PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2012-2015"

Transkript

1 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center A C F O V Økonomi- og Planudvalget Antal medlemmer Administration Teknik & Miljø Forhøjelse af byggesagsgebyrer F F F U I Strategi & Ledelse/Skoler Sammenlægning Center for Skoler og Center for Dagtilbud F F F F F Teknik & Miljø Reduktion af en rådhusbetjent I I I I F 1.02 Byråd, kommissioner og valg 1.03 Tværgående områder HR & Personale Arbejdsskader F F F F F Teknik & Miljø Risikostyring - rådgivning af institutioner og administration i forb. med forsikringer F F F F F Økonomi & It FI: Øget konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser F F F F F Strategi & Ledelse FI: Fundraising - byggende på forudsætninger om at tjene sin egen løn Beredskabet Greve Brandvæsen Indtægtsdækket virksomhed F F F F F Resultat af udvalgets behandling Mål for prioriteringsrum Økonomi- og Planudvalget Difference Samlet for Økonomi- og Planudvalget Renter / 9.02 Finansforskydning og finansiering Økonomi & It Optimering af gældspleje F F F F F 1

2 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Center A C F O V Notater: HR & Personale Centralisering af opgaven med indhentning af refusioner vedr. barsel og sygdom Borgerservice Økonomi & It Teknik & Miljø Strategi & Ledelse HR & Personale HR & Personale Strategi & Ledelse HR & Personale Teknik & Miljø Økonomi & It Økonomi & It Overgangen til Prisme Debitor og procedure på restanceområdet Indregning af pris- og lønfremskrivning i fremtidigt budget Institutioners betaling for trykning/ydelser på Rådhuset Fundraising Sygefravær rejsehold Bygninger - sygefravær Kommunikationsopgaver HR-opgaver Opdeling af budget på 2,0 mio. kr. til risikostyring i drift og anlæg Eventuel besparelse ved centralt lager af kontorartikler Eventuel strømbesparelse ved at lukke for IP-telefoner, ved arbejdstids ophør Økonomi- og Planudvalget I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt 2

3 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Forslag: Tekst Forhøjelse af byggesagsgebyrerne 0,500 0,500 0,500 0,500 I alt+ 0,500 0,500 0,500 0,500 Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Korrigeret budget Budget ,500 0,500 4,000 14,3 Budget ,500 0,500 4,000 14,3 Budget ,500 0,500 4,000 14,3 Budget ,500 4,000 14,3 - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Ændring i % Indhold og baggrund TMU har på mødet den 2. maj 2011, punkt 20 anbefalet over for ØPU og Byrådet, at byggesagsgebyrerne sættes op, hvilket vil bevirke højere indtægter for kommunen. Det er en forudsætning at Byrådet godkender de ændrede takster. Byggeaktiviteten de aktuelle år vil påvirke den endelige indkomst fra byggesagsbehandlingen. Målgruppe Borgere og erhvervsdrivende i kommunen. Fordele og ulemper Større indtægt for kommunen. Der vil kunne forventes klager fra ansøgere over at gebyrer er sat op. Afledte konsekvenser Der er ikke afledte konsekvenser Økonomi og tidsplan Gebyrerne vil træde i kraft fra den 1. januar

4 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Strategi & Ledelse Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Forslag: Tekst Reducering af årsværk i administrationen I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Greve Kommune gennemførte i 2007 en omfattende organisationsændring gennem nedlæggelse af forvaltningsstrukturen og etablering af En Virksomhed med 16 centre (5 fællescentre og 11 fagcentre). Formålet med organisationsændringen var at styrke koncernledelsen og det tværgående arbejde, også i forhold til at skabe en mere sammenhængende borgerbetjening. På baggrund af en evaluering blev der i 2010 gennemført en optimering af En Virksomhed og de 16 centre blev fusioneret til 11 centre (3 fællescentre og 8 fagcentre) for blandt andet, at effektivisere topledelsen og styrke helheden i borgerbetjeningen. Fusionering af Center for Dagtilbud og Center for Skoler kan give en besparelse i administrationen. Fordele og ulemper Fusionering af Center for Dagtilbud og Center for Skole kan på den ene side være med til at skabe større sammenhæng i opgaveløsningen på normalområdet. På den anden side kan etablering af større centre være med til at skærpe silotænkningen og dermed vanskeliggøre det tværgående samarbejde mellem centrene. Endvidere kan færre centre være med til at effektivisere administrationens og ledelsens arbejde. Økonomi og tidsplan Fusionering af centre kan opstartes i 2012 og være fuldt gennemført fra Herudover har Børn og Ungeudvalget et effektiviseringsforslag på kr. i 2011 stigende til kr. i 2012 og frem på konto 3.01 og 3.02 som led i fusionering af de to centre. 1

5 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

6 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Center for Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Reduktion af en rådhusbetjent 0,350 0,350 0,350 0,350 I alt 0,350 0,350 0,350 0,350 Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget ,350 Budget ,350 Budget ,350 Budget ,350 - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Forslaget indeholder en besparelse af en rådhusbetjent på 0,350 mio. kr. Der er i dag ansat 3 rådhusbetjente på Rådhuset og hvis forslaget vedtages vil der være ansat en mindre. Målgruppe Rådhusets ansatte og Byrådet. Afledte konsekvenser Det vurderes, at der kan være fire overordnede konsekvenser ved forslaget. For det første vil vagtfunktionen i forhallen og mødelokaler på Rådhuset, ikke kunne håndteres på samme måde som i dag. Der kan opstå situationer, hvor det ikke er muligt, at optræde flere rådhusbetjente i forhold til personalets tryk på overfaldsalarmen, hvilket kan skabe utryghed. Derudover vil det være vanskeligt, at håndtere betjentenes ferieafvikling samt evt. sygdom og anden fravær, hvilket bl.a. kan medføre, at der ikke til alle tider kan sikres, at der er bemanding på overfaldsopgaven på Rådhuset. For det andet vil det være vanskeligt fortsat, at kunne levere nuværende serviceniveau til rådhusets personale. Dette særligt indenfor uddeling af post, håndtering af flytninger, opsyn og koordination med eksterne håndværkere og deltagelse i ad hoc opgaver. For det tredje er det betjentenes opgave i dag og håndtere kommunens bilpark. Denne opgave kan blive vanskelig at løse på nuværende måde, da det vil være nødvendigt, at indføre en anden driftsform for bilparken - evt. i forhold til operationel leasing. Denne leasingform er dyrere end nuværende finansieringsform, og vil derfor give øget udgifter på bilbudgetterne. 1

7 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Endelig deltager rådhusbetjentene på skift i aktiviteter omkring byrådsmøder, vielser samt dagsordenskørsel. Denne turnusordning vil ikke være mulig at opretholde. Konsekvenserne ved gennemførelse af forslaget, kan bl.a. betyde, at opgaverne blot skal løses og finansieres decentralt i stedet. Eksempelvis ved bestilling af flyttefolk til håndtering af flytteopgaver, finansiering af periodevis ekstern vagt på Rådhuset og øget udgifter til drift af bilparken. Økonomi og tidsplan Besparelsen vurderes, at kunne få fuld effekt fra 2012 og frem. 2

8 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Center: Center for HR & Personale Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Forslag: Tekst Arbejdsskader I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Korrigeret budget Budget Budget Budget Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Ændring i % Budgettet for arbejdsulykkesområdet har siden Greve Kommune overgik til selvforsikring været baseret på de aktuarberegninger, der udarbejdes af kommunens arbejdsulykkesadministration, som frem til den var Kommunernes Gjensidige og pr er Willis. Budgettallene for 2011 bygger på Gjensidige, idet Willis først udarbejdede aktuarberegning efter den Willis vurderer i aktuarberegningen foretaget i januar 2011, at Greve Kommune har en regnskabsmæssig forpligtelse på 11,9 mio. til arbejdsulykkesområdet ultimo Der er dog kun skønnet en likviditetsmæssig påvirkning på ca. 1,9 mio. kr. i Set over en 3-årig periode ser budget- og regnskabstallene således ud: Årstal Budget (i mio) Regnskab ,3 2, , ,04 (1,89) - skønnet Det samlede beløb dækker over forskellige typer af udgifter til erstatninger til skadelidte, administrationsgebyrer og udgifter til myndigheder, forsikringsadministration mv. Når budget- og regnskabstallene sammenholdes over en 3-årig periode er det faktiske forbrug en del lavere end det budgetterede. Greve Kommune har en meget tilfredsstillende lav udgift til arbejdsskader, hvilket er vigtigt at sikre fastholdelse af. 1

9 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Det skal dog understreges, at udgifterne langt overvejende ikke er styrbare, og kan blive påvirket af en enkelt arbejdsskade, der kan løbe op i en størrelsesorden på mere end 1 mio. kr. Det skal endvidere bemærkes, at udgifterne til arbejdsskader i begge aktuarberegninger viser, at udgifterne er stigende, idet Greve Kommune fortsat er forholdsvis ung set med selvforsikringsbriller. Greve Kommune har været selvforsikret siden Dette er også baggrunden for, at det korrigerede budget er stigende, idet udgifterne aktuarmæssigt forventes af stige. Som det fremgår ovenfor, er Willis aktuarberegning for 2011 en del lavere end det budgetterede tal. En direkte anvendelse af denne beregning, som dog først forelå efter det vedtagne budget for , havde betydet et budget på ca. 6 mio. kr. lavere. Willis gør dog også opmærksom på, at én enkelt dyr arbejdsskade kan ændre billedet væsentligt. Det vil fremadrettet være Willis aktuarberegning, der danner grundlag for budgettet til arbejdsskader, som defineret ovenfor. Målgruppe Ansatte i Greve Kommune Fordele og ulemper Det vil være en fordel, at budgettet tilpasses aktuarberegningen fra det nye administrationsfirma, Willis. Denne synes for 2011 en del lavere end tidligere skønnet og det faktiske forbrug gennem de seneste 3 år har været en del lavere end det budgetterede. Det vil være forbundet med en risiko, at have et relativt lille budget på området, idet dette alt andet lige vil have vanskeligere ved at opsuge arbejdsskadeudgifter af betydelig størrelse. Arbejdsskader kan beløbe sig til en størrelsesorden på mere end 1 mio. kr. Såfremt arbejdsskadeudgifter af betydelig størrelse opstår, vil det kunne blive nødvendigt at trække på kassen. Afledte konsekvenser Det kan overvejes at indføre incitamentsskabende struktur, således at f.eks. et ikke anvendt budget til arbejdsskader, anvendes helt eller delvis til forebyggende indsatser i det efterfølgende budgetår. I den forbindelse kunne ét af elementerne i den forebyggende indsats være den benchmark Willis årligt udføre mellem sine kommunale kunder. Økonomi og tidsplan Forslaget kan implementeres umiddelbart. 2

10 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomi og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Risikostyring: Rådgivning af institutioner og 0,250 0,250 0,250 0,250 administrationen i forbindelse med forsikring. Besparelse af lønkroner (centralt 1/3 medarbejder = kr. og anslået decentralt = kr.) I alt 0,250 0,250 0,250 0,250 Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget ,250 Budget ,250 Budget ,250 Budget ,250 - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Økonomi- og Planudvalget har på sit møde den 13. april 2011 spurgt, om der kan opnås en besparelse i forbindelse med indberetning af forsikringer. De fleste centre eller institutioner i Greve Kommune vil på et tidspunkt skulle anmelde en forsikringsskade, der er opstået på den lokale arbejdsplads. Det kan eksempelvis være en arbejdsskade, en brand eller et tyveri m.v. I forbindelse med disse skader er centre og institutioner ansvarlige for at indberette den opståede skade til en centralt placeret forsikringsmedarbejder på rådhuset. Forsikringsmedarbejderes yder råd og vejleding i forbindelse med håndtering af anmeldelser og krav til dokumentationen. Der forefindes blanketter til skadesanmeldelse, men ofte er centre og institutioner ikke bekendt med deres eksistens, eller hvor de findes og/eller usikker på hvornår og hvordan blanketterne de skal udfyldes. Målgruppe Alle centre og institutioner i Greve Kommune Fordele og ulemper For at forslaget kan gennemføres skal der investeres i en digitalløsning. 1

11 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Afledte konsekvenser Det er intentionen at få afklaret hvilke muligheder, der er for at effektivisere og digitalisere skadesanmeldelser, herunder undersøge om Greve Kommune kan udvikle en intern digital løsning eller om der er programmer på markedet. Endvidere skal det afklares hvilke oplysninger og informationer der kræves i forbindelse med en revideret model for skadeshåndtering. Økonomi og tidsplan Det er forventningen at Greve Kommune inden udgangen af 2011 har skabt et overblik over hvilke nye tiltag der med fordel vil kunne igangsættes og implementeres i forbindelse med en mere effektiv skadeshåndtering. 2

12 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Center: Center for Økonomi & It Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Forretningsmæssig investering: Øget konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser - lønudgift til udbudsjurist besparelse I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Korrigeret budget Ændring i % Budget Budget Budget Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Indkøbsområdet er kendetegnet ved, at de største gevinster ved konkurrenceudsættelse opnås den første gang et område konkurrenceudsættes. Ved efterfølgende genudbud kan der stadig opnås gevinster, men de vil som regel være mindre. Greve Kommune har i mange år haft fokus på konkurrenceudsættelse af varekøb, og kommunen har derigennem opnået store besparelser. Der arbejdes fortsat på at forbedre og optimere kommunens varekøb, men potentialet er mindre. På den baggrund er det vigtigt, at Greve Kommune fortsat finder nye områder, der kan konkurrenceudsættes med henblik på at kunne realisere størst muligt potentiale. Her udgør konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser et vigtigt fokusområde de kommende år. Som et led i arbejdet med konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser har Byrådet i december 2010 vedtaget en udbudsstrategi for Greve Kommune for perioden Den indeholder en identifikation af områder, hvor der frem til 2013 skal konkurrenceudsættes tjenesteydelser. Dertil kommer, at Regeringen i april 2011 har indgået aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om den såkaldte konkurrencepakke. Den betyder bl.a., at målet for kommunernes konkurrenceudsættelse skal øges til 31,5% i Det forventes, at dette nye mål indarbejdes i Økonomiaftalen for Det er i dag de enkelte centre og institutioners ansvar at udpege tjenesteydelser, der kan konkurrenceudsættes, og at gennemføre selve udbuddet. Det er dog de færreste centre og institutioner, der har kompetencer til at gennemføre de ofte komplicerede processer, der er forbundet med udbud af tjenesteydelser. Indkøbskonsulenterne fungerer derfor som rådgivende 1

13 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET konsulenter i nogle af centrenes udbudsprocesser. I andre tilfælde benytter centrene ekstern konsulentbistand til at gennemføre udbuddet. For at understøtte det fremtidige fokus på udbud af flere af kommunens tjenesteydelser foreslås det at styrke Indkøbsfunktionen ved tilførsel af en ekstra ressource i form af en udbudsjurist. Hvis antallet af indkøbskonsulenter øges fra to til tre, vil Indkøbsfunktionen kunne fungere som interne konsulenter i flere tilfælde end i dag. Dermed kan der spares udgifter til eksterne konsulenter. Derudover vil Indkøbsfunktionen kunne agere mere proaktivt og medvirke til at finde nye områder, der med fordel kan konkurrenceudsættes. I den forbindelse er det vigtigt, at de opnåede gevinster realiseres til fordel for kommunekassen. Fokus på dette aspekt af indkøbsarbejdet vil blive skærpet igennem styrkelsen af Indkøbsfunktionen. Alt i alt indebærer forslaget en forventning om en besparelse gennem flere udbud af tjenesteydelser, udbud på nye områder samt styrket realisering af opnåede gevinster. Samlet set indebærer forslaget en nettobesparelse på 1 mio. kr. i 2012 og frem. Målgruppe Forslaget berører alle centre og institutioner, som får forøget mulighed for intern konsulentbistand i forbindelse med udbudsprocesser. Fordele og ulemper Forslagets fordel er først og fremmest en nettobesparelse på 1 mio. kr. i 2012 og frem. Derudover vil en styrkelse af Indkøbsfunktionen medvirke til at sikre, at Greve Kommune lever op til den kommende målsætning om, at kommunerne i 2015 konkurrenceudsætter mindst 31,5% af deres tjenesteydelser. Afledte konsekvenser Økonomi og tidsplan Forslaget kan træde i kraft 1. januar

14 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående opgaver Center: Strategi & Ledelse Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Fundraising - lønudgift Brugerbetaling og eksterne midler I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Greve Kommune har til finansiering af projekter bredt i kommunen indhentet knapt 15 mio. kr. fra statslige puljer i 2009 og omkring 7 mio. kr. i Imidlertid har Greve Kommune kun i begrænset omfang erfaring med at søge midler fra private fonde. Strategi & Ledelse har det overordnede og koordinerende ansvar for fundraising i Greve Kommune. Centret skal i samarbejde med andre centre og institutioner iværksætte initiativer, der kan medvirke til at kommunen i højere grad opnår finansiering til iværksættelse af projekter i kommunen, herunder med særlig fokus på at opnå støtte fra private fonde. For at styrke fundraising har Strategi & Ledelse i 2011 etableret et samarbejde med konsulentfirmaet Fundraiseren. Konsulenterne fra Fundraiseren tilbyder råd og vejledning til centre og institutioner parallelt med at udviklingskonsulenterne i Strategi & Ledelse opkvalificeres. Udgiften til de eksterne konsulenter finansieres af vakante lønmidler på grund af barsler i centret. Derfor stopper ordningen senest med udgangen af En væsentlig barriere for i højere grad at opnå økonomisk støtte fra eksterne puljer og fonde er antageligt, at det er vanskeligt for centre og institutioner, at prioritere ressourcer til at udarbejde projekter og ansøgninger. Der kan derfor være perspektiv i at ansætte en dedikeret konsulent, som skal varetage opgaver for centre og institutioner, som led i fundraising og afvikling af projekter. Ansættelsen kan foretages som en forretningsmæssig investering. Fundraiseren skal derfor både være med til at indhente eksterne midler til kommune og indhente midler til finansiering af egen løn, eksempelvis over ansøgningerne eller gennem brugerbetaling fra centre og institutioner. 1

15 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Økonomi og tidsplan Styrkelse af fundraising kan i princippet starte, når der er ansat en konsulent til at styrke fundraising og senest fra januar Konsulenten skal som udgangspunkt tjene sin egen løn hjem. Herudover er det vanskeligt at estimere, hvor mange midler der kan indhentes på baggrund af en styrkelse af fundraising. 2

16 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: Økonomi- og Planudvalg/Beredskabskommission Budgetområde: 7.01 Beredskab Center: Teknik og Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Indtægtsdækket virksomhed I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret budget Ændring i % Indhold og baggrund Greve Brandvæsen gennemfører kursus,-uddannelses- og øvelsesvirksomhed for stationens mandskab inden for områderne brandbekæmpelse og førstehjælp mv. Brandvæsenet afholder desuden kurser for kommunens ansatte og elever i Folkeskolens 6-8 klasser indenfor elementær brandbekæmpelse og elementær førstehjælp. Ved at udnytte brandvæsenets kursusfaciliteter og dygtige instruktører kan kursusaktiviteterne udvides op til ca. 100 kurser årligt, hvorved der kan opnås et årligt dækningsbidrag samtidig med at kvaliteten og omkostningseffektiviteten hæves op på et attraktivt niveau. Målgruppe Op til en tredjedel af kommunens ansatte, ca frivillige i foreningslivet samt ansatte på kommunens ca. 500 virksomheder. Fordele og ulemper Der opnås en budgetteret indtægt. Kommunens ansatte tilbydes kurser af høj kvalitet til en meget konkurrencedygtig pris. Der opnås gratis adgang til E-læring inden for Elementær Brandbekæmpelse via Trygfondens E-læringsportal Brandparat. Kommunens forebyggende kapacitet øges. Afledte konsekvenser Brandvæsenets kursister sikres en professionel uddannelse med løbende vedligholdelse. Økonomi og tidsplan Med tilknytning af en kursuskoordinator og faste honoraraftaler med brandvæsenets instruktører vil der kunne opnås et dækningsbidrag på 0,1 mio.kr. årligt fra

17 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Ændringsforslag til budget Udvalg: ØPU Budgetområde: 9.01, 9.02 Center: Ø&I Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Nej Forslagsnummer: Udfyldes af Ø&It Drift/anlæg/finansiering: F Forslag: Tekst Likviditetsplacering i obligationer (renteindtægter) I alt Alle beløb er i kr. (2012-priser) - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser: i kr. (2012-priser) Oprindeligt budget Ændring Korrigeret budget Budget Budget Budget Budget = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Ændring i % Som andre kommuner udvikler kommunens indlån i banken sig fra et toppunkt i starten af måneden efter statens udbetaling af 12-delsrater (indkomstskat, bloktilskud mv.) typisk ca mio. kr. - til et lavpunkt i slutningen af måneden, hvor bl.a. lønudbetalingerne sker. Gennem de senere år har kommunen trukket mere på den til kontoen hørende kredit for til stadighed at have en betydelig del af sin løbende likviditet placeret i obligationer, p.t. ca. 177 mio. kr. Fordelen herved er den gevinst, der fremkommer som forskellen mellem den lange rente (obligationer) og den korte rente (kassekreditrente), p.t. 2-3 % pr. år eller ca. 4-5 mio. kr. årligt i øget rente indtægt. Administrationen foreslår, at denne fremgangsmåde fortsætter og i højere grad end p.t. med henblik på at placere yderligere 100 mio. kr. i obligationer. Udover renterationalet (på ca. på 2 mio. kr.) løser denne fremgangsmåde indskydergarantiproblematikken, idet kommunen herefter ikke længere vil være nettoindlåner i kommunens hovedbankforbindelse. Målgruppe Ingen umiddelbar målgruppe Fordele og ulemper I større omfang at udnytte forskellen mellem den korte og lange del af rentekurven, og på den baggrund vil kommunen gennemsnitligt over tid antageligt kunne høste ca. 2 mio. kr. i yderligere renteindtægter. Rentepotentialet kan/vil svinge med markedsudviklingen, og derfor kan forslaget eksakte potentiale ikke endeligt estimeres. 1

18 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Økonomi og tidsplan Det kan implementeres med det samme. 2

19 Notat til dagsordenpunkt Udvalgsbehandling Emne edoc sagsnummer edoc dokumentnummer Dato Administrativ enhed Sagsbehandler Økonomi- og Planudvalget Centralisering af opgaven omkring indhentning af refusioner Center for HR & Personale Birgitte Rømer Økonomi- og Planudvalget har på sit møde den 13. april 2011 ønsket at få en status på budgetbemærkning omkring indhentning af refusioner vedr. barsel og sygdom. Opgaven er sat i gang, og Økonomi- og Planudvalget forelægges sag på mødet i juni måned. Det kan dog oplyses, at syge- og barselsrefusioner allerede indhentes centralt, og at dette har været tilfældet i adskillige år. Udvalget vil få en fuld orientering og beskrivelse af området i juni. Side 1

20 Notat til dagsordenpunkt Udvalgsbehandling Emne edoc sagsnummer edoc dokumentnummer Økonomi- og Planudvalget Status på overgang til Prisme Debitor og procedure på restanceområdet. Dato 20. april 2011 Administrativ enhed Center for Borgerservice Sagsbehandler Tina Malling Kiær På Økonomi- og Planudvalget møde den 13. april 2011, blev der stillet følgende spørgsmål: 1. hvor langt er administrationen med at indhente efterslæbet på ca. 10 mio. kr. efter overgang til Prisme? 2. Hvad gør administrationen generelt for at udsende rykkere? Ad 1. Den forstærkede indsats i Greve Kommunes opkrævning, er blevet implementeret. De ca. 10 mio. kr. som ikke blev opkrævet i perioden maj 2009 til august 2010, grundet overgangen til prisme, er blevet indhentet. Der er derfor ikke længere et økonomisk efterslæb efter overgangen til prisme debitor. Ad 2. Den forstærkede indsats på restanceområdet vil fra januar 2011 omfatte alle kommunens 114 restancearter. Under hver art ligger der mange betalingsforhold, som enten ikke er til forfald endnu, eller hvor forfaldsdatoen er overskredet. Rykkerproceduren er opdelt i følgende faser: Efter overskridelse af forfaldsdatoen vil administrationen rykke 1. Gang. Hvis betaling udebliver, vil administrationen rykke 2. gang. Hvis der stadig ikke er foretaget en indbetaling til kommunen oversendes kravet til SKAT til Inkasso. Civilretslige krav kan ikke oversendes til SKAT, så hvis kommunen vil gøre krav gældende skal der anlægge sag ved domstolene. Civilretslige krav kan eksempelvis være: fraflytningsgarantier og erstatninger. Udover at iværksætte den ovenfor nævnte almindelige rykkerprocedure, har den intensiverede indsats fokus på at effektivisere arbejdsgange på tværs af centrene, så likviditeten tilgår kommunen så hurtigt som muligt. Den forstærkede indsats medfører ændring af følgende arbejdsgange: Mellem plejecentrene og pensionsteamet er der udviklet en ny metode som er med til at forebygge, at der oparbejdes en stigende gæld hos ældre beboere for vask, tøj, ophold og mad. Mellem Opkrævningen og center for Teknik og Miljø har en målrettet fokus på erhvervsaffaldsgebyrer betydet hurtigere indbetalinger. Mellem Opkrævningen og Ydelseskontoret foretages der træk i kontanthjælp, hvis forældrene skylder i børnebidrag og daginstitution. Arbejdsgange og anmeldelse som led i dødsboer er optimeret. Den intensiverede indsat vil løbende have fokus på udviklings af nye metoder, så likviditeten kan tilgå kommunen mere effektivt end tidligere. Udefrakommende faktorer som påvirker kommunens restancer og muligheder for at inddrive restancerne. Side 1

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration

Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Kortlægning og effektivisering af den kommunale administration Capacent Indhold 1. Formål og metode 1 1.1 Datagrundlag og rapportstruktur 2 1.1.1 Datagrundlag 2 1.1.2 Dataindsamling 3 1.1.3 Decentralisering

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune 1 Arbejdsmiljøberetning 2014 for Faxe Kommune Indhold Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 10 Krisehjælp og psykologisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet side

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Politikerforslag. Budget 2015-2018

Politikerforslag. Budget 2015-2018 Politikerforslag Budget 2015-2018 Politikerspørgsmål budget 2015-2018 (mio. kr.) Udvalg Nr. Tekst Fremsat af 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget P101 Ekstra byggerådgiver Socialdemokraterne 0 0 0 0 P102

Læs mere