ADRESSEBOK AALESUN D K R I S T I A N S U N D : MOLDE : 1911=1913 FO R KRISTIANIA AUGUST HANSSENS FORLAG Pris Kr. 4.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADRESSEBOK AALESUN D K R I S T I A N S U N D : MOLDE : 1911=1913 FO R KRISTIANIA AUGUST HANSSENS FORLAG 1911. Pris Kr. 4.00"

Transkript

1 ADRESSEBOK FO R AALESUN D K R I S T I A N S U N D : MOLDE : 1911=1913 Pris Kr KRISTIANIA AUGUST HANSSENS FORLAG 1911

2 C. KROEPELIENS ENKE VINE! VINE! Bergen. Etabl Aalesun d er ikkc en by med en gammel historie. Som kjøpstad har den bare 62 aar paa baken, idet den efter flere aars anstrengelser først i 1848 fik kjøpstadsrettigheter, efterat den siden 1824 hadde været ladested under Molde. Aalesund er en av de norske byer som har vokset hurtigst. I 1865 haddc byen 3700 indbyggere og i 1880 omkring Siden den tid har byen skutt meget. rask vekst, saa den, da den ulykkelige brand kom i 1904, hadde omtrent (nu har den indbyggere). Aalesund var da gaat adskillig forbi Kristiansund N. og stod omtrent paa like linje med Kristiansand S. og meget nær efter Fredrikstad. Ved siden av Haugesund er vel Aalesund den norske by, som har vokset hurtigst. Denne sin raske vekst som sine utviklingsmuligheter overhodet skylder byen særlig fiskerierne. Aalesund er nemlig i første række en fiskerby. Fiskeri er hovednæringen, og handelen kommer saa at si i anden række, som en følge av hovednæringen, fiskeri. Det er fra 1880 av at Aalesund har skutt fart, men dette falder ogsaa sammen med en sterk og rik utvikling paa fiskeriernes omraade. Før i tiden drev man i Aalesund og Søndmøre fiskeri paa den gamle maate med aapne baater. Det var det aarlige vinterfiske og siden sommerfisket eller,,utroren og saa silde- og seifisket, naar det slog til. Det vil si, naar fisken til sine bestemte tider søkte under land, saa tok de den, men ellers lot de fiskeriet være. Men saasom Søndmøre til alle tider har været et fiskedistrikt, hadde fiskeriet ogsaa den gang sin store betydning. Telefon JOHN STAMNÆSS 176 Guldsmedforretning Aalesund Største utvalg av presentgjenstande i guld, sølv, filigran, emalje og sølvpletvarer. Telefon

3 BERTRAND JACOBSEN anbefaler: Nye Dresser, Vinterfrakker, Pjekkerter, Benklæder. Solid og pent Arbeide. Lave Priser. Gaa til BERTRAND JACOBSEN og gjør der Deres Indkjøb. I 60-aarene indtraf en tilfældig begivenhet, som skulde faa stor betydning for Aalesund og Søndmøre. Et par svenske bankfiskeskøiter, som hadde sat sig som maal at drive bankfiske utenfor det sydvestlige Norge, blev av storm fordrevet nordom Stat. Da stormen løiet, forsøkte de at fiske her, og de var heldige. Fisket slog utmerket til. Næste aar kom der flere svenske bankfiskere ditop, og aaret efter endda flere. I 70-aarene var derfor Aalesund halvt om halvt en svensk fiskerby, ja det svenske indryk var Saa betydelig, at det svenske indremissionsselskap,,evangeliska fosterlandsstiftelsen aarvisst sendte en av sine mest bekjendte prædikanter derop for at virke som fiskeprest blandt de svenske fiskere. Imidlertid tok nordmændene snart efter, og allerede i 1880 var der flere norske end svenske bankkuttere som drev fiske utenfor Søndmøre, og i løpet av første halvdel av 80-aarene blev svenskerne helt utkonkurrert. Omkring 1890 hadde Aalesund og omegn en smuk og talrik flaate av store og smaa bankkuttere. Gjennemsnitsstørrelsen var omtrent som de nuværende redningsskøiter, men der var dog en hel del kuttere paa tons og vel saa det ogsaa. Men nu skedde der et nyt gjennembrudd, idet man begyndte at anvende dampskibe til fiskerbruk. Dette tok dog sin tid, men saavidt erindres, hadde dog Anlesund allerede i 1895 henved 20 fiskedampskibe, og siden den tid har fiskedampskipsflaaten øket meget sterkt. I 1907 var der i Aalesund og omegn hjemmehørende omkring 100 fiskedampskibe. Siden den tid har der dog været en stans i bygningen, formentlig væsentlig fordi storsilden har holdt sig borte, eller saa godt som borte, fra Søndmørs-kysten i de sidste aar. Men om der har været et stans i bygningen av fiskedampskibe, saa har der allikevel været rask utvikling i fiskeribedriften, idet der like til det sidste har været bygget en mængde motorbaater, hvorav der i Aalesund og paa Søndmøre nu fins mange J. S. R e f s n e s Guldsmedforretning ved Broen, Aalesund Stort utvalg av Presentgjenstande i Guld, sølv, Filigran, Emalje og Sølvpletvarer. 23

4 hundrede. Ogsaa sidst forløpne vinter blev der anskaffet mange motorbaater. Det vil forstaaes, at det er vældige kapitaler, som paa denne maate er nedlagt i fiskeribedriften. For Aalesund alene foreligger ikke nogen statistik i saa henseende, men ianledning av jernbanesaken blev der for vel 1 aars tid siden utarbeidet en statistik for distriktet, og det viste sig da, at der fra Stat til Romsdalsfjorden - altsaa paa Søndmøre, i Aalesund by og i en liten del av Romsdals fogderi -- var anbragt ca. 10 millioner kroner i fiskefartøier, fiskeredskaper og i for fiskeribedriften nødvendige indretninger. At fiskeri er en særdeles betydelig faktor i distriktets økonomi, behøver vel efter denne oplysning ikke nogen nærmere paavisning. Det er, som allerede sagt, under denne raske utvikling paa fiskeriets omraade, at Aalesund har skutt fart. Fiskeribedriftens omlægning til et rationelt havfiske, ikke bare utenfor Søndmøre, men nede i Nordsjøen. under Island, ved Færøerne og saa videre, bevirket, at fiskeri blev en bedrift, som kunde beskjæftige sin mand det hele aar, og da samtidig fartøiantallet øket, trængtes der ikke blot ombord mange folk, men der blev ogsaa iland meget at gjøre. Følgen herav blev en betydelig indflvtning, og allerede ved aarhundredeskiftet hadde byen omkring indbyggere, med andre ord: den hadde uten utvidelser fordoblet sit indbyggerantal paa 20 aar, hvilket formentlig hører til sjeldenheterne i norske byer. Ved siden av denne utvikling paa, fiskeriets omraade gik ogsaa en - rigtignok mindre hurtig -- utvikling paa handelens og de andre næringsveies omraade. Søndmøre er jo foruten at være et -fiskedistrikt ogsaa et ganske godt jordbruksdistrikt, som særlig sælger adskillig kjøt og smør, og at dette ogsaa har sin betydning for Aalesund som Søndmøres naturlige centrum, er selvsagt. Ogsaa paa klipfiskhandelens omraade har Aalesund indtat en fremskutt plads, om det end her staar adskillig tilbake for Kristiansund N., hvis hovedbeskjæftigelse det er at indkjøpe raafisk nordenfor og gjøre den til klipfisk. Men ogsaa Aalesund kjøper en mengde fisk nordenfor, og saa har man jo det betydelige vinter-torskefiskeri paa Søndmøre, som aar om andet skaffer sine 3 millioner klipfisk. Ved siden av de andre fiskerier slog omkring aarhundredeskiftet til et meget rikt storsildfiske utenfor Søndmøre, og Aalesund, som nu hadde sin fortrinlige fiskerflaate istand, gjorde det rent storartet nogen aar paa storsildfiskeriets omraade. Den økonomiske tilstand, i byen var god, og der var fart og utvikling paa alle omraader. Men saa kom stormnatten mellem 22 og 23 januar 1904 den ulykkelige brand og gjorde en brat ende paa det hele. Praktisk 25

5 talt den hele by brændte ned, saa av dens indbyggere med ett slag stod husvilde. Brandskaden regnedes til 20 millioner kroner. Det var uten sammenligning den største brandulykke, som har rammet vort land. Neppe nogen anden by i landet har faat et slikt svimeslag, og mange var de, som mistvilet paa, at byen hadde magt til at reise sig. Ti det var en træby, som var brændt, og nu krævet loven, at der paa ruinerne skulde reises en by av sten. Men at bygge op stenhuse for assurancen, for træhuse er jo ugjørlig uten meget store tilskud. Imidlertid tok aalesunderne fat med kraft, og med næsten amerikansk fart blev byen gjenreist. 4 aar efter den ulykkelige brand var det nye Aalesund reist. Det var en ny og prægtig by, som saaledes var fremstaat, i de aller fleste henseender meget bedre end den gamle. Men saa hadde det ogsaa kostet mange penge. Mange hadde vel under dette overanstrengt sig, men (m de fleste kan det dog siges, at de ikke strak sig længer, end skindfelden rak. At en slik ulykke som branden maatte trykke byens økonomi, er selvindlysende. Ti det var jo ikke bare husene, som skulde reises, ogsaa gaterne maatte bygges fra nyt, og der fremstod i det hele en række uavviselige krav, som kostet penge. Men byen har klaret dette over forventning godt. Der blev spaaet den krach og alskens elendighet, men det er dog heldigvis uteblit, om det end i disse aar kan ha været slitsomt nok for mange. Ingen anden norsk by er blit stillet paa en saa haard prøve som denne gang Aalesund, og jeg tror at turde sige, at neppe nogen anden norsk by av tilsvarende størrelse hadde magtet prøven saapas som Aalesund. Ti foruten at man paa den korte tid av 4 aar magtet at gjenopbygge byen, saa evnet man ogsaa den hele tid at holde fiskeribedriften og de øvrige bedrifter gaaende i samme stil som tidligere. Dette, mener jeg, er et stortak, som virkelig fortjener respekt. Ola Holen.

6 1ste afdeling. Alfabetisk fortegnelse over kommunale kontorer, embedsmænd, legater m. m. i Aalesund. I. Auktionsforvalter: Byfogd Rønneberg, Norges Banks bygn. Brand- og ingeniørvæsenet: Stadsingeniør Eystein Jensen, kontor brandvagten. Kontorfuldmægtig: Rydjord. Byfogd: Anton Rønneberg, kontor i Norges Banks bygning. Elektricitetsverket: Bestyrer Kr. Muriaas. Formandskapets sekretær: Overretssakfører Sødring, Kongens gate. Geistligheten : Sognepræst provst Barman, Kirkegaten, res. kap. Mowinckel, Strandgaten. Kommunestyret : Ordfører overretssakfører K. Friis Petersen, viceordf. skolebestyrer Uri. Politiet : Politimester P. Arctander, politifuldmægtig Haavik. Postmester: P. Tønder. Skolerne: Høiere skoles rektor Hermanstorff, folkeskolernes Inspektør Helseth, Nørvø skoles bestyrer Norland, Aspø skoles bestyrer Uri. Sundhetsvæsenet : Helseraadets formand distriktslæge Lorentzen, Kongens gate, sykehuslæge doktor Borgen, Kongens gate. Telegrafvæsenet: Bestyrer Valdal, fuldmægtig Kr. Muriaas. Toldvæsenet: Toldkasserer Dietrichson, toldkontrollør Qvam. Fremmede magters konsuler: Carl C. Rønneberg fransk kons.agent, P. Juls. Sandvig dansk vicekonsul, Arthur Møller tysk vicekonsul, Carl Blix portugisisk v. konsul, Juls Kraasbye russisk v. konsul, T. Jervell spansk v. konsul. Legater: 1. Wasmuths legat for et barnehjem eg for gamle arbeidere. 2. Øvres 3 legater: a. til præmier ved latinskolen, b. præmier ved folkeskolen, c. til trængende kvinder. 3. Det Rønnebergske legat til trængende kvinder av borgerlig stand. 4. Marianne Olsens legat for trængende kvinder. 5. Nils og Jensine Bjørnsens legat, hvor ¼ til hedningemissionen, ¼ til Israelsmissionen, ¼ til indremissionen og ¼ til 7 ældre kristelige kvinder av Aalesund. 6. Generalkonsul Bolstads legat for ældre, veltjente tjenestepiker. Desuten findes et skolelegat (av Rønneberg) ved latinskolen. Aalesund - 29

7 C. Kroepeliens Enke, Bergen. VINE Etableret den afdeling. Privatboliger. Personregister. A. Aadal, Søren, maskinist, Stenvaagnæs. Aak, Thomas, agent, Fjeldgaten 5. Aakre, Sevrin, fisker, Bjergveien 11. Aall. Cato, o.r.sakfører, N. Strandgate 11, kontor Kongens gate. Aall, Dorit, telegrafistinde, Kirkegaten 11. Aall, Dorthea, enkefru, Kirkegaten 11. Aall Henrik, tandlæge, St. Olafs plads. Aam, Oluf, fisker, Fjeldgt. 1. Aamaas, Ole, fisker, Giskegt. 29. Aandal, Magnus, snedker, Kirkegaten 43. Aandal, Nils, skrædder, Fjeldgaten 17. Aanning, Martinus, bakermester, Notenæsgt. 14. Aarflot, Eilert, agent, Keiser Wilhelms gate 57. Aarflot, Johannes, bokhandler, Kirkegaten 3. Aarseth, Bernhard, bødk., Markveien 11. Aarseth, Elias, fisker, Markveien 11. Aarseth, Karl, skipper, Ø. Strandgate 7. Aarseth, Knut, stenarbeider, Brunholmgate 28. Aarseth, Peter, K., skomaker, Borgundveien 25. Aarskog, Karl, kjøpmand, Kippervikgaten 5. Aarsnæs, Knut, tømmermand, Parkveien 4. Aarsæther, Anders A. jr, kjøpmand, Øvregaten 14. Aarsæther, Anders A., sen., kjøpmand Øvregaten Aalesund.

8 Aarsæther, Anders, N., kjøpm., Brunholmgt. 10. Aarsæther, John, kontorist, Øvregate 22. Aarsæther, Karl, o.r.sakfører, Øvregate 22. Aarsæther, Nils A., kjøpmand, Brunholmgt. 10. Aarsæther, S. læge, Løwenvoldgate 1. Aarø, Thomas, arbeider, Giskegaten 19. Aas, Edvard, slipformand Stenvaagen. Aas, Gunder, tømmermand, Kir kegaten 44. Aas, Peder, snekker, Brunholmgaten 6 A. Aase, Elisabeth, huseierske,parkveien 6. Aase, Rasmus, skipper, Ø.Strandgaten 16. Aase, Sigvard, fisker, Borgundveien 24. Aasen, Andreas, sjømand, K. Wilhelms gt. 2. Aasen, Karl, snekker, Borgundveien 71. Aasen, Kristen, fisker, Sundgaten 9. Aasen, Lars, bødkersvend, Kirkegaten 32. Aasmo, Fredrik, fisker, Aksla. Abelseth, Nikolai, fisker, Kirkegaten 34. Abelseth, Peter, fisker, Sundgaten 11. Abelvik, Lars, bygmester, Borgundveien i 9. Abelvik, Peter, tømmermand Holmegaten 2. Abrahamsen, Emilie, bestyrerinde, Skaregaten 13. Abrahamsen, Ragnv., styrmand Storgaten 24. Abrahamsen, Rasmus, bryggeformand, Skaregaten 13. Absalonsen, Marius, maskinist, Bakkegaten 2. Absalonsen, Ole, kontorist, Kirkegaten 28. Adamsen, Peter, maskinist, Brunholmgaten 30. Aklestad, Martha, sypike, Keiser Wilhelms gate 44. Aksnæssæther, Mads, smed, Havnegaten 12. Albertsen Alfred, maskinist, Kirkegaten 48 Albregtsen, Jonas, fløtmand, Grænsegaten 2. Alm, Anders, kjøpmand, Buholmgaten 4, butik Kongens gt. Alnæs, Bendik, kjøpmand, Røisegaten 17. Alnæs, Martinus, pedel, Parkgaten 11. Alnæs, Peter, fisker, Kl. Nilsens gate 3. Alnæs, Peter, skomaker, Fjeldgaten 59. Alnæs, Rasmus, guldsmed, Borgundveien 34. Alsaker, Jakob, frugthandler, Kongensgate 32. Alvestad, Anton, baker, Storgaten 2. Alvik, Anton, fisker, Borgundveien 9. Alvik, Kristoffer, fisker, Borgundveien 62. Amdam, Sevrin, handelsborger, Kongensgate 32. Amundsen, Alfred, rørlægger, Stenvaagveien 26. Amundsen, Karinius, støberim., Stenvaagveien 54. Amundsen, Martin, skomakerm., Kirkegaten 18. Ananiasen, Anton, maskinist, Grænsegaten 1. Aalesund -31

9 Ananiasen, Adolf, smed, Repslagergaten 6. Andersen, Anders, bryggearb., Keiser Wilhelms gate 61. Andersen, Andreas, bakermester, Kirkegaten 8. Andersen, Arthur, stuert, Brunholmgaten 5. Andersen, August, murarbeider, Grænsegaten 10. Andersen, Bernt, snekker, Asfrøgaten 9. Andersen, Gabriel, smed, Nedre Strandgate 42. Andersen, Gustav, kjøpmand, Kongensgate 18. Andersen, Hans, fisker, Fabrikgaten 6 c. Andersen, Johan, arbeider, Stenvaagveien 31. Andersen, Johannes, arbeider Fjeldgaten 19. Andersen, Julius, stenarbeider Markveien 12. Andersen, Karl August, stuert Borgundveien 19. Andersen, Martin, fisker, Fjeld gaten 1 Andersen, Ola, expeditør, Nedre Strandgate 16. Andersen, Ole, stuert, Giskegata 41. Andersen, Ole, (Stensaker), tømmermand, Nedre Strandgate. Andersen, Peder Martin, fyrbøder, Markveien. Andersen, Peder Olaf, blokmaker, Brunholmgaten 29. Andersen, Rasmus, stuert og fisker, Stenvaagveien 36. Anderson, Karl, fiskehandler, Markveien 18. Andersson, Johan, fisker, Ganger Rolfs gate 2. Andestad, Andreas, arbeider. Sorenskr. Bulla gt. 5. Andestad, Peter A., fhv. slagter, Stenvaagveien 11. Andreasen, Ingvald, montør, Storgaten 35. Andreasen, Marinius, stuert, Fabrikgaten 6 B. Andreasen, Peder, Andr., slagtersvend, Storgaten 28. Andreasen, Peder Kr., betjent, Kongensgate 14. Andreasen, Peder O., bakerm., Stenvaagveien 4. Antonisen, Rakel, lærerinde, Borgundveien 56. Antonsen,Thorvald, fisker, Keiser Wilhelms gate 31. Apelseth, Ludvig, kjedelsmed, Stenvaagveien 40. Arctander, Peter, politimeste r Parkgaten 5. Arentsen, Karl, spisevert, Nedre Strandgate 1. Arentsen, Ole J., fisker, Kirkegaardsgaten 6. Arentsen, Peder, bødkersvend, Stenvaagveien 40. Arnesen, Johan, S., bødker, Hulls gate 33. Arnesen, Johannes, fyrbøder, Borgundveien 9. Asbjørnsen, Gunder, arbeider, Kippervikgaten 2. Asbjørnsen, Gustav, slagter, Kippervikgaten. Askeland, Johannes, brandm., Storgaten 16. Askeland, Johannes J., brandk., Kirkegaten 35. Askevold, Kristoffer, fyrbøter, Repslagergaten 4. Askevold, Lars, rentier, Fjeldgaten. Aune, Peter, fisker, Kirkegt. 43. Aurdal, Ole, tømmerm., Kirkegaten Aalesund

10 Aure, Oline, huseierske, Keiser Bang, Ragnild T., kontordame, Wilhelms gate 4. Raumagaten. Baraldsnæs, Mathias, bryggeformand, Løwenvaldgate 9. B. Barmen, Berge, skipper, Fjeldgaten 8. Baadnæs, Joh. L. M., fisker, Barmen, Mons, fisker, Bjerg- Kirkegaten 47. veien 11. Baadnæs, Nils Andr., fisker, Barstad, Andreas, arbeider, Lie- Røisegaten 23. hauggaten. Baardsen, Bernt, fyrbøder, Kl. Nilsens gate 6. Barstad, Knut S., rørlægger, Liehauggaten 4. Baardsen, Johan, bødker, Aspegaten 9. Barstad, Paul, smed, Sundgt. 3. Bakke, Jens H., elektriker, Barsten, Martin, skræddermester, Parkgaten. Apotekergaten 9. Bakke l Johan, ølhandler, Park- Behrentz, Andreas, blikkenslgr. gaten 5. Kirkegaten 29. Bakke, Lars, dampskibsfører, Behrentz, Berhard, justisvaktm., Raadhusgaten 5. Kippervikgaten 16. Bakkebø, Mathias, skomaker- Behrentz, Johan, handelsbetj., svend, Gjerdegaten 7. Øvregaten 26. Bakken, Iver H., fisker, Øvre Bennneche, Hagbard, handels- Strandgate 20. borger, Borgundveien 41. Bakken, Peder, bødkersvend, Berentsen, Britanius, skipper, Stenvaagveien 12. Kirkegaten 14. Balsnæs, Oskar, M., arbeider, Berentsen: Ludvik,. bygnings- Brunholmgaten 29. snekker. Borgundveien 30. Balsnæs, Peter, bryggeformand, Berentsen, Peder, arbeider, Øvre- Brunholmgaten 29. gate 15. Balsnæs, Peder O., arbeider, Berentsen, Peder J., skomaker, Brunholmgaten 29. Kirkegaten 55. Baltzersen, Bernt, fuldmægtig, Berentsen, Peter M., stuert, Storgaten 28. Borgundveien 26. Bang, Amalie, handlende, Kir- Berg, Alfred, skipper, Parkkegaten 8. gaten 16. Bang, Herman, kjøpmand, Nedre Berg, Andreas, fisker, Stenvaag- Strandgate 29. veien 7. Bang, Jakob R., kjøpm. Sten- Berg, Andreas Iversen, stenvaagveien 22. arbeider J. Aarflots gate 6. Bang, Jens Andr., handels- Berg, Gerhard, maskinist, Giskeborger, Kirkegaten 50. gaten 34. Bang, Jensine, pensionat, Apo- Berg, Iver, arbeider, Gisketekergaten 2. gaten 20. Bang, Knut, fhv. kjøpmand; Berg, Jens O., renovatør, Bor- Raumagaten 3. gundveien 51. Aalesund - 33

11 Berg, Johan F., kunstmaler. Stenvaagveien 7. Berg, Rasmus, kjøpmand, Apotekergaten 10. Berg. Th., kjøpm., Apotekergaten. Berge, Andreas, bakersvend, Havnegaten 10. Berge, Peter, fyrbøder, Borgundveien 12. Berge, Peter Andr., stenarb., Kirkegaten 26. Bergesen, Knut, brandkusk. R. Rønnebergs gate 20. Bergmann, Erling, typograf, Borgundveien 14. Bergmann, Sigurd, typograf. Kirkegaten 55. Bergsbakke, Rikard. snekker, Giskegaten 37. Bergslien, Thore, skomagersv. Aspøgaten 9. Berli, Børge O., kjøpm., Apotekergaten 2. Berli, Knut. kontorfuldmægtig, Apotekergaten 2. Berset, A., kjøpm., Kirkegaten. Berset, Tore. skip., Apothekerg. 12. Berset, Tore T., kjøpmand, Kirkegaten 5. Berstad, Johan. træarb., Stenvaagveien 31. Bertelsen, Bertel, skipper, Sundgaten 15. Bertelsen, Bertel, typograf. Sundgate 15. Bertelsen, Jetmund, arbeider. Raadhusgaten 4. Bertilsen, Konrad. maskinist, Giskegaten 40. Bigseth, Emanuel, fisker. Skaregaten 11. Birkevold, Leonard, kjøpmand, Keiser Wilhelms gate 43. Birkevold, Nikolai, lagermand, Keiser Wilhelms gate 43. Birkevold, Nils, betjent. Keiser Wilhelms gate. Bjerke, Mathias, stenarbeider, Kirkegaten 53. Bjerke, Peder, stenarbeider og gaardbruker J. Aarflots gt. 31. Bjerkevaag, Hans. stenarbeider, Kirkegaten 30. Bjerkevaag, Jakob, arbeider, Skutviken. Bjerkevaag, Ole, stenarbeider, Keiser Wilhelms gate 52. Bjerkevik, Thomas, gipsstøper, Kirkegaten 28. Bjerknæs, Elias, tømmermand. Nedre Strandgate 22. Bjerknæs, Lauritz, arbeider. Einarvikgaten 14. Bjordø. Elling O., kjøpmand, Kirkegaten 25. Bjørge, Johan, fisker, Borgundveien 24. Bjørge, Knut, lagerformand, Borgundveien 11. Bjørhovde, Daniel, bryggeform., Storgaten 28. Bjørhovde, Johan, skomaker, Ganger Rolfs gate 2. Bjorhovde, Samuel, tømmerm., Øvre Strandgaten 9. Bjørlo, Martinius, bygningssnekker, Borgundveien 12. Bjørlo, Peder. sliparbeider, Kirkegaten 21. Bjørnevik, Hans, arbeider, Buholmgaten 5. Bjørnsen, Theodor, maskinsætter. Borgundveien 31. Bjørset, Edvard, arbeider, Brunholmgaten 29. Bjørset, Knud, kjøpm., Kirkegaten 3. Bjørset, Martin, fisker, Keiser Wilhelms gate 51. Bjørset, Ole K.. kontorist, Løwenvaldgaten Aalesund

12 Bjørset, Matias A., kusk, Storgaten 16. Blakstad, Peder, arbeider, Parkveien 4. Blankholm, Peder, transiler, Øvregate 20. Blindheim, Andreas, skipper, Giskegaten 22. Blindheim, Bernt, fisker, Røisegaten 31. Blindheim, Elias, skipper, Kirkegaten 45. Blindheim, Martin, taklægger Markveien 24. Blindheim, Martinus, fisker, Kir kegaten. Blindheim, Nils, fisker, Fager vikgaten. Blindheim, Ole M., bakermester Einarvikgaten 6. Blindheim, Peder, fisker, Røise gaten 21. Blindheim, Peter, arbeider, Li hauggaten 4. Blix, Karl, konsul, Lihauggt. 3 Bolstad, Julie, Apothekergt. 1 Bolstad, Peder, arbeider, Keiser Wilhelms gt. 52. Bolsø, Johan, fløtmand, Brun. holmgt. 4. Bolsø, Knut, betjent, Toldbodgaten 8. Borgen, Olav, læge, Kongens gate 8. Borgundvaag, Olai, arbeider Ivar Aasens gt. 62. Braastad, Marius, kjøpm., Parkgaten 2. Braathen, Einar, mekaniker, Nedre Strandgt. 31. Braathen, Olaf, mekaniker, N. Strandgt. 30. Brandal, Johannes, fisker, Øvre Strandgate 42. Bratseth, Mathias, tømmermand, Holmegaten 4. Braute, Ludvig, urmaker, Øvregate 18. Bredeli, Ole, staldmester, R. Rønnebergs gate 20. Bredland, Elander, skipper, Kirkegaten 43. Bregartner, Adolf, slagtermester, Kirkegaten 19. Bregartner, Henrik, hattemaker, Kippervikgaten 12. Brende, Iver, slagtersv., Stenvaagveien 7. Brevik, Edvard, fyrbøter, Fjeldgaten 8 Brevik, Hilmar, fisker, Værftsgaten 1. Brevik, Johan, huseier, Molov. 9. Brevik, Jonas, fisker, Grænsegaten 1. Brevik, Karl, fisker, Giskegt. 24. Brevik, Paul, maskinist, Kirkegaten 32. Brevik, Severin, kjører, Kirkegaten 40. Brevik, Sivert, skipper, Brunholmgaten 29. Brokstad, Karl, arbeider, Brunholmgt. 16. Brudevold, Kristoffer, fisker, Værftsgt. 1. Brunevold, Bernt, arb., Kirkegaten 37. Brunevold, Nils, fisker, Kirke gaten 24. Brungot, Johan, smedsvend, Keiser Wilhelms gt. 42. Brunstad, Bernhard, dreier, Røisegaten 5. Brunstad, Edvard, kjøpmand, Moloveien 5. Brunstad, Johan, lagerm., Stenvaagveien 59 B. Brunstad, Johan Jakob, arbeider, Røisegaten 8. Aalesund - 35

13 Brunstad, Johan Severin, arb.. Bye, Peder, fisker, Keiser Wil- Bisk. Birkelands gt. \I 7. helms gate 63. Brunstad, Kristian, bestyrer, Bødker, Bjarne, o.r.sgf, Kirke- Moloveien 5. gaten 14. Brunstad, Thomas, kjendtm.. Bøe, Einar, bakersvend, Stor- Giskegt. 41. gaten 17. Brusdal, Jens, renovatør, Bjerg- Bøe, Kristian, adjunkt, Borgundveien 22. -veien 63. Brusdal, L. Th., kjøpmand, Buholmgaten. Brusdal, Ludvik O., skipper, D. Rebslagergt. 4. Brusdal, Peter, kjøpmand, Bor- Dahl. Gedde L. tandlæge, Kongundveien 41. gens gate. Bruteig, Severin, agent! Note- Dal, Iver, skræddersvend, Hellenæsgt. 14. gaten 2 Bryne, Ernst, blokm,. Kl. Nil- Dal. Mons. bakersvend., Stensens gt. 1. vaagveien 11. Bryne, Lars, fabrikeier, Kl. Dale. Embert. blokmaker. Kip- Nilsens gt. 1. pervikgaten 24. Bryne, Oskar, fløtmand, Havne- Dale, Lars, kjøpmand, Kongens gaten 12. gate 18. Brække, Johan: maskinist, Kirke- Dale, Ole Gulbrandsen, fisker, gaten 43. Keiser Wilhelms gate 45. Brække, Karl, bakersv., Keiser Dale, Thore, kjøpmand, Kongens. Wilhelms gt. 67. gate 10 A. Brøgger, Haakon, baker, Kirke- Dalebø, Thore, arbeider, Fjeldgatan 2. gaten 4. Brøgger, Kristian, advokat, Dalen Andr., kjøpmand: Kongens Notenæsgaten 8. gate 30. Buholm, Laurits, fisker, Buholm- Dalen, Karl, slagterm., Brugaten 5. holmgt. 2. Buholm, Peder L., fisker, Bu- Darger, Otto, fhv. murmester, holmgt. 5. Brunholmgt. 4. Buholmstrand, Peder, skipper, Davidsen, Ragnvald, smedem., Sundgt. 9. Keiser Wilhelms gate 60. Buholmstrand, Simon, arbeider, Devold, Dorthea, lærerinde, H. Keiser Wilhelms gt. 62. Strøms gate 2. Bull, Jens L., o.r.sakf., Lange- Devold, J. E.. kjøpmand, Brunberggt. 1. holmgate 2. Buseth, Bernhard, fisker, Molo- Devold, Joakim Holmboe, dpsk.- veien 17. expeditør, Storgaten 6. By, Edward, snekkermester! Devold, Johan, kjøpmand, Kip Parkgaten 16. pervikgaten 9. Bye, Ole H., kassearb., Keiser Devold, Olaf, fabrikeier, O. A. Wilhelms gt. 37. Devolds gt, 7.

14 Devold. Olaus, kontorist, Apothekergaten 6. Devold. Peter, o.r.sagf., Keiser Wilhelms gt. 87. Dimmen, Elias, fisker, Stenvaagveien 30. Dokken, fisker, Brunholmgt. 16. Doksæther, Jakob, malersvend, Holmegt.. 8. Domsten, Andreas, fisker, Røisegaten 15. Drabløs, Jakob, kjøpmand, Kongens gate 5. Drabløs, Peder, arbeider, Fjeldgaten 29. Drabløs, Rasmus, arbeider, Kirkegaten 83. Dragsund, A. J. M., skomakersv., Giskegaten 46. Dragsund, John, maskinist, Kirkegaten 51. Drevig, Bernt, fisker, Skudviken. Drevig, Elias, stuert, Borgundveien 14. Dyb, Jakob, skomakersv., Kl. Nilsens gate. Dyb, Ole, arbeider, Kl. Nilsens gate. Dybdal, Rasmus, fisker, Kirkegaten 48. Dybvig, Nils, lagermand, Stenvaagveien 27. Dybvig, Ole, fisker, Stenvaagveien 12. Dybvig, Ole, snekkersvend, Kirkegaten 28. Dyrli, John, kjører, Kongens gate 28. Dyrø, Ingebright, maskinist, Kirkegaten 46. Døsvig, Marie, handlende, Løwoldgaten 1. Døving, Elias, brandkonstabel, Storgaten 16. Døving, Lars, arbeider, Markveien 11. Døving, Ole, fhv. skomaker, Sundgaten 3. Døving, Oluf, arbeider, Strandg. Øvre 16. E. Ehlers, Ludvig, konditor, Kippervikgaten 3. Eide, Andreas, dampskibsfører, Strandg. Øvre 6. Eide, Arne, snekker, Brunholmgaten 7. Eide, Hans, maskinist, Skare gaten 7. Eide, Hans Børesen, huseier, Storgaten 26. Eide, Knut, sjømand, Borgundveien 27. Eide, Nils, maskinist, Skaregt. 7. Eidem, Andreas, skomakerm,, Volsdalen. Eidem, Laurits, skomakersvend, Volsdalen. Eidem, Olaf, brusfabrikant, Bulls gate 50. Eidsvig, Joakim, stenarbeider, Holmegaten 8. Eidsvig, Karl, kjøpmand, Keiser Wilhelms gate 36. Eidsvig, Knud, fisker, Giskegaten 6. Eidsvig, Peter, kjøpm., Apothekergaten 8. Aalesund - 37

15 Eidsvig, Rebekka, huseierske Kongens gate 5. Eidsvig, Rikard, kjøpm. Stor gaten 28. Eidsvig, Svend, maskinist, Ganger Rolfs gate 3. Eidsvold, Andreas, arbeider, Kl Nilsens gate 10. Eigang, Ole, maskinist, Storgaten 10. Eik, Knut, partner, Stenvaagveien 2. Eiken. Rasmus, maler, Brunholmgaten 29. Eilifsen, Anna, handlende, Kirkegaten 16. Einarsen, Nils, konditorsvend, Stenvaaggt. 16. Ekeland, Ole, arbeider, Kl. Nilsens gate 12. Eker, Peter T., stenarbeider, Raadhusgt. 7. Ekornaas, Jakob, fisker, Giskegaten 27. Ekornæs, Ole, brandkonstabel, Storgaten 16. Ekrem, Daniel, bakermester, Kippervikgt. 30. Ekrem, Daniel R., bakersvend, Kippervikgaten 30. Ekrem, Johan P., kontorist, Buholmgt. 8. Ekrem, Mathias, direktør for Sparebanken. Ekrem, Ole, maler, Borgundveien 58. Ekrem, Peder, tømmermand, Borgundveien 7. Ekrem, Peder M., snekkersvend, Kippervikgaten 30. Ekrol, Halfdan, skomaker, Bjergveien 19. Ekrol, Karl, lagermand, Skaregaten 17. Ekrol, Knud, kunstmaler, Storgaten 2. Ekrol, Peder, bygmester, Øregaten 20. Ekrol, Peter, maler, Strandgt. Øvre 9. Eliasen, Elias, styrm., Kirkegaten 74. Eliasen, Kristian, fhv. handelsborger, Kirkegaten 24. Eliasen, Oskar, maskinist, Keiser Wilhelms gate 67. Eliasen, Paul, maskinist, Storgaten 14. Eliasen, Peder, stuert, Kl. Nilsensgate 10. Eliasen, Sverre Norman, maskinist, Røisegaten 6. Ellefsen, Anna, huseierske, Kirkegaten 16. Ellefsen, Elef, ingeniør, Stenvaagveien 52. Ellefsen, Fredrik, politikonstabel, Aspøgaten 9. Ellefsen, Jakob, montør, Stenvaagveien 52. Ellefsen, Selmer, arbeider, Buholmgaten 6. Ellingsen, Martinus, rigger, Borgundveien 4. Ellingsen, Olaf, glasmester, Kirkegaten 35. Elvsaas, Iver, stenarb., Keiser Wilhelms gate 22. Elvsaas, Johan Adolf, Keiser Wilhelms gate 22. Elvsaas, Johan K., murmester, Buholmgate 4. Elvsaas, Mathias, kjøpm., Keiser Wilhelms gate 68. Emblem, Andreas, skipper, Moloveien Aalesund

16 Emblem, Kristian, skipper, Keiser Wilhelms gate 50. Emblem, Ole, skomaker, Grimmergt. 6. Emblemsvaag, Karl, fisker, Gjerdegaten 7. Emblemsvaag, Ole, fisker, Giskegaten 20. Endresen, Henning, skræddersv.. Raadhusgaten 7. Endresen, Karl, kjelesmed, Stenvaagv. 26. Engeland, Peder, lagerform., Srskr. Bulls gate 36. Engen, Mathias, sjømand, Moloveien 14. Engene, Nils, smed, Grimmergaten 9. Engeseth, Jakob, lærer, Stenvaagv. 42. Engeseth, Laurit- arbeider, I. Aasens gate 60. Engeseth, Peter, handelsbetj., Kirkegaten 11. Engvig, Albert, fyrbøter., Værftsgaten 1. Engvig, Anton, maskinist, Hellegaten 4. Eriksen, Andreas, maskinist, Stenvaagv. 26. Eriksen, Edvard, maler, Hellegaten 7. Eriksen, Erik, frugthandler, R. Rønnebergs gate 49. Eriksen, Hans, arbeider, Grimmergaten 1. Eriksen, Ingebrigt, stenarbeider, Strandgate Nedre 30. Eriksen, Johan, blikkenslager, Keiser Wilhelms gate 64. Eriksen, Karl, fhv. lærer, Akslen. Eriksen, Karl, K., barber, Skaregaten 13. Eriksen, Lars, arbeider, Einarvikgaten 20. Eriksen, Lars, stenarb., Strandgate Nedre 30. Eriksen, Ole, stuert, Fabrikgaten 6 c. Eriksen, Peder, repslager, Fjeldgaten 27. Ernæs. Martinus, arb., Akslen. Erstad, Johannes, toldopsynsm., Srskr. Bulls gate 42. Erstad, Sivert, bygm., Kirkegaten 26. Ertresvaag, Martin, skipper, Skr. Bulls gate. Ertresvaag, Mathias, skipper, Stenvaagv. 4. Ertresvog, Ole, lærer, Lihaug gaten 10. Ervik. Nikolai. arbeider, Srskr. Bulls gate 48. Espeseth, Amund, arbeider, Markveien 24. Evensen, Edvard, dampsk.fører, Storgaten 31. Evensen, Endre, restauratør, Srskr. Bulls gate 13. Evensen, Hans, kontorist, Moloveien 1. Evensen, Martinus, blikkenslager, Stsr. Daaes gate 1. Evensen, Sven, o.r.sakfr., Borgundveien 36. F. Fagerhaug, Peder; kontorist, Kippervikgaten 3. Falck, Aksel, dreier, Kirkegaten 37. Falck, Kristoffer, toldbetjent, O. A. Devolds gate 2. Aalesund - 39

17 Fannemel, Rasmus, handlende, Einarvikgt. 18. Farkvam, Anton, arb., Strandgt. Nedre 37. Farstad, Betsy, handlende, Kongens gate. Farstad, Nils, arbeider, Sundgaten 1. Farstad, Severin, sjømand, Keiser Wilhelms gate 62. Fauske, Ole, træarbeider, Keiser Wilhelms gt. 46. Feragen. Wilhelm. maskinist, Kirkegaten 21. Fiksdal, Hans, skibstømmerm., Kirkegaten 20. Fiksdal, Hans, stenarb., Strandgt. Nedre 1. Fiksdal, Kristian, skibstømmerm. Stenvaagv. 6. Fiksdal, Lars, stenarb., Kirkegaten 44. Fiksdal, Mads, fisker, Keiser Wilhelms gt. 46. Fiksdal, Steffen, arb. Skaregaten 5. Fillipsen, Peder, arbeider, Apothekergt. 1. Finvig. Martinus, arb., Røisegaten 7. Fiskaa, John, kjøpm., Kirkegaten 38. Fiskaaen, Søren, fisker, Kirkegaten 24. Fiskerstrand, Johan, skipper, Storgaten 10. Fiskerstrand, Laurits, fisker, K. Wilhelms gt. 40. Fiskerstrand, Peter, fisker, Kl. Nilsens gate 5. Fiskerstrand, Peter Kr., fisker, Brunholmgt. 16. Fiskerstrand, Rasmus, fisker, Burgundv. 10. Fjelde, Klaus Thv., boktrykker, Kirkegt. 17. Fjørtoft, Anton, fisker, Strandgate Øvre 34. Fjørtoft, Hans, fisker, Brunholmgt. 27. Fjørtoft, Jonas, skipper, Præstegaten 2. Fjørtoft, Knut, bødker, Fjeldgaten 7. Fjørtoft, Olaus, fisker, Borgundveien 73. Fjørtoft, Ole, fisker, Stenvaagveien 11. Fjørtoft. Thore, fisker, Fjeldgt. Flaate, Ole, pedal, Kirkegt. 33. Flaate, Peter, bryggeformand, Moloveien 10. Flaate, Rasmus, arbeider, Stenvaagv. 1. Fladmark, Iver, arbeider, Bisk. Birkl. gt. 7. Fladmark, Jens L. S., agent, Kirkegaten 17. Fladmark. Ludv., kjøpm., Nedre Strandgt. 20. Fladmark, Mathias, malermester, Værftsgaten 14. Fladmark, Olaf, malersv., Borgundv. 22. Fladmark, Ole K., bakersvend, Øistein Orres gt. 2. Flem, Ivar, redaktør, Kirkegaten 8. Flem, Johan, kjøpm., Brunholmgaten 28. Flem., Karl, bakermester, Kippervikgt. 26. Flem, Ludvig, malersvend, Stenvaagv. 4 Flem, Ole, kontorist, Grimmergaten 2. Flindt, Birgitte, handlende, Keiser Wilhelms gate 46. Flisnæs, Ole E., arbeider, Kirkegaten 32. Flisnæs, Ole L., arb., Kirkegaten Aalesund.

18 Flisnæs, Peder, arbeider. Giskegaten 27. Flisnæs, Peder, arbeider, Ørneg t Flisnæs, Peter, fisker, Skuteviken. Flokenæs, Mathias, emissær, Øvregt 14. Frisvold, Florvaag, Karl, skibstømmerm., Giskegt. 34. Florvaag, Magnus, skibsbygm., gt. 3. Giskegt 34. Florvaag, Martinus, seilmaker, Storhaugen. Flovik, Jørgen, skrædder, Røisegt. 33. Flydal, Elias, maler, Borgundveien 5. Folde, Jonas, stenarbeider, Borgundv. 74. Folkestad, Jens, garnbøt., Værftsgt. 4. Follestad, Enok S., kjøpmand, Kippervikgt. 9. Follestad, Hans, smedsv., Raadhusgt. 5 Follestad, Simon, kjøpm.,kippervikgt. 9. Formo, Olaf, smed, Sundgt. 6. Foss, Johannes, R., maskinist, Ragnv. Jarls gt. 3. Foss, Sverre, fisker, G. Rolfsgt. 3. Fosse, Rasmus, mekaniker, Kirkegt. 39. Fosseide, Theodor, skrædd., Keiser Wilhelms gt. 5. Frantsen, Johan, skipper, Keiser Wilhelms gt. 54 B. Fredriksen, Bernt T., postfuldmægtig, Kirkegt 7. Fredriksen, Elias, skibstømmerm., I. Aasens gt. 38. Fredriksen. Fredrik, tømmerm., Strandgt. Øvre 20. Fredriksen, Johan, portier, Storgt. 14. Fredriksen, Kristian, fisker, Markveien 17. Frisak, Henrik. sorenskr., Borgundveien 36. Frisvold, Johan, bryggeformand, Giskegt. 1. Ole, fisker, Fjeldgaten 4. Froland, Elias, fisker, Ystenæs Froland, Frants, tømmermand, Fjeldgt. 7. Froland, Olaus, repslager, Fjeldgt. 8. Frostad, Knud, bygningssnekker, Daas gt. 1. Frøise, Johan J., styrmand, Bjergv. 1. Frøise, Johannes, skipper, Bjergveien 1. Frøiseth, Ole J., fisker, Strandgt. Øvre 50. Frøland, C. Sophus, agent, Keiser Wilhelms gate. Frøland, Karl, fhv. lærer, Kirkegt. 25. Frøland, Rasmus, pedel, Lorkenæsgt. 2. Fugel, Nils K., kasserer, Giskegt. 6. Fugleberg, Marius, kjøpmand, Kongens gt. 9. Fuglevik, Jonas, skipper, Stenvaagv. 6. Fuglseth, Kristian, maskinist, Borgundv. 19. Fuglseth, Rikard, smed, Sundgt. 3. Fuglseth, Torstein, kjøpmand, Øvregt. 14. Furefjærding, Ole, skomagersv., Einarvikgt. 4. Furholm, Hans, arbeider, Grimmergt. 1. Aalesund - 41

19 Furmyr, Andreas. skipper, Kirkegt. 37. Furmyr, Ole K., dreier, Notenæsgt. 10. Furnæs, Andreas, arbeider, Øvre Strandgt. 7. Furnæss, Karl, fisker, Grændsegt. 2. Furseth, Albert, skræddersvend, Keiser Wilhelms gt. 50. Fylling, Johan, brandkonstabel, Kirkegt. 35. Fylling, Karl O., fisker, Bjergveien 22. Fylling, Ole, renovatør, Bjergveien 22. Fæstø, Karl M., mægler, Markveien 19. Føll, Andreas, entreprenør, Strandgt. Nedre 28. Førde, Edvard, kjøpm., Kippervikgt. 15. G. Gaaseide, Hanna, handlende, Kirkegt. 52. Gaaseide, Ingvald, ingeniør, Kirkegt. 52. Gaaseide, Peder, kjøpm., Brunholmgt. 16. Gamlem, Ingebrigt, fisker, Vandværksgt. 9. Gamlem, Iver, skipper, Einarvikgt. 18. Gamlem, Nils Anfinsen, skipper, Kirkegt. 54. Gamlem, Peter S. M., fisker, Keiser Wilhelms gt. 61. Gamlemshaug, Jens H., arbeider. Nordig. gt. 10. Garshol, Jakob, fisker, Kirkegt. 57. Garshol, Johan M., havnebetjent Øvregt. 1. Gaupseth, Iver P., arbeider. Kirkegt. 39. Gausdal, Halsten L., politikonstabel. Røisegt. 15. Gausdal,Lars P., kjører, Kongensgt. 25. Gausdal Olaf. natkonstabel, Grimmergt. 9. Gausdal Peder M., skipper, Brunholmgt. 16. Giske, Adolf, fisker, Giskegt. 19. Giske, Bernt B., kjøpmand, Kongens gt. 26. Giske. Gullik Johansen. fisker, Raadhusgt. 3. Giske, Joakim J., fisker, Raadhusgt. 3. Giske, Johan K.A., fisker, Grimmergt. 9. Giske, Johan P. K. K.. agent, Skaregt. 11. Giske, Kristoffer J., arbeider, Fjeldgt. 23. Giske, Lars P. A., skipper, Brunholmgt. 22. Giske, Laurits P. J. L., betjent, Storgt. 30. Giske, Nils O. L., kjøpmand, Storgt. 30. Giske, Ole M. Kr., fisker, Giskegt. 22. Giske, Ole Sevrin Nilsen, fløtm., Giskegt. 20. Giske, Paul Andr. N., fisker, Keiser Wilhelms gt. 68. Giske, Peder Berntsen, brandkonstabel, Storgt. 16. Giske, Peter Jul. L., fisker, Ystenæsgt. 2. Giske, Peter O. E. kjøpmand, Notenæsgt. 1. Giske, Sevrin Hansen, arbeider, Fjeldgt. 29. Giske, Sevrin Nilsen, fisker, Skaregt. 7. Giske, Sevrin O, Sevr., skipper, Skaregt Aalesund

20 Gjednæs, Martin L., fhv. smed, Kirkegt. 27. Gjeitvik, Hans G. L., tømmerm., Borgundv. 10. Gjeitvik, Henrik J., Borgundveien 24. Gjelsten, Ameresia, enkefru, Kirkegt. 18. Gjelsten, Gjetmund L., arbeider, Skr. Bulls gt. 54. Gjendem, Mads, handelsbetjent, Bjergveien. Gjermo, Mathea, handlende, Brunholmgt. 2. Gjermundnæs, Peder L., skipper, G. Rolfs gt. 4. Gjerseth,, Jacob P., arbeider, Kirkegt. 46. Gjerseth, Johan L., dreier, Kirkegt. 36. Gjerseth, Nils Joh., arbeider, Røisegt. 2. Gjertsen, Ole M., blikkenslager, Kirkegt. 46. Gjetle, Berge, ølhandler, R., Rønneb. gt. 20. Gjærde, Bernhard, lærer, Øvregt. 9. Gjørts, Alb., bokhandler, Nørve. Gjørtz, Hans J., agent, Løwoldgt. 4. Gjørven, Andreas M., kontorist, Keiser Wilhelms gt. 54 a. Gjørven, Anton M., sersjant, Kongens gt. 18. Gjørven, Bent M., kontorist, Keiser Wilhelms gt. 45 a. Gjøsund, bankbokholder, Borgundveien. Gjøsund,Andreas, arbeider, Sundgt. 1. Gjøsund, Andreas Olaus, sjøm., Sundgt. 1. Gjøsund, Lars R., skipper, Kl. Nilsens gt. 2. Gjøsund, Laurits Andr., fyrbøter, Røisegt. 4. Gjøsund, Sevring Joh., arbeider, Borgundv. 3. Glad, Joh. Nilsen, prædikant, Parkgt. 5. Glomseth, Karl J., kassearbeider, Øvregt. 9. Godø, Johanne, bestyrerinde, Skaregt. 2. Godø, Laurits J. S., skipper, Keiser Wilhelms gt. 49. Godø, Peder Joh., kjøpmand, Kongens gt. 20. Godø, Peter P., skibstømmerm., Keiser Wilhelms gt. 67. Godø, Sevrin Andr., kjøpmand, Kongens gt. 20. Gotschalksen, Hans, disponent, Grimmergt. 6. Gotten, Elling, kontorist, Apothekergt. 10. Grande, Johanne, syerske, O. A. Devolds gt. 5. Grane, David, K. garnbøter, Stenvaagv. 11. Gridseth, Ole O., maskinist, Parkgt. 16. Grimstad, Nils Kr., mekaniker, Brunholmgt. 5 a. Grimsø, Albert, malersvend. Nordal. Groven, Sivert Andr., arbeider, Fjeldgt. 23. Grytebust, Elias P., fisker, Røisegt. 31. Grytebust, Hans H., tømmerm., Keiser Wilhelms gt. 16. Grytnæs, Anders, fhv. kirkes., Langeberggt. 1. Grytnæs, Einar, styrm., Brun holmgt. Grytten, Johan, arbeider, Kirkegt. 41. Grytten, Johan J., skomakerm., Brunholmgt. 22. Grytten, Laurits L., handelsbetj., Brunholmgt. 7. Aalesund - 43

NIDAR CHOKOLADEPEDRIK ^/s TRONDHJEn. Hovedkontor: Søndre Gade 11, Trondhjem Telefoner 486, 1199, Sjøafd. 1300 og 3T45 ^-FAB,?

NIDAR CHOKOLADEPEDRIK ^/s TRONDHJEn. Hovedkontor: Søndre Gade 11, Trondhjem Telefoner 486, 1199, Sjøafd. 1300 og 3T45 ^-FAB,? ^-FAB,?^^ ' INDREGISTRERET ^ r VARE/AERKE ^^ ASSURERER HOT Brand og Driftsstanets som følge ap samme TlUæøsforslkrlnø til bygninger i.brandkassen" Husleleforsifering Indbrudstyveri og Ran Tap ped Værdiforsendelser

Læs mere

1900-1913 1900-1913. Født på Tjøme, gift i Tønsberg. Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede

1900-1913 1900-1913. Født på Tjøme, gift i Tønsberg. Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede 1900-1913 Født på Tjøme, gift i Tønsberg 1900-1913 Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede I avskrift av Lars Endresen, Tjøme, februar mnd. 2010 Kilde : Ministerialbok Tønsberg

Læs mere

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris

Forlang altid E. C Dahls Bryggeris «8 tr> 1 Forlang altid E. C Dahls Bryggeris Den botaniske samlings bestyrer: 'Printe, H., konservator (O Mineralsamlingens bestyrer: JT Schulz, C,, direktør T- Myntsamlingens bestyrer: W Bjørn, A. «8 Bibliotekar:

Læs mere

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50

Bankforretninger 51. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL. C. Skoler. utfører alle almindelige _, 50 oo _, 50 Tyske forening Topp, Fr. (formand) Hahn, Fr. (viceformand) JSeumann, C. (kasserer) Nebelnng, K. sekretær) Eidsvaag, Edv. Revisorer: E. Erlandsen, A. Ude. altid E. C. Dahls Bryggeries ØL Underofficerernes

Læs mere

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905.

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905. cu SS) at "d ID c/) t-, T3 Crf J a s H t4h ca o, o 266 ff%l*iang altid E, C. Dahls Bryggeries Presthus, Karen, Tj.pike, Møllebak. 6 Walborg, Enkefrue, Indherredsv. 74 Prestmo, Anders, Jernb.arb., Kongens

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher

BrancU, ø*, Ulykkesforsikring, samt Bibrancher FORTEGNELSE OVER FORENINGENS MEDLEMMER I 1926 De foran hvis navn står * har vært medlemmer siden foreningens stiftelse 16. desember 1887. Bagøien, Kaare Bennetts Beisebureau, A/S Bueh, Axel, kjøpmann A.

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

DØDE OG BEGRAVDE 1901. Mandkjøn

DØDE OG BEGRAVDE 1901. Mandkjøn DØDE OG BEGRAVDE 1901 Mandkjøn Nr: 1 Dødsdatum: 310100 Begravet: 040101 Jordfæstet: 180801 Navn: Uægte barn Torvald Emil, f. 150697 Storvik Mand/Far: Ungk. Diss. Hans Olsen Bopæl: Storvik Nr: 2 Dødsdatum:

Læs mere

DEN LILLE LOKALHISTORIKER

DEN LILLE LOKALHISTORIKER Navne / Gader nr. Opfør Stilling t år Navn Aggersborg 980 Vikingeborgen Aggersborg DEN LILLE LOKALHISTORIKER Oplysninger Aggersborg er den største af de fire kendte vikingeborge. Den var lige så stor som

Læs mere

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle.

3 JS to. FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102. Trondhjems Haandverk- og Industribank kjøper og sælger utenlandsk valuta. Krydderimølle. O» _w 15 S 2 3 JS to FORLAN6 altid E, G, Dahls Bryggeris 102 se, skrivning, maskinskrivning, stenografi og fransk som mundtlig undervisningsfag. Gynanasiets bestyrelse er: Groserer Chr. Thaulow, konsul

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse.

I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse. .3 I det forløbne år har bestyrelsen bestået af: adjunkt C, Schulz, formand agent E, A, Tønseth, viceformand bankchef 0. Adeler, kasserer adjunkt M. Bugge, seferetrær o,r,sagf, P. Gløersen Foreningens

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Sidste halvdel af 30 erne. fra 4. juli 1934. til 22. september 1939

Kristian Grøntveds dagbøger. Sidste halvdel af 30 erne. fra 4. juli 1934. til 22. september 1939 1 Kristian Grøntveds dagbøger Sidste halvdel af 30 erne fra 4. juli 1934 til 22. september 1939 1934 4. juli Pastor Thaarup var inde for at se vort nye hus. Han fortalte, at inspektør Jørgensen ved Botanisk

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd.

aitid Jacob Mathesons OYerretssakfører Ørnulf Linåboe OYerretssalfører Asbj, Linåboe RerreøhræDDer Darneforrefning Odd. aitid Jacob Mathesons 713 Darneforrefning Thomaø "jrngellø gate 3 e«*«ø*s«* «* * * «««a**«v_/ :... Telefon 36W RerreøhræDDer ager ao Jøier Q \ 4de Avdeling Advokater og sakførere: A. Advokater: Bachke,

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk

SAMLINGER B O R N H' O L M S K E BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND. Bornholmske Samlinger, 28de Bind, Rønne 1942. www.vang-hansen.dk B O R N H' O L M S K E SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND 28DE BIND COLBERGS BOGHANDELS FORLAG.'. RØNNE EDM. ANDERSEN 1942 INDHOLD: Side Fuldmægtig V. SVENDSEN: 0sterlarsker Slægter... VII Fælleslinien....

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere