PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015"

Transkript

1 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center A C F O V Økonomi- og Planudvalget Antal medlemmer Administration Teknik & Miljø Forhøjelse af byggesagsgebyrer F F F U I Strategi & Ledelse/Skoler Sammenlægning Center for Skoler og Center for Dagtilbud F F F F F Teknik & Miljø Reduktion af en rådhusbetjent I I I I F 1.02 Byråd, kommissioner og valg 1.03 Tværgående områder HR & Personale Arbejdsskader F F F F F Teknik & Miljø Risikostyring - rådgivning af institutioner og administration i forb. med forsikringer F F F F F Økonomi & It FI: Øget konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser F F F F F Strategi & Ledelse FI: Fundraising - byggende på forudsætninger om at tjene sin egen løn Beredskabet Greve Brandvæsen Indtægtsdækket virksomhed F F F F F Resultat af udvalgets behandling Mål for prioriteringsrum Økonomi- og Planudvalget Difference Samlet for Økonomi- og Planudvalget Renter / 9.02 Finansforskydning og finansiering Økonomi & It Optimering af gældspleje F F F F F 1

2 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Center A C F O V Notater: HR & Personale Centralisering af opgaven med indhentning af refusioner vedr. barsel og sygdom Borgerservice Økonomi & It Teknik & Miljø Strategi & Ledelse HR & Personale HR & Personale Strategi & Ledelse HR & Personale Teknik & Miljø Økonomi & It Økonomi & It Overgangen til Prisme Debitor og procedure på restanceområdet Indregning af pris- og lønfremskrivning i fremtidigt budget Institutioners betaling for trykning/ydelser på Rådhuset Fundraising Sygefravær rejsehold Bygninger - sygefravær Kommunikationsopgaver HR-opgaver Opdeling af budget på 2,0 mio. kr. til risikostyring i drift og anlæg Eventuel besparelse ved centralt lager af kontorartikler Eventuel strømbesparelse ved at lukke for IP-telefoner, ved arbejdstids ophør Økonomi- og Planudvalget I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt 2

3 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Forslag: Tekst Forhøjelse af byggesagsgebyrerne 0,500 0,500 0,500 0,500 I alt+ 0,500 0,500 0,500 0,500 Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Korrigeret budget Budget ,500 0,500 4,000 14,3 Budget ,500 0,500 4,000 14,3 Budget ,500 0,500 4,000 14,3 Budget ,500 4,000 14,3 - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Ændring i % Indhold og baggrund TMU har på mødet den 2. maj 2011, punkt 20 anbefalet over for ØPU og Byrådet, at byggesagsgebyrerne sættes op, hvilket vil bevirke højere indtægter for kommunen. Det er en forudsætning at Byrådet godkender de ændrede takster. Byggeaktiviteten de aktuelle år vil påvirke den endelige indkomst fra byggesagsbehandlingen. Målgruppe Borgere og erhvervsdrivende i kommunen. Fordele og ulemper Større indtægt for kommunen. Der vil kunne forventes klager fra ansøgere over at gebyrer er sat op. Afledte konsekvenser Der er ikke afledte konsekvenser Økonomi og tidsplan Gebyrerne vil træde i kraft fra den 1. januar

4 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Strategi & Ledelse Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Forslag: Tekst Reducering af årsværk i administrationen I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Greve Kommune gennemførte i 2007 en omfattende organisationsændring gennem nedlæggelse af forvaltningsstrukturen og etablering af En Virksomhed med 16 centre (5 fællescentre og 11 fagcentre). Formålet med organisationsændringen var at styrke koncernledelsen og det tværgående arbejde, også i forhold til at skabe en mere sammenhængende borgerbetjening. På baggrund af en evaluering blev der i 2010 gennemført en optimering af En Virksomhed og de 16 centre blev fusioneret til 11 centre (3 fællescentre og 8 fagcentre) for blandt andet, at effektivisere topledelsen og styrke helheden i borgerbetjeningen. Fusionering af Center for Dagtilbud og Center for Skoler kan give en besparelse i administrationen. Fordele og ulemper Fusionering af Center for Dagtilbud og Center for Skole kan på den ene side være med til at skabe større sammenhæng i opgaveløsningen på normalområdet. På den anden side kan etablering af større centre være med til at skærpe silotænkningen og dermed vanskeliggøre det tværgående samarbejde mellem centrene. Endvidere kan færre centre være med til at effektivisere administrationens og ledelsens arbejde. Økonomi og tidsplan Fusionering af centre kan opstartes i 2012 og være fuldt gennemført fra Herudover har Børn og Ungeudvalget et effektiviseringsforslag på kr. i 2011 stigende til kr. i 2012 og frem på konto 3.01 og 3.02 som led i fusionering af de to centre. 1

5 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

6 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Reduktion af en rådhusbetjent 0,350 0,350 0,350 0,350 I alt 0,350 0,350 0,350 0,350 Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget ,350 Budget ,350 Budget ,350 Budget ,350 - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Forslaget indeholder en besparelse af en rådhusbetjent på 0,350 mio. kr. Der er i dag ansat 3 rådhusbetjente på Rådhuset og hvis forslaget vedtages vil der være ansat en mindre. Målgruppe Rådhusets ansatte og Byrådet. Afledte konsekvenser Det vurderes, at der kan være fire overordnede konsekvenser ved forslaget. For det første vil vagtfunktionen i forhallen og mødelokaler på Rådhuset, ikke kunne håndteres på samme måde som i dag. Der kan opstå situationer, hvor det ikke er muligt, at optræde flere rådhusbetjente i forhold til personalets tryk på overfaldsalarmen, hvilket kan skabe utryghed. Derudover vil det være vanskeligt, at håndtere betjentenes ferieafvikling samt evt. sygdom og anden fravær, hvilket bl.a. kan medføre, at der ikke til alle tider kan sikres, at der er bemanding på overfaldsopgaven på Rådhuset. For det andet vil det være vanskeligt fortsat, at kunne levere nuværende serviceniveau til rådhusets personale. Dette særligt indenfor uddeling af post, håndtering af flytninger, opsyn og koordination med eksterne håndværkere og deltagelse i ad hoc opgaver. For det tredje er det betjentenes opgave i dag og håndtere kommunens bilpark. Denne opgave kan blive vanskelig at løse på nuværende måde, da det vil være nødvendigt, at indføre en anden driftsform for bilparken - evt. i forhold til operationel leasing. Denne leasingform er dyrere end nuværende finansieringsform, og vil derfor give øget udgifter på bilbudgetterne. 1

7 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Endelig deltager rådhusbetjentene på skift i aktiviteter omkring byrådsmøder, vielser samt dagsordenskørsel. Denne turnusordning vil ikke være mulig at opretholde. Konsekvenserne ved gennemførelse af forslaget, kan bl.a. betyde, at opgaverne blot skal løses og finansieres decentralt i stedet. Eksempelvis ved bestilling af flyttefolk til håndtering af flytteopgaver, finansiering af periodevis ekstern vagt på Rådhuset og øget udgifter til drift af bilparken. Økonomi og tidsplan Besparelsen vurderes, at kunne få fuld effekt fra 2012 og frem. 2

8 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Center: Center for HR & Personale Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Forslag: Tekst Arbejdsskader I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Korrigeret budget Budget Budget Budget Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Ændring i % Budgettet for arbejdsulykkesområdet har siden Greve Kommune overgik til selvforsikring været baseret på de aktuarberegninger, der udarbejdes af kommunens arbejdsulykkesadministration, som frem til den var Kommunernes Gjensidige og pr er Willis. Budgettallene for 2011 bygger på Gjensidige, idet Willis først udarbejdede aktuarberegning efter den Willis vurderer i aktuarberegningen foretaget i januar 2011, at Greve Kommune har en regnskabsmæssig forpligtelse på 11,9 mio. til arbejdsulykkesområdet ultimo Der er dog kun skønnet en likviditetsmæssig påvirkning på ca. 1,9 mio. kr. i Set over en 3-årig periode ser budget- og regnskabstallene således ud: Årstal Budget (i mio) Regnskab ,3 2, , ,04 (1,89) - skønnet Det samlede beløb dækker over forskellige typer af udgifter til erstatninger til skadelidte, administrationsgebyrer og udgifter til myndigheder, forsikringsadministration mv. Når budget- og regnskabstallene sammenholdes over en 3-årig periode er det faktiske forbrug en del lavere end det budgetterede. Greve Kommune har en meget tilfredsstillende lav udgift til arbejdsskader, hvilket er vigtigt at sikre fastholdelse af. 1

9 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Det skal dog understreges, at udgifterne langt overvejende ikke er styrbare, og kan blive påvirket af en enkelt arbejdsskade, der kan løbe op i en størrelsesorden på mere end 1 mio. kr. Det skal endvidere bemærkes, at udgifterne til arbejdsskader i begge aktuarberegninger viser, at udgifterne er stigende, idet Greve Kommune fortsat er forholdsvis ung set med selvforsikringsbriller. Greve Kommune har været selvforsikret siden Dette er også baggrunden for, at det korrigerede budget er stigende, idet udgifterne aktuarmæssigt forventes af stige. Som det fremgår ovenfor, er Willis aktuarberegning for 2011 en del lavere end det budgetterede tal. En direkte anvendelse af denne beregning, som dog først forelå efter det vedtagne budget for , havde betydet et budget på ca. 6 mio. kr. lavere. Willis gør dog også opmærksom på, at én enkelt dyr arbejdsskade kan ændre billedet væsentligt. Det vil fremadrettet være Willis aktuarberegning, der danner grundlag for budgettet til arbejdsskader, som defineret ovenfor. Målgruppe Ansatte i Greve Kommune Fordele og ulemper Det vil være en fordel, at budgettet tilpasses aktuarberegningen fra det nye administrationsfirma, Willis. Denne synes for 2011 en del lavere end tidligere skønnet og det faktiske forbrug gennem de seneste 3 år har været en del lavere end det budgetterede. Det vil være forbundet med en risiko, at have et relativt lille budget på området, idet dette alt andet lige vil have vanskeligere ved at opsuge arbejdsskadeudgifter af betydelig størrelse. Arbejdsskader kan beløbe sig til en størrelsesorden på mere end 1 mio. kr. Såfremt arbejdsskadeudgifter af betydelig størrelse opstår, vil det kunne blive nødvendigt at trække på kassen. Afledte konsekvenser Det kan overvejes at indføre incitamentsskabende struktur, således at f.eks. et ikke anvendt budget til arbejdsskader, anvendes helt eller delvis til forebyggende indsatser i det efterfølgende budgetår. I den forbindelse kunne ét af elementerne i den forebyggende indsats være den benchmark Willis årligt udføre mellem sine kommunale kunder. Økonomi og tidsplan Forslaget kan implementeres umiddelbart. 2

10 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomi og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Risikostyring: Rådgivning af institutioner og 0,250 0,250 0,250 0,250 administrationen i forbindelse med forsikring. Besparelse af lønkroner (centralt 1/3 medarbejder = kr. og anslået decentralt = kr.) I alt 0,250 0,250 0,250 0,250 Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget ,250 Budget ,250 Budget ,250 Budget ,250 - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Økonomi- og Planudvalget har på sit møde den 13. april 2011 spurgt, om der kan opnås en besparelse i forbindelse med indberetning af forsikringer. De fleste centre eller institutioner i Greve Kommune vil på et tidspunkt skulle anmelde en forsikringsskade, der er opstået på den lokale arbejdsplads. Det kan eksempelvis være en arbejdsskade, en brand eller et tyveri m.v. I forbindelse med disse skader er centre og institutioner ansvarlige for at indberette den opståede skade til en centralt placeret forsikringsmedarbejder på rådhuset. Forsikringsmedarbejderes yder råd og vejleding i forbindelse med håndtering af anmeldelser og krav til dokumentationen. Der forefindes blanketter til skadesanmeldelse, men ofte er centre og institutioner ikke bekendt med deres eksistens, eller hvor de findes og/eller usikker på hvornår og hvordan blanketterne de skal udfyldes. Målgruppe Alle centre og institutioner i Greve Kommune Fordele og ulemper For at forslaget kan gennemføres skal der investeres i en digitalløsning. 1

11 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Afledte konsekvenser Det er intentionen at få afklaret hvilke muligheder, der er for at effektivisere og digitalisere skadesanmeldelser, herunder undersøge om Greve Kommune kan udvikle en intern digital løsning eller om der er programmer på markedet. Endvidere skal det afklares hvilke oplysninger og informationer der kræves i forbindelse med en revideret model for skadeshåndtering. Økonomi og tidsplan Det er forventningen at Greve Kommune inden udgangen af 2011 har skabt et overblik over hvilke nye tiltag der med fordel vil kunne igangsættes og implementeres i forbindelse med en mere effektiv skadeshåndtering. 2

12 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Center: Center for Økonomi & It Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Forretningsmæssig investering: Øget konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser - lønudgift til udbudsjurist besparelse I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Korrigeret budget Ændring i % Budget Budget Budget Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Indkøbsområdet er kendetegnet ved, at de største gevinster ved konkurrenceudsættelse opnås den første gang et område konkurrenceudsættes. Ved efterfølgende genudbud kan der stadig opnås gevinster, men de vil som regel være mindre. Greve Kommune har i mange år haft fokus på konkurrenceudsættelse af varekøb, og kommunen har derigennem opnået store besparelser. Der arbejdes fortsat på at forbedre og optimere kommunens varekøb, men potentialet er mindre. På den baggrund er det vigtigt, at Greve Kommune fortsat finder nye områder, der kan konkurrenceudsættes med henblik på at kunne realisere størst muligt potentiale. Her udgør konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser et vigtigt fokusområde de kommende år. Som et led i arbejdet med konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser har Byrådet i december 2010 vedtaget en udbudsstrategi for Greve Kommune for perioden Den indeholder en identifikation af områder, hvor der frem til 2013 skal konkurrenceudsættes tjenesteydelser. Dertil kommer, at Regeringen i april 2011 har indgået aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om den såkaldte konkurrencepakke. Den betyder bl.a., at målet for kommunernes konkurrenceudsættelse skal øges til 31,5% i Det forventes, at dette nye mål indarbejdes i Økonomiaftalen for Det er i dag de enkelte centre og institutioners ansvar at udpege tjenesteydelser, der kan konkurrenceudsættes, og at gennemføre selve udbuddet. Det er dog de færreste centre og institutioner, der har kompetencer til at gennemføre de ofte komplicerede processer, der er forbundet med udbud af tjenesteydelser. Indkøbskonsulenterne fungerer derfor som rådgivende 1

13 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET konsulenter i nogle af centrenes udbudsprocesser. I andre tilfælde benytter centrene ekstern konsulentbistand til at gennemføre udbuddet. For at understøtte det fremtidige fokus på udbud af flere af kommunens tjenesteydelser foreslås det at styrke Indkøbsfunktionen ved tilførsel af en ekstra ressource i form af en udbudsjurist. Hvis antallet af indkøbskonsulenter øges fra to til tre, vil Indkøbsfunktionen kunne fungere som interne konsulenter i flere tilfælde end i dag. Dermed kan der spares udgifter til eksterne konsulenter. Derudover vil Indkøbsfunktionen kunne agere mere proaktivt og medvirke til at finde nye områder, der med fordel kan konkurrenceudsættes. I den forbindelse er det vigtigt, at de opnåede gevinster realiseres til fordel for kommunekassen. Fokus på dette aspekt af indkøbsarbejdet vil blive skærpet igennem styrkelsen af Indkøbsfunktionen. Alt i alt indebærer forslaget en forventning om en besparelse gennem flere udbud af tjenesteydelser, udbud på nye områder samt styrket realisering af opnåede gevinster. Samlet set indebærer forslaget en nettobesparelse på 1 mio. kr. i 2012 og frem. Målgruppe Forslaget berører alle centre og institutioner, som får forøget mulighed for intern konsulentbistand i forbindelse med udbudsprocesser. Fordele og ulemper Forslagets fordel er først og fremmest en nettobesparelse på 1 mio. kr. i 2012 og frem. Derudover vil en styrkelse af Indkøbsfunktionen medvirke til at sikre, at Greve Kommune lever op til den kommende målsætning om, at kommunerne i 2015 konkurrenceudsætter mindst 31,5% af deres tjenesteydelser. Afledte konsekvenser Økonomi og tidsplan Forslaget kan træde i kraft 1. januar

14 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående opgaver Center: Strategi & Ledelse Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Fundraising - lønudgift Brugerbetaling og eksterne midler I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Greve Kommune har til finansiering af projekter bredt i kommunen indhentet knapt 15 mio. kr. fra statslige puljer i 2009 og omkring 7 mio. kr. i Imidlertid har Greve Kommune kun i begrænset omfang erfaring med at søge midler fra private fonde. Strategi & Ledelse har det overordnede og koordinerende ansvar for fundraising i Greve Kommune. Centret skal i samarbejde med andre centre og institutioner iværksætte initiativer, der kan medvirke til at kommunen i højere grad opnår finansiering til iværksættelse af projekter i kommunen, herunder med særlig fokus på at opnå støtte fra private fonde. For at styrke fundraising har Strategi & Ledelse i 2011 etableret et samarbejde med konsulentfirmaet Fundraiseren. Konsulenterne fra Fundraiseren tilbyder råd og vejledning til centre og institutioner parallelt med at udviklingskonsulenterne i Strategi & Ledelse opkvalificeres. Udgiften til de eksterne konsulenter finansieres af vakante lønmidler på grund af barsler i centret. Derfor stopper ordningen senest med udgangen af En væsentlig barriere for i højere grad at opnå økonomisk støtte fra eksterne puljer og fonde er antageligt, at det er vanskeligt for centre og institutioner, at prioritere ressourcer til at udarbejde projekter og ansøgninger. Der kan derfor være perspektiv i at ansætte en dedikeret konsulent, som skal varetage opgaver for centre og institutioner, som led i fundraising og afvikling af projekter. Ansættelsen kan foretages som en forretningsmæssig investering. Fundraiseren skal derfor både være med til at indhente eksterne midler til kommune og indhente midler til finansiering af egen løn, eksempelvis over ansøgningerne eller gennem brugerbetaling fra centre og institutioner. 1

15 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Økonomi og tidsplan Styrkelse af fundraising kan i princippet starte, når der er ansat en konsulent til at styrke fundraising og senest fra januar Konsulenten skal som udgangspunkt tjene sin egen løn hjem. Herudover er det vanskeligt at estimere, hvor mange midler der kan indhentes på baggrund af en styrkelse af fundraising. 2

16 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomi- og Planudvalg/Beredskabskommission Budgetområde: 7.01 Beredskab Center: Teknik og Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Indtægtsdækket virksomhed I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Greve Brandvæsen gennemfører kursus,-uddannelses- og øvelsesvirksomhed for stationens mandskab inden for områderne brandbekæmpelse og førstehjælp mv. Brandvæsenet afholder desuden kurser for kommunens ansatte og elever i Folkeskolens 6-8 klasser indenfor elementær brandbekæmpelse og elementær førstehjælp. Ved at udnytte brandvæsenets kursusfaciliteter og dygtige instruktører kan kursusaktiviteterne udvides op til ca. 100 kurser årligt, hvorved der kan opnås et årligt dækningsbidrag samtidig med at kvaliteten og omkostningseffektiviteten hæves op på et attraktivt niveau. Målgruppe Op til en tredjedel af kommunens ansatte, ca frivillige i foreningslivet samt ansatte på kommunens ca. 500 virksomheder. Fordele og ulemper Der opnås en budgetteret indtægt. Kommunens ansatte tilbydes kurser af høj kvalitet til en meget konkurrencedygtig pris. Der opnås gratis adgang til E-læring inden for Elementær Brandbekæmpelse via Trygfondens E-læringsportal Brandparat. Kommunens forebyggende kapacitet øges. Afledte konsekvenser Brandvæsenets kursister sikres en professionel uddannelse med løbende vedligholdelse. Økonomi og tidsplan Med tilknytning af en kursuskoordinator og faste honoraraftaler med brandvæsenets instruktører vil der kunne opnås et dækningsbidrag på 0,1 mio.kr. årligt fra

17 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: ØPU Budgetområde: 9.01, 9.02 Center: Ø&I Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: F Forslag: Tekst Likviditetsplacering i obligationer (renteindtægter) I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Korrigeret budget Budget Budget Budget Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Ændring i % Som andre kommuner udvikler kommunens indlån i banken sig fra et toppunkt i starten af måneden efter statens udbetaling af 12-delsrater (indkomstskat, bloktilskud mv.) typisk ca mio. kr. - til et lavpunkt i slutningen af måneden, hvor bl.a. lønudbetalingerne sker. Gennem de senere år har kommunen trukket mere på den til kontoen hørende kredit for til stadighed at have en betydelig del af sin løbende likviditet placeret i obligationer, p.t. ca. 177 mio. kr. Fordelen herved er den gevinst, der fremkommer som forskellen mellem den lange rente (obligationer) og den korte rente (kassekreditrente), p.t. 2-3 % pr. år eller ca. 4-5 mio. kr. årligt i øget rente indtægt. Administrationen foreslår, at denne fremgangsmåde fortsætter og i højere grad end p.t. med henblik på at placere yderligere 100 mio. kr. i obligationer. Udover renterationalet (på ca. på 2 mio. kr.) løser denne fremgangsmåde indskydergarantiproblematikken, idet kommunen herefter ikke længere vil være nettoindlåner i kommunens hovedbankforbindelse. Målgruppe Ingen umiddelbar målgruppe Fordele og ulemper I større omfang at udnytte forskellen mellem den korte og lange del af rentekurven, og på den baggrund vil kommunen gennemsnitligt over tid antageligt kunne høste ca. 2 mio. kr. i yderligere renteindtægter. Rentepotentialet kan/vil svinge med markedsudviklingen, og derfor kan forslaget eksakte potentiale ikke endeligt estimeres. 1

18 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Økonomi og tidsplan Det kan implementeres med det samme. 2

19 Notat til dagsordenpunkt Udvalgsbehandling Emne edoc sagsnummer edoc dokumentnummer Dato Administrativ enhed Sagsbehandler Økonomi- og Planudvalget Centralisering af opgaven omkring indhentning af refusioner Center for HR & Personale Birgitte Rømer Økonomi- og Planudvalget har på sit møde den 13. april 2011 ønsket at få en status på budgetbemærkning omkring indhentning af refusioner vedr. barsel og sygdom. Opgaven er sat i gang, og Økonomi- og Planudvalget forelægges sag på mødet i juni måned. Det kan dog oplyses, at syge- og barselsrefusioner allerede indhentes centralt, og at dette har været tilfældet i adskillige år. Udvalget vil få en fuld orientering og beskrivelse af området i juni. Side 1

20 Notat til dagsordenpunkt Udvalgsbehandling Emne edoc sagsnummer edoc dokumentnummer Økonomi- og Planudvalget Status på overgang til Prisme Debitor og procedure på restanceområdet. Dato 20. april 2011 Administrativ enhed Center for Borgerservice Sagsbehandler Tina Malling Kiær På Økonomi- og Planudvalget møde den 13. april 2011, blev der stillet følgende spørgsmål: 1. hvor langt er administrationen med at indhente efterslæbet på ca. 10 mio. kr. efter overgang til Prisme? 2. Hvad gør administrationen generelt for at udsende rykkere? Ad 1. Den forstærkede indsats i Greve Kommunes opkrævning, er blevet implementeret. De ca. 10 mio. kr. som ikke blev opkrævet i perioden maj 2009 til august 2010, grundet overgangen til prisme, er blevet indhentet. Der er derfor ikke længere et økonomisk efterslæb efter overgangen til prisme debitor. Ad 2. Den forstærkede indsats på restanceområdet vil fra januar 2011 omfatte alle kommunens 114 restancearter. Under hver art ligger der mange betalingsforhold, som enten ikke er til forfald endnu, eller hvor forfaldsdatoen er overskredet. Rykkerproceduren er opdelt i følgende faser: Efter overskridelse af forfaldsdatoen vil administrationen rykke 1. Gang. Hvis betaling udebliver, vil administrationen rykke 2. gang. Hvis der stadig ikke er foretaget en indbetaling til kommunen oversendes kravet til SKAT til Inkasso. Civilretslige krav kan ikke oversendes til SKAT, så hvis kommunen vil gøre krav gældende skal der anlægge sag ved domstolene. Civilretslige krav kan eksempelvis være: fraflytningsgarantier og erstatninger. Udover at iværksætte den ovenfor nævnte almindelige rykkerprocedure, har den intensiverede indsats fokus på at effektivisere arbejdsgange på tværs af centrene, så likviditeten tilgår kommunen så hurtigt som muligt. Den forstærkede indsats medfører ændring af følgende arbejdsgange: Mellem plejecentrene og pensionsteamet er der udviklet en ny metode som er med til at forebygge, at der oparbejdes en stigende gæld hos ældre beboere for vask, tøj, ophold og mad. Mellem Opkrævningen og center for Teknik og Miljø har en målrettet fokus på erhvervsaffaldsgebyrer betydet hurtigere indbetalinger. Mellem Opkrævningen og Ydelseskontoret foretages der træk i kontanthjælp, hvis forældrene skylder i børnebidrag og daginstitution. Arbejdsgange og anmeldelse som led i dødsboer er optimeret. Den intensiverede indsat vil løbende have fokus på udviklings af nye metoder, så likviditeten kan tilgå kommunen mere effektivt end tidligere. Udefrakommende faktorer som påvirker kommunens restancer og muligheder for at inddrive restancerne. Side 1

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Center Tekst, der beskriver forslaget 2012 2013 2014 2015 1.01 Administration HR & Personale Annoncering af ledige stillinger 0 0 0 0 Teknik & Miljø Forhøjelse af byggesagsgebyrer 500 500 500 500 Strategi

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C F O V Økonomi- og Planudvalget Antal medlemmer

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* 1.150 1.532 1.532 1.532

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Center Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 6.01 Forsøgelsesydelse Job & Socialservice Seniorordning 500 500 500 500 Job & Socialservice Introduktionsydelse 0 0 0 0 6.02 Aktivitetstilbud Job

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 2.600 5.200 5.200 5.200 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2012 2013 2014 2015 A C O V Teknik-

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri, hærværk mv. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 15. juni 2005 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Nedbringelse af kommunens forsikringsudgifter til brand, tyveri,

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Børne- og Ungeudvalget 502.09.07.18 3.01 Skoler Etablering af app-værksted, midlertidig

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 401.09.01.18 Tilpasning samt udvidelse af behov til events -95-95 -95-95

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200

Samlet for Teknik- og Miljøudvalg 2.600 5.200 5.200 5.200 Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 2.0 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Privatisering af offentlige boligveje 0 0 0 0 Teknik & Miljø Privatisering af vejbelysning på private fællesveje

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Samlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903

Samlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903 Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.03.01.14 Fundraising A -600-600 -600-600 101.03.02.14 Ny Office pakke A -1.452-1.452-1.452-1.452 Samlet for ØPU -2.052-2.052-2.052-2.052

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

PRIORITERINGSRUM BUDGET 2011-2014. Samlet for ØPU 6.100 6.100 5.700 5.700 Mål for prioriteringsrum 6.077 5.765 5.685 5.685 Difference 23 335 15 15

PRIORITERINGSRUM BUDGET 2011-2014. Samlet for ØPU 6.100 6.100 5.700 5.700 Mål for prioriteringsrum 6.077 5.765 5.685 5.685 Difference 23 335 15 15 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.08.01.11 Besparelse på konto 6/område 1.01 2.200 2.200 2.200 2.200 101.08.02.11 Tilskud

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013.

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013. Bilag 11 Til: Brug i Magistratens budgetforslag Den 20. august 2013 Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Baggrund Før sommerferien

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere