ADRESSEBOK AALESUN D K R I S T I A N S U N D : MOLDE : 1911=1913 FO R KRISTIANIA AUGUST HANSSENS FORLAG Pris Kr. 4.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADRESSEBOK AALESUN D K R I S T I A N S U N D : MOLDE : 1911=1913 FO R KRISTIANIA AUGUST HANSSENS FORLAG 1911. Pris Kr. 4.00"

Transkript

1 ADRESSEBOK FO R AALESUN D K R I S T I A N S U N D : MOLDE : 1911=1913 Pris Kr KRISTIANIA AUGUST HANSSENS FORLAG 1911

2 C. KROEPELIENS ENKE VINE! VINE! Bergen. Etabl Aalesun d er ikkc en by med en gammel historie. Som kjøpstad har den bare 62 aar paa baken, idet den efter flere aars anstrengelser først i 1848 fik kjøpstadsrettigheter, efterat den siden 1824 hadde været ladested under Molde. Aalesund er en av de norske byer som har vokset hurtigst. I 1865 haddc byen 3700 indbyggere og i 1880 omkring Siden den tid har byen skutt meget. rask vekst, saa den, da den ulykkelige brand kom i 1904, hadde omtrent (nu har den indbyggere). Aalesund var da gaat adskillig forbi Kristiansund N. og stod omtrent paa like linje med Kristiansand S. og meget nær efter Fredrikstad. Ved siden av Haugesund er vel Aalesund den norske by, som har vokset hurtigst. Denne sin raske vekst som sine utviklingsmuligheter overhodet skylder byen særlig fiskerierne. Aalesund er nemlig i første række en fiskerby. Fiskeri er hovednæringen, og handelen kommer saa at si i anden række, som en følge av hovednæringen, fiskeri. Det er fra 1880 av at Aalesund har skutt fart, men dette falder ogsaa sammen med en sterk og rik utvikling paa fiskeriernes omraade. Før i tiden drev man i Aalesund og Søndmøre fiskeri paa den gamle maate med aapne baater. Det var det aarlige vinterfiske og siden sommerfisket eller,,utroren og saa silde- og seifisket, naar det slog til. Det vil si, naar fisken til sine bestemte tider søkte under land, saa tok de den, men ellers lot de fiskeriet være. Men saasom Søndmøre til alle tider har været et fiskedistrikt, hadde fiskeriet ogsaa den gang sin store betydning. Telefon JOHN STAMNÆSS 176 Guldsmedforretning Aalesund Største utvalg av presentgjenstande i guld, sølv, filigran, emalje og sølvpletvarer. Telefon

3 BERTRAND JACOBSEN anbefaler: Nye Dresser, Vinterfrakker, Pjekkerter, Benklæder. Solid og pent Arbeide. Lave Priser. Gaa til BERTRAND JACOBSEN og gjør der Deres Indkjøb. I 60-aarene indtraf en tilfældig begivenhet, som skulde faa stor betydning for Aalesund og Søndmøre. Et par svenske bankfiskeskøiter, som hadde sat sig som maal at drive bankfiske utenfor det sydvestlige Norge, blev av storm fordrevet nordom Stat. Da stormen løiet, forsøkte de at fiske her, og de var heldige. Fisket slog utmerket til. Næste aar kom der flere svenske bankfiskere ditop, og aaret efter endda flere. I 70-aarene var derfor Aalesund halvt om halvt en svensk fiskerby, ja det svenske indryk var Saa betydelig, at det svenske indremissionsselskap,,evangeliska fosterlandsstiftelsen aarvisst sendte en av sine mest bekjendte prædikanter derop for at virke som fiskeprest blandt de svenske fiskere. Imidlertid tok nordmændene snart efter, og allerede i 1880 var der flere norske end svenske bankkuttere som drev fiske utenfor Søndmøre, og i løpet av første halvdel av 80-aarene blev svenskerne helt utkonkurrert. Omkring 1890 hadde Aalesund og omegn en smuk og talrik flaate av store og smaa bankkuttere. Gjennemsnitsstørrelsen var omtrent som de nuværende redningsskøiter, men der var dog en hel del kuttere paa tons og vel saa det ogsaa. Men nu skedde der et nyt gjennembrudd, idet man begyndte at anvende dampskibe til fiskerbruk. Dette tok dog sin tid, men saavidt erindres, hadde dog Anlesund allerede i 1895 henved 20 fiskedampskibe, og siden den tid har fiskedampskipsflaaten øket meget sterkt. I 1907 var der i Aalesund og omegn hjemmehørende omkring 100 fiskedampskibe. Siden den tid har der dog været en stans i bygningen, formentlig væsentlig fordi storsilden har holdt sig borte, eller saa godt som borte, fra Søndmørs-kysten i de sidste aar. Men om der har været et stans i bygningen av fiskedampskibe, saa har der allikevel været rask utvikling i fiskeribedriften, idet der like til det sidste har været bygget en mængde motorbaater, hvorav der i Aalesund og paa Søndmøre nu fins mange J. S. R e f s n e s Guldsmedforretning ved Broen, Aalesund Stort utvalg av Presentgjenstande i Guld, sølv, Filigran, Emalje og Sølvpletvarer. 23

4 hundrede. Ogsaa sidst forløpne vinter blev der anskaffet mange motorbaater. Det vil forstaaes, at det er vældige kapitaler, som paa denne maate er nedlagt i fiskeribedriften. For Aalesund alene foreligger ikke nogen statistik i saa henseende, men ianledning av jernbanesaken blev der for vel 1 aars tid siden utarbeidet en statistik for distriktet, og det viste sig da, at der fra Stat til Romsdalsfjorden - altsaa paa Søndmøre, i Aalesund by og i en liten del av Romsdals fogderi -- var anbragt ca. 10 millioner kroner i fiskefartøier, fiskeredskaper og i for fiskeribedriften nødvendige indretninger. At fiskeri er en særdeles betydelig faktor i distriktets økonomi, behøver vel efter denne oplysning ikke nogen nærmere paavisning. Det er, som allerede sagt, under denne raske utvikling paa fiskeriets omraade, at Aalesund har skutt fart. Fiskeribedriftens omlægning til et rationelt havfiske, ikke bare utenfor Søndmøre, men nede i Nordsjøen. under Island, ved Færøerne og saa videre, bevirket, at fiskeri blev en bedrift, som kunde beskjæftige sin mand det hele aar, og da samtidig fartøiantallet øket, trængtes der ikke blot ombord mange folk, men der blev ogsaa iland meget at gjøre. Følgen herav blev en betydelig indflvtning, og allerede ved aarhundredeskiftet hadde byen omkring indbyggere, med andre ord: den hadde uten utvidelser fordoblet sit indbyggerantal paa 20 aar, hvilket formentlig hører til sjeldenheterne i norske byer. Ved siden av denne utvikling paa, fiskeriets omraade gik ogsaa en - rigtignok mindre hurtig -- utvikling paa handelens og de andre næringsveies omraade. Søndmøre er jo foruten at være et -fiskedistrikt ogsaa et ganske godt jordbruksdistrikt, som særlig sælger adskillig kjøt og smør, og at dette ogsaa har sin betydning for Aalesund som Søndmøres naturlige centrum, er selvsagt. Ogsaa paa klipfiskhandelens omraade har Aalesund indtat en fremskutt plads, om det end her staar adskillig tilbake for Kristiansund N., hvis hovedbeskjæftigelse det er at indkjøpe raafisk nordenfor og gjøre den til klipfisk. Men ogsaa Aalesund kjøper en mengde fisk nordenfor, og saa har man jo det betydelige vinter-torskefiskeri paa Søndmøre, som aar om andet skaffer sine 3 millioner klipfisk. Ved siden av de andre fiskerier slog omkring aarhundredeskiftet til et meget rikt storsildfiske utenfor Søndmøre, og Aalesund, som nu hadde sin fortrinlige fiskerflaate istand, gjorde det rent storartet nogen aar paa storsildfiskeriets omraade. Den økonomiske tilstand, i byen var god, og der var fart og utvikling paa alle omraader. Men saa kom stormnatten mellem 22 og 23 januar 1904 den ulykkelige brand og gjorde en brat ende paa det hele. Praktisk 25

5 talt den hele by brændte ned, saa av dens indbyggere med ett slag stod husvilde. Brandskaden regnedes til 20 millioner kroner. Det var uten sammenligning den største brandulykke, som har rammet vort land. Neppe nogen anden by i landet har faat et slikt svimeslag, og mange var de, som mistvilet paa, at byen hadde magt til at reise sig. Ti det var en træby, som var brændt, og nu krævet loven, at der paa ruinerne skulde reises en by av sten. Men at bygge op stenhuse for assurancen, for træhuse er jo ugjørlig uten meget store tilskud. Imidlertid tok aalesunderne fat med kraft, og med næsten amerikansk fart blev byen gjenreist. 4 aar efter den ulykkelige brand var det nye Aalesund reist. Det var en ny og prægtig by, som saaledes var fremstaat, i de aller fleste henseender meget bedre end den gamle. Men saa hadde det ogsaa kostet mange penge. Mange hadde vel under dette overanstrengt sig, men (m de fleste kan det dog siges, at de ikke strak sig længer, end skindfelden rak. At en slik ulykke som branden maatte trykke byens økonomi, er selvindlysende. Ti det var jo ikke bare husene, som skulde reises, ogsaa gaterne maatte bygges fra nyt, og der fremstod i det hele en række uavviselige krav, som kostet penge. Men byen har klaret dette over forventning godt. Der blev spaaet den krach og alskens elendighet, men det er dog heldigvis uteblit, om det end i disse aar kan ha været slitsomt nok for mange. Ingen anden norsk by er blit stillet paa en saa haard prøve som denne gang Aalesund, og jeg tror at turde sige, at neppe nogen anden norsk by av tilsvarende størrelse hadde magtet prøven saapas som Aalesund. Ti foruten at man paa den korte tid av 4 aar magtet at gjenopbygge byen, saa evnet man ogsaa den hele tid at holde fiskeribedriften og de øvrige bedrifter gaaende i samme stil som tidligere. Dette, mener jeg, er et stortak, som virkelig fortjener respekt. Ola Holen.

6 1ste afdeling. Alfabetisk fortegnelse over kommunale kontorer, embedsmænd, legater m. m. i Aalesund. I. Auktionsforvalter: Byfogd Rønneberg, Norges Banks bygn. Brand- og ingeniørvæsenet: Stadsingeniør Eystein Jensen, kontor brandvagten. Kontorfuldmægtig: Rydjord. Byfogd: Anton Rønneberg, kontor i Norges Banks bygning. Elektricitetsverket: Bestyrer Kr. Muriaas. Formandskapets sekretær: Overretssakfører Sødring, Kongens gate. Geistligheten : Sognepræst provst Barman, Kirkegaten, res. kap. Mowinckel, Strandgaten. Kommunestyret : Ordfører overretssakfører K. Friis Petersen, viceordf. skolebestyrer Uri. Politiet : Politimester P. Arctander, politifuldmægtig Haavik. Postmester: P. Tønder. Skolerne: Høiere skoles rektor Hermanstorff, folkeskolernes Inspektør Helseth, Nørvø skoles bestyrer Norland, Aspø skoles bestyrer Uri. Sundhetsvæsenet : Helseraadets formand distriktslæge Lorentzen, Kongens gate, sykehuslæge doktor Borgen, Kongens gate. Telegrafvæsenet: Bestyrer Valdal, fuldmægtig Kr. Muriaas. Toldvæsenet: Toldkasserer Dietrichson, toldkontrollør Qvam. Fremmede magters konsuler: Carl C. Rønneberg fransk kons.agent, P. Juls. Sandvig dansk vicekonsul, Arthur Møller tysk vicekonsul, Carl Blix portugisisk v. konsul, Juls Kraasbye russisk v. konsul, T. Jervell spansk v. konsul. Legater: 1. Wasmuths legat for et barnehjem eg for gamle arbeidere. 2. Øvres 3 legater: a. til præmier ved latinskolen, b. præmier ved folkeskolen, c. til trængende kvinder. 3. Det Rønnebergske legat til trængende kvinder av borgerlig stand. 4. Marianne Olsens legat for trængende kvinder. 5. Nils og Jensine Bjørnsens legat, hvor ¼ til hedningemissionen, ¼ til Israelsmissionen, ¼ til indremissionen og ¼ til 7 ældre kristelige kvinder av Aalesund. 6. Generalkonsul Bolstads legat for ældre, veltjente tjenestepiker. Desuten findes et skolelegat (av Rønneberg) ved latinskolen. Aalesund - 29

7 C. Kroepeliens Enke, Bergen. VINE Etableret den afdeling. Privatboliger. Personregister. A. Aadal, Søren, maskinist, Stenvaagnæs. Aak, Thomas, agent, Fjeldgaten 5. Aakre, Sevrin, fisker, Bjergveien 11. Aall. Cato, o.r.sakfører, N. Strandgate 11, kontor Kongens gate. Aall, Dorit, telegrafistinde, Kirkegaten 11. Aall, Dorthea, enkefru, Kirkegaten 11. Aall Henrik, tandlæge, St. Olafs plads. Aam, Oluf, fisker, Fjeldgt. 1. Aamaas, Ole, fisker, Giskegt. 29. Aandal, Magnus, snedker, Kirkegaten 43. Aandal, Nils, skrædder, Fjeldgaten 17. Aanning, Martinus, bakermester, Notenæsgt. 14. Aarflot, Eilert, agent, Keiser Wilhelms gate 57. Aarflot, Johannes, bokhandler, Kirkegaten 3. Aarseth, Bernhard, bødk., Markveien 11. Aarseth, Elias, fisker, Markveien 11. Aarseth, Karl, skipper, Ø. Strandgate 7. Aarseth, Knut, stenarbeider, Brunholmgate 28. Aarseth, Peter, K., skomaker, Borgundveien 25. Aarskog, Karl, kjøpmand, Kippervikgaten 5. Aarsnæs, Knut, tømmermand, Parkveien 4. Aarsæther, Anders A. jr, kjøpmand, Øvregaten 14. Aarsæther, Anders A., sen., kjøpmand Øvregaten Aalesund.

8 Aarsæther, Anders, N., kjøpm., Brunholmgt. 10. Aarsæther, John, kontorist, Øvregate 22. Aarsæther, Karl, o.r.sakfører, Øvregate 22. Aarsæther, Nils A., kjøpmand, Brunholmgt. 10. Aarsæther, S. læge, Løwenvoldgate 1. Aarø, Thomas, arbeider, Giskegaten 19. Aas, Edvard, slipformand Stenvaagen. Aas, Gunder, tømmermand, Kir kegaten 44. Aas, Peder, snekker, Brunholmgaten 6 A. Aase, Elisabeth, huseierske,parkveien 6. Aase, Rasmus, skipper, Ø.Strandgaten 16. Aase, Sigvard, fisker, Borgundveien 24. Aasen, Andreas, sjømand, K. Wilhelms gt. 2. Aasen, Karl, snekker, Borgundveien 71. Aasen, Kristen, fisker, Sundgaten 9. Aasen, Lars, bødkersvend, Kirkegaten 32. Aasmo, Fredrik, fisker, Aksla. Abelseth, Nikolai, fisker, Kirkegaten 34. Abelseth, Peter, fisker, Sundgaten 11. Abelvik, Lars, bygmester, Borgundveien i 9. Abelvik, Peter, tømmermand Holmegaten 2. Abrahamsen, Emilie, bestyrerinde, Skaregaten 13. Abrahamsen, Ragnv., styrmand Storgaten 24. Abrahamsen, Rasmus, bryggeformand, Skaregaten 13. Absalonsen, Marius, maskinist, Bakkegaten 2. Absalonsen, Ole, kontorist, Kirkegaten 28. Adamsen, Peter, maskinist, Brunholmgaten 30. Aklestad, Martha, sypike, Keiser Wilhelms gate 44. Aksnæssæther, Mads, smed, Havnegaten 12. Albertsen Alfred, maskinist, Kirkegaten 48 Albregtsen, Jonas, fløtmand, Grænsegaten 2. Alm, Anders, kjøpmand, Buholmgaten 4, butik Kongens gt. Alnæs, Bendik, kjøpmand, Røisegaten 17. Alnæs, Martinus, pedel, Parkgaten 11. Alnæs, Peter, fisker, Kl. Nilsens gate 3. Alnæs, Peter, skomaker, Fjeldgaten 59. Alnæs, Rasmus, guldsmed, Borgundveien 34. Alsaker, Jakob, frugthandler, Kongensgate 32. Alvestad, Anton, baker, Storgaten 2. Alvik, Anton, fisker, Borgundveien 9. Alvik, Kristoffer, fisker, Borgundveien 62. Amdam, Sevrin, handelsborger, Kongensgate 32. Amundsen, Alfred, rørlægger, Stenvaagveien 26. Amundsen, Karinius, støberim., Stenvaagveien 54. Amundsen, Martin, skomakerm., Kirkegaten 18. Ananiasen, Anton, maskinist, Grænsegaten 1. Aalesund -31

9 Ananiasen, Adolf, smed, Repslagergaten 6. Andersen, Anders, bryggearb., Keiser Wilhelms gate 61. Andersen, Andreas, bakermester, Kirkegaten 8. Andersen, Arthur, stuert, Brunholmgaten 5. Andersen, August, murarbeider, Grænsegaten 10. Andersen, Bernt, snekker, Asfrøgaten 9. Andersen, Gabriel, smed, Nedre Strandgate 42. Andersen, Gustav, kjøpmand, Kongensgate 18. Andersen, Hans, fisker, Fabrikgaten 6 c. Andersen, Johan, arbeider, Stenvaagveien 31. Andersen, Johannes, arbeider Fjeldgaten 19. Andersen, Julius, stenarbeider Markveien 12. Andersen, Karl August, stuert Borgundveien 19. Andersen, Martin, fisker, Fjeld gaten 1 Andersen, Ola, expeditør, Nedre Strandgate 16. Andersen, Ole, stuert, Giskegata 41. Andersen, Ole, (Stensaker), tømmermand, Nedre Strandgate. Andersen, Peder Martin, fyrbøder, Markveien. Andersen, Peder Olaf, blokmaker, Brunholmgaten 29. Andersen, Rasmus, stuert og fisker, Stenvaagveien 36. Anderson, Karl, fiskehandler, Markveien 18. Andersson, Johan, fisker, Ganger Rolfs gate 2. Andestad, Andreas, arbeider. Sorenskr. Bulla gt. 5. Andestad, Peter A., fhv. slagter, Stenvaagveien 11. Andreasen, Ingvald, montør, Storgaten 35. Andreasen, Marinius, stuert, Fabrikgaten 6 B. Andreasen, Peder, Andr., slagtersvend, Storgaten 28. Andreasen, Peder Kr., betjent, Kongensgate 14. Andreasen, Peder O., bakerm., Stenvaagveien 4. Antonisen, Rakel, lærerinde, Borgundveien 56. Antonsen,Thorvald, fisker, Keiser Wilhelms gate 31. Apelseth, Ludvig, kjedelsmed, Stenvaagveien 40. Arctander, Peter, politimeste r Parkgaten 5. Arentsen, Karl, spisevert, Nedre Strandgate 1. Arentsen, Ole J., fisker, Kirkegaardsgaten 6. Arentsen, Peder, bødkersvend, Stenvaagveien 40. Arnesen, Johan, S., bødker, Hulls gate 33. Arnesen, Johannes, fyrbøder, Borgundveien 9. Asbjørnsen, Gunder, arbeider, Kippervikgaten 2. Asbjørnsen, Gustav, slagter, Kippervikgaten. Askeland, Johannes, brandm., Storgaten 16. Askeland, Johannes J., brandk., Kirkegaten 35. Askevold, Kristoffer, fyrbøter, Repslagergaten 4. Askevold, Lars, rentier, Fjeldgaten. Aune, Peter, fisker, Kirkegt. 43. Aurdal, Ole, tømmerm., Kirkegaten Aalesund

10 Aure, Oline, huseierske, Keiser Bang, Ragnild T., kontordame, Wilhelms gate 4. Raumagaten. Baraldsnæs, Mathias, bryggeformand, Løwenvaldgate 9. B. Barmen, Berge, skipper, Fjeldgaten 8. Baadnæs, Joh. L. M., fisker, Barmen, Mons, fisker, Bjerg- Kirkegaten 47. veien 11. Baadnæs, Nils Andr., fisker, Barstad, Andreas, arbeider, Lie- Røisegaten 23. hauggaten. Baardsen, Bernt, fyrbøder, Kl. Nilsens gate 6. Barstad, Knut S., rørlægger, Liehauggaten 4. Baardsen, Johan, bødker, Aspegaten 9. Barstad, Paul, smed, Sundgt. 3. Bakke, Jens H., elektriker, Barsten, Martin, skræddermester, Parkgaten. Apotekergaten 9. Bakke l Johan, ølhandler, Park- Behrentz, Andreas, blikkenslgr. gaten 5. Kirkegaten 29. Bakke, Lars, dampskibsfører, Behrentz, Berhard, justisvaktm., Raadhusgaten 5. Kippervikgaten 16. Bakkebø, Mathias, skomaker- Behrentz, Johan, handelsbetj., svend, Gjerdegaten 7. Øvregaten 26. Bakken, Iver H., fisker, Øvre Bennneche, Hagbard, handels- Strandgate 20. borger, Borgundveien 41. Bakken, Peder, bødkersvend, Berentsen, Britanius, skipper, Stenvaagveien 12. Kirkegaten 14. Balsnæs, Oskar, M., arbeider, Berentsen: Ludvik,. bygnings- Brunholmgaten 29. snekker. Borgundveien 30. Balsnæs, Peter, bryggeformand, Berentsen, Peder, arbeider, Øvre- Brunholmgaten 29. gate 15. Balsnæs, Peder O., arbeider, Berentsen, Peder J., skomaker, Brunholmgaten 29. Kirkegaten 55. Baltzersen, Bernt, fuldmægtig, Berentsen, Peter M., stuert, Storgaten 28. Borgundveien 26. Bang, Amalie, handlende, Kir- Berg, Alfred, skipper, Parkkegaten 8. gaten 16. Bang, Herman, kjøpmand, Nedre Berg, Andreas, fisker, Stenvaag- Strandgate 29. veien 7. Bang, Jakob R., kjøpm. Sten- Berg, Andreas Iversen, stenvaagveien 22. arbeider J. Aarflots gate 6. Bang, Jens Andr., handels- Berg, Gerhard, maskinist, Giskeborger, Kirkegaten 50. gaten 34. Bang, Jensine, pensionat, Apo- Berg, Iver, arbeider, Gisketekergaten 2. gaten 20. Bang, Knut, fhv. kjøpmand; Berg, Jens O., renovatør, Bor- Raumagaten 3. gundveien 51. Aalesund - 33

11 Berg, Johan F., kunstmaler. Stenvaagveien 7. Berg, Rasmus, kjøpmand, Apotekergaten 10. Berg. Th., kjøpm., Apotekergaten. Berge, Andreas, bakersvend, Havnegaten 10. Berge, Peter, fyrbøder, Borgundveien 12. Berge, Peter Andr., stenarb., Kirkegaten 26. Bergesen, Knut, brandkusk. R. Rønnebergs gate 20. Bergmann, Erling, typograf, Borgundveien 14. Bergmann, Sigurd, typograf. Kirkegaten 55. Bergsbakke, Rikard. snekker, Giskegaten 37. Bergslien, Thore, skomagersv. Aspøgaten 9. Berli, Børge O., kjøpm., Apotekergaten 2. Berli, Knut. kontorfuldmægtig, Apotekergaten 2. Berset, A., kjøpm., Kirkegaten. Berset, Tore. skip., Apothekerg. 12. Berset, Tore T., kjøpmand, Kirkegaten 5. Berstad, Johan. træarb., Stenvaagveien 31. Bertelsen, Bertel, skipper, Sundgaten 15. Bertelsen, Bertel, typograf. Sundgate 15. Bertelsen, Jetmund, arbeider. Raadhusgaten 4. Bertilsen, Konrad. maskinist, Giskegaten 40. Bigseth, Emanuel, fisker. Skaregaten 11. Birkevold, Leonard, kjøpmand, Keiser Wilhelms gate 43. Birkevold, Nikolai, lagermand, Keiser Wilhelms gate 43. Birkevold, Nils, betjent. Keiser Wilhelms gate. Bjerke, Mathias, stenarbeider, Kirkegaten 53. Bjerke, Peder, stenarbeider og gaardbruker J. Aarflots gt. 31. Bjerkevaag, Hans. stenarbeider, Kirkegaten 30. Bjerkevaag, Jakob, arbeider, Skutviken. Bjerkevaag, Ole, stenarbeider, Keiser Wilhelms gate 52. Bjerkevik, Thomas, gipsstøper, Kirkegaten 28. Bjerknæs, Elias, tømmermand. Nedre Strandgate 22. Bjerknæs, Lauritz, arbeider. Einarvikgaten 14. Bjordø. Elling O., kjøpmand, Kirkegaten 25. Bjørge, Johan, fisker, Borgundveien 24. Bjørge, Knut, lagerformand, Borgundveien 11. Bjørhovde, Daniel, bryggeform., Storgaten 28. Bjørhovde, Johan, skomaker, Ganger Rolfs gate 2. Bjorhovde, Samuel, tømmerm., Øvre Strandgaten 9. Bjørlo, Martinius, bygningssnekker, Borgundveien 12. Bjørlo, Peder. sliparbeider, Kirkegaten 21. Bjørnevik, Hans, arbeider, Buholmgaten 5. Bjørnsen, Theodor, maskinsætter. Borgundveien 31. Bjørset, Edvard, arbeider, Brunholmgaten 29. Bjørset, Knud, kjøpm., Kirkegaten 3. Bjørset, Martin, fisker, Keiser Wilhelms gate 51. Bjørset, Ole K.. kontorist, Løwenvaldgaten Aalesund

12 Bjørset, Matias A., kusk, Storgaten 16. Blakstad, Peder, arbeider, Parkveien 4. Blankholm, Peder, transiler, Øvregate 20. Blindheim, Andreas, skipper, Giskegaten 22. Blindheim, Bernt, fisker, Røisegaten 31. Blindheim, Elias, skipper, Kirkegaten 45. Blindheim, Martin, taklægger Markveien 24. Blindheim, Martinus, fisker, Kir kegaten. Blindheim, Nils, fisker, Fager vikgaten. Blindheim, Ole M., bakermester Einarvikgaten 6. Blindheim, Peder, fisker, Røise gaten 21. Blindheim, Peter, arbeider, Li hauggaten 4. Blix, Karl, konsul, Lihauggt. 3 Bolstad, Julie, Apothekergt. 1 Bolstad, Peder, arbeider, Keiser Wilhelms gt. 52. Bolsø, Johan, fløtmand, Brun. holmgt. 4. Bolsø, Knut, betjent, Toldbodgaten 8. Borgen, Olav, læge, Kongens gate 8. Borgundvaag, Olai, arbeider Ivar Aasens gt. 62. Braastad, Marius, kjøpm., Parkgaten 2. Braathen, Einar, mekaniker, Nedre Strandgt. 31. Braathen, Olaf, mekaniker, N. Strandgt. 30. Brandal, Johannes, fisker, Øvre Strandgate 42. Bratseth, Mathias, tømmermand, Holmegaten 4. Braute, Ludvig, urmaker, Øvregate 18. Bredeli, Ole, staldmester, R. Rønnebergs gate 20. Bredland, Elander, skipper, Kirkegaten 43. Bregartner, Adolf, slagtermester, Kirkegaten 19. Bregartner, Henrik, hattemaker, Kippervikgaten 12. Brende, Iver, slagtersv., Stenvaagveien 7. Brevik, Edvard, fyrbøter, Fjeldgaten 8 Brevik, Hilmar, fisker, Værftsgaten 1. Brevik, Johan, huseier, Molov. 9. Brevik, Jonas, fisker, Grænsegaten 1. Brevik, Karl, fisker, Giskegt. 24. Brevik, Paul, maskinist, Kirkegaten 32. Brevik, Severin, kjører, Kirkegaten 40. Brevik, Sivert, skipper, Brunholmgaten 29. Brokstad, Karl, arbeider, Brunholmgt. 16. Brudevold, Kristoffer, fisker, Værftsgt. 1. Brunevold, Bernt, arb., Kirkegaten 37. Brunevold, Nils, fisker, Kirke gaten 24. Brungot, Johan, smedsvend, Keiser Wilhelms gt. 42. Brunstad, Bernhard, dreier, Røisegaten 5. Brunstad, Edvard, kjøpmand, Moloveien 5. Brunstad, Johan, lagerm., Stenvaagveien 59 B. Brunstad, Johan Jakob, arbeider, Røisegaten 8. Aalesund - 35

13 Brunstad, Johan Severin, arb.. Bye, Peder, fisker, Keiser Wil- Bisk. Birkelands gt. \I 7. helms gate 63. Brunstad, Kristian, bestyrer, Bødker, Bjarne, o.r.sgf, Kirke- Moloveien 5. gaten 14. Brunstad, Thomas, kjendtm.. Bøe, Einar, bakersvend, Stor- Giskegt. 41. gaten 17. Brusdal, Jens, renovatør, Bjerg- Bøe, Kristian, adjunkt, Borgundveien 22. -veien 63. Brusdal, L. Th., kjøpmand, Buholmgaten. Brusdal, Ludvik O., skipper, D. Rebslagergt. 4. Brusdal, Peter, kjøpmand, Bor- Dahl. Gedde L. tandlæge, Kongundveien 41. gens gate. Bruteig, Severin, agent! Note- Dal, Iver, skræddersvend, Hellenæsgt. 14. gaten 2 Bryne, Ernst, blokm,. Kl. Nil- Dal. Mons. bakersvend., Stensens gt. 1. vaagveien 11. Bryne, Lars, fabrikeier, Kl. Dale. Embert. blokmaker. Kip- Nilsens gt. 1. pervikgaten 24. Bryne, Oskar, fløtmand, Havne- Dale, Lars, kjøpmand, Kongens gaten 12. gate 18. Brække, Johan: maskinist, Kirke- Dale, Ole Gulbrandsen, fisker, gaten 43. Keiser Wilhelms gate 45. Brække, Karl, bakersv., Keiser Dale, Thore, kjøpmand, Kongens. Wilhelms gt. 67. gate 10 A. Brøgger, Haakon, baker, Kirke- Dalebø, Thore, arbeider, Fjeldgatan 2. gaten 4. Brøgger, Kristian, advokat, Dalen Andr., kjøpmand: Kongens Notenæsgaten 8. gate 30. Buholm, Laurits, fisker, Buholm- Dalen, Karl, slagterm., Brugaten 5. holmgt. 2. Buholm, Peder L., fisker, Bu- Darger, Otto, fhv. murmester, holmgt. 5. Brunholmgt. 4. Buholmstrand, Peder, skipper, Davidsen, Ragnvald, smedem., Sundgt. 9. Keiser Wilhelms gate 60. Buholmstrand, Simon, arbeider, Devold, Dorthea, lærerinde, H. Keiser Wilhelms gt. 62. Strøms gate 2. Bull, Jens L., o.r.sakf., Lange- Devold, J. E.. kjøpmand, Brunberggt. 1. holmgate 2. Buseth, Bernhard, fisker, Molo- Devold, Joakim Holmboe, dpsk.- veien 17. expeditør, Storgaten 6. By, Edward, snekkermester! Devold, Johan, kjøpmand, Kip Parkgaten 16. pervikgaten 9. Bye, Ole H., kassearb., Keiser Devold, Olaf, fabrikeier, O. A. Wilhelms gt. 37. Devolds gt, 7.

14 Devold. Olaus, kontorist, Apothekergaten 6. Devold. Peter, o.r.sagf., Keiser Wilhelms gt. 87. Dimmen, Elias, fisker, Stenvaagveien 30. Dokken, fisker, Brunholmgt. 16. Doksæther, Jakob, malersvend, Holmegt.. 8. Domsten, Andreas, fisker, Røisegaten 15. Drabløs, Jakob, kjøpmand, Kongens gate 5. Drabløs, Peder, arbeider, Fjeldgaten 29. Drabløs, Rasmus, arbeider, Kirkegaten 83. Dragsund, A. J. M., skomakersv., Giskegaten 46. Dragsund, John, maskinist, Kirkegaten 51. Drevig, Bernt, fisker, Skudviken. Drevig, Elias, stuert, Borgundveien 14. Dyb, Jakob, skomakersv., Kl. Nilsens gate. Dyb, Ole, arbeider, Kl. Nilsens gate. Dybdal, Rasmus, fisker, Kirkegaten 48. Dybvig, Nils, lagermand, Stenvaagveien 27. Dybvig, Ole, fisker, Stenvaagveien 12. Dybvig, Ole, snekkersvend, Kirkegaten 28. Dyrli, John, kjører, Kongens gate 28. Dyrø, Ingebright, maskinist, Kirkegaten 46. Døsvig, Marie, handlende, Løwoldgaten 1. Døving, Elias, brandkonstabel, Storgaten 16. Døving, Lars, arbeider, Markveien 11. Døving, Ole, fhv. skomaker, Sundgaten 3. Døving, Oluf, arbeider, Strandg. Øvre 16. E. Ehlers, Ludvig, konditor, Kippervikgaten 3. Eide, Andreas, dampskibsfører, Strandg. Øvre 6. Eide, Arne, snekker, Brunholmgaten 7. Eide, Hans, maskinist, Skare gaten 7. Eide, Hans Børesen, huseier, Storgaten 26. Eide, Knut, sjømand, Borgundveien 27. Eide, Nils, maskinist, Skaregt. 7. Eidem, Andreas, skomakerm,, Volsdalen. Eidem, Laurits, skomakersvend, Volsdalen. Eidem, Olaf, brusfabrikant, Bulls gate 50. Eidsvig, Joakim, stenarbeider, Holmegaten 8. Eidsvig, Karl, kjøpmand, Keiser Wilhelms gate 36. Eidsvig, Knud, fisker, Giskegaten 6. Eidsvig, Peter, kjøpm., Apothekergaten 8. Aalesund - 37

15 Eidsvig, Rebekka, huseierske Kongens gate 5. Eidsvig, Rikard, kjøpm. Stor gaten 28. Eidsvig, Svend, maskinist, Ganger Rolfs gate 3. Eidsvold, Andreas, arbeider, Kl Nilsens gate 10. Eigang, Ole, maskinist, Storgaten 10. Eik, Knut, partner, Stenvaagveien 2. Eiken. Rasmus, maler, Brunholmgaten 29. Eilifsen, Anna, handlende, Kirkegaten 16. Einarsen, Nils, konditorsvend, Stenvaaggt. 16. Ekeland, Ole, arbeider, Kl. Nilsens gate 12. Eker, Peter T., stenarbeider, Raadhusgt. 7. Ekornaas, Jakob, fisker, Giskegaten 27. Ekornæs, Ole, brandkonstabel, Storgaten 16. Ekrem, Daniel, bakermester, Kippervikgt. 30. Ekrem, Daniel R., bakersvend, Kippervikgaten 30. Ekrem, Johan P., kontorist, Buholmgt. 8. Ekrem, Mathias, direktør for Sparebanken. Ekrem, Ole, maler, Borgundveien 58. Ekrem, Peder, tømmermand, Borgundveien 7. Ekrem, Peder M., snekkersvend, Kippervikgaten 30. Ekrol, Halfdan, skomaker, Bjergveien 19. Ekrol, Karl, lagermand, Skaregaten 17. Ekrol, Knud, kunstmaler, Storgaten 2. Ekrol, Peder, bygmester, Øregaten 20. Ekrol, Peter, maler, Strandgt. Øvre 9. Eliasen, Elias, styrm., Kirkegaten 74. Eliasen, Kristian, fhv. handelsborger, Kirkegaten 24. Eliasen, Oskar, maskinist, Keiser Wilhelms gate 67. Eliasen, Paul, maskinist, Storgaten 14. Eliasen, Peder, stuert, Kl. Nilsensgate 10. Eliasen, Sverre Norman, maskinist, Røisegaten 6. Ellefsen, Anna, huseierske, Kirkegaten 16. Ellefsen, Elef, ingeniør, Stenvaagveien 52. Ellefsen, Fredrik, politikonstabel, Aspøgaten 9. Ellefsen, Jakob, montør, Stenvaagveien 52. Ellefsen, Selmer, arbeider, Buholmgaten 6. Ellingsen, Martinus, rigger, Borgundveien 4. Ellingsen, Olaf, glasmester, Kirkegaten 35. Elvsaas, Iver, stenarb., Keiser Wilhelms gate 22. Elvsaas, Johan Adolf, Keiser Wilhelms gate 22. Elvsaas, Johan K., murmester, Buholmgate 4. Elvsaas, Mathias, kjøpm., Keiser Wilhelms gate 68. Emblem, Andreas, skipper, Moloveien Aalesund

16 Emblem, Kristian, skipper, Keiser Wilhelms gate 50. Emblem, Ole, skomaker, Grimmergt. 6. Emblemsvaag, Karl, fisker, Gjerdegaten 7. Emblemsvaag, Ole, fisker, Giskegaten 20. Endresen, Henning, skræddersv.. Raadhusgaten 7. Endresen, Karl, kjelesmed, Stenvaagv. 26. Engeland, Peder, lagerform., Srskr. Bulls gate 36. Engen, Mathias, sjømand, Moloveien 14. Engene, Nils, smed, Grimmergaten 9. Engeseth, Jakob, lærer, Stenvaagv. 42. Engeseth, Laurit- arbeider, I. Aasens gate 60. Engeseth, Peter, handelsbetj., Kirkegaten 11. Engvig, Albert, fyrbøter., Værftsgaten 1. Engvig, Anton, maskinist, Hellegaten 4. Eriksen, Andreas, maskinist, Stenvaagv. 26. Eriksen, Edvard, maler, Hellegaten 7. Eriksen, Erik, frugthandler, R. Rønnebergs gate 49. Eriksen, Hans, arbeider, Grimmergaten 1. Eriksen, Ingebrigt, stenarbeider, Strandgate Nedre 30. Eriksen, Johan, blikkenslager, Keiser Wilhelms gate 64. Eriksen, Karl, fhv. lærer, Akslen. Eriksen, Karl, K., barber, Skaregaten 13. Eriksen, Lars, arbeider, Einarvikgaten 20. Eriksen, Lars, stenarb., Strandgate Nedre 30. Eriksen, Ole, stuert, Fabrikgaten 6 c. Eriksen, Peder, repslager, Fjeldgaten 27. Ernæs. Martinus, arb., Akslen. Erstad, Johannes, toldopsynsm., Srskr. Bulls gate 42. Erstad, Sivert, bygm., Kirkegaten 26. Ertresvaag, Martin, skipper, Skr. Bulls gate. Ertresvaag, Mathias, skipper, Stenvaagv. 4. Ertresvog, Ole, lærer, Lihaug gaten 10. Ervik. Nikolai. arbeider, Srskr. Bulls gate 48. Espeseth, Amund, arbeider, Markveien 24. Evensen, Edvard, dampsk.fører, Storgaten 31. Evensen, Endre, restauratør, Srskr. Bulls gate 13. Evensen, Hans, kontorist, Moloveien 1. Evensen, Martinus, blikkenslager, Stsr. Daaes gate 1. Evensen, Sven, o.r.sakfr., Borgundveien 36. F. Fagerhaug, Peder; kontorist, Kippervikgaten 3. Falck, Aksel, dreier, Kirkegaten 37. Falck, Kristoffer, toldbetjent, O. A. Devolds gate 2. Aalesund - 39

17 Fannemel, Rasmus, handlende, Einarvikgt. 18. Farkvam, Anton, arb., Strandgt. Nedre 37. Farstad, Betsy, handlende, Kongens gate. Farstad, Nils, arbeider, Sundgaten 1. Farstad, Severin, sjømand, Keiser Wilhelms gate 62. Fauske, Ole, træarbeider, Keiser Wilhelms gt. 46. Feragen. Wilhelm. maskinist, Kirkegaten 21. Fiksdal, Hans, skibstømmerm., Kirkegaten 20. Fiksdal, Hans, stenarb., Strandgt. Nedre 1. Fiksdal, Kristian, skibstømmerm. Stenvaagv. 6. Fiksdal, Lars, stenarb., Kirkegaten 44. Fiksdal, Mads, fisker, Keiser Wilhelms gt. 46. Fiksdal, Steffen, arb. Skaregaten 5. Fillipsen, Peder, arbeider, Apothekergt. 1. Finvig. Martinus, arb., Røisegaten 7. Fiskaa, John, kjøpm., Kirkegaten 38. Fiskaaen, Søren, fisker, Kirkegaten 24. Fiskerstrand, Johan, skipper, Storgaten 10. Fiskerstrand, Laurits, fisker, K. Wilhelms gt. 40. Fiskerstrand, Peter, fisker, Kl. Nilsens gate 5. Fiskerstrand, Peter Kr., fisker, Brunholmgt. 16. Fiskerstrand, Rasmus, fisker, Burgundv. 10. Fjelde, Klaus Thv., boktrykker, Kirkegt. 17. Fjørtoft, Anton, fisker, Strandgate Øvre 34. Fjørtoft, Hans, fisker, Brunholmgt. 27. Fjørtoft, Jonas, skipper, Præstegaten 2. Fjørtoft, Knut, bødker, Fjeldgaten 7. Fjørtoft, Olaus, fisker, Borgundveien 73. Fjørtoft, Ole, fisker, Stenvaagveien 11. Fjørtoft. Thore, fisker, Fjeldgt. Flaate, Ole, pedal, Kirkegt. 33. Flaate, Peter, bryggeformand, Moloveien 10. Flaate, Rasmus, arbeider, Stenvaagv. 1. Fladmark, Iver, arbeider, Bisk. Birkl. gt. 7. Fladmark, Jens L. S., agent, Kirkegaten 17. Fladmark. Ludv., kjøpm., Nedre Strandgt. 20. Fladmark, Mathias, malermester, Værftsgaten 14. Fladmark, Olaf, malersv., Borgundv. 22. Fladmark, Ole K., bakersvend, Øistein Orres gt. 2. Flem, Ivar, redaktør, Kirkegaten 8. Flem, Johan, kjøpm., Brunholmgaten 28. Flem., Karl, bakermester, Kippervikgt. 26. Flem, Ludvig, malersvend, Stenvaagv. 4 Flem, Ole, kontorist, Grimmergaten 2. Flindt, Birgitte, handlende, Keiser Wilhelms gate 46. Flisnæs, Ole E., arbeider, Kirkegaten 32. Flisnæs, Ole L., arb., Kirkegaten Aalesund.

18 Flisnæs, Peder, arbeider. Giskegaten 27. Flisnæs, Peder, arbeider, Ørneg t Flisnæs, Peter, fisker, Skuteviken. Flokenæs, Mathias, emissær, Øvregt 14. Frisvold, Florvaag, Karl, skibstømmerm., Giskegt. 34. Florvaag, Magnus, skibsbygm., gt. 3. Giskegt 34. Florvaag, Martinus, seilmaker, Storhaugen. Flovik, Jørgen, skrædder, Røisegt. 33. Flydal, Elias, maler, Borgundveien 5. Folde, Jonas, stenarbeider, Borgundv. 74. Folkestad, Jens, garnbøt., Værftsgt. 4. Follestad, Enok S., kjøpmand, Kippervikgt. 9. Follestad, Hans, smedsv., Raadhusgt. 5 Follestad, Simon, kjøpm.,kippervikgt. 9. Formo, Olaf, smed, Sundgt. 6. Foss, Johannes, R., maskinist, Ragnv. Jarls gt. 3. Foss, Sverre, fisker, G. Rolfsgt. 3. Fosse, Rasmus, mekaniker, Kirkegt. 39. Fosseide, Theodor, skrædd., Keiser Wilhelms gt. 5. Frantsen, Johan, skipper, Keiser Wilhelms gt. 54 B. Fredriksen, Bernt T., postfuldmægtig, Kirkegt 7. Fredriksen, Elias, skibstømmerm., I. Aasens gt. 38. Fredriksen. Fredrik, tømmerm., Strandgt. Øvre 20. Fredriksen, Johan, portier, Storgt. 14. Fredriksen, Kristian, fisker, Markveien 17. Frisak, Henrik. sorenskr., Borgundveien 36. Frisvold, Johan, bryggeformand, Giskegt. 1. Ole, fisker, Fjeldgaten 4. Froland, Elias, fisker, Ystenæs Froland, Frants, tømmermand, Fjeldgt. 7. Froland, Olaus, repslager, Fjeldgt. 8. Frostad, Knud, bygningssnekker, Daas gt. 1. Frøise, Johan J., styrmand, Bjergv. 1. Frøise, Johannes, skipper, Bjergveien 1. Frøiseth, Ole J., fisker, Strandgt. Øvre 50. Frøland, C. Sophus, agent, Keiser Wilhelms gate. Frøland, Karl, fhv. lærer, Kirkegt. 25. Frøland, Rasmus, pedel, Lorkenæsgt. 2. Fugel, Nils K., kasserer, Giskegt. 6. Fugleberg, Marius, kjøpmand, Kongens gt. 9. Fuglevik, Jonas, skipper, Stenvaagv. 6. Fuglseth, Kristian, maskinist, Borgundv. 19. Fuglseth, Rikard, smed, Sundgt. 3. Fuglseth, Torstein, kjøpmand, Øvregt. 14. Furefjærding, Ole, skomagersv., Einarvikgt. 4. Furholm, Hans, arbeider, Grimmergt. 1. Aalesund - 41

19 Furmyr, Andreas. skipper, Kirkegt. 37. Furmyr, Ole K., dreier, Notenæsgt. 10. Furnæs, Andreas, arbeider, Øvre Strandgt. 7. Furnæss, Karl, fisker, Grændsegt. 2. Furseth, Albert, skræddersvend, Keiser Wilhelms gt. 50. Fylling, Johan, brandkonstabel, Kirkegt. 35. Fylling, Karl O., fisker, Bjergveien 22. Fylling, Ole, renovatør, Bjergveien 22. Fæstø, Karl M., mægler, Markveien 19. Føll, Andreas, entreprenør, Strandgt. Nedre 28. Førde, Edvard, kjøpm., Kippervikgt. 15. G. Gaaseide, Hanna, handlende, Kirkegt. 52. Gaaseide, Ingvald, ingeniør, Kirkegt. 52. Gaaseide, Peder, kjøpm., Brunholmgt. 16. Gamlem, Ingebrigt, fisker, Vandværksgt. 9. Gamlem, Iver, skipper, Einarvikgt. 18. Gamlem, Nils Anfinsen, skipper, Kirkegt. 54. Gamlem, Peter S. M., fisker, Keiser Wilhelms gt. 61. Gamlemshaug, Jens H., arbeider. Nordig. gt. 10. Garshol, Jakob, fisker, Kirkegt. 57. Garshol, Johan M., havnebetjent Øvregt. 1. Gaupseth, Iver P., arbeider. Kirkegt. 39. Gausdal, Halsten L., politikonstabel. Røisegt. 15. Gausdal,Lars P., kjører, Kongensgt. 25. Gausdal Olaf. natkonstabel, Grimmergt. 9. Gausdal Peder M., skipper, Brunholmgt. 16. Giske, Adolf, fisker, Giskegt. 19. Giske, Bernt B., kjøpmand, Kongens gt. 26. Giske. Gullik Johansen. fisker, Raadhusgt. 3. Giske, Joakim J., fisker, Raadhusgt. 3. Giske, Johan K.A., fisker, Grimmergt. 9. Giske, Johan P. K. K.. agent, Skaregt. 11. Giske, Kristoffer J., arbeider, Fjeldgt. 23. Giske, Lars P. A., skipper, Brunholmgt. 22. Giske, Laurits P. J. L., betjent, Storgt. 30. Giske, Nils O. L., kjøpmand, Storgt. 30. Giske, Ole M. Kr., fisker, Giskegt. 22. Giske, Ole Sevrin Nilsen, fløtm., Giskegt. 20. Giske, Paul Andr. N., fisker, Keiser Wilhelms gt. 68. Giske, Peder Berntsen, brandkonstabel, Storgt. 16. Giske, Peter Jul. L., fisker, Ystenæsgt. 2. Giske, Peter O. E. kjøpmand, Notenæsgt. 1. Giske, Sevrin Hansen, arbeider, Fjeldgt. 29. Giske, Sevrin Nilsen, fisker, Skaregt. 7. Giske, Sevrin O, Sevr., skipper, Skaregt Aalesund

20 Gjednæs, Martin L., fhv. smed, Kirkegt. 27. Gjeitvik, Hans G. L., tømmerm., Borgundv. 10. Gjeitvik, Henrik J., Borgundveien 24. Gjelsten, Ameresia, enkefru, Kirkegt. 18. Gjelsten, Gjetmund L., arbeider, Skr. Bulls gt. 54. Gjendem, Mads, handelsbetjent, Bjergveien. Gjermo, Mathea, handlende, Brunholmgt. 2. Gjermundnæs, Peder L., skipper, G. Rolfs gt. 4. Gjerseth,, Jacob P., arbeider, Kirkegt. 46. Gjerseth, Johan L., dreier, Kirkegt. 36. Gjerseth, Nils Joh., arbeider, Røisegt. 2. Gjertsen, Ole M., blikkenslager, Kirkegt. 46. Gjetle, Berge, ølhandler, R., Rønneb. gt. 20. Gjærde, Bernhard, lærer, Øvregt. 9. Gjørts, Alb., bokhandler, Nørve. Gjørtz, Hans J., agent, Løwoldgt. 4. Gjørven, Andreas M., kontorist, Keiser Wilhelms gt. 54 a. Gjørven, Anton M., sersjant, Kongens gt. 18. Gjørven, Bent M., kontorist, Keiser Wilhelms gt. 45 a. Gjøsund, bankbokholder, Borgundveien. Gjøsund,Andreas, arbeider, Sundgt. 1. Gjøsund, Andreas Olaus, sjøm., Sundgt. 1. Gjøsund, Lars R., skipper, Kl. Nilsens gt. 2. Gjøsund, Laurits Andr., fyrbøter, Røisegt. 4. Gjøsund, Sevring Joh., arbeider, Borgundv. 3. Glad, Joh. Nilsen, prædikant, Parkgt. 5. Glomseth, Karl J., kassearbeider, Øvregt. 9. Godø, Johanne, bestyrerinde, Skaregt. 2. Godø, Laurits J. S., skipper, Keiser Wilhelms gt. 49. Godø, Peder Joh., kjøpmand, Kongens gt. 20. Godø, Peter P., skibstømmerm., Keiser Wilhelms gt. 67. Godø, Sevrin Andr., kjøpmand, Kongens gt. 20. Gotschalksen, Hans, disponent, Grimmergt. 6. Gotten, Elling, kontorist, Apothekergt. 10. Grande, Johanne, syerske, O. A. Devolds gt. 5. Grane, David, K. garnbøter, Stenvaagv. 11. Gridseth, Ole O., maskinist, Parkgt. 16. Grimstad, Nils Kr., mekaniker, Brunholmgt. 5 a. Grimsø, Albert, malersvend. Nordal. Groven, Sivert Andr., arbeider, Fjeldgt. 23. Grytebust, Elias P., fisker, Røisegt. 31. Grytebust, Hans H., tømmerm., Keiser Wilhelms gt. 16. Grytnæs, Anders, fhv. kirkes., Langeberggt. 1. Grytnæs, Einar, styrm., Brun holmgt. Grytten, Johan, arbeider, Kirkegt. 41. Grytten, Johan J., skomakerm., Brunholmgt. 22. Grytten, Laurits L., handelsbetj., Brunholmgt. 7. Aalesund - 43

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn.

Sig. Halvorsen turn. Sig. Halvorsen turn. MARS/APRIL - 2015 Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 28.03.2015 Ron Endresen 47444474 10.00-13.30 lørdag 28.03.2015 Jostein Jensen 91613884 13.30-17.00 lørdag 29.03.2015

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

1900-1913 1900-1913. Født på Tjøme, gift i Tønsberg. Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede

1900-1913 1900-1913. Født på Tjøme, gift i Tønsberg. Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede 1900-1913 Født på Tjøme, gift i Tønsberg 1900-1913 Avskrift fra Ministerialbok Tønsberg nr. 1 13 (1900-1913) Ekteviede I avskrift av Lars Endresen, Tjøme, februar mnd. 2010 Kilde : Ministerialbok Tønsberg

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

BOKLISTER VG1 2010 / 2011 VG1 -STUDIESPESIALISERENDE OG VG1 -STUDIESPESIALISERENDE MED TOPPIDRETT

BOKLISTER VG1 2010 / 2011 VG1 -STUDIESPESIALISERENDE OG VG1 -STUDIESPESIALISERENDE MED TOPPIDRETT BOKLISTER VG1 2010 / 2011 VG1 -STUDIESPESIALISERENDE OG VG1 -STUDIESPESIALISERENDE MED TOPPIDRETT Skolebøkene blir utlevert like etter skolestart Dersom bøkene kjøpes før kontakt med faglærer, er ikke

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

file:///c:/users/jimmy/appdata/local/microsoft/windows/temporary%0internet%... Side af 0 Resultat Total - Officiel Stævne navn Talentstævne nr i 0 Udskriftsdato 9 januar 0 Stævne by Udskriftstidspunkt

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/

http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek/bibliotek/digitale_boeger_registre/telefonboeger/ Ver. 2-27. Marts 2014 Erik Bech Sabinsky I forbindelse med, at jeg ville undersøge hvor mange isenkræmmerforretninger i København, med en Sabinsky som indehaver, fik jeg den ide, at finde adresser i KTAS

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Forord 9 1. Bogens overordnede perspektiv 11 2. Mål, strategi og effektivitet i organisationer 28 3. Organisationsstruktur 57

Forord 9 1. Bogens overordnede perspektiv 11 2. Mål, strategi og effektivitet i organisationer 28 3. Organisationsstruktur 57 Indhold Forord 9 1. Bogens overordnede perspektiv 11 1.1 Indledning 11 1.2 Organisationer som produktionssystemer 14 1.3 Organisationer ens og forskellige 20 1.4 En evidensbaseret tilgang 25 1.5 Opsummering

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Folkeregister Egen 1896 til 1919 til- og afgang oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang nr Navn Stand tilgang fra dato arbejdssted født

Folkeregister Egen 1896 til 1919 til- og afgang oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang nr Navn Stand tilgang fra dato arbejdssted født Folkeregister Egen 1896 til 1919 til- og afgang oversat og renskrevet af Ditlev Duus Guderup Tilgang nr Navn Stand tilgang fra dato arbejdssted født dato år 1 Peter Petersen kaadner Frørup Svendborg 16.06.1873

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905.

Olaf T* Ranum Nordre Gate (Møllergaarden). Tlf. 905. cu SS) at "d ID c/) t-, T3 Crf J a s H t4h ca o, o 266 ff%l*iang altid E, C. Dahls Bryggeries Presthus, Karen, Tj.pike, Møllebak. 6 Walborg, Enkefrue, Indherredsv. 74 Prestmo, Anders, Jernb.arb., Kongens

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Landsdelsmesterskab Nordjylla. Stævne by: Hjallerup Arrangør: DGI Nordjylland og Søhesten Overdommer: Kaj Johannesen Stævneleder:

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb.

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Odense Cyklebane Søndag den 30. november 2014 DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Børne omnium for U11 U 13 U 15. 1. 12.30 tidskørsel - 4000 meter holdforfølgelsesløb

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012

VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012 VAKTLISTE VÅRMØNSTRING 1. MAI 2012 TEAM RIGGING/RIVING. Kvelden 30.04 + 1.mai kl. 07:00 10:00 og 1.mai kl 15:00-ferdig 1 Sveinung Gausel 2 Terje Bøhmer 3 Magnor Berge 4 Arnfinn Bilstad 5 Arild Holm 6 Helge

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225 t/3 a CU a 13 j-* (J C v "S c» be _ & Kjeb Jacb Halseths anerkjendte Bredvarer. Rønning, Jhan, Malersv., pl. Kngevei 26 Jhanne, Butikfrk., Wilmannsveiten l Jhn, Førbøter, erh. Schønningsgt. -3 J. Margid,

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse

Læs mere