IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET"

Transkript

1 BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Regionsrådssalen, Regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja Holt Højgaard Charlotte Fischer Karsten Skawbo-Jensen Lise Müller Bergur Løkke Rasmussen Randi Mondorf Marianne Frederik Deltog Deltog Deltog Afbud Deltog Deltog Deltog Deltog Deltog Side 1 af 12

2 INDHOLDSLISTE 1. BESLUTNINGSSAG: INDSPIL TIL BUDGET Eventuelt Side 2 af 12

3 1. BESLUTNINGSSAG: INDSPIL TIL BUDGET 2015 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Forretningsudvalget har bedt om udvalgenes bidrag forud for budgetforhandlingerne for Budgetbidrag skal være fremsendt til forretningsudvalget senest 6. juni. Sagen indeholder mulige forslag til udvalgsbidrag, herunder bl.a. et antal scenarier på it-området. Scenarierne uddybes i en mundtlig præsentation på selve mødet. INDSTILLING Administrationen indstiller: at IT- og afbureaukudvalget tager stilling til, hvilke budgetbidrag der sendes til forretningsudvalget. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: ITA udvalget noterede sig, at administrationen lægger op til at revurdere budgetforslagene på itområdet således, at disse kan afholdes inden for en fast årlig ramme på 250 mio. kr. (heraf 200 mio. kr. i driftsmidler og 50 mio. kr. i investeringer) i 2015 og budgetoverslagsårene. Dette niveau er ca. svarende til det samlede niveau for scenarie A ud i budgetoverslagsårene. Udvalget bakkede op om det modificerede Scenarie A set samlet over budgetoverslagsårende som værende udvalgets budgetbidrag til Forretningsudvalget stillingtagen på it-området. Udvalget besluttede samtidig at medsende scenarie B og C, i tilfælde af at det skulle vise sig muligt at prioritere flere midler til it-området end først antaget. Endelig pointerede udvalget, at bliver der mulighed for finansiering af også dele af logistikforslagene, da ønsker udvalget Supplychain: DAS-initiativet prioriteret over Supplychain: Wifi-initiativet. Udvalget tilsluttede sig endvidere, at de tre initiativer på afbureaukratiseringsområdet lægges videre til Forretningsudvalget. SAGSFREMSTILLING Forretningsudvalget har bedt IT- og afbureaukratiseringsudvalget om til brug for budgetforhandlingerne, at udarbejde budgetbidrag inden for udvalgets arbejdsområde. Udvalget skal på den baggrund drøfte budgetinitiativer for perioden Sidste frist for udvalgenes bidrag er 6. juni Udvalget skal på dette møde endeligt beslutte, hvilke budgetbidrag det ønsker at sende til forretningsudvalget. Udvalgets drøftelse Udvalget drøftede på mødet i april de af administrationen udarbejdede budgetskemaer med oversigt over mulige budgetbidrag. De foreslåede bidrag tog udgangspunkt i den arbejdsplan og de budgetønsker, som tidligere har været drøftet i udvalgene og rammerne fra budgetseminaret. Flere udvalg gav dog udtryk for, at det var vanskeligt at drøfte konkrete budgetønsker, både i relation til manglende økonomioplysninger, men også i forhold til hvilken rolle udvalgene kan spille i processen i forhold til styrelsesvedtægtens ansvars- og opgavefordeling. På baggrund af drøftelserne i udvalgene har administrationen derfor udarbejdet et kort notat om udvalgenes rolle i budgetprocessen i Skanderborgmodellen, som regionens styrelsesvedtægt er bygget over. Derudover er de tidligere forelagte budgetinitiativer blevet kvalificeret yderligere, herunder med oplysninger om økonomiske forhold, og forelægges derfor som bilag i revideret form. På den baggrund bedes udvalget drøfte: Hvilke budgetinitiativer skal sendes videre til forretningsudvalget? Skal der ændres i indhold eller skalering i de foreslåede budgetinitiativer? Andre budgetinitiativer man ønsker medtaget? Side 3 af 12

4 Udvalget vil på mødet herudover kunne stille yderligere forslag om ændringer i arbejdstilrettelæggelsen inden for udvalgets arbejdsområde herunder input til effektiviseringsforslag. Oversigt over budgetinitiativer Regionsrådet vedtog den 8. april 2014 et oplæg til strategi for Region Hovedstaden. Visionen er Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau. Der er hertil knyttet en række politiske målsætninger og strategiske indsatsområder. Administrationens forslag til budgetinitiativer er tilknyttet de enkelte politiske målsætninger og strategiske indsatsområder. Budgetinitiativerne er udarbejdet i den skabelon, som skal bruges til fremsendelse af budgetbidrag til forretningsudvalget. Der er desuden som bilag yderligere vedlagt administrationens samlede oversigt over forslag til budgetinitiativer for alle udvalg. Af oversigten fremgår initiativernes tilknytning til strategien for regionens udvikling. Budgetscenarier på IT-området CIMT har, som besluttet på sidste udvalgsmøde, udarbejdet tre scenarier for aktiviteter i scenarierene præsenteres overordnet i denne sagsfremstilling. Udvalget vil på selve mødet modtage en mere uddybende præsentation af scenarier, herunder konsekvenser ved prioriteringerne imellem- og indenfor de enkelte budgetinitiativer. I processen med udarbejdelse af scenarier har det vist sig hensigtsmæssigt at se det tidligere budgetforslag omkring udviklingsplan for medico i relation til CIMT s løbende prioriteringer på driftsbudgettet, samt den i regionsrådssagen fra 11. marts 2014 fremlagte udvikling i antallet af medarbejdere over årene, hvorfor dette budgetforslag udgår. Desuden er der tilkommet talgrundlag på projekterne i regi af de regionale og nationale strategier (RSI/NSI). Estimatet på disse projekter vil der fortsat blive arbejdet på at få kvalificeret i den kommende tid, ligesom estimaterne også kan ændre sig som følge af de forestående økonomiforhandlinger mellem Danske Regioner og Finansministeriet. Regionens teknologiske infrastruktur var på tidspunktet for CIMT s etablering, som beskrevet i regionsrådssag af 11. marts 2014, kendetegnet ved, at der på en række områder var oparbejdet et større investerings- og vedligeholdelsesefterslæb. Investeringerne de kommende år vil således fx skulle adressere følgende væsentlige udfordringer: Utidssvarende LAN netværk Stigende gennemsnitsalder for PC ere og andet brugerudstyr Behov for forbedring af datasikkerheden på systemer Behov for udbygning af det trådløse netværk til understøttelse af fx øget klinikermobilitet, Sundhedsplatformen og evt. positioneringsteknologi Utilstrækkelig strømkapacitet i forhold til de kommende års kapacitetsbehov Hvert af scenarierne nedenfor søger i videst muligt omfang at imødegå udfordringerne i regionens teknologiske infrastruktur indenfor rammerne af de økonomiske muligheder givet ved det enkelte scenarium. Skulle budgetprocessen resultere i tildeling af en samlet økonomisk ramme, som ligger imellem to af scenarierne, vil der ske en yderligere prioritering, som matcher den konkrete økonomiske ramme. Scenarierne omfatter ikke investeringer i it, medico og telefoni i kvalitetsfondsbyggerierne, idet dette håndteres særskilt. Der er dog indlagt to budgetinitiativer til Forretningsudvalget (FU), som omfatter investeringer til forberedelse af logistikunderstøttelse i byggerierne (supplychain). Scenarierne omfatter heller ikke øvrige investeringer til medicoteknisk apparatur, da det håndteres via den centrale apparaturpulje. De tre scenarier kan ses i tabel 1 nedenfor. Side 4 af 12

5 Tabel 1 - Udgiftsscenarier fordelt på aktiviteter og scenarier Udvalg Budgetforslag (hele mio. kr.) Scenarie A Scenarie B Scenarie C Driftshandlingsplanen Implementering af mobility-strategi Telestrategi Regionale og nationale strategier Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen Windows Supply chain: Wifi Supply chain: Distribueret antenne system TOTAL Note: Der tages på alle forelagte udgiftsestimater forbehold for at tal kan ændres i takt med den yderligere kvalificering frem mod den endelige godkendelse af budget Scenarierne ud i budgetoverslagsårene kan ses i tabel 2 nedenfor. Uddybende tabeller for scenariernes konkrete aktiviter ud i årene, fremgår af bilag. Tabel 2 - Udgiftsscenarier fordelt over budgetoverslagsårene Scenarier/år TOTAL Scenarie A Scenarie B Scenarie C Note: Der tages på alle forelagte udgiftsestimater forbehold for at tal kan ændres i takt med den yderligere kvalificering frem mod den endelige godkendelse af budget Som det fremgår af bilaget med alle tre scenarier, vil totalen på tværs af årene for de enkelte budgetforslag kun variere på de to budgetforslag, der vedrører logistik. Udskydelse og nedprioritering af aktiviteter i 2015 vil altså have effekt på overslagsårene Der er i et vist omfang mulighed for at tidsforskyde dele af initiativerne ud i årene efter De enkelte budgetforslag er beskrevet i de vedlagte skabeloner. For de aktiviteter, hvor bevillingen varierer i de forskellige scenarier, er der indsat en økonomiopstilling for hvert scenarium. Scenarium C ovenfor er CIMT s vurdering af det ønskelige investeringsniveau i 2015 set i forhold til sikringen af en sammenhængende, moderne og effektiv teknologisk infrastruktur i regionen over en længere årrække. Ved valg af scenarium A eller B er differencen i forhold til scenarium C følgelig indregnet i budgetoverslagsårene i de vedlagte skabeloner, idet der derved ud fra et rent behovsdrevet perspektiv alene sker en tidsforskydning i forhold til de ønskede aktiviteters gennemførelse. Alle scenarier indeholder: 51 mio. kr. til løn og 3 mio. kr. til kvalitetsfondsbyggerierne, idet der, jf. regionsrådssag af 11. marts 2014, er behov for at øge personalekapaciteten permanent i forhold til at kunne sikre gennemførelse af de planlagte aktiviteter og samtidigt opretholde en sikker og stabil drift. 56 mio. kr. til Windows 7 projektet, som er en uomgængelig opgradering, jf. regionsrådssag af 11. marts mio. kr. til basale reinvesteringer i regionens it-infrastruktur, herunder vedligehold og modernisering af datacentre og netværk, indkøb af servere, systemhærdning m.v. 25 mio. kr. til gennemførelse af projekter som følge af de regionale og nationale strategier indenfor sundheds-it området, bl.a. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Sammenhængende, effektiv ensartede digitale muligheder. Scenarie a basal vedligeholdelse For dette udgiftsscenarie vil regionens it-infrastruktur udelukkende blive vedligeholdt på det nuværende Side 5 af 12

6 niveau. Der vil her blive prioriteret den mest basale it-infrastruktur og brugerudstyr, herunder opgradering af lokalt netværk på lokationer (LAN) delvis udskiftning af styresystem på regionens servere Scenarie b vedligehold og modernisering Dette udgiftsscenarie indeholder investeringer i den mest basale it-infrastruktur jf. scenarie a. Desuden vil dele af det historiske investeringsefterslæb på it-infrastrukturen i regionen blive yderligere indhentet. Dette omfatter yderligere modernisering af regionens netværk, etablering af øget forsyningssikkerhed til datacentrene og sikringen af bedre datasikkerhed i regionen. På mobility-området vil der være midler til en prioriteret udbygning af regionens trådløse netværk på de lokationer, som først overgår til Sundhedsplatformen. Scenarie c forbedringer Scenariet udgør det udgiftsscenarie, som ITA er blevet forelagt til udvalgsmødet den 25. april 2014 og med de ændringer, som er blevet nævnt indledningsvist i sagsfremstillingen. Scenariet omfatter CIMT s anbefalede investeringsniveau i den teknologiske infrastruktur således, at denne vedligeholdes, moderniseres og forbedres. På mobility-området vil der i dette scenarium være midler til yderligere udbygning af regionens trådløse netværk til understøttelse af klinikernes mobilitet på hospitalerne og således, at arbejdsgange i højere grad kan indrettes med patienten i centrum. Denne udbygning af netværket vil også i højere grad kunne forberede regionen til en senere udvikling af løsninger indenfor sporbarhed og mobilitet i de kliniske og logistiske arbejdsgange fx i forbindelse med realiseringen af kvalitetsfondsbyggerierne. Afhængig af den endelige budgetrammes størrelse vil CIMT prioritere de konkrete underliggende projekter indenfor de enkelte scenarier således, at de interne afhængigheder mellem nye og allerede igangsatte projekter sikres. Budgetinitiativer på IT-området I tabellerne nedenfor er budgetinititiaverne på IT-områdets ophæng i forhold til de strategiske indsatsområder og politiske målsætninger angivet. Tabel 3 - Oversigt over IT- og afbureaukratiseringsudvalgets budgetinitiativer på IT-området Budgetinitiativ Strategisk indsatsområde Politisk målsætning Driftshandlingsplanen - Høj faglig kvalitet og Grøn og innovativ metropol Implementering af mobility - Høj faglig kvalitet og patientens situation styrer forløbet Telestrategi - Høj faglig kvalitet Regionale og nationale strategier - Høj faglig kvalitet Tabel 4 - Oversigt over Forretningsudvalgets budgetinitiativer på IT-området Budgetinitiativ Strategisk indsatsområde Politisk målsætning Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne - Høj faglig kvalitet Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen - Høj faglig kvalitet og Grøn og innovativ metropol Windows 7 - Høj faglig kvalitet Supplychain: Wifi - Høj faglig kvalitet og Patientens situation styrer forløbet Supplychain: Distribueret antenne system - Høj faglig kvalitet Budgetinitiativer på afbureaukratiseringsområdet På sidste udvalgsmøde efterspurgte udvalget initiativer på afbureaukratiseringsområdet. På den baggrund har administrationen udarbejde 3 forslag til mulige budgetinitiativer på afbureaukratiseringsområdet. Side 6 af 12

7 Tabel 5 - Oversigt over budgetinititativerne ud i overslagsårene Budgetinitiativ TOTAL Understøttelse og automatisering af uddata Nedbringelse af dobbeltregistrering 0,5 0,5 0,5 0 1,5 Revision af regionens vejledninger 0, ,5 TOTAL 3 2,5 2, Tabel 6 - Budgetinitiativer på afbureaukratiseringsområdet Budgetinitiativ Strategisk indsatsområde Politisk målsætning Understøttelse og automatisering af uddata - Høj faglig kvalitet og patientens situation styrer forløbet Nedbringelse af dobbeltregistrering - Høj faglig kvalitet Revision af regionens vejledninger - Høj faglig kvalitet ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Budgetinitiativerne sendes til forretningsudvalget og vil indgå i de kommende budgetforhandlinger. Forretningsudvalget behandler budgetforslaget den 12. august og første behandling i regionsrådet er den 19. august. DIREKTØRPÅTEGNING Morten Rand Jensen / Mikael Skov Mikkelsen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Notat om skanderborgmodel og udvalgenes budgetproces 2. Specificering af scenarier ud i budgetoverslagsårene Budgetinitiativ - Driftshandlingsplanen Budgetinitiativ - Mobilitystrategi Budgetinitiativ - Telestrategi Budgetinitiativ - Regionale og nationale strategier Budgetinitiativ - Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne Budgetinitiativ - Reinvesteringer til understøttelse af sundhedsplatformen Budgetinitativ - Windows Budgetinitiativ - Supplychain Wifi Budgetinitiativ - Supply chain Distribueret antenne system Budgetinitiativ - Understøttelse og automatisering af uddata Budgetinitiativ - Nedbringelse af dobbeltregistrering Budgetinitiativ - Revison af regionens vejledninger 15. Overblik over budgetforslag fra driftsudvalg og strategiske områder 21 maj 2014_v1 16. ITA 4 - Præsentation af indspil til budget 2015_140527_endelig version til udvalget Side 7 af 12

8 2. EVENTUELT EVENTUELT Ingen emner blev drøftet. Side 8 af 12

9 BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - meddelelser MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Regionsrådssalen, Regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja Holt Højgaard Charlotte Fischer Karsten Skawbo-Jensen Lise Müller Bergur Løkke Rasmussen Randi Mondorf Marianne Frederik Deltog Deltog Deltog Afbud Deltog Deltog Deltog Deltog Deltog Side 9 af 12

10 INDHOLDSLISTE 1. Meddelelser - Arbejdsplan for It- og afbureaukratiseringsudvalget 2. Meddelelser - Orientering om opgradering til Windows 7 Side 10 af 12

11 1. MEDDELELSER - ARBEJDSPLAN FOR IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MEDDELELSER For at sikre at udvalget har tilstrækkelig tid til behandling af sagen vedrørende indspil til budget 2015, er behandling af mødetemaet Sundhedsplatformen udskudt til august. Vedlagt opdateret arbejdsplan for IT- og afbureaukratiseringsudvalget. Arbejdsplanen er et dynamisk dokument, og der vil derfor løbende kommer ændringer i forhold til aktuelle sager, herunder vil der være sager, der forventeligt ikke kan afsluttes på ét møde. En opdateret version af arbejdsplanen forelægges udvalget under meddelelser på hvert møde. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Meddelelse - Opdateret arbejdsplan Side 11 af 12

12 2. MEDDELELSER - ORIENTERING OM OPGRADERING TIL WINDOWS 7 MEDDELELSER Pressen har af flere omgange omtalt regionernes forbrug på opgradering af styresystem fra Windows XP til Windows 7. Vedlagt denne meddelelse er en orientering om baggrunden for den partnerskabsaftale som Region Hovestaden har indgået med Microsoft om opgradering til Windows 7. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Meddelelse - Notat om Windows 7 opgradering Side 12 af 12

13 Bilag 1 - Side -1 af 3 Sekretariatet Til: Regionsrådets medlemmer Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Web CVR/SE-nr: Dato: 24. april 2014 De stående udvalgs bidrag til budgetlægningen i Skanderborgmodellen Styrelsesvedtægtens regler Den styrelsesvedtægt, som regionsrådet har vedtaget ved andenbehandlingen den 4. februar 2014, er baseret på den såkaldte Skanderborgmodel. Det betyder, at det er regionsrådet, der har den umiddelbare forvaltning af alle ansvarsområderne, mens de stående udvalg og forretningsudvalget har en politikformulerende rolle. Det betyder, at de stående udvalg ikke har noget selvstændigt budgetansvar. Det samme gælder for Kræftudvalget, der er nedsat som et særligt udvalg. Udvalgene har derfor ikke nogen samlet budgetmæssig ramme, som deres budgetbidrag skal prioriteres inden for, men udvalgene bidrager til budgetprocessen med forslag til initiativer, ændringer og omlægninger, som udvalget som led i sin politikformulerende funktion mener, er hensigtsmæssige set ud fra en politisk vurdering af udvalgets ansvarsområder. Som det fremgår, er der med Skanderborgmodellen tale om en ny måde at arbejde politisk med budgettet på. De erfaringer, som udvalgene får i arbejdet med budgetprocessen for 2015 vil kunne anvendes i det politikformulerende arbejder i efteråret. Ved arbejdet med formulering af kommende politikker og strategier vil der kunne tages højde for afledte konsekvenser for udvalgenes budgetbidrag til budgetlægningen for 2016 og kommende år. Budgetprocessen Ifølge styrelsesvedtægten udarbejder forretningsudvalget et budgetforslag til regionsrådets stillingtagen, mens de stående udvalg på foranledning af forretningsudvalget udarbejder budgetbidrag inden for udvalgets områder. Forretningsudvalget har den 28. januar 2014 besluttet at indkalde budgetønsker fra de stående udvalg og Kræftudvalget, hvor udvalgene i forbindelse med ønskerne bl.a. skal forholde sig til de overordnede mål regionsrådet måtte beslutte i forbindelse med strategiarbejdet. På denne baggrund var der ved udvalgenes første behandling af budgetønsker lagt op til, at udvalget under hensyntagen til de overordnede strategiske mål, som regionsrådet besluttede den 8. april 2014, skulle forholde sig til behovet for eventuelle ændringer inden for det enkelte udvalgs område. På baggrund af udvalgets indledende drøftelser

14 Bilag 1 - Side -2 af 3 om arbejdsplan udarbejdede administrationen derfor til den første budgetdrøftelse en oversigt over mulige emner til budgetbidrag. Ved udvalgenes første budgetdrøftelse blev det imidlertid fra flere sider påpeget, dels at der manglede økonomioplysninger på de enkelte budgetskemaer, dels at det var vanskeligt at prioritere de enkelte forslag uden en samlet ramme at gøre det inden for. På denne baggrund er budgetskemaerne i muligt omfang ved udvalgets næste budgetdrøftelse forsynet med oplysninger om de økonomiske konsekvenser af det enkelte forslag. Der lægges hermed op til, at udvalget da der ikke skal prioriteres inden for en samlet ramme, idet denne opgave ligger hos regionsrådet forholder sig til de forslag, der fremgår af budgetskemaerne, således at udvalget for det enkelte forslags vedkommende tager stilling til: - om forslaget er i overensstemmelse med den politik, som udvalget mener, bør være gældende på det enkelte område, - om forslaget bør ændres eller tilpasses, - om der bør afsættes flere eller færre ressourcer til forslaget, - om forslaget bør udgå af budgetarbejdet, og - om der kræves flere oplysninger for, at det er muligt at tage stilling til forslaget i budgetforhandlingerne Udvalget kan således i sine anbefalinger til forretningsudvalget, der udarbejder budgetforslaget, både stille forslag om tilførsel af flere eller færre ressourcer til de enkelte forslag, stille forslag om effektiviseringer, om ændringer af arbejdstilrettelæggelse, ændringer af serviceniveau samt forslag om gennemførelse af analyser på udvalgte områder. Udvalget har naturligvis også mulighed for at stille forslag om aktiviteter, ændringer og effektiviseringer, udover hvad der fremgår af budgetskemaerne og kan i denne forbindelse beslutte, at sådanne forslag skal beskrives nærmere. Den videre proces Udvalgenes budgetbidrag skal foreligge senest den 6. juni. Regionsrådet orienteres efter tidsplanen om resultatet af økonomiforhandlingerne med regeringen den 17. juni. I denne forbindelse vil regionsrådet skulle tage stilling til, hvorledes der opnås balance i regionens økonomi for 2015, herunder i hvilket omfang, der er behov for at iværksætte udarbejdelse af generelle spareforslag for hospitaler, virksomheder og administration. Administrationens budgetforslag udarbejdes på baggrund af regionsrådets beslutninger og udsendes primo august til regionsrådets medlemmer. Der afholdes budgetseminar Side 2

15 Bilag 1 - Side -3 af 3 for regionsrådets medlemmer den 12. august, hvor budgetforslaget gennemgås og drøftes. Regionsrådets førstebehandling af budgetforslaget finder sted den 19. august. Side 3

16 Bilag 2 - Side -1 af 1 Scenarie A Budgetforslag (hele mio. kr.) I alt Driftshandlingsplanen Implementering af mobility-strategi Telestrategi Regionale og nationale strategier Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen Windows Supply chain: Wifi Supply chain: Distribueret antenne system TOTAL Scenarie B Budgetforslag (hele mio. kr.) I alt Driftshandlingsplanen Implementering af mobility-strategi Telestrategi Regionale og nationale strategier Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen Windows Supply chain: Wifi Supply chain: Distribueret antenne system TOTAL Scenarie C Budgetforslag (hele mio. kr.) I alt Driftshandlingsplanen Implementering af mobility-strategi Telestrategi Regionale og nationale strategier Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen Windows Supply chain: Wifi Supply chain: Distribueret antenne system TOTAL

17 Bilag 3 - Side -1 af 2 Budgetlægningen BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V. maks. 1 side pr. forslag Budgetforslag - overskrift: Driftshandlingsplan Fremsat af: CIMT Formål og indhold Driftshandlingsplanen har til formål at konsolidere og modernisere regionens it-infrastruktur. Dette skal sikre en mere stabil it-drift i regionen og skabe bedre betingelser for den fremtidige udvikling af sundheds-it i Region Hovedstaden, herunder Sundhedsplatformen. Driftsområdet var ved CIMT s etablering kendetegnet ved, at der gennem en årrække bl.a. var oparbejdet et større efterslæb i investeringerne i brugerudstyr og infrastruktur. Der er siden afsat ekstraordinære midler til driftshandleplanen med henblik på at gennemføre en tiltrængt modernisering af infrastrukturen, udskiftning af ældre pc ere m.v. Der vil også i de kommende år være behov for ekstraordinære midler, indtil standarden har nået et tilstrækkeligt niveau. I takt med at Driftshandlingsplanen nedskaleres skal det - jf. budgetforslag om reinvesteringer - sikres, at der er tilstrækkelige reinvesteringsmidler til vedligeholdelse og udskiftning af udstyr til brugerne og i infrastrukturen. Sammenhæng til de politiske målsætninger Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, idet konsolidering og modernisering af it-infrastrukturen er en grundlæggende forudsætning for den fortsatte opretholdelse af serviceniveau på it-services og for en tilstrækkelig it-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver. Modernisering af it-infrastrukturen medfører væsentlige strømbesparelser, hvorfor dette budgetforslag endvidere understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om at være en grøn og innovativ metropol. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid Scenarie a Løn Øvrig drift 10,0 80,0 51,0 75,0 Etableringsudgifter Årsværk Scenarie b Løn Øvrig drift 60,0 80,0 51,0 25,0 Etableringsudgifter Årsværk Scenarie c Løn

18 Bilag 3 - Side -2 af 2 Øvrig drift 85,0 80,0 51,0 0,0 Etableringsudgifter Årsværk Evt. uddybende beskrivelse: Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen Den regionale udviklingskasse Det sociale område X

19 Bilag 4 - Side -1 af 2 Budgetlægningen BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V. maks. 1 side pr. forslag Budgetforslag - overskrift: Implementering af mobility Fremsat af: CIMT Formål og indhold Implementeringen af mobility skal sikre bedre og mere sammenhængende opgaveløsning gennem smidig koordination af det daglige arbejde og mobil adgang til væsentlig funktionalitet og data. Implementering af mobility er en forudsætning for fuld realisering af Sundhedsplatformens gevinster ved blandt andet at sikre: - Infrastruktur (trådløs netværks dækning). - Indkøb af enheder (Smartphones & Tablets). - Support og administration. - Sikkerhed (sikring af personfølsom data mv). Desuden er mobility et væsentligt tiltag ift. Kvalitetsfondsbyggeriernes målsætninger om sporbarhed og mobilitet i de kliniske og logistiske arbejdsgange. Sammenhæng til de politiske målsætninger Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, idet regionens udviklingsaktiviteter på it-området og fortsatte opretholdelse af serviceniveau på itservices er en grundlæggende forudsætning for fremadrettet tilstrækkelig it-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver. Ydermere understøtter implementering af mobility regionens politiske målsætning om at patientens situation styrer forløbet, idet øget mobilitet på tekniksiden giver hospitalerne større mulighed for at tilpasse sig patientens placering og situation. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid Scenarie a Løn Øvrig drift 0,0 62,0 80,0 120,0 Etableringsudgifter Årsværk Scenarie b Løn Øvrig drift 15,0 62,0 80,0 105,0 Etableringsudgifter Årsværk Scenarie c Løn Øvrig drift 40,0 62,0 80,0 80,0 Etableringsudgifter

20 Bilag 4 - Side -2 af 2 Årsværk I ovenstående tal der er der ikke indregnet udgifter finansieret af anlægsmidler og de hospitalsfinansierede driftsmidler. Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen Den regionale udviklingskasse Det sociale område X x x x x x

21 Bilag 5 - Side -1 af 2 Budgetlægningen BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V. maks. 1 side pr. forslag Budgetforslag - overskrift: Telestrategi Fremsat af: CIMT Formål og indhold Telestrategien er en langsigtet plan på telefoniområdet i Region Hovedstaden. Der er flere grunde til det særlige behov for en sådan plan. (1) Flere steder i regionen er teknologien forældet, og teleområdet er under hastig teknologisk udvikling. (2) Kvalitetsfondsbyggerierne tydeliggør behovet for en fælles retning. (3) Der er potentiale for kvalitetsforbedringer og effektivisering af ressourcer gennem ensretning og konsolidering af løsninger. Telestrategiens økonomiske konsekvenser kan ændre sig, idet der pt. foregår en større analyse på telefoniområdet, hvor udrulningsomkostninger på forskellige teleløsninger undersøges. Sammenhæng til de politiske målsætninger Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, da en konsolidering og løbende opgradering af regionens telefoni-services er en grundlæggende forudsætning hvis regionen fremadrettet skal sikre tilstrækkelig telefoni-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid Scenarie a Løn Øvrig drift 0,0 20,0 25,0 15,0 Etableringsudgifter Årsværk Scenarie b Løn Øvrig drift 0,0 20,0 25,0 15,0 Etableringsudgifter Årsværk Scenarie c Løn Øvrig drift 15,0 20,0 25,0 0,0 Etableringsudgifter Årsværk Evt. uddybende beskrivelse: Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen X

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET DAGSORDEN IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-05-2014 15:00 MØDESTED Regionsrådssalen, Regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET DAGSORDEN IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 31-05-2016 14:30 MØDESTED Mødelokale H4, Regionsgården, Kongens Vænge 4, Hillerød MEDLEMMER Erik

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H 5 på regionsgården. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. Mødelokale H 5 på regionsgården. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 26-02-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H 5 på regionsgården MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET DAGSORDEN IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 05-11-2014 19:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET DAGSORDEN IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager FÆLLESMØDE FOR IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET & SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-02-2016 15:30 MØDESTED Lokale 4.24, CIMT, Borgervænget 7,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Foto: Thomas Hommelgaard 2 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet

STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN. Kapitel 1. Regionsrådet 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR REGION HOVEDSTADEN Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer, jfr. 8 i lov nr. 537 af 24. juni 2005 om regioner m.v. (i det følgende kaldet regionsloven). 2.

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE BESLUTNINGER Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 18:00 MØDESTED Edinburgh, Skotland MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Hanne

Læs mere

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen, DSS seminar 4. februar 2015

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS

Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Redegørelse for forløb vedr. driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens røntgensystem RIS/PACS Regionsrådet blev fredag den 29. april 2016 orienteret om driftsforstyrrelser på Region Hovedstadens system

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 20-05-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H7 og H8. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 20-05-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H7 og H8. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 20-05-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården - H7 og H8 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen (A) Hanne Andersen (A) Erik R. Gregersen (A) Karsten

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 20-05-2014 13:00 MØDESTED. Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER.

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 20-05-2014 13:00 MØDESTED. Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER. DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 20-05-2014 13:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET DAGSORDEN IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 19:00 MØDESTED H6/H7 Regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja Holt Højgaard

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER. Side 1 af 6

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER. Side 1 af 6 DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 19-05-2015 17:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Side 1 af 6 Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Özkan Kocak Maja Holt Højgaard Fraværende

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Tirsdag den 22. marts 2010 Kl. 18.00 på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Møde nr. 2 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere