Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Laboratorieanalyser 2016+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Laboratorieanalyser 2016+"

Transkript

1 om EU udbudsbekendtgørelse: 2016/S Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S herefter betegnet HOFOR

2 Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform Aftalens omfang Delaftaler Aftalens løbetid Udbudsmaterialet Besigtigelse Spørgsmål til udbud Tilbudsform og krav Rammen for udbudsmængderne Alternative tilbud Forbehold Tildelingskriterier Delaftale 1, vandkvalitetsanalyser Delaftale 2, miljøvand- og jordanalyser Aflevering af tilbud Vedståelsesfrist Vederlag Forhandling Aftaleindgåelse Tavshedspligt Kommunikation Vejledende tidsplan Side 2 af 14

3 1 Udbudsform Udbuddet gennemføres i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet nr. 2014/25/EU af 26. februar 2014 Udbudsformen er: Udbud med forhandling. 2 Aftalens omfang Udbuddet vedr. en rammeaftale. Aftalen omhandler levering af laboratorieanalyser indenfor områderne vand-, miljø- og jordanalyser ifm. HOFORs aktiviteter indenfor vand, spildevand, fjernvarme, bygas, fjernkøling, vind og energiproduktion. Laboratorieanalyseopgaverne omfatter analyserådgivning, modtagelse af ordre, pakning og levering af prøveemballage, i nogle tilfælde prøvetagning, transport af prøver fra lokaliteter i HOFORs forsyningsområde til Leverandørens laboratorium, udførsel af analyser og rapportering. Udbuddet omfatter 2 delaftaler hhv. delaftale 1, vandkvalitetsanalyser og delaftale 2, miljø- og jordanalyser. HOFOR agter at afdække det normale behov for laboratorieanalyser, via disse delrammeaftaler. 3 Delaftaler Det samlede udbud er opdelt i 2 delaftaler som følger: Delaftale 1: Omfatter leverings af vandkvalitetsanalyser. Delaftale 2: Omfatter leverings af miljøvand- og jordanalyser. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på den eller de delaftaler, som tilbudsgiver er prækvalificeret til. 4 Aftalens løbetid Aftalen forventes at træde i kraft den og er gældende frem til den , med mulighed for forlængelse på 3 x 1 år. 5 Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Nærværende udbudsbetingelser o Bilag UB1, Case - analysekapacitet Udkast til rammeaftale Inkl. bilag Side 3 af 14

4 Bilag, CSR Arbejdstagerrettigheder Forbeholdsliste Ydelsesbeskrivelse Ydelsesbeskrivelsesbilag o Bilag 1, krav til Standat importformat Tilbudslister o Delaftale 1, Vandanalyser o Delaftale 2, Miljøvand- og jordanalyser Tilbudsgiver skal straks ved modtagelsen kontrollere, at ovennævnte udbudsmateriale er modtaget i det omfang som beskrevet. 6 Besigtigelse Der vil ikke være mulighed for besigtigelse. 7 Spørgsmål til udbud Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål hurtigst muligt. Eventuelle spørgsmål til udbuddet bedes sendt til udbuddets kontaktperson jf. afsnit 19. Spørgsmål, der stilles senere end 12 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret i det omfang, besvarelse kan afgives senest 6 dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt og i anonymiseret form og vil blive sendt samtidigt til alle tilbudsgivere. 8 Tilbudsform og krav Tilbuddet skal være skriftligt og skrevet på dansk. Såfremt der i udbuddet er krav om fremsendelse af brochuremateriale/tekniske specifikationer/produktspecifikationer, generelle præsentationer og lignende kan dette også være udformet på svensk, norsk, tysk eller engelsk. Tilbuddet skal afgives ved udfyldelse af tilbudshæftet. I tilbuddet skal alle forhold jf. udbudsmaterialet være indregnet. Alle poster i bilag til besvarelser såsom tilbudslisten, løsningsbeskrivelser mv. skal være udfyldt. Eventuelle dokumenter i Excel formater skal fremsendes både som PDF og Excel filer. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som HOFORs ejendom, og det vil ikke blive returneret. Side 4 af 14

5 Den endelige aftale vil være på dansk, undergivet dansk ret og baseret på det vedlagte udkast til aftale samt bilag hertil. 9 Rammen for udbudsmængderne Der gælder følgende vedrørende de udbudsmængder, som fremgår af tilbudslisterne: Udbudsmængderne er udelukkende opgjort til brug for tilbudsgivning og tilbudsevaluering. Udbudsmængderne er i størrelsesordenen af en forventet årsproduktion. De mængder, der kommer til at indgå i leveranceaftaler under denne rammeaftale, er ikke kendte og kan ikke opgøres med nogen sikkerhed på tidspunktet for tilbudsgivning. Det er alene enheds- og timepriser, der kommer til at indgå i rammeaftalen. Mængderne i den enkelte leveranceaftale vil variere meget både med hensyn til størrelse og fordeling på posterne, ligesom mængderne vil være frit variable. 10 Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud. 11 Forbehold Tilbudsgiver skal afgive eventuelle forbehold i Bilaget Forbeholdsliste. Forbehold andre steder i tilbudsmaterialet kan ikke gøres gældende. Der kan ikke afgives forbehold for mindstekrav og/eller grundlæggende elementer. I det endelige tilbud accepterer HOFOR ikke forbehold der ikke kan prissættes eller som vedr. grundlæggende elementer og/eller mindstekrav. 12 Tildelingskriterier Tildeling af aftalen vil ske på grundlag af tildelingskriteriet det bedste forhold mellem pris og kvalitet, baseret på følgende underkriterier (beregningsfaktor anført i procent): 12.1 Delaftale 1, vandkvalitetsanalyser Det bedste forhold mellem pris og kvalitet Pris: 50% Standardtidsfrist: 5% Hasteanalysetidsfrist: 10% Ekstra analyseparametre: 5% Akkrediteret analyser: 10% Detektionsgrænser: 10% Rådgivning: 10% Side 5 af 14

6 Beregningsmetoden der anvendes ved fastlæggelse af mest fordelagtige tilbud sker ved adderer samtlige underkriteriers beregnet pointscore. Tilbuddet der opnår det højeste antal point vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud pga. tildelingskriteriet det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Det enkelte underkriteriums beregnet pointscore fremkommer ved at multiplicere det opnåede antal point (0-10) med ovenstående beregningsfaktor. Underkriterier er uddybet nedenfor: Pris Prisen (tilbudssummen), svarer til den totale sum som fremkommer fra tilbudslisten ved at multiplicere enhedspris eller timepris med de tilhørende mængder og summere den totale sum. Pointtildeling: sker ud fra en targetmodel hvor target lav er lig med billigste tilbudssum og target høj er sat til billigste tilbudssum + 25%. Ved target lav opnås 10 point og target høj nul point. Kan modellen ikke rumme ¾ dele af de indkommende tilbudssummer, ændres target høj til billigste tilbudssum + 50%. Standardtidsfrist Tilbudsgiver skal angive en standardtidsfrist, i tilbudslisten, gældende for alle analyser. Ved evalueringen lægges der særligt vægt på en kort leveringstid: varelinjerne (analyserne) skal som minimum kunne leveres indenfor 10 arbejdsdage. det vægtes positivt i hvor høj grad varelinjerne (analyserne) kan leveres hurtigere. Højeste score vil opnås ved en standardtidsfrist på syv arbejdsdage. Pointtildeling: sker ud fra en targetmodel hvor target lav er lig med syv arbejdsdage og target høj er 10 arbejdsdage. Ved target lav opnås 10 point og target høj nul point. Dette medfører at der opnås 10 point ved syv arbejdsdage, 6,67 point ved otte arbejdsdage, 3,33 point ved ni arbejdsdage og 0 point ved 10 arbejdsdage. Hasteanalysetidsfrist Tilbudsgiver skal angive en hasteanalysetidsfrist for hver enkelt varelinje (analyse), i tilbudslisten. Ved evalueringen lægges der særligt vægt på en kort leveringstid: varelinjerne (analyserne) skal som minimum kunne leveres indenfor fem kalenderdage. det vægtes positivt i hvor høj grad varelinjerne (analyserne) kan leveres hurtigere. Højeste score vil opnås ved en hasteanalysetidsfrist på en kalenderdag. Pointtildeling: pointtildeling pr. varelinje sker ud fra en targetmodel hvor target lav er lig med en arbejdsdag og target høj er fem arbejdsdage. Ved target lav opnås 10 point og target høj nul point. Dette medfører at der opnås 10 point ved en arbejdsdag, 7,5 point ved to arbejdsdage, 5 point ved tre arbejdsdage, 2,5 point ved fire arbejdsdage og 0 point ved fem arbejdsdage. De enkelte hasteanalysetidsfrister, pr. varelinje (analyse), vægtes i forhold til hinanden på baggrund af de angivne forventede mængder. Den samlede score beregnes ved at addere de enkelte varelinjers vægtet pointscore. Ekstra analyseparametre Side 6 af 14

7 Tilbudsgiver skal angive de ekstra parametre der automatisk følger med i den enkelte analysepakke, i tilbudslisten. Ved evalueringen lægges der særligt vægt på antallet af ekstra analyseparametre: Tilbudsgiver skal som minimum kunne levere de analyseparametre som beskrevet i analysepakkerne. det vægtes positivt i hvor høj grad der naturligt kan leveres ekstra analyseparametre med i varelinjerne (analyserpakkerne). Højeste score opnås ved total 30 ekstra analyseparametre. Der er ikke krav om at ekstra parametre skal være udført akkrediteret. Pointtildeling: antallet af ekstra analyseparametre sammentælles og pointtildelingen sker herefter ud fra en targetmodel hvor target lav er lig med 30 ekstra parametre og target høj er nul ekstra parametre. Ved target lav opnås 10 point og target høj nul point. Akkrediteret analyser Tilbudsgiver skal angive i hvilket omfang analyseparametre der ikke er omfattet af bekendtgørelsen (BEK 1903 af 29/12/2015) udføres akkrediteret, i tilbudslisten. Ved evalueringen lægges der særligt vægt på antallet af analyseparametre der udføres akkrediteret: det vægtes positivt i hvor høj grad analyseparametre der ikke er omfattet af bekendtgørelsen udføres akkrediteret. Højeste score opnås ved at alle analyseparametre udføres akkrediteret. Hvis et analyseparameter ikke for nuværende kan udføres akkrediteret, vil den blive talt med hvis tilbudsgiver kan sikre, at denne er akkrediteret til at udføre analysen indenfor tre måneder fra aftale indgåelse (dette dokumenteres i så fald ved en tro og love-erklæring). Ekstra parametre indgår ikke i evalueringen. Pointtildeling: antallet af analyseparametre som ikke er omfattet af bekendtgørelsen, men som tilbudsgiver vil levere akkrediteret sammentælles og pointtildelingen sker herefter ud fra en targetmodel hvor target lav er lig med det total antal analyseparametre uden bekendtgørelseskrav og target høj er ingen akkreditering. Ved target lav opnås 10 point og target høj nul point. Detektionsgrænser Tilbudsgiver skal angive en detektionsgrænse for hver enkelt analyseparameter, i tilbudslisten. Ved evalueringen lægges der særligt vægt på en lav detektionsgrænse: analyseparametre skal som minimum kunne leveres med en detektionsgrænseværdier svarende til bekendtgørelseskravet angivet i tilbudslisten. det vægtes positivt i hvor høj grad analyseparametrene kan leveres med lavere detektionsgrænseværdier. Højeste score vil opnås ved en detektionsgrænseværdi svarende til den af HOFOR oplyste ønskede detektionsgrænseværdi i tilbudslisten. Pointtildeling: pointtildeling pr. varelinje sker ud fra en targetmodel hvor target lav er lig med den af HOFOR ønskede detektionsgrænseværdi og target høj er det i tilbudslisten oplyste mindstekrav. Ved target lav opnås 10 point og target høj nul point. De enkelte detektionsgrænseværdier, pr. varelinje (analyse), vægtes i forhold til hinanden på baggrund af de angivne forventede mængder. Den samlede score beregnes ved at addere de enkelte varelinjers vægtet pointscore. Side 7 af 14

8 Rådgivning Rådgivning, nyt stof i vand Tilbudsgiver skal beskrive hvordan tilbudsgiver vil håndtere en henvendelse, herunder løsningsmetoden, om en analyse af et fremmed stof i vand, grundvand eller drikkevand, der ikke allerede er en kendt analyse hos tilbudsgiver. Det forudsættes at der findes en analysemetode. Ved evalueringen lægges der særlig vægt på tilbudsgivers beskrivelser af, tilbudsgivers rådgivningssetup. i hvilken grad tilbudsgiver vil udvikle analysen, incl. tidshorisont for dette. om tilbudsgiver kan/vil finde andre leverandører, der kan gennemføre analysen ifald at tilbudsgiver ikke kan/vil udvikle analysen selv. Løsningsmetodens detaljeringsgrad herunder omfang (generelle og særlige aktiviteter) og klarhed (præcision og tilgængelighed). Pointtildeling: sker ud fra en objektiv evaluering af tilbudsgivers besvarelse. Der anvendes en pointskala fra 0 til 10 point. Pointskala: 0 gives for en ikke tilfredsstillende beskrivelse (konditionsmæssigt tilbud, der alene opfylder ufravigelige krav). 1 gives for en utilstrækkelige beskrivelse der kun i meget ringe grad udviser forståelse for HOFORs behov. 2 gives for en dårlige beskrivelse der kun i ringe grad udviser forståelse for HOFORs behov. 3 gives for en jævn dårlige beskrivelse der kun i nogen grad udviser forståelse for HOFORs behov. 4 gives for en under middel god beskrivelse der kun i mindre grad udviser forståelse for HOFORs behov. 5 gives for en middel god beskrivelse der i jævn grad udviser forståelse for HOFORs behov. 6 gives for en over middel god beskrivelse der i større grad udviser forståelse for HOFORs behov. 7 gives for en under tilfredsstillende beskrivelse der i rimelig grad udviser forståelse for HOFORs behov. 8 gives for en tilfredsstillende beskrivelse der på tilfredsstillende vis udviser forståelse HOFORs behov. 9 gives for en glimrende beskrivelse der i høj grad udviser forståelse for HOFORs behov. 10 gives for bedst mulige beskrivelse der i særdeles høj grad udviser forståelse for HOFORs behov og som har indarbejdet nye tiltag der vil forbedre kvaliteten og/eller effektivisere processen uden omkostninger for HOFOR. Rådgivning, ukendt forurening i vand Tilbudsgiver skal beskrive hvordan tilbudsgiver vil håndtere en henvendelse, om vejledning omkring valg af analyseparametre ved fund af f.eks. vand som har ukendt lugt eller smag. Det forudsættes at der findes analysemetoder og at disse er tilgængelige hos tilbudsgiver. Der er ikke viden hvilke stoffer vandet er forurenet med. Ved evalueringen lægges der særlig vægt på tilbudsgivers beskrivelser af, tilbudsgivers rådgivningssetup herunder i hvilken grad rådgivningen er tilstrækkelig. Side 8 af 14

9 I hvilket omfang tilbudsgiver kan levere at analysesetup hvor der er startes et sted men ændres undervejs i bestræbelsen på at finde forureningen til den rette pris. Løsningsmetodens detaljeringsgrad herunder omfang (af undersøgelsen) og klarhed (præcision, tilgængelighed og tidsforbrug). Pointtildeling: sker ud fra en objektiv evaluering af tilbudsgivers besvarelse. Der anvendes den tidligere beskrevne pointskala fra 0 til 10 point Delaftale 2, miljøvand- og jordanalyser Det bedste forhold mellem pris og kvalitet Pris: 60% Metodebeskrivelse, Analysekapacitet, miljøvandprøver: 12,5% Analysekapacitet, jordprøver: 12,5% Rådgivning, nyt stof i vand eller slam: 7,5% Rådgivning, ukendt forurening i vand: 7,5% Beregningsmetoden der anvendes ved fastlæggelse af mest fordelagtige tilbud sker ved adderer samtlige underkriteriers beregnet pointscore. Tilbuddet der opnår det højeste antal point vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud pga. tildelingskriteriet det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Det enkelte underkriteriums beregnet pointscore fremkommer ved at multiplicere det opnåede antal point (0-10) med ovenstående beregningsfaktor. Underkriterier er uddybet nedenfor: Pris Prisen (tilbudssummen), svarer til den totale sum som fremkommer fra tilbudslisten ved at multiplicere enhedspris eller timepris med de tilhørende mængder og summere den totale sum. Pointtildeling: sker ud fra en targetmodel hvor target lav er lig med billigste tilbudssum og target høj er sat til billigste tilbudssum + 25%. Ved target lav opnås 10 point og target høj nul point. Kan modellen ikke rumme ¾ dele af de indkommende tilbudssummer, ændres target høj til billigste tilbudssum + 50%. Metodebeskrivelse Tilbudsgivers kapacitet og teknisk formåen evalueres i forhold til tilbudsgivers metodebeskrivelse af de fire cases. Analysekapacitet, miljøvandprøver Tilbudsgiver skal beskrive dennes hasteanalysekapacitet. Bilag UB1, case - analysekapacitet beskriver omfanget af en hasteanalyseopgave hvor udtaget vandprøve skal analyseres for de parametre, der fremgår af bilaget. Analyserapporten skal jf. ydelsesbeskrivelsen fremsendes til HOFOR senest 24 timer efter at prøven er meldt klar til afhentning. Ved evalueringen lægges der særlig vægt på tilbudsgivers beskrivelser af, Side 9 af 14

10 hvor mange hasteanalyseprøver (ordrer) med disse analyseparametre, som tilbudsgiver kan garantere HOFOR, at tilbudsgiver kan håndtere, for HOFOR, i døgnet. Det oplyste prøveantal vil blive gjort til et kontraktkrav. Pointtildeling: sker ud fra en targetmodel hvor target lav er lig med 10 hasteanalyseprøver (ordrer) i døgnet og target høj er to hastanalyseprøver (ordrer) i døgnet. Ved target lav opnås 10 point og target høj nul point. Analysekapacitet, jordprøver Tilbudsgiver skal beskrive dennes hasteanalysekapacitet ift. en udtaget jordprøve der skal analyseres for: den udvidede jordpakke (metaller, kulbrinter, PAH og BTEX) samt cyanid den store jordpakke (metaller, kulbrinter, PAH og BTEX) jordpakken (metaller, kulbrinter og PAH) Analyserapporten skal jf. ydelsesbeskrivelsen fremsendes til HOFOR senest 24 timer efter at prøven er meldt klar til afhentning. Ved evalueringen lægges der særlig vægt på tilbudsgivers beskrivelser af, hvor mange hasteanalyseprøver (ordrer) jf. den udvidede jordpakke, som tilbudsgiver kan garantere HOFOR, at tilbudsgiver kan håndtere, for HOFOR, i døgnet. hvor mange hasteanalyseprøver (ordrer) jf. den store jordpakke, som tilbudsgiver kan garantere HOFOR, at tilbudsgiver kan håndtere, for HOFOR, i døgnet. hvor mange hasteanalyseprøver (ordrer) jf. jordpakken, som tilbudsgiver kan garantere HOFOR, at tilbudsgiver kan håndtere, for HOFOR, i døgnet. Det oplyste prøveantal vil blive gjort til et kontraktkrav. Pointtildeling: sker ud fra en targetmodel hvor target lav er lig med 20 hasteanalyseprøver (ordrer) i døgnet og target høj er fem hastanalyseprøver (ordrer) i døgnet. Ved target lav opnås 10 point og target høj nul point. Jordpakken hhv. den store jordpakke og den udvidede jordpakke vægtes i forhold til hinanden på baggrund af de angivne forventede mængder i tilbudslisten. Den samlede score beregnes ved at addere scoren for hhv. jordpakken, den store jordpakke og den udvidede jordpakkes vægtet pointscore. Rådgivning, nyt stof i vand eller slam Tilbudsgiver skal beskrive hvordan tilbudsgiver vil håndtere en henvendelse, herunder løsningsmetoden, om en analyse af et fremmed stof i vand eller slam, der ikke allerede er en kendt analyse hos tilbudsgiver. Det forudsættes at der findes en analysemetode. Ved evalueringen lægges der særlig vægt på tilbudsgivers beskrivelser af, tilbudsgivers rådgivningssetup. i hvilken grad tilbudsgiver vil udvikle analysen, incl. tidshorisont for dette. om tilbudsgiver kan/vil finde andre leverandører, der kan gennemføre analysen ifald at tilbudsgiver ikke kan/vil udvikle analysen selv. Side 10 af 14

11 Løsningsmetodens detaljeringsgrad herunder omfang (generelle og særlige aktiviteter) og klarhed (præcision og tilgængelighed). Pointtildeling: sker ud fra en objektiv evaluering af tilbudsgivers besvarelse. Der anvendes en pointskala fra 0 til 10 point. Pointskala: 0 gives for en ikke tilfredsstillende beskrivelse (konditionsmæssigt tilbud, der alene opfylder ufravigelige krav). 1 gives for en utilstrækkelige beskrivelse der kun i meget ringe grad udviser forståelse for HOFORs behov. 2 gives for en dårlige beskrivelse der kun i ringe grad udviser forståelse for HOFORs behov. 3 gives for en jævn dårlige beskrivelse der kun i nogen grad udviser forståelse for HOFORs behov. 4 gives for en under middel god beskrivelse der kun i mindre grad udviser forståelse for HOFORs behov. 5 gives for en middel god beskrivelse der i jævn grad udviser forståelse for HOFORs behov. 6 gives for en over middel god beskrivelse der i større grad udviser forståelse for HOFORs behov. 7 gives for en under tilfredsstillende beskrivelse der i rimelig grad udviser forståelse for HOFORs behov. 8 gives for en tilfredsstillende beskrivelse der på tilfredsstillende vis udviser forståelse HOFORs behov. 9 gives for en glimrende beskrivelse der i høj grad udviser forståelse for HOFORs behov. 10 gives for bedst mulige beskrivelse der i særdeles høj grad udviser forståelse for HOFORs behov og som har indarbejdet nye tiltag der vil forbedre kvaliteten og/eller effektivisere processen uden omkostninger for HOFOR. Rådgivning, ukendt forurening i vand Tilbudsgiver skal beskrive hvordan tilbudsgiver vil håndtere en henvendelse, om vejledning omkring valg af analyseparametre ved fund af f.eks. sort vand i en udgravning. Det forudsættes at der findes analysemetoder og at disse er tilgængelige hos tilbudsgiver. Der er ikke viden om gammel forurening i området, så det vides ikke hvad forureningen kan bestå af. Ved evalueringen lægges der særlig vægt på tilbudsgivers beskrivelser af, tilbudsgivers rådgivningssetup herunder i hvilken grad rådgivningen er tilstrækkelig. I hvilket omfang tilbudsgiver kan levere at analysesetup hvor der er startes et sted men ændres undervejs i bestræbelsen på at finde forureningen til den rette pris. Løsningsmetodens detaljeringsgrad herunder omfang (af undersøgelsen) og klarhed (præcision, tilgængelighed og tidsforbrug). Pointtildeling: sker ud fra en objektiv evaluering af tilbudsgivers besvarelse. Der anvendes den tidligere beskrevne pointskala fra 0 til 10 point. 13 Aflevering af tilbud Tilbud skal være HOFOR i hænde senest som angivet i afsnit 20. Tilbuddet skal fremsendes i 3 stk. fysisk eksemplarer + et elektronisk eksemplar på en USB nøgle, til: Side 11 af 14

12 HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 DK 2300 København S Att: Kontaktperson jf. afsnit 19 Mrk: Såfremt der er uoverensstemmelse mellem det fysisk leverede og USB stik, vil det være det fysisk fremsendte tilbud som gælder. HOFOR er berettiget og forpligtet til at se bort fra et tilbud, hvis tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. 14 Vedståelsesfrist Tilbud skal være bindende i 6 måneder fra dato for afgivelse af tilbud. Tilbudsgiveren er bundet af sit tilbud, indtil HOFOR har indgået en aftale, dog mindst til vedståelsesfristens udløb. Orientering om tildelingsbeslutningen indebærer således ikke, at Tilbudsgiver allerede pr. dette tidspunkt er frigjort fra sit tilbud. 15 Vederlag HOFOR betaler ikke vederlag for tilbudsmaterialet og/eller deltagelse i udbudsprocessen. 16 Forhandling HOFOR vil invitere til nærmere forhandling enkeltvis for evaluering af tilbud og eventuelle afklaringer m.m. med alle tilbudsgivere, som har afgivet konditionsmæssigt tilbud. Dagsorden udsendes inden forhandlingsmøderne. Efter endt forhandlingsmøderunde (1. forhandlingsmøde) vil tilbudsgiver have mulighed for at opdatere sit tilbud og fremsende et revideret og endeligt tilbud. I det endelige (sidste) tilbud skal alle eventuelle forbehold være afklaret. På baggrund af de reviderede tilbud foretages en ny evaluering jf. tildelingskriterierne. Den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil få tildelt en aftale. HOFOR forbeholder sig dog ret til, at tildele aftalen på baggrund af det indledende tilbud. 17 Aftaleindgåelse Den/de vindende tilbudsgivere skal, mod forlangende, i stand-still perioden fremsende dokumenter der jf. udbudsmaterialet kan kræves fremsendt. Dette kan eksempelvis være, kopi af forsikringspolice, materialecertifikater og udstyrslister til godkendelse mv. Såfremt de krævede dokumenter ikke kan fremskaffes eller ikke er korrekte, vil HOFOR være forpligtet til at annullere tildelingen og foretage en ny tildeling blandt de tilbageværende konditionsmæssige tilbudsgivere. Side 12 af 14

13 18 Tavshedspligt Parterne skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til enhver oplysning om hinandens eller om andres forhold, som måtte komme til deres kendskab i forbindelse med udbudsforretningen. Denne tavshedspligt består også efter udbudsforretningens ophør. Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes dog på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud vil kunne være omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, bedes tilbudsgiver angive dette udtrykkeligt i sit tilbud. I den forbindelse ser HOFOR gerne, at tilbudsgiver tydeligt indikerer, hvilke oplysninger eller elementer, der så vidt muligt ønskes undtaget fra aktindsigt. HOFOR vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. 19 Kommunikation HOFOR Alle henvendelser vedr. dette udbud skal skriftligt rettes til: HOFOR A/S Peter Albæk Fanth Tilbudsgiver Medmindre andet klart og tydeligt angives af tilbudsgiver, vil HOFOR stile al kommunikation under udbudsforretningen til den medarbejder hos tilbudsgiver, der har anmodet om at få tilsendt udbudsmaterialet. HOFOR stile under alle omstændigheder kun kommunikationen til en medarbejder hos tilbudsgiver. 20 Vejledende tidsplan Aktivitet Dato Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse Prækvalifikationsfrist kl Prækvalifikationsresultat / Opfordring til afgivelse af tilbud Frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet HOFOR besvarer spørgsmål senest (6 dage før tilbudsfrist) Frist for tilbud kl Forhandling 1. forhandlingsrunde foregår i uge 15, nærmere tidspunkt vil blive oplyst i uge og Side 13 af 14

14 Aktivitet Dato Frist for revideret og endeligt tilbud kl Anmodning om ESPD oplysninger Frist for ESPD oplysninger Underretning om tildeling Indgåelse af aftale (Underskrift tidligst 11 dage efter afsendelse af underretning om tildeling af aftalen) Aftalestart Der tages forbehold for, at tidsplanen kan blive ændret. Side 14 af 14

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Udbudsbetingelser for Rammeaftale om køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Søfartsstyrelsens udbud rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6 Januar 2016 Fjernvarme Fyn Halmudbud til Fynsværkets blok 8 Udbudsbetingelser S i d e 1 6 1. Indledning... 3 2. Generelle oplysninger... 3 2.1 Køber... 3 2.2 Udbudsform... 4 2.3 Kontraktform... 4 2.4 Tidsplan...

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEJEN KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER VEJEN KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Retsgrundlag... 3 1.1 Offentligt udbud... 3 1.2 Udbudsmateriale... 3 1.3 Fortrolighed... 3 2. Ordregiver... 3 2.1 Ordregiver... 3 2.2 Kontaktinformation... 4 3. Anskaffelsens omfang...

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

EU-UDBUD 2016/S 043-070184. Outsourcing af Syddjurs Kommunes datacenter ved cloud serverdrift

EU-UDBUD 2016/S 043-070184. Outsourcing af Syddjurs Kommunes datacenter ved cloud serverdrift EU-UDBUD 2016/S 043-070184 Outsourcing af Syddjurs Kommunes datacenter ved cloud serverdrift Syddjurs Kommune Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Ordregiver... 3 3 Tidsplan... 3 4 Spørgsmål...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde Udbudsbetingelser for offentligt udbud Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde 2/25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver...

Læs mere

Udbud - Levering af pladsskilte

Udbud - Levering af pladsskilte Udbud - Levering af pladsskilte Januar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2083 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Mith, Miha Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Rammeaftale på datalogger til fjernaflæsning

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Rammeaftale på datalogger til fjernaflæsning om Offentliggjort d. 22. januar 2016 Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Prækvalifikation... 3 1.1

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041

Spørgsmål & Svar. Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i Region Syddanmark 10/14041 & Svar 1 & Svar Udbud af Klinisk ernæring til sygehusene i 10/14041 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. ene, der er anonymiseret, samt de tilhørende svar, er anført nedenfor.

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Offentligt udbud af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune

Offentligt udbud af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune Offentligt udbud af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune Udbudsbetingelser Efterår 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udbudssform...

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Generelle vilkår Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Indhold 0 Indledning/generelle forhold 0.1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service 0.1.1 Simpelt Mini-udbud

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler

Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler UDBUDSVILKÅR JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler UDBUDSVILKÅR JUNI 2016

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud

Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud af Dopplerinstrumenter Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt oplysninger

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere