Gymnasiefællesskabet. mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnasiefællesskabet. mellem"

Transkript

1 GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade Roskilde Telefon EAN nr Gymnasiefællesskabet mellem Allerød Gymnasium Borupgaard Gymnasium Greve Gymnasium Himmelev Gymnasium Køge Gymnasium Nyborg Gymnasium Roskilde Gymnasium Roskilde Katedralskole Rungsted Gymnasium Solrød Gymnasium Virum Gymnasium Ørestad Gymnasium Årsrapport 2012

2 Gymnasiefællesskabet Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning for Gymnasiefællesskabet 5 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse for Noter 14

3 Gymnasiefællesskabet 1 Institutionsoplysninger Institution Roskilde Gymnasium Gymnasiefællesskabet Skolegade Roskilde CVR-nr.: Hjemstedskommune: Roskilde Telefon: Telefax: Internet: Bestyrelse/Styregruppe Karl-Henrik Jørgensen, Greve Gymnasium Henrik Nevers, Roskilde Gymnasium Bjarne Thams, Solrød Gymnasium Peter Schiødt, Køge Gymnasium Claus Niller Nielsen, Roskilde Katedralskole Johnny Vinkel, Himmelev Gymnasium Mogens Hansen, Rungsted Gymnasium Thomas Jørgensen, Borupgaard Gymnasium Mette Kynemund, Virum Gymnasium Kirsten Schiellerup, Allerød Gymnasium Allan Kjær Andersen, Ørestad Gymnasium Trine Rhein-Knudsen, Nyborg Gymnasium Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

4 Gymnasiefællesskabet 2 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Gymnasiefællesskabet mellem Roskilde Gymnasium, Himmelev Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Greve Gymnasium, Solrød Gymnasium, Køge Gymnasium, Rungsted Gymnasium, Borupgaard Gymnasium, Virum Gymnasium, Allerød Gymnasium, Ørestad Gymnasium, Nyborg Gymnasium. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med o Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. o Bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2012 om regnskab for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (regnskabsbekendtgørelsen) o Bekendtgørelse nr. 158 af 19. februar 2009 om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde med senere ændring i bekendtgørelse nr af 18. december Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Gymnasiefællesskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Gymnasiefællesskabet overholder de retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Det overholder endvidere de etablerede retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Årsregnskabet er godkendt på styregruppemødet den 21. marts Roskilde, den 21. marts 2013 Styregruppen for Gymnasiefællesskabet Karl-Henrik Jørgensen Henrik Nevers Johnny Vinkel Claus Niller Nielsen Bjarne Thams Peter Schiødt Mogens Hansen Thomas Jørgensen Allan Kjær Andersen Mette Kynemund Kirsten Schiellerup Trine Rhein-Knudsen

5 Gymnasiefællesskabet 3 Den uafhængige revisors erklæring Til bestyrelsen for Gymnasiefællesskabet mellem Roskilde Gymnasium, Himmelev Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Greve Gymnasium, Solrød Gymnasium, Køge Gymnasium, Rungsted Gymnasium, Borupgaard Gymnasium, Virum Gymnasium, Allerød Gymnasium, Ørestad Gymnasium Nyborg Gymnasium. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Gymnasiefællesskabet for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om statens regnskabsvæsen mv. og bekendtgørelse nr. 158 af 19. februar 2009 om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde med senere ændring i bekendtgørelse nr af 18. december 2009 (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

6 Gymnasiefællesskabet 4 Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2012 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med lov om statens regnskabsvæsen m.v. og regler fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København, den 21. marts 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren Jensen statsautoriseret revisor

7 Gymnasiefællesskabet 5 Ledelsesberetning for Gymnasiefællesskabet Hovedaktivitet Samarbejdet (Fællesskabet) er etableret med det formål at minimere gymnasieskolernes administrative omkostninger og opnå kritisk masse 1 i forhold til løsning af en række administrative og tekniske opgaver samt at sikre driftssikkerhed på skolerne. Fællesskabet skal bistå gymnasieskolerne med klog og sikker institutionsdrift inden for de aftalte administrative og tekniske opgaveområder, således at gymnasierne kan fokusere på den kerneydelse, de er sat i verden for at løse - at uddanne gymnasieelever. Gymnasiefællesskabet har gennemgået en rivende udvikling siden etableringen 1. januar Efter at Nyborg Gymnasium har tilsluttet sig Fællesskabet, er der tolv gymnasier, der arbejder sammen via Gymnasiefællesskabet 2. Fællesskabets styregruppe består af rektorerne fra de tolv deltagende gymnasier. Med virkning fra den 1. januar 2013 indtræder yderligere tre skoler i Gymnasiefællesskabet henholdsvis Gladsaxe Gymnasium, Nordfyn Gymnasium og Sct. Knuds Gymnasium. Gymnasiefællesskabet består i dag af 4 afdelinger samarbejdsområder. De samarbejdende skoler har indgået samarbejdsaftaler omkring løsning af administrative og tekniske støttefunktioner inden for løn- og personaleområdet, It-området, bogholderiområdet og bygningsdrift mv. Fællesskabet varetager også sekretariatsbistand og sagsbehandling, herunder juridisk rådgivning i forhold til personalesager og offentlig forvaltning, samt en række andre opgaver, f.eks. udarbejdelse af dagsordener og referater i forbindelse med styregruppemøder og opfølgning på beslutninger og nye initiativer. Også i 2012 har vi oplevet en stigende aktivitet inden for Bygning, Løn- og personale, IT og Bogholderi. Året har også været præget af opstart og etablering af censorudligningsordningen som Gymnasiefællesskabet administrer på vegne af 174 institutioner. Der har i 2012 været en række personalebevægelser i Gymnasiefællesskabet, som gør at der ved udgangen af 2012 er ansat (og udlånt) i alt 23 medarbejdere i Gymnasiefællesskabet: 7 løn- og personalemedarbejdere (heraf 3 kontorelever udlånt af skolerne), 4 bogholderimedarbejdere, 6 IT-medarbejdere (heraf 1 IT-chef, 3 IT-medarbejdere, 2 IT supporterelever), 4 arkitekter (heraf 1 byggechef og 3 medarbejdere), 1 sekretariatschef (jurist). Alle vores elever er ansat på skolerne og udlånt til Gymnasiefællesskabet. Det er forventningen, at den positive udvikling fortsætter. Der er stor vilje og evne i Fællesskabet til at inddrage nye opgaver og finde de bedste løsninger og muligheder, dette i tæt samarbejde med både styregruppen og skolernes nøglemedarbejdere. 1 Ved kritisk masse forstås, at visse opgaver løses bedst, hvis de personer, der sidder med opgaven, ser opgaven med en vis hyppighed, og opgaven har en given volumen i den ansattes opgaveportefølje. 2 Følgende gymnasier er i dag med i vores fællesskab: Roskilde Gymnasium, Himmelev Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Greve Gymnasium, Køge Gymnasium, Solrød Gymnasium, Rungsted Gymnasium, Borupgaard Gymnasium, Allerød Gymnasium, Virum Gymnasium, Ørestad Gymnasium, Nyborg Gymnasium.

8 Gymnasiefællesskabet 6 Det er styregruppens opfattelse, at dette fællesskab er så robust og innovativt, at det fint kan matche Finansministeriets og Ministeriet for Børn og Undervisnings udfordringer om administrative fællesskaber for ungdomsuddannelserne, som gymnasieskolerne stilles overfor. Bygningssamarbejdet Nøgletal 2012 Samlet offentlig vurdering af de tilknyttede skoler udgør ca. 1 mia. kr. Bruttoarealet udgør mere m 2 Igangværende og planlagte vedligeholdelsesarbejder, ombygninger og byggerier på de tilknyttede skoler udgør ultimo 2012 ca. 170 mio. kr. I 2012 deltager følgende skoler i bygningssamarbejdet: Allerød Gymnasium, Borupgaard Gymnasium, Greve Gymnasium, Himmelev Gymnasium, Køge Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Solrød Gymnasium, Roskilde Gymnasium, Rungsted Gymnasium, Virum Gymnasium. Udvikling i aktiviteter i 2012 Personaleudvikling Udviklingen i opgavemængden har medført, at vi har ansat yderligere en medarbejder i Bygningsafdelingen. Der er nu 4 arkitekter i afdelingen, heraf 1 byggechef, svarende til 3,6 årsværk. Rammerådgivere De nye rammerådgiveraftaler faldt på plads den 1. februar Projekter har været præget af stor byggeaktivitet på alle de tilknyttede skoler. Der blev taget første spadestik på nye projekter, og flere større nybyggerier kunne tages i brug. I sommerferien blev gennemført mange ombygninger, ny indretninger og udskiftning af tekniske anlæg. Vedligehold Planerne for det løbende vedligehold af bygningsmassen er blevet ajourført og opdateret i løbet af efteråret, således at de kunne indgå i skolernes budgetlægning for Pedelseminar I 2012 havde årets pedeldag brand som overordnet tema. En konsulent fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut gennemgik regler vedr. forsamlingsrum, flugtveje, sikringsanlæg, brandsmitte, stoleopstilling, mv., med udgangspunkt i konkrete forhold fra vore egne skoler. Forventet udvikling i 2013 Nye medlemmer Gladsaxe Gymnasium indtræder i bygningssamarbejdet pr 1. januar Ørestad Gymnasium forventes at overtage skolens bygning i løbet af Ørestad Gymnasium indtræder i bygningssamarbejdet i forbindelse med skolens overtagelse af bygningen.

9 Gymnasiefællesskabet 7 IT-samarbejdet Nøgletal 2012 IT-afdelingen varetager i samarbejde med de 7 gymnasieskolers datavejledere IT-service og support til ca brugere. IT servicerer ca pc ere og 100 printere. Vi har dagligt over devices på det trådløse netværk. I 2012 blev der modtaget mail, heraf blev slettet grundet virus og spam. I 2012 deltager følgende skoler i IT-samarbejdet: Greve Gymnasium, Himmelev Gymnasium, Køge Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Solrød Gymnasium, Roskilde Gymnasium, Allerød Gymnasium. Udvikling i aktiviteter 2012 Nye medlemmer Allerød Gymnasium indtrådte den 1. januar 2012 i IT-samarbejdet. Allerød Gymnasium er nu fuldt implementeret i alle IT-systemer. Virtuelle servere I 2012 har vi udskiftet vores to virtuelle servere med tre nye og kraftigere servere. Disse tre servere hoster nu alle vores servere på både administrations- og undervisningsområdet. Vores SAN er også blevet udskiftet. Vi forventer at udstyret vil holde i fire år. Ved overgangen til nyt udstyr er der sket en 40 % reduktion i elforbruget for de nye servere og SAN. Udskiftningen blev foretaget hovedsagligt i løbet af sommerferien, således at det generede brugerne mindst muligt. Alle linier mod vores datacenter i Tåstrup er blevet omlagt fra 100mb til 1gb. Inlogic Skolerne har indført et nyt system til automatisk brugeroprettelse af elever, afsendelses af SMS mv. Eleverne på seks gymnasier har i den forbindelse fået UNI-login. Systemet muliggør en passwordsynkronisering, således at passwordet går igen i flere af skolens systemer. Forventet udvikling og projekter i 2013 Infrastruktur Vi kan se, at antallet af stationære pc ere fortsat falder rundt omkring på skolerne. Elever og lærere bruger i højere grad tablets og bærbare computere. I 2013 vil vi fortsat se på, hvordan vi kan udbygge infrastrukturen for at give vores brugere en bedst mulig oplevelse ved brug af det trådløse netværk. I takt med at antallet af stationære/bærbare skolecomputere falder, er der behov for at se på løsninger, således at eleverne kan få adgang til skolerelevante programmer. Dette kunne f.eks være VDI. Ideen med en VDI-løsning er, at give hver elev sit eget skrivebord med de skoleprogrammer, som eleven skal bruge. Dette er en dyr løsning, derfor skal vi også kigge på alternative muligheder. Windows 8 I 2013 vil vi implementere Windows 8 i vores nuværende systemer. Tablets i undervisningen Vi skal understøtte tablets i undervisning i det omfang det er muligt.

10 Gymnasiefællesskabet 8 IT-supportelever Vi forventer, i samarbejde med skolerne, fortsat at ansætte/uddannekontorelever i Løn- og personalesamarbejdet Nøgletal 2012 Fællesskabets løn- og personaleafdeling varetager i samarbejde med gymnasieskolernes administrationer løn- og personaleadministration for 10 skoler. Afdelingen har i 2012 udbetalt løn til ca medarbejdere. Samlet årsværk for de deltagende skoler udgør Den årlige lønomkostning udgør ca. 584 mio. kr. Ud over at forestå lønadministration for de deltagende skoler bistår afdelingen skolerne med personaleadministrative opgaver, herunder udarbejdelse af ansættelsesbreve, beregning af løn- og jubilæumsanciennitet, håndtering og indhentning af refusioner i forbindelse med barsel og sygdom, beregning og indberetning af feriedifferencer og ferietræk. Derudover bistår afdelingen en række skole med vejledning og/eller håndtering af lønafstemningsopgaver. I 2012 deltager følgende skoler i løn- og personalesamarbejdet: Rungsted Gymnasium, Borupgaard Gymnasium, Greve Gymnasium, Himmelev Gymnasium, Køge Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Solrød Gymnasium, Ørestad Gymnasium, Roskilde Gymnasium og Nyborg Gymnasium. Udvikling i aktiviteter 2012 Personaleudvikling Den 1. september 2012 har vi i samarbejde med Greve og Borupgaard Gymnasium ansat yderligere 4 kontorelever. Nye medlemmer og udvidelse af opgaveportefølje 2012 Løn- og personaleafdelingens opgaveportefølje er i 2012 blevet udvidet med yderligere en skole, Nyborg Gymnasium. Derudover har syv skoler overladt arbejdet med at indhente dokumentation for erfaring mv. i forbindelse med nyansættelser til Gymnasiefællesskabet. Større opgaver i 2012 Vi har haft flere store opgaver og projekter i Primo 2012 har vi implementeret HR-Løn, i første omgang hos os selv, og derefter på alle 10 skoler. HR-Løn er en mere brugervenlig adgang til statens lønsystem SLS. Det er vores vurdering, at skolerne er glade for HR-løn, og at systemet gør det nemt og overskueligt for skolerne at finde de relevante oplysninger. Ultimo 2012 har arbejdet med at forberede implementering og opstart af yderligere 3 skoler, som indtræder i løn- og personalesamarbejdet pr. 1. januar Opgaver uden for vores fællesskab Hvidovre Gymnasium har ønsket vores hjælp til at oprette deres personale i SLS og efterfølgende kontrol i den 1. kørsel i En anden opgave har været at videndele og bistå en række andre institutioner (uden for vores fællesskab) med at implementere et afstemningsværktøj, som Gymnasiefællesskabet har udviklet i samarbejde med skolerne i Gymnasiefællesskabet og vores revisor. Afstemningsværktøjet skal på en og samme gang opfylde gymnasieskolernes og revisionens ønsker og behov

11 Gymnasiefællesskabet 9 Netværk og videndeling med selvejende institutioner og administrative fællesskaber De deltagende skolers økonomi- og personalemedarbejdere samt medarbejderne i Gymnasiefællesskabet har i 2012 afholdt tre ERFA-møder. På ERFA-møderne, som finder sted på de deltagende skoler, drøfter deltagerne relevante emner, regler mv., som har betydning for gymnasieskolernes institutionsdrift og økonomi. Deltagerne drøfter endvidere aktuelle udfordringer, muligheder og værktøjer mv., som kan lette skolernes institutionsdrift. Gymnasiefællesskabet indgår også i ERFA-sammenhænge med flere administrative fællesskaber i Gymnasieskolesektoren, som også har valgt at skifte til Statens Lønsystem, herunder Stenhus Fællesskabet, Høje Tåstrup Fællesskabet m.fl. Vi afholder 2 årlige ERFA-møder, hvor vi udveksler erfaring og videndeler, og hvor en repræsentant for Statens Lønsystem fremadrettet vil deltage. Uddannelse af kontorelever I samarbejde med de deltagende gymnasieskoler uddanner afdelingen i øjeblikket 6 kontorelever i offentlig administration. Eleverne er som udgangspunkt 11 måneder i Gymnasiefællesskabets løn- og personaleafdeling, 1 måned i Gymnasiefællesskabets bogholderiafdeling og 12 måneder i studieadministrationen på en af de deltagende skoler. Deltagelse i arbejdsgrupper 2012 Gymnasiefællesskabet deltager i Moderniseringsstyrelsens nedsatte arbejdsgruppe, som har til formål at give styrelsen feedback på deres systemer, udviklingsområder og produkter, herunder SLS, Navision Stat, IndFak mv. Forventet udvikling og projekter i 2013 Nye medlemmer 3 nye skoler i løn- og personalesamarbejdet. Den 1. januar 2013 indtræder Gladsaxe Gymnasium, Sct. Knuds Gymnasium inklusiv IT-center Fyn samt Nordfyns Gymnasium i løn- og personalesamarbejdet. Digitalisering af ansættelsesbrevprocessen I 2013 vil Gymnasiefællesskabet i samarbejde med Borupgaard Gymnasium og Himmelev Gymnasium undersøge muligheden for at igangsætte en løsning som er 100 % digital, og som har til formål at reducere ressourcer og tid omkring indgåelse af ansættelseskontrakter. Hvis forsøget lever op til forventningerne, vil ordningen efterfølgende kunne udbredes til samtlige af de deltagende skoler. Kontorelever Vi forventer, i samarbejde med skolerne, fortsat at ansætte/uddannekontorelever i Bogholderisamarbejdet Nøgletal 2012 Afdelingen har ca. 200 brugere af IndFak som 4 medarbejdere i større eller mindre grad samarbejder med. I 2012 har vi behandlet mere end fakturaer. I 2012 deltager følgende skoler i Bogholderisamarbejdet: Allerød Gymnasium, Borupgaard Gymnasium, Greve Gymnasium, Himmelev Gymnasium, Køge Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Solrød Gymnasium, Ørestad Gymnasium, Nyborg Gymnasium.

12 Gymnasiefællesskabet 10 Udvikling i aktiviteter 2012 Stigning i antallet af fakturaer I 2012 har vi oplevet en stigning på ca fakturaer i forhold til året før. Censorbank censorudligning Afdelingens største projekt har i 2012, som forudsat, været at implementere og igangsætte den nye censorbankudligningsordning. Gymnasiefællesskabet skal på vegne af 174 skoler og de 3 lederforeninger stå for administration og drift af en ny fælles landsdækkende censorudligningsordning. Baggrunden for ordningen er, at ministeriet har meddelt gymnasierne, at skolerne fra år 2012 selv må finde en løsning vedrørende udligning af udgifter til skriftlig og mundtlig censur. Censorbankordningen er en kollektiv ordning, som skal hvile i sig selv og som forudsætter, at alle skoler forvalter regler og principper på en korrekt måde. Ordningen omfatter mundtlig og skriftlig censur på alle 3 årgange. Fornyelse og opgradering af funktionscertifikater Afdelingen har været inddraget i opdatering og fornyelse af flere skolers funktionscertifikater. Forventet udvikling og projekter i 2013 Gladsaxe Gymnasium bliver den 10. skole som indgår i Gymnasiefællesskabets kreditorbogholderisamarbejde. Det er planen, at Gymnasiefællesskabet skal overtage skolens elektroniske fakturahåndtering inden udgangen af 1. kvartal Kontorelever Vi forventer, i samarbejde med skolerne, fortsat at ansætte/uddannekontorelever i Økonomiske forhold Styregruppen er tilfreds med udviklingen i Gymnasiefællesskabet, herunder den effektivitet, kvalitet og de initiativer, som præger opgaveløsningen i Fællesskabet. Årets resultat er på 255 t.kr. inden regulering 3 på -829 t.kr. Efter fratræk af regulering af tilbagebetalingen på 829 t.kr. udgør resultatet -574 t.kr. Årets resultat inden reguleringen som er på 255 t.kr. afviger 480 t.kr. i forhold til budgettet som var estimeret til -225 t.kr., svarende til årets forventede afskrivninger. Der skal i alt tilbagebetales 480 t.kr. til skolerne. Tilbagebetalingen skyldes for meget opkrævet acontobeløb i året Tilbagebetalingen vil finde sted senest 2 måneder efter at årsrapporten er underskrevet, og fordeles således: Regulering af løn- og personalesamarbejdet 80 t.kr. Regulering af bogholderiarbejdet 234 t.kr. Regulering af Bygningssamarbejdet 42 t.kr. Regulering af It-samarbejdet 124 t.kr. Afvigelserne og det positive resultat - hvor vi kan sende 480 t.kr. retur til skolerne - skyldes primært øget omsætning i forbindelse med salg af ekstraydelser som følge af udvidelser i Gymnasiefællesskabets deltagerkreds, men også udvidelser af den eksisterende opgaveportefølje og større efterspørgsel af særlig tung 3 Reguleringen angår tilbagebetaling af a conto bidrag opkrævet i år 2011, og som blev sendt retur i 2012.

13 Gymnasiefællesskabet 11 rådgivning, og endelig skyldes det positive resultat også omfanget af vores arbejde med censorudligningsordningen. Samlet set har Gymnasiefællesskabet levet op til formålet om at effektivisere og minimere de administrative omkostninger. Dertil kommer udvikling af driften og driftssikkerhed, som følger af, at flere velkvalificerede medarbejdere arbejder sammen, og dermed kan supplere hinanden ved spidsbelastninger og fravær. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

14 Gymnasiefællesskabet 12 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem de 12 selvejende uddannelsesinstitutioner. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Gymnasiefællesskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når Gymnasiefællesskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Gymnasiefællesskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i den periode indtægten vedrører. Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå regnskabsårets indtægter. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

15 Gymnasiefællesskabet 13 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Indtægter Partnerinstitutioner UVM løntilskud tidl.amtsansatte Omsætning i alt Løn og lønafhængige omkostninger Driftsomkostninger Afskrivning Omkostninger i alt Årets resultat indeværende år Regulering af tidligere år Årets resultat

16 Gymnasiefællesskabet 14 Noter kr. kr. 1, Indtægter Partnerindstitutioner Driftsindtægter Særydelser UVM puljemidler 0 0 Indtægter Partnerinstitutioner i alt , Løn og lønafhængige omkostninger Løn Pension Refusioner Løn og lønafhængige omkostninger i alt Årsværk 16,3 15,0 3, Driftsomkostninger Rejser & repræsentation Husleje og vedligeholdelse IT Tjenesteydelser Småanskaffelser Øvrige omkostninger Driftsomkostninger i alt

17 Gymnasiefællesskabet 15 Noter kr. t.kr. Mellemværende med partnerinstitutioner Himmelev Gymnasium Roskilde Gymnasium Roskilde Katadralskole Rungsted Gymnasium Køge Gymnasium Solrød Gymnasium Greve Gymnasium Borupgaard Gymnasium Virum Gymnasium Allerød Gymnasium Ørestad Gymnasium Nyborg Gymnasium Gladsaxe Gymnasium Nordfyns Gymnasium 0 0 Sct. Knuds Gymnasium Mellemværende med partnerinstitutioner i alt

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013

Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr. 59466828. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk Den Erhvervsdrivende Fond Museumstjenesten CVR-nr.

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår)

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere