Kvalitetsmål til On-line algoritmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsmål til On-line algoritmer"

Transkript

1 Istitut for Matematik og Datalogi Bachelorprojekt Kvalitetsmål til O-lie algoritmer Forfatter: Christia Kuahl Vejleer: Joa Boyar Jauary 1, 2011

2 Cotets 1 Ileig 3 2 Problemet 3 3 Algoritmer og variater Greey Double Coverage Lazyess Lazy Double Coverage Krysee servere RAND De optimale oie algoritme Kvalitetsmål Competitive aalysis Max/Max Ratio Bijective Aalysis Relative Worst Orer Aalysis Raom Orer Ratio Relative Iterval Aalysis Koklusio 32 1

3 Resumé Dee opgave omhaler 2-server problemet og e to algoritmer Greey og Lazy Double Coverage. De to algoritmer aalyseres ve brug af seks forskellige kvalitetsmål. Ifølge Max/Max Ratio og Bijective Aalysis er Greey e beste algoritme. Lazy Double Coverage er e beste ifølge Competitive Aalysis, Relative Worst Orer Aalysis, Raom Orer Ratio og Relative Iterval Aalysis. Det primære ye resultat i ee opgave er, at Lazy Double Coverage er bere ifølge Relative Iterval Aalysis. I opgave itrouceres esue e y raomiseret algoritme til 2-server problemet. Des Competitive Ratio er 2 mo båe Oblivious Aversary og Aaptive Olie Aversary. Abstract This paper cocers the 2-server problem a the two algorithms Greey a Lazy Double Coverage. The two algorithms are aalyze usig six ieret measures of quality. The measures that favor the algorithm Greey are Max/Max Ratio a Bijective Aalysis. Lazy Double Coverage is favore by Competitive Aalysis, Relative Worst Orer Aalysis, Raom Orer Ratio, a Relative Iterval Aalysis. The mai ew result i this paper is the fact that Relative Iterval Aalysis favors Lazy Double Coverage. A ew raomize algorithm for the 2-server problem is itrouce a its Competitive Ratio is fou to be 2 agaist both a Oblivious Aversary a a Aaptive Olie Aversary. 2

4 1 Ileig O-lie problemer er e særlig problemtype i atalogie. I isse problemer har algoritme, er skal løse problemet, ikke al iformatio om problemet til råighe. Algoritme er øt til at træe ogle valg, før hele problemistase er ket. Der er mage praktiske eksempler på olie problemer i et virkelige liv. Sæereservatio er et klassisk eksempel. Når e kue bestiller e plasbillet til e bestemt strækig i et tog, får hu me et samme iformatio om, hvor hu skal sie. Togrmaet har altså ikke lov at ære hees plas seere, hvis e er u af, at et er optimalt, at hu sier et aet ste. De er øt til at træe e beslutig om hvor hu skal sie her og u. I klassiske problemer, som sorterig, gæler et om at løse et problem og lave mist muligt arbeje (i ette tilfæle sorte e liste me færrest muligt sammeligiger). Her eer alle algoritmer me e samme sorteree liste. Forskellige o-lie algoritmer eer imilerti sjælet me samme resultat, og ma måler em erfor typisk på, hvor got et resultat, e eer me, er, frem for hvor meget arbeje e har laver for at rege et u. Der es mage forskellige måer til at måle, hvor go e o-lie algoritme er. Nogle mål sammeliger me hvor got problemet kue have været løst, hvis al iformatio have været tilgægelig på forhå (e optimale oie løsig). Are sammeliger to algoritmer irekte. I ee opgave vil jeg uersøge 2-server problemet. Jeg vil aalysere på to algoritmer, LDC og Lazy Double Coverage, me seks forskellige mål. U fra isse aalyser vil jeg søge at kokluere hvilke kvaliteter i e algoritme, som favoritiseres af e forskellige mål. Jeg vil esue itroucere e y raomiseret algoritme til 2-server problemet og aalysere ee me et mest populære mål, Competitive Aalysis. 2 Problemet Det problem, som jeg vil beskæftige mig me i ee opgave, er 2-server problemet. Det er et specialtilfæle af k-server problemet på lije. K-server problemet på lije eeres i ee opgave på følgee måe. På e ret liie af eelig læge eeres e mæge af pukter, M. Der er k servere til råighe, hvor k er mire e atallet af pukter i M. Hver server starter et på forhå eeret ste på liie. Som iput fås e sekves af forespørgsler. E forespørgsel er et af puktere i M. For hver forespørgsel skal algoritme, er løser problemet, ytte e server til puktet, er forespørges. Det tillaes, at ere servere yttes, me forespørgsle er først imøekommet, år e server står på et forespurgte pukt. For visualiseriges skyl kales e ee ee af lije "vestre"og e ae kales "højre". Opgave er at miimere e e totale istace, som servere tilsamme yttes for at imøekomme samtlige forespørgsler. Iet problemet er o-lie motager algoritme ku e ekelt forespørgsel a gage og skal herefter træe e beslutig om, hvilke server e skal ytte til et forespurgte pukt. Først år ee forespørgsel er imøekommet, får algoritme e æste forespørgsel. Prise, e algoritme, ALG, betaler på e sekves, I, skrives som ALG(I). 2-server problemet er et forsimplet ugave af k-server problemet. I 2-server problemet er er ku 3 pukter, A B og C. Afstae mellem A og B er 1 og afstae mellem B og C er, hvor > 1. De 2 servere starter i puktere A og C. Grue til, at etop 2-server moelle er go, er, at e er e simplest mulige moel af ette problem, som ikke har e trivielt optimal løsig. Dette gør, at e er iteressat ok til at kue bruges til at belyse mage af e problemstilliger, er er ie for kvalitetsmål til o-lie algoritmer. I aalysere vil jeg referere til e server, er starter i A, som e vestre server og e server, er starter i C, som e højre server. 3

5 Figur 1: 2-server problemet 3 Algoritmer og variater De to algoritmer, jeg primært har aalyseret, er Greey og Lazy Double Coverage. Disse er beskrevet i [3]. Jeg har og også itrouceret algoritme RAND, som aalyseres i forbielse me Competitive Aalysis. 3.1 Greey Algoritme Greey bruger, som avet atyer, e gråig strategi til at løse problemet. Gråig betyer i ee situatio, at algoritme alti prøver at imøekomme hver forespørgsel så billigt som muligt ue yerligere omtake for, om serverere eer på e foruftigt måe for reste af sekvese. De server, er er tættest på puktet, som forespørges, yttes altså alti til puktet, og er yttes alrig mere e 1 server pr. forespørgsel. Det betyer i 2-server problemet, at servere, er starter i puktet C, alrig yttes. Dette skyles, at e forespørgsel i A eller B alti billigere ka imøekommes af e server, er starter i A. Dette koster 0, hvis servere alleree er i puktet og ellers 1, hvorimo et vil koste ete eller + 1 at ytte servere fra C he til et forespurgte pukt. Iet alti er større e 1, er et alti yrere at beytte servere, er starter i C. Algoritme Greey vil altså hole højre server fast og ytte vestre server frem og tilbage mellem A og B i overesstemmelse me forespørgslere. Algoritme ytter alrig e server, hvis er forespørges i et pukt, hvor e server alleree står. 3.2 Double Coverage Algoritme Double Coverage løser problemet på e lit mire simpel måe. I algoritme skeles mellem to typer af forespørgsler. Det kovekse hylster eeres som mæge af alle pukter på lije fra og me servere lægst mo vestre til og me servere lægst mo højre. De første type er forespørgsler, er ligger ue for et kovekse hylster (vs. til højre eller vestre for samtlige are servere). Algoritme ytter her, som e gråige algoritme, e server, er er tættest på forespørgsle, he til et forespurgte pukt ue at ytte oge are servere. De ae type forespørgsel er e forespørgsel til et pukt i et kovekse hylster. Hvis er alleree er e server i puktet gør Double Coverage itet. Hvis er ikke er e server må forespørgsle være mellem to servere. I ette tilfæle ytter Double Coverage hver af isse to servere imo et forespurgte pukt me samme fart itil e af em år puktet. 3.3 Lazyess I [4] eeres Lazyess for e serveralgoritme på følgee måe. E algoritme er Lazy, hvis e alrig ytter mere e é server for at imøekomme e forespørgsel og ikke ytter oge servere, hvis er i et forespurgte pukt alleree er e server. For ehver algoritme A eeres Lazy A som følger: Lazy A er e algoritme, er holer styr på e virtuel ugave af problemistase og servere. Hver virtuel server svarer etop til é virkelig server. Til at starte me står e virtuelle servere etop er, hvor e virkelige servere står. Lazy A simulerer As opførsel på problemistase ve hjælp af e virtuelle servere. Først år e virtuel 4

6 server år et pukt, hvor er har været e forespørgsel, yttes e tilsvaree virkelige server erhe (me mire ere virtuelle servere år puktet samtiig. I så fal yttes e server, som i e virkelige ugave af problemet er tættest på). Ellers yttes e virkelig servere ikke. Det viser sig imilerti, at ee eitio af Lazy A ikke er overholer e krav, som stilles til e Lazy algoritme. Dette illustreres me følgee eksempel. Betragt 4 pukter, ABCD (som ligger i ee rækkefølge), og 3 servere, XYZ, på e liie. Afstae mellem A og B er 1. Mellem B og C er e 3, og mellem C og D er e 2. Server X starter i A, Y starter i B og Z starter i D. Algoritme i ette eksempel er Lazy Double Coverage. Figur 2: Et eksempel La første forespørgsel være i C. De virtuelle servere fra B og D vil bevæge sig mo ette pukt me samme fart. Puktet ås først af e virtuelle Z, iet CD = 2 mes BC = 3. Algoritme vil erfor ytte e virkelige Z server til puktet C. De virkelige servere er altså i A,B og C, me e virtuelle server Y står me e afsta på 1 til puktet C og e afsta på 2 til B. La er u komme e forespørgsel i B. De to ærmeste virtuelle server, X og Y, vil u bevæge sig mo ee me samme fart. Da AB = 1, vil e virtuelle server til X komme først, hvilket betyer at es virkelige server skal yttes herhe. Det er problematisk i forhol til eitioe af Lazyess, at puktet B alleree ieholer e virkelig server (Y), og at algoritme alligevel ytter servere X herhe. Dette er i mostri me kravet om at e Lazy algoritme ikke ytter oge servere, hvis er i et forespurgte pukt alleree er e server. Deitioe ka rettes ve blot at tilføje, at ige virkelig server yttes, hvis er alleree er e virkelig server i et forespurgte pukt. Dee eitio bruges i reste af ee opgave. Det bemærkes og, at e foregåee eitio er ietisk me ee på 2-server problemet. Følgee er et væsetligt resultat om lazy algoritmer, og et omtales ofte som The Lazyess Observatio. Theorem 3.1. La A være e algoritme. For ehver iputsekves, I, i k-server problemet gæler følgee ulighe Lazy A(I) A(I) Bevis. Lazy A har ogle virtuelle servere og ogle virkelige servere. De virtuelle servere opfører sig etop som As servere. Alle virtuelle servere starter i samme pukt som eres tilhøree virkelige server. Hver gag e virkelig server yttes, yttes e he til es tilhøree virtuelle server. De istace, som e virkelige server ytter sig, må e virtuelle server altså have yttet sig tiligere (et er muligt, at e har yttet sig lægere). For ehver server gæler et altså, at e højst ytter sig lige så lagt som es tilhøree virtuelle server. Da e virtuelle servere opfører sig etop som As servere, betyer et, at er for ehver server gæler, at Lazy A højst ytter e lige så lagt, som A ytter e. Sålees må et samlet gæle, at Lazy As pris højst er lig me As pris, lige gyligt hva iputsekvese er. 3.4 Lazy Double Coverage Me eitioere af Lazyess og Double Coverage bure ette afsit egetlig være overøigt, me jeg har valgt at metage et for at uybe præcist, hvora Lazy Double Coverage opfører sig på 2-server problemet, a ette er gaske væsetligt for e følgee aalyser. Som avet atyer, er Lazy Double Coverage (herfra beævt LDC) e Lazy ugave af Double Coverage. De fugerer sålees ve, mes e kører, at hole styr på båe to virkelige og to virtuelle 5

7 servere, hvor hver virtuel server svarer til e virkelig server. Double Coverage opførsel simuleres på e to virtuelle servere. Når e virtuel server år et pukt, hvor er har været e forespørgsel, yttes e tilsvaree virkelige server til puktet. Af ee eitio følger, at alle forespørgsler i A imøekommes af e vestre server, hvor e højre server ikke ytter sig. Dette skyles, at ette er tilfælet i Double Coverage, og hver gag LDCs virtuelle server år puktet, vil e virkelige server yttes erhe. Tilsvaree ka argumeteres for, at alle forespørgsler i C imøekommes af e højre server, hvor e vestre server ikke ytter sig. Nu magler jeg blot at reegøre for opførsle for forespørgsler i B. Hvis LDC alleree har e server i puktet rykkes ige server. Hvis e ikke har e server i puktet betyer et, at e to are servere er i A og C. I ette tilfæle vil e to virtuelle servere rykke me samme fart mo B, itil e af em rammer puktet. Når ette sker, rykkes e tilsvaree rigtige server til B. Det vil oftest være e vestre server, er imøekommer forespørgsler i B, a ees virtuelle server blot har e afsta på 1 til B, hvorimo e virtuelle server fra C har e afsta på > 1. Det ka og got lae sige gøre, at e højre server imøekommer forespørgsler i B. Hvis servere er i A og C (båe e virkelige og virtuelle) kræves e forespørgselssekves af forme (B + A + ) B for at ytte højre server til C. De mage forespørgsler i B, hvor LDC ikke har e server i puktet (a ee bliver set tilbage til A) gør, at e højre virtuelle server på et tispukt år B. Her ytter e højre virkelige server til B. Det bemærkes, år servere er i A og C, at e korteste sekves for at ytte e højre server til B uikt er givet ve (BA) B. Uikt betyer her, at er ikke es e ae sekves me læge 2 + 1, som får LDC til at ytte højre server fra C til B. 3.5 Krysee servere E væsetlig egeskab ve e serveralgoritme er, om es servere kryser hiae. E serveralgoritme kales No-crossig, hvis es servere alrig ærer eres relative positioer på liie. Det er ituitive let at se, at et alti er got at være No-crossig, a er er et spil ve at lae to servere kryse hiae. Der gæler geerelt, at er for ehver serveralgoritme es e No-crossig serveralgoritme me e samme pris. Hver gag ma har me e uket optimal algoritme at gøre, er et rimelig at atage, at e er No-crossig, a er, hvis e ikke er et, es e ae optimal algoritme, er er No-crossig. I esig af algoritmer er et ligelees forelagtigt at sørge for, at e algoritme, ma esiger, er No-crossig. 3.6 RAND I mage atalogiske problemstilliger ka raomiseree algoritmer klare sig bere e etermiistiske algoritmer. Det er erfor oplagt at eere e raomiseret algoritme for ette problem. Da er for ehver algoritme es e mist lige så go No-crossig ugave, er et oplagt i eitioe af e y algoritme, at e to servere alrig kryser. Dette betyer, at ehver forespørgsel i A alti imøekommes af e vestre server, og at ehver forespørgsel i C imøekommes af e højre server. Da et også er optimalt at være Lazy, er et oplagt e ye algoritme højst ytter 1 server ve hver forespørgsel. Ve e forespørgsel i et pukt, hvor RAND alleree har e server, yttes ige server (a RAND er Lazy). Det eeste, er magles eeret, er u, hva algoritme gør, hvis er er e forespørgsel i B, me servere er i A og C. Her eeres, at e vestre server imøekommer forespørgsle me sasylighe +1, mes e højre server imøekommer e me sasylighe Grulaget for isse sasyligheer er, at e vestre server oftere skal bruges, a e er tættere på. Dog skal et stort atal forespørgsler i A og B resultere i, at e højre server på et tispukt yttes til B for at forhire, at ette giver e ubegræset pris. 6

8 Sasylighee bør afhæge af, a et højere betyer, at et er mire attraktivt at ytte højre server. 3.7 De optimale oie algoritme De optimale oie algoritme (herfra beævt OPT) er ikke e algoritme til løsig af problemet på samme måe som Greey, LDC og RAND er et. Som avet atyer, er OPT e oie algoritme. OPT behaler ikke e iputsekves som are algoritmer, er ser e forespørgsel a gage og herefter skal træe et valg om, hvora forespørgsle skal imøekommes. OPT får lov at se hele iputsekvese, og herefter ka e e e optimale måe at imøekomme samtlige forespørgsler. Mage forskellige kvalitetsmål til o-lie algoritmer sammeliger e give algoritme me OPT. For at uføre isse aalyser er et sjælet øveigt at beskrive OPT eksplicit, me ma ka i steet fra gag til gag e u af, hvilke opførsel, er er optimal. Nogle gage ka ma askue situatioe, som om et er OPT, er kostruerer e iputsekves til algoritme. I såa e situatio kales OPT e Aversary. Når OPT kostruerer sekvese, har e lov at se algoritme, er skal løse e, og OPT ka sålees uytte evetuelle svagheer i algoritme. For e give algoritme på 2-server problemet ka ma kostruere e Aversary, er laver hver forespørgsel i et pukt, hvor algoritme ikke har e server (a er er 3 pukter og 2 servere es såa et pukt alti). E såa Aversary kales Cruel Aversary. Ie for raomiseree algoritmer, som RAND, har ma lit ere forskellige Aversaries e blot OPT. E raomiseret algoritmer er af atur ikke etermiistisk, og ma ka erfor ikke på forhå afgøre, hvora e vil håtere e bestemt iputsekves. Det er erfor ikke helt etyigt, hvor store kræfter e Aversary skal have. É Aversary, ma ka eere, er Oblivious Aversary. Dee skal, som Aversaries alti skal, kostruere e iputsekves til e algoritme. Ie sekvese laves får e lov til at se hele algoritme iklusiv alle sasylighesforeliger. De har imilerti ige iformatio om hvora algoritme faktisk vil opføre sig e steer, hvor algoritme beytter tilfælighe. Efter hele sekvese er aet køres algoritme på sekvese, og Oblivious Aversary behaler esue selv sekvese me vie om, hva e fremtiige forespørgsler vil være (øjagtig som OPT gjore et). E lit kraftigere Aversary er Aaptive Olie Aversary (herfra beævt ADON). Dee Aversary aer ku é forespørgsel a gage. Herefter imøekommer e selv forespørgsle og ser, hvora algoritme imøekommer forespørgsle. De ka altså rage forel af, at se hvilke tilfælige valg algoritme træer uervejs. De er og også øt til selv at træe ogle valg uervejs. Det er ret let at se, at ee Aversary er stærkere e Oblivious Aversary. Ethvert resultat, som Oblivious Aversary opår mo e algoritme, for eksempel at e algoritme højst er halvt så go som Oblivious Aversary, ka også opås af ADON (ee ka reucere sie kræfter til etop em, Oblivious Aversary har, ve blot ikke at bruge iformatioe om e valg algoritme træer uervejs). Det gæler esue, at hvis e algoritme opår et bestemt resultat mo ADON, for eksempel, at algoritme alti er mist halvt så go som ADON ka et samme resultat opås mo Oblivious Aversay (a ee er svagere). Ma ka forestille sig eu stærkere Aversaries, som Aaptive Offlie Aversary, er har samme kræfter som ADON og esue ikke selv behøver imøekomme oge forespørgsler før hele sekvese er aet. I ee opgave vil jeg og ku bruge på Oblivious Aversary og ADON. 7

9 4 Kvalitetsmål I ette afsit præseteres e række forskellige kvalitetsmål. For hvert mål uersøges, om LDC eller Greey er best på 2-server problemet ifølge målet. Uer afsittet om Competitive Aalysis aalyseres også RAND. Notatioe og eitioere er geerelt baseret på [4], me jeg heviser og uer hvert mål til artikle, hvor et oprieligt er itrouceret. 4.1 Competitive aalysis Competitive Aalysis [8] er et af e ælste og mest ubrete kvalitetsmål for o-lie algoritmer. I målet sammeliges e algoritme me e optimale oie algoritme. Beviset for Competitive Ratio for LDC er baseret på beviset i [3]. Det bruges ofte iirekte til at sammelige to eller ere algoritmer. I 2-server problemet kales e algortime A c-competitive, hvis er es e kostat α så et for alle sekveser af forespørgsler σ gæler at A(σ) c OP T (σ) + α A kales competitive, hvis er es et c uafhægigt af iput sekvese, så A er c-competitive. Competitive ratio for A eeres som if{c A(σ) c OP T (σ) + α} Hvis e algoritme har e mire competitive ratio e e ae, så er e første bere i følge Competitive Aalysis. Der er ere forskellige tekikker til at vise, at e algoritme er c-competitive. Nogle af em er ve amortiseret aalyse. Jeg beskriver her to metoer fra [3]. I e første eeres e potetialefuktio, er afbiler e koguratio af problemet i i e reelle tal. For at vise at e algoritme ALG er c-competitive er et tilstrækkeligt at e e potetialefuktio, Φ, er opfyler følgee 3 betigelser. 1. Hvis OPT er aktiv ve hæelse e i og betaler x for ee aktivitet, så skal et gæle at Φ = Φ i Φ i 1 cx, vs. Φ stiger me højst cx. 2. Hvis ALG er aktiv ve hæelse e i og betaler x for ee aktivitet, så skal et gæle at Φ = Φ i Φ i 1 x, vs. Φ faler me mist x. 3. Der es e ere græse for hvilke værier Φ ka atage Dee tekik kales Iterleavig Moves. I ee moel ka situatioe ve hver forespørgsel askues, som om OPT fortager sie aktiviteter før ALG. De ae tekik til at vise, at e algoritme er c-competitve, er Amortize Costs. I ee tekik eeres ALG i, som e pris algoritme ALG betaler ve e i'te hæelse. Som i e foregåee tekik er Φ e potetialefuktio. De amortiseree pris for ALG ve e i'te hæelse er givet ve a i = ALG i + Φ i Φ i 1 = ALG i + Φ. For at vise at ALG er c-competitive skal følgee 2 betigelser være opfylt. 1. For hver hæelse, e i skal et gæle at a i c OP T i 2. Der es e ere græse for hvilke værier Φ ka atage I e følgee aalyser vil jeg beytte begge isse tekikker. Først aalyseres Greey me competitive aalysis. Theorem 4.1. Greey er ikke competitive i 2-server problemet. 8

10 Bevis. Atag til mostri, at er es et c og et α, så Greey er c-competitive. Det betyer, at er for alle sekveser gæler at Betragt u sekvese Greey(σ) c OP T (σ) + α (4.1) σ = (BA) c + α Greey vil på ee sekves for hver forespørgsel ytte e vestre server etop 1, a sekvese skiftevis forespørger B og A. Dvs. Greey(σ) = 2 c + α (4.2) På ee sekves vil OPT blot ytte si server fra C til B ve første forespørgsel, hvorefter er ikke betales mere, iet alle fremtiige forespørgsler er i A og B. Isættes (4.2) og (4.3) i (4.1) fås OPT(σ) = (4.3) 2 c + α c + α Da c 1 og > 1 fås, at vestresie er større e højresie. Dette er altså e mostri og betyer at atagelse er forkert. Greey er altså ikke competitive. Nu aalyseres LDC me competitive aalysis. Theorem 4.2. LDC er 2-competitive i 2-server problemet. Bevis. Til ette bevis bruges tekikke Iterleavig Moves, som er beskrevet tiligere. Som potetialefuktio bruges Φ = 2 M + D LDC Hvor D LDC er istace mellem LDCs 2 virkelige servere. M er istace mellem OPTs vestre server og LDCs vestre virtuelle server plus istace mellem OPTs højre server og LDCs højre virtuelle server. Dette kales også e server matchig mellem OPTs servere og LDCs virtuelle servere. For at vise at LDC er 2-competitive, skal et vises at 1. Hvis OPT ytter servere ve forespørgsel e i e total istace af x, så skal et gæle at Φ = Φ i Φ i 1 2x, vs. Φ stiger me højst 2x. 2. Hvis LDC ytter servere ve forespørgsel e i e total istace af x, så skal et gæle at Φ = Φ i Φ i 1 x, vs. Φ faler me mist x. 3. Der es e ere græse for, hvilke værier Φ ka atage Treje betigelse er opfylt, a ee potetialefuktio er e sum af to positive tal og sålees mist ka atage værie 0. For at uersøge første betigelse, betragt e situatio hvor OPT rykker servere e istace x. Da et er vist, at et er optimalt er være Lazy må et gæle at er es e OPT, som højst rykker 1 server for hver forespørgsel (e er e OPT, er sammeliges me i ee aalyse). Når OPT rykker e server istace x, æres D LDC ikke, a ee ku afhæger af positioe af LDCs servere. Servere, som OPT rykker, er matchet til ete LDCs højre eller vestre virtuelle server. Når OPTs server yttes x, ka istace til servere, som ee er matchet til, højst øges 9

11 me x. M ka altså højst stige me x og D LDC ka ikke æres. Dette betyer, at Φ højst stiger me 2x, hvilket etop er i overesstemmelse me et første krav til, at LDC er 2-competitive. At vise at betigelse 2 er overholt, ka opeles i to tilfæle. Husk, at isse tilfæle ku ækker over e gage, hvor LDC ret faktisk har aktivitet, a et ku er isse, er skal argumeteres for. I et ee tilfæle er e forespørgsel ue for LDCs kovekse hylster. LDC vil her reagere ve at ytte e virkelige server, er er tættest på forespørgsle, og ees virtuelle server til et forespurgte pukt. Først ses på tilfælet, hvor forespørgsle er til vestre for LDCs to virkelige servere. Det må gæle, at OPT har e server i et forespurgte pukt, a OPT etop har imøekommet ee forespørgsel (husk at OPT rykker først i ee moel). LDC vil rykke si vestre server (og ees virtuelle server) til et forespurgte pukt. Bemærk at e virtuelle server rykket mist lige så lagt som e virkelige, a e virtuel server ikke ka være ue for et kovekse hylster. Da et forespurgte pukt var til vestre for begge LDCs virkelige servere, må et være A. De server, som OPT har i puktet, må være es vestre server (a OPT er No-crossig). Hvis LDCs virkelige server rykker x for at imøekomme ee forespørgsel, rykker es virtuelle server også mist x (e virtuelle servere er alti i et kovekse hylster). Dette betyer, at M i Φ faler me mist x. D LDC stiger imilerti me x, a istace mellem LDCs servere bliver x større, fori e vestre rykker x mo vestre. Det må erfor gæle, at Φ faler me 2x og stiger me x, hvilket i alt givet et fal på x. Hvis forespørgsle er til højre for begge servere (altså i C) ka et tilsvaree argumet føres. Det aet tilfæle er, hvor e forespørgsel er i et kovekse hylster. Da e er i et kovekse hylster, me ikke er i et pukt, hvor LDC alleree har e server (a LDC ikke har oge aktivitet her), må forespørgsle være i B. I ette tilfæle vil begge virtuelle servere bevæger sig mo et forespurgte pukt, itil e ee år puktet. De bevæger sig begge e samme istace, k. De virkelige server, er svarer til e virtuelle server, er først år puktet, bevæger sig herefter e istace x for at å puktet. Det skal ige vises, at Φ faler me mist x. Da er er e forespørgsel i puktet må OPT have e server her, a e lige har imøekommet forespørgsle. Atag ue tab af geeralitet at ette er OPTs vestre server. Da LDCs vestre virtuelle server bevæger sig k tættere på OPTs server i puktet (som er e vestre), må et gæle, at M i Φ faler me k. Det gæler imilerti, at LDCs højre virtuelle server også bevæger sig k tættere på OPTs server i puktet. Dette ka i værste fal betye, at e bevæger sig k lægere væk fra OPTs højre server. På ee måe ka M i værste fal være uæret, iet e i ette tilfæle båe stiger og faler me k. Det gæler og at LDC har e virkelig server, som bevæger sig istace x og eer i et forespurgte pukt. At e af servere bevæger sig x og år puktet, betyer også at istace mellem LDCs højre og vestre server faler me x (a puktet er mellem LDCs servere). D LDC faler altså me x. Da M var uæret (eller evt. falt i væri) betyer ette, at Φ faler me mist x. Da alle 3 betigelser er opfylt, koklueres at LDC er 2-competitive. Da LDC er 2-competitive, mes Greey er er o-competitive er LDC bere e Greey ifølge Competitive Aalysis. Nu aalyseres RAND. Først vises e ere græse. Dee er mo Oblivious Aversary, hvilket betyer, at e også holer for ADON, a ee er e stærkere Aversary. Theorem 4.3. Competitive Ratio for RAND er mist 2 mo Oblivious Aversary i 2-server problemet. Bevis. Betragt sekvese s = (BA) k C, hvor k bestemmes seere. Jeg vil u e e forvetee pris for RAND på ee sekves. Uregige eles op i e forvetee pris for alle A, e forvetee pris for alle B og e forvetee pris for et siste C. Først es e forvetee pris for alle forespørgsler i A. Betragt e i'te forekomst af A. For at er skal være e pris for ee, må et gæle, at RAND ikke har e server i puktet på 10

12 et give tispukt. For at ette er tilfælet må et gæle, at RAND, hver gag e har skulle vælge e server til e forespørgsel i B, har valgt e vestre server (et er ette, er har gjort, at servere ikke lægere er i A). Hvis højre server var blevet yttet til B på et tispukt, var er ikke lægere oge pris for forespørgsler i A og B. Da er ie hvert A lige har været e forespørgsel i B, må et gæle, hvis er skal være e pris for e i'te forespørgsel til A, at RAND har valgt e vestre server til at imøekomme forespørgsle i B i gage. Sasylighee for ette er ( i. +1) Hvis ette er tilfælet koster, forespørgsle 1. De forvetee pris for e i'te forespørgsel bereges som sasylighee for, at er ikke er e server i A gage e pris algoritme ville betale i ette tilfæle (1). De forvetee pris er altså ( +1 samlee pris for e k forespørgsler i A er a givet ve k i=1 ( ) i ( ) k = ) i 1 = ( i. +1) De Nu es e forvetee pris for alle forespørgslere i B. Som før betragtes e i te forespørgsel i B. Først es sasylighee for, at RAND ikke har e server i B. Hvis RAND ikke har e server i B, betyer et, at højre server alrig er blevet valgt til at imøekomme e forespørgsel i B (a e i så fal staig have været i B). Dette betyer, at vestre server er blevet valgt ve hver af e foregåee forespørgsler i B. Der er i 1 foregåee forespørgsler i B. Sasylighee for, at e vestre server er blevet valgt til at imøekomme em alle er givet ve ( i 1. +1) Hvis ette er tilfælet skal RAND u imøekomme forespørgsle. Iet e vestre server, som koster 1, vælges me sasylighe +1 og e højre, som koster, vælges me sasylighe 1, er e forvetee pris hvis +1 RAND ikke har e server i B, = De forvetee pris for e i'te forespørgsel i B er givet ve sasylighee for, at e ikke har e server i puktet gage e forvetee pris, hvis ette er tilfælet. De forvetee pris er altså ( ) i 1 ( = 2 i. +1) De forvetee pris for alle forespørgsler i B er sålees givet ve k i=1 ( ) i 2 = k i=1 ( ) ( i ( ) ) k = Eelig es e forvetee pris for et siste C. Dee afhæger ligelees af k, iet et stort k vil øge sasylighee for at servere, er starter i C yttes herfra. Hvis alle forespørgsler i B har resulteret i, at e vestre server har yttet sig, vil e højre staig være i C. Dog gæler, at hvis blot 1 forespørgsel har resulteret i, at højre server er yttet, er e ikke lægere i C. Sasylighee for at vestre server er yttet hver gag (og højre sålees alrig er yttet) er givet ve ( k, +1) iet er har været k forespørgsler i B, og vestre server er yttet hver gag. ( k. Sasylighee for at højre server har yttet sig på et tispukt er a 1 +1) Hvis servere har yttet sig, skal e betale for at komme tilbage. De forvetee pris for forespørgsle i C er givet ve sasylighee for, at e har yttet servere herfra gage e pris, RAND a skal betale. De forvetee pris er altså ( ( ) ) k ( ) k 1 = De samlee forvetee pris for RAND på s er altså 11

13 E [RAND (s)] = 4 ( ( ) ) k + 1 Bemærk, at RAND slutter me servere i samme positioer, som ( e startee i (A og C), a p. e to siste forespørgsler er til A og C. Betragt u sekvese t = (BA) C) k Dee består af s getaget p gage. Da RAND starter og slutter s me samme serverpositioer, må et gæle at ( ( ) ) k E [RAND (t)] = p 4 (4.4) + 1 OPT ka klare sekvese s ve blot at ytte e server fra C til A ve første forespørgsel og ytte e tilbage ve siste. Dette koster 2, iet højre server skal yttes frem og tilbage. Som RAND starter OPT også me at have servere samme steer hvor e slutter. Derfor gæler et at OP T (t) = p 2 (4.5) Jeg vil u vise, at ette betyer at Competitive Ratio for RAND mist er 2. Atag til mostri, at er es et c < 2 og et α, såa at er for e vilkårlig iputsekves, I, gæler at E [RAND (I)] c OP T (I) + α (4.6) Iet et gæler for vilkårlige sekveser, gæler et også for t me vilkårlige k og p. (4.4) og (4.5) isættes i (4.6) og et fås at ( ( ) ) k p 4 c p 2 + α + 1 ( ( ) ) k c + α p ( ) k c + α p ( ) k α p c ( ) k Leee 2 +1 og α 2 p går begge mo 0, år k og p går mo ueelig. Dette betyer, at hvis ma vælger k og p store ok, gæler et at begge isse le er mire e 2 c 2. Det vil her gæle, at vestresie er større e højresie, hvilket er e mostri, a ligige skulle hole for alle valg af k og p. Dette betyer, at Competitive Ratio af RAND mo Oblivious Aversary mist er 2. Følgee resultat viser e ere græse. 12

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

Formelsamling til statistik-del af metodekursus, 4. semester, lægevidenskab Version 3 (26/9-2011)

Formelsamling til statistik-del af metodekursus, 4. semester, lægevidenskab Version 3 (26/9-2011) Formelsamlig til statistik-el af metoekursus, 4. semester, lægevieskab Versio 3 (6/9-011) Kære læser Dee formelsamlig er lavet me ugagspukt i Meical Statistics, seco eitio af Betty R. Kirkwoo og A. C.

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Viden Om Vind oftere, stop i tide

Viden Om Vind oftere, stop i tide Vide Om Vid oftere, stop i tide Spørgsmål og svar Idhold Risici og relevas 2 Steffe Aderse Sadsyligheder 5 Per Hedegård Spørgsmål til eksperte 7 Thomas Aderse Til 8 Rasmus Østergaard Pederse E sikker strategi

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog Projekt 0.3 Galois-legemere GF é ëp û - et værktøj til fejlrettede QR-koder Idhold De karakteristiske egeskaber ved de tre mest almidelige talsystemer, og... De kommutative, associative og distributive

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit Grudlæggede mtemtiske begreber del 1 Mægdelære Tlmægder Tl og regeregler Potesregeregler Numerisk værdi Geemsit x-klssere Gmmel Hellerup Gymsium 1 Idholdsfortegelse MÆNGDELÆRE... 3 TAL... 9 De turlige

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION.

GENEREL INTRODUKTION. Study Guide til Matematik C. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit - Geerel itroduktio. - Emeliste. - Eksame. - Bilag. Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik C. GENEREL INTRODUKTION.

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede?

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede? Er det e aturlov at amiosyrer er vestredrejede? Aja C. Aderse, Axel Bradeburg og Tuomas Multamäki (NORDITA) Stort set samtlige amiosyrer fides i to udgaver (eatiomere) e vestre og e højredrejet (se figur

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

Brændstof. til krop og hjerne

Brændstof. til krop og hjerne Brædstof til krop og hjere Idhold 3 6 8 10 11 12 14 15 17 22 24 26 27 28 29 30 Kaloriebomber og eergibudter Døget rudt skal di krop og hjere bruge eergi Morgemad Med morgemad er du sikker på, det går godt

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere