Formandens beretning Jørgen Kristensen Rasch, SBSYS-brugerklubben Mobil:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning KIT@, 2013. Jørgen Kristensen Rasch, SBSYS-brugerklubben 38612@ishoj.dk Mobil: 2159 3660"

Transkript

1 Formandens beretning 2013 Jørgen Kristensen Rasch, SBSYS-brugerklubben Mobil:

2 scenen sættes Formandskiftet i 2014 giver mulighed for sporskifte og revurdering af retning Tak for jeres tillid Tak for mandatet. Vi har gjort en forskel og sikret forretningsmæssig værdi af it og digitalisering! Foreningen har fået taletid og indflydelse.. Hvordan udnyttes den bedst i medlemmernes interesse Hvilke temaer og indsatser skal bestyrelsen prioritere, og på hvilket niveau Hvilke samarbejdspartnere er nødvendige at have dialog med og hvem skaber værdi gennem synergi? Hvilken rolle skal foreningen spille i 2014? Skal der mere politisk lobbyarbejde til? Skal digitaliseringsperspektivet bredes ud eller skal det deles med andre, når nye områder kommer i spil? Hvordan kloger foreningen sig på forandringsprocesser, såvel interne som eksterne? Hvordan medvirker vi til sammenhæng mellem effektivisering og digitalisering, uden at slippe det kritiske blik for utilsigtede hændelser?

3 Årets Åbning af Digitaliseringsmessen 2013 Finansministeren lover regeringens opbakning til og andre offentlige digitaliseringspionerer: Samarbejd på tværs for de mest effektive løsninger. Vær ambitiøs og kræv politisk opbakning. Sæt borgeren først og husk, at det er dem, vi digitaliserer for.

4 Årets gang i bestyrelsen Bestyrelsens sammensætning Michael Voel Jensen fratrådt, Søren Kristensen indtrådt Mødefrekvens, fremmøde og arbejdsform Bestyrelsesmøder - 10 ordinære møder afholdt (samme som i 2012) 10 Forretningsudvalgsmøder (Videomøder) Sikrer forbedret sagsforberedelse og fastholder strategisk fokus på b.møderne Udvalgsmøder over video er i fremmarch Scopio-løsningen bruges som virtuelt møderum og giver effektive møder Afholdt ca. 1 møde i ugen, bla. tværfagligt med BSDK/KITA, leverandørmøde vedr. ny hjemmeside og internt i bestyrelsens arbejdsgrupper) Tendensen fra 2012 med vigende fremmøde er forstærket skyldes øget arbejdspres og organisatorisk fokus på hjemmefronten Imødegås med en bred forankring af opgaverne og høj kommunikation via mail.

5 Medlemmernes stemme satte retning for indsats 2013 Generel ledetråd Bevidsthed om, hvem medlemmerne er og fokus herpå. IT- og digitaliseringscheferne er kernemedlemmer og ikke eventuelle drifts- eller supportchefer. Ønske om samarbejde med Borgerservice DK og andre chefforeninger, ikke nogen sammenlægning. er i dag en synlig organisation med indflydelse i relevante organer. Stor opbakning til formanden og hans udmøntning af posten/rollen, selv om mandatet typisk ikke eksisterer/er defineret. Det strategiske arbejde er det helt primære må gerne agere endnu mere politisk.

6 Fokusområder 2013 hvordan gik det? Det interne liv Bestyrelsen har sat fokus på regionsmødernes indhold og promovering Information fra det enkelte medlem til s bestyrelse og retur Møderne er en vigtig del af IT-chefens netværk. Nyansatte er blevet kontaktet og budt velkommen af sekretariatet Bestyrelsen har haft dialog med ikke medlemskommuner Foreningsarrangementer Udvidet seminaraktiviteter og medlemstilbud gennem samarbejde med andre interesseorganisationer (Dansk IT, Borgerservice Danmark) Problemer med deltagerantal ved sporopdeling på egne seminarer giver overvejelser om at gøre begge 1-sporet.

7 Indsats 2013, Optimering af kommunikation Disse anbefalinger arbejdede bestyrelsen på i 2013: Mere inddragelse af sekretariatet i forhold til mødevirksomhed Skab synlighed på sociale netværk (twitter, Facebook, LinkedIn) Intensiver brugen af Nyhedsbrevet Vitaliser Hjemmesiden, præsenteres på generalforsamlingen Moderniser KIT-magasinet som medie arbejde er igangsat Disse anbefalinger er ikke gjort til indsats Adgang til al information via Nem-ID. Etabler emne- eller fagspecifikt forum til dialogskabelse (KL s dialogportal).

8 Interessent- og samarbejdsmøder i 2013 med et mere politisk sigte Kombit s direktion (bestyrelsen) Drøftelse af KOMBIT s projektportefølje Drøftelser om Monopolbrud, KMD afviklingsaftaler Aftale om tættere og formaliseret samarbejde (samarbejdsaftale) KL s centerchefer for it- og borgerservice/arkitektur (bestyrelsen) Rammearkitektur og inddragelse af kommunale arkitekter Governancemodel, nødvendighed af direktionsejerskab, porteføljestyring, ressourcer og forankring af digitaliseringsprojekter Involvering og samarbejde i relation til ØA2014 forhandlinger Dansk-IT, It-brancheforeningen og DI Møde om fælles aktiviteter, konferencer og events Udbudsregler og fælleskommunale indkøbsssamarbejder (OPP/OPI) Digital infrastruktur i samarbejde med Dansk Energi, Landdistrikternes fællesråd Udbudsregler og obligatoriske aftaler

9 Seminarvirksomhed i 2013 er intesiveret Seminarer og emnedage: s egne: 2 medlemsseminarer, hver med deltagelse over 70 (73 på generalforsamlingen og 72 på efterårsseminaret) Konference i Nyborg Kommunale it-samarbejder (Holckenhavn), partnerskab: Digitaliseringsmessen13 (KL, BSDK) Bredbånds konference (Dansk Energi, Bredbåndsforeningen, Landdistrikternes Fællesråd) Digitaliser Danmark, (Dansk-IT) Velfærdens Innovationsdag (Mandag morgen), Borgerservicekonferencen (KL, BSDK) IT-arkitekturdagen (KL) Sponsorater: Rådet for Digital Sikkerhed, OS2 offentligt digitaliseringsfællesskab, Databeskyttelsesdagen 2013, Sekretariatsstøtte til FK Standard Software samarbejdet (2014),

10 og formelle digitale beslutningsorganer KITA Udvalg - indre repræsentation EMA JKR PST BG PL HBR IH JSK JRY HB SK MD Øvrige Forretningsudvalg Louise Bladudvalg Louise, Flemming Webudvalg Louise Digitaliseringsmessen Seminarudvalg Samarbejdsudvalg KITA BSDK Helle og Jessie fra BSDK, Louise SKI Samarbejdsudvalg Leon fra Ringsted tilknyttes KOMDIR samarbejdsudvalg NORDSEC Foreningsudviklingsudvalg Louise, Erik (viborg) Dansk IT KTC RÅD KOMBITS portefølgegruppe - udp. af KOMDIR ITKU (KLs IT Kontaktudvalg) - udp. af KL IT arkitekturrådet - udpeget af KL Strategiske styregrupper i KL Målet er at synliggøre opgavefordeling og få aflastet formanden

11 - Anden råds- og interessevaretagelse Øvrige repræsentation EMA JKR PST BG PL HBR IH JSK JRY HB SK MD Øvrige Ålborg Universitet Advisery Board Rådet for Digital Sikkerhed KMD Digitaliseringsforum Rådet for digital sikkerhed KL's styregruppe for kanalstrategiske tiltag KOMBIT advisery Board IT forum fyn Brugerklubben SBSYS Aftagerpanel for ny udd. Ved Ålborg uni. OS2 Forretningsorienteret IT VEST Kontaktpersoner Region NORD/MIDT Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland Målet er at synliggøre opgavefordeling og få aflastet formanden

12 XPRESS14: Hvordan bevæger kommunerne sig samtidigt og er der kræfter nok? Implementeringskraft omkring effektivisering og digitalisering skal være i strategisk fokus hos hele topledelsen (pol/adm) Uden It-kompetencer og Digitale spidskompetencer (arkitekter mv.), ændres spillet kun på forsiden af glaspladen og uden at fundamentet bliver medtænkt. Det skaber ikke bæredygtigt digitalisering Behovet for økonomiske ressourcer i investeringsfasen skal prioriteres og satses, inden man forhåndshjemtager gevinster høste/så-problematik Behov for federal organisering fra top til bund, For at sikre tværgående programkoordinering og projektfremdrift For at sikre gevinstrealisering og resultatopsamling For at sikre forretningsmæssig evne til reorganisering og procesomlægning For at sikre overgang fra gamle rutiner til ny forretningsmodel For at sikre udfasning af legacysystemer og dataflow/snitfladeomlægninger DI, dec 2013

13 XPRESS14: Fremtidige fokusområder, som den enkelte kommunes topledelse bør se det Samarbejder på tværs af kommuner, myndigheder og fagsektorer Fællesoffentlige it-løsninger, Styring og implementering af Digitaliseringsprogrammerne Fælleskommunale driftsselskaber, både lokale som nationale (UDK) Formaliseret samarbejde i netværk af kompetence enheder Delt, lokal organisering af digitalisering og it-understøttelse It-forsyning/driftsorganisationen samles i et teknisk servicecenter Digitalisering organiseres i en tværgående governancemodel for at sikre ressource- & kontraktstyring, program og porteføljestyring, Digitaliseringsindsatsen forankres i de centre og institutioner, der skal sikre hjemtagelse af gevinster og effekter Øget topledelsesfokus på kosteffektivitet og ressourceudnyttelse Økonomistyring i kommunerne vil fokusere på effektivisering og modernisering Borgerbetjening, der hurtigt /effektivt giver en afklaring og bringer sagen i mål DI, dec 2013

14 FOKUS13: Kommunale samarbejder og udbudslov DI it-udvalg spurgte KITA s bestyrelse om holdningen til. 1. Ny udbudslov hvad ønsker it- og digitaliseringscheferne sig? 2. Monopolbrud kommunernes nye rolle som kunde på en markedsplads? 3. Fokus på effektivisering og governance hvordan mødes de stigende krav fra omgivelserne? 4. Nye samarbejds- og forretningsmodeller hvilke krav stilles til leverandørerne? DI, dec 2013

15 1.Ny udbudslov hvad ønsker it- og digitaliseringscheferne sig? Agilitet, der befordrer mangfoldighed og giver nye og mindre spillere en chance som bydere på større udbudssager Tidskrævende udbudsprocesser medfører større indkøbsfælleskaber. Skifte/transaktionsomkostninger ved leverandørskifte skal indregnes i vurderingen af tilbuddene. Det er en udbredt misforståelse, at kommunale timer er gratis. Større fleksibilitet, øget dialog og mulighed for forhandling i udbudsprocessen (effektivisering). DI, dec., 2013

16 2.Monopolbrud kommunernes nye rolle som kunde på en markedsplads? Kommunerne bryder med de gamle leverandørers systemkomplekser og relationsmodeller ved at give KOMBIT et fælles forhandlingsmandat Kommunerne sikrer lokalt ejerskab og forståelse for rammearkitektur og standarder (FORM, STORM og OIO-EI) Kommunerne anerkender tilslutter sig fælles infrastrukturkomponenter (Serviceplatform, Grunddata) Kommunerne agerer i samklang og koordineret i indkøbssager, der har tværoffentlig myndighedsperspektiv (KY, SAPA, KDS) Kommunerne inddrager samarbejdspartnere i offentlig serviceproduktion (UDK/ATP) Kommunerne agerer i klynger gennem transitionsfasen, superviseret af KOMBIT gennem et fælles programmanifest DI, dec 2013

17 3.Fokus på effektivisering og governance hvordan mødes de stigende krav fra omgivelserne? Det gøres allerede med afsæt i forandring af de offentlige sektor via lovgivning, fællesskaber, puljer, fælleskommunale strategier domænefællesskaber, centrale udføreenheder som UDK. Organisatorisk sker en gensidig, forpligtende positionering. Politisk og topledelseniveau gennem STS, KL, KKR, KOMBIT, chefforeningerne Fælleskommunal rammearkitektur og forpligtende udbud af tværkommunale systemer samt digital infrastruktur Lokalt opgraderer kommunerne Kompetencer og organisation udvikles på arkitekturstyring og programstyring. Økonomistyring lægges op i et mål- og rammestyringsspor, drevet af effektivisering og digitalisering Begyndende udbredelse af en Governancetænkning ift. Effektivisering og digitalisering Ressourcemæssigt ift. eksekvering har vi en blind plet og en uafklaret udfordring DI, dec 2013

18 4.Nye samarbejds- og forretningsmodeller hvilke krav stilles til leverandørerne? 1. Sammenhængende it. Intet behov for genindtastning af data, som allerede er kendte af andre systemer. Systemerne har datasammenhæng og dataudvekslingsarkitektur. 2. Genbrug. Slut med at betale fuld pris for den samme funktionalitet to gange, da det skal være let at benytte og genbruge funktioner eller data fra andre it-løsninger. En større del af den fremtidige kommunale systemportefølje modulopbygges af fælleskomponenter. 3. Byg til forandring. Kommunens it-løsninger skal være lette at tilpasse til ny lovgivning, procesændringer. It-omkostningerne må ikke stå I vejen for forandring. 4. Flere leverandører. Når kommunen baserer sine løsninger på åbne standarder og udskiftelige komponenter, kan de skifte leverandører uden tekniske barrierer. 5. Driftsstabilitet. Pålidelige og sikre løsninger DI, dec 2013

19 til DI: Ejerskabsproblematikken mellem kunde og leverandører skal bearbejdes.. Dækker leverandørernes ejerskab til løsningerne også forretningslogik og hvordan sikres at kundens forretningsviden ikke låses inde? Vi oplever 3 grupperinger af leverandører: 1. De etablerede (typisk store) som har noget at beskytte og gerne vil holde markedet Vil være træge til at spille med på paradigmeskiftet, og ønsker all-in/at eje selv. 2. De nye som er på vej ind som kan se fordelene og et voksende marked. Arbejder med moduler og rammearkitektur som omdrejningspunkt for systemudvikling. 3. Open Source leverandørerne arbejder modulært og i åbenhed, typisk som integrator de behøver ikke eje huset, fordi du har hyret dem til at bygge til. DI, dec 2013

20 FOKUS13: Nødvendigheden af bæredygtig, digital infrastruktur (åbn teleforliget af 1999)

21 XPRESS14: Overfokus på digitalisering og teknologier i vejen for nytænkning og bæredygtig virkelighed? Sneblindhed på off.forretningsudvikling (lovgivning, regelforenkling, opgaveløsningsmodel, organisering og interessenter) Monopolbrud tæt digitalt samarbejde e 32 områder i kommunernes igitaliseringsstrategi er pt. i fokus. De Udfasning af silosystemer fra dfolder sig i 3 hovedprogrammer med 2 KMD værgående spor Opgør med manglende tværgående sagsoverblik (KMDsag), kopiregistre og mangel på dataintegration og arkitektur Obligatorisk E- selvbetjening for Borgere Medindragelse og ansvarliggørelse af borgere i automatiserede sagsforløb som gøres obligatorisk digitale gennem lovgivning yt fokus: Velfærdsområdet i spil med 7 rogramområder. Digital infrastruktur vert program forholder sig Rammearkitektur, til igital infrastruktur, dataistribution og rammearkitektur Serviceplatform, tværgående Forretningsstandarder, støttesystemer Digital velfærd skole, sundhed, pleje, omsorg Digitale velfærdsløsninger skal øge livskvaliteten og effektiviteten i samfundet. Grunddata/Datadistri bution Sikring af et fælles datagrundlag og ensartet registreringspraksis. Opdatering og kvalitetssikring af eksisterende grunddata Frikøb af geodata/grunddata Sneblindhed på teknisk, lokal og geografisk betinget it-infrastruktur, netforsyning og driftsetup. Ikke indbygget kompabilitet med it-legacy og datamodel. Overladt til den enkelte kommune at kompensere for

22 Sådan så den kommunale bredbåndsdækning ud i 2012 godt fundament for digitalisering? Ingen succes i borgernes øjne, hvis ikke alle 98 kommuner kan tilbyde bæredygtige e-tjenester.. Tabellen tager afsæt i 100 Mbit/s downstream. Upstream er typisk lavere, hvilket er kritisk for synkrone e-services som videokonferencer og overvågning Hvordan ser kapaciteten og variationerne ud, hvis man zoomer ind på udvalgte områder Motorveje sikrer ikke alene hurtig adgang til landsbyerne og de ensomt beliggende huse Der er et stykke vej hjem uanset SKI 50.48, fremkomst af kommunale mastepolitikker, puljepenge og villige leverandører

23 Vejen til skyerne og fælleskommunale it-løsninger går over blinkende lygter Positionering til fællessystemer Kommunerne har anvendt konsolidering og kapacitet i egen netforsyning til at virtualisere driftsplatforme Hovedparten har samlet sine servere i et centralt datacenter Hovedparten har virtualiseret servermiljø på standardiserede platforme Mange virtuelle servere/miljøer på få fysiske servere Storage deles på tværs af systemområder Mange har migreret tværgående og fagsystemer op på platformen Sags- og journalsystemer Mailsystemer Mange har virtualiseret klientmiljøet Web-baserede klient-præsentationslag er implementeret, virtuelle desktops på vej Tilstræbt uafhængighed af devices eks.vis til imødekommelse af BYOD Jo bedre kapacitet og kvalitet i net-services, jo mere sammenhængende it-driftsmiljøer og effektive virtuelle datacenterløsninger

24 Bæredygtig It-infrastruktur lægger grunden til digital velfærd og borgerbetjening Harmoniseret bredbånd i Danmark er forudsætningen for bæredygtig digitalisering, der skaber varig værdi og tryghed for borgerne Uden national og harmoniseret infrastruktur, ingen bæredygtige lokale og kommunale løsninger med sammenhæng til digitale fællessystemer og grunddata Uden bæredygtig og robust netforsyning, ingen lokale kommunikationsløsninger, der understøtter digital velfærd og borgerbetjening uanset, hvor i landet opgaven løses Borgerne risikeres at blive taget som gidsler i de fællesoffentlige digitaliseringsprogrammer, hvis der lokalt geografisk og regionalt er udsving og udfald i netkapacitet samt hvide pletter på Danmarkskortet

25 Spørgsmål?

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System

Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Arkitekturrapport: KITOS - Kommunens It-Overbliks System Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets it-arkitekt.

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere OS2 er et Offentligt digitaliseringsfællesskab, der har fokus på åbenhed, samarbejde, deling og digital udvikling. OS2 faciliterer innovation og samarbejder om at udvikle

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge

Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Digitaliseringsstrategi for Børn og Unge Børn og Unge arbejder for, at alle børn og unge fra 0 til 18 år bliver så dygtige de kan, får lige muligheder og trives. Digitaliseringsstrategien understøtter

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN ERFARINGER OG GEVINSTER

SERVICEPLATFORMEN ERFARINGER OG GEVINSTER SERVICEPLATFORMEN ERFARINGER OG GEVINSTER V. Projektleder Mette Holm Simonsen, KOMBIT It- og digitaliseringschef Henrik Brix, Favrskov Kommune Digitaliseringskonsulent Michael Breuning, Odense Kommune

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning

POLITIK 2014-17. nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning DIGITALISERINGS- POLITIK 2014-17 nye veje til effektiv og innovativ opgaveløsning Indhold OVERORDNEDE OG TVÆRGÅENDE HOLDNINGER Overordnede og tværgående holdninger................................ 3 Rammevilkår

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune

Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Oplæg til strategi for ledelsesinformation i Viborg Kommune Godkendt på direktionsmødet den 26. november 2012 1 Indledning Ledelsesinformation (LIS) er en af direktionens indsatsområder. De kommende års

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer

Sager på tværs. MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer Sager på tværs MOX giver sammenhængende processer på tværs af it-systemer 2 Sager på tværs Vil I gerne gøre det nemmere at sende dokumenter på tværs af jeres kommune? Så er MOX noget for jer! En kommune

Læs mere

OS2 generalforsamling. - Eftermiddagsoplæg

OS2 generalforsamling. - Eftermiddagsoplæg OS2 generalforsamling - Eftermiddagsoplæg OS2mo v/henriette Juul Riishøj OS2loop v/lasse Skjalm Guide til PowerPointpræsentationer i MSO Videndeling i Sundhed og Omsorg, Aarhus kommune Program Hvorfor

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform

Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform REFERAT Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform Møde i den kommunale følgegruppe for den fælleskommunale Serviceplatform, 3. april 2014 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Henrik Flindt,

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Referat. OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab. OS2-bestyrelsemøde Mandag den 16. juni 2014 Kl. 10:00 Lyngby-Taarbæk. Medlemmer.

Referat. OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab. OS2-bestyrelsemøde Mandag den 16. juni 2014 Kl. 10:00 Lyngby-Taarbæk. Medlemmer. Referat OS2-bestyrelsemøde Mandag den 16. juni 2014 Kl. 10:00 Lyngby-Taarbæk Medlemmer Henrik Brix Jytte Møller Christensen Bjarke Eriksen Fraværende Jens Kjellerup Leon K. Johansen Jon Badstue Pedersen

Læs mere

Getting to the digital results. studietur

Getting to the digital results. studietur Getting to the digital results studietur Singapore 2012 Strategisk set er Singapore et skridt foran. Det er imponerende, hvordan de udpeger strategiske mål og eksekverer i bund for at overleve i den globale

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere