IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET"

Transkript

1 BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Regionsrådssalen, Regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja Holt Højgaard Charlotte Fischer Karsten Skawbo-Jensen Lise Müller Bergur Løkke Rasmussen Randi Mondorf Marianne Frederik Deltog Deltog Deltog Afbud Deltog Deltog Deltog Deltog Deltog Side 1 af 12

2 INDHOLDSLISTE 1. BESLUTNINGSSAG: INDSPIL TIL BUDGET Eventuelt Side 2 af 12

3 1. BESLUTNINGSSAG: INDSPIL TIL BUDGET 2015 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Forretningsudvalget har bedt om udvalgenes bidrag forud for budgetforhandlingerne for Budgetbidrag skal være fremsendt til forretningsudvalget senest 6. juni. Sagen indeholder mulige forslag til udvalgsbidrag, herunder bl.a. et antal scenarier på it-området. Scenarierne uddybes i en mundtlig præsentation på selve mødet. INDSTILLING Administrationen indstiller: at IT- og afbureaukudvalget tager stilling til, hvilke budgetbidrag der sendes til forretningsudvalget. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: ITA udvalget noterede sig, at administrationen lægger op til at revurdere budgetforslagene på itområdet således, at disse kan afholdes inden for en fast årlig ramme på 250 mio. kr. (heraf 200 mio. kr. i driftsmidler og 50 mio. kr. i investeringer) i 2015 og budgetoverslagsårene. Dette niveau er ca. svarende til det samlede niveau for scenarie A ud i budgetoverslagsårene. Udvalget bakkede op om det modificerede Scenarie A set samlet over budgetoverslagsårende som værende udvalgets budgetbidrag til Forretningsudvalget stillingtagen på it-området. Udvalget besluttede samtidig at medsende scenarie B og C, i tilfælde af at det skulle vise sig muligt at prioritere flere midler til it-området end først antaget. Endelig pointerede udvalget, at bliver der mulighed for finansiering af også dele af logistikforslagene, da ønsker udvalget Supplychain: DAS-initiativet prioriteret over Supplychain: Wifi-initiativet. Udvalget tilsluttede sig endvidere, at de tre initiativer på afbureaukratiseringsområdet lægges videre til Forretningsudvalget. SAGSFREMSTILLING Forretningsudvalget har bedt IT- og afbureaukratiseringsudvalget om til brug for budgetforhandlingerne, at udarbejde budgetbidrag inden for udvalgets arbejdsområde. Udvalget skal på den baggrund drøfte budgetinitiativer for perioden Sidste frist for udvalgenes bidrag er 6. juni Udvalget skal på dette møde endeligt beslutte, hvilke budgetbidrag det ønsker at sende til forretningsudvalget. Udvalgets drøftelse Udvalget drøftede på mødet i april de af administrationen udarbejdede budgetskemaer med oversigt over mulige budgetbidrag. De foreslåede bidrag tog udgangspunkt i den arbejdsplan og de budgetønsker, som tidligere har været drøftet i udvalgene og rammerne fra budgetseminaret. Flere udvalg gav dog udtryk for, at det var vanskeligt at drøfte konkrete budgetønsker, både i relation til manglende økonomioplysninger, men også i forhold til hvilken rolle udvalgene kan spille i processen i forhold til styrelsesvedtægtens ansvars- og opgavefordeling. På baggrund af drøftelserne i udvalgene har administrationen derfor udarbejdet et kort notat om udvalgenes rolle i budgetprocessen i Skanderborgmodellen, som regionens styrelsesvedtægt er bygget over. Derudover er de tidligere forelagte budgetinitiativer blevet kvalificeret yderligere, herunder med oplysninger om økonomiske forhold, og forelægges derfor som bilag i revideret form. På den baggrund bedes udvalget drøfte: Hvilke budgetinitiativer skal sendes videre til forretningsudvalget? Skal der ændres i indhold eller skalering i de foreslåede budgetinitiativer? Andre budgetinitiativer man ønsker medtaget? Side 3 af 12

4 Udvalget vil på mødet herudover kunne stille yderligere forslag om ændringer i arbejdstilrettelæggelsen inden for udvalgets arbejdsområde herunder input til effektiviseringsforslag. Oversigt over budgetinitiativer Regionsrådet vedtog den 8. april 2014 et oplæg til strategi for Region Hovedstaden. Visionen er Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet, samt et sammenhængende sundhedsvæsen på internationalt topniveau. Der er hertil knyttet en række politiske målsætninger og strategiske indsatsområder. Administrationens forslag til budgetinitiativer er tilknyttet de enkelte politiske målsætninger og strategiske indsatsområder. Budgetinitiativerne er udarbejdet i den skabelon, som skal bruges til fremsendelse af budgetbidrag til forretningsudvalget. Der er desuden som bilag yderligere vedlagt administrationens samlede oversigt over forslag til budgetinitiativer for alle udvalg. Af oversigten fremgår initiativernes tilknytning til strategien for regionens udvikling. Budgetscenarier på IT-området CIMT har, som besluttet på sidste udvalgsmøde, udarbejdet tre scenarier for aktiviteter i scenarierene præsenteres overordnet i denne sagsfremstilling. Udvalget vil på selve mødet modtage en mere uddybende præsentation af scenarier, herunder konsekvenser ved prioriteringerne imellem- og indenfor de enkelte budgetinitiativer. I processen med udarbejdelse af scenarier har det vist sig hensigtsmæssigt at se det tidligere budgetforslag omkring udviklingsplan for medico i relation til CIMT s løbende prioriteringer på driftsbudgettet, samt den i regionsrådssagen fra 11. marts 2014 fremlagte udvikling i antallet af medarbejdere over årene, hvorfor dette budgetforslag udgår. Desuden er der tilkommet talgrundlag på projekterne i regi af de regionale og nationale strategier (RSI/NSI). Estimatet på disse projekter vil der fortsat blive arbejdet på at få kvalificeret i den kommende tid, ligesom estimaterne også kan ændre sig som følge af de forestående økonomiforhandlinger mellem Danske Regioner og Finansministeriet. Regionens teknologiske infrastruktur var på tidspunktet for CIMT s etablering, som beskrevet i regionsrådssag af 11. marts 2014, kendetegnet ved, at der på en række områder var oparbejdet et større investerings- og vedligeholdelsesefterslæb. Investeringerne de kommende år vil således fx skulle adressere følgende væsentlige udfordringer: Utidssvarende LAN netværk Stigende gennemsnitsalder for PC ere og andet brugerudstyr Behov for forbedring af datasikkerheden på systemer Behov for udbygning af det trådløse netværk til understøttelse af fx øget klinikermobilitet, Sundhedsplatformen og evt. positioneringsteknologi Utilstrækkelig strømkapacitet i forhold til de kommende års kapacitetsbehov Hvert af scenarierne nedenfor søger i videst muligt omfang at imødegå udfordringerne i regionens teknologiske infrastruktur indenfor rammerne af de økonomiske muligheder givet ved det enkelte scenarium. Skulle budgetprocessen resultere i tildeling af en samlet økonomisk ramme, som ligger imellem to af scenarierne, vil der ske en yderligere prioritering, som matcher den konkrete økonomiske ramme. Scenarierne omfatter ikke investeringer i it, medico og telefoni i kvalitetsfondsbyggerierne, idet dette håndteres særskilt. Der er dog indlagt to budgetinitiativer til Forretningsudvalget (FU), som omfatter investeringer til forberedelse af logistikunderstøttelse i byggerierne (supplychain). Scenarierne omfatter heller ikke øvrige investeringer til medicoteknisk apparatur, da det håndteres via den centrale apparaturpulje. De tre scenarier kan ses i tabel 1 nedenfor. Side 4 af 12

5 Tabel 1 - Udgiftsscenarier fordelt på aktiviteter og scenarier Udvalg Budgetforslag (hele mio. kr.) Scenarie A Scenarie B Scenarie C Driftshandlingsplanen Implementering af mobility-strategi Telestrategi Regionale og nationale strategier Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen Windows Supply chain: Wifi Supply chain: Distribueret antenne system TOTAL Note: Der tages på alle forelagte udgiftsestimater forbehold for at tal kan ændres i takt med den yderligere kvalificering frem mod den endelige godkendelse af budget Scenarierne ud i budgetoverslagsårene kan ses i tabel 2 nedenfor. Uddybende tabeller for scenariernes konkrete aktiviter ud i årene, fremgår af bilag. Tabel 2 - Udgiftsscenarier fordelt over budgetoverslagsårene Scenarier/år TOTAL Scenarie A Scenarie B Scenarie C Note: Der tages på alle forelagte udgiftsestimater forbehold for at tal kan ændres i takt med den yderligere kvalificering frem mod den endelige godkendelse af budget Som det fremgår af bilaget med alle tre scenarier, vil totalen på tværs af årene for de enkelte budgetforslag kun variere på de to budgetforslag, der vedrører logistik. Udskydelse og nedprioritering af aktiviteter i 2015 vil altså have effekt på overslagsårene Der er i et vist omfang mulighed for at tidsforskyde dele af initiativerne ud i årene efter De enkelte budgetforslag er beskrevet i de vedlagte skabeloner. For de aktiviteter, hvor bevillingen varierer i de forskellige scenarier, er der indsat en økonomiopstilling for hvert scenarium. Scenarium C ovenfor er CIMT s vurdering af det ønskelige investeringsniveau i 2015 set i forhold til sikringen af en sammenhængende, moderne og effektiv teknologisk infrastruktur i regionen over en længere årrække. Ved valg af scenarium A eller B er differencen i forhold til scenarium C følgelig indregnet i budgetoverslagsårene i de vedlagte skabeloner, idet der derved ud fra et rent behovsdrevet perspektiv alene sker en tidsforskydning i forhold til de ønskede aktiviteters gennemførelse. Alle scenarier indeholder: 51 mio. kr. til løn og 3 mio. kr. til kvalitetsfondsbyggerierne, idet der, jf. regionsrådssag af 11. marts 2014, er behov for at øge personalekapaciteten permanent i forhold til at kunne sikre gennemførelse af de planlagte aktiviteter og samtidigt opretholde en sikker og stabil drift. 56 mio. kr. til Windows 7 projektet, som er en uomgængelig opgradering, jf. regionsrådssag af 11. marts mio. kr. til basale reinvesteringer i regionens it-infrastruktur, herunder vedligehold og modernisering af datacentre og netværk, indkøb af servere, systemhærdning m.v. 25 mio. kr. til gennemførelse af projekter som følge af de regionale og nationale strategier indenfor sundheds-it området, bl.a. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Sammenhængende, effektiv ensartede digitale muligheder. Scenarie a basal vedligeholdelse For dette udgiftsscenarie vil regionens it-infrastruktur udelukkende blive vedligeholdt på det nuværende Side 5 af 12

6 niveau. Der vil her blive prioriteret den mest basale it-infrastruktur og brugerudstyr, herunder opgradering af lokalt netværk på lokationer (LAN) delvis udskiftning af styresystem på regionens servere Scenarie b vedligehold og modernisering Dette udgiftsscenarie indeholder investeringer i den mest basale it-infrastruktur jf. scenarie a. Desuden vil dele af det historiske investeringsefterslæb på it-infrastrukturen i regionen blive yderligere indhentet. Dette omfatter yderligere modernisering af regionens netværk, etablering af øget forsyningssikkerhed til datacentrene og sikringen af bedre datasikkerhed i regionen. På mobility-området vil der være midler til en prioriteret udbygning af regionens trådløse netværk på de lokationer, som først overgår til Sundhedsplatformen. Scenarie c forbedringer Scenariet udgør det udgiftsscenarie, som ITA er blevet forelagt til udvalgsmødet den 25. april 2014 og med de ændringer, som er blevet nævnt indledningsvist i sagsfremstillingen. Scenariet omfatter CIMT s anbefalede investeringsniveau i den teknologiske infrastruktur således, at denne vedligeholdes, moderniseres og forbedres. På mobility-området vil der i dette scenarium være midler til yderligere udbygning af regionens trådløse netværk til understøttelse af klinikernes mobilitet på hospitalerne og således, at arbejdsgange i højere grad kan indrettes med patienten i centrum. Denne udbygning af netværket vil også i højere grad kunne forberede regionen til en senere udvikling af løsninger indenfor sporbarhed og mobilitet i de kliniske og logistiske arbejdsgange fx i forbindelse med realiseringen af kvalitetsfondsbyggerierne. Afhængig af den endelige budgetrammes størrelse vil CIMT prioritere de konkrete underliggende projekter indenfor de enkelte scenarier således, at de interne afhængigheder mellem nye og allerede igangsatte projekter sikres. Budgetinitiativer på IT-området I tabellerne nedenfor er budgetinititiaverne på IT-områdets ophæng i forhold til de strategiske indsatsområder og politiske målsætninger angivet. Tabel 3 - Oversigt over IT- og afbureaukratiseringsudvalgets budgetinitiativer på IT-området Budgetinitiativ Strategisk indsatsområde Politisk målsætning Driftshandlingsplanen - Høj faglig kvalitet og Grøn og innovativ metropol Implementering af mobility - Høj faglig kvalitet og patientens situation styrer forløbet Telestrategi - Høj faglig kvalitet Regionale og nationale strategier - Høj faglig kvalitet Tabel 4 - Oversigt over Forretningsudvalgets budgetinitiativer på IT-området Budgetinitiativ Strategisk indsatsområde Politisk målsætning Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne - Høj faglig kvalitet Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen - Høj faglig kvalitet og Grøn og innovativ metropol Windows 7 - Høj faglig kvalitet Supplychain: Wifi - Høj faglig kvalitet og Patientens situation styrer forløbet Supplychain: Distribueret antenne system - Høj faglig kvalitet Budgetinitiativer på afbureaukratiseringsområdet På sidste udvalgsmøde efterspurgte udvalget initiativer på afbureaukratiseringsområdet. På den baggrund har administrationen udarbejde 3 forslag til mulige budgetinitiativer på afbureaukratiseringsområdet. Side 6 af 12

7 Tabel 5 - Oversigt over budgetinititativerne ud i overslagsårene Budgetinitiativ TOTAL Understøttelse og automatisering af uddata Nedbringelse af dobbeltregistrering 0,5 0,5 0,5 0 1,5 Revision af regionens vejledninger 0, ,5 TOTAL 3 2,5 2, Tabel 6 - Budgetinitiativer på afbureaukratiseringsområdet Budgetinitiativ Strategisk indsatsområde Politisk målsætning Understøttelse og automatisering af uddata - Høj faglig kvalitet og patientens situation styrer forløbet Nedbringelse af dobbeltregistrering - Høj faglig kvalitet Revision af regionens vejledninger - Høj faglig kvalitet ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Budgetinitiativerne sendes til forretningsudvalget og vil indgå i de kommende budgetforhandlinger. Forretningsudvalget behandler budgetforslaget den 12. august og første behandling i regionsrådet er den 19. august. DIREKTØRPÅTEGNING Morten Rand Jensen / Mikael Skov Mikkelsen JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Notat om skanderborgmodel og udvalgenes budgetproces 2. Specificering af scenarier ud i budgetoverslagsårene Budgetinitiativ - Driftshandlingsplanen Budgetinitiativ - Mobilitystrategi Budgetinitiativ - Telestrategi Budgetinitiativ - Regionale og nationale strategier Budgetinitiativ - Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne Budgetinitiativ - Reinvesteringer til understøttelse af sundhedsplatformen Budgetinitativ - Windows Budgetinitiativ - Supplychain Wifi Budgetinitiativ - Supply chain Distribueret antenne system Budgetinitiativ - Understøttelse og automatisering af uddata Budgetinitiativ - Nedbringelse af dobbeltregistrering Budgetinitiativ - Revison af regionens vejledninger 15. Overblik over budgetforslag fra driftsudvalg og strategiske områder 21 maj 2014_v1 16. ITA 4 - Præsentation af indspil til budget 2015_140527_endelig version til udvalget Side 7 af 12

8 2. EVENTUELT EVENTUELT Ingen emner blev drøftet. Side 8 af 12

9 BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - meddelelser MØDETIDSPUNKT :00 MØDESTED Regionsrådssalen, Regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja Holt Højgaard Charlotte Fischer Karsten Skawbo-Jensen Lise Müller Bergur Løkke Rasmussen Randi Mondorf Marianne Frederik Deltog Deltog Deltog Afbud Deltog Deltog Deltog Deltog Deltog Side 9 af 12

10 INDHOLDSLISTE 1. Meddelelser - Arbejdsplan for It- og afbureaukratiseringsudvalget 2. Meddelelser - Orientering om opgradering til Windows 7 Side 10 af 12

11 1. MEDDELELSER - ARBEJDSPLAN FOR IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MEDDELELSER For at sikre at udvalget har tilstrækkelig tid til behandling af sagen vedrørende indspil til budget 2015, er behandling af mødetemaet Sundhedsplatformen udskudt til august. Vedlagt opdateret arbejdsplan for IT- og afbureaukratiseringsudvalget. Arbejdsplanen er et dynamisk dokument, og der vil derfor løbende kommer ændringer i forhold til aktuelle sager, herunder vil der være sager, der forventeligt ikke kan afsluttes på ét møde. En opdateret version af arbejdsplanen forelægges udvalget under meddelelser på hvert møde. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Meddelelse - Opdateret arbejdsplan Side 11 af 12

12 2. MEDDELELSER - ORIENTERING OM OPGRADERING TIL WINDOWS 7 MEDDELELSER Pressen har af flere omgange omtalt regionernes forbrug på opgradering af styresystem fra Windows XP til Windows 7. Vedlagt denne meddelelse er en orientering om baggrunden for den partnerskabsaftale som Region Hovestaden har indgået med Microsoft om opgradering til Windows 7. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Meddelelse - Notat om Windows 7 opgradering Side 12 af 12

13 Bilag 1 - Side -1 af 3 Sekretariatet Til: Regionsrådets medlemmer Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Web CVR/SE-nr: Dato: 24. april 2014 De stående udvalgs bidrag til budgetlægningen i Skanderborgmodellen Styrelsesvedtægtens regler Den styrelsesvedtægt, som regionsrådet har vedtaget ved andenbehandlingen den 4. februar 2014, er baseret på den såkaldte Skanderborgmodel. Det betyder, at det er regionsrådet, der har den umiddelbare forvaltning af alle ansvarsområderne, mens de stående udvalg og forretningsudvalget har en politikformulerende rolle. Det betyder, at de stående udvalg ikke har noget selvstændigt budgetansvar. Det samme gælder for Kræftudvalget, der er nedsat som et særligt udvalg. Udvalgene har derfor ikke nogen samlet budgetmæssig ramme, som deres budgetbidrag skal prioriteres inden for, men udvalgene bidrager til budgetprocessen med forslag til initiativer, ændringer og omlægninger, som udvalget som led i sin politikformulerende funktion mener, er hensigtsmæssige set ud fra en politisk vurdering af udvalgets ansvarsområder. Som det fremgår, er der med Skanderborgmodellen tale om en ny måde at arbejde politisk med budgettet på. De erfaringer, som udvalgene får i arbejdet med budgetprocessen for 2015 vil kunne anvendes i det politikformulerende arbejder i efteråret. Ved arbejdet med formulering af kommende politikker og strategier vil der kunne tages højde for afledte konsekvenser for udvalgenes budgetbidrag til budgetlægningen for 2016 og kommende år. Budgetprocessen Ifølge styrelsesvedtægten udarbejder forretningsudvalget et budgetforslag til regionsrådets stillingtagen, mens de stående udvalg på foranledning af forretningsudvalget udarbejder budgetbidrag inden for udvalgets områder. Forretningsudvalget har den 28. januar 2014 besluttet at indkalde budgetønsker fra de stående udvalg og Kræftudvalget, hvor udvalgene i forbindelse med ønskerne bl.a. skal forholde sig til de overordnede mål regionsrådet måtte beslutte i forbindelse med strategiarbejdet. På denne baggrund var der ved udvalgenes første behandling af budgetønsker lagt op til, at udvalget under hensyntagen til de overordnede strategiske mål, som regionsrådet besluttede den 8. april 2014, skulle forholde sig til behovet for eventuelle ændringer inden for det enkelte udvalgs område. På baggrund af udvalgets indledende drøftelser

14 Bilag 1 - Side -2 af 3 om arbejdsplan udarbejdede administrationen derfor til den første budgetdrøftelse en oversigt over mulige emner til budgetbidrag. Ved udvalgenes første budgetdrøftelse blev det imidlertid fra flere sider påpeget, dels at der manglede økonomioplysninger på de enkelte budgetskemaer, dels at det var vanskeligt at prioritere de enkelte forslag uden en samlet ramme at gøre det inden for. På denne baggrund er budgetskemaerne i muligt omfang ved udvalgets næste budgetdrøftelse forsynet med oplysninger om de økonomiske konsekvenser af det enkelte forslag. Der lægges hermed op til, at udvalget da der ikke skal prioriteres inden for en samlet ramme, idet denne opgave ligger hos regionsrådet forholder sig til de forslag, der fremgår af budgetskemaerne, således at udvalget for det enkelte forslags vedkommende tager stilling til: - om forslaget er i overensstemmelse med den politik, som udvalget mener, bør være gældende på det enkelte område, - om forslaget bør ændres eller tilpasses, - om der bør afsættes flere eller færre ressourcer til forslaget, - om forslaget bør udgå af budgetarbejdet, og - om der kræves flere oplysninger for, at det er muligt at tage stilling til forslaget i budgetforhandlingerne Udvalget kan således i sine anbefalinger til forretningsudvalget, der udarbejder budgetforslaget, både stille forslag om tilførsel af flere eller færre ressourcer til de enkelte forslag, stille forslag om effektiviseringer, om ændringer af arbejdstilrettelæggelse, ændringer af serviceniveau samt forslag om gennemførelse af analyser på udvalgte områder. Udvalget har naturligvis også mulighed for at stille forslag om aktiviteter, ændringer og effektiviseringer, udover hvad der fremgår af budgetskemaerne og kan i denne forbindelse beslutte, at sådanne forslag skal beskrives nærmere. Den videre proces Udvalgenes budgetbidrag skal foreligge senest den 6. juni. Regionsrådet orienteres efter tidsplanen om resultatet af økonomiforhandlingerne med regeringen den 17. juni. I denne forbindelse vil regionsrådet skulle tage stilling til, hvorledes der opnås balance i regionens økonomi for 2015, herunder i hvilket omfang, der er behov for at iværksætte udarbejdelse af generelle spareforslag for hospitaler, virksomheder og administration. Administrationens budgetforslag udarbejdes på baggrund af regionsrådets beslutninger og udsendes primo august til regionsrådets medlemmer. Der afholdes budgetseminar Side 2

15 Bilag 1 - Side -3 af 3 for regionsrådets medlemmer den 12. august, hvor budgetforslaget gennemgås og drøftes. Regionsrådets førstebehandling af budgetforslaget finder sted den 19. august. Side 3

16 Bilag 2 - Side -1 af 1 Scenarie A Budgetforslag (hele mio. kr.) I alt Driftshandlingsplanen Implementering af mobility-strategi Telestrategi Regionale og nationale strategier Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen Windows Supply chain: Wifi Supply chain: Distribueret antenne system TOTAL Scenarie B Budgetforslag (hele mio. kr.) I alt Driftshandlingsplanen Implementering af mobility-strategi Telestrategi Regionale og nationale strategier Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen Windows Supply chain: Wifi Supply chain: Distribueret antenne system TOTAL Scenarie C Budgetforslag (hele mio. kr.) I alt Driftshandlingsplanen Implementering af mobility-strategi Telestrategi Regionale og nationale strategier Permanent merbevilling på løn og kvalitetsfondsbyggerierne Reinvesteringer til understøttelse af Sundhedsplatformen Windows Supply chain: Wifi Supply chain: Distribueret antenne system TOTAL

17 Bilag 3 - Side -1 af 2 Budgetlægningen BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V. maks. 1 side pr. forslag Budgetforslag - overskrift: Driftshandlingsplan Fremsat af: CIMT Formål og indhold Driftshandlingsplanen har til formål at konsolidere og modernisere regionens it-infrastruktur. Dette skal sikre en mere stabil it-drift i regionen og skabe bedre betingelser for den fremtidige udvikling af sundheds-it i Region Hovedstaden, herunder Sundhedsplatformen. Driftsområdet var ved CIMT s etablering kendetegnet ved, at der gennem en årrække bl.a. var oparbejdet et større efterslæb i investeringerne i brugerudstyr og infrastruktur. Der er siden afsat ekstraordinære midler til driftshandleplanen med henblik på at gennemføre en tiltrængt modernisering af infrastrukturen, udskiftning af ældre pc ere m.v. Der vil også i de kommende år være behov for ekstraordinære midler, indtil standarden har nået et tilstrækkeligt niveau. I takt med at Driftshandlingsplanen nedskaleres skal det - jf. budgetforslag om reinvesteringer - sikres, at der er tilstrækkelige reinvesteringsmidler til vedligeholdelse og udskiftning af udstyr til brugerne og i infrastrukturen. Sammenhæng til de politiske målsætninger Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, idet konsolidering og modernisering af it-infrastrukturen er en grundlæggende forudsætning for den fortsatte opretholdelse af serviceniveau på it-services og for en tilstrækkelig it-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver. Modernisering af it-infrastrukturen medfører væsentlige strømbesparelser, hvorfor dette budgetforslag endvidere understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om at være en grøn og innovativ metropol. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid Scenarie a Løn Øvrig drift 10,0 80,0 51,0 75,0 Etableringsudgifter Årsværk Scenarie b Løn Øvrig drift 60,0 80,0 51,0 25,0 Etableringsudgifter Årsværk Scenarie c Løn

18 Bilag 3 - Side -2 af 2 Øvrig drift 85,0 80,0 51,0 0,0 Etableringsudgifter Årsværk Evt. uddybende beskrivelse: Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen Den regionale udviklingskasse Det sociale område X

19 Bilag 4 - Side -1 af 2 Budgetlægningen BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V. maks. 1 side pr. forslag Budgetforslag - overskrift: Implementering af mobility Fremsat af: CIMT Formål og indhold Implementeringen af mobility skal sikre bedre og mere sammenhængende opgaveløsning gennem smidig koordination af det daglige arbejde og mobil adgang til væsentlig funktionalitet og data. Implementering af mobility er en forudsætning for fuld realisering af Sundhedsplatformens gevinster ved blandt andet at sikre: - Infrastruktur (trådløs netværks dækning). - Indkøb af enheder (Smartphones & Tablets). - Support og administration. - Sikkerhed (sikring af personfølsom data mv). Desuden er mobility et væsentligt tiltag ift. Kvalitetsfondsbyggeriernes målsætninger om sporbarhed og mobilitet i de kliniske og logistiske arbejdsgange. Sammenhæng til de politiske målsætninger Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, idet regionens udviklingsaktiviteter på it-området og fortsatte opretholdelse af serviceniveau på itservices er en grundlæggende forudsætning for fremadrettet tilstrækkelig it-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver. Ydermere understøtter implementering af mobility regionens politiske målsætning om at patientens situation styrer forløbet, idet øget mobilitet på tekniksiden giver hospitalerne større mulighed for at tilpasse sig patientens placering og situation. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid Scenarie a Løn Øvrig drift 0,0 62,0 80,0 120,0 Etableringsudgifter Årsværk Scenarie b Løn Øvrig drift 15,0 62,0 80,0 105,0 Etableringsudgifter Årsværk Scenarie c Løn Øvrig drift 40,0 62,0 80,0 80,0 Etableringsudgifter

20 Bilag 4 - Side -2 af 2 Årsværk I ovenstående tal der er der ikke indregnet udgifter finansieret af anlægsmidler og de hospitalsfinansierede driftsmidler. Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen Den regionale udviklingskasse Det sociale område X x x x x x

21 Bilag 5 - Side -1 af 2 Budgetlægningen BESKRIVELSE AF BUDGETFORSLAG til DRIFTSUDVALG M.V. maks. 1 side pr. forslag Budgetforslag - overskrift: Telestrategi Fremsat af: CIMT Formål og indhold Telestrategien er en langsigtet plan på telefoniområdet i Region Hovedstaden. Der er flere grunde til det særlige behov for en sådan plan. (1) Flere steder i regionen er teknologien forældet, og teleområdet er under hastig teknologisk udvikling. (2) Kvalitetsfondsbyggerierne tydeliggør behovet for en fælles retning. (3) Der er potentiale for kvalitetsforbedringer og effektivisering af ressourcer gennem ensretning og konsolidering af løsninger. Telestrategiens økonomiske konsekvenser kan ændre sig, idet der pt. foregår en større analyse på telefoniområdet, hvor udrulningsomkostninger på forskellige teleløsninger undersøges. Sammenhæng til de politiske målsætninger Dette budgetforslag understøtter Region Hovedstadens politiske målsætning om en høj faglig kvalitet, da en konsolidering og løbende opgradering af regionens telefoni-services er en grundlæggende forudsætning hvis regionen fremadrettet skal sikre tilstrækkelig telefoni-understøttelse af alle brugeres daglige arbejdsopgaver. Forslagets konsekvenser økonomi, personale og tid Scenarie a Løn Øvrig drift 0,0 20,0 25,0 15,0 Etableringsudgifter Årsværk Scenarie b Løn Øvrig drift 0,0 20,0 25,0 15,0 Etableringsudgifter Årsværk Scenarie c Løn Øvrig drift 15,0 20,0 25,0 0,0 Etableringsudgifter Årsværk Evt. uddybende beskrivelse: Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Sundhedskassen X

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Foto: Thomas Hommelgaard 2 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET DAGSORDEN IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 19:00 MØDESTED H6/H7 Regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja Holt Højgaard

Læs mere

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling. Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler En overordnet regional tilgang til fokus og forenkling Hospitalsdirektør Janne Elsborg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen, DSS seminar 4. februar 2015

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 03-06-2014 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 03-06-2014 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 03-06-2014 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

It handlingsplan 2014

It handlingsplan 2014 Klinisk It Governance & HVK August 2013 It handlingsplan 2014 Indledning På regionens investeringsbudget for 2014 er der afsat en ramme på 130 mio. kr. til realisering af udviklingsinitiativer inden for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 26-08-2014 19:00 MØDESTED Mødelokale H3 på Regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET DAGSORDEN IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 30-09-2014 14:00 MØDESTED Rigshospitalet. MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja Holt Højgaard

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Data fra udfasede systemer samles og stilles til rådighed til gavn for klinikere, patienter og forskere E-sundhedsobservatoriet, 3. oktober, 2014 Indhold Baggrund

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Tidspunkt: Torsdag den 15. januar - fredag den 16. januar 2015 Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Deltagere: Medlemmer af Sundhedsstrategisk

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Patientens behov og lægens efteruddannelse

Patientens behov og lægens efteruddannelse Patientens behov og lægens efteruddannelse Medlemsmøde Lægeforeningen Hovedstaden den 26. maj 2014 Region Hovedstadens rolle og ansvar Region Hovedstaden som arbejdsgiver Arbejdsgiverforpligtelse Hvem

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere