Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013."

Transkript

1 Fælles UC IT Løsningselementer i realiseringsplan Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013 Den 8. november 2013

2 Indhold 1. Ledelsesresumé 2. Overordnet beskrivelse af det indledende trin 1. Mål 2. Overvejelser 3. Indledende fælles løsninger 1. Infrastrukturdrift af administrative systemer 2. Udvikling af administrative systemer 3. Fælles indkøb af klienter og klienthåndtering 4. Fælles indkøb af AV-udstyr 4. Videreudvikling af fælles løsninger 1. Overordnet skitse 2. Udbygning af fælles infrastrukturdrift 3. Systemkonsolidering administrative systemer 5. Styring og organisering 1. Styringsbehov og forslag til model Bilag A: Kapacitetsberegninger

3 3 1 Ledelsesresumé

4 Ledelsesresumé Baggrund og proces (1/2) UC Effektiviseringsprogrammet omfatter et indsatsområde om Fælles it. Som led heri blev det i foråret 2013 besluttet at afdække, hvorvidt der er et effektiviseringspotentiale ved at etablere en større grad af fælleskab vedr. de it-mæssige opgaver på tværs af UC er og CFU er. Devoteam har indledningsvis foretaget en kortlægning af de samlede it-omkostninger i sektoren i Kortlægningen viser, at sektoren i dette år havde omkostninger til it for ca. 305 millioner kr. 1 Resultatet af kortlægningen har været drøftet med såvel indsatsprogramstyregruppen for Fælles IT som Programstyregruppen i effektiviseringsprogrammet Det blev besluttet at Devoteam skulle udarbejde en realiseringsplan med løsningselementer for følgende områder: Infrastruktur og servere i alt ca. 55 millioner kr. Klienter og andre enheder i alt ca. 57 millioner kr. Drift, vedligehold og udvikling af systemer til administration (inkl. CFU) i alt ca. 48 millioner kr. Indkøb og brug af AV-udstyr i alt ca. 20 millioner kr. Realiseringsplanen opstiller konkrete forslag til, hvordan sektoren kan etablere fælles løsninger på de fire områder, samt overordnede bud på effektiviseringsgevinster 1 Kortlægningen er dokumenteret i Internt benchmark - Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges 30. oktober 2013, Version 1.4 4

5 Ledelsesresumé Baggrund og proces (2/2) Devoteam har i processen haft en løbende dialog med IT-udvalget og indsatsprogramstyregruppen for Fælles it. Det har ikke været muligt at etablere en fælles holdning til Devoteams realiseringsforslag, hvorfor realiseringsplanen skal betragtes som Devoteams bud på, hvorledes sektoren kan effektivisere de fire områder via fælles løsninger De beregninger, der er foretaget til belysning af den mulige effektiviseringsgevinst, forudsætter, at alle syv UC er træder ind i den fælles løsning. Potentialerne bliver selvfølgelig mindre, hvis dette ikke er tilfældet. Realiseringsforslagene danner et udgangspunkt for, at sektoren kan arbejde videre med at konkretisere disse, herunder opstille business cases. Først når dette arbejde er gjort skal den enkelte UC tage stilling til, om man ønsker tilslutning til fælles løsninger 5

6 Ledelsesresumé Løsningskataloget Devoteam foreslår, at der etableres fælles løsninger for sektoren i tre trin: I trin 1: Samles drift af den infrastruktur, der understøtter de administrative systemer Gennemføres fælles udbud på klientanskaffelse og klienthåndtering Gennemføres fælles udbud på AV-udstyr (arbejdet er allerede igangsat af sektoren) Tages skridt til at koordinere al fremtidig udvikling/indkøb af administrative systemer I trin 2: Udbygges fællesskabet omkring infrastruktur drift Harmoniseres de administrative processer på tværs af sektoren og der gennemføre en systemkonsolidering, så alle UC er anvender samme systemer til understøttelse af de administrative processer. Denne hovedaktivitet favner således bredere end blot it-området det er hele det administrative system, der inddrages, og effektiviseringsgevinster vil i overvejende grad skulle hentes udenfor IT-området. I trin 3: Overvejes etablering af et egentligt fælles administrativt center for sektoren Devoteam har foretaget en vurdering af de forventede effekter heraf: Trin 1 indebærer en investering på ca. 7,3 millioner kr. og muliggør gennemsnitlige årlige besparelser på ca. 20,9 21,4 millioner kr. primært fra ny løsning omkring klienthåndtering Trin 2 indebærer en betydelig investering i alt millioner, som vi ikke anser det for realistisk at tjene ind uden at gennemføre trin 3. Den gennemsnitlige årlige besparelse på infrastrukturdrift såfremt al infrastruktur inddrages er ca. 26 millioner kr. Effekten af systemkonsolidering er ikke beregnet, men vil være behersket, idet sektoren i dag anvender ca. 15,9 millioner kr. (eget tidsforbrug) på systemerne Trin 3 s investering er ikke vurderet, men det er givet, at trinnet vil medføre betydelige årsværkbesparelser, såfremt det administrative arbejde centraliseres i et administrativt center. Netop ovenstående vurderinger er årsagen til, at Devoteam foreslår sektoren at starte med Trin 1. 6

7 Ledelsesresumé Områder til eventuel senere behandling Devoteams kortlægning afdækkede endvidere økonomien for nedenstående områder, som det i første omgang blev fravalgt at se nærmere på Område Services Læringsplatform Kommunikation Telefoni og ADSL Indhold Bygningsstyring og diverse itadministrative værktøjer Systemer til understøttetlse af læring Hjemmeside og Intranet Fjernarbejdsplads og telefoni Volumen (Millioner kr.) Devoteams vurdering Der vil kunne høstes et mindre potentiale ved at overveje fælles 36,3 printadministration Der vil kunne høstes et potentiale ved at anvende fælles infrastruktur og 19,4 fælles system platform Der vil kunne høstes et potentiale ved at anvende fælles infrastruktur og 11,2 fælles system platform Der ses ikke umiddelbart potentialer på 18,6 dette område Synkon kommunikation Online konference, fjernlæring 4,7 Volumen er for lille - intet potentiale IT-administration Helpdesk, overvågningsprogrammel mv. Formentlig fornuftigt potentiale, hvis 10,9 fælles infrastruktur etableres Øvrige Tidsforbrug til deltagelse i sektorprojekter mm. Der ses ikke umiddelbart potentialer på 23,1 dette område Områderne kan eventuelt tages op til overvejelse senere 7

8 2 Det indledende trin 8

9 Devoteams forslag til det indledende trin Devoteam foreslår at: 1. Der etableres fælles infrastrukturdrift 1 af samtlige administrative systemer, fordi: - Det er en overskuelig etablerings/implementeringsopgave hvilket underbygges gennem Proof of Concept - Der er en fornuftig økonomi i at samle driftsopgaven - Det skabes en platform for eventuelle udbygninger af fælles drift 2. Fremtidig udvikling af administrative systemer koordineres på tværs af sektoren. Efter efter endt udvikling etableres fælles infrastrukturdrift som for de eksisterende systemer, fordi: - Samme driftsmodel og fordele som beskrevet ovenfor nyttiggøres - Bedre mulighed for at påvirke videreudviklingen af systemer i statsligt regi 3. Indkøb af klienter, herunder klienthåndtering, foretages fælles, fordi: - Stordriftsfordele kan høstes - Standardisering på tværs vil have effekt på timeforbrug hos UC, og give mulighed for erfaringsudveksling - Væsentligste økonomiske gevinster kan høstes 4. Indkøb af AV-udstyr foretages fælles, fordi: - Stordriftsfordele kan høstes - Standardisering på tværs vil have effekt på timeforbrug hos UC, og give mulighed for erfaringsudveksling De fire elementer i trin 1 uddybes i afsnit 3. For hvert løsningsforslag beskrives principskitse for løsningen, herunder fælleskabstype (jf. trappefigur i it-styringsmodel), overordnet plan for realisering af løsningsforslaget, herunder om der skal foretages pilotforsøg (demonstreres via Proof of Concept ), samt økonomioverslag over forventede investeringsbehov og effektiviseringsgevinster 1 Infrastruktur defineres i dette papir som servere med tilhørende operativsystemer, storage og fysiske netværksenheder (switche, porte mv.). Infrastruktur drift svarer dermed til en hosting løsning, som flere UC er allerede anvender f.eks. til SIS. 9

10 Devoteams grundlæggende overvejelser Udgangspunktet for overvejelserne er de administrative systemer Overordnet set er der fælles behov for understøttelse af de generelle og de pædagogisk administrative processer hos alle UC er Imidlertid er der varians blandt UC erne med hensyn til systemvalg og selv hvis der er valgt samme system, kan det ses anvendt i forskellige versioner. Tilsvarende med systemernes data. De er naturligvis forskellige og de databaser, der anvendes til strukturering af data, har også forskellige versioner. Det synes derfor oplagt at arbejde hen mod en fælles systemer, fælles database med naturligvis individuelle data. Devoteam vurderer, at dette vil være en særdeles stor opgave for sektoren. For det første fordres en ensartethed i de administrative processer således at systemerne kan sættes op, så de passer til alle. Hertil kommer behov for fælles struktur i data, for eksempel kontoplaner. Givet at disse opgaver løses, vil der herefter være behov for at arbejde igennem en egentlig it-faglig systemkonsolidering en opgave, som vi også vurderer vil have et betydeligt omfang Vi er ikke i tvivl om, at der vil være betydelige potentialer at hente for sektoren i denne sammenhæng, men vejen derhen er lang Derfor foreslår vi i, at der indledes med at etablere et infrastruktur-driftsmæssigt fællesskab for systemerne. Det er en mindre opgave, der indeholder effektiviseringsgevinster og den opbyggede fælles infrastrukturplatform vil kunne anvendes, når og hvis sektoren måtte beslutte at gennemføre den egentlige systemkonsolidering 10

11 Devoteams grundlæggende overvejelser Parallelt med etableringen af fælles infrastrukturdrift arbejdes med fælles indkøb af klienter (herunder også håndteringen af disse), fælles udvikling samt fælles indkøb af AV-udstyr Hermed opnås, at der med det indledende trin dels kan demonstreres, at fællesskaber virker, dels kan høstes økonomiske gevinster. Efter evalueringen af de opnåede resultater vil sektoren skulle tage stilling til de efterfølgende trin. 11

12 3 Indledende fælles løsninger: 3.1 Infrastrukturdrift af administrative systemer 3.2 Udvikling af administrative systemer 3.3 Fælles indkøb af klienter og klienthåndtering 3.4 Fælles indkøb af AV-udstyr 12

13 Afgrænsning af de administrative systemer Devoteam foreslår, at de administrative systemer afgrænses som vist nedenfor, idet der skelnes mellem kernesystemer og tilkoblede systemer Tabellen definerer de generelt administrative og de pædagogisk administrative systemer. Fælles infrastruktur drift omfatter dermed en infrastruktur i hvilken samtlige disse systemer for alle UC er kan afvikles. Generelt administrative Kernesystemer Økonomisystem Fakturerings- og indkøbssystem Lønrapporteringsværktøj Tilkoblede systemer Budget og rapporteringssystem Flexsystem ESDH (elektronisk sags- og dok. Håndtering) Ressourcestyringssystem HR system BI system Pædagogisk administrative Studieadministrativt system Skemalægningssystem Evalueringsplatform Kursussystem Bibliotekssystem Bibliotekssystem rettet mod eksterne brugere (CFU) Kursussystem rettet mod eksterne brugere (CFU) 13

14 3.1 Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer Indledning Ideen i dette løsningsforslag er at konsolidere den infrastruktur (servere mv.), der anvendes af UC erne til drift af de administrative systemer jf. afgrænsningen Konsolideringen foreslås realiseret på en af to måder: Enten konsolideres hos en af de 7 UC er, der så bliver driftsleverandør for de øvrige (inkl. for sig selv). Vort løsningsforslag indeholder, at den pågældende UC nyanskaffer nødvendigt udstyr til opgaven Eller der gennemføres et udbud og en egnet ekstern leverandør findes Forslaget vedrører alene konsolidering af infrastruktur og udførelse af grundlæggende infrastruktur driftsopgaver. Den egentlige applikationsdrift og applikationssupport vil fortsat findes hos de enkelte UC er. Forslaget kan altså sammenlignes med den driftsydelse som købes i forbindelse med drift af fx Navision og SIS, og er dermed en kendt form for outsourcing i sektoren NB: Konsolidering af drift, support og udvikling på systemniveau har kun et beskedent effektiviseringspotentiale med mindre de administrative og studieadministrative systemer konsolideres. En sådan konsolidering kræver en konsolidering af de underliggende processer og rutiner. Under dette konsolideringsforløb kan det give mening at etablere fælles portalløsninger (a-la praktikportalen) til administrative medarbejdere, andre medarbejdere og studerende. Dette beskrives nærmere som et videreudviklingstrin 14

15 3.1 Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer Principskitse Nedenstående services tilbydes som fælles løsning: Infrastruktur Der stilles infrastruktur til rådighed i form af serverkapacitet, datalagring og netværk. Infrastruktur drift Der ydes drift af infrastrukturen såsom overvågning, fejlfinding, fejlafhjælpning, backup og restore. Infrastruktur support Support opgaver såsom patchning, hjælp til applikationsfejlfinding, hjælp til sizing etc. Set fra den enkelte UC er der altså tale om en outsourcing af ovennævnte opgaver: Der findes en hosting leverandør Leverandøren kan være en af de 7 UC er eller en 3. part, hvis dette er økonomisk fordelagtigt 15

16 3.1 Overordnet plan for realisering (1/4) Forløbet afhænger af, om der vælges at etablere driftscenter hos en af de 7 UC er eller findes ekstern leverandør Kravspecifikation Udbud Planlægning Transition Proof of Concept Justering 2 mnd 2 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd Planlægningsfasen er uafhængig af, om sektoren ønsker selv at etablere driftscenter eller finde ekstern part. Arbejdet består i: Fastlæggelse af infrastruktur arkitektur og dimensionering Fastlæggelse af servicemål primært tilgængelighed og åbningstider Udarbejdelse af business cases for henholdsvis drift i eget center og drift hos ekstern leverandør. Beslutning om, hvor drift placeres. Hvis drift i eget center vælges, besluttes tillige, hvilket UC, der skal løse opgaven. Afhængig af beslutningen fortsættes herefter med enten Kravspecifikation efterfulgt af Udbud (ekstern drift) eller Proof of Concept efterfulgt af Justering (drift i eget center) 16

17 3.1 Overordnet plan for realisering (2/4) Aktiviteter, hvis drift i eget center ønskes Kravspecifikation Udbud Planlægning Transition Proof of Concept Justering 2 mnd 2 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd Der indledes med et Proof of Concept : Indledningsvis anskaffes nødvendigt udstyr Driftsmiljø og driftsorganisation etableres Et (eller flere) udvalgte systemer fra én UC flyttes til det etablere center Der gennemføres test af infrastrukturen og driftsprocesser Forløb og test evalueres I lyset af evalueringen foretages Justering af: Infrastruktur, servicemål og organisering Der opstilles en samlet transitionsplan for sektoren - 17

18 3.1 Overordnet plan for realisering (3/4) Aktiviteter, hvis drift ønskes hos ekstern part Kravspecifikation Udbud Planlægning Transition Proof of Concept Justering 18 2 mnd 2 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd Der udarbejdes Kravspecifikation: Krav til nødvendig infrastruktur kapacitet Krav til service mål Krav til samarbejdsorganisation og rapportering Krav til transitionsfase Kontraktuelle bestemmelser i øvrigt Herefter gennemføres begrænset udbud Der foretages en markedsafdækning og tilrettelæggelse af udbuddet med sigte på at sikre optimal konkurrence, herunder evt. involvering af offshore -/ near-shore -ressourcer Prækvalifikation Modtagelse og behandling af tilbud fra prækvalificerede leverandører Tildeling af ordre -

19 3.1 Overordnet plan for realisering (4/4) Aktiviteterne i transitionsfasen er uafhængig af, om der driftes i eget center eller der er valgt ekstern drift Kravspecifikation Udbud Planlægning Transition Proof of Concept Justering 2 mnd 2 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd Transitionen består i at flytte infrastrukturdriften af de administrative systemer for alle UC er Der flyttes et UC ad gangen For hvert UC foretages en test (med indhold som i Proof of Concept fasen) Når alle UC er er flyttet foretages samlet test Når denne test er godkendt overgås til infrastrukturdrift af de administrative hos enten eget center eller ekstern leverandør. 19

20 3.1 Økonomioverslag eget driftscenter (1/2) Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer baseret på etablering af eget driftscenter Økonomioverslag fremgår af nedenstående tabel 1 : Adm systemer -egen drift År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Nuværende omkostning Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Fremtidig omkostning: Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Investering Afskrivning udstyr hos UC Realiseringsplan Besparelse Akkumuleret De nuværende omkostninger er hentet fra kortlægningen af it-omkostninger hos UC erne afsnittet om Infrastruktur og servere. På baggrund af de specifikationer vi har modtaget fra UC erne om nuværende infrastruktur har vi estimeret, at ca. 30% af infrastrukturen understøtter de administrative systemer. Totalerne fra kortlægningen er derfor multipliceret med 0,3. Året 2012 er et øjebliksbillede, hvor nogle UC er har foretaget investeringer i udstyr og andre ikke. Det er derfor ikke retvisende at fremskrive den nuværende omkostning beløbet kan både blive højere og lavere. Men vi har ikke viden om anskaffelsesår og afskrivningsprofiler og har derfor valgt blot at fremskrive omkostningen fra Yderligere detaljering findes i bilag til dette dokument 20

21 3.1 Økonomioverslag eget driftscenter (2/2) Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer baseret på etablering af eget driftscenter De fremtidige omkostninger er beregnet ved indledningsvis på baggrund af specifikationerne fra UC er at vurdere kapacitetsbehovet generelt til understøttelse af de administrative systemer. Nyanskaffelse af sådant udstyr er beregnet til kr. (Se Bilag for detailberegning 1 ). Dette beløb afskrives over 3 år. Herefter foretages der geninvestering af serverudstyr i år 3 i alt kr. - som også afskrives over 3 år. Til den daglige drift er beregnet 3 årsværk (sektoren anvender i dag 4-5 årsværk fordelt på de 7 UC er). Der en anvendt en timepris på kr. 400 inkl. overhead i beregningen. Forholdet mellem konsulentomkostninger og egne timer (omregnet til kroner) er i dag således at konsulenthonorar udgør knap 12% af den samlede timeomkostning. Dette forhold er indregnet i de fremtidige omkostninger. Som investeringer er for det første indsat en afskrivning af det udstyr, de enkelte UC er ikke længere skal benytte. Vi har antaget, at det repræsenterer en værdi på ca. 1/3 af nyanskaffelsessummen på 10,1 millioner kr. Der er herefter afsat 3 millioner kr. til internt timeforbrug til gennemførelse af den overordnede realiseringsplan. Som ved kortlægningen af de interne omkostninger hos UC er har Devoteam anvendt en gennemsnitlig intern timepris på kr. 400 (inkl. overhead). Der er altså afsat 7500 timer til opgaven svarende til ca. 4 fuldtidsmedarbejdere i et år. Som det fremgår er der over perioden tale om en besparelse på kr kr. i alt eller ca. 6,6 millioner årligt gennemsnitligt Tallene skal kvalificeres gennem udarbejdelse af en egentlig business case. 1 Den kapacitetsvurdering som lægger til grund for beregningen her indeholder ikke udstyr, så redundans kan opnås. Vi har i bilaget lavet en tilsvarende beregning, hvor kapacitetsbehovet indeholder redundans. 21

22 3.1 Økonomioverslag ekstern drift Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer baseret på ekstern drift Økonomioverslag fremgår af nedenstående tabel: Adm systemer - eksternt År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Nuværende omkostning Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Fremtidig omkostning: Driftsvederlag Leverandørstyring Investering Afskrivning udstyr hos UC Realiseringsplan Besparelse Akkumuleret De nuværende omkostninger er opgjort på samme vis som ved etablering af eget driftscenter og samme forbehold for tallene gør sig gældende Ved at vælge ekstern part undgår sektoren investeringer i nyt udstyr, men skal i stedet betale et driftsvederlag for infrastrukturdriften. En skarp markedspris - baseret på det kapacitetsbehov, vi har lagt til grund, jf. Bilag herfor er kr. årligt. Hertil skal lægges sektorens behov for leverandørstyring vi har beregnet ½ årsværk hertil og igen anvendt 400 kr. som timepris inkl. overhead. Disse to poster udgør de fremtidige omkostninger. Investeringen har vi opgjort på samme vis som ved etablering af eget driftscenter, dog med den ændring, at beløbet på til realiseringsplan nu udgøres af ca i interne omkostninger til gennemførelse af udbud og ca kr. i engangsvederlag til leverandøren for transition. Som det fremgår er der over perioden tale om en besparelse på kr kr. i alt eller ca. 8,1 millioner årligt gennemsnitligt. Tallene bør yderligere kvalificeres gennem opstilling af en egentlig business case 22

23 3.2 Fælles udvikling Fælles udvikling af administrative systemer Det foreslås, at der fremadrettet foretages fælles udvikling for de administrative systemer (herunder fx løbende behovsopsamling og kravspecifikationsarbejder) i lighed med arbejdet omkring udvikling af Praktikportal og eksamensafviklingssystem. Endvidere kan Bedste praksis projekterne give anledning til yderligere behov for fælles it-løsninger, som også bør tænkes ind i den fælles udvikling Fokus er på nye udviklingsopgaver, hvilket gør det nemmere at etablere fælles forretningsprocesser på tværs af sektoren hvilket er en væsentlig forudsætning for at kunne anvende samme systemløsning Resultatet/produktet af fælles udvikling foreslås implementeret i den fælles infrastruktur (ref. forslag 3.1). Hvad enten eget driftscenter eller ekstern drift er valgt, vil dette være økonomisk fordelagtigt sammenlignet med at iværksætte idriftsætning af det ny produkt hos de enkelte UC ere Under fælles udvikling lægges også koordinationsopgaven og dialogen med relevante statslige aktører (fx Moderniseringsstyrelsen og UM IT) Den overordnede realiseringsplan for Fælles udvikling består i etableringen af det tværgående It-sekretariat (UC IT) som beskrevet i afsnit 5 i dette notat. Den indledende opgave vil være at definere en systemarkitektur, sektoren kan arbejde hen imod på det administrative område Økonomioverslag er ikke udarbejdet, da et sådant vil være helt afhængigt af den fremtidige volumen i itudviklingsopgaver på det administrative område. 23

24 3.3 Fælles indkøb af klienter og klienthåndtering Fælles indkøb af klienter, andre eneheder og AV-udstyr Indkøb af klienter mv. foreslås fremadrettet foretaget fremadrettet i et forpligtigende fællesskab forpligtigende fordi der skal være vished om volumen i indkøb Nogle UC ere køber i dag klienter og andre enheder på en aftale, der var i udbud i 2012 Det foreslås at 2014 bruges til at forberede og gennemføre et nyt udbud, der bliver fælles for alle gennem øget volumen forventes bedre priser Det foreslås endvidere, at klienthåndteringen tænkes ind i dette udbud 24

25 3.3 Fælles klienthåndtering Klienthåndtering foreslås indkøbt hos ekstern part Ved klienthåndtering forstås indkøb af klient, konfigurering af denne med ønsket software, levering til bestiller, løbende support og løbende udskiftning af klienter efter aftalt plan: Sektoren har behov for at definere en række forskellige klienttyper og for at sikre sig, at samtlige de klienthåndteringsopgaver, sektoren i dag løser på de enkelte UC er indgår i udbuddet Endvidere skal sektoren have undersøgt i hvilket omfang leverandørens service muliggør, at undervisere eller andre medarbejdere frit kan opdatere udstyret med eget software 25

26 3.3 Fælles klienthåndtering økonomioverslag (1/2) Der gennemføres udbud, hvorefter nyt udstyr leases og leveres klargjort til den enkelte medarbejder Tabellen nedenfor viser sektorens omkostninger til klienthåndtering. I dette tal indgår anskaffelse og timer til klargøring, support og udskiftning (beregnet med en intern timepris på 400 kr.). Dette tal sammenstilles med markedspriser for tilsvarende ydelser 1. anvender i 2012 i alt klienter. Omkostning Antal klienter pr. klient I alt Sektoren i dag Leasingafgift Håndteringsafgift Økonomioverslag kan herefter opstilles på et 5-årigt sigt: Klienthåndtering År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Udbud Leasingafgift Håndteringsafgift I alt Omkostninger i dag Besparelse N/A Akkumuleret N/A Tallene er bekræftet af ATEA A/S, som er markedsledende på dette område 26

27 3.3 Fælles klienthåndtering økonomioverslag (2/2) Den anførte håndteringsafgift er afhængig af antallet af klienter. Prisen her forudsætter, at mere end klienter indgår. Endvidere vil antallet af forskellige klienttyper kunne have indflydelse på prisen. Devoteam antager, at op til 10 forskellige klienttyper vil kunne håndteres med de angivne priser. Såfremt det ikke muligt at begrænse antallet af klienttyper til 10 kan den samlede portefølje af klienttyper opdeles i grupper, der prissættes hver for sig. Såfremt en gruppe indeholder 2000 klienter, vil den årlige pris stige til kr. pr. klient. Hvis alle klienter handles til denne pris forringes business casen således med * 738 kr. = kr. årligt, hvorved den samlede årlige besparelse reduceres til kr. Det er estimeret at udbud kan gennemføres indenfor kr. Samlet opnår sektoren en væsentlig besparelse ved gennemførelse af dette løsningsforslag primært som følge af, at håndteringsopgaven på de enkelte UC er bortfalder 27

28 3.4 Fælles indkøb af AV-udstyr AV-udstyr indkøbes fremover fælles Der er allerede igangsat fælles indkøb af AV-udstyr dette skal koordineres med et samlet indkøbstiltag (herunder effektiviseringsprogrammets projekt om fælles indkøb) Der vises ikke overordnet realiseringsplan, da arbejdet allerede er i gang Der er ikke detailberegnet på økonomien. Men sektoren anskaffede i 2012 AV-udstyr for ca. 11 millioner kr. Samlet indkøb kan give en besparelse på op til 10% heraf. 28

29 4 Videreudvikling af fællesskabet 29

30 4.0 Forslag til videreudvikling af fællesskabet Overordnet skitse 3.1 Fælles infrastrukturdrift for administrative systemer 4.1 Udbygget fælleskab omkring infrastruktur drift 5 Administrativt servicecenter 3.2 Fælles udvikling af administrative systemer 4.2 Systemfællesskab omkring administrative systemer 3.3 Fælles indkøb af klienter inkl. klienthåndtering 3.4 Fælles indkøb af AVudstyr Hovedaktiviteterne udgør trin 1 i en samlet plan for sektoren Figuren illustrerer et trin 2, hvor: Infrastrukturdriften udvides til at omfatte flere systemer Der foretages en systemkonsolidering Endvidere er det efter systemkonsolideringen muligt at etablere et egentligt administrativt service center 30

31 4.1 Udbygget fællesskab omkring infrastruktur drift Såfremt erfaringer fra fælles infrastrukturdrift af de administrative systemer er gode, foreslås det, at sektoren overvejer andre infrastrukturdriftsopgaver, der kunne løses tilsvarende Som beskrevet i afsnit 3.1 kan der være tale om to muligheder: Enten etableres eget driftscenter (evt. udbygges det allerede etablerede) eller der findes ekstern part, der kan varetage opgaven (evt. udvides engagementet hos eksisterende leverandør) Den overordnede realiseringsplan svarer til den i afsnit 3.1 beskrevne. Økonomioverslag for de to muligheder vises på næste side 31

32 4.1 Økonomioverslag for udbygget fællesskab omkring infrastruktur drift Beregnet ved etablering af egen drift Såfremt al infrastruktur driftes i eget etableret center fås følgende nøgletal (idet posterne er opgjort på samme vis som for infrastruktur til de administrative systemer alene: Alle systemer -egen drift År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Nuværende omkostning Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Fremtidig omkostning: Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Investering Afskrivning udstyr hos UC Realiseringsplan Besparelse Akkumuleret Eksemplet er gennemregnet for den totale infrastruktur hos UC erne. Principperne er de samme som ved beregningen for de administrative systemer dog er der regnet med 8 årsværk til driften og afsat kr. til gennemførelse af realiseringsplan. Som det fremgår er der over perioden tale om en besparelse på kr kr. i alt eller ca. 25,8 millioner årligt gennemsnitligt. Tallene bør yderligere kvalificeres gennem opstilling af en egentlig business case 32

33 4.1 Økonomioverslag for udbygget fællesskab omkring infrastruktur drift Beregnet ved drift hos ekstern part Såfremt al infrastruktur driftes hos ekstern part fås følgende nøgletal (idet posterne er opgjort på samme vis som for infrastruktur til de administrative systemer alene: Alle systemer - eksternt År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Nuværende omkostning Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Fremtidig omkostning: Driftsvederlag Leverandørstyring Investering Afskrivning udstyr hos UC Realiseringsplan Besparelse Akkumuleret Eksemplet er gennemregnet for den totale infrastruktur hos UC erne. Principperne er de samme som ved beregningen for de administrative systemer dog er der regnet med en faktor 4 relativt til driften af de administrative for driftsvederlaget og afsat 1,5 årsværk til leverandørstyringen. Til realiseringspaln er afsat kr. med samme argumentation som for de administrative systemer Som det fremgår er der over perioden tale om en besparelse på kr kr. i alt eller ca. 24,9 millioner årligt gennemsnitligt. Tallene bør yderligere kvalificeres gennem opstilling af en egentlig business case 33

34 4.2 Systemfællesskab omkring administrative systemer Forslaget indebærer at systemerne konsolideres, så der for alle administrative processer anvendes de samme applikationer, men ikke nødvendigvis de samme data Dette ville medføre en harmonisering af de administrative processer på de enkelte UC er og en naturlig videreudvikling ville derfor være etablering af et egentligt administrativt service center Arbejdet kunne eksempelvis tilrettelægges således: Beslutning af fælles processer og konsolideringstakt Administrative applikationer leveret af UMIT og Moderniseringsstyrelsen F.eks. Navision Stat (Økonomi), SLS (løn) og SIS (Studieadministration) Administrative applikationer med tæt samspil til de kerneadministrative applikationer, som mere end en UC anvender som F.eks. Accostat Øvrige administrative applikationer der har et løst samspil med de centrale administrative systemer, herunder øvrige studieadministrative løsninger f.eks. Skemalægning, kursussystem og bibliotekssystem 6-9 mnd 2-3 år 3-4 år 34

35 4.2 Systemfællesskab omkring administrative systemer - økonomioverslag Analyse og kravspecifikation (3 år) 3 år Lav Middel Høj Egne ressourcer (3 FTE) Konsulent honorar (3 FTE) Sum Analyse, kravspecifikation og projekthjælp (5 år) 5 år Lav Middel Høj Egne ressourcer (3 FTE) Konsulent honorar (3 FTE) Sum System udskiftning & Portal It Lav Middel Høj System udskiftninger m.m Administrativ portal Sum Et typisk forløb med proceskonsolidering og kravspecifikation i denne størrelsesorden vil tage 2-4 år. Der beregnes DKK 400/t interne og DKK 1.300/t eksterne Der er beregnet med middelpriser på systemudskiftninger m.m. Lav = Middel 25 % Høj = Middel + 25 % Som det fremgår er det en ganske omfattende opgave at få konsolideret på systemniveau og harmoniseret de administrative processer Men der er ingen tvivl om, at gevinsterne for sektoren på sigt er betydelige ikke mindst, hvis der etableres egentligt fælles administrativt center, hvorved betydelige årsværkbesparelser må forventes at kunne findes 35

36 5 Styring og organisering 36

37 Forslagenes styringsmæssig konsekvens Styringsbehov 1. Der vil samlet set være behov for en styring af fælles løsninger både forstået som egentlige it-løsning og som samarbejder (fx om fælles indkøb) 2. Styringsmodellen skal tage udgangspunkt i den indledende model for styring af it-samarbejder i sektoren (jf. notat om It-governance styring og organisering af it-samarbejdet i University Colleges (UC) ) 3. Set i forhold til trappemodellen omfatter forslaget forskellige grader af samarbejder men de vil alle kræve en grad af koordinering og gensidig forpligtigelse for at kunne fungere: 37

38 Forslagenes placering i trappemodellen Løsningsforslagene omfatter således ikke bedste praksis, netværk og erfagrupper Sagsområder løses fælles (shared service) Fælles anvendelse af tredjepartsløsninger Fælles it-applikationer Trin 1 Trin 2 Trin Infrastrukturdrift af 4.1 Udbygget fællesskab 5. Administrativt administrative systemer omkring infrastruktur drift servicecenter 3. 3 Fælles indkøb af klienter og klienthåndtering 3.4 Fælles indkøb af AVudstyr 3.2 Udvikling af administrative systemer 4.2 Systemfællesskab omkring administrative systemer Fælles udpegning af bedste praksis Netværk og erfagrupper 38

39 De tre hovedfokus i it-governance i UC Model fra papir om indledende model - Forslagene skal indpasses i den indledende model for it-governance i sektoren - Det passer fint ind i fokus for den indledende model, idet der vil være tale om et udviklingsarbejde (i projekter), som efterfølgende skal driftes jf figuren - Der vil være behov for i det videre arbejde at afklare driftsmodellen for de fælles løsninger herunder: - Finansieringsmodel (fordelingsnøgle) - Styring af videreudvikling (fx prioritering af nye behov) - Rolle og ansvarsafklaring, herunder ejerskab, - Beslutningsprocedurer og organisering - Programsekretariatet vil udarbejde en fuld driftsmodel den skal kunne understøtte driften af fælles løsninger der leveres fra effektiviseringsprogrammet - I rolleafklaringen skal der være fokus på at udnytte eksisterende spidskompetencer og erfaringer i sektoren indenfor de udvalgte løsningsområder 2. Projekter og eksekvering 1. Strategi og prioritering 3. Drift - Det bliver en kritisk aktivitet at etablere en tværgående sekretariat der kan sikre koordinering og fremdrift i arbejdet med de fælles løsninger se næste planche 39

40 Tværgående it-sekretariat UC IT Opgaver og etablering Der skal etableres et tværgående sekretariat, som har følgende opgaver: Etablering af samlet styringsparadigme, herunder: rolle- og ansvarsafklaring (fx systemejerskab), samt procedurebeskrivelser og aftaleparadigmer (fx fordelingsnøgle til finansiering af fælles løsninger) Sekretariatsbetjening af relevante grupper i driftsmodel samt sektorkoordinering Leverandør- og kontraktstyring og i den sammenhæng at få indsigt i markedsudviklingen Der vil være behov for en række fælles principper og tilgange for udviklingen af fælles løsninger det skabes bl.a. gennem: udarbejdelse af strategi og målarkitektur (herunder databehov på tværs og arkitekturgovernance i projekter) vedligeholdelse af fælles porteføljestyringskoncept og projektmodel Det er derfor oplagt at forsøge en synergieffekt med det eksisterende programsekretariat. 40

41 UC IT s kontaktflader UC-It leverer fælles løsninger til sektoren men dele af sektoren kan også være leverandør til UC IT UCN UCSYD UCSJ METROPOL VIA UCL UCC UC IT Moderniseringsstyrelsen. UMIT Driftsleverandør (eventuelt et UC) Andre leverandører 41

Fælles løsninger omkring IT

Fælles løsninger omkring IT Fælles løsninger omkring IT Indsatsprogramstyregruppen 31.10.2013 Professionshøjskolerne Indhold 1. Ledelsesresume 2. Baggrund og proces 1. Indledning og formål 2. Realiseringsplanens indhold 3. IT-udvalgets

Læs mere

Bilag: Potentialer ved fælles it

Bilag: Potentialer ved fælles it UDKAST Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk 4. februar 2013 Bilag: Potentialer ved fælles it Dette

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4

Internt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4 Internt benchmark Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges 30. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedtal for sektoren... 9 3. Administrative systemer... 17

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.3. Analyse-model Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Basis tilgang til indkøbsbesparelser...3 3. Analysemodellen...4 4. Spend analyse...5 5. Benchmarking

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017 Dnr. 15710-17 FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V.1 2017-2020 FEBRUAR 2017 1 INDLEDNING Formålet med handlingsplanen vurderet, hvilke kompetencer principperne for brugen af det muligt at gennemføre de er at

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC

Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC Effektiviseringsprogrammet i UC Indsatsprogrammet for Fælles it og MitCFU Projektbeskrivelse for Fælles it - version 1.0 UDKAST Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8

Vederlag. Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Vederlag Sekretariat vedrørende energimærkningsordningen for bygninger. Kontraktbilag 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Bilag 2: Uddybning af temaer

Bilag 2: Uddybning af temaer Bilag 2: Uddybning af temaer Indhold Bilag 2: Uddybning af temaer... 1 1. Temaer i den tekniske dialog... 3 2. Leverancemodeller... 3 3. Vederlagsmodeller... 5 4. Dokumentation og transition... 5 5. Serviceniveauer,

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

Tidslinje for det videre arbejde Kommissoriet dækker alene over en analysefase, der foreslås afviklet i disse faser: 2.

Tidslinje for det videre arbejde Kommissoriet dækker alene over en analysefase, der foreslås afviklet i disse faser: 2. UDKAST: Kommissorium for indledende analyse af perspektiver og muligheder for et øget samarbejde omkring de kommunale tandplejeopgaver i Egedal, Furesø og Ballerup Kommune Baggrund for kommissoriet I Furesø,

Læs mere

TIP Benchmark handleplan IT Support.

TIP Benchmark handleplan IT Support. TIP Benchmark handleplan IT Support. Sammendrag: Der er tydelige indikationer af et ikke tilfredsstillende support niveau, og at brugertilfredshed ikke er i top, men tværtimod ligger meget lavt. Ved en

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ

BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 4 2. lokationer... 4 3. Nuværende IT-systemer... 4 4. Servere... 5 5. Netværk... 5 6. Harware... 5 7. Software... 5 8. Printere... 5 9. Drift af

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Handlingsplan for program 1: Monopolbrud

Handlingsplan for program 1: Monopolbrud Handlingsplan for program 1: Monopolbrud Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.3 22. oktober Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.4 27/10-15 Udkast Kommentarer fra styregruppe

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH

Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.5 20. november Udkast Første bud på struktur og indhold 0.9 24/11-15 Udkast Til kommentar/høring

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Kommunens Budgetredskab til SAPA - projekt

Kommunens Budgetredskab til SAPA - projekt Kommunens Budgetredskab til SAPA - projekt Lars Duval, KOMBIT Thor Herlev Jørgensen, Lyngby-Taarbæk Kommune 10. juni 2014 Forudsætninger Afgrænsning Der er taget udgangspunkt i erstatning for KMD Sag dvs.

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene Bilag 1 - a 1 Ét hospital Der samarbejdes koordineres om it i DNU inden for områder hvor øget forretningsværdi eller reducerede omkostninger kan realiseres 2 It styring er en ledelseopgave DNU ledelsen

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov

Business Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Business Case for Business Intelligence Motivation Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Hvilke eksterne og interne udfordringer står forretningen overfor Hvordan bidrager det

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt

Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TRANSITIONSPROJEKTET...3

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Katalog over miljømålsaktiviteter

Katalog over miljømålsaktiviteter 30. januar 2015 Bilag til miljømålsaftale for forsyningerne i Usserød Å Samarbejdet 1 Indledning og baggrund... 2 2 Katalog over aktiviteter... 3 Kortlægning af kapaciteten i det samlede regnvandssystem...

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere