Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013."

Transkript

1 Fælles UC IT Løsningselementer i realiseringsplan Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013 Den 8. november 2013

2 Indhold 1. Ledelsesresumé 2. Overordnet beskrivelse af det indledende trin 1. Mål 2. Overvejelser 3. Indledende fælles løsninger 1. Infrastrukturdrift af administrative systemer 2. Udvikling af administrative systemer 3. Fælles indkøb af klienter og klienthåndtering 4. Fælles indkøb af AV-udstyr 4. Videreudvikling af fælles løsninger 1. Overordnet skitse 2. Udbygning af fælles infrastrukturdrift 3. Systemkonsolidering administrative systemer 5. Styring og organisering 1. Styringsbehov og forslag til model Bilag A: Kapacitetsberegninger

3 3 1 Ledelsesresumé

4 Ledelsesresumé Baggrund og proces (1/2) UC Effektiviseringsprogrammet omfatter et indsatsområde om Fælles it. Som led heri blev det i foråret 2013 besluttet at afdække, hvorvidt der er et effektiviseringspotentiale ved at etablere en større grad af fælleskab vedr. de it-mæssige opgaver på tværs af UC er og CFU er. Devoteam har indledningsvis foretaget en kortlægning af de samlede it-omkostninger i sektoren i Kortlægningen viser, at sektoren i dette år havde omkostninger til it for ca. 305 millioner kr. 1 Resultatet af kortlægningen har været drøftet med såvel indsatsprogramstyregruppen for Fælles IT som Programstyregruppen i effektiviseringsprogrammet Det blev besluttet at Devoteam skulle udarbejde en realiseringsplan med løsningselementer for følgende områder: Infrastruktur og servere i alt ca. 55 millioner kr. Klienter og andre enheder i alt ca. 57 millioner kr. Drift, vedligehold og udvikling af systemer til administration (inkl. CFU) i alt ca. 48 millioner kr. Indkøb og brug af AV-udstyr i alt ca. 20 millioner kr. Realiseringsplanen opstiller konkrete forslag til, hvordan sektoren kan etablere fælles løsninger på de fire områder, samt overordnede bud på effektiviseringsgevinster 1 Kortlægningen er dokumenteret i Internt benchmark - Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges 30. oktober 2013, Version 1.4 4

5 Ledelsesresumé Baggrund og proces (2/2) Devoteam har i processen haft en løbende dialog med IT-udvalget og indsatsprogramstyregruppen for Fælles it. Det har ikke været muligt at etablere en fælles holdning til Devoteams realiseringsforslag, hvorfor realiseringsplanen skal betragtes som Devoteams bud på, hvorledes sektoren kan effektivisere de fire områder via fælles løsninger De beregninger, der er foretaget til belysning af den mulige effektiviseringsgevinst, forudsætter, at alle syv UC er træder ind i den fælles løsning. Potentialerne bliver selvfølgelig mindre, hvis dette ikke er tilfældet. Realiseringsforslagene danner et udgangspunkt for, at sektoren kan arbejde videre med at konkretisere disse, herunder opstille business cases. Først når dette arbejde er gjort skal den enkelte UC tage stilling til, om man ønsker tilslutning til fælles løsninger 5

6 Ledelsesresumé Løsningskataloget Devoteam foreslår, at der etableres fælles løsninger for sektoren i tre trin: I trin 1: Samles drift af den infrastruktur, der understøtter de administrative systemer Gennemføres fælles udbud på klientanskaffelse og klienthåndtering Gennemføres fælles udbud på AV-udstyr (arbejdet er allerede igangsat af sektoren) Tages skridt til at koordinere al fremtidig udvikling/indkøb af administrative systemer I trin 2: Udbygges fællesskabet omkring infrastruktur drift Harmoniseres de administrative processer på tværs af sektoren og der gennemføre en systemkonsolidering, så alle UC er anvender samme systemer til understøttelse af de administrative processer. Denne hovedaktivitet favner således bredere end blot it-området det er hele det administrative system, der inddrages, og effektiviseringsgevinster vil i overvejende grad skulle hentes udenfor IT-området. I trin 3: Overvejes etablering af et egentligt fælles administrativt center for sektoren Devoteam har foretaget en vurdering af de forventede effekter heraf: Trin 1 indebærer en investering på ca. 7,3 millioner kr. og muliggør gennemsnitlige årlige besparelser på ca. 20,9 21,4 millioner kr. primært fra ny løsning omkring klienthåndtering Trin 2 indebærer en betydelig investering i alt millioner, som vi ikke anser det for realistisk at tjene ind uden at gennemføre trin 3. Den gennemsnitlige årlige besparelse på infrastrukturdrift såfremt al infrastruktur inddrages er ca. 26 millioner kr. Effekten af systemkonsolidering er ikke beregnet, men vil være behersket, idet sektoren i dag anvender ca. 15,9 millioner kr. (eget tidsforbrug) på systemerne Trin 3 s investering er ikke vurderet, men det er givet, at trinnet vil medføre betydelige årsværkbesparelser, såfremt det administrative arbejde centraliseres i et administrativt center. Netop ovenstående vurderinger er årsagen til, at Devoteam foreslår sektoren at starte med Trin 1. 6

7 Ledelsesresumé Områder til eventuel senere behandling Devoteams kortlægning afdækkede endvidere økonomien for nedenstående områder, som det i første omgang blev fravalgt at se nærmere på Område Services Læringsplatform Kommunikation Telefoni og ADSL Indhold Bygningsstyring og diverse itadministrative værktøjer Systemer til understøttetlse af læring Hjemmeside og Intranet Fjernarbejdsplads og telefoni Volumen (Millioner kr.) Devoteams vurdering Der vil kunne høstes et mindre potentiale ved at overveje fælles 36,3 printadministration Der vil kunne høstes et potentiale ved at anvende fælles infrastruktur og 19,4 fælles system platform Der vil kunne høstes et potentiale ved at anvende fælles infrastruktur og 11,2 fælles system platform Der ses ikke umiddelbart potentialer på 18,6 dette område Synkon kommunikation Online konference, fjernlæring 4,7 Volumen er for lille - intet potentiale IT-administration Helpdesk, overvågningsprogrammel mv. Formentlig fornuftigt potentiale, hvis 10,9 fælles infrastruktur etableres Øvrige Tidsforbrug til deltagelse i sektorprojekter mm. Der ses ikke umiddelbart potentialer på 23,1 dette område Områderne kan eventuelt tages op til overvejelse senere 7

8 2 Det indledende trin 8

9 Devoteams forslag til det indledende trin Devoteam foreslår at: 1. Der etableres fælles infrastrukturdrift 1 af samtlige administrative systemer, fordi: - Det er en overskuelig etablerings/implementeringsopgave hvilket underbygges gennem Proof of Concept - Der er en fornuftig økonomi i at samle driftsopgaven - Det skabes en platform for eventuelle udbygninger af fælles drift 2. Fremtidig udvikling af administrative systemer koordineres på tværs af sektoren. Efter efter endt udvikling etableres fælles infrastrukturdrift som for de eksisterende systemer, fordi: - Samme driftsmodel og fordele som beskrevet ovenfor nyttiggøres - Bedre mulighed for at påvirke videreudviklingen af systemer i statsligt regi 3. Indkøb af klienter, herunder klienthåndtering, foretages fælles, fordi: - Stordriftsfordele kan høstes - Standardisering på tværs vil have effekt på timeforbrug hos UC, og give mulighed for erfaringsudveksling - Væsentligste økonomiske gevinster kan høstes 4. Indkøb af AV-udstyr foretages fælles, fordi: - Stordriftsfordele kan høstes - Standardisering på tværs vil have effekt på timeforbrug hos UC, og give mulighed for erfaringsudveksling De fire elementer i trin 1 uddybes i afsnit 3. For hvert løsningsforslag beskrives principskitse for løsningen, herunder fælleskabstype (jf. trappefigur i it-styringsmodel), overordnet plan for realisering af løsningsforslaget, herunder om der skal foretages pilotforsøg (demonstreres via Proof of Concept ), samt økonomioverslag over forventede investeringsbehov og effektiviseringsgevinster 1 Infrastruktur defineres i dette papir som servere med tilhørende operativsystemer, storage og fysiske netværksenheder (switche, porte mv.). Infrastruktur drift svarer dermed til en hosting løsning, som flere UC er allerede anvender f.eks. til SIS. 9

10 Devoteams grundlæggende overvejelser Udgangspunktet for overvejelserne er de administrative systemer Overordnet set er der fælles behov for understøttelse af de generelle og de pædagogisk administrative processer hos alle UC er Imidlertid er der varians blandt UC erne med hensyn til systemvalg og selv hvis der er valgt samme system, kan det ses anvendt i forskellige versioner. Tilsvarende med systemernes data. De er naturligvis forskellige og de databaser, der anvendes til strukturering af data, har også forskellige versioner. Det synes derfor oplagt at arbejde hen mod en fælles systemer, fælles database med naturligvis individuelle data. Devoteam vurderer, at dette vil være en særdeles stor opgave for sektoren. For det første fordres en ensartethed i de administrative processer således at systemerne kan sættes op, så de passer til alle. Hertil kommer behov for fælles struktur i data, for eksempel kontoplaner. Givet at disse opgaver løses, vil der herefter være behov for at arbejde igennem en egentlig it-faglig systemkonsolidering en opgave, som vi også vurderer vil have et betydeligt omfang Vi er ikke i tvivl om, at der vil være betydelige potentialer at hente for sektoren i denne sammenhæng, men vejen derhen er lang Derfor foreslår vi i, at der indledes med at etablere et infrastruktur-driftsmæssigt fællesskab for systemerne. Det er en mindre opgave, der indeholder effektiviseringsgevinster og den opbyggede fælles infrastrukturplatform vil kunne anvendes, når og hvis sektoren måtte beslutte at gennemføre den egentlige systemkonsolidering 10

11 Devoteams grundlæggende overvejelser Parallelt med etableringen af fælles infrastrukturdrift arbejdes med fælles indkøb af klienter (herunder også håndteringen af disse), fælles udvikling samt fælles indkøb af AV-udstyr Hermed opnås, at der med det indledende trin dels kan demonstreres, at fællesskaber virker, dels kan høstes økonomiske gevinster. Efter evalueringen af de opnåede resultater vil sektoren skulle tage stilling til de efterfølgende trin. 11

12 3 Indledende fælles løsninger: 3.1 Infrastrukturdrift af administrative systemer 3.2 Udvikling af administrative systemer 3.3 Fælles indkøb af klienter og klienthåndtering 3.4 Fælles indkøb af AV-udstyr 12

13 Afgrænsning af de administrative systemer Devoteam foreslår, at de administrative systemer afgrænses som vist nedenfor, idet der skelnes mellem kernesystemer og tilkoblede systemer Tabellen definerer de generelt administrative og de pædagogisk administrative systemer. Fælles infrastruktur drift omfatter dermed en infrastruktur i hvilken samtlige disse systemer for alle UC er kan afvikles. Generelt administrative Kernesystemer Økonomisystem Fakturerings- og indkøbssystem Lønrapporteringsværktøj Tilkoblede systemer Budget og rapporteringssystem Flexsystem ESDH (elektronisk sags- og dok. Håndtering) Ressourcestyringssystem HR system BI system Pædagogisk administrative Studieadministrativt system Skemalægningssystem Evalueringsplatform Kursussystem Bibliotekssystem Bibliotekssystem rettet mod eksterne brugere (CFU) Kursussystem rettet mod eksterne brugere (CFU) 13

14 3.1 Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer Indledning Ideen i dette løsningsforslag er at konsolidere den infrastruktur (servere mv.), der anvendes af UC erne til drift af de administrative systemer jf. afgrænsningen Konsolideringen foreslås realiseret på en af to måder: Enten konsolideres hos en af de 7 UC er, der så bliver driftsleverandør for de øvrige (inkl. for sig selv). Vort løsningsforslag indeholder, at den pågældende UC nyanskaffer nødvendigt udstyr til opgaven Eller der gennemføres et udbud og en egnet ekstern leverandør findes Forslaget vedrører alene konsolidering af infrastruktur og udførelse af grundlæggende infrastruktur driftsopgaver. Den egentlige applikationsdrift og applikationssupport vil fortsat findes hos de enkelte UC er. Forslaget kan altså sammenlignes med den driftsydelse som købes i forbindelse med drift af fx Navision og SIS, og er dermed en kendt form for outsourcing i sektoren NB: Konsolidering af drift, support og udvikling på systemniveau har kun et beskedent effektiviseringspotentiale med mindre de administrative og studieadministrative systemer konsolideres. En sådan konsolidering kræver en konsolidering af de underliggende processer og rutiner. Under dette konsolideringsforløb kan det give mening at etablere fælles portalløsninger (a-la praktikportalen) til administrative medarbejdere, andre medarbejdere og studerende. Dette beskrives nærmere som et videreudviklingstrin 14

15 3.1 Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer Principskitse Nedenstående services tilbydes som fælles løsning: Infrastruktur Der stilles infrastruktur til rådighed i form af serverkapacitet, datalagring og netværk. Infrastruktur drift Der ydes drift af infrastrukturen såsom overvågning, fejlfinding, fejlafhjælpning, backup og restore. Infrastruktur support Support opgaver såsom patchning, hjælp til applikationsfejlfinding, hjælp til sizing etc. Set fra den enkelte UC er der altså tale om en outsourcing af ovennævnte opgaver: Der findes en hosting leverandør Leverandøren kan være en af de 7 UC er eller en 3. part, hvis dette er økonomisk fordelagtigt 15

16 3.1 Overordnet plan for realisering (1/4) Forløbet afhænger af, om der vælges at etablere driftscenter hos en af de 7 UC er eller findes ekstern leverandør Kravspecifikation Udbud Planlægning Transition Proof of Concept Justering 2 mnd 2 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd Planlægningsfasen er uafhængig af, om sektoren ønsker selv at etablere driftscenter eller finde ekstern part. Arbejdet består i: Fastlæggelse af infrastruktur arkitektur og dimensionering Fastlæggelse af servicemål primært tilgængelighed og åbningstider Udarbejdelse af business cases for henholdsvis drift i eget center og drift hos ekstern leverandør. Beslutning om, hvor drift placeres. Hvis drift i eget center vælges, besluttes tillige, hvilket UC, der skal løse opgaven. Afhængig af beslutningen fortsættes herefter med enten Kravspecifikation efterfulgt af Udbud (ekstern drift) eller Proof of Concept efterfulgt af Justering (drift i eget center) 16

17 3.1 Overordnet plan for realisering (2/4) Aktiviteter, hvis drift i eget center ønskes Kravspecifikation Udbud Planlægning Transition Proof of Concept Justering 2 mnd 2 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd Der indledes med et Proof of Concept : Indledningsvis anskaffes nødvendigt udstyr Driftsmiljø og driftsorganisation etableres Et (eller flere) udvalgte systemer fra én UC flyttes til det etablere center Der gennemføres test af infrastrukturen og driftsprocesser Forløb og test evalueres I lyset af evalueringen foretages Justering af: Infrastruktur, servicemål og organisering Der opstilles en samlet transitionsplan for sektoren - 17

18 3.1 Overordnet plan for realisering (3/4) Aktiviteter, hvis drift ønskes hos ekstern part Kravspecifikation Udbud Planlægning Transition Proof of Concept Justering 18 2 mnd 2 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd Der udarbejdes Kravspecifikation: Krav til nødvendig infrastruktur kapacitet Krav til service mål Krav til samarbejdsorganisation og rapportering Krav til transitionsfase Kontraktuelle bestemmelser i øvrigt Herefter gennemføres begrænset udbud Der foretages en markedsafdækning og tilrettelæggelse af udbuddet med sigte på at sikre optimal konkurrence, herunder evt. involvering af offshore -/ near-shore -ressourcer Prækvalifikation Modtagelse og behandling af tilbud fra prækvalificerede leverandører Tildeling af ordre -

19 3.1 Overordnet plan for realisering (4/4) Aktiviteterne i transitionsfasen er uafhængig af, om der driftes i eget center eller der er valgt ekstern drift Kravspecifikation Udbud Planlægning Transition Proof of Concept Justering 2 mnd 2 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd Transitionen består i at flytte infrastrukturdriften af de administrative systemer for alle UC er Der flyttes et UC ad gangen For hvert UC foretages en test (med indhold som i Proof of Concept fasen) Når alle UC er er flyttet foretages samlet test Når denne test er godkendt overgås til infrastrukturdrift af de administrative hos enten eget center eller ekstern leverandør. 19

20 3.1 Økonomioverslag eget driftscenter (1/2) Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer baseret på etablering af eget driftscenter Økonomioverslag fremgår af nedenstående tabel 1 : Adm systemer -egen drift År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Nuværende omkostning Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Fremtidig omkostning: Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Investering Afskrivning udstyr hos UC Realiseringsplan Besparelse Akkumuleret De nuværende omkostninger er hentet fra kortlægningen af it-omkostninger hos UC erne afsnittet om Infrastruktur og servere. På baggrund af de specifikationer vi har modtaget fra UC erne om nuværende infrastruktur har vi estimeret, at ca. 30% af infrastrukturen understøtter de administrative systemer. Totalerne fra kortlægningen er derfor multipliceret med 0,3. Året 2012 er et øjebliksbillede, hvor nogle UC er har foretaget investeringer i udstyr og andre ikke. Det er derfor ikke retvisende at fremskrive den nuværende omkostning beløbet kan både blive højere og lavere. Men vi har ikke viden om anskaffelsesår og afskrivningsprofiler og har derfor valgt blot at fremskrive omkostningen fra Yderligere detaljering findes i bilag til dette dokument 20

21 3.1 Økonomioverslag eget driftscenter (2/2) Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer baseret på etablering af eget driftscenter De fremtidige omkostninger er beregnet ved indledningsvis på baggrund af specifikationerne fra UC er at vurdere kapacitetsbehovet generelt til understøttelse af de administrative systemer. Nyanskaffelse af sådant udstyr er beregnet til kr. (Se Bilag for detailberegning 1 ). Dette beløb afskrives over 3 år. Herefter foretages der geninvestering af serverudstyr i år 3 i alt kr. - som også afskrives over 3 år. Til den daglige drift er beregnet 3 årsværk (sektoren anvender i dag 4-5 årsværk fordelt på de 7 UC er). Der en anvendt en timepris på kr. 400 inkl. overhead i beregningen. Forholdet mellem konsulentomkostninger og egne timer (omregnet til kroner) er i dag således at konsulenthonorar udgør knap 12% af den samlede timeomkostning. Dette forhold er indregnet i de fremtidige omkostninger. Som investeringer er for det første indsat en afskrivning af det udstyr, de enkelte UC er ikke længere skal benytte. Vi har antaget, at det repræsenterer en værdi på ca. 1/3 af nyanskaffelsessummen på 10,1 millioner kr. Der er herefter afsat 3 millioner kr. til internt timeforbrug til gennemførelse af den overordnede realiseringsplan. Som ved kortlægningen af de interne omkostninger hos UC er har Devoteam anvendt en gennemsnitlig intern timepris på kr. 400 (inkl. overhead). Der er altså afsat 7500 timer til opgaven svarende til ca. 4 fuldtidsmedarbejdere i et år. Som det fremgår er der over perioden tale om en besparelse på kr kr. i alt eller ca. 6,6 millioner årligt gennemsnitligt Tallene skal kvalificeres gennem udarbejdelse af en egentlig business case. 1 Den kapacitetsvurdering som lægger til grund for beregningen her indeholder ikke udstyr, så redundans kan opnås. Vi har i bilaget lavet en tilsvarende beregning, hvor kapacitetsbehovet indeholder redundans. 21

22 3.1 Økonomioverslag ekstern drift Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer baseret på ekstern drift Økonomioverslag fremgår af nedenstående tabel: Adm systemer - eksternt År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Nuværende omkostning Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Fremtidig omkostning: Driftsvederlag Leverandørstyring Investering Afskrivning udstyr hos UC Realiseringsplan Besparelse Akkumuleret De nuværende omkostninger er opgjort på samme vis som ved etablering af eget driftscenter og samme forbehold for tallene gør sig gældende Ved at vælge ekstern part undgår sektoren investeringer i nyt udstyr, men skal i stedet betale et driftsvederlag for infrastrukturdriften. En skarp markedspris - baseret på det kapacitetsbehov, vi har lagt til grund, jf. Bilag herfor er kr. årligt. Hertil skal lægges sektorens behov for leverandørstyring vi har beregnet ½ årsværk hertil og igen anvendt 400 kr. som timepris inkl. overhead. Disse to poster udgør de fremtidige omkostninger. Investeringen har vi opgjort på samme vis som ved etablering af eget driftscenter, dog med den ændring, at beløbet på til realiseringsplan nu udgøres af ca i interne omkostninger til gennemførelse af udbud og ca kr. i engangsvederlag til leverandøren for transition. Som det fremgår er der over perioden tale om en besparelse på kr kr. i alt eller ca. 8,1 millioner årligt gennemsnitligt. Tallene bør yderligere kvalificeres gennem opstilling af en egentlig business case 22

23 3.2 Fælles udvikling Fælles udvikling af administrative systemer Det foreslås, at der fremadrettet foretages fælles udvikling for de administrative systemer (herunder fx løbende behovsopsamling og kravspecifikationsarbejder) i lighed med arbejdet omkring udvikling af Praktikportal og eksamensafviklingssystem. Endvidere kan Bedste praksis projekterne give anledning til yderligere behov for fælles it-løsninger, som også bør tænkes ind i den fælles udvikling Fokus er på nye udviklingsopgaver, hvilket gør det nemmere at etablere fælles forretningsprocesser på tværs af sektoren hvilket er en væsentlig forudsætning for at kunne anvende samme systemløsning Resultatet/produktet af fælles udvikling foreslås implementeret i den fælles infrastruktur (ref. forslag 3.1). Hvad enten eget driftscenter eller ekstern drift er valgt, vil dette være økonomisk fordelagtigt sammenlignet med at iværksætte idriftsætning af det ny produkt hos de enkelte UC ere Under fælles udvikling lægges også koordinationsopgaven og dialogen med relevante statslige aktører (fx Moderniseringsstyrelsen og UM IT) Den overordnede realiseringsplan for Fælles udvikling består i etableringen af det tværgående It-sekretariat (UC IT) som beskrevet i afsnit 5 i dette notat. Den indledende opgave vil være at definere en systemarkitektur, sektoren kan arbejde hen imod på det administrative område Økonomioverslag er ikke udarbejdet, da et sådant vil være helt afhængigt af den fremtidige volumen i itudviklingsopgaver på det administrative område. 23

24 3.3 Fælles indkøb af klienter og klienthåndtering Fælles indkøb af klienter, andre eneheder og AV-udstyr Indkøb af klienter mv. foreslås fremadrettet foretaget fremadrettet i et forpligtigende fællesskab forpligtigende fordi der skal være vished om volumen i indkøb Nogle UC ere køber i dag klienter og andre enheder på en aftale, der var i udbud i 2012 Det foreslås at 2014 bruges til at forberede og gennemføre et nyt udbud, der bliver fælles for alle gennem øget volumen forventes bedre priser Det foreslås endvidere, at klienthåndteringen tænkes ind i dette udbud 24

25 3.3 Fælles klienthåndtering Klienthåndtering foreslås indkøbt hos ekstern part Ved klienthåndtering forstås indkøb af klient, konfigurering af denne med ønsket software, levering til bestiller, løbende support og løbende udskiftning af klienter efter aftalt plan: Sektoren har behov for at definere en række forskellige klienttyper og for at sikre sig, at samtlige de klienthåndteringsopgaver, sektoren i dag løser på de enkelte UC er indgår i udbuddet Endvidere skal sektoren have undersøgt i hvilket omfang leverandørens service muliggør, at undervisere eller andre medarbejdere frit kan opdatere udstyret med eget software 25

26 3.3 Fælles klienthåndtering økonomioverslag (1/2) Der gennemføres udbud, hvorefter nyt udstyr leases og leveres klargjort til den enkelte medarbejder Tabellen nedenfor viser sektorens omkostninger til klienthåndtering. I dette tal indgår anskaffelse og timer til klargøring, support og udskiftning (beregnet med en intern timepris på 400 kr.). Dette tal sammenstilles med markedspriser for tilsvarende ydelser 1. anvender i 2012 i alt klienter. Omkostning Antal klienter pr. klient I alt Sektoren i dag Leasingafgift Håndteringsafgift Økonomioverslag kan herefter opstilles på et 5-årigt sigt: Klienthåndtering År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Udbud Leasingafgift Håndteringsafgift I alt Omkostninger i dag Besparelse N/A Akkumuleret N/A Tallene er bekræftet af ATEA A/S, som er markedsledende på dette område 26

27 3.3 Fælles klienthåndtering økonomioverslag (2/2) Den anførte håndteringsafgift er afhængig af antallet af klienter. Prisen her forudsætter, at mere end klienter indgår. Endvidere vil antallet af forskellige klienttyper kunne have indflydelse på prisen. Devoteam antager, at op til 10 forskellige klienttyper vil kunne håndteres med de angivne priser. Såfremt det ikke muligt at begrænse antallet af klienttyper til 10 kan den samlede portefølje af klienttyper opdeles i grupper, der prissættes hver for sig. Såfremt en gruppe indeholder 2000 klienter, vil den årlige pris stige til kr. pr. klient. Hvis alle klienter handles til denne pris forringes business casen således med * 738 kr. = kr. årligt, hvorved den samlede årlige besparelse reduceres til kr. Det er estimeret at udbud kan gennemføres indenfor kr. Samlet opnår sektoren en væsentlig besparelse ved gennemførelse af dette løsningsforslag primært som følge af, at håndteringsopgaven på de enkelte UC er bortfalder 27

28 3.4 Fælles indkøb af AV-udstyr AV-udstyr indkøbes fremover fælles Der er allerede igangsat fælles indkøb af AV-udstyr dette skal koordineres med et samlet indkøbstiltag (herunder effektiviseringsprogrammets projekt om fælles indkøb) Der vises ikke overordnet realiseringsplan, da arbejdet allerede er i gang Der er ikke detailberegnet på økonomien. Men sektoren anskaffede i 2012 AV-udstyr for ca. 11 millioner kr. Samlet indkøb kan give en besparelse på op til 10% heraf. 28

29 4 Videreudvikling af fællesskabet 29

30 4.0 Forslag til videreudvikling af fællesskabet Overordnet skitse 3.1 Fælles infrastrukturdrift for administrative systemer 4.1 Udbygget fælleskab omkring infrastruktur drift 5 Administrativt servicecenter 3.2 Fælles udvikling af administrative systemer 4.2 Systemfællesskab omkring administrative systemer 3.3 Fælles indkøb af klienter inkl. klienthåndtering 3.4 Fælles indkøb af AVudstyr Hovedaktiviteterne udgør trin 1 i en samlet plan for sektoren Figuren illustrerer et trin 2, hvor: Infrastrukturdriften udvides til at omfatte flere systemer Der foretages en systemkonsolidering Endvidere er det efter systemkonsolideringen muligt at etablere et egentligt administrativt service center 30

31 4.1 Udbygget fællesskab omkring infrastruktur drift Såfremt erfaringer fra fælles infrastrukturdrift af de administrative systemer er gode, foreslås det, at sektoren overvejer andre infrastrukturdriftsopgaver, der kunne løses tilsvarende Som beskrevet i afsnit 3.1 kan der være tale om to muligheder: Enten etableres eget driftscenter (evt. udbygges det allerede etablerede) eller der findes ekstern part, der kan varetage opgaven (evt. udvides engagementet hos eksisterende leverandør) Den overordnede realiseringsplan svarer til den i afsnit 3.1 beskrevne. Økonomioverslag for de to muligheder vises på næste side 31

32 4.1 Økonomioverslag for udbygget fællesskab omkring infrastruktur drift Beregnet ved etablering af egen drift Såfremt al infrastruktur driftes i eget etableret center fås følgende nøgletal (idet posterne er opgjort på samme vis som for infrastruktur til de administrative systemer alene: Alle systemer -egen drift År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Nuværende omkostning Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Fremtidig omkostning: Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Investering Afskrivning udstyr hos UC Realiseringsplan Besparelse Akkumuleret Eksemplet er gennemregnet for den totale infrastruktur hos UC erne. Principperne er de samme som ved beregningen for de administrative systemer dog er der regnet med 8 årsværk til driften og afsat kr. til gennemførelse af realiseringsplan. Som det fremgår er der over perioden tale om en besparelse på kr kr. i alt eller ca. 25,8 millioner årligt gennemsnitligt. Tallene bør yderligere kvalificeres gennem opstilling af en egentlig business case 32

33 4.1 Økonomioverslag for udbygget fællesskab omkring infrastruktur drift Beregnet ved drift hos ekstern part Såfremt al infrastruktur driftes hos ekstern part fås følgende nøgletal (idet posterne er opgjort på samme vis som for infrastruktur til de administrative systemer alene: Alle systemer - eksternt År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Nuværende omkostning Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Fremtidig omkostning: Driftsvederlag Leverandørstyring Investering Afskrivning udstyr hos UC Realiseringsplan Besparelse Akkumuleret Eksemplet er gennemregnet for den totale infrastruktur hos UC erne. Principperne er de samme som ved beregningen for de administrative systemer dog er der regnet med en faktor 4 relativt til driften af de administrative for driftsvederlaget og afsat 1,5 årsværk til leverandørstyringen. Til realiseringspaln er afsat kr. med samme argumentation som for de administrative systemer Som det fremgår er der over perioden tale om en besparelse på kr kr. i alt eller ca. 24,9 millioner årligt gennemsnitligt. Tallene bør yderligere kvalificeres gennem opstilling af en egentlig business case 33

34 4.2 Systemfællesskab omkring administrative systemer Forslaget indebærer at systemerne konsolideres, så der for alle administrative processer anvendes de samme applikationer, men ikke nødvendigvis de samme data Dette ville medføre en harmonisering af de administrative processer på de enkelte UC er og en naturlig videreudvikling ville derfor være etablering af et egentligt administrativt service center Arbejdet kunne eksempelvis tilrettelægges således: Beslutning af fælles processer og konsolideringstakt Administrative applikationer leveret af UMIT og Moderniseringsstyrelsen F.eks. Navision Stat (Økonomi), SLS (løn) og SIS (Studieadministration) Administrative applikationer med tæt samspil til de kerneadministrative applikationer, som mere end en UC anvender som F.eks. Accostat Øvrige administrative applikationer der har et løst samspil med de centrale administrative systemer, herunder øvrige studieadministrative løsninger f.eks. Skemalægning, kursussystem og bibliotekssystem 6-9 mnd 2-3 år 3-4 år 34

35 4.2 Systemfællesskab omkring administrative systemer - økonomioverslag Analyse og kravspecifikation (3 år) 3 år Lav Middel Høj Egne ressourcer (3 FTE) Konsulent honorar (3 FTE) Sum Analyse, kravspecifikation og projekthjælp (5 år) 5 år Lav Middel Høj Egne ressourcer (3 FTE) Konsulent honorar (3 FTE) Sum System udskiftning & Portal It Lav Middel Høj System udskiftninger m.m Administrativ portal Sum Et typisk forløb med proceskonsolidering og kravspecifikation i denne størrelsesorden vil tage 2-4 år. Der beregnes DKK 400/t interne og DKK 1.300/t eksterne Der er beregnet med middelpriser på systemudskiftninger m.m. Lav = Middel 25 % Høj = Middel + 25 % Som det fremgår er det en ganske omfattende opgave at få konsolideret på systemniveau og harmoniseret de administrative processer Men der er ingen tvivl om, at gevinsterne for sektoren på sigt er betydelige ikke mindst, hvis der etableres egentligt fælles administrativt center, hvorved betydelige årsværkbesparelser må forventes at kunne findes 35

36 5 Styring og organisering 36

37 Forslagenes styringsmæssig konsekvens Styringsbehov 1. Der vil samlet set være behov for en styring af fælles løsninger både forstået som egentlige it-løsning og som samarbejder (fx om fælles indkøb) 2. Styringsmodellen skal tage udgangspunkt i den indledende model for styring af it-samarbejder i sektoren (jf. notat om It-governance styring og organisering af it-samarbejdet i University Colleges (UC) ) 3. Set i forhold til trappemodellen omfatter forslaget forskellige grader af samarbejder men de vil alle kræve en grad af koordinering og gensidig forpligtigelse for at kunne fungere: 37

38 Forslagenes placering i trappemodellen Løsningsforslagene omfatter således ikke bedste praksis, netværk og erfagrupper Sagsområder løses fælles (shared service) Fælles anvendelse af tredjepartsløsninger Fælles it-applikationer Trin 1 Trin 2 Trin Infrastrukturdrift af 4.1 Udbygget fællesskab 5. Administrativt administrative systemer omkring infrastruktur drift servicecenter 3. 3 Fælles indkøb af klienter og klienthåndtering 3.4 Fælles indkøb af AVudstyr 3.2 Udvikling af administrative systemer 4.2 Systemfællesskab omkring administrative systemer Fælles udpegning af bedste praksis Netværk og erfagrupper 38

39 De tre hovedfokus i it-governance i UC Model fra papir om indledende model - Forslagene skal indpasses i den indledende model for it-governance i sektoren - Det passer fint ind i fokus for den indledende model, idet der vil være tale om et udviklingsarbejde (i projekter), som efterfølgende skal driftes jf figuren - Der vil være behov for i det videre arbejde at afklare driftsmodellen for de fælles løsninger herunder: - Finansieringsmodel (fordelingsnøgle) - Styring af videreudvikling (fx prioritering af nye behov) - Rolle og ansvarsafklaring, herunder ejerskab, - Beslutningsprocedurer og organisering - Programsekretariatet vil udarbejde en fuld driftsmodel den skal kunne understøtte driften af fælles løsninger der leveres fra effektiviseringsprogrammet - I rolleafklaringen skal der være fokus på at udnytte eksisterende spidskompetencer og erfaringer i sektoren indenfor de udvalgte løsningsområder 2. Projekter og eksekvering 1. Strategi og prioritering 3. Drift - Det bliver en kritisk aktivitet at etablere en tværgående sekretariat der kan sikre koordinering og fremdrift i arbejdet med de fælles løsninger se næste planche 39

40 Tværgående it-sekretariat UC IT Opgaver og etablering Der skal etableres et tværgående sekretariat, som har følgende opgaver: Etablering af samlet styringsparadigme, herunder: rolle- og ansvarsafklaring (fx systemejerskab), samt procedurebeskrivelser og aftaleparadigmer (fx fordelingsnøgle til finansiering af fælles løsninger) Sekretariatsbetjening af relevante grupper i driftsmodel samt sektorkoordinering Leverandør- og kontraktstyring og i den sammenhæng at få indsigt i markedsudviklingen Der vil være behov for en række fælles principper og tilgange for udviklingen af fælles løsninger det skabes bl.a. gennem: udarbejdelse af strategi og målarkitektur (herunder databehov på tværs og arkitekturgovernance i projekter) vedligeholdelse af fælles porteføljestyringskoncept og projektmodel Det er derfor oplagt at forsøge en synergieffekt med det eksisterende programsekretariat. 40

41 UC IT s kontaktflader UC-It leverer fælles løsninger til sektoren men dele af sektoren kan også være leverandør til UC IT UCN UCSYD UCSJ METROPOL VIA UCL UCC UC IT Moderniseringsstyrelsen. UMIT Driftsleverandør (eventuelt et UC) Andre leverandører 41

Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4

Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4 Internt benchmark Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges 30. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedtal for sektoren... 9 3. Administrative systemer... 17

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC

Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC Effektiviseringsprogrammet i UC Indsatsprogrammet for Fælles it og MitCFU Projektbeskrivelse for Fælles it - version 1.0 UDKAST Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse

Muligheder for optimering af bygningsudnyttelse via automatisk registrering af faktisk lokaleudnyttelse UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet Generel Administration Projekt Effektiv Bygningsdrift Delprojekt om lokaleovervågning Bilag til afrapportering, version 0.9 Devoteam A/S Lautrupsgade 13

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013

Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI. 23. Januar 2013 Introduktion til SKI og rammeaftaler på it-området? Hvor kan vi hjælpe jer? Jan Michelsen, direktør, SKI 23. Januar 2013 Formiddagens program Kl. 11.30 12.00: Om SKI Kort om SKI og tendenser inden for

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Digitalisering Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.) Forslag

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Kundens IT miljø - Region Midtjylland

Kundens IT miljø - Region Midtjylland Kundens IT miljø - Region Midtjylland af Peder Thorsø Lauridsen, it-arkitekt, Arkitektur og Design. Revideret 16. maj 2011. Kundens IT miljø - Region Midtjylland Overordnet beskrivelse af it-installationen

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen?

Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen? Cloud kalkulatoren kan det betale sig at flytte jeres e-mail eller desktop til skyen? Gennemgang af Cloud Kalkulatoren 11 maj, 21 Martin Broch Pedersen, Implement Consulting Group Quiz Hvor mange hits

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense

Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense CPR Broker version 2.0 Minikonference om Sag og Dokumentstandarder 15. juni 2011, Odense Steen Deth, Chefarkitekt sde@gentofte.dk CPR data hvor svært (og interessant) kan det være? Kommune Borgerservice

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K.

Praktikportal. Professionshøjskolerne i Danmark. Professionshøjskolerne - University Colleges Denmark - Ny Vestergade 17-1471 København K. Praktikportal Professionshøjskolerne i Danmark Roadshow Præsentation af projekt Praktikportal Hvorfor har vi valgt at udvikle en portal på tværs af alle UC er og alle uddannelser? Fra start til slut går

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere