Geografiske Modernitetsforestillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geografiske Modernitetsforestillinger"

Transkript

1 Geografiske Modernitetsforestillinger - et projekt om demokratiudvikling i Polen Anders Jepsen Hans Jørgen Hansen Geografispeciale Institut For Geografi og Internationale Udviklingsstudier Roskilde Universitetscenter 1994

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...1 Eksport af vesteuropæisk selvforståelse...2 Magtdiskurser som ideal og selvforståelse...3 Lokalstyret som lakmusprøve...4 Metodiske overvejelser...6 Læsevejledning...8 Problemformulering...9 DEL DEN TEORETISKE BAGGRUND...10 Den tidlige modernitet...12 Magtens differentiering...16 Rationalitet og rationalisering...16 Vejen til det moderne...17 Bureaukratiet...18 Legitimitetsformer...18 Offentlighed, system og livsverden...21 Borgerlige idealer og demokratisk kultur...21 Det offentlige rum...22 Den kommunikative handlen...23 Refeudalisering og livsverdenskolonialisering...24 Håb for de demokratiske idealer?...26 Viden og magt i det moderne...28 Diskurser...28 Viden og magt...29 Politisk styring...30 Diskussion Det moderne...33 Det borgerlige ideal...35 Ideal og selvforståelse...36 Moderne forestillinger om Polen...37 Demokratisk kultur...38 DEL POLENS POLITISKE HISTORIE...41 Tiden op til Tiden Stat og styreform...48 Politiske partier og socio-økonomiske grupperinger...51

3 Markedet...54 Den polske nationalisme...56 Kirkens rolle...57 Tiden Stat og styreform...59 Tiden efter Konsekvenser af 2. verdenskrig...62 Statsmagtens organisering...63 Marked...65 Offentlighedens udvikling...68 Kirken...69 Socio-økonomiske grupper og bevægelser...70 Efter Statsmagtens organisering...73 Marked...74 Offentlighedens renaissance...75 Kirken...76 Socio-økonomiske grupper og bevægelser...77 Diskussion Polen fra anarki til totalitet...78 Socialismen som modernisering af Polen...80 Barrierer for demokratiet...81 Normalisering...82 Socialismen som moderne magtdiskurs...84 DEL Politisk kultur i Krakow-regionen...84 Regionalanalyse af Krakow-regionen...88 Krakows historie...88 Territorium, demografi og levevilkår...90 Industrialisering og erhvervsudvikling...93 Byudviklingen Miljø Rammen om den politiske kultur Lokalstyre Lokalstyrets politiske kultur i Krakow Præsentation af informanter Diskussionstemaer Kommunalstyre mellem stat og befolkning Det folkelige aktivitetsniveau Pradnik Czerwony - et bolig-kooperativ i Krakow Diskussion...128

4 Decentralisering og identifikation Atomisering og offentlighed Elite og apati DEL Polske modernitetsforestillinger Hvordan Polen er moderne Det teoretiske tomrum Polske modernitetsdiskurser Evaluering af demokratiseringsprocessen Polakkernes værditab Legitimitet og elite Begrænsninger for moderne demokratiforestillinger Håb eller krise Konklusion LITTERATURLISTE Bilag...153

5 INDLEDNING Dette projekt udspringer umiddelbart af en stærk interesse i den demokratidebat, der er kommet på dagsordenen som en følge af omstillingsprocessen i Østeuropa. Interessen for debatten næres bl.a. af det forhold, at transformationsprocessen er unik i Europas historie. Den kolde krigs fronter er opløst, og den vestlige verden spiller nu rollen som forbillede for samfundsudviklingen i Øst- og Centraleuropa. Et storstilet projekt hvis konsekvenser og udfald resten af Europa nødvendigvis er dybt involveret i. Umiddelbart efter opløsningen af de totalitære styrer i Østeuropa i slutningen af 1980 erne var der en udbredt eufori i hele den europæiske befolkning. Den kolde krig var slut, de østeuropæiske folk var frie, og nu skulle denne frihed realiseres i økonomisk velstand og politisk frihed som den, der kendes i Vesten. Sidenhen har begejstringen lagt sig i takt med, at det er blevet afdækket, hvor vanskelig omstillingsprocessen bliver. Samtlige de østeuropæiske lande har oplevet økonomisk tilbagegang, der mange steder grænser til katastrofe, og flere steder har etniske og ideologiske uenigheder ført til væbnede konflikter. Et af de lande, hvor omstillingsprocessen er forløbet mere vellykket, er Polen, der ofte nævnes som et foregangsland i omstillingsprocessen. Polakkerne var blandt de første folk til at vælte det kommunistiske styre og det reformarbejde, der fulgte efter, var så vellykket, at den polske økonomi efterhånden betragtes som en rimelig succes. Der er en stor vækst i antallet af små private virksomheder, og inflationen er bragt under kontrol. Når den polske økonomi således på flere parametre tager sig fordelagtigt ud, skyldes det ikke mindst, at der fra vesteuropæisk side har været stillet stramme krav til Polens økonomiske politik. For at komme i betragtning til låntagning og tilskud har polakkerne været tvunget til at føre en politik som af IMF og Verdensbanken betragtes som "forsvarlig". Men den økonomiske succes har haft en social slagside. Den hurtige liberalisering af den polske økonomi har medført, at en lille gruppe polakker er blevet meget rige og en stor gruppe meget fattige. Desuden oplever polakkerne, at alle sociale netværk er revet væk, og at sociale ydelser bliver udbudt efter det frie markeds principper. Omvæltningerne føles enorme for den almindelige polak, der har været vant til et vist socialt sikkerhedsnet. 1 Faldet i levestandard og stigende arbejdsløshed har ført til stor utilfredshed i den polske befolkning. 1 Det sociale sikkerhedsnet i Polen har ikke været af dansk standard, men det har trods alt været rimeligt velfungerende. 1

6 Utilfredsheden er i de senere år kommet til udtryk i strejker og arbejdsnedlæggelser, hvor de polske arbejdere har krævet mere i løn og sikring af arbejdspladser. Kulminationen på polakkernes tilkendegivelse af utilfredshed med situationen i det polske samfund kom ved parlamentsvalget d. 19/9 1993, hvor over 20% af polakkerne stemte på SLD (efterkommer af det gamle kommunistparti). Endvidere fik PSL - et bondeparti, der tidligere var kommunistpartiets støtteparti - godt 15% af stemmerne. Valgresultatet har naturligvis vakt stor opmærksomhed, hvordan kan det forekomme, at polakkerne bruger deres nyvundne demokratiske rettigheder til at stemme på politikere, der i større eller mindre grad var aktive i det væltede totalitære styre? Valgresultatet er en advarsel til reformpolitikerne om, at de ikke længere har befolkningens uforbeholdne opbakning, således som det var tilfældet umiddelbart efter systemskiftet. Befolkningens tålmodighed er simpelthen ved at være sluppet op, og man vil ikke længere stille sig tilfreds med forklaringer om, at de nuværende trængsler kun er et overgangsfænomen, og at hvis man væbner sig med tålmodighed en kort tid endnu, vil alt snart blive bedre. Krav om mere skånsomme reformer og higen efter større social tryghed og stabilitet kan måske tolkes som et generelt ønske om opprioritering af den institutionelle udvikling, frem for fortsat makroøkonomisk stabilisering. Set i dette perspektiv er jordskredsvalget et udtryk for den folkelige utilfredshed med den førte linje. Polakkernes forventninger om, at demokratiet ville betyde introduktionen af en velfærdslignende model, viste sig at være uforeneligt med de økonomiske realiteter. For at stabilisere landets økonomi har det været nødvendigt med gennemførelsen af en stram økonomisk politik, ikke mindst på udgiftsområdet. Eksport af vesteuropæisk selvforståelse Som det hidtil har været kutyme, at gøre økonomisk støtte til u-landene betinget af indførelse af demokrati og frie markedskræfter, således bliver også støtten til Østeuropa givet på betingelse af, at samfundene institutionaliserer sig med os som forbillede. Erfaringerne fra u-landene viser dog, at det ikke er nok at etablere en samfundsmæssig overbygning og nogle processer og institutioner, der ligner vores, hvis de kulturelle strømninger i befolkningen ikke vil følge de udstukne regler. I denne forbindelse hævdes det, at samfundsudviklingen i Østeuropa måske må finde en anden vej end den vesteuropæiske, simpelthen fordi østeuropæerne er bærere af nogle andre erfaringer og andre normer end dem, der ligger til grund for vores samfundsmæssige indretning. Hidtil er det i vid udstrækning blevet betragtet 2

7 som naturligt både af øst-og vesteuropæere, at de østeuropæiske lande skal kopiere den vestlige samfundsmodel hurtigst muligt. Den åbenlyse større materielle velstand i vest er motiv nok for østeuropæerne, og vesteuropæerne er ude af stand til at anvise andre samfundsindretninger. På trods af de problemer, der i stadig større grad diagnosticeres i de vestlige demokratier, som fx styringskrise. I de teoretiske diskussioner vedrørende omstillingsprocessen i Central- og Østeuropa bliver der som regel fokuseret på forholdet mellem udviklingen af et politisk demokrati og en vestlig-lignende markedsøkonomi. De fleste er således enige om, at udviklingen af et stabilt demokrati og en velfungerende markedsøkonomi er de to hjørnestene i en vellykket omstilling fra den tidligere socialistiske samfundsstruktur, præget af et-partisystem og planøkonomi som de vigtigste kendetegn. Enigheden hører imidlertid op når det drejer sig om at analysere sig frem til den mest hensigtsmæssige relation imellem etableringen af demokrati og markedsøkonomi. Hvilket tempo er optimalt for omstillingsprocessen. Forudsætter demokratiet markedsøkonomien eller omvendt eller er det et spørgsmål om samtidighed hvis implementeringen af reformerne skal lykkes? Problemerne med forholdet mellem udviklingen af demokratiske institutioner på den ene side og iværksættelsen af markedsøkonomi på den anden, kan naturligvis ikke udelukkende forstås som en simpel modstilling. Det drejer sig i høj grad om det specifikke indhold: hvilken karakter af markedsøkonomi, hvordan skal de demokratiske institutioner styres, hvilken rolle skal de spille osv.. At disse problemer er sprængfyldt stof, ses kun alt for tydeligt af den ustabile politiske og parlamentariske situation i Polen siden Vi ser det imidlertid ikke som vores opgave at bestemme hvilke konkrete prioriteringer, der måtte være de mest frugtbare under de nuværende socioøkonomiske omstændigheder. Naturligvis lader det sig ikke i praksis gøre at adskille de økonomiske realiteter fra de politiske reformer, men løsningen af konflikter og herunder også økonomiske konflikter finder sted på baggrund af en given politisk kultur. Vores hensigt er at gribe tilbage i forsøget på at afdække og diskutere forudsætningerne i den polske kultur for reformernes muligheder. Magtdiskurser som ideal og selvforståelse En velfungerende styring af et samfund er et spørgsmål om tilstedeværelsen af en række bestemte institutioner i overensstemmelse med en bredere kulturel kontekst. Den samfunds- og styreform, som i dag er under implementering i Polen, har en bestemt historie. Den demokratiske kulturs institutioner og 3

8 normer er et produkt, som kan forstås i lyset af deres tilblivelse i en (vest)europæisk magttradition. Vi har tidligere arbejdet inden for dette problemfelt i forsøget på at komme bag om nogle af det danske demokratis styringsvanskeligheder, og har i denne forbindelse medbragt det teoretiske fundament fra dette arbejde. 2 Vi fik her en fornemmelse for arbejdet med flere niveauer inden for demokratisk kultur, spændende fra konkret styring og demokratiidealer til modernitetens magtdiskurser. Indeholdt i motivationen bag dette projekt er ønsket om at bringe ovennævnte erfaringer i værk over for den aktuelle situation i Polen. Vi havde i vores tidligere arbejde erfaret modernitetens indholdsmæssige begrænsninger og vidste, at i den vesteuropæiske virkelighed er der ganske langt til realiseringen af de demokratiske idealer. Derfor vidste vi, at selv om Polen ikke kan honorere kravene til det demokratiske ideal, er det ikke ensbetydende med fiasko. Det forhold, der vakte vores interesse var hvordan den polske situation stod i forhold til det der kan kaldes den nuancerede tænkning af de demokratiske idealer - det modernes magtdiskurser. Gennem en sådan undersøgelse håber vi at få en forståelse for Polens politiske kulturs forhold til det moderne og dermed et indtryk af modernitetens rumlighed. Det er intentionen, oven på erkendelserne af indholdet i det moderne, at komme til en forståelse af det modernes geografiske omfang. Falder Polen inden for det moderne rum? 3 I debatten om Østeuropa synes der ofte at ligge en mere eller mindre udtalt forventning om, at de østeuropæiske lande skal gennemleve Vesteuropas historie i komprimeret form. De demokratiske idealer, der står centralt i vores politiske kulturs selvforståelse, udgør den ideologiske baggrund/legitimering for de demokratiske reformers implementering i Polen, og interessen i dette projekt samler sig om de problemer, der synes at ligge i brudfladen mellem vestlige demokratiske idealer in abstraktum og politisk kultur som rumligt fænomen. Lokalstyret som lakmusprøve I ønsket om at bringe vores teoretiske overvejelser omkring politisk kultur i spil overfor den polske konkrete virkelighed valgte vi at foretage et feltstudie, der skal tjene som eksemplificering af en række af de teoretiske problemstillinger. Da udgangspunktet ved reformprocessens begyndelse var at 2 Hansen, Jepsen og Hansen; En genopdagelse af det moderne. RUC 1993 Institut V. 3 Vi er bl.a. blevet indspireret af Derek Gregory, som opfordrer til større vesteuropæisk lydhørhed overfor erfaringer fra andre kulturer. Derek Gregory, Geographical imaginations. 4

9 få etableret de nødvendige formelle strukturer er det oplagt at gøre disse strukturer til udgangspunktet for en konkret analyse af demokratiseringsprocessen. Det er disse strukturer som på én gang skal formidle, understøtte og selv bæres oppe af den politiske kultur. Da den politiske kultur i de øvrige dele af projektet diskuteres som generelle værdier og indstillinger i hele befolkningen, retter vi i feltstudiet opmærksomheden mod et punkt, hvor de konkret (forventes at) artikuleres: lokalstyret. Når vi valgte denne indgang til en undersøgelse af den polske situation efter systemskiftet, skyldtes det dels rent pragmatiske hensyn til, at det var muligt at komme i kontakt med folk, der fungerede på dette niveau, og dels overvejelser omkring at netop kommunen som institution havde fået en afgørende ny rolle i demokratiseringsprocessen efter systemskiftet. Vi udvalgte Krakow-regionen som målet for vores undersøgelser, da denne region på flere måder synes interessant i forhold til omstillingsprocessen. I tiden før socialismen var der i Krakow traditioner for selvstyre i en grad, der ikke har været kendetegnende for resten af Polen. Desuden er Krakow interessant p.g.a. sin fremtrædende rolle til forskellige tider i Polens historie. I flere århundreder som Polens hovedstad og kulturelle samlingspunkt og senere fordi byen på centrale punkter afspejlede konsekvenserne af den socialistiske samfundsmodels udvikling. 5

10 Metodiske overvejelser Dette geografispeciale repræsenterer en utraditionel angrebsvinkel. Det er derfor på sin plads med en diskussion af tankerne bag de metodiske valg, vi har truffet. Den traditionelle arbejdsmetode for en geograf, med rødder i antropologens opregning og "objektive" kortlægning af ukendte kulturer, er i dag ikke fyldestgørende. Geografi-faget, der i sin opkomst og udvikling i den moderne vesteuropæiske videnskabsudvikling er tæt bundet op om kortlægning af fjerne og fremmede kulturer, har undergået en radikal udvikling, og den nutidige geograf står i dag over for kvalitativt anderledes indgangsvinkler inden for geografidisciplinen. Ændringerne skyldes ikke mindst en øget interesse for også at inddrage mennesket og den bevidsthedsmæssige dimension i samspillet med naturen og de fysiske omgivelser, hvilket medfører ændrede krav til de anvendelige undersøgelsesmetoder. Udviklingen i interessen for forståelse af andre kulturer skyldes bl.a., at eksistensen af en isoleret kulturel kontekst efterhånden synes umuliggjort. Local knowledge har ændret mening som følge af den økonomiske og kulturelle globalisering. 4 Viden er ikke længere lokal. Den moderne borger bliver dagligt konfronteret direkte med andre kulturer og forventes at forholde sig til disse. "...[ ] the present challenge is surely to find ways of comprehending [ ] other worlds - including our relations with them, and our responsibilities toward them - without being invasive, colonizing and violent. If we are to free ourselves from universalizing our own parochialisms, we need to learn how to reach beyond particularities, to speak to larger questions without diminishing the significance of the places and the people to which they are accountable." 5 Vores interkulturelle studier bliver en søgen i den polske historie efter normer, værdier og mønstre i individuel adfærd og sociale strukturer, der kan begribes med vores teoriapparat. Vi forsøger med andre ord at stille vores eksplicit fremlagte kulturelle fundament i forhold til den kultur vi kan kortlægge i den polske historie. 4 Derek Gregory, Geographical imaginations. p Derek Gregory, Geographical imaginations. p

11 I redegørelsen for den vesteuropæiske kultur har vi valgt at inddrage en række teorier, præsenteret i en hermeneutisk inspireret fremstilling, dvs. teorierne optræder som nye erkendelseslag aflejret oven på gamle lag af erkendelse i en konstant teoriudvikling, der er opstået i bestræbelsen på at holde trit med en stadig mere kompliceret samfundsstruktur som historien er skredet frem. Teorierne har alle det tilfælles, at de beskæftiger sig med magtens udfoldelse i det moderne. Disse teorier, der indskriver sig i det moderne, betegner vi som nævnt det modernes magtdiskurser. Men på hvilken måde forholder disse magtdiskurser sig til den politiske kultur? Inspireret af Michel Foucault betragter vi viden og formulering af erkendelse som platform for videre erkendelsesproduktion. Denne proces, der betegnes italesættelse, udspringer af, at sprog ikke blot er at betragte som et medium hvorigennem menneskets erkendelse lader sig formidle. Sprog skaber selv erkendelse og er derfor en form for handlen. Ofte ved vi ikke, hvad det er vi ved, før vi har sprogliggjort det. Det er her, diskurserne kommer til syne. Den erkendelseshandlig, der ligger i italesættelsen, er altså en afgørende faktor for vidensproduktion, idet italesættelsen bliver medproducent af kulturel selvforståelse. 6 Konsekvensen af, at italesættelsen af ideer ikke blot er et medium for erkendelse, men er at betragte som sproghandling, bliver også gældende for den samfundsmæssige sammenhæng, idet formuleringen af ideer virker som ideologi og derved bliver historisk agent. Teoriernes relation til virkeligheden fremtræder således som vores søgen efter bestemte selvforståelsers historie-ideologiske væren i en bestemt geografisk kontekst. For at nærme os et mere præcist billede søger vi med et feltstudie at eksemplificere de overordnede diskussioner. Den lokale institutionelle magtstruktur skal i sin egenskab af aktiv part i den politiske kultur, udgøre et fast referencepunkt over for gruppers og individers handlen, sådan som den formes af historien, sociale strukturer og konkrete erfaringer i det politiske system. Analysen af lokalstyret skal med andre ord forbinde mikro- og makroniveau, hvilket henholdsvis vil sige den indsamlede data og den politiske kultur som kollektivt abstrakt fænomen. Ydermere er lokalanalysen nødvendig i sin egenskab af rumlig forankring. Set i lyset af vores overordnede problemformulering er mulighederne for demokratiseringens gennemslag determineret af de specifikke erfaringer gjort af de politiske aktører i det konkrete miljø. Disse erfaringer kan være af 6 Hansen, Hansen og Jepsen; En genopdagelse af det moderne. 7

12 isoleret lokal eller regional art, eller være dannet i samspil med kulturen på nationalt og/eller internationalt niveau. Det er med andre ord i analysen af den politiske kultur i Polen i al almindelighed og Krakow regionen i særdeleshed at det rumlige perspektiv træder frem. Reflektionerne af erfaringerne fra feltstudiet vil vi lade virke tilbage på udgangspunktet ved at udnytte dem i evalueringen af hele problemstillingens gyldighed og vores erhvervede erkendelser. Vi anser vores tilgang til feltstudiet som anvendelsen af et eksplicit fremlagt erkendelsesgrundlag på et nærmere afgrænset undersøgelsesområde. Da vores arbejdsspørgsmål til feltstudiet er direkte affødt af vores teoretiske set-up, kan man ikke betegne feltarbejdet som en desinteresseret undersøgelse. 7 På denne måde har vi ikke ladet et fordomsfrit møde med virkeligheden indgå i en dialektisk opbygning af vores teoretiske fundament. Læsevejledning For at ramme ned i brændpunktet mellem vesteuropæisk selvforståelse og forventning og Polens reelle muligheder, vil vi i del 1 konstruere en opstilling, der senere skal fungere som et optik, hvorigennem den polske historie og situation granskes. Vi vil forsøge at give en fremstilling af nogle af de mest centrale begreber inden for den vesteuropæiske magttænkning. De begreber der skal diskuteres er bl.a.: samfundsdannelsen, legitimitet, rationalitet, kommunikativ handlen og normalisering. Dermed kommer vi til et begreb om demokratisk kultur i vesteuropæisk perspektiv. Del 2 er undersøgelsen af forholdet mellem selvforståelseskategori og virkelighedskronologi. Denne del vil forme sig som et historieafsnit men disponeret udfra de tyngdepunkter, der gives efter del 1. I bestræbelsen på at danne os et mere konkret billede af ovennævnte relation, vil vi i del 3 føre nogle af de mest centrale pointer fra den sammenlignende analyse videre ved hjælp af et mere detaljeret feltstudie. Vi har som eksempel valgt at undersøge omstændighederne omkring demokratiseringens gennemslag i Krakow regionens lokalforvaltning. Efter disse tre dele skulle vi i del 4, diskussion og konklusion være i stand til at besvare vores problemformulering: 7 Udtrykket bruges af Bent Flyvbjerg i Magt og Rationalitet - det konkretes videnskab, hvor han i synet på f.eks. beslutningsprocesser, inspireret af Foucault, betoner praksis frem for strukture. 8

13 Problemformulering I forventningen om, at det moderne har en rumlig begrænsning og ud fra opfattelsen af, at den moderne selvforståelse udgør ideologien bag demokratiseringen i Polen, vil vi vise en sammenhæng mellem modernitetsforestillingernes begrænsning og demokratiseringens problemer i Polen. For at påvise denne sammenhæng vil vi forholde centrale elementer i det modernes teoretiske italesættelse af magten til hovedlinjer i den polske politiske kultur. 9

14 DEL 1 DEN TEORETISKE BAGGRUND Med oplysningstænkningen formuleredes de første bekendelser til et moderne projekt. Et projekt hvis sociale baggrund var det nye borgerskab og hvis idealistiske mål og indhold skulle være civilisationens kontinuerlige fremskridt på bais af et sammenspil mellem de nye videnskaber og den gryende industrialisering. Del 1, som falder i fem hovedafsnit, bringer udvalgte nedslag i det modernes udvikling. Første hovedafsnit, den tidlige modernitet, indeholder hovedelementerne af den politiske filosofi hos Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau og Adam Smith. 8 Dette afsnit har til opgave at skabe et overblik over magtens første verdslige italesættelser. Skønt stor indbyrdes uenighed disse teorier imellem, fungerer de alle i forholdet til den moderne kultur som skabere af en moderne selvforståelse. Andet hovedafsnit, magtens differentiering, er en præsentation af Max Webers magtteori og sociologi. 9 Her beskrives den første kvalitative udvidelse af magtbegrebet set med vor tids øjne. Tredie hovedafsnit, offentlighed, system og livsverden, er gennemgangen af det borgerlige demokratis kulturelle rødder som de blev formuleret i Jürgen Habermas offentlighedsteori. Vi søger som en ekstra pointe at forholde disse teorier til et dybere perspektiv, nemlig Habermas senere arbejder, omhandlende system og livsverdens-begrebet. 10 Fjerde hovedafsnit, viden og magt i det moderne, er inddragelsen af Michel Foucaults teorier. 11 Her sker endnu et kvalitativt spring i anskuelsen af magtens organisering. Her handler det om en kulturel forståelsesramme hvor viden og magt som uløseligt sammenknyttede størrelser, producerer det modernes vigtigste kendetegn -normen. 8 Følgende værker ligger til grund i første hovedafsnit: Thomas Hobbes, Leviathan; John Locke, Two treatises of government; Jean-Jacques Rousseau, A Discourse on Inequality og Samfundspagten; Adam Smith, The Wealth og Nations. 9 Til grund for dette afsnit ligger læsning af: B. Turner, From Max Weber - Essays in Sociologi ; Troels Nørager, System og Livsverden samt Torben Hviid Nielsen, Samfund og Magt. 10 Til tredie hovedafsnit om Jürgen Habermas har vi benyttet: Jürgen Habermas, Borgerlig Offentlighet og Troels Nørager, System og Livsverden. 11 Fjerde Hovedafsnit byger på: Michel Foucault, Viljen til Viden; Esbern Krause Jensen, Viden og Magt samt Palle Rasmussen, Politisk Styringsrationalitet - et tema hos Foucault. 10

15 Det femte og sidste hovedafsnit er en afrundning, hvori vi dels diskuterer udviklingen af det moderne og dels præciserer hvilke elementer, der skal udgøre begrebsapparatet i vores analyser. 11

16 Den tidlige modernitet Renaissancen i Europa betød en ny måde at anskue verden på. En begyndende nedbrydning af de religiøse verdensbilleder, byggede på nye former for rationalitet og ideer om individets autonomitet. Ved denne historiske overgang reduceredes Gud til førstebevæger, og i stedet indsattes det mekaniske verdensbillede og den menneskelige fornuft som drivkraften. Det var denne tydelige tendens, der fik sit udtryk i den opblomstrende naturretsfilosofi. Naturretsfilosofien var det idealistiske forsøg på at opstille teorien om forvaltningen af friheden formidlet i billedet af den perfekte stat og legitimeret gennem en mytisk naturtilstand. Naturretsfilosoffernes filosofi var funderet i en tro på menneskets mulighed for at opnå en fornuftsbaseret mellemmenneskelig frihed og lighed. Fælles for naturretsfilosofferne var antagelsen om at mennesket var givet en oprindelig kerne - nogle kræfter, der drev mennesket. For Thomas Hobbes var denne drivkraft begæret, som i naturtilstanden drev mennesket ud i anarki. Men mennesket var også udstyret med en selvopretholdelsesdrift, der fik det til at indse det fornuftige og hensigtsmæssige i at organisere sig i et samfund med en enerådende hersker, der kunne sikre det enkelte individs liv i forhold til de øvrige borgere. Ved denne manøvre opnåedes samtidig det vigtigste for Hobbes, nemlig stabiliteten i samfundet. Man må forstå Hobbes teoretiske konstruktion som en konsekvens af hans indtænkning af det mekaniske verdensbillede i en moralfilosofi, der udkrystalliserede sig i en samfundsteori. Dette kan ses som en verdsliggørelse af kristenhedens politiske kultur. Med sin placering på kanten mellem teologiske og mekaniske forklaringsmodeller betegner Hobbes de første tydelige skridt i retning af en moderne verdensopfattelse. De følgende århundreder kom hans overvejelser om den absolutte statskonstruktion til at stå som arketypen på statsbegrebets allerdybeste intention. En intention, der som sit vigtigste element indebære en suverænitetsafgivelse til en højere instans med det formål at undertrykke lidenskabernes destruktive kræfter til fordel for fornuften. Fra da af kan begrebet om friheden kun diskuteres som et paradoks. Ved at afgive den enkeltes ret til alting kan en alliance om fred indstiftes gennem dels et gensidigt (af-)magtforhold individerne imellem og dels et hierakisk magtforhold hersker og folk imellem. Denne dobbelthed i magtrelationerne må betegnes som en af Hobbes største fortjenester set i forhold til sin eftertid idet, som vi senere skal se, den genfindes som centrale dimensioner i den moderne samfundskonstruktion. 12

17 Med John Lockes politiske filosofi skete der en nuancering af Hobbes suverænitetsbegreb, omend afgivelsen af suverænitet ved statsdannelsen stadig var i centrum. Det vigtigste var nu sikring af det enkelte individs ejendom som Locke anså for at være det konkrete og materielle udtryk for ret og rettigheder. Selve ejendomsbegrebet blev afsættet for lovgivning og dermed borgernes indgåelse af en regeringskontrakt med den eller de herskende. Der var altså ikke længere tale om en sammenslutning af individer men om regler for omgang med ejendommen, noget individerne ikke opfatter som en del af sig selv, men alligevel som sit. Samfundspagten hos Locke bliver en positiv størrelse da den ikke blot gives for at undgå kaos i naturtilstanden. Denne er modsat hos Hobbes en fredelig tilstand, som bevirker en frivillig fornuftsbasseret afhændelse af kompetence til en suveræn. Fornuften var hos Hobbes noget der skulle læres for at overleve - hos Locke er den blevet udgangspunktet. Denne fornuftsbaserede overenskomst indebærer individernes oprørsret, d.v.s. retten til at tilbagekalde magten. Ydermere blev det også muligt at sondre mellem samfundspagt og regerinkontrakt som et henholdsvis sociologisk og politisk begreb. Dette er ikke muligt hos Hobbes, da herskeren som regeringsprincip var synonym med selve samfundsdannelsen. 12 Det nye i forhold til Hobbes er altså, at der nu eksisterer en gensidighed i det hierakiske magtforhold. Man kan sige, at friheden til kompetenceafgivelse hos Locke indebærer magten til dens geninddrivelse. Dette skulle ifølge Locke formaliseres, og for første gang formuleredes ideen om magtens institutionelle deling i en lovgivende og udøvende magt. 13 Set i et historisk perspektiv er denne ret til at afsætte regenten en vigtig brik i dannelsen af de borgerlige demokratiske idealer. F.eks. kan oprørsretten genfindes som en central del i vor tids parlamentarisme. Jean-Jacques Rousseaus naturtilstand er forskellig fra både Hobbes og Lockes udgangspunkter. Henlagt til et utænkeligt fortidigt scenarium, uden almindelig social omgang og derfor heller ingen naturlig tilbøjelighed til at hævde retten over ejendom, formår Rousseau at stille selve samfundsdannelsen og kulturen i et stærkt kritisk lys. I Rousseaus øjne begår Hobbes en fejlslutning, når han ser opfyldelsen af alle menneskenes behov som årsagen til alles krig mod alle i naturtilstanden. I den rousseauske terminologi er der nemlig allerede på dette tidspunkt tale om en samfundstilstand. Denne uoverensstemmelse skal ses som 12 Eksempelvis er der hos Locke ikke tale om opløsning af samfundspagten hvis oprørsretten tages i brug men derimod en tilbagevenden til fornuftsbaseret søgen efter en ny konsensus. Samfundspagten (samfundstilstanden) er ensbetydende med viljen og evnen til at søge denne konsensus. 13 Dette var grundlaget for den senere tre-deling af magten hos Montesquieu. 13

En europæisk offentlighed?

En europæisk offentlighed? Roskilde Universitetscenter, Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium En europæisk offentlighed? En rapport udarbejdet af: Helene Lind Kryger Nielsen Jakob Sejrup Villadsen Anna Ingemann Jensen Kasper Lund

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark

Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark Polit i s k o f f e n t lig h e d o g d e m o krat i i Da n m ark MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Fra velfærdsstat til konkurrencestat

Fra velfærdsstat til konkurrencestat Fra velfærdsstat til konkurrencestat - Konsekvenser for den danske borger Gruppe 17: Camilla Natasja Brink Henriksen Jeanette Jonasson Matilde Zachariassen Niklas Joensen Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Virksomhedernes sociale ansvar

Virksomhedernes sociale ansvar Virksomhedernes sociale ansvar Baggrunden for opkomsten af de sociale ansvarsdiskurser søges afklaret som historisk udviklede måder at italesætte forholdet mellem individ/samfund og menneske/arbejdsmarked

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: Semester: Hus: Projekttitel: Projektvejleder: Gruppenr.: 2013 3. semester 19.2 ARBEJD!

Læs mere

refleksivt moderne. Den overordnede sammenhæng mellem principperne (D), (U) og (L)... 33 Den etisk-politiske-diskurs... 34 Den

refleksivt moderne. Den overordnede sammenhæng mellem principperne (D), (U) og (L)... 33 Den etisk-politiske-diskurs... 34 Den 1 Indholdsfortegnelse. Indledning.... 5 Del 1.... 6 Hvad er demokrati? Hvad betyder ordret demokrati? Historisk gennemgang.... 6 Hvordan er den overordnede sammenhæng mellem demokrati som politisk styreform

Læs mere

Forord...1 1. Indledning...4 2. Metode: Samfundsvidenskab samfund eller videnskab?...6 2.1 Kapitel opbygning...6 2.2 Den økonomiske fejlslutning...

Forord...1 1. Indledning...4 2. Metode: Samfundsvidenskab samfund eller videnskab?...6 2.1 Kapitel opbygning...6 2.2 Den økonomiske fejlslutning... Forord Specialet er udarbejdet i forbindelse med 10. semester på Cand.merc. studiet i Økonomistyring og Informatik ved Aalborg Universitet. Tak til vores vejleder Bent Møller Madsen for et godt samarbejde.

Læs mere

Civilsamfundets udvikling og historie

Civilsamfundets udvikling og historie Civilsamfundets udvikling og historie ii Civilsamfundets udvikling og historie Af Judith Winther (1924-2004) (Med forord og efterskrift af K. Tobias Winther) 2006 Agityne Corp. Udgiver: Agityne Corp.,

Læs mere

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med Indhold Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Metode... 6 Hermeneutik... 6 Den hermeneutiske cirkel... 7 Kvalitativ eller kvantitativ empiri.... 8 Udvælgelse af interviewpersoner.... 9 Fremgangsmåde... 10

Læs mere

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009

Kirstine Borch, Speciale på Forvaltning 2009 Kapitel 1: Indledning... 3 1.1. Problemfelt... 3 1.2. Problemformulering... 7 1.2.1. Operationalisering af problemformuleringen... 8 Kapitel 2: Metode... 10 2.1. Videnskabsteoretisk udgangspunkt... 10

Læs mere

Frankfurterskolens Normative Ambition

Frankfurterskolens Normative Ambition Frankfurterskolens Normative Ambition - et forsøg på en kritisk interpretation Studerende: Eskil Andreas Halberg, eah, Forvaltningsstudiet: modul K1 Vejleder: Christel Stormhøj Aflevering: 20.12.07 Eksamen:

Læs mere

Konstant aldrig afsluttet forbedring

Konstant aldrig afsluttet forbedring Konstant aldrig afsluttet forbedring Et litteraturstudie om optimering af selvet i det enogtyvendeårhundrede Katrine Søndergaard Wehlast Bachelor Thesis, spring semester 2015 Supervisor: Tova Höjdestrand

Læs mere

Det militærfaglige råd. Det militærfaglige råd. og embedsvirke. og embedsvirke

Det militærfaglige råd. Det militærfaglige råd. og embedsvirke. og embedsvirke Det militærfaglige råd Det militærfaglige råd og embedsvirke og embedsvirke Det militærfaglige råd og embedsvirke FORSVARSAKADEMIET 2015 Det militærfaglige råd og embedsvirke Forfattere: Katrine Nørgaard,

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Bosnien Hercegovinas vej mod EU. Bosnia Herzegovina s road towards the EU

Bosnien Hercegovinas vej mod EU. Bosnia Herzegovina s road towards the EU Bosnien Hercegovinas vej mod EU Bosnia Herzegovina s road towards the EU Lejla Cocic Cand.ling.merc - Engelsk / Europæiske Studier Vejleder: Kathrine Ravn Jørgensen Institut for Europæiske Studier Anslag:

Læs mere

Økonomisk Vækst. Det Internetbaserede Kommunikationssamfund. En bog om et nyt paradigme. René Vitting 2014

Økonomisk Vækst. Det Internetbaserede Kommunikationssamfund. En bog om et nyt paradigme. René Vitting 2014 Økonomisk Vækst i Det Internetbaserede Kommunikationssamfund En bog om et nyt paradigme af René Vitting 2014 2 Indledning Ethvert paradigme bygger på et værdibegreb. Dette begreb er med til at sætte grænserne

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Unge der går til yderligheder

Unge der går til yderligheder Den Sociale Højskole, Århus. Hold 001. Projektrapport 2. semester, januar 2001. Emnegruppe 3, gruppe 5. Unge der går til yderligheder om det autonome miljø på Nørrebro Projektgruppens medlemmer: Birgitte

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Som smurt i olie? Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Udarbejdet af: Kim Rasmussen Phillip Sune Dam Morten Mommsen Nikolaj Hänselt

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Digital Offentlighed Opgave i faget Mediesociologi Af Jonas Heide Smith

Digital Offentlighed Opgave i faget Mediesociologi Af Jonas Heide Smith DIGITAL OFFENTLIGHED SIDE 1/20 Akademisk Opgavebank - http://opgavebank.cjb.net Indholdsfortegnelse Digital Offentlighed Opgave i faget Mediesociologi Af Jonas Heide Smith KAP. 1: INDLEDNING... 2 OPGAVENS

Læs mere

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger

Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Professions- og statuskonflikter blandt lærere og pædagoger Afhandling Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitet Modul 2: Pædagogiske praksisser og institutioner Trine Mindegaard,

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere