Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2"

Transkript

1 Nærum Gymnasium Årsrapport 2010

2 Nærum Gymnasium Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafliængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal 5 Anvendt regnskabspraksis 16 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter 24 Særlige specifikationer 27

3 Nærum Gymnasium 1 Institutionsoplysninger Institution Nærum Gymnasium Nærum Hovedgade Nærum CVR-nr.: Hjemstedskommune: Rudersdal Telefon: Internet: Bestyrelse Eksterne medlemmer med stemmeret: Erik Fabrin Maria Sennels Jens Ive Michael Pedersen Interne medlemmer med stemmeret: Mette Machholm Josefine Tangen Jensen Interne medlemmer uden stemmeret: Inge Galsgaard Michael Harne Rektor Preben Bruun Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 Nærum Gymnasium 2 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2010 for Nærum Gymnasium. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme. Institutionen har etableret retningslinier og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Desuden er det vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsrapporten er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Bestyrelsens medlemmer erklærer på tro og love at opfylde habilitetskravene i 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (Revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen). Nærum, den 22. marts 2011 Rektor

5 Nærum Gymnasium 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen for Nærum Gymnasium Påtegning på årsregnskab og ledelsesberetning Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for Nærum Gymnasium for regnskabsåret 1. januar -31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og bekendtgørelse nr af 31. oktober 2007 om regnskab for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtr ykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. (revisionsbekendtgørelsen). Disse standarder og revisionsbekendtgørelsen kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fej linformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for skolens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 Nærum Gymnasium 4 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar -31. december 2010 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er endvidere vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af skolens årsregnskab og ledelsesberetning for 1. januar december 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af skolen, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og dækkende i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsens ansvar Skolens ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om skolen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået skolens rapportering i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar -31. december 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Køheilhavn, den 22. marts 2011 ttsaikoriseret Revisionsaktieselskab statsautoriseret revisor

7 Nærum Gymnasium 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal Alle beløb i kr Resultatopgørelse Omsætning i alt Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrøm netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (Driftsresultat før ekstraordinære poster /Indtægter i alt x 100) 7,9 4,5 1,3 7,1 Likviditetsgrad (Omsætningsaktiver i alt/kortfristet gæld i alt x 100) 110,8 114,0 98,4 89,3 Soliditetsgrad (Egenkapital i alt/aktiver i alt) 13,8 18,7 8,0 5,2 Finansieringsgrad (Langfristet gæld/mat. anlægsaktiver x 100) 94,3 0,0 0,0 0,0 Nøgletal vedrørende den ordinære drift Årselever i alt (gns.) 999,7 955,5 892,0 827,8 Omkostninger pr. årselev (kr.) Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Administrative fællesskaber

8 Nærum Gymnasium 6 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal Alle beløb i kr Medarbejdere, årsværk Antal netto årsværk i alt (gennemsnitligt antal heltidsansatte med 109,7 107,2 98,8 97,0 arbejdere ekskl. årsværk ansat på særlige vilkår (sociale klausuler) Procentvis andel ansat på særlige vilkår af de samlede bruttoårsværk 2,3% 3,0% 3,0% 3,0% Antal årsværk inden for de enkelte ordninger: Fieksjob 2,0 3,0 3,0 3,0 Løntilskudsjob 0,5 0,0 0,0 0,0 Årsværk fordelt på Undervisningens gennemførelse 90,3 90,7 84,2 83,4 Ledelse og øvrig administration 18,1 16,5 14,6 13,6 Administrative fællesskaber 1,3 Årsværk pr. 100 årselever Institutionen i alt 11,0 11,2 11,1 10,9 Undervisningens gennemførelse 9,1 9,5 9,4 10,1 Markedsføring 0,0 0,0 0,1 0,1 Ledelse og administration 1,2 1,2 1,1 1,2 Bygningsdrift 0,5 0,5 0,4 0,4 Administrative fællesskaber 0,1 Aktiviteter med særlige tilskud 0,0 0,0 0,0 0,1 Lønomkostninger Lønomkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse Lønomkostninger øvrige Lønomkostninger i alt (Lønomkostninger er opgjort netto, modtagne refusioner er modreg ;net) Lønomkostning pr. årselev (kr.) Lønomkostninger vedrørende undervisningens gennemførelse Lønomkostninger øvrige Lønomkostninger i alt

9 Nærum Gymnasium 7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Nærum Gymnasiums (NAG) hovedaktivitet er at udbyde den 3-årige uddannelse til studentereksamen (STX). Undervisningen foregår udelukkende fra vores domicil, Nærum Hovedgade. 30, Nærum. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Aktivitet Der har i 2010 været 999,7 årselever. Eleverne er fordelt i 34 klasser. Ved udgangen af 2010 var der optaget 1014 elever hvilket giver en gennemsnitlig klassekvotient på 29,8 mod 28,7 ved udgangen af Aktiviteten er denned lidt højere end forventet. Økonomi Af årsrapporten for 2009 fremgik det, at forventningerne til 2010 var på 34 klasser gennem hele året og at det økonomiske resultat ville blive et overskud på 1,2 mio. kr. I forbindelse med, at betingelserne for bygningsovertagelsen blev kendt i løbet af 2010 er budgettet blevet revideret flere gange. I forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet blev forventningerne justeret til et overskud på 3,1 mio. kr. Det endelige resultat blev et overskud på ca. 6,3 mio. kr. De væsentligste årsager til ændringerne i forhold til oprindeligt budget og forventningerne ved halvårsregnskabet er summarisk nævnt: > Et frafald der er væsentlig lavere end forventet (omtales senere i ledelsesberetningen) > Meget få forsikrings- og skadesbegivenheder med deraf følgende lave omkostninger vedrørende Statens selvforsikring, besparelse ca. 0,5 mio. kr. > Blandt andet på området køb og vedligeholdelse af undervisningsmidler er det de enkelte fag der er ansvarlige for indkøb mm. Der er indgået aftale om at de enkelte fag med flere kan overføre uforbrugte beløb til efterfølgende regnskabsår. Fra 2010 til 2011 overføres 0,4 mio. kr. > Flere vedtagne projekter er ikke kommet så hurtigt i gang som forventet, de vil dog blive gennemført i det/de kommende regnskabsår. Besparelsen i indeværende år svarer til ca, 0,5 mio. kr. > Bestyrelsesbeslutningen om at budgettere finansieringen af bygningerne til en ydelse svarende til et 5 % obligationslån og aktivere besparelsen i forhold til de faktiske betalinger på særskilt konto under egenkapitalen betyder en opsparing på ca. 2,0 mio. kr. i > Medio februar 2011 har vi fra Rudersdal kommune fået meddelelse om, vi med virkning fra ikke var omfattet af reglerne i ejendomsskattelovens 7 men i stedet reglerne i 8. Det betyder, at vi i stedet for dækningsafgift skal betale ejendomsskat. For meget betalt dækningsafgift ca. 1,2 mio. kr. er udbetalt i 2011, men indtægtsført i Regeringens beslutning om at gennemføre en besparelse på 1 % af indtægterne er indregnet i regnskabet for 2010.

10 Nærum Gymnasium 8 Samarbejde med andre institutioner IT-driftsfællesskab, efter samarbejdsmodellen, med følgende parter: Borupgaard, Gladsaxe, Høje Tåstrup, Nærum, Ordrup og Rødovre gymnasier. Nærum gymnasium er værtsinstitution. Driftsfællesskabet har i 2010 haft et budget/regnskab på ca. 1,7 mio. kr., som i overensstemmelse med UVM's retningslinier indgår i NAG's regnskab. Der er i 2010 indført ændrede regnskabsregler for regnskabsføringen af administrative fællesskaber, sammenligningstal for tidligere år er ikke ændret i forhold til nye regnskabsregler. Herudover er der ingen væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Udviklingsaktiviteter Bygningsovertagelse - Finansiering Vi overtog formelt bygningen den 1. januar Købsprisen på ejendommen blev fastsat på baggrund af en såkaldt betalingsevnemodel. Modellen viste, at vi har råd til at betale en årlig terminsydelse på ca. 3.2 mio. Med udgangspunkt i et 30-årigt fastforrentet 5 % lån svarer det til en købspris på ,160. Der blev indhentet lånetilbud fra 4 kreditforeningsinstitutter. Forhandl i ngsgruppen (EF, RK, PB) valgte på denne baggrund at bede Nordea om at udarbejde et endeligt lånetilbud. Finansieringen blev sammensat af en Nordea Prioritet på 10 mio. kr., et fastforrentet obligationslån på 17.9 mio. kr. og et rentetilpasningslån Fl på 17.9 mio. kr. med et 10-årigt renteloft på 5 %. Det var en tilfredsstillende proces, og finansieringen var på plads medio Bestyrelsen besluttede, at der fremover skal budgetteres med en brutto ydelse på 3.2 mio. kr., og at differencen mellem den faktiske ydelse og de 3.2 mio. kr. hensættes på en særskilt konto under egenkapitalen. Strategiplan Strategiplanen er udgangspunkt for en løbende udmøntning af skolens vision, mission og værdier. Strategiplanen evalueres årligt med henblik på en optimering af indsatsen. De relevante organer i skolens organiseringsplan inddrages i udformning og evaluering. For at skabe medejerskab og for at sikre en bred information om strategiplanens indhold og implementering har skolen taget initiativ til udgivelsen af et Medarbejderblad med det sigende navn Bladet vil udkomme hver december og maj frem til og med maj Den nye publikation vedlægges som bilag. Undervisningsmiljøundersøgelse I marts måned iværksatte Nærum Gymnasium en undervisningsmiljøvurdering ved at sende et elektronisk spørgeskema ud til eleverne. I alt har 408 elever af cirka 950 (svarende til 43 %) besvaret spørgeskemaet. Næsten alle disse elever tilkendegiver, at de er glade både for skolen, lærerne og deres kammerater. De oplever uddannelsen som meningsfuld og føler, at den lever op til deres forventninger, Det sociale miljø

11 Nærum Gymnasium 9 Langt de fleste finder, at det sociale miljø på deres hold er godt. De føler sig trygge veddet, oplever sig accepteret af de andre og angiver, at man behandler hinanden ordentligt, og at dekan få støtte og hjælp, når der er brug for det. Hvad angår det sociale liv i fritiden angiver en storgruppe, at de har kontakt med kammerater fra skolen også efter skoletid. Med hensyn til mobning tegner der sig også et positivt billede: På spørgsmålet om de inden for de sidste 2 måneder enten har følt sig mobbet eller selv har været med til at mobbe svarer 98 %, at det stort set ikke har fundet sted. Det gælder både i forhold til elever og lærere. Samlet set er eleverne tilfredse med det sociale miljø på skolen. Det sociale miljø var udmærket i 2005 og er endda blevet bedre i Undervisningen En meget stor gruppe (70 % og derover) tilkendegiver, at de ved, hvad lærerne forventer af dem, at lærerne motiverer dem fagligt, at de får brugbar tilbagemelding på deres indsats, at lærerne viser interesse for dem, og at der generelt set er en positiv kontakt mellem lærere og elever. De oplever, at lærerne er fagligt dygtige, og at de er gode til at formidle deres viden på en forståeligmåde. Alt i alt er de tilfredse med undervisningens indhold og form. Tilsvarende angiver 66 % tilfredshed med egen indsats. En anelse lavere score får spørgsmålet, om de er tilfredse med deres egne muligheder for at præge uddannelsens tilrettelæggelse (61 % svarer positivt). Der er overvejende tilfredshed (69 % svarer positivt) med muligheden for at få indflydelse på undervisningens indhold, ligesom en stor gruppe (65%) udtrykker tilfredshed med muligheden for at få indflydelse på undervisningens form. Lidt over halvdelen (56%) vil gerne have større mulighed for at arbejde mere praktisk med opgaverne. Alt i alt oplever en stor gruppe elever (89%)at det faglige niveau samlet set på uddannelsen er passende. Disse tal er alle næsten de samme som i % angiver, at de i perioder føler sig stressede på grund af hjemmearbejde. Dette tal var kun 67% i De fysiske rammer De fysiske rammer vurderes af stort set alle (99%) som værende gode. Dog skal det nævnes, at andelen af elever der finder lokalerne "helt i orden" er faldet fra 89% til 76%. Indeklimaet betragtes langt overvejende også som tilfredsstillende, kantinen betragtes som "helt i orden" af 32% af eleverne mod 49% i Andelen af elever der finder kantinen "ikke i orden" er steget fra 15% til 20%. Frafald Pr d var der i alt 1027 elever på NAG, fordelt med 377 i l.g, 338 i 2.g og 312 i 3.g. I perioden frem til d har der været i alt 47 udmeldelser og 27 indmeldelser. Det vil sige at der har været et nettofald i elevtallet på 20 elever. De udmeldte fordeler sig på: 1. g gl8 3. g4 De indmeldte fordeler sig på 1. g g9 3. g4 Bruttotabet er 4.6%. Til sammenligning er frafaldet i Hovedstaden i den seneste opgørelse fra 2007 på 19%.

12 Nærum Gymnasium 10 Nettotabet af elever i skoleåret 2010/2011 opgjort pr er 1.9%. Der foreligger iklce et sammenligningsgrundlag fra Hovedstaden eller på landsplan. Til sammenligning er tallet for NAG i skoleåret 2009/2010 opgjort den og viser et brutto frafald på 2.4% og et netto frafald på 1.6%. Tallene giver ikke umiddelbart anledning til bekymring, men peger på, at det er vigtigt, at have en politik for fastholdelse. Elever forlader typisk NAG i august, september, november og i januar. Af de elever der forlader NAG går mange videre på en ungdomsuddannelse med det samme. Der er derfor tale om et beskedent frafald fra uddannelsessystemet som sådan. Tiltag for at sikre et lavt frafald: Studievej ledning: Samtaler, faste kontortider, opfølgning på elevers fravær, psykolog, eksamens orientering, eksamenstræning, screening af l.g elever, sikring af optimal gennemførsel gennem orientering om regler og muligheder, rekruttering og optagelsessamtaler, perspektivering på valg af fag i relation til uddannelsesvalg, deltagelse i lærerforsamlinger mv. Klasseteam: Sikrer sammenhængen i hverdagen og klasserumskulturen. Melder tilbage til administrationen om elevers ændrede studieadfærd. Mentor: Elever der på den ene eller anden måde ikke lever op til eget faglige potentiale, eller der har uhensigtsmæssige studievaner bliver tilbudt en mentor for en periode. Ordningen, der er ny i indeværende skoleår, har vist sig at give positive resultater for eleverne. Introduktionskurser for 8. klasser Ifølge lovgivningen blev UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) forpligtet til at administrere introduktionskurser for 8. klasser på de forskellige institutioner, der udbyder ungdomsuddannelser havde vi på NAG 365 registrerede 8. klasse elever på introduktionskurser mod 288 i Besøgselever Som led i orienteringen af kommende l.g elever, har vi åbnet mulighed for at 9. og 10. klasse elever kan aflægge besøg på gymnasiet. I 2010 havde NAG besøg af 475 registrerede elever mod 517 i 2009.

13 Nærum Gymnasium 11 Karakterstatistik UVM's opgørelse over eksamensresultaterne på de gymnasiale uddannelser foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Det samlede eksamensresultat for NAG i 2010 var 7.6 mod 7.5 i Landsgennemsnittet i 2009 for stx var 6.9. Ansøgertal og prognoser Elever faktisk antal Elever % Kommune Rudersdal ,1 53,0 Lyngby-Tårbæk ,9 27,0 Hørsholm ,5 7,5 Fredensborg ,5 5,1 Gentofte ,1 3,8 Andre kommuner ,9 3,6 lait Kilde: Fordelingsudvalgets statistik for de respektive år. Statistikkerne er ikke umiddelbart ens, idet 2009 er baseret på antal ansøgere, mens 2010 er baseret på antal optagne elever. Konklusion: Uanset forskellen i det statistiske grundlag kan det konstateres, at der er et stabilt optag af elever fra Rudersdal og Lyngby-Tårbæk kommune. Den væsentligste risikofaktor for vores indtægtsgrundlag er eleverne fra Hørsholm, Fredensborg og Gentofte kommuner, som alle passerer mindst et gymnasium for at komme til NAG. Hvis det skulle ske, at gymnasierne i de nævnte kommuner kan tiltrække en væsentlig del af de elever, der nu ønsker at gå på NAG, er det ledelsens vurdering, at vi i de nærmeste år vil være i stand til at opretholde minimum 11 nye klasser hvert år. Mål og indsatsområder Et overordnet strategisk indsatsområde for skolen er at have tilstrækkeligt med 1 priori-

14 Nærum Gymnasium 12 tetsansøgere til at fylde 1.g klasserne. Det er oplagt at det giver større elevtilfredshed og denned stabilitet, hvis ansøgerne får opfyldt deres ønske om gymnasium. Det burde også medføre et mindsket frafald. Prognoser. Region Hovedstaden 2010 Uændret søgesekvens, alene demografisk udvikling for 16-årige Antal elever Over-/underskud af gymnasiepladser. Minus angiver at der er flere elever end gymnasiepladser Nord Nordsjælland Centrum lait Uændret søgesekvens, alene demografisk udvikling for 16-årige i de kommuner hvor de fleste af vores elever kommer fra %-vis udvikling i forhold til Rudersdal 1,0000 1,0402 1,0402 1,0155 1,0712 0,9883 1,0130 1,0699 1,0259 0,9780 1,0259 Lyngby- Tårbæk 1,0000 1,1306 1,0052 1,0893 1,0722 1,0876 1,0481 1,1220 1,0825 1,0876 1,0979 Hørsholm 1,0000 0,9558 0,9823 0,9646 1,0649 1,0560 1,0059 1,0265 0,9587 0,9381 0,8997 Fredensborg 1,0000 1,0929 1,0000 0,9552 0,9742 0,9759 0,9690 0,9484 0,9484 0,9552 0,9398 Gentofte 1,0000 1,0710 1,1570 1,0797 1,0644 1,0819 1,0819 1,1124 1,0306 1,0404 1,0240 Andre kommuner

15 Nærum Gymnasium 13 NAG's faktiske optag i 2010 er fremskrevet med foranstående prognose Antal elever Fra andre kommuner er der i de seneste år optaget ca. 15 elever hvert år Rudersdal Lyngby- Tårbæk Hørsholm Fredensborg Gentofte Andre kommuner Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Der er gennemført samtaler med alle ansatte i Samtalerne er gennemført efter et nyt koncept. Udgangspunktet for samtalerne fremgår af et notat, som har været vedlagt det materiale, den enkelte har modtaget før samtalen. Notatet beskriver rammerne for personalesamtaler, og hvordan der følges op på samtalerne. Samtalerne varetages som udgangspunkt af den enkelte medarbejdergruppes nænneste chef. Det nye koncept er blevet godt modtaget. Der er stor tilfredshed med, at samtalerne dokumenteres, og det forhold, at samtalerne er blevet fordelt mellem flere medarbejdere, har heller ikke givet anledning til nævneværdig kritik. Modellen videreføres derfor uændret. IT Macbooks En gruppe lærere afprøver pt. Macbooks mhp at undersøge fordele og ulemper ved brug af disse i undervisningssammenhæng og på generelt at kunne vurdere brugeropleveisen. Den første tilbagemelding viser stor tilfredshed med disse computere, mens der er mindre knaster i forbindelse med anvendelsen af enkelte fagprogrammer. Mediefag har endvidere fået udskiftet det bærbare klassesæt med macbooks.

16 Nærum Gymnasium 14 E-tavler: En række nye e-tavler er anskaffet. Disse giver mulighed for, at lærerne fast kan indtænke og inddrage dette medie i undervisningen, og der kan igangsættes yderligere kurser for de lærere, der endnu ikke har været på kursus. Stationære pc'er mm: I studiecentrene er alle stationære pc'er blevet udskiftet, ny printere er opsat i lærerarbejdsrummene, det trådløse net er udbygget med en verifikationsserver og nogle yderligere accesspoints. Ipads mm: It udvalget har sidst på året indkøbt et mindre antal Ipads, elektroniske penne mm. I første omgang afprøver udvalgets medlemmer disse mediers funktionalitet og muligheder individuelt. Web 2.0 En arbejdsgruppe arbejder med at kategorisere og afprøve et større antal web.2.0-tjenester i undervisningen. Det er bl.a. en central opgave at afprøve anvendelsesmuligheder i undervisningen af de tjenester, som eleverne i forvejen benytter privat, således at computeren integreres direkte i undervisningen og ikke blot er et skrivesøgeredskab. I foråret præsenteres resultatet på skoler i it-fællesskabet. Virtuelle servere: It-fællesskabet overgik endegyldigt til virtuelle servere i starten af 2010 og et nyt, fælles administrativt net blev konfigureret etc. Efteruddannelse IT-fællesskabet har nedsat en udviklingsgruppe, som består af én lærer fra hvert af de deltagende gymnasier. Dog deltager to lærere fra NAG. Formålet med udviklingsgruppen er at undersøge nye udviklinger inden for pædagogiske anvendelser af IT i undervisningen og lave efteruddannelse om forskellige itværktøjer til undervisning. Efteruddannelse afholdes om muligt på tværs af gymnasierne, hidtil videre er der afviklet undervisning i brug af E-tavler for lærere på Ordrup, Gladsaxe, Rødovre og Nærum gymnasier. Fællesskabet har endvidere anskaffet en moodle-server, som er et learning management system. NAG har allerede brugt moodle i nogle år i mindre omfang inden for udviklingsprojektet Danske Science Gymnasier. Den nye server giver os mulighed for at bruge serveren i alle fag. Der er afholdt pilotkurser for en medarbejder fra hvert gymnasium i Fællesskabet. Ledelsesstruktur Der er foretaget en organisatorisk ændring i ledelsesstrukturen. De hidtidige traditionelle inspektorstillinger (2) er nedlagt og overgået til pædagogiske lederstillinger. Det indebærer, at man ansættes som leder med ret til undervisning og iklce som tidligere i en 2/3 inspektorstilling med undervisningsforpligtelse. Forsøgs- og netværksprojekter NAG deltager i projektet' Innovationskraft og entreprenørskab.' Projektet er støttet af Region Hovedstaden og Den Europæiske Socialfond med fokus på imiovativ undervisning og læring.

17 Nærum Gymnasium 15 Herudover er der igangsat en række interne udviklingsarbejder. NAG er tilsluttet følgende netværksprojekter: Danske Science Gymnasier. DASG er et netværk af tekniske og almene gymnasier. Science Rudersdal. Samarbejde mellem DTU, Birkerød Gymnasium, NAG, kommunens folkeskoler og private virksomheder. Comenius. Comenius er et EU-støttet program til understøttelse af internationalisering på uddannelsesområdet. Akademiet for Talentfulde Unge. Projektet er et tilbud til elever i Hovedstadsområdet, der har lyst til og behov for intellektuelle udfordringer sideløbende med deres ungdomsuddannelse. ScienceTalenternes Gymnasienetværk. Netværket tilbyder kursusvirksomhed og talentpleje for særligt interesserede science elever. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder, som kan ændre vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling Det forventes, at vi optager 11 klasser i august 2011 og vil således i alt have 34 klasser i skoleåret 2011/2012. Bestyrelsen forventer med dette udgangspunkt, at 2011 vil resultere i et overskud på 1.2 mio. kr.

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006

DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG HANDELSSKOLE ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om skolen 1 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Professionshøjskolen Lillebælt

Professionshøjskolen Lillebælt Professionshøjskolen Lillebælt Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Det økonomiske resultat 4 Uddannelsesområdet 4 Forskning og

Læs mere

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013

Århus Købmandsskole. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Århus Købmandsskole Årsrapport

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2013 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2013 Indhold 1. Ledelsesberetning... 2 1.1. Institutionsoplysninger... 2 1.2. Præsentation af institutionen... 3 1.3. Årets økonomiske resultat... 4 1.4.

Læs mere

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012

CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk. CELF Årsrapport 2012 CVR-nr. 27 32 85 98 / www.celf.dk CELF Årsrapport 2012 1 Ledelsesberetning... 2 1.1 Institutionsoplysninger... 2 1.2 Præsentation af institutionen... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 3 1.4 Årets faglige

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011

HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 HANDELSSKOLEN SILKEBORG ÅRSRAPPORT FOR 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Årets økonomiske resultat 3 Årets faglige resultater 5 Målrapportering

Læs mere

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014

Struer Statsgymnasium. Årsrapport for 2014 STRUER STATSGYMNASIUM m STX - HHX - HF - HG- IB - 10. KLASSE KOSTSKOLE Struer Statsgymnasium Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Præsentation af institutionen

Læs mere

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole

Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole CVR-nr. 29 55 43 58 Årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret selskab, CVR-nr. 33 31 Milnersvej 43, Postboks 268, 3400 Hillerød T: 4825 3500, F:

Læs mere

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014

HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 HANDELSSKOLEN SILKEBORG BUSINESS COLLEGE ÅRSRAPPORT FOR 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 1 Præsentation af institutionen 2 Hoved- og nøgletal 7 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6

Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 2013 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 2 Præsentation af institutionen 3 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 6 Målrapportering Målrapportering 9 Regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013

Den selvejende Institution EUC Sjælland. Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Den selvejende Institution EUC Sjælland Regnskab for perioden 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige

Læs mere

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009

Professionshøjskolen VIA University College CVR-nr. 30 77 30 47. Årsrapport 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

årsrapport københavns erhvervsakademi

årsrapport københavns erhvervsakademi årsrapport 212 københavns erhvervsakademi www.kea.dk Årsrapport 212 Institutionsoplysninger Institution Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20

Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Skolens formål, vision og værdier 4. Ledelsesberetning 5. Hoved- og nøgletal 17. Målrapportering 20 København Nord ÅRSRAPPORT 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Skolens formål, vision og værdier 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 17 Målrapportering 20 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere