Evaluering af 12 timers vagter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af 12 timers vagter"

Transkript

1 Rapport Evaluering af s vagter Peter Barner-Rasmussen Kvalitetskoordinator Maj 3

2 I projektet deltog alt plejepersonale på de involverede afdelinger, såvel sygeplejersker - medlemmer af DSR - som sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter - medlemmer af FOA. Hvor der i rapporten står sygeplejersker, skal der således læses sygeplejersker, sygehjælpere eller social- og sundhedsassistenter Rapport om Evaluering af s vagter er udarbejdet af Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet i Ringkjøbing Amt, maj 3. Trykt i Ringkjøbing Amt Kan rekvireres ved henvendelse til Kvalitets- og Udviklingsafdelingen, Herning Sygehus, 7 Herning, tlf eller downloades fra - Amt og opgaver - Sundhed og sygehuse - Kvalitet og udvikling i sundhedsvæsenet - Publikationer

3 Indhold Side Sammenfatning Baggrund Materiale og metode Resultater Før vagten Efter vagten Kommentarer Gruppeinterview Bedst og værst ved s vagter Fejl og utilsigtede hændelser Øvrige spørgsmål Diskussion Litteratur Bilag. Spørgeskema Bilag. Vejledning Bilag 3. Brev til interviewdeltagere med guide Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af 5

4 Sammenfatning Med KTO-aftalen for 999 blev der åbnet yderligere muligheder for at indgå decentrale aftaler om bl.a. arbejdstidsregler. De lokale parter skal have størst mulig indflydelse, og arbejdsmiljøforhold og sammenhæng mellem produktion, arbejde og familieliv skal indgå. Det blev anbefalet at evaluere lokale aftaler. På Herning Sygehus var Modtagelse / skadestue først med at indgå en lokal aftale med DSR om s vagter i weekenden. Formålet hermed var bl.a. at komprimere personalets vagter, så den enkelte holder vagt hver 3. frem for hver. weekend. Et medicinsk sengeafsnit, B, ønskede også at åbne denne mulighed og kom med i et forsøg. I forståelse med Dansk Sygeplejeråd, Ringkøbing Amtskreds, blev Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet bedt om at evaluere forsøgsordningen. Forsøget løb i perioden. november - 3. marts 3. De vagthavende sygeplejersker udfyldte et spørgeskema efter hver vagt, og der blev foretaget et gruppeinterview ca. midtvejs i forsøgsperioden. Resultaterne bekræfter erfaringerne fra litteraturen: Personalet, der selv har valgt denne arbejdstilrettelæggelse, er tilfredse med at få reduceret tætheden af weekend-vagter. Omkostningerne er mere belastning i arbejdsweekenderne. Der er ikke tegn på, at de længere vagter påvirker kvalitet og kontinuitet i sygeplejen. Det kan antages, at sådanne arbejdstidsaftaler blive yderligere udbredt, og fordelene opvejer sandsynligvis ulemperne. Forudsætningerne for succes er bl.a., at det involverede personale selv får maksimal indflydelse på tilrettelæggelsen, at det er frivilligt, og at forholdet mellem mere og mindre erfarent personale tillader det. Baggrund På Herning Sygehus havde Modtagelse / skadestue i flere år overvejet, hvordan antallet af weekendvagter kunne reduceres. Én måde at opnå dette ville være at overgå fra 8-timers til -timers vagter i weekenden. Man var dog i første omgang bekymrede ved, om dette kunne have en dårlig indflydelse på arbejdsmiljøet. Efter at KTO-aftalen for 999 åbnede muligheder for at indgå decentrale aftaler om bl.a. arbejdstidsregler, blev der dels udgivet en pjece (), dels beskrevet erfaringer fra andre sygehuse (, 3). Så i september tog man igen fat på emnet. Alle medarbejdere blev spurgt, om de ville indgå i en forsøgsordning med -timers vagter lørdag og søndag. Fireogtredive ud af 37 svarede ja hertil. På et afdelingsmøde i januar orienterede fællestillidsrepræsentanten om mulighederne, og en arbejdsgruppe udarbejdede et sæt overordnede rammer. På grund af overenskomstforhandlinger var det først muligt at få et møde i stand med Dansk Sygeplejeråd i september. Her blev ordningen aftalt, herudner at der blev foretaget en evaluering af ordningen, hvilket var en forudsætning for Dansk Sygeplejeråd, Ringkøbing Amtskreds. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af 5

5 Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsnet blev kontaktet, og det blev aftalt at spørge alle vagthavende ved spørgeskema i alle vagter i weekenden - såvel -timers som 8-timers for at have et sammenligningsgrundlag - i hele den aftalte forsøgsperiode. november - 3. marts 3. Desuden ville man følge op med et gruppeinterview ca. midt i dataindsamlingsperioden. Et medicinsk sengeafsnit - B - på samme sygehus havde haft tilsvarende planer og fik DSR s tilslutning til at komme med i forsøget. Materiale og metode Materialet består af spørgeskemabesvarelser fra samtlige weekends i perioden. november - 3. marts 3 fra de to afsnit: Modtagelse / skadestue i Kirurgisk Center og medicinsk afsnit B fra Medicinsk Center. Da personalet er blevet lovet anonymitet, kan den nøjagtige svarprocent ikke angives - det ville kræve, at man sammenholdt tjenestetidsplaner med spørgeskemabesvarelserne. En gennemgang af datamaterialet viser dog, at der foreligger besvarelser fra samtlige weekends i et sådant antal, at bortfaldet vurderes som minimalt. Spørgeskemaet blev udviklet i samarbejde med Modtagelse / skadestue, der kom med udspil til de ønskede variable, som Kvalitetsafdelingen derefter indarbejdede i et spørgeskema. Der spurgt til træthed før og efter vagten, til hvorvidt sygeplejersken havde de fornødne pauser, om hun havde fri på det planlagte tidspunkt, om sygeplejerskens egen vurdering af kontinuitet og kvalitet af den udførte sygepleje samt om sygeplejerskens helhedsindtryk af vagten. Der var desuden plads til at skrive fritekst, og der blev opfordret til navnlig at gøre dette, hvis man ikke havde været tilfreds med vagtens forløb. Spørgeskemaet er vist i bilag og vejledningen i bilag. Der indgår i alt. besvarelser: 3 fra B og 69 fra Modtagelse / skadestue, fordelt med 33 vagter påbegyndt fredag, 367 påbegyndt lørdag og 33 påbegyndt søndag. 56 besvarelser er fra -timers vagter og 557 fra 8-timers vagter. I enkelte tilfælde har vagten været på 9 timer. Disse er inkluderet i 8-timers gruppen. I resultatafsnittet er den procentvise fordeling af besvarelserne vist spørgsmål for spørgsmål og afdeling for afdeling. For hver afdeling er sammenlignet mellem 8-timers og -timers vagter, og forskelle er testet med Mann-Whitney s test (Fisher s exact test ved * tabeller). Afdelingerne er så forskellige, at det ikke findes interessant at teste eventuelle forskelle mellem svarfordelingerne på de to afdelinger. De er dog ikke mere forskellige, end at svarfordelingen i det samlede materiale er vist i tabellerne. Der blev afholdt et gruppeinterview den 3. januar 3, ca. midt i evalueringsperioden. Der deltog fem sygeplejersker fra Modtagelsen og fire fra B, udpeget af afsnittene selv. Afdelingssygeplejerskerne deltog ikke. Interviewet indledtes med en affinity-analyse på spørgsmålene om det bedste og det værste ved -timers frem for 8-timers vagter, og der blev fortsat med en samtale omkring udvalgte emner. Interviewguiden er vist i bilag 3. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 3 af 5

6 Resultater Før vagten B Udhvilet Nogenlunde udhvilet 3 Lidt træt 5 Temmelig træt 3 3 P Modt , Alle ,3 Tabel. Hvordan havde du det, da du startede på vagten? Procent Det første spørgsmål gik på sygeplejerskens oplevelse ved vagtens begyndelse. Det var mest med for at sikre mod en eventuel skævhed i form af, at træthed ved vagtens begyndelse kunne medføre træthed ved vagtens afslutning. Der ses en beskeden tendens til, at sygeplejerskerne i Modtagelsen oplever sig lidt mindre udhvilede, når de begynder på en -timers vagt, end når de kun har at se frem til. Det er dog kun i 6-8 % af tilfældene, sygeplejersken sætter sit kryds ved træt frem for udhvilet. Sygeplejerskerne på B oplever sig trætte i begyndelsen af -8 % af vagterne, ikke signifikant forskelligt mellem 8- og -timers vagter. B Mest privat 5 8 Mere privat end arb. 9 Mere arb. end privat 8 Mest arbejdet 8 3 P Modt ,3 Alle ,5 Tabel. Hvis du følte dig træt, hvad var så årsagen? Procent (Kun svarpersoner, der havde svaret, at de var lidt eller temmelig trætte ved vagtens begyndelse) Spørgsmålet blev fulgt op med et spørgsmål, om der var arbejdsmæssige eller private årsager til trætheden. En del, der krydsede sig udhvilede, havde også besvaret dette spørgsmål, så i tabel er kun de svarpersoner medregnet, som havde svaret, at de var trætte før vagten. Det drejer sig kun om i alt 95 bevarelser. Alligevel er der en tydelig tendens til, at man opfatter arbejdet som årsag til trætheden, når man begynder på en s vagt. Forventningen hos sygeplejersken er formentlig medbestemmende for, hvordan hun oplever trætheden. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af 5

7 Efter vagten B Ja, helt Ja, delvis 9 Nej, ikke helt Nej, slet ikke P Modt , Alle ,3 Tabel 3. Havde du de pauser, du havde brug for? Procent Spørgsmålet om pauser i arbejdet bliver mere aktuelt, når man arbejder længere. På B opleves pauserne utilstrækkelige i 3-5 % af tilfældene, næsten ens for 8- og -timers vagter. I Modtagelsen opleves dette signifikant hyppigere i -timers vagter. B Ikke træt 5 Lidt træt 39 Noget træt Meget træt 5 5 P, Modt , Alle , Tabel. Hvordan havde du det, da du gik fra vagten? Procent En væsentlig arbejdsmiljøfaktor er oplevelsen af træthed ved vagtens afslutning. Her er der tydelig forskel mellem 8- og -timers vagter på begge afsnit. Tallene kan dog også tolkes som, at det er hårdt arbejde at gå i weekendvagt. Selv ved 8-timers vagter er det kun hver fjerde til hver tredje, der erklærer sig ikke træt. Der er ikke overraskende en stærk sammenhæng (korrelation) mellem, hvorvidt man følte sig træt ved vagtens begyndelse og ved dens slutning (Spearman s Rho =,3, p <,). Ja Nej P 85 5 B 86 Modt Alle Tabel 5. Havde du fri på det planlagte tidspunkt? Procent Spørgsmålet om at kunne gå fra vagt til det planlagte tidspunkt udviste ingen væsentlige forskelle mellem 8- og -timers vagter. Efter i alt vagter svarede Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 5 af 5

8 sygeplejersken Nej til spørgsmålet. De 33 oplyste at være gået fra mediant en time før planlagt (kvartiler 3 - minutter), mens andre 67 oplyste at være gået fra mediant ½ time efter det planlagte (kvartiler 5-6 minutter). Disse tal er de samme for 8- og -timers vagter. B Fuldstændig Nogenlunde 5 7 Ikke helt 6 Slet ikke P Modt Alle Tabel 6. I hvilket omfang har det i denne vagt været muligt for dig at opretholde kontinuiteten i sygeplejen - at tage dig særlig af din(e) egne patient(er) - at gøre dine egne patienter færdige osv? Procent De valgte resultat-indikatorer var som anført sygeplejerskens oplevelse af kontinuitet og kvalitet i vagten samt hendes helhedsopfattelse af, hvordan vagten var gået. Af tabel 6 fremgår, at kontinuiteten i over 95 % af tilfældene oplevedes som fuldstændig eller nogenlunde god, statistisk uden forskel mellem 8- og -timers vagter. B Fuldstændig 6 59 Nogenlunde 3 38 Ikke helt 7 3 Slet ikke P Modt Alle Tabel 7. I hvilket omfang har du været tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du har udført? Procent Et helt tilsvarende billede tegner sig af sygeplejerskernes egen vurdering af kvaliteten af deres arbejde. Regulært dårlig sygeplejekvalitet er ikke et udbredt problem, når man spørger på denne måde. B Fuldstændig 5 5 Nogenlunde 8 Ikke helt 8 Slet ikke P Modt Alle Tabel 8. Hvordan er vagten som helhed gået? Procent Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 6 af 5

9 Sygeplejerskernes generelle oplevelse af vagterne udviser et lignende billede. På sengeafsnittet B opleves 8-timers vagterne værre end -timers vagterne, men ikke i et omfang, så det er statistisk signifikant, når man vurderer besvarelserne på den valgte ordinalskala. Slår man imidlertid Fuldstændig og Nogenlunde sammen på den ene side og Ikke helt og Slet ikke på den anden side og tester som en * tabel med Fisher s exact test, bliver forskellen netop signifikant (P =,). Kommentarer Spørgeskemaet sluttede med formuleringen: Har du noget, du vil fortælle om denne vagt, som kan bidrage til forståelsen af fordele og ulemper ved henholdsvis - og 8 timers vagter, så beskriv her. Det gælder navnlig, hvis du ikke har været tilfreds med vagtens forløb. Der forekom i alt 7 udsagn i denne rubrik, en stor del var dog mindre præciseringer. Den korte version af disse udsagn er, at det er hårdt arbejde at gå i weekendvagt -. Hvis der kan ses nogen forskelle mellem 8- og -timers vagter, er det til de sidstes fordel. Navnlig bemærker en del fra sengeafsnittet, at det er en fordel at afløse den samme, som afløste én selv tidligere. Det opleves, at det bedrer kontinuiteten i plejen - uden at det som anført har kunnet ses på de kvantitative besvarelser. Gruppeinterview For at supplere den kvalitative information, som deltagerne skrev på spørgeskemaerne, gennemførtes et gruppeinterview. Deltagerne kom fra begge afsnit ud fra en opfattelse af, at der var mere stof, der var fælles end der var forskelligt, og for at få valideret synspunkterne på tværs af to forskellige sygeplejefaglige miljøer. Interviewet fandt sted den 3. januar 3, efter at der var foretaget en midtvejsevaluering på baggrund af de 8 skemaer, der var tastet ind frem til 5. januar. Der deltog 5 sygeplejersker fra B og fra Modtagelsen. Interviewguiden blev meddelt deltagerne i et brev godt en uges tid i forvejen (bilag 3). Bedst og værst ved s vagter Interviewet indledtes med en affinity-analyse med spørgsmålet: Hvad er det bedste og hvad er det værste ved at gå i s vagter frem for i s?. Deltagerne skrev deres stikord til henholdsvis bedst og værst på gule lapper, der blev sat op på tavlen og tematiseret. Det bedste rummede temaerne: Patientkontinuitet, Ressourcer og tid, Team-ånd, Flere fri weekender, Andet. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 7 af 5

10 Under det sidste var der et udsagn om, at Kolleger har skiftet fra 8 til, efter at vi er startet. Dette udsagn blev ikke kvantiteret. Der var bred enighed om, at man når at kende sine patienter bedre, når man er sammen med dem i frem for i -... man ser patienterne vågne før natten. Ressourcer og tidsbesparelser går mest på, at man bruger mindre tid på rapport ved færre skifter, og man... har længere tid til at gøre tingene færdige. Når man er sammen med kollegerne i,... øges sammenholdet, og man... lærer hinanden bedre at kende. Men den væsentligste fordel ved s vagter er og bliver Flere fri weekender - bedre familieliv Siden med det værste endte med lidt færre kategorier og flere enkeltstående udsagn. Et tema blev kaldt Mere arbejde, mindre fritid i de weekender, hvor man så var på arbejde: Hele weekenden går med arbejde + sove, og det er Længe væk fra familien. Træthed var et andet tema: Hårdt med s arbejde, hvis der er travlhed hele vagten. Så er det nemmere at klare. Oplevelsen af ikke at have overskud til de pårørende ved pludseligt dødsfald fyldte nogle udsagn:... der er dårlige patienter døde med omsorg for pårørende, så er energien næsten opbrugt søndag sidst på vagten. Nogle udsagn blev kategoriseret i to temaer specifikke for henholdsvis det medicinske sengeafsnit og Modtagelsen. I Modtagelsen klagede nogle over, at det er hårdt at være koordinerende i, mens det på sengeafsnittet oplevedes vanskeligt at bytte vagter. Diskussionerne tydede på, at de strukturelle forhold er lidt forskellige på de to afsnit. Blandt de ikke kategoriserbare udsagn forekom fx: Sårbar ved sygdom eller skæve helligdage er ikke med. Et udsagn fastslog, at I modtagelsen varierer arbejdstyngden meget, så i perioder er der rigeligt med pauser, i andre er det ikke altid muligt at holde det fornødne fri, og det diskuteredes, i hvilket omfang dette er specifikt for Modtagelsen, eller om ikke det kan passe på de fleste sygehusafsnit med akut modtagelse. Efter affinity-analysen kunne fordele og ulemper resumeres som følger: Fordele Flere friweekender Bedre patient-kontinuitet. Bedre samarbejde med kolleger. Ulemper Arbejdsweekend = arbejde. Længere arbejdsweekend. Figur. Resume af fordele og ulemper ved - timers vagter Fejl og utilsigtede hændelser Intervieweren forsøgte længe og ihærdigt at belyse spørgsmålet: Laver man flere fejl, når man går i s vagter end når man går i s?. Deltagerne var enige om, at det teoretisk kunne tænkes, men ingen havde oplevet det eller hørt om nogen, der havde. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 8 af 5

11 Øvrige spørgsmål Interviewet afsluttedes med en serie hypotetiske (cirkulære) spørgsmål. Samtalen blev optaget på bånd som hukommelsesstøtte, og intervieweren tog åbent referat. Hvis en anden afdeling påtænker at gå i gang som I med s vagter, hvilke gode råd vil I så give dem? Praktiske opgaver skal deles ud over hele døgnet - alles ansvar. Valgfrihed - læg det åbent ud. Dem, der vil fortsætte i, kan få et problem, som der skal tages hensyn til. Man skal acceptere hinandens valg. Synliggøre arbejdsfordelingen. Fleksibilitet. Høre andres erfaring. Fordeling mellem nye & gamle - ikke for mange nye i forhold til erfarne. Lokalaftaler mht frihed osv. Hvad må der i hvert fald ikke ske? Presset til at ta -timer. Ordentlig planlægning - god tid ferie, sygdom. Jeres fagforening er jo også interesseret i detteher - hvordan vil I råde dem til at forholde sig? Frivillighed. Guleroden = flere friweekends. s vagter er både en fordel & ulempe. Legaliser pauser (Lokalaftale) (også for ). Krav om 3 mdrs. arbejdsplan (også for ). Hvad skulle der til, for at I ville råde en afdeling fra at arbejde med s vagter? Vagtplanen skal kunne nå sammen - der skal være folk nok, der vil gå i timers vagt. Ikke for mange nyuddannede. Positiv stemning - hvis der er for få, der vil, duer det ikke. Sufficient bemanding. Afdelingen skal ville det - ikke krav fra arbejdsgiver. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 9 af 5

12 Diskussion Der er sagt og skrevet overordentlig meget om mulighederne for individuelle arbejdstidsaftaler, og der er ingen tvivl om, at dette er en faktor, som arbejdsgiverne er nødt til at tage med i deres overvejelser om rekruttering og fastholdelse. De samme parter, der står bag den tidligere nævnte pjece (), har en hjemmeside - personaleweb () - der opfatter sig som portal for personalepolitiske emner, herunder arbejdstilrettelæggelse. På Hospitalnet, en vidensportal specielt for sundhedsvæsens planlægning, organisation og ledelse, er der ligeledes flere henvisninger til erfaringer fra bl.a. Århus, Ålborg, Næstved, Sct. Hans Hospital mfl. (5). Dansk Sygeplejeråd lod i en arbejdsmiljøkonsulent gennemgå litteraturen. Hendes konklusion var forsigtigt positiv, og DSR lagde op til, at ordninger skal evalueres - sådan som også denne er blevet det (6). En britisk oversigtsartikel fra som notatet fra DSR lænede sig til - konkluderede, at der er modstridende forskningsresultater, og at der sandsynligvis er fordele og ulemper ved både 8- og -timers skift (7). I Danmark er der betydelig interesse for feltet. Arbejdsmiljøinstituttet har en interessegruppe under titlen Lange dage - korte uger (8), og på arbejdsmedicinsk afdeling på Ålborg sygehus findes et Center for ArbejdsTidsforskning (9), hvis hjemmeside dog ikke er opdateret siden efteråret. Det er herfra, de punkter for hensigtsmæssig tilrettelæggelse af skifteholdsarbejde stammer, som også er optrykt i KL s mfl. s pjece (). Tidsskriftet Sygeplejersken har behandlet emnet ud fra erfaringerne fra intensivafdelingen på Hillerød Sygehus (). Titlerne antyder igen - med arbejdsforskeren Henrik Bøggilds udtryk - at der er tale om et valg mellem pest og kolera. Vagter er uundgåelige i sygehus- og sundhedsvæsenet. Udfordringen er at organisere sig bedst muligt og at reducere skadevirkningerne af skifteholdsarbejdet mest muligt. På begge de afdelinger, hvis erfaringer her rapporteres, er personale og ledelse indstillet på at fortsætte ordningen. Den foreliggende evaluering bekræfter erfaringerne fra litteraturen: Personalet, der selv har valgt denne arbejdstilrettelæggelse, er tilfredse med at få reduceret tætheden af weekend-vagter. Omkostningerne er mere belastning i arbejdsweekenderne. Der er ikke tegn på, at de længere vagter påvirker kvalitet og kontinuitet i sygeplejen. Det kan antages, at sådanne arbejdstidsaftaler vil blive yderligere udbredt, og fordelene opvejer sandsynligvis ulemperne. Forudsætningerne for succes er bl.a., at det involverede personale selv får maksimal indflydelse på tilrettelæggelsen, at det er frivilligt, og at forholdet mellem mere og mindre erfarent personale tillader det. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af 5

13 Litteratur. KL mfl. Decentrale arbejdstidsaftaler. En opfordring til at gå i gang - hvorfor og hvordan. Kbh.. Intensiv afdeling N. Silkeborg Centralsygehus. Projekt Fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse! Internt notat afd. NR /JM 3. Falck L. s vagter. Intensiv afsnittet. Hillerød Sygehus. Frederiksborg Amt. Internt notat af Udateret notat fra DSR 7. Smith L, Folkard S, Tucker P, Macdonald I. Work shift duration: a review comparing eight hour and hour shift systems. Occup Environ Med 998; 55: Bjørnsson K. Kun i vagt hver tredje weekend. Lange nattevagter slider. Pest eller kolera. Sygeplejersken 3 (): - 5. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af 5

14 Bilag. Spørgeskema Sygehusene i Ringkjøbing Amt Kirurgisk Center Modtagelse / Skadestue Herning Sygehus Weekend vagter i Modtagelsen Evalueringsskema Besvar de første spørgsmål, når du starter vagten: Personlig kode: Vagten påbegyndt dag den / Kl. Vagtform: Hvordan havde du det, da du startede på vagten? Udhvilet Nogenlunde udhvilet Lidt træt Temmelig træt Hvis du følte dig træt, hvad var så årsagen? Mest privat Mere privat end arbejdet Mere arbejdet end privat Mest arbejdet Besvar de følgende spørgsmål, når du går fra vagten: Havde du de pauser, du havde brug for? Ja, helt Ja, delvis Nej, ikke helt Nej, slet ikke Hvordan havde du det, da du gik fra vagten? Ikke træt Lidt træt Noget træt Meget træt Havde du fri på det planlagte tidspunkt? Ja Nej Hvis nej, hvor lang tid før eller efter gik du fra? minutter før / efter planlagt (HUSK at overstrege før eller efter) Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af 5

15 I hvilket omfang har det i denne vagt været muligt for dig at opretholde kontinuiteten i sygeplejen - at tage dig særlig af din(e) egne patient(er) - at gøre dine egne patienter færdige osv? Fuldstændig Nogenlunde Ikke helt Slet ikke I hvilket omfang har du været tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du har udført? Fuldstændig Nogenlunde Ikke helt Slet ikke Hvordan er vagten som helhed gået? Rigtig godt Godt Lidt skidt Rigtig skidt Har du noget, du vil fortælle om denne vagt, som kan bidrage til forståelsen af fordele og ulemper ved henholdsvis - og s vagter, så beskriv her. Det gælder navnlig, hvis du ikke har været tilfreds med vagtens forløb. Når du går fra vagt, lægger du det udfyldte skema i kassen. Har du spørgsmål eller andet, du vil drøfte, er du velkommen til at kontakte kvalitetskoordinator Peter Barner-Rasmussen, tlf. dag lokal 63, aften 973 8, mobil 75. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 3 af 5

16 Bilag. Vejledning Evaluering af s vagter i weekenden. Vejledning Det har gennem lang tid været et ønske i Modtagelse / Skadestue på Herning Sygehus at ned- sætte antallet af weekend-vagter. Dette er nu blevet muligt foreløbig som et forsøg i månederne november til marts 3. En af forudsætningerne for, at forsøget kan fortsætte og evt. udbredes til andre interesserede afdelinger er, at forsøget evalueres. Ingen er interesserede i at indføre en reform, der har utilsigtede konsekvenser for arbejdsmiljøet. Derfor skal du udfylde et spørgeskema efter hver vagt fredag, lørdag og søndag, enten du har haft vagt i eller. Evalueringen udføres af Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Ansvarlig for undersøgelsen er kvalitetskoordinator Peter Barner-Rasmussen. For at sikre anonymitet - hvilket bl.a. er et lovkrav, når data skal behandles uden for afdelingen - skal du finde på en personlig kode, som du bruger, hver gang du udfylder et spørgeskema. Koden kan bestå af bogstaver og / eller tal, højst 8 tegn. Husk din kode, du skal bruge den samme hver gang. Det er kun dig selv, der kender koden. Vi skal vide, hvilken vagt det drejer sig om for at kunne undersøge udviklinger over tid, sammenligne dage og tider osv. Men du selv vil ikke kunne identificeres, hvis du ikke selv siger til. Når du møder i weekend-vagt, tager du et gult spørgeskema, der ligger på hylden lige under patientoversigtstavlen på vagtrummet. Du besvarer de første spørgsmål og opbevarer selv skemaet, til du går fra vagten. Når du går fra, udfylder du resten af skemaet og lægger det i den røde bakke, anden nederste hylde på reolen midt på vagtrummet. Anette Frahm sender evalueringsskemaerne til Kvalitetsafdelingen efter hver weekend. Kryds i rubrikker kan fortælle noget. Men en vigtig del af forståelsen af, hvad der sker, når man indfører s vagter, er historier og beretninger om dine og dine kollegers oplevelser med det. Derfor er der plads på spørgeskemaet til, at du kan skrive din fortælling, hvis du har noget på hjerte, som du synes har betydning. Jeres samling af historier kan blive en meget stærk kilde til forståelse. Ud over spørgeskemaerne vil nogle af Jer blive indbudt til et gruppeinterview en gang efter nytår. Her vil der blive lejlighed til at komme mere i dybden med Jeres personlige oplevelser. Men brug muligheden for at skrive på spørgeskemaet, mens du husker det. Har du på noget tidspunkt spørgsmål eller andet, du vil drøfte i forbindelse med undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte evaluator, Peter Barner-Rasmussen, på telefon dag lokal 63, aften 973 8, mobil 75. Venlig hilsen Anette Frahm Peter Barner-Rasmussen Afdelingssygeplejerske Kvalitetskoordinator Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af 5

17 Bilag 3. Brev til interviewdeltagere med guide Gruppeinterview om -timers vagter Kære deltager i gruppeinterview om s vagter Tak for at du vil bruge tid på at være med til at videregive Jeres erfaringer med s vagter i weekenden. Som du sikkert véd, har der i flere år været en del diskussion om dette emne. Nogen har ment, at det var for farligt for patienterne, at folk ikke kunne holde til det osv, mens andre har ment, at der er flere fordele forbundet med at koncentrere sin arbejdstid på denne måde. I Modtagelsen og på afsnit B på Herning Sygehus er Dansk Sygeplejeråd gået med til en overenskomst på området, bl.a. på betingelse af, at forsøget evalueres. Det er derfor, I har udfyldt spørgeskemaer efter hver vagt, og det er derfor, vi inviterer Jer til et gruppeinterview. Selve interviewet kommer til at vare ca ½ time og vil blive foretaget af mig. Det bliver optaget på bånd som hukommelsesstøtte for mig. I det færdige produkt vil du og dine kolleger ikke kunne identificeres. Vi indleder med at brainstorme på spørgsmålet Hvad er det bedste og hvad er det værste ved at gå i s vagter frem for i s? I vil blive bedt om at skrive stikord på gule lapper (Post-it ), som vi sætter op og tematiserer. Herefter vil vi drøfte forskellene mellem at gå i s og s vagter - fordele og ulemper ved det ene og det andet. Jeg vil skrive stikord på en flip-over som sammenfatning af drøftelserne. Vi skal særlig drøfte spørgsmålet, om man laver flere fejl, når man går i s vagter end når man går i s. Dette vil foregå som en åben drøftelse, igen med båndoptagerstøtte og åbent referat. Til slut vil jeg stille mere åbne spørgsmål som fx: Hvad vil I råde andre til? Hvis en anden afdeling påtænker at gå i gang som I med s vagter, hvilke gode råd vil I så give dem? Hvad skulle de endelig sørge for der skete? Hvad må i hvert fald ikke ske? Hvad skulle der til, for at I ville råde en afdeling fra at arbejde med s vagter? Tænk gerne over spørgsmålene og gør dig klart, hvad du mener og hvorfor. Har du spørgsmål eller andet, du vil drøfte nærmere før interviewet, er du velkommen til at kontakte mig på ovenstående telefon eller . Venlig hilsen Peter Barner-Rasmussen Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 5 af 5

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. 12-timers vagter er kun starten. Det hele er blevet nemmere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler. 12-timers vagter er kun starten. Det hele er blevet nemmere FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 2 om lokale arbejdstidsaftaler LÆS OM 12-timers vagter er kun starten Det hele er blevet nemmere Hver anden laver sin egen arbejdstidsplan FÅ DEL I TIDEN Udgivet af parterne

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Karin Hammer-Jakobsen Jordemoder, MPH November 2011 Vejleder: Henriette Langstrup, Adjunkt, Afd. for Sundhedstjensteforskning,

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

En undersøgelse af de ansattes tilfredshed og oplevelse af arbejdsbetingelserne på N.Kochs Skole

En undersøgelse af de ansattes tilfredshed og oplevelse af arbejdsbetingelserne på N.Kochs Skole En undersøgelse af de ansattes tilfredshed og oplevelse af arbejdsbetingelserne på N.Kochs Skole Fællesbestyrelsen N. Kochs Skole, 2008 Kochs Skole som arbejdsplads Side 1 RESUME...2 BAGGRUND OG FORMÅL...3

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Indledning... 2. Tendenser... 4. Livsmod generelt... 4. At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5. Pjecen... 7. Kønsaspekt... 9

Indledning... 2. Tendenser... 4. Livsmod generelt... 4. At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5. Pjecen... 7. Kønsaspekt... 9 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tendenser... 4 Livsmod generelt... 4 At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5 Pjecen... 7 Kønsaspekt... 9 Fremtidigt samarbejde... 10 Forslag... 10 Bilag 1... 12 Bilag

Læs mere

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid Seniorforsker Karen Albertsen Indflydelse på arbejdstiden Indflydelse, kontrol, fleksibilitet

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 1. Aftalens

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus

Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Resultater af spørgeskemaundersøgelse om betydningen af kommunikation i projektet Patientsikkert Sygehus Marts 2013 Rapporten er udarbejdet for Patientsikkert Sygehus af: Ida Hoeck Analyse og Rådgivning

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR 1 Tilbud om helbredskontrol Alle ansatte i Region Sjælland

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Hvornår du skal arbejde, hvornår du kan holde fri, hvor vigtig og ofte undervurderet faktor

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere