapital Heraf indbetalt 400

5 E u r o p e a n I n v e s t m e n t B a n k G r o u p Aktivitetsberetning EIB-Gruppen EIB-Gruppen: Sammendraget balance pr. 31. december 2006 (i tusinde EUR) Annual Report 2006 Volume II Financial Report Den finansielle beretning 2005 AKTIVER Kassebeholdning, tilgodehavender hos centralbanker samt indeståender på postgirokonti Gældsbeviser udstedt af det offentlige, der kan refinansieres i centralbanker Udlån og forskud til kreditinstitutter a) På anfordring b) Andre tilgodehavender c) Udlån Udlån og forskud til kunder a) Udlån b) Særlige hensættelser Obligationer og andre værdipapirer med fast afkast a) Udstedt af det offentlige b) Udstedt af andre emittenter Aktier og andre værdipapirer med variabelt afkast Immaterielle aktiver Ejendomme, inventar og driftsmidler Andre aktiver a) Diverse debitorer b) Positive erstatningsværdier Tegnet kapital og tilgodehavende reserver, indkaldt, men ikke indbetalt Periodeafgrænsningsposter PASSIVER Gæld til kreditinstitutter a) Med aftalt løbetid eller på opsigelse Gæld stiftet ved udstedelse af værdipapirer a) Udstedte obligationer b) Andre Andre passiver a) Diverse kreditorer b) Diverse c) Negative erstatningsværdier Periodeafgrænsningsposter Hensættelser a) Personalets pensionsfond PASSIVER I ALT Kapital Tegnet Ikke indkaldt Konsoliderede reserver a) Reservefond b) Supplerende reserve Midler til ordningen for struktureret finansiering Midler til venturekapitalforretninger Hensættelse til generelle bankrisici efter fordeling Regnskabsårets resultat: Inden overførsel fra hensættelsen til generelle bankrisici Årets overførsel fra hensættelsen til generelle bankrisici Regnskabsårets resultat til fordeling EGENKAPITAL I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER OG EGENKAPITAL I ALT

6 EIB-Gruppen 6 Aktivitetsberetning 2006 Meddelelse fra formanden Kort før sin 50-årsdag baserede Banken i 2006 sin aktivitet på den nye strategi, som styrelsesrådet vedtog i Denne strategi fokuserer på tre områder, nemlig styrkelse af EIB-forretningernes løftestangsvirkning, koncentration af finansieringerne i EU om seks overordnede europæiske mål og indordning af finansieringerne uden for EU efter EU s eksterne politik. I 2006 beløb Den Europæiske Investeringsbanks udlån sig til 45,8 mia EUR. Finansieringsbidragene i de dengang 25 EU-lande udgjorde 87% deraf eller 39,8 mia. Den Europæiske Investeringsfond EIB-Gruppens særlige organ for venturekapital og garantier til mindre og mellemstore virksomheder investerede knap 700 mio EUR i venturekapitalfonde og stillede i alt 2 mia EUR til rådighed i form af garantier for bankers og finansielle institutioners porteføljer af lån til fordel for mindre og mellemstore virksomheder. Med henblik på finansieringen af sine aktiviteter tilvejebragte EIB i alt 48 mia EUR på de internationale kapitalmarkeder i form af over 300 obligationsemissioner i 24 valutaer. EIB-forretningernes løftestangsvirkning styrkes bedst ved at udbygge samarbejdet med andre offentlige eller private institutioner og udnytte den synergi, der skabes gennem kombinering af dels specialviden og erfaringer, dels tilskud og lånefinansiering. I denne forbindelse er Europa- Kommissionen EIB s naturlige samarbejdspartner på grund af sin specialviden om ydelse af tilskud. I 2006 blev der iværksat tre nye fælles initiativer, som med EIB s hjælp skal udvide anvendelsen af Europa-Kommissionens europæiske strukturfonde, hvis midler er blevet væsentlig forøget, nemlig til 308 mia EUR i perioden Derigennem bliver det muligt at afsætte en del af disse midler til finansieringstekniske formål til gavn for dels mindre og mellemstore virksomheder og mikrovirksomheder (JEREMIE), dels social udvikling i byerne (JESSICA). Gennem det tredje initiativ (JASPERS), der finansieres af Europa-Kommissionen, EIB-Gruppen og EBGU, tilbydes der gratis teknisk bistand til udvælgelsen og gennemførelsen af infrastrukturprojekter, som kan finansieres med strukturfondsmidler. EIB og Europa-Kommissionen er også gået sammen om at fremme innovation, forskning og udvikling. Nye finansielle instrumenter muliggør øget risikodeling og mobilisering af yderligere offentlig og privat kapital. Samtidig vil EIF påtage sig at forbedre adgangen til finansiering, især for nystartede mindre og mellemstore virksomheder, inden for Europa-Kommissionens rammeprogram for konkurrenceevne og innovation for perioden Styrket løftestangsvirkning Seks overordnede mål i Unionen I EU søger EIB-Gruppen at bidrage effektivt til virkeliggørelsen af EU s mål gennem en selektiv udvælgelse af projekter og mobilisering af midler fra andre kilder til disse projekter. Styrelsesrådets beslutning om at prioritere projekternes kvalitet frem for deres antal forklarer den mindre nedgang i långivningen i 2006 (39,8 mia EUR i forhold til 42 mia i 2005). Ifølge EIB-Gruppens beregninger finansierede dens långivning i 2006 investeringer på i alt ca. 120 mia EUR, deraf to

7 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen tredjedele i Unionens mindst udviklede områder. Med et mere stabilt udlånsomfang og en beskeden stigning i medarbejderantallet fokuserer EIB-Gruppen på merværdiskabelse ved at koncentrere indsatsen om mere komplekse projekter og mere innovative finansielle produkter. Derved vil den bestræbe sig for at fremme investeringer i alle 27 medlemslande, selv om hovedvægten forholdsmæssigt vil blive lagt på de nye. De seks overordnede EU-mål, som EIB s långivning i Unionen fokuserede på i 2006, er økonomisk og social samhørighed, fremme af innovation, transeuropæiske net for transport, et bæredygtigt miljø, støtte til mindre og mellemstore virksomheder samt en bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energiforsyning. Hvert af disse mål er beskrevet indgående i første del af denne aktivitetsberetning, medens den statistiske beretning indeholder en komplet fortegnelse over EIB s udlån. Understøttelse af Den Europæiske Unions eksterne politik Uden for EU består EIB s bidrag i at udmønte de finansielle aspekter af Unionens bistands- og samarbejdspolitik over for partnerlandene. Disse lande kan groft inddeles i tre grupper, nemlig kandidatlandene og de potentielle kandidatlande, EU s naboer mod syd og øst samt partnerlandene i Afrika, Vestindien, Stillehavet, Asien og Latinamerika. I hver af disse landegrupper har EIB en rolle at spille som beskrevet i de relevante dele af denne aktivitetsberetning. uden for EU, ved at overdrage Banken nye eksterne mandater på i alt 27,8 mia EUR i perioden Det er en stigning på over en tredjedel i forhold til de tidligere mandater. Hovedsigtet med disse mandater er at forberede fremtidige medlemsstaters tiltrædelse og støtte EU s naboskabspolitik. Der træder nye mandater for AVS-landene i kraft i God virksomhedsledelse Nye initiativer og nye finansielle produkter i Den Europæiske Union og nye mandater uden for EU hele denne udvikling viser, at EIB efter 49 års virke stadig er en moderne og dynamisk finansiel institution. Også i sin virksomhedsledelse anvender Banken den bedste internationale praksis. I de senere år har Banken truffet en række foranstaltninger med henblik på at forbedre de forskellige kontrolfunktioner, styrke sin transparens og udbygge forbindelserne med civilsamfundet. Virksomhedsansvar er blevet et konstant anliggende, men især på dette område vil der ske endnu flere forbedringer fremover. Anden del af denne aktivitetsberetning omhandler virksomhedsansvar, og det samme gør Bankens beretning om virksomhedsansvar, som alle med interesse i dette aspekt af Bankens aktivitet bør læse sammen med denne beretning. Philippe Maystadt Formand for Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe I december 2006 bekræftede Det Europæiske Råd den betydning, det tillægger EIB s aktivitet

8 EIB-Gruppen 8 Aktivitetsberetning 2006 Forretningsplanen Den nye strategiske kurs, som blev indledt i 2005, danner grundlag for Den Europæiske Investeringsbanks forretningsplan. Som led i den nye strategi er Banken parat til at fremme projekter med en høj potentiel merværdiskabelse, også selv om risiciene er høje. Den detaljerede forretningsplan er beskrevet i publikationen Forretningsplanen, der dækker treårsperioden Den Europæiske Union har opstillet seks hovedmål, nemlig økonomisk og social samhørighed i det udvidede EU, fremme af innovation, udvikling af transeuropæiske net og adgangsnet, et bæredygtigt miljø, støtte til mindre og mellemstore virksomheder samt en bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energiforsyning. Kombination af EU s og EIB s midler og sagkundskab De overordnede mål for långivningen i Europa er blevet tilpasset, så de afspejler dels udviklingen i Den Europæiske Unions politikker ifølge de finansielle perspektiver med tilhørende nye samfinansieringsordninger for EU s budgetmidler og EIB-lån, dels de nye fælles initiativer for Banken, Europa-Kommissionen og visse medlemslande. Der blev i 2006 indgået aftaler om en række nye initiativer til aktiviteter, som i de kommende år vil få stor indvirkning på Bankens forretninger som långiver, rådgiver og forvalter af EU-midler og -programmer. Der blev iværksat tre initiativer i 2006, nemlig JASPERS, JEREMIE og JESSICA. På hver deres måde udnytter de den synergi, der opstår, når sagkundskab samt tilskud og lånefinansiering kombineres. Desuden bidrager de til yderligere forbedringer af kvaliteten og effektiviteten af EIB s tilbud til kunderne. JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in the European Regions) er et program for teknisk bistand, der hovedsagelig fokuserer på udvælgelse og forberedelse af omfattende projekter, der kan finansieres af strukturfondene. Et stærkt team, der ledes fra Bankens hovedsæde i Luxembourg, men også tæller lokale repræsentanter og regionale eksperter i Warszawa, Wien og Bukarest, vil hjælpe de 12 nyeste medlemslande med at forberede kvalitetsprojekter for at få størst mulig gavn af de betydelige tilskud fra strukturfondene og Samhørighedsfonden, der er til rådighed i perioden Eksperter, der ansættes og betales af Europa-Kommissionen, vil sammen med udstationeret personale fra EIB og EBGU rådgive, koordinere, udvikle og revidere projekternes struktur, fjerne flaskehalse, udfylde huller og identificere problemer. Arbejdet med at forberede projekter er allerede indledt, og det vedrører investeringer på over 25 mia EUR. JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) er et fælles initiativ for EIB-Gruppen og Europa-Kommissionen, der skal forbedre mindre virksomheders adgang til finansiering, herunder nye virksomheder og mikrokreditter. Gennem JEREMIE kan medlemsstaterne og regionerne anvende en del af deres strukturmidler til at erhverve en række finansielle instrumenter, der er specielt beregnet til at støtte mikrovirksomheder og mindre virksomheder. Den Europæiske Investeringsfond forvalter midlerne, Banken og andre långivere supplerer og øger dem, og de stilles til rådighed for institutioner, der beskæftiger sig med venturekapital, finansiering af mindre og mellemstore virksomheder samt mikrofinansiering. JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) er et politisk initiativ fra Europa-Kommissionen, der støttes

9 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen Forretningsplanen af EIB, og som Europarådets Udviklingsbank også deltager i. JESSICA anvender finansieringstekniske mekanismer til at fremme investeringer i bæredygtig byfornyelse inden for rammerne af EU s regionalpolitik. Medlemsstaterne kan anvende en del af deres strukturfondsmidler til at investere i byudviklingsfonde, der fokuserer på indtægtsskabende byprogrammer. Banken har fået tildelt en vigtig rolle, idet den kan samfinansiere disse programmer eller direkte udpeges til at forvalte holdingfonde for JESSICA-midler af medlemsstaternes myndigheder. To nye finansielle instrumenter vil kombinere EU-budgetmidler og EIB-lån. Med hovedvægt på den private sektors investeringer i forskning, udvikling og innovation vil ordningen for finansiering med risikodeling kombinere EU-budgetmidler med EIB s reserver til risikoafdækning af lån til projekter og initiativtagere, som ikke er investeringsværdige, men fremmer teknologiske investeringer af afgørende økonomisk betydning for Europa. På samme måde vil garantiordningen for lån til transeuropæiske transportprojekter anvende EU-budgetmidler og EIB-reserver til at stille garantier for indtægtsrisikoen i en begrænset periode efter fuldførelsen af transeuropæiske net i de tilfælde, hvor trafikken stiger langsomt. Disse nye EU-EIB-instrumenter supplerer andre nyskabende produkter, der er udviklet i samarbejde med den kommercielle banksektor. Risikodeling fremmer Bankens nye strategi Høj prioritering af energi Energi er blevet et centralt punkt på Den Europæiske Unions politiske dagsorden og for Banken, der har gjort energi til et af sine overordnede mål i forretningsplanen EIB-långivning i energisektoren er ingen nyskabelse, men dens nye status af overordnet mål betyder mere højtkvalificeret personale og øgede finansielle midler. Det nye overordnede mål har fået betegnelsen bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energi, og alle dele er lige vigtige. I overensstemmelse med EU s politiske retningslinjer er der blevet udvalgt fem målområder for EIB s långivning, nemlig vedvarende energi; effektiv energiudnyttelse; forskning, udvikling og innovation inden for energi; sikker og diversificeret intern energiforsyning (herunder transeuropæiske net for energioverførsel) samt sikker og diversificeret ekstern energiforsyning (herunder rørledninger og terminaler for fordråbet naturgas). Forretningsplanen indeholder også kvantificerede mål: 4 mia EUR årlig i indgåede låneaftaler for alle fem områder tilsammen i og uden for EU. Et delmål er at udlåne mio EUR årlig til projekter for vedvarende energi, deraf 50% til elproduktion på grundlag af vedvarende energi.

10 EIB-Gruppen 10 Aktivitetsberetning 2006 Forretningsplanen Vigtige aktivitetsområder uden for EU Uden for EU vil EIB i de kommende år udfolde sin aktivitet inden for rammerne af en række nye mandater. De disponible midler er blevet øget. Ifølge de nye mandater kan EIB udlåne indtil 27,8 mia EUR i perioden sammenlignet med 20,7 mia EUR ifølge mandaterne for Lånetilsagn, indgåede låneaftaler og udbetalinger ( ) Mia EUR Der er planlagt udlån på indtil 8,7 mia EUR i førtiltrædelseslandene, dvs. tiltrædelses- og kandidatlandene Kroatien, Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt de potentielle kandidatlande Albanien, Bosnien- Hercegovina, Montenegro, Serbien og Kosovo. Det tidligere førtiltrædelsesmandat var på 10,2 mia EUR, men inklusive långivningen i de 12 nye medlemslande Udbetalinger Låneaftaler Lånetilsagn Den europæiske naboskabspolitik ligger til grund for EIB s långivning i Europas nabolande mod syd og øst. Den betydning, EU tillægger disse lande, fremgår klart af, at den har afsat 12,4 mia EUR dertil i perioden Det er hermed det største mandat nogensinde uden for Unionen. Med dette mandat får EIB mulighed for at opfylde de høje forventninger i middelhavspartnerlandene (8,7 mia EUR mod 4,6 mia i uden långivningen i Tyrkiet) og samtidig udvide sin aktivitet østpå (Rusland, Ukraine, Moldova samt Armenien, Aserbajdsjan og Georgien). ( 1 ) EIB s aktivitet ifølge mandat i landene uden for EU er nærmere omtalt i de relevante afsnit af denne aktivitetsberetning. I Asien og Latinamerika vil EIB udlåne indtil 3,8 mia EUR i perioden Der er afsat 900 mio EUR til Sydafrika mod tidligere 825 mio. Landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet er omfattet af Cotonouaftalen, der blev indgået for en 20-årig periode i Omfanget af EIB s långivning fastsættes i de forskellige finansprotokoller. Ifølge den gældende protokol står der 2 mia EUR til rådighed under Investeringsfaciliteten, en revolverende fond, der finansieres med bidrag fra medlemsstaterne via Den Europæiske Udviklingsfond, og andre 1,7 mia af Bankens egne midler. Fra og med 2008 får Investeringsfaciliteten tilført yderligere 1,1 mia EUR, ligesom der er afsat 2 mia EUR i lån af egne midler. Hertil skal lægges 400 mio EUR til rentegodtgørelser og teknisk bistand ( 1 ).

11 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen Forretningsplanen Bæredygtighed og god virksomhedsledelse I alle Bankens aktiviteter vil fremme af en bæredygtig udvikling fortsat være et hovedkrav både i og uden for EU. En bæredygtig udvikling er normalt forbundet med tre mål, nemlig miljøbeskyttelse, social retfærdighed og samhørighed samt økonomisk velstand. Det Europæiske Råd bekræftede på ny disse tre mål på mødet i juni 2006, hvor det vedtog en ny EU-strategi for bæredygtig udvikling. På baggrund heraf arbejder EIB på at forbedre sine teknikker for projektudvælgelse, bedømmelse og tilsyn for at sikre, at der tages tilstrækkeligt og konsekvent hensyn til bæredygtighed under vurderingen af et projekts merværdiskabelse. Banken vil fortsat styrke sin kapacitet vedrørende bæredygtig udvikling og holde sine interessenter og offentligheden underrettet derom. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at EIB er i færd med at revidere sin erklæring om bæredygtig udvikling på sit netsted. EIB s bestyrelse godkender hvert år Bankens forretningsplan for de kommende tre år

12 EIB-Gruppen 12 Aktivitetsberetning 2006 EIB-Gruppens aktivitet i 2006

13 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen Afbalanceret udvikling i hele EU Den Europæiske Investeringsbank har altid været regionernes bank, dvs. for de udviklingsområder, som også modtager tilskud fra strukturfondene. Over to tredjedele af EIB s udlån i 2006 gik til EU s fattigste områder ( 2 ). Siden 2004 har udvidelsen med 12 nye medlemslande betydet en væsentlig forøgelse af den del af Europas befolkning, der bor i EU s fattigste områder, både talmæssigt og procentuelt. Disse dele af Europa er også i centrum for EU s samhørighedspolitik, der skal gennemføres i programmeringsperioden Den samlede långivning i regionerne oversteg 26,7 mia EUR i EU-25 i 2006, hvilket udgør 67% af den samlede långivning. Medregnes de 739 mio EUR til projekter i Bulgarien og Rumænien, nåede den samlede långivning i regionerne op på 27,5 mia EUR i EU-27. ( 2 ) Regioner med et BNP pr. indbygger på under 75% af EU s gennemsnit og regioner med strukturvanskeligheder. Fælles mål og sektorer Fordelt på sektorer var de vigtigste modtagere af EIB-lån i de fattigste regioner i 2006 transport og telekommunikation (43%), energi (14%) samt vand, kloakering og renovation (18%). I transportsektoren udlånte EIB 320 mio EUR til forskellige afsnit af motorvej M3/M35. Den indgår i det transeuropæiske net og forbinder den ungarske hovedstad Budapest med de mindre udviklede regioner i den østlige del af landet. Åbningen af denne motorvej er af stor betydning for udviklingen af de østlige dele af Ungarn og deres integration i EU: Dels er trafikken vokset, siden Ungarn tiltrådte EU, dels vil investeringerne også øge trafiksikkerheden. da nye aktie- eller obligationsemissioner i mange tilfælde ikke er mulige. I det skotske højland udlånte EIB 60 mio GBP til investeringer i opførelse og vedligeholdelse af skoler. Projektet, der gennemføres af det Regionudvikling i EU Individuelle lån i 2006: 20,2 mia EUR Mio EUR I industri- og servicesektoren ydede EIB et lån på 25 mio EUR til Hansapank, en bank i Estland, med henblik på finansiering af mellemstore virksomheders investeringer dvs. virksomheder med indtil ansatte i hele Baltikum. Hansapank vil selv anvende EIB-midlerne i Estland, hvorimod anvendelsen i Letland og Litauen sker gennem datterbanker. EIB s mål er at forbedre virksomhedernes adgang til mellem- og langfristet finansiering. I Baltikum er banklån stadig en vigtig kilde til virksomhedsfinansiering, Mål nr. 1 Mål nr. 2 Multiregionale lån

14 EIB-Gruppen 14 Aktivitetsberetning 2006 Afbalanceret udvikling i hele EU Regionudvikling i EU Lån fordelt på sektorer i 2006 Mio EUR % som dels var nødvendige for deres opfyldelse af EU s optagelseskriterier, dels letter deres fremtidige integration i EU. Kommunikation Energi Uddannelse og sundhed Vand, kloakering, renovation Byforbedring Industri Andre tjenester Individuelle lån i alt Globallån offentlig-private partnerskab Highland Council Education Service, omfatter 10 skoler, nemlig tre gymnasieskoler, fem nye folkeskoler (hvoraf den ene underviser på gælisk), en kombineret skole folkeskole/gymnasium og en ny skole for børn med særlige undervisningsbehov. Projektet vil forbedre udannelsesmiljøet ved også at tilbyde hele samfundet livslang læring. Med tiden vil det i høj grad bidrage til regionens økonomiske vækst og udvikling. Mange af projekterne i regionerne tjener også andre overordnede mål. I 2006 stilledes 59% af de direkte lån til fremme af Lissabondagsordenens virkeliggørelse således til rådighed i udviklingsområder. Det gælder ligeledes 65% af långivningen til forbedring af miljøet og bymiljøet og 73% af lånene til transeuropæiske net eller omfattende europæiske net, herunder for energioverførsel. Bulgarien og Rumænien Bulgarien og Rumænien tiltrådte EU den 1. januar EIB har finansieret projekter i de to lande siden 1990, nemlig med 1,3 mia EUR i Bulgarien og 4,9 mia i Rumænien ultimo I begge disse lande fremmede EIB-lånene investeringer i de vigtigste økonomiske sektorer, Nu, hvor Bulgarien og Rumænien er medlemmer af EU, kan de gøre fuldt brug af Bankens finansieringsmuligheder. De støtterammer, der blev aftalt mellem EIB og de pågældende lande i 2006, giver et fingerpeg om det forventede aktivitetsniveau i de to nye medlemslande. Finansieringen vil ske på grundlag af konkrete projektforslag, men aftalerne lader formode, at EIB s udlån til landenes investeringsprogrammer for perioden vil ligge på omkring mio EUR om året i Bulgarien og 1 mia i Rumænien. Samarbejdet mellem disse lande og EIB vil være koncentreret om samfinansiering med EU s strukturfondsfaciliteter, JASPERS, JEREMIE og JESSICA, samt om bistand til offentlige og private samarbejdspartnere om strukturering og gennemførelse af offentlig-private partnerskabers projekter. Långivningen ifølge strukturprogrammerne I perioden har Banken siden 2001 indgået aftaler om en række rammelån til fordel for operationelle programmer i medlemslandene, som samfinansieres af strukturfondene. Rammelån ydes til finansiering af forretninger, der omfatter flere delprojekter og typisk gennemføres af den offentlige sektor som et led i et investeringsprogram, ofte for infrastrukturprojekter. Formålet med den strukturelle långivning er at støtte strukturfondsprojekterne. Programmer for strukturel långivning blev oprindelig brugt i de fattigste regioner i Spanien og Italien, men findes nu også i Tyskland, Tjekkiet, Cypern, Ungarn, Letland, Polen, Slovakiet og Slovenien, og de samlede lånetilsagn overstiger 3,5 mia EUR. Takket være initiativerne JASPERS, JEREMIE og JESSICA vil samarbejdet mellem Banken og strukturfondene nå nye højder.

15 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen Afbalanceret udvikling i hele EU JASPERS: teknisk bistand til projektforberedelse I 2006 gik Europa-Kommissionen sammen med EIB og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling om at oprette JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) for at forbedre forberedelsen af projekter med henblik på opnåelse af tilskud fra EU s strukturfonde og hjælpe medlemsstaterne med at anvende EU-tilskuddene hurtigere og mere effektivt. Der vil i perioden kunne ydes tilskud på i alt 308 mia EUR i regionerne. EIB mødes med regionerne i Bruxelles Bistanden fra JASPERS er gratis for modtagerne. Den skal lette forberedelsen af projekter af høj kvalitet i alle EU-lande, som er omfattet af konvergensmålet, dog med hovedvægten på større projekter og projekter i de 12 nyeste medlemslande. Bistanden til projektforberedelse er forbeholdt infrastrukturprojekter for forbedring af transportnet, miljøplaner samt investeringer i øget energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energi. Dertil kommer forbedringer af kombitransportsystemer og bytransport. Gennemførelsen af JASPERS varetages af et team på ca. 20 eksperter assisteret af personale fra EIB og EBGU. Yderligere 32 nye ingeniører og økonomer ventes ansat med økonomisk støtte fra Europa-Kommissionen frem til sommeren Det har base i EIB s hovedsæde i Luxembourg og tre regionale kontorer i Warszawa, Wien og Bukarest og var ultimo 2006 allerede involveret i over 100 investeringsprojekter og -programmer med investeringsudgifter på i alt 25 mia EUR.

16 EIB-Gruppen 16 Aktivitetsberetning 2006 Afbalanceret udvikling i hele EU Skarpere fokus Der er blevet opstillet tre mål for strukturfondene og Samhørighedsfonden i planlægningsperioden : Konvergens: Stimulering af vækst for at skabe konvergens mellem Unionens fattigste regioner. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse: Fremskyndelse af økonomiske ændringer uden for konvergensregionerne ved at styrke konkurrenceevnen og støtten til skabelsen af flere og bedre arbejdspladser. Europæisk territorialt samarbejde: Grænseoverskridende, mellemstatsligt og interregionalt samarbejde med henblik på en yderligere styrkelse af integrationen i EU. For at afspejle de nye EU-rammer vil Banken i 2007 erstatte sit traditionelle mål social og økonomisk samhørighed (tidligere kaldet regionudvikling ) med konvergens. Uden for konvergensregionerne vil EIB derimod fortsat fremme følgende EU-mål: Innovation, miljøbeskyttelse, transeuropæiske net, en bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energiforsyning samt mindre og mellemstore virksomheder. EIB s konvergensfremmende långivning vil omfatte de udpegede konvergensregioner samt udfasnings- og indfasningsregioner, eller i alt 113 regioner i EU-27 med 190 mio indbyggere. Konvergens skønnes at ville tegne sig for 40% af den samlede årlige långivning i de kommende år og vil således forblive et overordnet mål for Banken. Ifølge denne nye samhørighedspolitik fremmes konvergensen mest gennem struktur- og samhørighedsfondene, mens målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse overvejende er baseret på Lissabondagsordenen.

17 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen Støtte til innovation Med indførelsen af Lissabondagsordenen i 2000 satte EU sig det strategiske mål at oprette en konkurrencedygtig, innovativ og videnbaseret europæisk økonomi, der kan skabe varig vækst med flere og bedre arbejdspladser samt større social samhørighed. Innovation 2010-initiativet blev iværksat af EIB-Gruppen i 2000 som et udlånsvindue for finansiering af investeringer, der fremmer virkeliggørelsen af Lissabondagsordenen. Siden da har EIB udlånt 45,7 mia EUR ifølge dette initiativ. I 2006 udgjorde långivningen til innovation i EU 10,4 mia EUR, hvilket er det samme som i Det betyder, at Bankens målsætning om indgåede aftaler på 50 mia EUR i indeværende årti højst sandsynligt vil blive overgået. Siden 2000 har ca. 70% af de fremmede investeringer været koncentreret i EU s fattigste områder. I 2006 udgjorde innovationsprojekter i de fattigste regioner 5,6 mia EUR eller 59% af EIB s udlån til innovation (8,8 mia EUR eller 84% i 2005). Finansiering af innovation i udviklingsområder bidrager til at modvirke tendensen til, at disse investeringer koncentreres i de rigeste regioner, idet der overføres viden til økonomisk tilbagestående regioner. På denne måde kombinerer EIB Lissabondagsordenen med et andet af sine politiske hovedmål, nemlig social samhørighed og konvergens. adgang til uddannelsesmuligheder og livslang læring, integration af forskning i den tertiære sektors uddannelsesprojekter, modernisering af tilknyttede IT-infrastrukturer, informatikkundskaber og e-læring. Spredning af teknologi og udvikling af informations- og kommunikationsteknologi herunder udrulning af faste og mobile bredbåndsnet og tilhørende adgangsteknologier, etablering af netværk i en række sektorer (f.eks. sundhed og transport) samt udvikling af platforme for elektronisk handel. Den Europæiske Investeringsfond, der er et datterselskab af EIB, spiller ligeledes en rolle i forbindelse med virkeliggørelsen af Lissabonstrategien ved at investere i venturekapitalfonde, der forsyner mindre og mellemstore virksomheder med egenkapital. I 2006 indgik Fonden venturekapitalaftaler om 688 mio EUR, hvilket bragte dens samlede forpligtelser ultimo året op på 3,8 mia EUR, der var investeret i 244 fonde. Tre brede områder Innovation 2010-initiativet, der baner vejen for en teknologisk modernisering og tilpasningen af humankapitalen til en europæisk økonomi som forudset i Lissabon, fokuserer på tre investeringsområder: Forskning, udvikling og innovation private og offentlige investeringer i forskning, udvikling af videncentre og akademiske forskningscentre samt følgeinvesteringer (produkter og processer) i den private sektor. Uddannelse og videreuddannelse: støtte til universitetsuddannelse gennem forbedret Forskning, udvikling og innovation Forskning, udvikling og innovation har været det vigtigste indsatsområde i de seneste år. Der blev i 2006 ydet lån på 6,7 mia EUR dertil, hvoraf halvdelen gik til investeringer i Tyskland. Omkring 1,9 mia EUR var forbeholdt den tyske automobilindustri. Projekter inden for dette område er af stor interesse for Banken, da de ikke kun bidrager til at udvikle den nyeste teknologi i EU, men ofte også understøtter andre af EU s politiske målsætninger som f.eks. effektiv energiudnyttelse og reduktion af CO 2 -emissionerne.

18 EIB-Gruppen 18 Aktivitetsberetning 2006 Støtte til innovation EIB finansierer forskning, udvikling og innovation i både den private og den offentlige sektor. I Polen udlånte den f.eks. 500 mio EUR gennem finansministeriet til dækning af en del af udgifterne på budgettet for 2006 til kapitalinvesteringer i infrastrukturer og udstyr til gavn for videnskab og teknologi, løbende lønudgifter til videnskabsmænd, der er ansat ved det polske videnskabsakademi, statslige forskningsuniversiteter, anerkendte offentlige universiteter, teknologiske højskoler og tilsvarende institutioner, samt forskningsstipendier til videnskabsmænd. Til forskel fra det almindelige mønster i EU-25 er staten stadig den største investor i forskning og udvikling i Polen, idet udgifterne til forskning og udvikling i erhvervslivet i de seneste år er faldet i forhold til de samlede forsknings- og udviklingsudgifter. Udenlandske virksomheder har placeret produktionsanlæg i Polen, men de er tilbøjelige til at beholde deres forskning og udvikling hos moderselskaberne i udlandet. Formålet med EIB s långivning er at hjælpe landet med at vende den negative tendens i udgifterne til forskning og udvikling ved at stabilisere og gradvis øge det offentliges investeringer i forskning og udvikling i et forsøg på at stimulere den private sektors finansiering ved at forbedre videnskabsinfrastrukturen i almindelighed. I Spanien finansierede Banken udvidelsen af Parc Cientific de Barcelona, en videnskabspark på Universitat de Barcelonas område. Projektet har til formål at skabe ekstra faciliteter for biomedicinske virksomheder og forskningsinstitutter inden for biovidenskaber. Parken tæller forskningsgrupper fra både den offentlige og den private sektor og tilbyder et bredt spektrum af teknologiske faciliteter. Desuden har universiteterne i Mainz, Kaiserslautern, Tübingen og Freiburg, der alle er førende tyske forskningsuniversiteter, modtaget næsten 900 mio EUR til investeringer i fortrinsvis grundforskning og moderne forskningsfaciliteter. Uddannelse og videreuddannelse EIB udlånte over 1,9 mia EUR til en bred vifte af investeringer i humankapital lige fra opførelser eller istandsættelser af skole- og universitetsbygninger til egentlige videreuddannelsesprogrammer. På universitetet i Venedig finansierede Banken f.eks. moderniseringen af undervisningsfaciliteterne med et lån på 25 mio EUR. Venedigs universitet er kendt inden for visse humanistiske

19 Aktivitetsberetning EIB-Gruppen Støtte til innovation Mio EUR Indgåede aftaler ifølge innovation 2010-initiativet ( ) EIB s långivning ifølge innovation 2010-initiativet Informations- og kommunikationsteknologi Uddannelse og videreuddannelse Forskning og udvikling Antal projekter Oslo Stockholm Helsinki St Petersburg Tallinn Belfast 2 1 Dublin Cork Edinburgh Amsterdam København Hamburg Berlin Warszawa 1 Riga 1 1 Vilnius Minsk Moskva GUYANA London Bruxelles Frankfurt Luxembourg Paris München Lyon Milano Praha Wien Bratislava Budapest Ljubljana Zagreb 3 Sarajevo Belgrade 2 Bucuresti Kishinev Kiyev Odessa Niksic ^ 2 Sofia Porto 3 18 Madrid Barcelona Roma Skopje 1 Tiranë Istanbul Ankara Lisboa Athinai Islas Canarias Nicosia 1 2

20 EIB-Gruppen 20 Aktivitetsberetning 2006 Støtte til innovation fag, og institutterne for økonomi, fremmedsprog, litteratur og filosofi anses for førende i Italien. I øvrigt vil projektet også bidrage til bevarelsen af kulturarven i Venedig by, da en række historiske bygninger og områder vi blive restaureret og istandsat. På tyske universiteter finansierede EIB grundforskning. Ligeledes i Tyskland bevilgede EIB et globallån på 200 mio EUR til KfW med henblik på finansiering af mikrokreditdelen af den tyske regerings program for erhvervsuddannelse og iværksætterkvalifikationer for faglærte arbejdstagere, der gennemføres af KfW. Sigtet er at opbygge viden, især inden for ledelse, regnskabsføring og jura, men også højere faglige kvalifikationer, så deltagerne enten kan starte egen virksomhed som iværksættere eller opnå stillinger med mere ansvar i deres branche. Programmet indgår i Tysklands uddannelsessystem, der støtter personer i ikkeakademisk livslang læring. Det spiller en vigtig rolle ved at tilvejebringe højt kvalificeret arbejdskraft i hele produktions- og serviceforløbet, øge arbejdskraftens fleksibilitet og skabe gradvis, kumulativ innovation. Sundhedssektoren, som undertiden er knyttet til uddannelse og videreuddannelse, spiller naturligvis også en vigtig rolle med hensyn til humankapital. Derfor har EIB også finansieret moderniseringer og istandsættelser af hospitaler, såsom Arrashospitalet i Pas-de-Calais og hospitaler i Marseille og Nice i Frankrig, Rotterdams universitetshospital i Nederlandene og hospitalerne Royal London og Barts i Det Forenede Kongerige. EIB fremmede investeringerne i disse net med lån på i alt over 1,3 mia EUR. Sådanne net er af væsentlig betydning for spredningen af information og den fælles adgang til data. Udrulningen af bredbåndsadgangsnet er et vigtigt element. Banken udlånte således 160 mio EUR til Telecom Italia med henblik på bredbåndsinvesteringer i Frankrig. Projektet er et led i initiativtagerens strategi for udvikling af konkurrencedygtige projekter på selektive nye markeder i Tyskland, Nederlandene og Frankrig. I Prag finansierede Banken et nyt informationsservicecenter til Deutsche Post, hvor selskabets pakke-, ekspres- og brevforsendelsesaktiviteter og logistiske aktiviteter skal samles. Det nye center skaber en fælles IT-platform for Deutsche Post World Net. Selskabets tjenesteydelser er i høj grad baseret på et konkurrencemæssigt forspring inden for effektiv procesteknologi, hvor effektiviteten styrkes gennem indførelse af forkantteknologi. Audiovisuelle projekter har ligeledes nydt godt af Bankens långivning inden for informationsog kommunikationsteknologi. Den sigter på at styrke branchens internationale konkurrenceevne. Udlånene i den audiovisuelle sektor er normalt koncentreret om kreditter med risikodeling, som arrangeres sammen med sagkyndige finansielle institutioner. I 2006 udlånte EIB desuden 75 mio EUR til BBC Worldwide med sigte på investeringer i nyt audiovisuelt indhold i BBC i perioden Der vil hovedsagelig være tale om nye produktioner i form af dokumentarprogrammer, naturhistoriske programmer og underholdningsprogrammer. Låneprodukter med risikodeling Informations- og kommunikationsteknologinet Innovationssektoren er speciel, da den ofte er på forkanten af den ny teknologi, hvor den baner nye veje. Derfor er det ofte ikke muligt at støtte investeringerne med almindelige lån. Der kræves i stedet finansielle produkter med risikodeling.

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Mine damer og herrer styrelsesrådsmedlemmer Velkommen til styrelsesrådet for Den Europæiske

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765

Nøgletal. (I millioner euroer) 2000 1999. Indgåede aftaler 36 033 31 800. I Unionen 30 644 27 765 EIB-Gruppen i 2000 Nøgletal (I millioner euroer) 2000 1999 Indgåede aftaler 36 033 31 800 I Unionen 30 644 27 765 Ansøgerlandene 2 948 2 373 (heraf bistanden inden tiltrædelsen) (1 618) (1 467) Partnerlandene

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002

EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002 EIB-Gruppen Aktivitetsberetning 2002 Nøgletal for EIB-Gruppen Mio EUR Den Europæiske Investeringsbank Aktiviteten i 2002 Indgåede aftaler I Unionen I ansøgerlandene I partnerlandene Lånetilsagn I Unionen

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank

1999 Årsberetning. Den Europæiske Investeringsbank 1999 Årsberetning Den Europæiske Investeringsbank Nøgletal I millioner euroer 1999 1998 Indgåede låneaftaler 31 800 29 526 I Unionen 27 765 25 116 Uden for Unionen 4 035 4 410 Ansøgerlandene 2 373 2 375

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

2012 EIB-Gruppen Den Europæiske Investeringsbank www.eib.org info@eib.org Den Europæiske Investeringsfond www.eif.org info@eif.org

2012 EIB-Gruppen Den Europæiske Investeringsbank www.eib.org info@eib.org Den Europæiske Investeringsfond www.eif.org info@eif.org Aktivitetsberetning 2012 Forskning og udvikling i den svenske højteknologiske ingeniørkoncern Sandvik er med til at styrke Europas førerposition inden for industriel teknologi. EIB støtter innovation

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 529 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN 1. Fondens navn Fondens navn er Fairtrade Mærket Danmark Fonden Nørregade

Læs mere

Aktivitetsberetning. Del 1. Årsberetning 2010

Aktivitetsberetning. Del 1. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe Del 1 Aktivitetsberetning Årsberetning 2010 Den Europæiske Investeringsbank-Gruppe

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Årsberetning 2004. Del I. Aktivitetsberetning. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e

Årsberetning 2004. Del I. Aktivitetsberetning. D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2004 Del I Aktivitetsberetning D e n E u r o p æ i s k e I n v e s t e r i n g s b a n k - G r u p p e Årsberetning 2004 DelI Aktivitetsberetning EIB-Gruppens årsberetning 2004 består af tre

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen Finansiering af MEGA infrastrukturprojekter Den Europæiske Investeringsbank (EIB) Adam Bruun og Max Jensen København 11. maj 2011 Den Europæiske Investeringsbank EU s finansieringsinstitution... Grundlagt

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

CAPITAL PERIA I G AT I O N E R E R H V E RV S O B L. & Sourcing Capital. Companies. Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1

CAPITAL PERIA I G AT I O N E R E R H V E RV S O B L. & Sourcing Capital. Companies. Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1 PERIA CAPITAL E R H V E RV S O B L I G AT I O N E R * * * & Sourcing Capital Companies Erhvervsobligationer - Peria Capital Side 1 Bagom Basel III Formålet med reglerne i Basel III er at styrke den finansielle

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere