Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen"

Transkript

1 Pulje 6, 30. juli Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at Leverandøren lever op til de i kontrakten angivne sikkerhedsforhold, der er relevante i forhold til systemet eller forventer Kunden en revisionserklæring fra Leverandørens interne revisionsprocedurer eller en ekstern revisionserklæring? Ved en ledelseserklæring forstås en erklæring afgivet til ledelsen ikke af ledelsen. Der er således tale om en revisionserklæring afgivet af en uafhængig revisor. 2 Bilag 16, punkt 2.6 Ordregiver anfører, at Leverandøren selv skal afholde alle omkostninger forbundet med Ændringer, som er nødvendige for at kunne levere sin transitions,-drifts-, vedligeholdelses- og supportydelse. Dette forstår tilbudsgiver som, at de Ændringer, der er nødvendige for, at Leverandøren kan levere sin transitions,-drifts-, vedligeholdelses- og supportydelse i henhold til minimumskravene ved kontraktindgåelse ikke er særskilt betalbare. Der vil hertil efterfølgende forekomme løbende Ændringer til førnævnte ydelsesområder, som tilbudsgiver antager er betalbare Ændringer, herunder i særdeleshed såfremt disse initieres af Kunden selv, hvilket ligeledes må antages at være markedskonformt set i forhold til lignende IT-kontrakter. Vil ordregiver venligst bekræfte dette? Ordregiver bekræfter, at det angivne er korrekt. 3 Logisk Teknologi Model vers 6.0 I dokumentet Logisk Teknologi Model vers 6.0 er der i afsnit 4.3.1, tabel 8, angivet den fysiske konfiguration af den eksisterende VMware infrastruktur. Vil Kunden venligst udlevere specifikation for database serverne med samme detaljeringsgrad? specielt søger Leverandøren uddybende information for serverne TLSDBP03, TLSDBP04, TLSDBT03 og TLSDBT04. Endvidere vil Leverandøren gerne have oplyst hvor mange CPU sokler, der har aktive CPU er i det nuværende driftssetup i de 4 servere. De to databaseservere TLSDBP03 og TLSDBP04 har hver 3 sokler med en aktiv CPU. De to databaseservere TLSDBT03 og TLSDBT04 har hver 2 sokler med en aktiv CPU. Kunden har ikke mulighed for at udlevere yderligere specifikationer. Leverandøren må selv vurdere, hvad der kræves for at leve op til de krav om net-trafik og servicemål der er beskrevet i udbudsmaterialet.

2 4 Bilag 12, mindstekrav 47 Kan Kunden bekræfte at der i kravet skal henvises til Mindstekrav 49 og ikke krav 443 som der fremgår af kravet? Kunden bekræfter, at der i Mindstekrav 47 skal henvises til Mindstekrav 49 i samme bilag. 5 Bilag 14, infokrav 1, første punkt Punktet starter. "Adressere punkt 1-3 under Mindstkrav 5 Detaljert overtagelsesplan...". Er det en korrekt henvisning, eller menes der henvisning til "Mindstekrav 2. Detaljeret overtagelsesplan"? Det er ikke en korrekt henvisning (til Mindstekrav 5). Det skal være en henvisning til Mindstekrav 2 i samme bilag. 6 Bilag 18, tabel 4 I tabellens ID 5 er angivet: Genetableringstid ved katastrofeberedskab < 4 timer. Gælder dette servicemål kun for produktion eller også for testmiljøer? 7 Bilag 18, tabel 4 I tabellen er der angivet RTO for produktions og testmiljøer (ID 2 og 4). ID 5 omtaler alene katastrofeberedskab. Betyder det at de særskilte RTO mål kun gælder ved major incidents og således ikke ved erklæret katastrofe, hvor der typisk kan være tale om et mistet datacenter? Altså at ID 5 er gældende ved erklæret katastrofe og dermed i tilfælde af katastrofe sætter de øvrige RTO (ID 2 og 4) mål ud af kraft? 8 Bilag 8, afsnit I afsnittet står: Leverandøren skal etablere et beredskab, som kan genoptage Drift, Support, Vedligeholdelse og Videreudvikling såfremt roll back fra overtagende leverandør bliver nødvendigt. Kan ordregiver oplyse i hvor lang tid dette beredskab skal opretholdes Dette servicemål gælder kun for produktion. Det er korrekt. Dette beredskab skal opretholdes i én måned fra Overdragelsesdagen. 9 e-tl systemdokumentatio n 10 Bilag 3, afsnit 6, punkt 6.10 Til beregning af nødvendig kapacitet, er der behov for at få oplyst konfiguration (antal cores, RAM, Storage) for hver server i det virtuelle miljølandskab. Kan udbyder oplyse disse tal. Her er beskrevet en retention periode på 10 år. En forsigtig overslagsberegning på datamængden, såfremt det er alle systemer der skal opbevares i 10 år, ser således ud: Kunden er ikke i stand til at udlevere dette. Leverandøren skal derfor byde ind med en løsning ud fra den beskrevne applikations- og platformsarkitektur, der lever op til de kravsatte servicemål ud fra de beskrevne belastninger. Kravet vedrører alle typer af back up s.

3 En ugentlig fuld backup af alle systemer vil ca. fylde 10 TB. 10x52x10 TB = 5200 TB = 5,2PB. Udbyder bedes derfor oplyse hvilke backup s der er underlagt denne retention periode. 11 Bilag 8, afsnit Til brug til udarbejdelse af transitionsplanen, bedes ordregiver oplyse, hvor hurtigt afgivende leverandør, kan stille data til rådighed ved transition til ny leverandør. Metoderne vi er interesserede i er 1) Data Pump fil udtræk fra alle systemer. 2) fuld RMAN backup på alle systemer. Det vi i princippet kunne ske fra dag til dag, men de aktuelle behovstidspunkter bør fremgå af Leverandørens detaljerede plan for transitionsperioden. 12 Udbudsbetingelser, afsnit 4.4, afsnit: Pris 35% Af udbudsbetingelsernes pkt. 4.4 fremgår det ved vurdering vil der blive lagt vægt på tilbudsgivers besvarelse af underbilag 17-a, idet der til brug for tilbudsvurderingen foretages en opgørelse af en evalueringsteknisk total kontraktsum, dvs. en potentiel samlet kontraktværdi i en kontraktperiode på 60 måneder fra overtagelsesdagen samt med prisen for optionerne om forlængelsesmuligheder på yderligere 24 måneder Det fremgår af bilag 0 at Ved Overtagelsesdag forstås den Dag, hvor Kunden har godkendt Systemets implementering og dokumentation og Leverandøren overtager ansvaret for Drift, Support, Vedligeholdelse og Videreudvikling af Systemet i henhold til Kontrakten Dvs. i henhold til udbudsbetingelsernes pkt. 4.4, idet Transition tidsmæssigt er placeret før Overtagelsesdagen, indeholder den evalueringstekniske totale kontraktsum ikke Transition Ind vederlaget. Kan ordregiveren bekræfte, at den evalueringsteknisk total kontraktsum ikke indeholder Transition Ind, jfr. pkt. 4.4 i udbudsbetingelserne Det kan ordregiver ikke bekræfte. Den evalueringsteknisk totale kontraktsum indeholder Transition ind, jf. udbudsbetingelsernes punkt 4.4, hvoraf fremgår: Den evalueringstekniske totale kontraktsum fremkommer ved en sammentælling af de tilbudte priser og sammentælles i fanen Evalueringstekn. Kontraktsum i underbilag 17-a. Af den nævnte fane fremgår, at Transition ind indgår i den evalueringstekniske totale kontraktsum. overtagelsesdagen i udbudsbetingelsernes punkt 4.4 skal derfor ikke forstås som Overtagelsesdagen, som dette er defineret i bilag 1, men i denne sammenhæng som underskriftdatoen. 13 Underbilag 2-c I punkt 2 er det oplyst, at der anvendes 87 Red Hat licenser. De i bilag 2-c pkt. 2 anførte licenser er de licenser, der i dag aktuelt

4 Der henvises til Installationsvejledning under underbilag 2-b, punkt 2.1.1, her oplyses der behov for 34 Red Hat licenser. Kan Kunden redegøre for denne forskel og brugen af Red Hat licenser? anvendes i det samlede system incl. Test mv - og tilbudsgiver skal derfor gå ud fra disse oplysninger. 14 Underbilag 2-c I punkt 2 er det oplyst, at der anvendes 9 Windows Server licenser. Der henvises til Installationsvejledning under underbilag 2-b, punkt 2.1.1, her oplyses der behov for 5 Windows Server licenser. Heraf 4 Windows Server til AD servere. Kan Kunden redegøre for denne forskel og brugen af Windows server licenser udover de fire licenser til AD servere? 15 Underbilag 2-c I punkt 2 er det oplyst, at der anvendes 50 Weblogic Server 10 Premium Edition licenser. Der henvises til Installationsvejledning under underbilag 2-b, punkt 2.1.1, her oplyses der behov for 22 Weblogic Server 10 Premium Edition licenser. Kan Kunden redegøre for denne forskel i antal licenser? 16 Underbilag 2-c I punkt 2 er det oplyst, at der anvendes 2 SQL Server Standard Edition licenser. Der henvises til Installationsvejledning under underbilag 2-b, punkt 2.1.1, her oplyses der ikke behov for SQL Server Standard Edition licenser. Kan Kunden redegøre for denne forskel og brugen af SQL Server Standard Edition licenser? De i bilag 2-c pkt. 2 anførte licenser er de licenser, der i dag aktuelt anvendes i det samlede system incl. Test mv - og tilbudsgiver skal derfor gå ud fra disse oplysninger. De i bilag 2-c pkt. 2 anførte licenser er de licenser, der i dag aktuelt anvendes i det samlede system incl. Test mv - og tilbudsgiver skal derfor gå ud fra disse oplysninger. De i bilag 2-c pkt. 2 anførte licenser er de licenser, der i dag aktuelt anvendes i det samlede system incl. Test mv - og tilbudsgiver skal derfor gå ud fra disse oplysninger. 17 Bilag 18, punkt 5.1.3, tabel 9 punkt 3, punkt Punkterne angiver KPI er for Løsningstid og bod for support. Leverandøren vil kunne ifalde bod for manglende overholdelse af løsningstiden, og vil samtidigt kunne ifalde bod for manglende tilgængelighed for samme incident. På den måde kan Leverandøren ifalde dobbelt bod for samme hændelse. Leverandøren foreslår nedenstående passus indarbejdet i Bilag 18: Leverandøren kan ikke ifalde bod for I henhold til punkt beregnes bod af det månedlige supportvederlag, såfremt Leverandøren ikke overholder den i tabel 9 angivne løsningstid, jf. punkt Bod for manglende tilgængelighed for samme incident beregnes af det månedlige drifts- og vedligeholdelsesvederlag, jf. punkt Det er muligt, at Leverandøren kun

5 samme hændelse mere end én gang. ifalder enten den ene eller anden bod, under de angivne bodsbestemmelser. Leverandørens forslag giver ikke anledning til ændring af udbudsmaterialet. 18 Bilag 15a I vejledningen til bilaget er angivet at kompetencer skal scores på en skala fra 1 til 12. I fanen CV-Skabelon er der i de celler hvor kompetencer skal scores indsat en datavalisering der siger maskimumværdi = 5. Ordregiver bedes oplyse, om datavalideringen skal ændres til 12., eller om vejledningen skal ændres til at maksimumværdi er 5. Datavalideringen skal ændres til 12. Dette er gjort i bilag 15a, der er gjort tilgængeligt på domstol.dk. Ordregiver skal derfor bede alle tilbudsgivere benytte det opdaterede bilag 15a, idet ordregiver ikke vil være i stand til at udlede om værdien 5 skal forstås som 5 eller 12 i det oprindelige bilag. 19 Bilag 8, punkt 1 og punkt Det fremgår i disse punkter hvilke betingelser der er for Kundens godkendelse af leverancen. Det fremgår imidlertid ikke, at Kunden er forpligtet til at godkende leverancen såfremt disse betingelser er opfyldt. Kan ordregiver bekræfte at Kunden har denne forpligtelse. Af samme årsag vil den af tilbudsgiver angivne værdi blive taget for pålydende, såfremt tilbudsgiver benytter sig af det oprindelige bilag 15a (hvor maksimumværdi = 5). Såfremt de anførte betingelser er opfyldt og Leverandøren har dokumenteret at systemet overholder servicemålene i bilag 18, samt de i øvrigt i kontrakten stillede krav, er Kunden forpligtet til at godkende leverancen. 20 Bilag 18, afsnit 5.1 I tilfælde af at der forventes under 20 opkald i de respektive perioder jf forrige spørgsmål (læs: pulje 2, spørgsmål 5). Der skal kun mistes 2 kald ud af eksempelvis 10 kald i øvrig tid for at max. bod er opnået. Vil Kunden overveje at indarbejde en beskyttelse mod dette? Opkald udenfor aftalt driftstid vil være yderst sjældent forekommen, men når de forekommer, vil de være af meget vigtig(afgørende) karakter og de må derfor ikke kunne mistes. Kravet opretholdes. 21 Bilag 9 og Kontraktens punkt 9.5 Kan Kunden oplyse: i) hvilke oplysninger, som der forventes indhentet på baggrund af de indhentede erklæringer, ii) om manglende udlevering/samarbejde med myndigheden i det "nearshorede" land vil påvirke Kundens godkendelse, herunder hvorvidt Kunden vil friholde Leverandøren, såfremt oplysningerne Kunden forventer at indhente oplysninger, som de pågældende myndigheder mener er relevante i forhold til typen af arbejde og adgang til tinglysningssystemet. Såfremt der ikke udleveres oplysninger fra det nearshorede land, kan de(n) omfattede person(er) ikke godkendes af Kunden. Det vil

6 ikke kan indhentes, iii) hvilke godkendelseskriterier som Kunden vil lægge vægt på i forbindelse med godkendelsen, herunder om dette vil være lignende kriterier som Politiets Efterretningstjeneste anvender, samt iv) i hvilket omfang, og hvorledes Kunden vil sikre, at den pågældende persons adfærd holdes under observation i det "nearshorede" land, således at sikkerhedsgodkendelsen løbende opretholdes tillige have den konsekvens, at det pågældende land ikke vil være acceptabelt at nearshore til. Kunden vil ikke lægge sig fast på en praksis i forhold til godkendelseskriterier, men udgangspunktet vil være lignende kriterier som Politiets Efterretningstjeneste anvender. Kunden vil henholde sig til de muligheder Kontrakten giver mulighed for at benytte. Kunden vil imidlertid ikke lægge sig fast på en praksis. I hvilket omfang og hvorledes Kunden vil sikre, at en sikkerhedsgodkendelse løbende kan efterprøves afhænger dog af flere faktorer, herunder vedkommendes stilling, risikobillede, vedkommendes opgaver for Kunden samt modtagne oplysninger fra en myndighed og/eller Leverandøren. Det understreges dog, at det er Leverandørens ansvar, at de pågældende medarbejdere til enhver tid opfylder betingelserne for godkendelse. 22 Generelt Kunden bedes udlevere en liste over alle virtuelle servere anvendt i den eksisterende løsning. Listen bør indeholde angivelse kapacitetsspecifikation - minimum vcpu, Memory og storage for de enkelte virtuelle servere, anvendelse samt angivelse af hvilket ESX cluster og hvilket datacenter serveren er placeret i. Kunden er ikke i stand til at udlevere dette. Leverandøren skal derfor byde ind med en løsning ud fra den beskrevne applikations- og platformsarkitektur, der lever op til de kravsatte servicemål ud fra de beskrevne belastninger. 23 DO-207 Driftshåndbog e-tl version 2.1 Jf. dokumentet DO-207 Driftshåndbog e-tl version 2.1 modtager Kunden 10 arbejdsdage efter månedsskift en servicerapport for den forgangne måned. Leverandøren er specielt interesseret i rapportering af Service Level Agreements for hhv. Incidents, Problems og Changes (Remedy Service forespørgsler og GCARS), som redegør for antallet af henvendelser til supporten samt antal fremsatte ændringer til systemet, der jf. afsnit i DO-207 Driftshåndbog Der findes ikke yderligere dokumentation end hvad der allerede fremgår af det udleverede materiale. Det vil være en del af Leverandørens opgave fremadrettet at sikre sådan dokumentation.

7 e-tl version 2.1 indgår i den månedlige driftsrapport. Vil Kunden venligst udlevere disse for de seneste 12 måneder evt. hvor informationer vedr. økonomiske forhold og vederlag er taget ud, således af Leverandøren har samme grundlag til vurdering af kapacitetsbehov for supporten som den eksisterende leverandør? 24 Bilag 18, punkt KPI ID 1: Ordregiver har i bilag 18 sektion 3.4 Backup og restore afsnit i KPI ID1 skrevet Service mål for produktionsmiljø RPO timer til 0 timer. Ordregiver bedes præcisere, hvorledes" 0 timer" skal forstås 25 Kontrakt, punkt 18 Det fremgår af denne bestemmelse, at Leverandøren skal give Kundens auditør fysisk adgang til Systemet hos Leverandøren. Ordregiver opfordres til at begrænse disse adgangsrettigheder, således at auditørens fysiske adgang ikke krænker Leverandørens øvrige kontraktlige forpligtelser overfor tredjemand eller Leverandørens interne sikkerhedsprocedurer, da det vel tillige ikke er i ordregivers interesse at bringe Leverandøren i en situation, hvor interne sikkerhedsprocedurer og forpligtelser overfor tredjemand krænkes Det skal forstås således, at tab af data ikke er acceptabelt. Det fremgår af Kontraktens pkt. 18.1, at Leverandøren er forpligtet til at yde auditor den bistand, der er nødvendig. Leverandøren bør derfor tilrettelægge sine processer på en sådan måde, at det ikke vil være nødvendigt for Leverandøren at skulle tilsidesætte interne forskrifter for at kunne opfylde forpligtelsen. 26 Kontrakt, punkt 24.1, afsnit 8 Det foreligger ikke præciseret, at erstatningsmaksimum ligeledes omfatter krav på skadesløsholdelse, bod og forholdsmæssigt afslag. Vil ordregiver præcisere dette, hvilket ligeledes må antages at være markedskonformt set i forhold til lignende IT-kontrakter? Såfremt ordregiver fastholder dette punkt, kan dette have kommerciel betydning for tilbudsgivers udarbejdelse af det ønskede tilbud Kontraktens punkt 24.1, herunder erstatningsmaksimum i afsnit 8, omfatter alene erstatning. 27 Kontrakt, punk 33 Ordregiver anfører, at Leverandøren skal være forpligtet til at opfylde Kontrakten ved eventuelle tvister mellem parterne. Henset til, at dette er en fravigelse af dansk rets almindelige Anmodningen giver ikke anledning til ændring af udbudsmaterialet.

8 regler, hvor Leverandøren er berettiget til at stoppe levering af sine ydelser, såfremt Leverandøren er af den opfattelse, at tvisten ikke skyldes denne, vil ordregiver da præcisere, at Leverandørens forpligtelse til at opfylde Kontrakten ved eventuelle tvister er tidsmæssigt begrænset til 3 måneder, hvorefter Leverandøren modtager betaling efter medgået tid. Da denne mekanisme vil balancere risikoen parterne imellem. 28 Kontrakt, punkt 9.4 Kan ordregiver bekræfte, at Leverandørens udarbejdelse af revisionserklæring er en særskilt betalbar ydelse efter medgået tid og forbrug? Udgifter til revisionserklæring som anført i bilag 9, pkt. 3.2 og 3.3 afholdes af Leverandøren, medens udgifter til erklæring, som nævnt i bilag 9, pkt. 3.4 afholdes af Kunden.

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 29. august

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud 2012/S 180-295902 På levering af Server og storage til Ikast-Brande Kommune

Spørgsmål og svar til EU-udbud 2012/S 180-295902 På levering af Server og storage til Ikast-Brande Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål til ovenstående EU-udbud: Nr. Spørgsmål:

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032887 (Nikolaj Aarø-Hansen, Sidse Buch) 31. januar 2014 K E N D E L S E Avaleo ApS (advokat Torkil Høg, København) mod Vejle Kommune (advokat Christian Nielsen, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

DANKOST KONTRAKTEN: OBSERVATIONER OG KONSEKVENSER NOVEMBER 2014 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

DANKOST KONTRAKTEN: OBSERVATIONER OG KONSEKVENSER NOVEMBER 2014 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY DANKOST KONTRAKTEN: OBSERVATIONER OG KONSEKVENSER NOVEMBER 2014 Rapporten er udarbejdet til orientering af Fælleskøkkenets interessentskab, bestyrelse og ledelse. Endelig

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere