IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:"

Transkript

1 Miljøredegørelse for IDA i 2005 Redegørelse beskriver opnåede resultater og arbejdet med miljø i forhold til den Grønne Nøgle hotel og restaurantbranchens miljøordning og den internationale miljø standard ISO Debat om varmeforbruget i Ingeniørhuset IDAs miljøpolitik Direktionens vurdering af miljøledelsessystemet Miljøaudit Overholdes af lovkrav Registrering af væsentligste miljøpåvirkninger Miljøhandlingsplaner og deres status Miljømål og deres status Opfyldelse af miljømålsætninger Kontakt og spørgsmål Offentlig debat om varmeforbruget i Ingeniørhuset I januar 2006 var der en større artikel i Ingeniøren, hvor Ingeniørhuset blev omtalt som et eksempel på et nyere hus med for højt varmeforbrug i forhold til det varmeforbrug, der var beregnet for huset ved dets projektering. Temaet blev gentaget i artikler i Berlingske Nyhedsmagasin og i indlæg på Ingeniørens debatforum. I IDAs svar blev der peget på: Ingeniørhuset bruger ikke mere varmeenergi end andre kontorhuse snarere mindre. Det er rigtigt, at huset bruger mere varmeenergi end det er projekteret til. Det er ikke muligt at påstå en skyld hos de rådgiverne, der projekterede Ingeniørhuset. De kunne ikke forudse det brugsmønster, der blev virkelighed for Ingeniørhuset såsom meget lang åbnings tid. De formler der blev brugt til beregning af varmetabet, var den tids anerkendte. I debatten åbnede IDA i overensstemmelse med sin miljøpolitik omkring åbenhed for at de der måtte have interesse i det kunne få adgang til alle energi data. Det førte til en henvendelse fra firmaet Brunata a/s ved deres administrerede direktør. Brunata a/s sælgere målere og service omkring afregning af energiforbrug. Deres interesse var at afprøve en nyudviklet målertype. Der er i dag installeret omkring 30 temperaturmålere koncentreret på længehusets tredje sal et storrumskontor for cirka 25 medarbejdere. Data herfra samles og er tilgængelige på Brunatas WEB side. Det giver helt nye muligheder for at følge temperatur variationer over døgnet og dermed for IDAs ejendomsfunktion til at finde optimale driftsmønstre. Indtil videre må aktiviteten dog betegnes som værende af udviklingsmæssig art. Der er ikke direkte omkostninger for IDA ved at medvirke. Et faktisk resultat kan der dog peges på om foråret og efteråret, hvor nattetemperaturen er lav, men hvor rumtemperaturen om dagen kommer ret højt op er der et potentiale for at skabe bedre komfort ved at køle huset længere ned om natten. IDAs miljøpolitik Der er vedtaget følgende miljøpolitik for IDA:

2 IDA vil påvirke de politiske beslutningsprocesser på alle politikområder i retning af nedsættelse af belastningen af miljøet. IDA vil arbejde for at alle nuværende og fremtidige ingeniører har viden til og i praksis arbejder for nedsættelse af miljøbelastningen. Miljøarbejde skal foregå på alle niveauer og inden for alle enheder og dermed skabe øget miljøbevisthed i hele IDA og hele Ingeniørhuset. IDA vil løse sine opgaver med en så lille belastning af miljøet som muligt. Hensynet til miljøet skal inddrages i planlægningen af alle indkøbs- og driftsaktiviteter. Der stræbes i IDA efter en høj standard, hvad angår det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. IDA vil overholde lovgivningen, arbejde med løbende forbedringer af sine miljøforhold, forebygge forurening samt kommunikere åbent herom. Det er for at sikre et systematisk arbejde for denne politik og synliggøre dette, at IDA har indført et miljøledelsessystem og gået ind på at følge kravene i Den grønne nøgle. Direktionens vurdering af miljøledelsessystemet - IDAs miljøledelses system ser du til at fungere efter hensigten, og til at være til gavn for IDA generelt og i forhold til at leve op til IDAs miljøpolitik. - Arbejdet i forhold til Den Grønne Nøgle og i forhold til miljøledelsessystemet skal fortsætte. - Der bør fortsat være fokus på energibesparelser i Ingeniørhuset. Miljøaudit Klassifikationsinspektør fra HORESTA har været på besøg for at undersøge om IDA fortsat opfylder kravene i Den Grønne Nøgle. Diplomet blev fornyet. Det norske Veritas gennemførte i maj 2005 et planmæssigt eftersyn af miljøledelsessystemet. Der blev påpeget en alvorlig afvigelse i form af manglende implementering af beredskab i forhold til brand og evakuering. Dette er drøftet i IDAs sikkerhedsudvalg, og der er som korrigerende handling udarbejdet en ny instruks omkring afholdelse af brandøvelser m.m.. Der er i overensstemmelse med denne instruks gennemført en praktisk brandøvelse i februar Det norske Veritas påpegede ligeledes mindre alvorlige afvigelser vedrørende manglende leverandørvurdering af IT-udstyr samt påpegede at de opstillede miljømål for IDA skal gås efter for aktualitet. Henvendelser eksterne og interne vedr. miljø Mange henvendelser vedrørende Ingeniørhusets varmeforbrug, se særskilt afsnit om den offentlige debat herom. I lighed med tidligere år har der været besøg af nogle hold studerende fra DTU, der ønsker rundvisning med særlig vægt på miljø tiltag. 70 HTX elever har ligeledes besøgt huset og fået rundvisning, og samtidigt fået oplæg om ingeniørarbejde.

3 Uddannelsesbehov og -aktiviteter Der er ikke gennemført egentlige uddannelses aktiviteter i Miljøchef, Christian Hansen fra Ejendomsfunktionen samt køkkenchef Hans Jørgen Schwartz har deltaget i et seminar om energibesparelser i storkøkkener. Overholdelse af lovkrav samt betydning af ny og kommende lovgivning IDA har overholdt lovkrav vedr. miljø og arbejdsmiljø. Registrering af væsentlige miljøpåvirkninger. På trods af mange bestræbelser på at spare på strømmen i Ingeniørhuset er strømforbruget steget med 4 % i 2005 i forhold til 2004, der også var et år med stigning i elforbruget. Stigningen kan henføres til udvidet åbnings tid huset har oftere gæster i weekenden. I Energimærkeordningen for store ejendomme blev karakteren G, på skalaen fra A til M svarende til et elforbrug omkring middel. El forbrugets udvikling: kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Udgiften til strøm for hele huset er i størrelsesordenen kr. 2 million kr. Varmeforbruget (korrigeret for udsving i vejrliget graddage korrigeret) viser et svagt fald i forhold til sidste år. Ved benchmark med andre kontorhuse ligger varmeforbruget i Ingeniørhuset fint karakteren C på skalaen A til M i Energimærkeordningen i Omkostningen til varme i hele huset er i størrelsesordenen kr. 0,5 million kr. Vandforbruget er faldet i 2005, den årlig udgift er ca. kr inklusive afgifter. Indkøb af rengøringskemikalier, af papir til print samt andelen af økologiske råvarer i køkkenet registreres ligeledes som del af miljøledelsessystemet, men der er ikke væsentlige udsving i forbruget. Miljøhandlingsplaner og deres status 1. IDAs restaurant vil hæve andelen af økologiske råvarer i køkkenet fra 3% til 10% målt i kroner. Resultatet for 2004 blev en procent på 6,8, og resultatet for 2005 blev en procent på 7,3 ud af et råvarer indkøb på 3,5 millioner kroner. Der holdes øje med mulighederne for at tage nye råvarer ind. Men der er ifølge køkkenet nået en grænse for hvor stor procenten kan blive uden væsentlige økonomiske omkostninger. Det var målet at procenten skulle nå 7,0 % i Den anden del af handlingsplanen - at få et fornyet diplomet fra HORESTA er gennemført.

4 2. Reduktion af elforbrug med 2 % i 2005 forhold til 2004 Elforbruget er steget 4 %. Der er arbejdet en del med at forklare årsagen til stigningen, uden at det er lykkedes at etablerer entydige sammenhænge. Dog kan det fastslås at huset har været mere brugt i weekender end i tidligere år. Miljømål og deres status Der skal ske en opstilling af nye eller reviderede miljømål inden udgangen af maj med tilhørende handlingsplaner. Status vedr. eksisterende miljømål og fornyelse af disse 1. Økologiske råvarer. IDA vil hæve andelen af økologiske råvarer i køkkenet fra 3% til 10 % målt i kroner. Dette forventes ikke at kunne nås i 2005, men der kan forsat opnås en stigning. Miljømålet revideres til en procent på 7,5. 2. Reduktion af elforbrug. At reducere elforbruget med 2 % i 2005 i forhold til 2004 blev langt fra nået. Med udskiftning af de gammeldags skærme med fladskærme, med det arbejde, der foregår i IT med samling af flere virtuelle servere på samme fysiske server og slukning af gammelt udstyr er der realisme i et nyt mål om sænkning af elforbruget med 2 % i Synliggørelse af IDAs arbejde med at optimere driften af sit varme og ventilationssystem. Affødt af den offentlige debat om over forbruget af varme i Ingeniørhuset, skal det som ny handlingsplan gennem en artikel i Ingeniøren eller fagblad synliggøres, at IDA deltager i et udviklingsarbejde for at afdække samspillet mellem ventilation, fremløbstemperatur og radiatorventiler i et større kontorhus, hvor der er et krav om en god temperaturkomfort. Der tænkes her på det samarbejde der er indledt med en målerfabrikant, som skønnes at være af en sådan art, at det kan bære en offentlig fremlæggelse for fagfolk. Muligvis kan der opnås en reduktion i varmeforbruget i Ingeniørhuset, men den kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt. Opfyldelse af miljømålsætninger Gengivelse af IDAs miljømålsætninger med kommentarer i kursiv IDA skal hos medlemmer og relevante samarbejdspartnere, herunder lejere af husets faciliteter opfattes som en organisation, der arbejder ansvarligt med miljøspørgsmål. Der er arbejdet meget i forhold til denne målsætning Den grønne Nøgle, synliggørelse af husets miljøtiltag. Det foreslås en ny handlingsplan omkring synliggørelse af IDAs arbejde vedr. styring af sit varme og ventilationssystem.

5 4.1.2 Medarbejderne hos IDA skal vide, at organisationerne lægger vægt på miljøspørgsmål og ønsker at reducere spild og ressourceforbrug. Der arbejdes med det i form af de interne og eksterne audit, der holdes og gennem referater fra sikkerhedsudvalget og ved IDAlog Ingeniørhusets varme- og klimaanlæg skal indreguleres og vedligeholdes således at brugerne af huset oplever god komfort (at der er få klager) og med opnåelse af høj energieffektivitet i forhold til de tekniske muligheder i husets anlæg og den samlede belastning, som følger af husets forbrugsmønster. Der arbejdes til stadighed hermed specielt i Ejendomsfunktionen. Der er som noget nyt installeret en række avancerede temperaturmålere, der gør det muligt at følge temperaturen over døgnet og sammenholde denne med det varmeinput der er fra radiatorer og ventilation. Dette gør det muligt at se den faktiske effekt af et tiltag såsom natsænkning, uden at det skal gå ud over komforten IDA skal efterspørge og anvende miljøvenlige råvarer, apparater, møbler og serviceleverandører, hvor det er teknisk og økonomisk muligt. Målsætningen efterleves for så vidt angår papirindkøb,kontorartikler, rengøringskemikalier, madvarer. Der skal i 2006 ske en fornyet vurdering af IDAs leverandører ved udsendelse af et spørgeskema til IDAs miljømæssigt set vigtigste leverandører Mulighederne for at mindske den miljøbelastning transport for mødedeltagere til og fra møder og arrangementer skal analyseres for om muligt senere at sætte ind heroverfor. Der har som praktisk initiativ været drøftet en stramning af IDAs rejseregler. Der har i forhold til medarbejderne på intranettet været links til et initiativ omkring samkørsel IDA s restaurant- og kursusvirksomhed vil have og vedligeholde et Miljødiplom fra Den grønne nøgle Denne miljømålsætning er opfyldt for indeværende, men skal bibeholdes IDA vil have en høj standard for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Der er gennemført en medarbejdertilfredshedsmåling ved årsskiftet. Tilfredshedsmålingen indeholdt samtidigt en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø blandt medarbejderne. Målingen og faktiske hændelser har vist, at der er problemer der skal gøres noget ved. I en arbejdsgruppe nedsat af SU er der arrangeret konkrete aktiviteter drøftelser på afdelings niveau samt debat arrangementer med eksterne oplægsholdere Der udgives en årlig ekstern miljøredegørelse for IDA. Bliver lagt på IDA.dk IDA s lokalkontorer skal på sigt omfattes af miljøledelsessystemet Der er ikke hidtil sket nogle tiltag hertil. Er værd at arbejde med i den kommende tid, når også Odense er flyttet ind i nye lokaler..

6 Kontakt og spørgsmål Spørgsmål og henvendelser kan ske til miljøchef Karl Aage Hagelund, direkte telefon eller mail

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE

EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER eksempel ERFA-GRUPPER EN GENVEJ TIL En genvej til energiledelse Projekt Værktøjskassens ERFAgrupper er en genvej for virksomheder, der ønsker at indføre energiledelse og derigennem

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Miljøøkonomistyring i danske virksomheder. Anne Søgaard Melchiorsen og Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers

Miljøøkonomistyring i danske virksomheder. Anne Søgaard Melchiorsen og Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers Miljøøkonomistyring i danske virksomheder Anne Søgaard Melchiorsen og Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 11 2004 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har

Læs mere