ADRESSEBOK AALESUN D K R I S T I A N S U N D : MOLDE : 1911=1913 FO R KRISTIANIA AUGUST HANSSENS FORLAG Pris Kr. 4.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADRESSEBOK AALESUN D K R I S T I A N S U N D : MOLDE : 1911=1913 FO R KRISTIANIA AUGUST HANSSENS FORLAG 1911. Pris Kr. 4.00"

Transkript

1 ADRESSEBOK FO R AALESUN D K R I S T I A N S U N D : MOLDE : 1911=1913 Pris Kr KRISTIANIA AUGUST HANSSENS FORLAG 1911

2 C. KROEPELIENS ENKE VINE! VINE! Bergen. Etabl Aalesun d er ikkc en by med en gammel historie. Som kjøpstad har den bare 62 aar paa baken, idet den efter flere aars anstrengelser først i 1848 fik kjøpstadsrettigheter, efterat den siden 1824 hadde været ladested under Molde. Aalesund er en av de norske byer som har vokset hurtigst. I 1865 haddc byen 3700 indbyggere og i 1880 omkring Siden den tid har byen skutt meget. rask vekst, saa den, da den ulykkelige brand kom i 1904, hadde omtrent (nu har den indbyggere). Aalesund var da gaat adskillig forbi Kristiansund N. og stod omtrent paa like linje med Kristiansand S. og meget nær efter Fredrikstad. Ved siden av Haugesund er vel Aalesund den norske by, som har vokset hurtigst. Denne sin raske vekst som sine utviklingsmuligheter overhodet skylder byen særlig fiskerierne. Aalesund er nemlig i første række en fiskerby. Fiskeri er hovednæringen, og handelen kommer saa at si i anden række, som en følge av hovednæringen, fiskeri. Det er fra 1880 av at Aalesund har skutt fart, men dette falder ogsaa sammen med en sterk og rik utvikling paa fiskeriernes omraade. Før i tiden drev man i Aalesund og Søndmøre fiskeri paa den gamle maate med aapne baater. Det var det aarlige vinterfiske og siden sommerfisket eller,,utroren og saa silde- og seifisket, naar det slog til. Det vil si, naar fisken til sine bestemte tider søkte under land, saa tok de den, men ellers lot de fiskeriet være. Men saasom Søndmøre til alle tider har været et fiskedistrikt, hadde fiskeriet ogsaa den gang sin store betydning. Telefon JOHN STAMNÆSS 176 Guldsmedforretning Aalesund Største utvalg av presentgjenstande i guld, sølv, filigran, emalje og sølvpletvarer. Telefon

3 BERTRAND JACOBSEN anbefaler: Nye Dresser, Vinterfrakker, Pjekkerter, Benklæder. Solid og pent Arbeide. Lave Priser. Gaa til BERTRAND JACOBSEN og gjør der Deres Indkjøb. I 60-aarene indtraf en tilfældig begivenhet, som skulde faa stor betydning for Aalesund og Søndmøre. Et par svenske bankfiskeskøiter, som hadde sat sig som maal at drive bankfiske utenfor det sydvestlige Norge, blev av storm fordrevet nordom Stat. Da stormen løiet, forsøkte de at fiske her, og de var heldige. Fisket slog utmerket til. Næste aar kom der flere svenske bankfiskere ditop, og aaret efter endda flere. I 70-aarene var derfor Aalesund halvt om halvt en svensk fiskerby, ja det svenske indryk var Saa betydelig, at det svenske indremissionsselskap,,evangeliska fosterlandsstiftelsen aarvisst sendte en av sine mest bekjendte prædikanter derop for at virke som fiskeprest blandt de svenske fiskere. Imidlertid tok nordmændene snart efter, og allerede i 1880 var der flere norske end svenske bankkuttere som drev fiske utenfor Søndmøre, og i løpet av første halvdel av 80-aarene blev svenskerne helt utkonkurrert. Omkring 1890 hadde Aalesund og omegn en smuk og talrik flaate av store og smaa bankkuttere. Gjennemsnitsstørrelsen var omtrent som de nuværende redningsskøiter, men der var dog en hel del kuttere paa tons og vel saa det ogsaa. Men nu skedde der et nyt gjennembrudd, idet man begyndte at anvende dampskibe til fiskerbruk. Dette tok dog sin tid, men saavidt erindres, hadde dog Anlesund allerede i 1895 henved 20 fiskedampskibe, og siden den tid har fiskedampskipsflaaten øket meget sterkt. I 1907 var der i Aalesund og omegn hjemmehørende omkring 100 fiskedampskibe. Siden den tid har der dog været en stans i bygningen, formentlig væsentlig fordi storsilden har holdt sig borte, eller saa godt som borte, fra Søndmørs-kysten i de sidste aar. Men om der har været et stans i bygningen av fiskedampskibe, saa har der allikevel været rask utvikling i fiskeribedriften, idet der like til det sidste har været bygget en mængde motorbaater, hvorav der i Aalesund og paa Søndmøre nu fins mange J. S. R e f s n e s Guldsmedforretning ved Broen, Aalesund Stort utvalg av Presentgjenstande i Guld, sølv, Filigran, Emalje og Sølvpletvarer. 23

4 hundrede. Ogsaa sidst forløpne vinter blev der anskaffet mange motorbaater. Det vil forstaaes, at det er vældige kapitaler, som paa denne maate er nedlagt i fiskeribedriften. For Aalesund alene foreligger ikke nogen statistik i saa henseende, men ianledning av jernbanesaken blev der for vel 1 aars tid siden utarbeidet en statistik for distriktet, og det viste sig da, at der fra Stat til Romsdalsfjorden - altsaa paa Søndmøre, i Aalesund by og i en liten del av Romsdals fogderi -- var anbragt ca. 10 millioner kroner i fiskefartøier, fiskeredskaper og i for fiskeribedriften nødvendige indretninger. At fiskeri er en særdeles betydelig faktor i distriktets økonomi, behøver vel efter denne oplysning ikke nogen nærmere paavisning. Det er, som allerede sagt, under denne raske utvikling paa fiskeriets omraade, at Aalesund har skutt fart. Fiskeribedriftens omlægning til et rationelt havfiske, ikke bare utenfor Søndmøre, men nede i Nordsjøen. under Island, ved Færøerne og saa videre, bevirket, at fiskeri blev en bedrift, som kunde beskjæftige sin mand det hele aar, og da samtidig fartøiantallet øket, trængtes der ikke blot ombord mange folk, men der blev ogsaa iland meget at gjøre. Følgen herav blev en betydelig indflvtning, og allerede ved aarhundredeskiftet hadde byen omkring indbyggere, med andre ord: den hadde uten utvidelser fordoblet sit indbyggerantal paa 20 aar, hvilket formentlig hører til sjeldenheterne i norske byer. Ved siden av denne utvikling paa, fiskeriets omraade gik ogsaa en - rigtignok mindre hurtig -- utvikling paa handelens og de andre næringsveies omraade. Søndmøre er jo foruten at være et -fiskedistrikt ogsaa et ganske godt jordbruksdistrikt, som særlig sælger adskillig kjøt og smør, og at dette ogsaa har sin betydning for Aalesund som Søndmøres naturlige centrum, er selvsagt. Ogsaa paa klipfiskhandelens omraade har Aalesund indtat en fremskutt plads, om det end her staar adskillig tilbake for Kristiansund N., hvis hovedbeskjæftigelse det er at indkjøpe raafisk nordenfor og gjøre den til klipfisk. Men ogsaa Aalesund kjøper en mengde fisk nordenfor, og saa har man jo det betydelige vinter-torskefiskeri paa Søndmøre, som aar om andet skaffer sine 3 millioner klipfisk. Ved siden av de andre fiskerier slog omkring aarhundredeskiftet til et meget rikt storsildfiske utenfor Søndmøre, og Aalesund, som nu hadde sin fortrinlige fiskerflaate istand, gjorde det rent storartet nogen aar paa storsildfiskeriets omraade. Den økonomiske tilstand, i byen var god, og der var fart og utvikling paa alle omraader. Men saa kom stormnatten mellem 22 og 23 januar 1904 den ulykkelige brand og gjorde en brat ende paa det hele. Praktisk 25

5 talt den hele by brændte ned, saa av dens indbyggere med ett slag stod husvilde. Brandskaden regnedes til 20 millioner kroner. Det var uten sammenligning den største brandulykke, som har rammet vort land. Neppe nogen anden by i landet har faat et slikt svimeslag, og mange var de, som mistvilet paa, at byen hadde magt til at reise sig. Ti det var en træby, som var brændt, og nu krævet loven, at der paa ruinerne skulde reises en by av sten. Men at bygge op stenhuse for assurancen, for træhuse er jo ugjørlig uten meget store tilskud. Imidlertid tok aalesunderne fat med kraft, og med næsten amerikansk fart blev byen gjenreist. 4 aar efter den ulykkelige brand var det nye Aalesund reist. Det var en ny og prægtig by, som saaledes var fremstaat, i de aller fleste henseender meget bedre end den gamle. Men saa hadde det ogsaa kostet mange penge. Mange hadde vel under dette overanstrengt sig, men (m de fleste kan det dog siges, at de ikke strak sig længer, end skindfelden rak. At en slik ulykke som branden maatte trykke byens økonomi, er selvindlysende. Ti det var jo ikke bare husene, som skulde reises, ogsaa gaterne maatte bygges fra nyt, og der fremstod i det hele en række uavviselige krav, som kostet penge. Men byen har klaret dette over forventning godt. Der blev spaaet den krach og alskens elendighet, men det er dog heldigvis uteblit, om det end i disse aar kan ha været slitsomt nok for mange. Ingen anden norsk by er blit stillet paa en saa haard prøve som denne gang Aalesund, og jeg tror at turde sige, at neppe nogen anden norsk by av tilsvarende størrelse hadde magtet prøven saapas som Aalesund. Ti foruten at man paa den korte tid av 4 aar magtet at gjenopbygge byen, saa evnet man ogsaa den hele tid at holde fiskeribedriften og de øvrige bedrifter gaaende i samme stil som tidligere. Dette, mener jeg, er et stortak, som virkelig fortjener respekt. Ola Holen.

6 1ste afdeling. Alfabetisk fortegnelse over kommunale kontorer, embedsmænd, legater m. m. i Aalesund. I. Auktionsforvalter: Byfogd Rønneberg, Norges Banks bygn. Brand- og ingeniørvæsenet: Stadsingeniør Eystein Jensen, kontor brandvagten. Kontorfuldmægtig: Rydjord. Byfogd: Anton Rønneberg, kontor i Norges Banks bygning. Elektricitetsverket: Bestyrer Kr. Muriaas. Formandskapets sekretær: Overretssakfører Sødring, Kongens gate. Geistligheten : Sognepræst provst Barman, Kirkegaten, res. kap. Mowinckel, Strandgaten. Kommunestyret : Ordfører overretssakfører K. Friis Petersen, viceordf. skolebestyrer Uri. Politiet : Politimester P. Arctander, politifuldmægtig Haavik. Postmester: P. Tønder. Skolerne: Høiere skoles rektor Hermanstorff, folkeskolernes Inspektør Helseth, Nørvø skoles bestyrer Norland, Aspø skoles bestyrer Uri. Sundhetsvæsenet : Helseraadets formand distriktslæge Lorentzen, Kongens gate, sykehuslæge doktor Borgen, Kongens gate. Telegrafvæsenet: Bestyrer Valdal, fuldmægtig Kr. Muriaas. Toldvæsenet: Toldkasserer Dietrichson, toldkontrollør Qvam. Fremmede magters konsuler: Carl C. Rønneberg fransk kons.agent, P. Juls. Sandvig dansk vicekonsul, Arthur Møller tysk vicekonsul, Carl Blix portugisisk v. konsul, Juls Kraasbye russisk v. konsul, T. Jervell spansk v. konsul. Legater: 1. Wasmuths legat for et barnehjem eg for gamle arbeidere. 2. Øvres 3 legater: a. til præmier ved latinskolen, b. præmier ved folkeskolen, c. til trængende kvinder. 3. Det Rønnebergske legat til trængende kvinder av borgerlig stand. 4. Marianne Olsens legat for trængende kvinder. 5. Nils og Jensine Bjørnsens legat, hvor ¼ til hedningemissionen, ¼ til Israelsmissionen, ¼ til indremissionen og ¼ til 7 ældre kristelige kvinder av Aalesund. 6. Generalkonsul Bolstads legat for ældre, veltjente tjenestepiker. Desuten findes et skolelegat (av Rønneberg) ved latinskolen. Aalesund - 29

7 C. Kroepeliens Enke, Bergen. VINE Etableret den afdeling. Privatboliger. Personregister. A. Aadal, Søren, maskinist, Stenvaagnæs. Aak, Thomas, agent, Fjeldgaten 5. Aakre, Sevrin, fisker, Bjergveien 11. Aall. Cato, o.r.sakfører, N. Strandgate 11, kontor Kongens gate. Aall, Dorit, telegrafistinde, Kirkegaten 11. Aall, Dorthea, enkefru, Kirkegaten 11. Aall Henrik, tandlæge, St. Olafs plads. Aam, Oluf, fisker, Fjeldgt. 1. Aamaas, Ole, fisker, Giskegt. 29. Aandal, Magnus, snedker, Kirkegaten 43. Aandal, Nils, skrædder, Fjeldgaten 17. Aanning, Martinus, bakermester, Notenæsgt. 14. Aarflot, Eilert, agent, Keiser Wilhelms gate 57. Aarflot, Johannes, bokhandler, Kirkegaten 3. Aarseth, Bernhard, bødk., Markveien 11. Aarseth, Elias, fisker, Markveien 11. Aarseth, Karl, skipper, Ø. Strandgate 7. Aarseth, Knut, stenarbeider, Brunholmgate 28. Aarseth, Peter, K., skomaker, Borgundveien 25. Aarskog, Karl, kjøpmand, Kippervikgaten 5. Aarsnæs, Knut, tømmermand, Parkveien 4. Aarsæther, Anders A. jr, kjøpmand, Øvregaten 14. Aarsæther, Anders A., sen., kjøpmand Øvregaten Aalesund.

8 Aarsæther, Anders, N., kjøpm., Brunholmgt. 10. Aarsæther, John, kontorist, Øvregate 22. Aarsæther, Karl, o.r.sakfører, Øvregate 22. Aarsæther, Nils A., kjøpmand, Brunholmgt. 10. Aarsæther, S. læge, Løwenvoldgate 1. Aarø, Thomas, arbeider, Giskegaten 19. Aas, Edvard, slipformand Stenvaagen. Aas, Gunder, tømmermand, Kir kegaten 44. Aas, Peder, snekker, Brunholmgaten 6 A. Aase, Elisabeth, huseierske,parkveien 6. Aase, Rasmus, skipper, Ø.Strandgaten 16. Aase, Sigvard, fisker, Borgundveien 24. Aasen, Andreas, sjømand, K. Wilhelms gt. 2. Aasen, Karl, snekker, Borgundveien 71. Aasen, Kristen, fisker, Sundgaten 9. Aasen, Lars, bødkersvend, Kirkegaten 32. Aasmo, Fredrik, fisker, Aksla. Abelseth, Nikolai, fisker, Kirkegaten 34. Abelseth, Peter, fisker, Sundgaten 11. Abelvik, Lars, bygmester, Borgundveien i 9. Abelvik, Peter, tømmermand Holmegaten 2. Abrahamsen, Emilie, bestyrerinde, Skaregaten 13. Abrahamsen, Ragnv., styrmand Storgaten 24. Abrahamsen, Rasmus, bryggeformand, Skaregaten 13. Absalonsen, Marius, maskinist, Bakkegaten 2. Absalonsen, Ole, kontorist, Kirkegaten 28. Adamsen, Peter, maskinist, Brunholmgaten 30. Aklestad, Martha, sypike, Keiser Wilhelms gate 44. Aksnæssæther, Mads, smed, Havnegaten 12. Albertsen Alfred, maskinist, Kirkegaten 48 Albregtsen, Jonas, fløtmand, Grænsegaten 2. Alm, Anders, kjøpmand, Buholmgaten 4, butik Kongens gt. Alnæs, Bendik, kjøpmand, Røisegaten 17. Alnæs, Martinus, pedel, Parkgaten 11. Alnæs, Peter, fisker, Kl. Nilsens gate 3. Alnæs, Peter, skomaker, Fjeldgaten 59. Alnæs, Rasmus, guldsmed, Borgundveien 34. Alsaker, Jakob, frugthandler, Kongensgate 32. Alvestad, Anton, baker, Storgaten 2. Alvik, Anton, fisker, Borgundveien 9. Alvik, Kristoffer, fisker, Borgundveien 62. Amdam, Sevrin, handelsborger, Kongensgate 32. Amundsen, Alfred, rørlægger, Stenvaagveien 26. Amundsen, Karinius, støberim., Stenvaagveien 54. Amundsen, Martin, skomakerm., Kirkegaten 18. Ananiasen, Anton, maskinist, Grænsegaten 1. Aalesund -31

9 Ananiasen, Adolf, smed, Repslagergaten 6. Andersen, Anders, bryggearb., Keiser Wilhelms gate 61. Andersen, Andreas, bakermester, Kirkegaten 8. Andersen, Arthur, stuert, Brunholmgaten 5. Andersen, August, murarbeider, Grænsegaten 10. Andersen, Bernt, snekker, Asfrøgaten 9. Andersen, Gabriel, smed, Nedre Strandgate 42. Andersen, Gustav, kjøpmand, Kongensgate 18. Andersen, Hans, fisker, Fabrikgaten 6 c. Andersen, Johan, arbeider, Stenvaagveien 31. Andersen, Johannes, arbeider Fjeldgaten 19. Andersen, Julius, stenarbeider Markveien 12. Andersen, Karl August, stuert Borgundveien 19. Andersen, Martin, fisker, Fjeld gaten 1 Andersen, Ola, expeditør, Nedre Strandgate 16. Andersen, Ole, stuert, Giskegata 41. Andersen, Ole, (Stensaker), tømmermand, Nedre Strandgate. Andersen, Peder Martin, fyrbøder, Markveien. Andersen, Peder Olaf, blokmaker, Brunholmgaten 29. Andersen, Rasmus, stuert og fisker, Stenvaagveien 36. Anderson, Karl, fiskehandler, Markveien 18. Andersson, Johan, fisker, Ganger Rolfs gate 2. Andestad, Andreas, arbeider. Sorenskr. Bulla gt. 5. Andestad, Peter A., fhv. slagter, Stenvaagveien 11. Andreasen, Ingvald, montør, Storgaten 35. Andreasen, Marinius, stuert, Fabrikgaten 6 B. Andreasen, Peder, Andr., slagtersvend, Storgaten 28. Andreasen, Peder Kr., betjent, Kongensgate 14. Andreasen, Peder O., bakerm., Stenvaagveien 4. Antonisen, Rakel, lærerinde, Borgundveien 56. Antonsen,Thorvald, fisker, Keiser Wilhelms gate 31. Apelseth, Ludvig, kjedelsmed, Stenvaagveien 40. Arctander, Peter, politimeste r Parkgaten 5. Arentsen, Karl, spisevert, Nedre Strandgate 1. Arentsen, Ole J., fisker, Kirkegaardsgaten 6. Arentsen, Peder, bødkersvend, Stenvaagveien 40. Arnesen, Johan, S., bødker, Hulls gate 33. Arnesen, Johannes, fyrbøder, Borgundveien 9. Asbjørnsen, Gunder, arbeider, Kippervikgaten 2. Asbjørnsen, Gustav, slagter, Kippervikgaten. Askeland, Johannes, brandm., Storgaten 16. Askeland, Johannes J., brandk., Kirkegaten 35. Askevold, Kristoffer, fyrbøter, Repslagergaten 4. Askevold, Lars, rentier, Fjeldgaten. Aune, Peter, fisker, Kirkegt. 43. Aurdal, Ole, tømmerm., Kirkegaten Aalesund

10 Aure, Oline, huseierske, Keiser Bang, Ragnild T., kontordame, Wilhelms gate 4. Raumagaten. Baraldsnæs, Mathias, bryggeformand, Løwenvaldgate 9. B. Barmen, Berge, skipper, Fjeldgaten 8. Baadnæs, Joh. L. M., fisker, Barmen, Mons, fisker, Bjerg- Kirkegaten 47. veien 11. Baadnæs, Nils Andr., fisker, Barstad, Andreas, arbeider, Lie- Røisegaten 23. hauggaten. Baardsen, Bernt, fyrbøder, Kl. Nilsens gate 6. Barstad, Knut S., rørlægger, Liehauggaten 4. Baardsen, Johan, bødker, Aspegaten 9. Barstad, Paul, smed, Sundgt. 3. Bakke, Jens H., elektriker, Barsten, Martin, skræddermester, Parkgaten. Apotekergaten 9. Bakke l Johan, ølhandler, Park- Behrentz, Andreas, blikkenslgr. gaten 5. Kirkegaten 29. Bakke, Lars, dampskibsfører, Behrentz, Berhard, justisvaktm., Raadhusgaten 5. Kippervikgaten 16. Bakkebø, Mathias, skomaker- Behrentz, Johan, handelsbetj., svend, Gjerdegaten 7. Øvregaten 26. Bakken, Iver H., fisker, Øvre Bennneche, Hagbard, handels- Strandgate 20. borger, Borgundveien 41. Bakken, Peder, bødkersvend, Berentsen, Britanius, skipper, Stenvaagveien 12. Kirkegaten 14. Balsnæs, Oskar, M., arbeider, Berentsen: Ludvik,. bygnings- Brunholmgaten 29. snekker. Borgundveien 30. Balsnæs, Peter, bryggeformand, Berentsen, Peder, arbeider, Øvre- Brunholmgaten 29. gate 15. Balsnæs, Peder O., arbeider, Berentsen, Peder J., skomaker, Brunholmgaten 29. Kirkegaten 55. Baltzersen, Bernt, fuldmægtig, Berentsen, Peter M., stuert, Storgaten 28. Borgundveien 26. Bang, Amalie, handlende, Kir- Berg, Alfred, skipper, Parkkegaten 8. gaten 16. Bang, Herman, kjøpmand, Nedre Berg, Andreas, fisker, Stenvaag- Strandgate 29. veien 7. Bang, Jakob R., kjøpm. Sten- Berg, Andreas Iversen, stenvaagveien 22. arbeider J. Aarflots gate 6. Bang, Jens Andr., handels- Berg, Gerhard, maskinist, Giskeborger, Kirkegaten 50. gaten 34. Bang, Jensine, pensionat, Apo- Berg, Iver, arbeider, Gisketekergaten 2. gaten 20. Bang, Knut, fhv. kjøpmand; Berg, Jens O., renovatør, Bor- Raumagaten 3. gundveien 51. Aalesund - 33

11 Berg, Johan F., kunstmaler. Stenvaagveien 7. Berg, Rasmus, kjøpmand, Apotekergaten 10. Berg. Th., kjøpm., Apotekergaten. Berge, Andreas, bakersvend, Havnegaten 10. Berge, Peter, fyrbøder, Borgundveien 12. Berge, Peter Andr., stenarb., Kirkegaten 26. Bergesen, Knut, brandkusk. R. Rønnebergs gate 20. Bergmann, Erling, typograf, Borgundveien 14. Bergmann, Sigurd, typograf. Kirkegaten 55. Bergsbakke, Rikard. snekker, Giskegaten 37. Bergslien, Thore, skomagersv. Aspøgaten 9. Berli, Børge O., kjøpm., Apotekergaten 2. Berli, Knut. kontorfuldmægtig, Apotekergaten 2. Berset, A., kjøpm., Kirkegaten. Berset, Tore. skip., Apothekerg. 12. Berset, Tore T., kjøpmand, Kirkegaten 5. Berstad, Johan. træarb., Stenvaagveien 31. Bertelsen, Bertel, skipper, Sundgaten 15. Bertelsen, Bertel, typograf. Sundgate 15. Bertelsen, Jetmund, arbeider. Raadhusgaten 4. Bertilsen, Konrad. maskinist, Giskegaten 40. Bigseth, Emanuel, fisker. Skaregaten 11. Birkevold, Leonard, kjøpmand, Keiser Wilhelms gate 43. Birkevold, Nikolai, lagermand, Keiser Wilhelms gate 43. Birkevold, Nils, betjent. Keiser Wilhelms gate. Bjerke, Mathias, stenarbeider, Kirkegaten 53. Bjerke, Peder, stenarbeider og gaardbruker J. Aarflots gt. 31. Bjerkevaag, Hans. stenarbeider, Kirkegaten 30. Bjerkevaag, Jakob, arbeider, Skutviken. Bjerkevaag, Ole, stenarbeider, Keiser Wilhelms gate 52. Bjerkevik, Thomas, gipsstøper, Kirkegaten 28. Bjerknæs, Elias, tømmermand. Nedre Strandgate 22. Bjerknæs, Lauritz, arbeider. Einarvikgaten 14. Bjordø. Elling O., kjøpmand, Kirkegaten 25. Bjørge, Johan, fisker, Borgundveien 24. Bjørge, Knut, lagerformand, Borgundveien 11. Bjørhovde, Daniel, bryggeform., Storgaten 28. Bjørhovde, Johan, skomaker, Ganger Rolfs gate 2. Bjorhovde, Samuel, tømmerm., Øvre Strandgaten 9. Bjørlo, Martinius, bygningssnekker, Borgundveien 12. Bjørlo, Peder. sliparbeider, Kirkegaten 21. Bjørnevik, Hans, arbeider, Buholmgaten 5. Bjørnsen, Theodor, maskinsætter. Borgundveien 31. Bjørset, Edvard, arbeider, Brunholmgaten 29. Bjørset, Knud, kjøpm., Kirkegaten 3. Bjørset, Martin, fisker, Keiser Wilhelms gate 51. Bjørset, Ole K.. kontorist, Løwenvaldgaten Aalesund

12 Bjørset, Matias A., kusk, Storgaten 16. Blakstad, Peder, arbeider, Parkveien 4. Blankholm, Peder, transiler, Øvregate 20. Blindheim, Andreas, skipper, Giskegaten 22. Blindheim, Bernt, fisker, Røisegaten 31. Blindheim, Elias, skipper, Kirkegaten 45. Blindheim, Martin, taklægger Markveien 24. Blindheim, Martinus, fisker, Kir kegaten. Blindheim, Nils, fisker, Fager vikgaten. Blindheim, Ole M., bakermester Einarvikgaten 6. Blindheim, Peder, fisker, Røise gaten 21. Blindheim, Peter, arbeider, Li hauggaten 4. Blix, Karl, konsul, Lihauggt. 3 Bolstad, Julie, Apothekergt. 1 Bolstad, Peder, arbeider, Keiser Wilhelms gt. 52. Bolsø, Johan, fløtmand, Brun. holmgt. 4. Bolsø, Knut, betjent, Toldbodgaten 8. Borgen, Olav, læge, Kongens gate 8. Borgundvaag, Olai, arbeider Ivar Aasens gt. 62. Braastad, Marius, kjøpm., Parkgaten 2. Braathen, Einar, mekaniker, Nedre Strandgt. 31. Braathen, Olaf, mekaniker, N. Strandgt. 30. Brandal, Johannes, fisker, Øvre Strandgate 42. Bratseth, Mathias, tømmermand, Holmegaten 4. Braute, Ludvig, urmaker, Øvregate 18. Bredeli, Ole, staldmester, R. Rønnebergs gate 20. Bredland, Elander, skipper, Kirkegaten 43. Bregartner, Adolf, slagtermester, Kirkegaten 19. Bregartner, Henrik, hattemaker, Kippervikgaten 12. Brende, Iver, slagtersv., Stenvaagveien 7. Brevik, Edvard, fyrbøter, Fjeldgaten 8 Brevik, Hilmar, fisker, Værftsgaten 1. Brevik, Johan, huseier, Molov. 9. Brevik, Jonas, fisker, Grænsegaten 1. Brevik, Karl, fisker, Giskegt. 24. Brevik, Paul, maskinist, Kirkegaten 32. Brevik, Severin, kjører, Kirkegaten 40. Brevik, Sivert, skipper, Brunholmgaten 29. Brokstad, Karl, arbeider, Brunholmgt. 16. Brudevold, Kristoffer, fisker, Værftsgt. 1. Brunevold, Bernt, arb., Kirkegaten 37. Brunevold, Nils, fisker, Kirke gaten 24. Brungot, Johan, smedsvend, Keiser Wilhelms gt. 42. Brunstad, Bernhard, dreier, Røisegaten 5. Brunstad, Edvard, kjøpmand, Moloveien 5. Brunstad, Johan, lagerm., Stenvaagveien 59 B. Brunstad, Johan Jakob, arbeider, Røisegaten 8. Aalesund - 35

13 Brunstad, Johan Severin, arb.. Bye, Peder, fisker, Keiser Wil- Bisk. Birkelands gt. \I 7. helms gate 63. Brunstad, Kristian, bestyrer, Bødker, Bjarne, o.r.sgf, Kirke- Moloveien 5. gaten 14. Brunstad, Thomas, kjendtm.. Bøe, Einar, bakersvend, Stor- Giskegt. 41. gaten 17. Brusdal, Jens, renovatør, Bjerg- Bøe, Kristian, adjunkt, Borgundveien 22. -veien 63. Brusdal, L. Th., kjøpmand, Buholmgaten. Brusdal, Ludvik O., skipper, D. Rebslagergt. 4. Brusdal, Peter, kjøpmand, Bor- Dahl. Gedde L. tandlæge, Kongundveien 41. gens gate. Bruteig, Severin, agent! Note- Dal, Iver, skræddersvend, Hellenæsgt. 14. gaten 2 Bryne, Ernst, blokm,. Kl. Nil- Dal. Mons. bakersvend., Stensens gt. 1. vaagveien 11. Bryne, Lars, fabrikeier, Kl. Dale. Embert. blokmaker. Kip- Nilsens gt. 1. pervikgaten 24. Bryne, Oskar, fløtmand, Havne- Dale, Lars, kjøpmand, Kongens gaten 12. gate 18. Brække, Johan: maskinist, Kirke- Dale, Ole Gulbrandsen, fisker, gaten 43. Keiser Wilhelms gate 45. Brække, Karl, bakersv., Keiser Dale, Thore, kjøpmand, Kongens. Wilhelms gt. 67. gate 10 A. Brøgger, Haakon, baker, Kirke- Dalebø, Thore, arbeider, Fjeldgatan 2. gaten 4. Brøgger, Kristian, advokat, Dalen Andr., kjøpmand: Kongens Notenæsgaten 8. gate 30. Buholm, Laurits, fisker, Buholm- Dalen, Karl, slagterm., Brugaten 5. holmgt. 2. Buholm, Peder L., fisker, Bu- Darger, Otto, fhv. murmester, holmgt. 5. Brunholmgt. 4. Buholmstrand, Peder, skipper, Davidsen, Ragnvald, smedem., Sundgt. 9. Keiser Wilhelms gate 60. Buholmstrand, Simon, arbeider, Devold, Dorthea, lærerinde, H. Keiser Wilhelms gt. 62. Strøms gate 2. Bull, Jens L., o.r.sakf., Lange- Devold, J. E.. kjøpmand, Brunberggt. 1. holmgate 2. Buseth, Bernhard, fisker, Molo- Devold, Joakim Holmboe, dpsk.- veien 17. expeditør, Storgaten 6. By, Edward, snekkermester! Devold, Johan, kjøpmand, Kip Parkgaten 16. pervikgaten 9. Bye, Ole H., kassearb., Keiser Devold, Olaf, fabrikeier, O. A. Wilhelms gt. 37. Devolds gt, 7.

14 Devold. Olaus, kontorist, Apothekergaten 6. Devold. Peter, o.r.sagf., Keiser Wilhelms gt. 87. Dimmen, Elias, fisker, Stenvaagveien 30. Dokken, fisker, Brunholmgt. 16. Doksæther, Jakob, malersvend, Holmegt.. 8. Domsten, Andreas, fisker, Røisegaten 15. Drabløs, Jakob, kjøpmand, Kongens gate 5. Drabløs, Peder, arbeider, Fjeldgaten 29. Drabløs, Rasmus, arbeider, Kirkegaten 83. Dragsund, A. J. M., skomakersv., Giskegaten 46. Dragsund, John, maskinist, Kirkegaten 51. Drevig, Bernt, fisker, Skudviken. Drevig, Elias, stuert, Borgundveien 14. Dyb, Jakob, skomakersv., Kl. Nilsens gate. Dyb, Ole, arbeider, Kl. Nilsens gate. Dybdal, Rasmus, fisker, Kirkegaten 48. Dybvig, Nils, lagermand, Stenvaagveien 27. Dybvig, Ole, fisker, Stenvaagveien 12. Dybvig, Ole, snekkersvend, Kirkegaten 28. Dyrli, John, kjører, Kongens gate 28. Dyrø, Ingebright, maskinist, Kirkegaten 46. Døsvig, Marie, handlende, Løwoldgaten 1. Døving, Elias, brandkonstabel, Storgaten 16. Døving, Lars, arbeider, Markveien 11. Døving, Ole, fhv. skomaker, Sundgaten 3. Døving, Oluf, arbeider, Strandg. Øvre 16. E. Ehlers, Ludvig, konditor, Kippervikgaten 3. Eide, Andreas, dampskibsfører, Strandg. Øvre 6. Eide, Arne, snekker, Brunholmgaten 7. Eide, Hans, maskinist, Skare gaten 7. Eide, Hans Børesen, huseier, Storgaten 26. Eide, Knut, sjømand, Borgundveien 27. Eide, Nils, maskinist, Skaregt. 7. Eidem, Andreas, skomakerm,, Volsdalen. Eidem, Laurits, skomakersvend, Volsdalen. Eidem, Olaf, brusfabrikant, Bulls gate 50. Eidsvig, Joakim, stenarbeider, Holmegaten 8. Eidsvig, Karl, kjøpmand, Keiser Wilhelms gate 36. Eidsvig, Knud, fisker, Giskegaten 6. Eidsvig, Peter, kjøpm., Apothekergaten 8. Aalesund - 37

15 Eidsvig, Rebekka, huseierske Kongens gate 5. Eidsvig, Rikard, kjøpm. Stor gaten 28. Eidsvig, Svend, maskinist, Ganger Rolfs gate 3. Eidsvold, Andreas, arbeider, Kl Nilsens gate 10. Eigang, Ole, maskinist, Storgaten 10. Eik, Knut, partner, Stenvaagveien 2. Eiken. Rasmus, maler, Brunholmgaten 29. Eilifsen, Anna, handlende, Kirkegaten 16. Einarsen, Nils, konditorsvend, Stenvaaggt. 16. Ekeland, Ole, arbeider, Kl. Nilsens gate 12. Eker, Peter T., stenarbeider, Raadhusgt. 7. Ekornaas, Jakob, fisker, Giskegaten 27. Ekornæs, Ole, brandkonstabel, Storgaten 16. Ekrem, Daniel, bakermester, Kippervikgt. 30. Ekrem, Daniel R., bakersvend, Kippervikgaten 30. Ekrem, Johan P., kontorist, Buholmgt. 8. Ekrem, Mathias, direktør for Sparebanken. Ekrem, Ole, maler, Borgundveien 58. Ekrem, Peder, tømmermand, Borgundveien 7. Ekrem, Peder M., snekkersvend, Kippervikgaten 30. Ekrol, Halfdan, skomaker, Bjergveien 19. Ekrol, Karl, lagermand, Skaregaten 17. Ekrol, Knud, kunstmaler, Storgaten 2. Ekrol, Peder, bygmester, Øregaten 20. Ekrol, Peter, maler, Strandgt. Øvre 9. Eliasen, Elias, styrm., Kirkegaten 74. Eliasen, Kristian, fhv. handelsborger, Kirkegaten 24. Eliasen, Oskar, maskinist, Keiser Wilhelms gate 67. Eliasen, Paul, maskinist, Storgaten 14. Eliasen, Peder, stuert, Kl. Nilsensgate 10. Eliasen, Sverre Norman, maskinist, Røisegaten 6. Ellefsen, Anna, huseierske, Kirkegaten 16. Ellefsen, Elef, ingeniør, Stenvaagveien 52. Ellefsen, Fredrik, politikonstabel, Aspøgaten 9. Ellefsen, Jakob, montør, Stenvaagveien 52. Ellefsen, Selmer, arbeider, Buholmgaten 6. Ellingsen, Martinus, rigger, Borgundveien 4. Ellingsen, Olaf, glasmester, Kirkegaten 35. Elvsaas, Iver, stenarb., Keiser Wilhelms gate 22. Elvsaas, Johan Adolf, Keiser Wilhelms gate 22. Elvsaas, Johan K., murmester, Buholmgate 4. Elvsaas, Mathias, kjøpm., Keiser Wilhelms gate 68. Emblem, Andreas, skipper, Moloveien Aalesund

16 Emblem, Kristian, skipper, Keiser Wilhelms gate 50. Emblem, Ole, skomaker, Grimmergt. 6. Emblemsvaag, Karl, fisker, Gjerdegaten 7. Emblemsvaag, Ole, fisker, Giskegaten 20. Endresen, Henning, skræddersv.. Raadhusgaten 7. Endresen, Karl, kjelesmed, Stenvaagv. 26. Engeland, Peder, lagerform., Srskr. Bulls gate 36. Engen, Mathias, sjømand, Moloveien 14. Engene, Nils, smed, Grimmergaten 9. Engeseth, Jakob, lærer, Stenvaagv. 42. Engeseth, Laurit- arbeider, I. Aasens gate 60. Engeseth, Peter, handelsbetj., Kirkegaten 11. Engvig, Albert, fyrbøter., Værftsgaten 1. Engvig, Anton, maskinist, Hellegaten 4. Eriksen, Andreas, maskinist, Stenvaagv. 26. Eriksen, Edvard, maler, Hellegaten 7. Eriksen, Erik, frugthandler, R. Rønnebergs gate 49. Eriksen, Hans, arbeider, Grimmergaten 1. Eriksen, Ingebrigt, stenarbeider, Strandgate Nedre 30. Eriksen, Johan, blikkenslager, Keiser Wilhelms gate 64. Eriksen, Karl, fhv. lærer, Akslen. Eriksen, Karl, K., barber, Skaregaten 13. Eriksen, Lars, arbeider, Einarvikgaten 20. Eriksen, Lars, stenarb., Strandgate Nedre 30. Eriksen, Ole, stuert, Fabrikgaten 6 c. Eriksen, Peder, repslager, Fjeldgaten 27. Ernæs. Martinus, arb., Akslen. Erstad, Johannes, toldopsynsm., Srskr. Bulls gate 42. Erstad, Sivert, bygm., Kirkegaten 26. Ertresvaag, Martin, skipper, Skr. Bulls gate. Ertresvaag, Mathias, skipper, Stenvaagv. 4. Ertresvog, Ole, lærer, Lihaug gaten 10. Ervik. Nikolai. arbeider, Srskr. Bulls gate 48. Espeseth, Amund, arbeider, Markveien 24. Evensen, Edvard, dampsk.fører, Storgaten 31. Evensen, Endre, restauratør, Srskr. Bulls gate 13. Evensen, Hans, kontorist, Moloveien 1. Evensen, Martinus, blikkenslager, Stsr. Daaes gate 1. Evensen, Sven, o.r.sakfr., Borgundveien 36. F. Fagerhaug, Peder; kontorist, Kippervikgaten 3. Falck, Aksel, dreier, Kirkegaten 37. Falck, Kristoffer, toldbetjent, O. A. Devolds gate 2. Aalesund - 39

17 Fannemel, Rasmus, handlende, Einarvikgt. 18. Farkvam, Anton, arb., Strandgt. Nedre 37. Farstad, Betsy, handlende, Kongens gate. Farstad, Nils, arbeider, Sundgaten 1. Farstad, Severin, sjømand, Keiser Wilhelms gate 62. Fauske, Ole, træarbeider, Keiser Wilhelms gt. 46. Feragen. Wilhelm. maskinist, Kirkegaten 21. Fiksdal, Hans, skibstømmerm., Kirkegaten 20. Fiksdal, Hans, stenarb., Strandgt. Nedre 1. Fiksdal, Kristian, skibstømmerm. Stenvaagv. 6. Fiksdal, Lars, stenarb., Kirkegaten 44. Fiksdal, Mads, fisker, Keiser Wilhelms gt. 46. Fiksdal, Steffen, arb. Skaregaten 5. Fillipsen, Peder, arbeider, Apothekergt. 1. Finvig. Martinus, arb., Røisegaten 7. Fiskaa, John, kjøpm., Kirkegaten 38. Fiskaaen, Søren, fisker, Kirkegaten 24. Fiskerstrand, Johan, skipper, Storgaten 10. Fiskerstrand, Laurits, fisker, K. Wilhelms gt. 40. Fiskerstrand, Peter, fisker, Kl. Nilsens gate 5. Fiskerstrand, Peter Kr., fisker, Brunholmgt. 16. Fiskerstrand, Rasmus, fisker, Burgundv. 10. Fjelde, Klaus Thv., boktrykker, Kirkegt. 17. Fjørtoft, Anton, fisker, Strandgate Øvre 34. Fjørtoft, Hans, fisker, Brunholmgt. 27. Fjørtoft, Jonas, skipper, Præstegaten 2. Fjørtoft, Knut, bødker, Fjeldgaten 7. Fjørtoft, Olaus, fisker, Borgundveien 73. Fjørtoft, Ole, fisker, Stenvaagveien 11. Fjørtoft. Thore, fisker, Fjeldgt. Flaate, Ole, pedal, Kirkegt. 33. Flaate, Peter, bryggeformand, Moloveien 10. Flaate, Rasmus, arbeider, Stenvaagv. 1. Fladmark, Iver, arbeider, Bisk. Birkl. gt. 7. Fladmark, Jens L. S., agent, Kirkegaten 17. Fladmark. Ludv., kjøpm., Nedre Strandgt. 20. Fladmark, Mathias, malermester, Værftsgaten 14. Fladmark, Olaf, malersv., Borgundv. 22. Fladmark, Ole K., bakersvend, Øistein Orres gt. 2. Flem, Ivar, redaktør, Kirkegaten 8. Flem, Johan, kjøpm., Brunholmgaten 28. Flem., Karl, bakermester, Kippervikgt. 26. Flem, Ludvig, malersvend, Stenvaagv. 4 Flem, Ole, kontorist, Grimmergaten 2. Flindt, Birgitte, handlende, Keiser Wilhelms gate 46. Flisnæs, Ole E., arbeider, Kirkegaten 32. Flisnæs, Ole L., arb., Kirkegaten Aalesund.

18 Flisnæs, Peder, arbeider. Giskegaten 27. Flisnæs, Peder, arbeider, Ørneg t Flisnæs, Peter, fisker, Skuteviken. Flokenæs, Mathias, emissær, Øvregt 14. Frisvold, Florvaag, Karl, skibstømmerm., Giskegt. 34. Florvaag, Magnus, skibsbygm., gt. 3. Giskegt 34. Florvaag, Martinus, seilmaker, Storhaugen. Flovik, Jørgen, skrædder, Røisegt. 33. Flydal, Elias, maler, Borgundveien 5. Folde, Jonas, stenarbeider, Borgundv. 74. Folkestad, Jens, garnbøt., Værftsgt. 4. Follestad, Enok S., kjøpmand, Kippervikgt. 9. Follestad, Hans, smedsv., Raadhusgt. 5 Follestad, Simon, kjøpm.,kippervikgt. 9. Formo, Olaf, smed, Sundgt. 6. Foss, Johannes, R., maskinist, Ragnv. Jarls gt. 3. Foss, Sverre, fisker, G. Rolfsgt. 3. Fosse, Rasmus, mekaniker, Kirkegt. 39. Fosseide, Theodor, skrædd., Keiser Wilhelms gt. 5. Frantsen, Johan, skipper, Keiser Wilhelms gt. 54 B. Fredriksen, Bernt T., postfuldmægtig, Kirkegt 7. Fredriksen, Elias, skibstømmerm., I. Aasens gt. 38. Fredriksen. Fredrik, tømmerm., Strandgt. Øvre 20. Fredriksen, Johan, portier, Storgt. 14. Fredriksen, Kristian, fisker, Markveien 17. Frisak, Henrik. sorenskr., Borgundveien 36. Frisvold, Johan, bryggeformand, Giskegt. 1. Ole, fisker, Fjeldgaten 4. Froland, Elias, fisker, Ystenæs Froland, Frants, tømmermand, Fjeldgt. 7. Froland, Olaus, repslager, Fjeldgt. 8. Frostad, Knud, bygningssnekker, Daas gt. 1. Frøise, Johan J., styrmand, Bjergv. 1. Frøise, Johannes, skipper, Bjergveien 1. Frøiseth, Ole J., fisker, Strandgt. Øvre 50. Frøland, C. Sophus, agent, Keiser Wilhelms gate. Frøland, Karl, fhv. lærer, Kirkegt. 25. Frøland, Rasmus, pedel, Lorkenæsgt. 2. Fugel, Nils K., kasserer, Giskegt. 6. Fugleberg, Marius, kjøpmand, Kongens gt. 9. Fuglevik, Jonas, skipper, Stenvaagv. 6. Fuglseth, Kristian, maskinist, Borgundv. 19. Fuglseth, Rikard, smed, Sundgt. 3. Fuglseth, Torstein, kjøpmand, Øvregt. 14. Furefjærding, Ole, skomagersv., Einarvikgt. 4. Furholm, Hans, arbeider, Grimmergt. 1. Aalesund - 41

19 Furmyr, Andreas. skipper, Kirkegt. 37. Furmyr, Ole K., dreier, Notenæsgt. 10. Furnæs, Andreas, arbeider, Øvre Strandgt. 7. Furnæss, Karl, fisker, Grændsegt. 2. Furseth, Albert, skræddersvend, Keiser Wilhelms gt. 50. Fylling, Johan, brandkonstabel, Kirkegt. 35. Fylling, Karl O., fisker, Bjergveien 22. Fylling, Ole, renovatør, Bjergveien 22. Fæstø, Karl M., mægler, Markveien 19. Føll, Andreas, entreprenør, Strandgt. Nedre 28. Førde, Edvard, kjøpm., Kippervikgt. 15. G. Gaaseide, Hanna, handlende, Kirkegt. 52. Gaaseide, Ingvald, ingeniør, Kirkegt. 52. Gaaseide, Peder, kjøpm., Brunholmgt. 16. Gamlem, Ingebrigt, fisker, Vandværksgt. 9. Gamlem, Iver, skipper, Einarvikgt. 18. Gamlem, Nils Anfinsen, skipper, Kirkegt. 54. Gamlem, Peter S. M., fisker, Keiser Wilhelms gt. 61. Gamlemshaug, Jens H., arbeider. Nordig. gt. 10. Garshol, Jakob, fisker, Kirkegt. 57. Garshol, Johan M., havnebetjent Øvregt. 1. Gaupseth, Iver P., arbeider. Kirkegt. 39. Gausdal, Halsten L., politikonstabel. Røisegt. 15. Gausdal,Lars P., kjører, Kongensgt. 25. Gausdal Olaf. natkonstabel, Grimmergt. 9. Gausdal Peder M., skipper, Brunholmgt. 16. Giske, Adolf, fisker, Giskegt. 19. Giske, Bernt B., kjøpmand, Kongens gt. 26. Giske. Gullik Johansen. fisker, Raadhusgt. 3. Giske, Joakim J., fisker, Raadhusgt. 3. Giske, Johan K.A., fisker, Grimmergt. 9. Giske, Johan P. K. K.. agent, Skaregt. 11. Giske, Kristoffer J., arbeider, Fjeldgt. 23. Giske, Lars P. A., skipper, Brunholmgt. 22. Giske, Laurits P. J. L., betjent, Storgt. 30. Giske, Nils O. L., kjøpmand, Storgt. 30. Giske, Ole M. Kr., fisker, Giskegt. 22. Giske, Ole Sevrin Nilsen, fløtm., Giskegt. 20. Giske, Paul Andr. N., fisker, Keiser Wilhelms gt. 68. Giske, Peder Berntsen, brandkonstabel, Storgt. 16. Giske, Peter Jul. L., fisker, Ystenæsgt. 2. Giske, Peter O. E. kjøpmand, Notenæsgt. 1. Giske, Sevrin Hansen, arbeider, Fjeldgt. 29. Giske, Sevrin Nilsen, fisker, Skaregt. 7. Giske, Sevrin O, Sevr., skipper, Skaregt Aalesund

20 Gjednæs, Martin L., fhv. smed, Kirkegt. 27. Gjeitvik, Hans G. L., tømmerm., Borgundv. 10. Gjeitvik, Henrik J., Borgundveien 24. Gjelsten, Ameresia, enkefru, Kirkegt. 18. Gjelsten, Gjetmund L., arbeider, Skr. Bulls gt. 54. Gjendem, Mads, handelsbetjent, Bjergveien. Gjermo, Mathea, handlende, Brunholmgt. 2. Gjermundnæs, Peder L., skipper, G. Rolfs gt. 4. Gjerseth,, Jacob P., arbeider, Kirkegt. 46. Gjerseth, Johan L., dreier, Kirkegt. 36. Gjerseth, Nils Joh., arbeider, Røisegt. 2. Gjertsen, Ole M., blikkenslager, Kirkegt. 46. Gjetle, Berge, ølhandler, R., Rønneb. gt. 20. Gjærde, Bernhard, lærer, Øvregt. 9. Gjørts, Alb., bokhandler, Nørve. Gjørtz, Hans J., agent, Løwoldgt. 4. Gjørven, Andreas M., kontorist, Keiser Wilhelms gt. 54 a. Gjørven, Anton M., sersjant, Kongens gt. 18. Gjørven, Bent M., kontorist, Keiser Wilhelms gt. 45 a. Gjøsund, bankbokholder, Borgundveien. Gjøsund,Andreas, arbeider, Sundgt. 1. Gjøsund, Andreas Olaus, sjøm., Sundgt. 1. Gjøsund, Lars R., skipper, Kl. Nilsens gt. 2. Gjøsund, Laurits Andr., fyrbøter, Røisegt. 4. Gjøsund, Sevring Joh., arbeider, Borgundv. 3. Glad, Joh. Nilsen, prædikant, Parkgt. 5. Glomseth, Karl J., kassearbeider, Øvregt. 9. Godø, Johanne, bestyrerinde, Skaregt. 2. Godø, Laurits J. S., skipper, Keiser Wilhelms gt. 49. Godø, Peder Joh., kjøpmand, Kongens gt. 20. Godø, Peter P., skibstømmerm., Keiser Wilhelms gt. 67. Godø, Sevrin Andr., kjøpmand, Kongens gt. 20. Gotschalksen, Hans, disponent, Grimmergt. 6. Gotten, Elling, kontorist, Apothekergt. 10. Grande, Johanne, syerske, O. A. Devolds gt. 5. Grane, David, K. garnbøter, Stenvaagv. 11. Gridseth, Ole O., maskinist, Parkgt. 16. Grimstad, Nils Kr., mekaniker, Brunholmgt. 5 a. Grimsø, Albert, malersvend. Nordal. Groven, Sivert Andr., arbeider, Fjeldgt. 23. Grytebust, Elias P., fisker, Røisegt. 31. Grytebust, Hans H., tømmerm., Keiser Wilhelms gt. 16. Grytnæs, Anders, fhv. kirkes., Langeberggt. 1. Grytnæs, Einar, styrm., Brun holmgt. Grytten, Johan, arbeider, Kirkegt. 41. Grytten, Johan J., skomakerm., Brunholmgt. 22. Grytten, Laurits L., handelsbetj., Brunholmgt. 7. Aalesund - 43

1 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 fisker Steffen 1 M 2 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 kone Barbro 1 K 3 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 116 Vigen 1 fisker Knud 1 M 4 Romsdal

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2017 April 2017 April 31.03.2017 Leif Sigurd Fisketjøn 90059870 16.00-19.00 fredag 01.04.2017 Øyvind Sælevik 91167019 09.00-12.30 lørdag 50+ Egersund 01.04.2017 John Ivar Nodland 92088449 12.30-16.00 lørdag 50+ Egersund

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Larvikbanken lekene. Sigve Johan Tjørn Lie G-12 03. Sofie Dinga J-10 05. Sjekk om disse navnene stemmer og at de er påmeldt i riktig klasse/øvelse.

Larvikbanken lekene. Sigve Johan Tjørn Lie G-12 03. Sofie Dinga J-10 05. Sjekk om disse navnene stemmer og at de er påmeldt i riktig klasse/øvelse. Larvikbanken lekene Botne SK Aksel Maute Torjesen G-11 04 Andrea Melheim Eriksen J-8 07 Eiril Hermansen Fagerli J-9 06 Ella Maute Torjesen 7 år Felleskl. 08 Ingeborg Holtung Paulsen J-10 05 Ingrid Løkkemyr

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Team Hadeland/Gjensidige Cup

Team Hadeland/Gjensidige Cup SÅS plassen 28.0.205 2-7 år DNS Amanda Amundsen Hagen 30 DNS Andreas Koller 3 DNS Jenny Robøle-Sørensen 29 DNS Kristian Fladby Skiaker 7 DNS Sander Heijer 9 DNS Simen Heijer 3 NC Amund Rustaden Søndre

Læs mere

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn.

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn. MARS/APRIL - 2015 Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 28.03.2015 Ron Endresen 47444474 10.00-13.30 lørdag 28.03.2015 Jostein Jensen 91613884 13.30-17.00 lørdag 29.03.2015

Læs mere

Lise over 10mans hyttene

Lise over 10mans hyttene ise over 10mans hyttene 1 Sissel arie Breivik sisselmariebreivik@gmail.com 46423381 Tor Haugen Valvatne tor_h_v@hotmail.com 46783001 Eirik Haavik Eikeland Eirik_eikeland@hotmail.com 95220771 Sindre Buen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Fr. d. 7 s Gade

Fr. d. 7 s Gade - benyt værktøjsliniens funktioner til at - forstørre tekst - - søge tekst - o. a. Registreret i Vejen Skattebog og Vejviser 1938 og 1940-43 - med adressen angivet som: Fr. d. 7 s Gade eller Borgergade

Læs mere

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard Johan Olsen Berntsen Lilleaas 1890 1971 Johnny Aleksander Lilleaas 1930 Hermine Alexia Johansen 1894 1968 Johnny Arne Lilleaas 1965 Christian Christiansen Skovgaard 1894 1972 Petra Sinna Skovgaard 1934

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015

Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Telefon og epost dommere, trenere og tillitsvalgte 2015 Hovedstyret Svein Cato Winther (styreleder) Jan Åge Walther (nestleder) Henrik Martinsen (styremedlem) Ingar Johannesen (styremedlem) Lasse Hammerstad

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

1p Oleg Pyatnytskyy 98 Bærumsvømmerne 2.15, ,78(1.12,78) 2.15,74(1.02,96)

1p Oleg Pyatnytskyy 98 Bærumsvømmerne 2.15, ,78(1.12,78) 2.15,74(1.02,96) Øvelse 1. 1m individuell medley, herrer 1p Oleg Pyatnytskyy 98 Bærumsvømmerne 2.15,74 59 1.12,78(1.12,78) 2.15,74(1.02,96) 1p Henrik Aspegren 49,62(49,62) 99 1.50,06(1.,44) Ullensakersvømmerne 1.50,06

Læs mere

Banestevne Måndalen 04.06.16

Banestevne Måndalen 04.06.16 Startliste: 400 m 6 år Fellesklasse Startliste: 60 m 6 år Fellesklasse 180 Iselin Våge Nikolaisen Måndalen IL 187 Lycke Helset Strand Måndalen IL 222 Storm Elias Finnųy Tingvoll IL Startliste: Lengde satssone

Læs mere

Bindslev - Tversted I.F., Badmintonafd.

Bindslev - Tversted I.F., Badmintonafd. TIDSPLAN Lørdag 1-15 09:00 16-27 10:00 28-39 11:00 40-51 12:00 52-63 13:00 64-75 14:00 76-87 15:00 88-99 16:00 100-111 17:00 112-123 18:00 124-124 19:00 Søndag 150-161 10:00 162-173 11:00 174-179 12:00

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom 1. omgang total 1. division 1 Viborg 1 906,7 8 906,7 8 2 Boddum Ydby 1 905,1 6 905,1 6 3 Bredstrup-Pjedsted 1 897,9 4 897,9 4 4 Nykøbing F. 1 889,5 2 889,5 2 5 Helle 1 882,4 0 882,4 0 2. division 1 Ørre

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

1900-1913 1900-1913. Født på Tjøme, gift i Tønsberg. Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede

1900-1913 1900-1913. Født på Tjøme, gift i Tønsberg. Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede 1900-1913 Født på Tjøme, gift i Tønsberg 1900-1913 Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede I avskrift av Lars Endresen, Tjøme, februar mnd. 2010 Kilde : Ministerialbok Tønsberg

Læs mere

1 Maja Jager Bye. 8 bane Anne Marie Laursen bane Stine Pedersen. 3 bane 13. 1/4 semi Guld. Maja Jager. bane 12.

1 Maja Jager Bye. 8 bane Anne Marie Laursen bane Stine Pedersen. 3 bane 13. 1/4 semi Guld. Maja Jager. bane 12. 1/4 semi Guld 1 Maja Jager Bye Maja Jager 8 bane 11 5 Anne Marie Laursen bane 10 bane 24 bane 12 4 Stephanie Christensen 6 Stine Pedersen bane 22 bane 23 bane 25 3 bane 13 Katrine Gammelmark bane 11 7

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Navn Linn Dahl Genserstørrelser: Email linn dahl@hotmail.com XXL Telefon 90221515 XL Genserstørrelse S S L M

Navn Linn Dahl Genserstørrelser: Email linn dahl@hotmail.com XXL Telefon 90221515 XL Genserstørrelse S S L M Personer 84 Antall totalt 2 Antall 'lgjengelig 3 Husk å redigere denne når du registrerer ny hy9 Hy/e Espen Løbø olhaug XXL espen.l.solhaug@gmail.com XL 9944300 L L L M Noppanan aising nsaising@gmail.com

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE Præmieskydning Thisted skyttekreds 2016

RESULTATLISTE Præmieskydning Thisted skyttekreds 2016 RESULTATLISTE Præmieskydning Thisted skyttekreds 2016 DDS SP v.3.15.11.1 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 93472 Anne Bakke Nielsen 01-201 Thisted Skyttekreds 200/14 200/15 400/29 2 113690 Kristian Toft

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

RESULTATLISTE Foreningshold 50m 2016 Runde 2

RESULTATLISTE Foreningshold 50m 2016 Runde 2 27-06-2016 21:27:37 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Foreningshold 50m 2016 Runde 2 Holdkonkurrence: BK Hold 1 Ravnsborg Skytteforening 118509 Karina Nielsen Klasse: BK1 200/08 113898 Kevin Rej Klasse:

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

1995 P 1 Sara Mariell Holtan Fauske Svømmeklubb 95 5.20.66 392. 1996 P 1 Ingerid Nilsen Gårseth Bodø Svømmeklubb 96 5.02.98 465

1995 P 1 Sara Mariell Holtan Fauske Svømmeklubb 95 5.20.66 392. 1996 P 1 Ingerid Nilsen Gårseth Bodø Svømmeklubb 96 5.02.98 465 Stevne : Tverlandsstevnet 2014 Arrangør : Tverlandet IL Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2 Øvelse 1 400 Fri K 1995 P 1 Sara Mariell Holtan Fauske Svømmeklubb 95 5.20.66 392 1996 P 1 Ingerid Nilsen

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Stillingen pr

Stillingen pr Elite Karlsen Martin K. Osloungdomme 100 100 100 70 370 Norum Ivar Hobøl Motorkl 85 85 85 100 355 Dammyr Andreas Fag Nesodden Trial 60 55 70 45 230 Andersen Simen Solli Nesodden Trial 45 60 60 60 225 Berntsen

Læs mere

Narvik-lekene 2015. Bodø Friidrettsklubb. Startnr Navn Klasse 1 Adrian Sperstad Pedersen G-15. Lisensnr. Ordinær Ordinær Ordinær

Narvik-lekene 2015. Bodø Friidrettsklubb. Startnr Navn Klasse 1 Adrian Sperstad Pedersen G-15. Lisensnr. Ordinær Ordinær Ordinær Bodø Friidrettsklubb 1 Adrian Sperstad Pedersen G-15 2 Amalie Evjen Olsen J-13 - Kappgang 1000 m Ka 3 Amanda Steffensen J-14 hekk - Stav 4 Andreas Peters Fuglstad G-13 FriRes - Friidrettens Resultatsystem

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

RESULTATLISTE. Eley-Cup 2016

RESULTATLISTE. Eley-Cup 2016 RESULTATLISTE Eley-Cup 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 109719 Jonas R. Pedersen 23-006 Næstved Skytteforening 200/14 200/13 400/27 G+P 2 121512 Laurits Mandrup 23-006 Næstved Skytteforening 200/10

Læs mere

Stevneoppgjør. Eidfjord Skytterlag. Samlagsstemne 2015. Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug. Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO

Stevneoppgjør. Eidfjord Skytterlag. Samlagsstemne 2015. Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug. Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO Borstrondi Skytterlag Leif Arne Haug Fitjavegen 61 5710 SKULESTADMO Gunnar Almeland V73 0,-kr 48 47 48 143 91 234 Agnar Mundal Haug 2 L 0,-kr 48 44 49 141 95 236 48 44 49 141 95 236 Leif Arne Haug 1 0,-kr

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Besætningshitliste - Oxforddown. Besætningshitliste - Leicester

Besætningshitliste - Oxforddown. Besætningshitliste - Leicester Besætningshitliste - Oxforddown 81510 11 3 3 0 0 108 101 103 101 106 104 102 103 106 34 Casper Jensen 97175039 84907 10 2 2 0 0 107 107 97 102 107 102 99 97 110 36 Laurits Friis 86396335 68977 49 27 26

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012 Lørdag den 5. og søndag den 6. februar 0 JM 5 m - 0 0 stående ungdom Ungdom Niels Frederik Andreasen Viborg 00 99 00 99 Nicklas Kildehøj Horsens 98 00 00 98 x Helle Norup Bertelsen Karup Skytteforening

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab 2012-13 den 18.11.2012 i Arena Himmerland Støvring Badminton byder velkommen til klubmesterskaberne 2012-13 søndag den 18.11.2012 fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00. Mød op i god tid før det

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

DAME JUNIOR COMPUOND

DAME JUNIOR COMPUOND DAME JUNIOR COMPUOND placer Deltagere Point Deltager Point Deltager Point Deltager Point 1 Michaline Sigil Nykøb F 16 Michaline 9 8 Michaline 5 12 13 4 GULD SØLV 3 BRONCE 14 BRONZE 11 6 GULD Michaline

Læs mere

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 1 meter riffel Resultatliste 011 / 01. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-60 Brøndby - Tlf. 6 66 - Fax 6 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

DGI Fyn. Herresingle U9 Pulje 1. 1 Andreas Schmidt Krogsbølle badminton Michael Lausen Morud Badminton

DGI Fyn. Herresingle U9 Pulje 1. 1 Andreas Schmidt Krogsbølle badminton Michael Lausen Morud Badminton Herresingle U9 Pulje 1 1 Andreas Schmidt 2 Michael Lausen Morud Badminton 1-2 2 1-3 33 2-3 63 3 Viktor Kingo Jensen Herresingle U9 Pulje 2 4 Marcus Bøgelund Rasmussen Morud Badminton 5 Elias Kingo Jensen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Startliste: 60 m - G-10. 40 m - 6 år Fellesklasse. Startliste: Startliste: Lengde satssone - 7 år Fellesklas

Startliste: 60 m - G-10. 40 m - 6 år Fellesklasse. Startliste: Startliste: Lengde satssone - 7 år Fellesklas 40 m - 6 år Fellesklasse 60 m - G-10 Herman Clausen Skjong Ragne Øyehaug Agnes Hjellen Haugland Lengde satssone - 6 år Fellesklas Herman Clausen Skjong Ragne Øyehaug Agnes Hjellen Haugland Liten Ball -

Læs mere

Resultatliste - Samlet DGI Nålestævne Herning, Herning Atletikstadion torsdag den 22. maj 2014

Resultatliste - Samlet DGI Nålestævne Herning, Herning Atletikstadion torsdag den 22. maj 2014 Resultatliste - Samlet DGI Nålestævne Herning, Herning Atletikstadion torsdag den 22. maj 2014 Piger under 7 år 1 57 Karla Mærkedahl 2007 SAK77 40m 400m Læ Ku 1505 7,79s (487) 1.33,44 (362) 2,79m (577)

Læs mere