Evaluering af 12 timers vagter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af 12 timers vagter"

Transkript

1 Rapport Evaluering af s vagter Peter Barner-Rasmussen Kvalitetskoordinator Maj 3

2 I projektet deltog alt plejepersonale på de involverede afdelinger, såvel sygeplejersker - medlemmer af DSR - som sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter - medlemmer af FOA. Hvor der i rapporten står sygeplejersker, skal der således læses sygeplejersker, sygehjælpere eller social- og sundhedsassistenter Rapport om Evaluering af s vagter er udarbejdet af Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet i Ringkjøbing Amt, maj 3. Trykt i Ringkjøbing Amt Kan rekvireres ved henvendelse til Kvalitets- og Udviklingsafdelingen, Herning Sygehus, 7 Herning, tlf eller downloades fra - Amt og opgaver - Sundhed og sygehuse - Kvalitet og udvikling i sundhedsvæsenet - Publikationer

3 Indhold Side Sammenfatning Baggrund Materiale og metode Resultater Før vagten Efter vagten Kommentarer Gruppeinterview Bedst og værst ved s vagter Fejl og utilsigtede hændelser Øvrige spørgsmål Diskussion Litteratur Bilag. Spørgeskema Bilag. Vejledning Bilag 3. Brev til interviewdeltagere med guide Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af 5

4 Sammenfatning Med KTO-aftalen for 999 blev der åbnet yderligere muligheder for at indgå decentrale aftaler om bl.a. arbejdstidsregler. De lokale parter skal have størst mulig indflydelse, og arbejdsmiljøforhold og sammenhæng mellem produktion, arbejde og familieliv skal indgå. Det blev anbefalet at evaluere lokale aftaler. På Herning Sygehus var Modtagelse / skadestue først med at indgå en lokal aftale med DSR om s vagter i weekenden. Formålet hermed var bl.a. at komprimere personalets vagter, så den enkelte holder vagt hver 3. frem for hver. weekend. Et medicinsk sengeafsnit, B, ønskede også at åbne denne mulighed og kom med i et forsøg. I forståelse med Dansk Sygeplejeråd, Ringkøbing Amtskreds, blev Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet bedt om at evaluere forsøgsordningen. Forsøget løb i perioden. november - 3. marts 3. De vagthavende sygeplejersker udfyldte et spørgeskema efter hver vagt, og der blev foretaget et gruppeinterview ca. midtvejs i forsøgsperioden. Resultaterne bekræfter erfaringerne fra litteraturen: Personalet, der selv har valgt denne arbejdstilrettelæggelse, er tilfredse med at få reduceret tætheden af weekend-vagter. Omkostningerne er mere belastning i arbejdsweekenderne. Der er ikke tegn på, at de længere vagter påvirker kvalitet og kontinuitet i sygeplejen. Det kan antages, at sådanne arbejdstidsaftaler blive yderligere udbredt, og fordelene opvejer sandsynligvis ulemperne. Forudsætningerne for succes er bl.a., at det involverede personale selv får maksimal indflydelse på tilrettelæggelsen, at det er frivilligt, og at forholdet mellem mere og mindre erfarent personale tillader det. Baggrund På Herning Sygehus havde Modtagelse / skadestue i flere år overvejet, hvordan antallet af weekendvagter kunne reduceres. Én måde at opnå dette ville være at overgå fra 8-timers til -timers vagter i weekenden. Man var dog i første omgang bekymrede ved, om dette kunne have en dårlig indflydelse på arbejdsmiljøet. Efter at KTO-aftalen for 999 åbnede muligheder for at indgå decentrale aftaler om bl.a. arbejdstidsregler, blev der dels udgivet en pjece (), dels beskrevet erfaringer fra andre sygehuse (, 3). Så i september tog man igen fat på emnet. Alle medarbejdere blev spurgt, om de ville indgå i en forsøgsordning med -timers vagter lørdag og søndag. Fireogtredive ud af 37 svarede ja hertil. På et afdelingsmøde i januar orienterede fællestillidsrepræsentanten om mulighederne, og en arbejdsgruppe udarbejdede et sæt overordnede rammer. På grund af overenskomstforhandlinger var det først muligt at få et møde i stand med Dansk Sygeplejeråd i september. Her blev ordningen aftalt, herudner at der blev foretaget en evaluering af ordningen, hvilket var en forudsætning for Dansk Sygeplejeråd, Ringkøbing Amtskreds. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af 5

5 Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsnet blev kontaktet, og det blev aftalt at spørge alle vagthavende ved spørgeskema i alle vagter i weekenden - såvel -timers som 8-timers for at have et sammenligningsgrundlag - i hele den aftalte forsøgsperiode. november - 3. marts 3. Desuden ville man følge op med et gruppeinterview ca. midt i dataindsamlingsperioden. Et medicinsk sengeafsnit - B - på samme sygehus havde haft tilsvarende planer og fik DSR s tilslutning til at komme med i forsøget. Materiale og metode Materialet består af spørgeskemabesvarelser fra samtlige weekends i perioden. november - 3. marts 3 fra de to afsnit: Modtagelse / skadestue i Kirurgisk Center og medicinsk afsnit B fra Medicinsk Center. Da personalet er blevet lovet anonymitet, kan den nøjagtige svarprocent ikke angives - det ville kræve, at man sammenholdt tjenestetidsplaner med spørgeskemabesvarelserne. En gennemgang af datamaterialet viser dog, at der foreligger besvarelser fra samtlige weekends i et sådant antal, at bortfaldet vurderes som minimalt. Spørgeskemaet blev udviklet i samarbejde med Modtagelse / skadestue, der kom med udspil til de ønskede variable, som Kvalitetsafdelingen derefter indarbejdede i et spørgeskema. Der spurgt til træthed før og efter vagten, til hvorvidt sygeplejersken havde de fornødne pauser, om hun havde fri på det planlagte tidspunkt, om sygeplejerskens egen vurdering af kontinuitet og kvalitet af den udførte sygepleje samt om sygeplejerskens helhedsindtryk af vagten. Der var desuden plads til at skrive fritekst, og der blev opfordret til navnlig at gøre dette, hvis man ikke havde været tilfreds med vagtens forløb. Spørgeskemaet er vist i bilag og vejledningen i bilag. Der indgår i alt. besvarelser: 3 fra B og 69 fra Modtagelse / skadestue, fordelt med 33 vagter påbegyndt fredag, 367 påbegyndt lørdag og 33 påbegyndt søndag. 56 besvarelser er fra -timers vagter og 557 fra 8-timers vagter. I enkelte tilfælde har vagten været på 9 timer. Disse er inkluderet i 8-timers gruppen. I resultatafsnittet er den procentvise fordeling af besvarelserne vist spørgsmål for spørgsmål og afdeling for afdeling. For hver afdeling er sammenlignet mellem 8-timers og -timers vagter, og forskelle er testet med Mann-Whitney s test (Fisher s exact test ved * tabeller). Afdelingerne er så forskellige, at det ikke findes interessant at teste eventuelle forskelle mellem svarfordelingerne på de to afdelinger. De er dog ikke mere forskellige, end at svarfordelingen i det samlede materiale er vist i tabellerne. Der blev afholdt et gruppeinterview den 3. januar 3, ca. midt i evalueringsperioden. Der deltog fem sygeplejersker fra Modtagelsen og fire fra B, udpeget af afsnittene selv. Afdelingssygeplejerskerne deltog ikke. Interviewet indledtes med en affinity-analyse på spørgsmålene om det bedste og det værste ved -timers frem for 8-timers vagter, og der blev fortsat med en samtale omkring udvalgte emner. Interviewguiden er vist i bilag 3. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 3 af 5

6 Resultater Før vagten B Udhvilet Nogenlunde udhvilet 3 Lidt træt 5 Temmelig træt 3 3 P Modt , Alle ,3 Tabel. Hvordan havde du det, da du startede på vagten? Procent Det første spørgsmål gik på sygeplejerskens oplevelse ved vagtens begyndelse. Det var mest med for at sikre mod en eventuel skævhed i form af, at træthed ved vagtens begyndelse kunne medføre træthed ved vagtens afslutning. Der ses en beskeden tendens til, at sygeplejerskerne i Modtagelsen oplever sig lidt mindre udhvilede, når de begynder på en -timers vagt, end når de kun har at se frem til. Det er dog kun i 6-8 % af tilfældene, sygeplejersken sætter sit kryds ved træt frem for udhvilet. Sygeplejerskerne på B oplever sig trætte i begyndelsen af -8 % af vagterne, ikke signifikant forskelligt mellem 8- og -timers vagter. B Mest privat 5 8 Mere privat end arb. 9 Mere arb. end privat 8 Mest arbejdet 8 3 P Modt ,3 Alle ,5 Tabel. Hvis du følte dig træt, hvad var så årsagen? Procent (Kun svarpersoner, der havde svaret, at de var lidt eller temmelig trætte ved vagtens begyndelse) Spørgsmålet blev fulgt op med et spørgsmål, om der var arbejdsmæssige eller private årsager til trætheden. En del, der krydsede sig udhvilede, havde også besvaret dette spørgsmål, så i tabel er kun de svarpersoner medregnet, som havde svaret, at de var trætte før vagten. Det drejer sig kun om i alt 95 bevarelser. Alligevel er der en tydelig tendens til, at man opfatter arbejdet som årsag til trætheden, når man begynder på en s vagt. Forventningen hos sygeplejersken er formentlig medbestemmende for, hvordan hun oplever trætheden. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af 5

7 Efter vagten B Ja, helt Ja, delvis 9 Nej, ikke helt Nej, slet ikke P Modt , Alle ,3 Tabel 3. Havde du de pauser, du havde brug for? Procent Spørgsmålet om pauser i arbejdet bliver mere aktuelt, når man arbejder længere. På B opleves pauserne utilstrækkelige i 3-5 % af tilfældene, næsten ens for 8- og -timers vagter. I Modtagelsen opleves dette signifikant hyppigere i -timers vagter. B Ikke træt 5 Lidt træt 39 Noget træt Meget træt 5 5 P, Modt , Alle , Tabel. Hvordan havde du det, da du gik fra vagten? Procent En væsentlig arbejdsmiljøfaktor er oplevelsen af træthed ved vagtens afslutning. Her er der tydelig forskel mellem 8- og -timers vagter på begge afsnit. Tallene kan dog også tolkes som, at det er hårdt arbejde at gå i weekendvagt. Selv ved 8-timers vagter er det kun hver fjerde til hver tredje, der erklærer sig ikke træt. Der er ikke overraskende en stærk sammenhæng (korrelation) mellem, hvorvidt man følte sig træt ved vagtens begyndelse og ved dens slutning (Spearman s Rho =,3, p <,). Ja Nej P 85 5 B 86 Modt Alle Tabel 5. Havde du fri på det planlagte tidspunkt? Procent Spørgsmålet om at kunne gå fra vagt til det planlagte tidspunkt udviste ingen væsentlige forskelle mellem 8- og -timers vagter. Efter i alt vagter svarede Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 5 af 5

8 sygeplejersken Nej til spørgsmålet. De 33 oplyste at være gået fra mediant en time før planlagt (kvartiler 3 - minutter), mens andre 67 oplyste at være gået fra mediant ½ time efter det planlagte (kvartiler 5-6 minutter). Disse tal er de samme for 8- og -timers vagter. B Fuldstændig Nogenlunde 5 7 Ikke helt 6 Slet ikke P Modt Alle Tabel 6. I hvilket omfang har det i denne vagt været muligt for dig at opretholde kontinuiteten i sygeplejen - at tage dig særlig af din(e) egne patient(er) - at gøre dine egne patienter færdige osv? Procent De valgte resultat-indikatorer var som anført sygeplejerskens oplevelse af kontinuitet og kvalitet i vagten samt hendes helhedsopfattelse af, hvordan vagten var gået. Af tabel 6 fremgår, at kontinuiteten i over 95 % af tilfældene oplevedes som fuldstændig eller nogenlunde god, statistisk uden forskel mellem 8- og -timers vagter. B Fuldstændig 6 59 Nogenlunde 3 38 Ikke helt 7 3 Slet ikke P Modt Alle Tabel 7. I hvilket omfang har du været tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du har udført? Procent Et helt tilsvarende billede tegner sig af sygeplejerskernes egen vurdering af kvaliteten af deres arbejde. Regulært dårlig sygeplejekvalitet er ikke et udbredt problem, når man spørger på denne måde. B Fuldstændig 5 5 Nogenlunde 8 Ikke helt 8 Slet ikke P Modt Alle Tabel 8. Hvordan er vagten som helhed gået? Procent Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 6 af 5

9 Sygeplejerskernes generelle oplevelse af vagterne udviser et lignende billede. På sengeafsnittet B opleves 8-timers vagterne værre end -timers vagterne, men ikke i et omfang, så det er statistisk signifikant, når man vurderer besvarelserne på den valgte ordinalskala. Slår man imidlertid Fuldstændig og Nogenlunde sammen på den ene side og Ikke helt og Slet ikke på den anden side og tester som en * tabel med Fisher s exact test, bliver forskellen netop signifikant (P =,). Kommentarer Spørgeskemaet sluttede med formuleringen: Har du noget, du vil fortælle om denne vagt, som kan bidrage til forståelsen af fordele og ulemper ved henholdsvis - og 8 timers vagter, så beskriv her. Det gælder navnlig, hvis du ikke har været tilfreds med vagtens forløb. Der forekom i alt 7 udsagn i denne rubrik, en stor del var dog mindre præciseringer. Den korte version af disse udsagn er, at det er hårdt arbejde at gå i weekendvagt -. Hvis der kan ses nogen forskelle mellem 8- og -timers vagter, er det til de sidstes fordel. Navnlig bemærker en del fra sengeafsnittet, at det er en fordel at afløse den samme, som afløste én selv tidligere. Det opleves, at det bedrer kontinuiteten i plejen - uden at det som anført har kunnet ses på de kvantitative besvarelser. Gruppeinterview For at supplere den kvalitative information, som deltagerne skrev på spørgeskemaerne, gennemførtes et gruppeinterview. Deltagerne kom fra begge afsnit ud fra en opfattelse af, at der var mere stof, der var fælles end der var forskelligt, og for at få valideret synspunkterne på tværs af to forskellige sygeplejefaglige miljøer. Interviewet fandt sted den 3. januar 3, efter at der var foretaget en midtvejsevaluering på baggrund af de 8 skemaer, der var tastet ind frem til 5. januar. Der deltog 5 sygeplejersker fra B og fra Modtagelsen. Interviewguiden blev meddelt deltagerne i et brev godt en uges tid i forvejen (bilag 3). Bedst og værst ved s vagter Interviewet indledtes med en affinity-analyse med spørgsmålet: Hvad er det bedste og hvad er det værste ved at gå i s vagter frem for i s?. Deltagerne skrev deres stikord til henholdsvis bedst og værst på gule lapper, der blev sat op på tavlen og tematiseret. Det bedste rummede temaerne: Patientkontinuitet, Ressourcer og tid, Team-ånd, Flere fri weekender, Andet. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 7 af 5

10 Under det sidste var der et udsagn om, at Kolleger har skiftet fra 8 til, efter at vi er startet. Dette udsagn blev ikke kvantiteret. Der var bred enighed om, at man når at kende sine patienter bedre, når man er sammen med dem i frem for i -... man ser patienterne vågne før natten. Ressourcer og tidsbesparelser går mest på, at man bruger mindre tid på rapport ved færre skifter, og man... har længere tid til at gøre tingene færdige. Når man er sammen med kollegerne i,... øges sammenholdet, og man... lærer hinanden bedre at kende. Men den væsentligste fordel ved s vagter er og bliver Flere fri weekender - bedre familieliv Siden med det værste endte med lidt færre kategorier og flere enkeltstående udsagn. Et tema blev kaldt Mere arbejde, mindre fritid i de weekender, hvor man så var på arbejde: Hele weekenden går med arbejde + sove, og det er Længe væk fra familien. Træthed var et andet tema: Hårdt med s arbejde, hvis der er travlhed hele vagten. Så er det nemmere at klare. Oplevelsen af ikke at have overskud til de pårørende ved pludseligt dødsfald fyldte nogle udsagn:... der er dårlige patienter døde med omsorg for pårørende, så er energien næsten opbrugt søndag sidst på vagten. Nogle udsagn blev kategoriseret i to temaer specifikke for henholdsvis det medicinske sengeafsnit og Modtagelsen. I Modtagelsen klagede nogle over, at det er hårdt at være koordinerende i, mens det på sengeafsnittet oplevedes vanskeligt at bytte vagter. Diskussionerne tydede på, at de strukturelle forhold er lidt forskellige på de to afsnit. Blandt de ikke kategoriserbare udsagn forekom fx: Sårbar ved sygdom eller skæve helligdage er ikke med. Et udsagn fastslog, at I modtagelsen varierer arbejdstyngden meget, så i perioder er der rigeligt med pauser, i andre er det ikke altid muligt at holde det fornødne fri, og det diskuteredes, i hvilket omfang dette er specifikt for Modtagelsen, eller om ikke det kan passe på de fleste sygehusafsnit med akut modtagelse. Efter affinity-analysen kunne fordele og ulemper resumeres som følger: Fordele Flere friweekender Bedre patient-kontinuitet. Bedre samarbejde med kolleger. Ulemper Arbejdsweekend = arbejde. Længere arbejdsweekend. Figur. Resume af fordele og ulemper ved - timers vagter Fejl og utilsigtede hændelser Intervieweren forsøgte længe og ihærdigt at belyse spørgsmålet: Laver man flere fejl, når man går i s vagter end når man går i s?. Deltagerne var enige om, at det teoretisk kunne tænkes, men ingen havde oplevet det eller hørt om nogen, der havde. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 8 af 5

11 Øvrige spørgsmål Interviewet afsluttedes med en serie hypotetiske (cirkulære) spørgsmål. Samtalen blev optaget på bånd som hukommelsesstøtte, og intervieweren tog åbent referat. Hvis en anden afdeling påtænker at gå i gang som I med s vagter, hvilke gode råd vil I så give dem? Praktiske opgaver skal deles ud over hele døgnet - alles ansvar. Valgfrihed - læg det åbent ud. Dem, der vil fortsætte i, kan få et problem, som der skal tages hensyn til. Man skal acceptere hinandens valg. Synliggøre arbejdsfordelingen. Fleksibilitet. Høre andres erfaring. Fordeling mellem nye & gamle - ikke for mange nye i forhold til erfarne. Lokalaftaler mht frihed osv. Hvad må der i hvert fald ikke ske? Presset til at ta -timer. Ordentlig planlægning - god tid ferie, sygdom. Jeres fagforening er jo også interesseret i detteher - hvordan vil I råde dem til at forholde sig? Frivillighed. Guleroden = flere friweekends. s vagter er både en fordel & ulempe. Legaliser pauser (Lokalaftale) (også for ). Krav om 3 mdrs. arbejdsplan (også for ). Hvad skulle der til, for at I ville råde en afdeling fra at arbejde med s vagter? Vagtplanen skal kunne nå sammen - der skal være folk nok, der vil gå i timers vagt. Ikke for mange nyuddannede. Positiv stemning - hvis der er for få, der vil, duer det ikke. Sufficient bemanding. Afdelingen skal ville det - ikke krav fra arbejdsgiver. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 9 af 5

12 Diskussion Der er sagt og skrevet overordentlig meget om mulighederne for individuelle arbejdstidsaftaler, og der er ingen tvivl om, at dette er en faktor, som arbejdsgiverne er nødt til at tage med i deres overvejelser om rekruttering og fastholdelse. De samme parter, der står bag den tidligere nævnte pjece (), har en hjemmeside - personaleweb () - der opfatter sig som portal for personalepolitiske emner, herunder arbejdstilrettelæggelse. På Hospitalnet, en vidensportal specielt for sundhedsvæsens planlægning, organisation og ledelse, er der ligeledes flere henvisninger til erfaringer fra bl.a. Århus, Ålborg, Næstved, Sct. Hans Hospital mfl. (5). Dansk Sygeplejeråd lod i en arbejdsmiljøkonsulent gennemgå litteraturen. Hendes konklusion var forsigtigt positiv, og DSR lagde op til, at ordninger skal evalueres - sådan som også denne er blevet det (6). En britisk oversigtsartikel fra som notatet fra DSR lænede sig til - konkluderede, at der er modstridende forskningsresultater, og at der sandsynligvis er fordele og ulemper ved både 8- og -timers skift (7). I Danmark er der betydelig interesse for feltet. Arbejdsmiljøinstituttet har en interessegruppe under titlen Lange dage - korte uger (8), og på arbejdsmedicinsk afdeling på Ålborg sygehus findes et Center for ArbejdsTidsforskning (9), hvis hjemmeside dog ikke er opdateret siden efteråret. Det er herfra, de punkter for hensigtsmæssig tilrettelæggelse af skifteholdsarbejde stammer, som også er optrykt i KL s mfl. s pjece (). Tidsskriftet Sygeplejersken har behandlet emnet ud fra erfaringerne fra intensivafdelingen på Hillerød Sygehus (). Titlerne antyder igen - med arbejdsforskeren Henrik Bøggilds udtryk - at der er tale om et valg mellem pest og kolera. Vagter er uundgåelige i sygehus- og sundhedsvæsenet. Udfordringen er at organisere sig bedst muligt og at reducere skadevirkningerne af skifteholdsarbejdet mest muligt. På begge de afdelinger, hvis erfaringer her rapporteres, er personale og ledelse indstillet på at fortsætte ordningen. Den foreliggende evaluering bekræfter erfaringerne fra litteraturen: Personalet, der selv har valgt denne arbejdstilrettelæggelse, er tilfredse med at få reduceret tætheden af weekend-vagter. Omkostningerne er mere belastning i arbejdsweekenderne. Der er ikke tegn på, at de længere vagter påvirker kvalitet og kontinuitet i sygeplejen. Det kan antages, at sådanne arbejdstidsaftaler vil blive yderligere udbredt, og fordelene opvejer sandsynligvis ulemperne. Forudsætningerne for succes er bl.a., at det involverede personale selv får maksimal indflydelse på tilrettelæggelsen, at det er frivilligt, og at forholdet mellem mere og mindre erfarent personale tillader det. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af 5

13 Litteratur. KL mfl. Decentrale arbejdstidsaftaler. En opfordring til at gå i gang - hvorfor og hvordan. Kbh.. Intensiv afdeling N. Silkeborg Centralsygehus. Projekt Fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse! Internt notat afd. NR /JM 3. Falck L. s vagter. Intensiv afsnittet. Hillerød Sygehus. Frederiksborg Amt. Internt notat af Udateret notat fra DSR 7. Smith L, Folkard S, Tucker P, Macdonald I. Work shift duration: a review comparing eight hour and hour shift systems. Occup Environ Med 998; 55: Bjørnsson K. Kun i vagt hver tredje weekend. Lange nattevagter slider. Pest eller kolera. Sygeplejersken 3 (): - 5. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af 5

14 Bilag. Spørgeskema Sygehusene i Ringkjøbing Amt Kirurgisk Center Modtagelse / Skadestue Herning Sygehus Weekend vagter i Modtagelsen Evalueringsskema Besvar de første spørgsmål, når du starter vagten: Personlig kode: Vagten påbegyndt dag den / Kl. Vagtform: Hvordan havde du det, da du startede på vagten? Udhvilet Nogenlunde udhvilet Lidt træt Temmelig træt Hvis du følte dig træt, hvad var så årsagen? Mest privat Mere privat end arbejdet Mere arbejdet end privat Mest arbejdet Besvar de følgende spørgsmål, når du går fra vagten: Havde du de pauser, du havde brug for? Ja, helt Ja, delvis Nej, ikke helt Nej, slet ikke Hvordan havde du det, da du gik fra vagten? Ikke træt Lidt træt Noget træt Meget træt Havde du fri på det planlagte tidspunkt? Ja Nej Hvis nej, hvor lang tid før eller efter gik du fra? minutter før / efter planlagt (HUSK at overstrege før eller efter) Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af 5

15 I hvilket omfang har det i denne vagt været muligt for dig at opretholde kontinuiteten i sygeplejen - at tage dig særlig af din(e) egne patient(er) - at gøre dine egne patienter færdige osv? Fuldstændig Nogenlunde Ikke helt Slet ikke I hvilket omfang har du været tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du har udført? Fuldstændig Nogenlunde Ikke helt Slet ikke Hvordan er vagten som helhed gået? Rigtig godt Godt Lidt skidt Rigtig skidt Har du noget, du vil fortælle om denne vagt, som kan bidrage til forståelsen af fordele og ulemper ved henholdsvis - og s vagter, så beskriv her. Det gælder navnlig, hvis du ikke har været tilfreds med vagtens forløb. Når du går fra vagt, lægger du det udfyldte skema i kassen. Har du spørgsmål eller andet, du vil drøfte, er du velkommen til at kontakte kvalitetskoordinator Peter Barner-Rasmussen, tlf. dag lokal 63, aften 973 8, mobil 75. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 3 af 5

16 Bilag. Vejledning Evaluering af s vagter i weekenden. Vejledning Det har gennem lang tid været et ønske i Modtagelse / Skadestue på Herning Sygehus at ned- sætte antallet af weekend-vagter. Dette er nu blevet muligt foreløbig som et forsøg i månederne november til marts 3. En af forudsætningerne for, at forsøget kan fortsætte og evt. udbredes til andre interesserede afdelinger er, at forsøget evalueres. Ingen er interesserede i at indføre en reform, der har utilsigtede konsekvenser for arbejdsmiljøet. Derfor skal du udfylde et spørgeskema efter hver vagt fredag, lørdag og søndag, enten du har haft vagt i eller. Evalueringen udføres af Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Ansvarlig for undersøgelsen er kvalitetskoordinator Peter Barner-Rasmussen. For at sikre anonymitet - hvilket bl.a. er et lovkrav, når data skal behandles uden for afdelingen - skal du finde på en personlig kode, som du bruger, hver gang du udfylder et spørgeskema. Koden kan bestå af bogstaver og / eller tal, højst 8 tegn. Husk din kode, du skal bruge den samme hver gang. Det er kun dig selv, der kender koden. Vi skal vide, hvilken vagt det drejer sig om for at kunne undersøge udviklinger over tid, sammenligne dage og tider osv. Men du selv vil ikke kunne identificeres, hvis du ikke selv siger til. Når du møder i weekend-vagt, tager du et gult spørgeskema, der ligger på hylden lige under patientoversigtstavlen på vagtrummet. Du besvarer de første spørgsmål og opbevarer selv skemaet, til du går fra vagten. Når du går fra, udfylder du resten af skemaet og lægger det i den røde bakke, anden nederste hylde på reolen midt på vagtrummet. Anette Frahm sender evalueringsskemaerne til Kvalitetsafdelingen efter hver weekend. Kryds i rubrikker kan fortælle noget. Men en vigtig del af forståelsen af, hvad der sker, når man indfører s vagter, er historier og beretninger om dine og dine kollegers oplevelser med det. Derfor er der plads på spørgeskemaet til, at du kan skrive din fortælling, hvis du har noget på hjerte, som du synes har betydning. Jeres samling af historier kan blive en meget stærk kilde til forståelse. Ud over spørgeskemaerne vil nogle af Jer blive indbudt til et gruppeinterview en gang efter nytår. Her vil der blive lejlighed til at komme mere i dybden med Jeres personlige oplevelser. Men brug muligheden for at skrive på spørgeskemaet, mens du husker det. Har du på noget tidspunkt spørgsmål eller andet, du vil drøfte i forbindelse med undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte evaluator, Peter Barner-Rasmussen, på telefon dag lokal 63, aften 973 8, mobil 75. Venlig hilsen Anette Frahm Peter Barner-Rasmussen Afdelingssygeplejerske Kvalitetskoordinator Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af 5

17 Bilag 3. Brev til interviewdeltagere med guide Gruppeinterview om -timers vagter Kære deltager i gruppeinterview om s vagter Tak for at du vil bruge tid på at være med til at videregive Jeres erfaringer med s vagter i weekenden. Som du sikkert véd, har der i flere år været en del diskussion om dette emne. Nogen har ment, at det var for farligt for patienterne, at folk ikke kunne holde til det osv, mens andre har ment, at der er flere fordele forbundet med at koncentrere sin arbejdstid på denne måde. I Modtagelsen og på afsnit B på Herning Sygehus er Dansk Sygeplejeråd gået med til en overenskomst på området, bl.a. på betingelse af, at forsøget evalueres. Det er derfor, I har udfyldt spørgeskemaer efter hver vagt, og det er derfor, vi inviterer Jer til et gruppeinterview. Selve interviewet kommer til at vare ca ½ time og vil blive foretaget af mig. Det bliver optaget på bånd som hukommelsesstøtte for mig. I det færdige produkt vil du og dine kolleger ikke kunne identificeres. Vi indleder med at brainstorme på spørgsmålet Hvad er det bedste og hvad er det værste ved at gå i s vagter frem for i s? I vil blive bedt om at skrive stikord på gule lapper (Post-it ), som vi sætter op og tematiserer. Herefter vil vi drøfte forskellene mellem at gå i s og s vagter - fordele og ulemper ved det ene og det andet. Jeg vil skrive stikord på en flip-over som sammenfatning af drøftelserne. Vi skal særlig drøfte spørgsmålet, om man laver flere fejl, når man går i s vagter end når man går i s. Dette vil foregå som en åben drøftelse, igen med båndoptagerstøtte og åbent referat. Til slut vil jeg stille mere åbne spørgsmål som fx: Hvad vil I råde andre til? Hvis en anden afdeling påtænker at gå i gang som I med s vagter, hvilke gode råd vil I så give dem? Hvad skulle de endelig sørge for der skete? Hvad må i hvert fald ikke ske? Hvad skulle der til, for at I ville råde en afdeling fra at arbejde med s vagter? Tænk gerne over spørgsmålene og gør dig klart, hvad du mener og hvorfor. Har du spørgsmål eller andet, du vil drøfte nærmere før interviewet, er du velkommen til at kontakte mig på ovenstående telefon eller . Venlig hilsen Peter Barner-Rasmussen Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 5 af 5

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Rapport Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Oktober 2007 Indhold...Side Sammenfatning...3 Baggrund...3 Formål...4 Materiale...4

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET

VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET Bilag 1: Spørgeskema VURDERING AF FORANDRINGSPARATHED I ORGANISATIONER I SUNDHEDSVÆSENET I FORBINDELSE MED INDFØRELSE OG UDVIKLING AF EPJ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE PÅ X AFDELING Y HOSPITAL EPJ-Observatoriet:

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid

Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger. , Kreds Midtjylland. vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid Din arbejdstid? DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger vedrørende dialog og aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstid, Kreds Midtjylland Om kredsens anbefalinger Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland har

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Herning Sygehus 7400 Herning Tlf: 9927 6322 Email: kvalitet@ringamt.dk Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende?

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2016 Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. METODE... 3 3.1.1. Udvælgelse af afdelinger... 4 3.1.2. Besøgstider...

Læs mere

Rygambulatoriet Beretning 2001-2

Rygambulatoriet Beretning 2001-2 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rygambulatoriet Beretning 00 - Sygehusene i Ringkjøbing Amt Medicinsk Center Reumatologisk afdeling Udarbejdet af Kvalitetskoordinator Peter Barner-Rasmussen

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse En undersøgelse af patienters tilfredshed med operation på Herning Sygehus og efterfølgende pleje og behandling

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen Indsatsområder Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsundersøgelsen viste tydeligt, at sygeplejerskerne ønsker mere kontinuitet

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Rapport Evaluering af frit menuvalg på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Oktober 2007 Indhold...Side Sammenfatning...3 Baggrund...3 Formål...4 Materiale...4 Resultater...5 Kvantitative

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler

NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler 4. februar 2014 NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler 23 procent af læger og sygeplejerskerne ansat på hospitaler, har indenfor en uge uge oplevet, at der ligger patienter på

Læs mere

Konsekvenser af fleksible arbejdstider. Anne Helene Garde 7. Oktober 2010

Konsekvenser af fleksible arbejdstider. Anne Helene Garde 7. Oktober 2010 Konsekvenser af fleksible arbejdstider A H l G d Anne Helene Garde 7. Oktober 2010 Hvad siger sygeplejerskerne? 100 80 60 40 20 0 Dag Aften Nat 2-hold 3-hold Andelen (%) af sygeplejersker, som oplever,

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 23 - Plastikkirurgi Svarprocent: 61 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder specialeresultater

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Svarprocent: 64 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater for undersøgelsen

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis

NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis NOTAT UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 JUNI 2017 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk FORORD ekvis har i samarbejde med Rambøll Management Consulting

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Hospitalsmodelprojekt

Hospitalsmodelprojekt Hospitalsmodelprojekt Udvikling af den palliative indsats i onkologisk sengeafsnit vha behovsvurderingsredskabet EORTC QLQ C-30 Onkologisk sengeafsnit D1 og D3 Aalborg Sygehus 2012/2013 Baggrund Patient

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 1 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. Vagtplanen er et personalegode. Tid til at følge børnene i skole

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 1 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. Vagtplanen er et personalegode. Tid til at følge børnene i skole FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 1 om lokale arbejdstidsaftaler LÆS OM Vagtplanen er et personalegode Tid til at følge børnene i skole Flere fridage og fleksible mødetider FÅ DEL I TIDEN Udgivet af parterne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Bedre brug af sygeplejeklinikker

Bedre brug af sygeplejeklinikker NOTAT Bedre brug af sygeplejeklinikker Foreløbig status og første erfaringer Januar 2018 Ét af delprojekterne under Projekt Effektiviseringer i Døgnplejen har haft til formål at sikre en bedre udnyttelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017

UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2017 Region Sjælland Svarprocent: 59 Enheden for Kvalitet i Speciallægepraksis www.ekvis.dk Forord Denne rapport indeholder regionsresultater

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse FÅ DEL I TIDEN Hvorfor fastholde traditionelle vagtplaner og arbejdstider, hvis medarbejdere, brugere og ledelsen kan opnå fordele med nye, lokale aftaler om arbejdstiden. Arbejdstidsaftaler som kan skabe

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode Cases fra LUP Cases fra LUP Stor andel svar på eller over gennemsnittet - og/eller: Markant positiv udvikling i svarfordeling siden sidste LUP Forskellige temaer, hospitaler og specialer Journalistisk

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger?

Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Er procedurerne i vejledningen: Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin implementeret på de kirurgiske afdelinger? Sundhedsstyrelsen, juli 2008 Er procedurerne i vejledningen: Sikring

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Kære kollega. Velkommen til vores første nyhedsbrev og god læselyst.

Kære kollega. Velkommen til vores første nyhedsbrev og god læselyst. Kære kollega. Velkommen til vores første nyhedsbrev og god læselyst. KORT OM NETVÆRKET Vi er en gruppe sygeplejersker fra medicinske afdelinger i hovedstadsområdet, som har fundet sammen i frustrationen

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Til afdelingsledelsen. Hvilke Vagtplanlægningssystemer gør vi brug af i HEV?

Til afdelingsledelsen. Hvilke Vagtplanlægningssystemer gør vi brug af i HEV? Hospitalsenheden Vest Staben RH-HV HR Til afdelingsledelsen Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Hvilke Vagtplanlægningssystemer gør vi brug

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Hvad er vigtigt for dig?

Hvad er vigtigt for dig? Hvad er vigtigt for dig? En kvalitativ undersøgelse af borgerinddragelse i Sundhed og Omsorg September 2017 1 Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse gennemført af Sundhed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere