Formandens beretning Jørgen Kristensen Rasch, SBSYS-brugerklubben Mobil:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning KIT@, 2013. Jørgen Kristensen Rasch, SBSYS-brugerklubben 38612@ishoj.dk Mobil: 2159 3660"

Transkript

1 Formandens beretning 2013 Jørgen Kristensen Rasch, SBSYS-brugerklubben Mobil:

2 scenen sættes Formandskiftet i 2014 giver mulighed for sporskifte og revurdering af retning Tak for jeres tillid Tak for mandatet. Vi har gjort en forskel og sikret forretningsmæssig værdi af it og digitalisering! Foreningen har fået taletid og indflydelse.. Hvordan udnyttes den bedst i medlemmernes interesse Hvilke temaer og indsatser skal bestyrelsen prioritere, og på hvilket niveau Hvilke samarbejdspartnere er nødvendige at have dialog med og hvem skaber værdi gennem synergi? Hvilken rolle skal foreningen spille i 2014? Skal der mere politisk lobbyarbejde til? Skal digitaliseringsperspektivet bredes ud eller skal det deles med andre, når nye områder kommer i spil? Hvordan kloger foreningen sig på forandringsprocesser, såvel interne som eksterne? Hvordan medvirker vi til sammenhæng mellem effektivisering og digitalisering, uden at slippe det kritiske blik for utilsigtede hændelser?

3 Årets Åbning af Digitaliseringsmessen 2013 Finansministeren lover regeringens opbakning til og andre offentlige digitaliseringspionerer: Samarbejd på tværs for de mest effektive løsninger. Vær ambitiøs og kræv politisk opbakning. Sæt borgeren først og husk, at det er dem, vi digitaliserer for.

4 Årets gang i bestyrelsen Bestyrelsens sammensætning Michael Voel Jensen fratrådt, Søren Kristensen indtrådt Mødefrekvens, fremmøde og arbejdsform Bestyrelsesmøder - 10 ordinære møder afholdt (samme som i 2012) 10 Forretningsudvalgsmøder (Videomøder) Sikrer forbedret sagsforberedelse og fastholder strategisk fokus på b.møderne Udvalgsmøder over video er i fremmarch Scopio-løsningen bruges som virtuelt møderum og giver effektive møder Afholdt ca. 1 møde i ugen, bla. tværfagligt med BSDK/KITA, leverandørmøde vedr. ny hjemmeside og internt i bestyrelsens arbejdsgrupper) Tendensen fra 2012 med vigende fremmøde er forstærket skyldes øget arbejdspres og organisatorisk fokus på hjemmefronten Imødegås med en bred forankring af opgaverne og høj kommunikation via mail.

5 Medlemmernes stemme satte retning for indsats 2013 Generel ledetråd Bevidsthed om, hvem medlemmerne er og fokus herpå. IT- og digitaliseringscheferne er kernemedlemmer og ikke eventuelle drifts- eller supportchefer. Ønske om samarbejde med Borgerservice DK og andre chefforeninger, ikke nogen sammenlægning. er i dag en synlig organisation med indflydelse i relevante organer. Stor opbakning til formanden og hans udmøntning af posten/rollen, selv om mandatet typisk ikke eksisterer/er defineret. Det strategiske arbejde er det helt primære må gerne agere endnu mere politisk.

6 Fokusområder 2013 hvordan gik det? Det interne liv Bestyrelsen har sat fokus på regionsmødernes indhold og promovering Information fra det enkelte medlem til s bestyrelse og retur Møderne er en vigtig del af IT-chefens netværk. Nyansatte er blevet kontaktet og budt velkommen af sekretariatet Bestyrelsen har haft dialog med ikke medlemskommuner Foreningsarrangementer Udvidet seminaraktiviteter og medlemstilbud gennem samarbejde med andre interesseorganisationer (Dansk IT, Borgerservice Danmark) Problemer med deltagerantal ved sporopdeling på egne seminarer giver overvejelser om at gøre begge 1-sporet.

7 Indsats 2013, Optimering af kommunikation Disse anbefalinger arbejdede bestyrelsen på i 2013: Mere inddragelse af sekretariatet i forhold til mødevirksomhed Skab synlighed på sociale netværk (twitter, Facebook, LinkedIn) Intensiver brugen af Nyhedsbrevet Vitaliser Hjemmesiden, præsenteres på generalforsamlingen Moderniser KIT-magasinet som medie arbejde er igangsat Disse anbefalinger er ikke gjort til indsats Adgang til al information via Nem-ID. Etabler emne- eller fagspecifikt forum til dialogskabelse (KL s dialogportal).

8 Interessent- og samarbejdsmøder i 2013 med et mere politisk sigte Kombit s direktion (bestyrelsen) Drøftelse af KOMBIT s projektportefølje Drøftelser om Monopolbrud, KMD afviklingsaftaler Aftale om tættere og formaliseret samarbejde (samarbejdsaftale) KL s centerchefer for it- og borgerservice/arkitektur (bestyrelsen) Rammearkitektur og inddragelse af kommunale arkitekter Governancemodel, nødvendighed af direktionsejerskab, porteføljestyring, ressourcer og forankring af digitaliseringsprojekter Involvering og samarbejde i relation til ØA2014 forhandlinger Dansk-IT, It-brancheforeningen og DI Møde om fælles aktiviteter, konferencer og events Udbudsregler og fælleskommunale indkøbsssamarbejder (OPP/OPI) Digital infrastruktur i samarbejde med Dansk Energi, Landdistrikternes fællesråd Udbudsregler og obligatoriske aftaler

9 Seminarvirksomhed i 2013 er intesiveret Seminarer og emnedage: s egne: 2 medlemsseminarer, hver med deltagelse over 70 (73 på generalforsamlingen og 72 på efterårsseminaret) Konference i Nyborg Kommunale it-samarbejder (Holckenhavn), partnerskab: Digitaliseringsmessen13 (KL, BSDK) Bredbånds konference (Dansk Energi, Bredbåndsforeningen, Landdistrikternes Fællesråd) Digitaliser Danmark, (Dansk-IT) Velfærdens Innovationsdag (Mandag morgen), Borgerservicekonferencen (KL, BSDK) IT-arkitekturdagen (KL) Sponsorater: Rådet for Digital Sikkerhed, OS2 offentligt digitaliseringsfællesskab, Databeskyttelsesdagen 2013, Sekretariatsstøtte til FK Standard Software samarbejdet (2014),

10 og formelle digitale beslutningsorganer KITA Udvalg - indre repræsentation EMA JKR PST BG PL HBR IH JSK JRY HB SK MD Øvrige Forretningsudvalg Louise Bladudvalg Louise, Flemming Webudvalg Louise Digitaliseringsmessen Seminarudvalg Samarbejdsudvalg KITA BSDK Helle og Jessie fra BSDK, Louise SKI Samarbejdsudvalg Leon fra Ringsted tilknyttes KOMDIR samarbejdsudvalg NORDSEC Foreningsudviklingsudvalg Louise, Erik (viborg) Dansk IT KTC RÅD KOMBITS portefølgegruppe - udp. af KOMDIR ITKU (KLs IT Kontaktudvalg) - udp. af KL IT arkitekturrådet - udpeget af KL Strategiske styregrupper i KL Målet er at synliggøre opgavefordeling og få aflastet formanden

11 - Anden råds- og interessevaretagelse Øvrige repræsentation EMA JKR PST BG PL HBR IH JSK JRY HB SK MD Øvrige Ålborg Universitet Advisery Board Rådet for Digital Sikkerhed KMD Digitaliseringsforum Rådet for digital sikkerhed KL's styregruppe for kanalstrategiske tiltag KOMBIT advisery Board IT forum fyn Brugerklubben SBSYS Aftagerpanel for ny udd. Ved Ålborg uni. OS2 Forretningsorienteret IT VEST Kontaktpersoner Region NORD/MIDT Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland Målet er at synliggøre opgavefordeling og få aflastet formanden

12 XPRESS14: Hvordan bevæger kommunerne sig samtidigt og er der kræfter nok? Implementeringskraft omkring effektivisering og digitalisering skal være i strategisk fokus hos hele topledelsen (pol/adm) Uden It-kompetencer og Digitale spidskompetencer (arkitekter mv.), ændres spillet kun på forsiden af glaspladen og uden at fundamentet bliver medtænkt. Det skaber ikke bæredygtigt digitalisering Behovet for økonomiske ressourcer i investeringsfasen skal prioriteres og satses, inden man forhåndshjemtager gevinster høste/så-problematik Behov for federal organisering fra top til bund, For at sikre tværgående programkoordinering og projektfremdrift For at sikre gevinstrealisering og resultatopsamling For at sikre forretningsmæssig evne til reorganisering og procesomlægning For at sikre overgang fra gamle rutiner til ny forretningsmodel For at sikre udfasning af legacysystemer og dataflow/snitfladeomlægninger DI, dec 2013

13 XPRESS14: Fremtidige fokusområder, som den enkelte kommunes topledelse bør se det Samarbejder på tværs af kommuner, myndigheder og fagsektorer Fællesoffentlige it-løsninger, Styring og implementering af Digitaliseringsprogrammerne Fælleskommunale driftsselskaber, både lokale som nationale (UDK) Formaliseret samarbejde i netværk af kompetence enheder Delt, lokal organisering af digitalisering og it-understøttelse It-forsyning/driftsorganisationen samles i et teknisk servicecenter Digitalisering organiseres i en tværgående governancemodel for at sikre ressource- & kontraktstyring, program og porteføljestyring, Digitaliseringsindsatsen forankres i de centre og institutioner, der skal sikre hjemtagelse af gevinster og effekter Øget topledelsesfokus på kosteffektivitet og ressourceudnyttelse Økonomistyring i kommunerne vil fokusere på effektivisering og modernisering Borgerbetjening, der hurtigt /effektivt giver en afklaring og bringer sagen i mål DI, dec 2013

14 FOKUS13: Kommunale samarbejder og udbudslov DI it-udvalg spurgte KITA s bestyrelse om holdningen til. 1. Ny udbudslov hvad ønsker it- og digitaliseringscheferne sig? 2. Monopolbrud kommunernes nye rolle som kunde på en markedsplads? 3. Fokus på effektivisering og governance hvordan mødes de stigende krav fra omgivelserne? 4. Nye samarbejds- og forretningsmodeller hvilke krav stilles til leverandørerne? DI, dec 2013

15 1.Ny udbudslov hvad ønsker it- og digitaliseringscheferne sig? Agilitet, der befordrer mangfoldighed og giver nye og mindre spillere en chance som bydere på større udbudssager Tidskrævende udbudsprocesser medfører større indkøbsfælleskaber. Skifte/transaktionsomkostninger ved leverandørskifte skal indregnes i vurderingen af tilbuddene. Det er en udbredt misforståelse, at kommunale timer er gratis. Større fleksibilitet, øget dialog og mulighed for forhandling i udbudsprocessen (effektivisering). DI, dec., 2013

16 2.Monopolbrud kommunernes nye rolle som kunde på en markedsplads? Kommunerne bryder med de gamle leverandørers systemkomplekser og relationsmodeller ved at give KOMBIT et fælles forhandlingsmandat Kommunerne sikrer lokalt ejerskab og forståelse for rammearkitektur og standarder (FORM, STORM og OIO-EI) Kommunerne anerkender tilslutter sig fælles infrastrukturkomponenter (Serviceplatform, Grunddata) Kommunerne agerer i samklang og koordineret i indkøbssager, der har tværoffentlig myndighedsperspektiv (KY, SAPA, KDS) Kommunerne inddrager samarbejdspartnere i offentlig serviceproduktion (UDK/ATP) Kommunerne agerer i klynger gennem transitionsfasen, superviseret af KOMBIT gennem et fælles programmanifest DI, dec 2013

17 3.Fokus på effektivisering og governance hvordan mødes de stigende krav fra omgivelserne? Det gøres allerede med afsæt i forandring af de offentlige sektor via lovgivning, fællesskaber, puljer, fælleskommunale strategier domænefællesskaber, centrale udføreenheder som UDK. Organisatorisk sker en gensidig, forpligtende positionering. Politisk og topledelseniveau gennem STS, KL, KKR, KOMBIT, chefforeningerne Fælleskommunal rammearkitektur og forpligtende udbud af tværkommunale systemer samt digital infrastruktur Lokalt opgraderer kommunerne Kompetencer og organisation udvikles på arkitekturstyring og programstyring. Økonomistyring lægges op i et mål- og rammestyringsspor, drevet af effektivisering og digitalisering Begyndende udbredelse af en Governancetænkning ift. Effektivisering og digitalisering Ressourcemæssigt ift. eksekvering har vi en blind plet og en uafklaret udfordring DI, dec 2013

18 4.Nye samarbejds- og forretningsmodeller hvilke krav stilles til leverandørerne? 1. Sammenhængende it. Intet behov for genindtastning af data, som allerede er kendte af andre systemer. Systemerne har datasammenhæng og dataudvekslingsarkitektur. 2. Genbrug. Slut med at betale fuld pris for den samme funktionalitet to gange, da det skal være let at benytte og genbruge funktioner eller data fra andre it-løsninger. En større del af den fremtidige kommunale systemportefølje modulopbygges af fælleskomponenter. 3. Byg til forandring. Kommunens it-løsninger skal være lette at tilpasse til ny lovgivning, procesændringer. It-omkostningerne må ikke stå I vejen for forandring. 4. Flere leverandører. Når kommunen baserer sine løsninger på åbne standarder og udskiftelige komponenter, kan de skifte leverandører uden tekniske barrierer. 5. Driftsstabilitet. Pålidelige og sikre løsninger DI, dec 2013

19 til DI: Ejerskabsproblematikken mellem kunde og leverandører skal bearbejdes.. Dækker leverandørernes ejerskab til løsningerne også forretningslogik og hvordan sikres at kundens forretningsviden ikke låses inde? Vi oplever 3 grupperinger af leverandører: 1. De etablerede (typisk store) som har noget at beskytte og gerne vil holde markedet Vil være træge til at spille med på paradigmeskiftet, og ønsker all-in/at eje selv. 2. De nye som er på vej ind som kan se fordelene og et voksende marked. Arbejder med moduler og rammearkitektur som omdrejningspunkt for systemudvikling. 3. Open Source leverandørerne arbejder modulært og i åbenhed, typisk som integrator de behøver ikke eje huset, fordi du har hyret dem til at bygge til. DI, dec 2013

20 FOKUS13: Nødvendigheden af bæredygtig, digital infrastruktur (åbn teleforliget af 1999)

21 XPRESS14: Overfokus på digitalisering og teknologier i vejen for nytænkning og bæredygtig virkelighed? Sneblindhed på off.forretningsudvikling (lovgivning, regelforenkling, opgaveløsningsmodel, organisering og interessenter) Monopolbrud tæt digitalt samarbejde e 32 områder i kommunernes igitaliseringsstrategi er pt. i fokus. De Udfasning af silosystemer fra dfolder sig i 3 hovedprogrammer med 2 KMD værgående spor Opgør med manglende tværgående sagsoverblik (KMDsag), kopiregistre og mangel på dataintegration og arkitektur Obligatorisk E- selvbetjening for Borgere Medindragelse og ansvarliggørelse af borgere i automatiserede sagsforløb som gøres obligatorisk digitale gennem lovgivning yt fokus: Velfærdsområdet i spil med 7 rogramområder. Digital infrastruktur vert program forholder sig Rammearkitektur, til igital infrastruktur, dataistribution og rammearkitektur Serviceplatform, tværgående Forretningsstandarder, støttesystemer Digital velfærd skole, sundhed, pleje, omsorg Digitale velfærdsløsninger skal øge livskvaliteten og effektiviteten i samfundet. Grunddata/Datadistri bution Sikring af et fælles datagrundlag og ensartet registreringspraksis. Opdatering og kvalitetssikring af eksisterende grunddata Frikøb af geodata/grunddata Sneblindhed på teknisk, lokal og geografisk betinget it-infrastruktur, netforsyning og driftsetup. Ikke indbygget kompabilitet med it-legacy og datamodel. Overladt til den enkelte kommune at kompensere for

22 Sådan så den kommunale bredbåndsdækning ud i 2012 godt fundament for digitalisering? Ingen succes i borgernes øjne, hvis ikke alle 98 kommuner kan tilbyde bæredygtige e-tjenester.. Tabellen tager afsæt i 100 Mbit/s downstream. Upstream er typisk lavere, hvilket er kritisk for synkrone e-services som videokonferencer og overvågning Hvordan ser kapaciteten og variationerne ud, hvis man zoomer ind på udvalgte områder Motorveje sikrer ikke alene hurtig adgang til landsbyerne og de ensomt beliggende huse Der er et stykke vej hjem uanset SKI 50.48, fremkomst af kommunale mastepolitikker, puljepenge og villige leverandører

23 Vejen til skyerne og fælleskommunale it-løsninger går over blinkende lygter Positionering til fællessystemer Kommunerne har anvendt konsolidering og kapacitet i egen netforsyning til at virtualisere driftsplatforme Hovedparten har samlet sine servere i et centralt datacenter Hovedparten har virtualiseret servermiljø på standardiserede platforme Mange virtuelle servere/miljøer på få fysiske servere Storage deles på tværs af systemområder Mange har migreret tværgående og fagsystemer op på platformen Sags- og journalsystemer Mailsystemer Mange har virtualiseret klientmiljøet Web-baserede klient-præsentationslag er implementeret, virtuelle desktops på vej Tilstræbt uafhængighed af devices eks.vis til imødekommelse af BYOD Jo bedre kapacitet og kvalitet i net-services, jo mere sammenhængende it-driftsmiljøer og effektive virtuelle datacenterløsninger

24 Bæredygtig It-infrastruktur lægger grunden til digital velfærd og borgerbetjening Harmoniseret bredbånd i Danmark er forudsætningen for bæredygtig digitalisering, der skaber varig værdi og tryghed for borgerne Uden national og harmoniseret infrastruktur, ingen bæredygtige lokale og kommunale løsninger med sammenhæng til digitale fællessystemer og grunddata Uden bæredygtig og robust netforsyning, ingen lokale kommunikationsløsninger, der understøtter digital velfærd og borgerbetjening uanset, hvor i landet opgaven løses Borgerne risikeres at blive taget som gidsler i de fællesoffentlige digitaliseringsprogrammer, hvis der lokalt geografisk og regionalt er udsving og udfald i netkapacitet samt hvide pletter på Danmarkskortet

25 Spørgsmål?

Digitalisering - set fra det kommunale maskinrum

Digitalisering - set fra det kommunale maskinrum Digitalisering - set fra det kommunale maskinrum Jørgen Kristensen Rasch, Digitaliseringschef i Egedal Kommune, formand for de Kommunale It-chefer (KIT@), Redaktør for Kommunernes IT-magasin Leder i KIT-magasinet,

Læs mere

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd

Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Godkendt 3. oktober 2011 Kommissorium for Kommunernes it-arkitekturråd Baggrund En helt ny æra for it-understøttelsen af den kommunale sektor er indledt med salget af KMD og i forbindelse med den netop

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling

PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling PARADIGMESKIFTET - en grundfortælling MODEL TIL HÅNDTERING AF FREMTIDENS DIGITALE UDFORDRINGER. UDARBEJDET I ET SAMARBEJDE MELLEM SORØ OG RINGSTED KOMMUNE. EXECUTIVE SUMMARY Et paradigmeskift er et skift

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd

Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Besluttet 18. august 2014 Bilag 1 - Kommissorium for Kommunernes It-Arkitekturråd Baggrund Der investeres massivt i digitalisering af den kommunale sektor. Der er forventning og krav om, at digitaliseringen

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden 2016-2018 Version af 1. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.2 7/10-15 Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.5 5/11-15 Udkast Suppleret

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening 5. oktober 2015 Devoteam Vision og formål for foreningen Vision: at digitaliseringen i medlemskommunerne skaber større værdi i den enkelte kommune,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur

Kommissorium for Digital Robust Arkitektur Digital Robust Arkitektur Kommissorium for Digital Robust Arkitektur 1. Motivation/baggrund for programmet Arkitekturprogrammet er et program som udspringer af den Fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Denne vejledning er en af flere på KL s webside om Gevinstrealisering. Klik ind på og find flere. Vejledningen er udarbejdet for KL af Devoteam. Version Dato Hvad er der sket 0.5

Læs mere

Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA. Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune

Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA. Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune Kommunale cases: Frederiksberg & VeRA Marius Hartmann It og forretningsarkitekt Frederiksberg kommune Frederiksberg Det eksisterende systemlandskab af ikkerammearkitektur kompatible systemer vil være et

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Offentlig Samarbejde Open Source. Det nødvendige supplement

Offentlig Samarbejde Open Source. Det nødvendige supplement Offentlig Samarbejde Open Source Det nødvendige supplement 08/04/2016 OS2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab - Offentlig Samarbejde & Open Source - www.os2web.dk 1 Rasmus Frey Forretningsleder i OS2

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi

BORGERBETJENING 3.0 NY FÆLLESKOMMUNAL HANDLINGSPLAN BORGERBETJENING. Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi BORGERBETJENING 3.0 Temadag om ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi DEN KOMMENDE TIMES PROGRAM Hvor er vi i dag hvor skal vi hen Intro til indsatsområderne: Adgang til egne data Digital Post KOMHEN

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund

KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE. Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund KOMBIT STATUS OG PORTEFØLJE Adm. Direktør Thomas Christiansen og projektdirektør Peter Lykke Egelund Kommunedage januar 2016 Kommunernes Ydelsessystem E&E Byg og Miljø Lidt om vores rejse Udbudsplan for

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Dialogmøde. Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed. d. 2. november 2015

Dialogmøde. Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed. d. 2. november 2015 Dialogmøde Styrket samarbejde om fremtidens infrastruktur for telesundhed d. 2. november 2015 Velkomst og rammesætning Lars Ole Dybdal It-direktør Region Midtjylland Agenda 12.30 Velkommen og rammesætning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune 2016-2020 Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering 1. Indledning: Aarhus Kommune ønsker med denne digitaliseringsstrategi at fokusere

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm.

KL s syn på digitalisering. Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. KL s syn på digitalisering Inspirationskonferencen På vej mod e2012: Har du en plan? Den 22. oktober 2009 Peter Gorm Hansen, Adm. direktør i KL Kommunalreformen gik på to ben: 1) Borgeren i centrum o o

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

OS2 årshjul Forretningsledelsen

OS2 årshjul Forretningsledelsen OS2 årshjul Forretningsledelsen Governance workshop Leverandør workshop Bestyrelsesseminar Governance workshop Leverandør workshop Generalforsamling Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Medlemsnyhedsbrev

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Kommunale samarbejder om it og digitalisering

Kommunale samarbejder om it og digitalisering Inspiration til politikere og topledere Kommunale samarbejder om it og digitalisering Baggrund og formål 3 Indhold 01/ Baggrund og formål 3 02/ Erfaringer fra eksisterende samarbejder 4 1. udgave 1. oplag

Læs mere

Workshop om planlægningsfasen - opsamling

Workshop om planlægningsfasen - opsamling Workshop om planlægningsfasen - opsamling Kommunalt netværk om obligatorisk digital selvbetjening København, 3. april 2014 Tak for en god netværksdag på Islands Brygge den 3. april 2014. På de efterfølgende

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

N O TAT. Baggrundsnotat om tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet

N O TAT. Baggrundsnotat om tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet N O TAT Baggrundsnotat om tilslutning til de fælleskommunale udbud på monopolområdet Salget af KMD i 2008 efterlod behov for at sikre kommunal indflydelse på og ejerskab til løsningerne på de opgaveområder,

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi 2016-2018 September 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITALE FOKUSOMRÅDER 2016-2020...

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Bilag: Resultat af spørgeskemaundersøgelse Hvad er din titel? Student senior it-konsulent It-udviklings- og digitaliseringskonsulent Projektleder IKT-driftchef Projektleder enterprise architect Systemadministrator

Læs mere

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene

NETVÆRKSDAGE MARTS 2015. Michel Sassene NETVÆRKSDAGE MARTS 2015 Michel Sassene Emner Baggrund Ibrugtagning af Støttesystemerne Hvorfor dette initiativ? Dialog og opfølgning Status på udviklingsprojektet BAGGRUND Lidt historie I forbindelse med

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

SOCIAL PENSION. Udfasning og etablering af ny løsning. v/martin Palm Krener, projektleder

SOCIAL PENSION. Udfasning og etablering af ny løsning. v/martin Palm Krener, projektleder SOCIAL PENSION Udfasning og etablering af ny løsning v/martin Palm Krener, projektleder HVAD ER KMD SOCIAL PENSION? Hvad er KMD Social Pension? KMD Social Pension er et system til håndtering af ydelser

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og handlingsplan Evaluering for KL gennemført af Devoteam Consulting 13. november 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Evalueringsrapport Devoteam. Kopiering

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Programledelse. Digitalisering og monopolbrud. Kim Nielsen Ranch Programleder. 13. januar 2014

Programledelse. Digitalisering og monopolbrud. Kim Nielsen Ranch Programleder. 13. januar 2014 Programledelse Digitalisering og monopolbrud.. Kim Nielsen Ranch Programleder 13. januar 2014 Hvem er jeg? Digitalisering og monopolbrud Dagsorden Kort om Herning Kommune Baggrunden for porteføljestyring

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen

SAPA S BETYDNING FOR ESDH. IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen SAPA S BETYDNING FOR ESDH IMPULS 2015, 17. september 2015 Kenneth Møller Johansen I dag 1. Kort om KOMBIT 2. KMD Sag: Monopolbrud hvordan? 3. Samspil med ESDH-systemer 4. Hvad gør kommunerne nu? 5. Etablering

Læs mere

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Indledning Udvalget er oprettet med henblik på at fastholde det politiske fokus på de overordnede strategier Byrådet har vedtaget til at understøtte

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 I front for et mere digitalt offentligt Danmark 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 A. Realisering af målsætningen om

Læs mere