Formandens beretning Jørgen Kristensen Rasch, SBSYS-brugerklubben Mobil:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning KIT@, 2013. Jørgen Kristensen Rasch, SBSYS-brugerklubben 38612@ishoj.dk Mobil: 2159 3660"

Transkript

1 Formandens beretning 2013 Jørgen Kristensen Rasch, SBSYS-brugerklubben Mobil:

2 scenen sættes Formandskiftet i 2014 giver mulighed for sporskifte og revurdering af retning Tak for jeres tillid Tak for mandatet. Vi har gjort en forskel og sikret forretningsmæssig værdi af it og digitalisering! Foreningen har fået taletid og indflydelse.. Hvordan udnyttes den bedst i medlemmernes interesse Hvilke temaer og indsatser skal bestyrelsen prioritere, og på hvilket niveau Hvilke samarbejdspartnere er nødvendige at have dialog med og hvem skaber værdi gennem synergi? Hvilken rolle skal foreningen spille i 2014? Skal der mere politisk lobbyarbejde til? Skal digitaliseringsperspektivet bredes ud eller skal det deles med andre, når nye områder kommer i spil? Hvordan kloger foreningen sig på forandringsprocesser, såvel interne som eksterne? Hvordan medvirker vi til sammenhæng mellem effektivisering og digitalisering, uden at slippe det kritiske blik for utilsigtede hændelser?

3 Årets Åbning af Digitaliseringsmessen 2013 Finansministeren lover regeringens opbakning til og andre offentlige digitaliseringspionerer: Samarbejd på tværs for de mest effektive løsninger. Vær ambitiøs og kræv politisk opbakning. Sæt borgeren først og husk, at det er dem, vi digitaliserer for.

4 Årets gang i bestyrelsen Bestyrelsens sammensætning Michael Voel Jensen fratrådt, Søren Kristensen indtrådt Mødefrekvens, fremmøde og arbejdsform Bestyrelsesmøder - 10 ordinære møder afholdt (samme som i 2012) 10 Forretningsudvalgsmøder (Videomøder) Sikrer forbedret sagsforberedelse og fastholder strategisk fokus på b.møderne Udvalgsmøder over video er i fremmarch Scopio-løsningen bruges som virtuelt møderum og giver effektive møder Afholdt ca. 1 møde i ugen, bla. tværfagligt med BSDK/KITA, leverandørmøde vedr. ny hjemmeside og internt i bestyrelsens arbejdsgrupper) Tendensen fra 2012 med vigende fremmøde er forstærket skyldes øget arbejdspres og organisatorisk fokus på hjemmefronten Imødegås med en bred forankring af opgaverne og høj kommunikation via mail.

5 Medlemmernes stemme satte retning for indsats 2013 Generel ledetråd Bevidsthed om, hvem medlemmerne er og fokus herpå. IT- og digitaliseringscheferne er kernemedlemmer og ikke eventuelle drifts- eller supportchefer. Ønske om samarbejde med Borgerservice DK og andre chefforeninger, ikke nogen sammenlægning. er i dag en synlig organisation med indflydelse i relevante organer. Stor opbakning til formanden og hans udmøntning af posten/rollen, selv om mandatet typisk ikke eksisterer/er defineret. Det strategiske arbejde er det helt primære må gerne agere endnu mere politisk.

6 Fokusområder 2013 hvordan gik det? Det interne liv Bestyrelsen har sat fokus på regionsmødernes indhold og promovering Information fra det enkelte medlem til s bestyrelse og retur Møderne er en vigtig del af IT-chefens netværk. Nyansatte er blevet kontaktet og budt velkommen af sekretariatet Bestyrelsen har haft dialog med ikke medlemskommuner Foreningsarrangementer Udvidet seminaraktiviteter og medlemstilbud gennem samarbejde med andre interesseorganisationer (Dansk IT, Borgerservice Danmark) Problemer med deltagerantal ved sporopdeling på egne seminarer giver overvejelser om at gøre begge 1-sporet.

7 Indsats 2013, Optimering af kommunikation Disse anbefalinger arbejdede bestyrelsen på i 2013: Mere inddragelse af sekretariatet i forhold til mødevirksomhed Skab synlighed på sociale netværk (twitter, Facebook, LinkedIn) Intensiver brugen af Nyhedsbrevet Vitaliser Hjemmesiden, præsenteres på generalforsamlingen Moderniser KIT-magasinet som medie arbejde er igangsat Disse anbefalinger er ikke gjort til indsats Adgang til al information via Nem-ID. Etabler emne- eller fagspecifikt forum til dialogskabelse (KL s dialogportal).

8 Interessent- og samarbejdsmøder i 2013 med et mere politisk sigte Kombit s direktion (bestyrelsen) Drøftelse af KOMBIT s projektportefølje Drøftelser om Monopolbrud, KMD afviklingsaftaler Aftale om tættere og formaliseret samarbejde (samarbejdsaftale) KL s centerchefer for it- og borgerservice/arkitektur (bestyrelsen) Rammearkitektur og inddragelse af kommunale arkitekter Governancemodel, nødvendighed af direktionsejerskab, porteføljestyring, ressourcer og forankring af digitaliseringsprojekter Involvering og samarbejde i relation til ØA2014 forhandlinger Dansk-IT, It-brancheforeningen og DI Møde om fælles aktiviteter, konferencer og events Udbudsregler og fælleskommunale indkøbsssamarbejder (OPP/OPI) Digital infrastruktur i samarbejde med Dansk Energi, Landdistrikternes fællesråd Udbudsregler og obligatoriske aftaler

9 Seminarvirksomhed i 2013 er intesiveret Seminarer og emnedage: s egne: 2 medlemsseminarer, hver med deltagelse over 70 (73 på generalforsamlingen og 72 på efterårsseminaret) Konference i Nyborg Kommunale it-samarbejder (Holckenhavn), partnerskab: Digitaliseringsmessen13 (KL, BSDK) Bredbånds konference (Dansk Energi, Bredbåndsforeningen, Landdistrikternes Fællesråd) Digitaliser Danmark, (Dansk-IT) Velfærdens Innovationsdag (Mandag morgen), Borgerservicekonferencen (KL, BSDK) IT-arkitekturdagen (KL) Sponsorater: Rådet for Digital Sikkerhed, OS2 offentligt digitaliseringsfællesskab, Databeskyttelsesdagen 2013, Sekretariatsstøtte til FK Standard Software samarbejdet (2014),

10 og formelle digitale beslutningsorganer KITA Udvalg - indre repræsentation EMA JKR PST BG PL HBR IH JSK JRY HB SK MD Øvrige Forretningsudvalg Louise Bladudvalg Louise, Flemming Webudvalg Louise Digitaliseringsmessen Seminarudvalg Samarbejdsudvalg KITA BSDK Helle og Jessie fra BSDK, Louise SKI Samarbejdsudvalg Leon fra Ringsted tilknyttes KOMDIR samarbejdsudvalg NORDSEC Foreningsudviklingsudvalg Louise, Erik (viborg) Dansk IT KTC RÅD KOMBITS portefølgegruppe - udp. af KOMDIR ITKU (KLs IT Kontaktudvalg) - udp. af KL IT arkitekturrådet - udpeget af KL Strategiske styregrupper i KL Målet er at synliggøre opgavefordeling og få aflastet formanden

11 - Anden råds- og interessevaretagelse Øvrige repræsentation EMA JKR PST BG PL HBR IH JSK JRY HB SK MD Øvrige Ålborg Universitet Advisery Board Rådet for Digital Sikkerhed KMD Digitaliseringsforum Rådet for digital sikkerhed KL's styregruppe for kanalstrategiske tiltag KOMBIT advisery Board IT forum fyn Brugerklubben SBSYS Aftagerpanel for ny udd. Ved Ålborg uni. OS2 Forretningsorienteret IT VEST Kontaktpersoner Region NORD/MIDT Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland Målet er at synliggøre opgavefordeling og få aflastet formanden

12 XPRESS14: Hvordan bevæger kommunerne sig samtidigt og er der kræfter nok? Implementeringskraft omkring effektivisering og digitalisering skal være i strategisk fokus hos hele topledelsen (pol/adm) Uden It-kompetencer og Digitale spidskompetencer (arkitekter mv.), ændres spillet kun på forsiden af glaspladen og uden at fundamentet bliver medtænkt. Det skaber ikke bæredygtigt digitalisering Behovet for økonomiske ressourcer i investeringsfasen skal prioriteres og satses, inden man forhåndshjemtager gevinster høste/så-problematik Behov for federal organisering fra top til bund, For at sikre tværgående programkoordinering og projektfremdrift For at sikre gevinstrealisering og resultatopsamling For at sikre forretningsmæssig evne til reorganisering og procesomlægning For at sikre overgang fra gamle rutiner til ny forretningsmodel For at sikre udfasning af legacysystemer og dataflow/snitfladeomlægninger DI, dec 2013

13 XPRESS14: Fremtidige fokusområder, som den enkelte kommunes topledelse bør se det Samarbejder på tværs af kommuner, myndigheder og fagsektorer Fællesoffentlige it-løsninger, Styring og implementering af Digitaliseringsprogrammerne Fælleskommunale driftsselskaber, både lokale som nationale (UDK) Formaliseret samarbejde i netværk af kompetence enheder Delt, lokal organisering af digitalisering og it-understøttelse It-forsyning/driftsorganisationen samles i et teknisk servicecenter Digitalisering organiseres i en tværgående governancemodel for at sikre ressource- & kontraktstyring, program og porteføljestyring, Digitaliseringsindsatsen forankres i de centre og institutioner, der skal sikre hjemtagelse af gevinster og effekter Øget topledelsesfokus på kosteffektivitet og ressourceudnyttelse Økonomistyring i kommunerne vil fokusere på effektivisering og modernisering Borgerbetjening, der hurtigt /effektivt giver en afklaring og bringer sagen i mål DI, dec 2013

14 FOKUS13: Kommunale samarbejder og udbudslov DI it-udvalg spurgte KITA s bestyrelse om holdningen til. 1. Ny udbudslov hvad ønsker it- og digitaliseringscheferne sig? 2. Monopolbrud kommunernes nye rolle som kunde på en markedsplads? 3. Fokus på effektivisering og governance hvordan mødes de stigende krav fra omgivelserne? 4. Nye samarbejds- og forretningsmodeller hvilke krav stilles til leverandørerne? DI, dec 2013

15 1.Ny udbudslov hvad ønsker it- og digitaliseringscheferne sig? Agilitet, der befordrer mangfoldighed og giver nye og mindre spillere en chance som bydere på større udbudssager Tidskrævende udbudsprocesser medfører større indkøbsfælleskaber. Skifte/transaktionsomkostninger ved leverandørskifte skal indregnes i vurderingen af tilbuddene. Det er en udbredt misforståelse, at kommunale timer er gratis. Større fleksibilitet, øget dialog og mulighed for forhandling i udbudsprocessen (effektivisering). DI, dec., 2013

16 2.Monopolbrud kommunernes nye rolle som kunde på en markedsplads? Kommunerne bryder med de gamle leverandørers systemkomplekser og relationsmodeller ved at give KOMBIT et fælles forhandlingsmandat Kommunerne sikrer lokalt ejerskab og forståelse for rammearkitektur og standarder (FORM, STORM og OIO-EI) Kommunerne anerkender tilslutter sig fælles infrastrukturkomponenter (Serviceplatform, Grunddata) Kommunerne agerer i samklang og koordineret i indkøbssager, der har tværoffentlig myndighedsperspektiv (KY, SAPA, KDS) Kommunerne inddrager samarbejdspartnere i offentlig serviceproduktion (UDK/ATP) Kommunerne agerer i klynger gennem transitionsfasen, superviseret af KOMBIT gennem et fælles programmanifest DI, dec 2013

17 3.Fokus på effektivisering og governance hvordan mødes de stigende krav fra omgivelserne? Det gøres allerede med afsæt i forandring af de offentlige sektor via lovgivning, fællesskaber, puljer, fælleskommunale strategier domænefællesskaber, centrale udføreenheder som UDK. Organisatorisk sker en gensidig, forpligtende positionering. Politisk og topledelseniveau gennem STS, KL, KKR, KOMBIT, chefforeningerne Fælleskommunal rammearkitektur og forpligtende udbud af tværkommunale systemer samt digital infrastruktur Lokalt opgraderer kommunerne Kompetencer og organisation udvikles på arkitekturstyring og programstyring. Økonomistyring lægges op i et mål- og rammestyringsspor, drevet af effektivisering og digitalisering Begyndende udbredelse af en Governancetænkning ift. Effektivisering og digitalisering Ressourcemæssigt ift. eksekvering har vi en blind plet og en uafklaret udfordring DI, dec 2013

18 4.Nye samarbejds- og forretningsmodeller hvilke krav stilles til leverandørerne? 1. Sammenhængende it. Intet behov for genindtastning af data, som allerede er kendte af andre systemer. Systemerne har datasammenhæng og dataudvekslingsarkitektur. 2. Genbrug. Slut med at betale fuld pris for den samme funktionalitet to gange, da det skal være let at benytte og genbruge funktioner eller data fra andre it-løsninger. En større del af den fremtidige kommunale systemportefølje modulopbygges af fælleskomponenter. 3. Byg til forandring. Kommunens it-løsninger skal være lette at tilpasse til ny lovgivning, procesændringer. It-omkostningerne må ikke stå I vejen for forandring. 4. Flere leverandører. Når kommunen baserer sine løsninger på åbne standarder og udskiftelige komponenter, kan de skifte leverandører uden tekniske barrierer. 5. Driftsstabilitet. Pålidelige og sikre løsninger DI, dec 2013

19 til DI: Ejerskabsproblematikken mellem kunde og leverandører skal bearbejdes.. Dækker leverandørernes ejerskab til løsningerne også forretningslogik og hvordan sikres at kundens forretningsviden ikke låses inde? Vi oplever 3 grupperinger af leverandører: 1. De etablerede (typisk store) som har noget at beskytte og gerne vil holde markedet Vil være træge til at spille med på paradigmeskiftet, og ønsker all-in/at eje selv. 2. De nye som er på vej ind som kan se fordelene og et voksende marked. Arbejder med moduler og rammearkitektur som omdrejningspunkt for systemudvikling. 3. Open Source leverandørerne arbejder modulært og i åbenhed, typisk som integrator de behøver ikke eje huset, fordi du har hyret dem til at bygge til. DI, dec 2013

20 FOKUS13: Nødvendigheden af bæredygtig, digital infrastruktur (åbn teleforliget af 1999)

21 XPRESS14: Overfokus på digitalisering og teknologier i vejen for nytænkning og bæredygtig virkelighed? Sneblindhed på off.forretningsudvikling (lovgivning, regelforenkling, opgaveløsningsmodel, organisering og interessenter) Monopolbrud tæt digitalt samarbejde e 32 områder i kommunernes igitaliseringsstrategi er pt. i fokus. De Udfasning af silosystemer fra dfolder sig i 3 hovedprogrammer med 2 KMD værgående spor Opgør med manglende tværgående sagsoverblik (KMDsag), kopiregistre og mangel på dataintegration og arkitektur Obligatorisk E- selvbetjening for Borgere Medindragelse og ansvarliggørelse af borgere i automatiserede sagsforløb som gøres obligatorisk digitale gennem lovgivning yt fokus: Velfærdsområdet i spil med 7 rogramområder. Digital infrastruktur vert program forholder sig Rammearkitektur, til igital infrastruktur, dataistribution og rammearkitektur Serviceplatform, tværgående Forretningsstandarder, støttesystemer Digital velfærd skole, sundhed, pleje, omsorg Digitale velfærdsløsninger skal øge livskvaliteten og effektiviteten i samfundet. Grunddata/Datadistri bution Sikring af et fælles datagrundlag og ensartet registreringspraksis. Opdatering og kvalitetssikring af eksisterende grunddata Frikøb af geodata/grunddata Sneblindhed på teknisk, lokal og geografisk betinget it-infrastruktur, netforsyning og driftsetup. Ikke indbygget kompabilitet med it-legacy og datamodel. Overladt til den enkelte kommune at kompensere for

22 Sådan så den kommunale bredbåndsdækning ud i 2012 godt fundament for digitalisering? Ingen succes i borgernes øjne, hvis ikke alle 98 kommuner kan tilbyde bæredygtige e-tjenester.. Tabellen tager afsæt i 100 Mbit/s downstream. Upstream er typisk lavere, hvilket er kritisk for synkrone e-services som videokonferencer og overvågning Hvordan ser kapaciteten og variationerne ud, hvis man zoomer ind på udvalgte områder Motorveje sikrer ikke alene hurtig adgang til landsbyerne og de ensomt beliggende huse Der er et stykke vej hjem uanset SKI 50.48, fremkomst af kommunale mastepolitikker, puljepenge og villige leverandører

23 Vejen til skyerne og fælleskommunale it-løsninger går over blinkende lygter Positionering til fællessystemer Kommunerne har anvendt konsolidering og kapacitet i egen netforsyning til at virtualisere driftsplatforme Hovedparten har samlet sine servere i et centralt datacenter Hovedparten har virtualiseret servermiljø på standardiserede platforme Mange virtuelle servere/miljøer på få fysiske servere Storage deles på tværs af systemområder Mange har migreret tværgående og fagsystemer op på platformen Sags- og journalsystemer Mailsystemer Mange har virtualiseret klientmiljøet Web-baserede klient-præsentationslag er implementeret, virtuelle desktops på vej Tilstræbt uafhængighed af devices eks.vis til imødekommelse af BYOD Jo bedre kapacitet og kvalitet i net-services, jo mere sammenhængende it-driftsmiljøer og effektive virtuelle datacenterløsninger

24 Bæredygtig It-infrastruktur lægger grunden til digital velfærd og borgerbetjening Harmoniseret bredbånd i Danmark er forudsætningen for bæredygtig digitalisering, der skaber varig værdi og tryghed for borgerne Uden national og harmoniseret infrastruktur, ingen bæredygtige lokale og kommunale løsninger med sammenhæng til digitale fællessystemer og grunddata Uden bæredygtig og robust netforsyning, ingen lokale kommunikationsløsninger, der understøtter digital velfærd og borgerbetjening uanset, hvor i landet opgaven løses Borgerne risikeres at blive taget som gidsler i de fællesoffentlige digitaliseringsprogrammer, hvis der lokalt geografisk og regionalt er udsving og udfald i netkapacitet samt hvide pletter på Danmarkskortet

25 Spørgsmål?

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Er offentlig digitalisering på rette vej?

Er offentlig digitalisering på rette vej? www.pwc.dk Er offentlig digitalisering på rette vej? Undersøgelse om offentlig digitalisering 2015: Få indblik i, hvordan offentlige myndigheder arbejder med digitalisering Indhold Introduktion... 3 Rapportens

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@

MesseKatalog. Odense Congress Center 25. september 2014. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne MesseKatalog Odense Congress Center 25. september 2014 Arrangører: KL, Borgerservice Danmark og

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

MESSEKATALOG. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne

MESSEKATALOG. Kit@ En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne digitalisering digitalisering digitalisering digitalisering digitalisering selvbetjening skole it netværk En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Kit KOMMUNERNES IT MAGASIN. Manglende dækning stopper digitaliseringsprojekt. i Vestjylland. Magasinet. Samarbejde om fælles digitalisering rykker

Kit KOMMUNERNES IT MAGASIN. Manglende dækning stopper digitaliseringsprojekt. i Vestjylland. Magasinet. Samarbejde om fælles digitalisering rykker KOMMUNERNES IT MAGASIN Nummer 6 / 2013 / ISSN 1399-7947 Kit Magasinet www.kitmagasinet.dk Samarbejde om fælles digitalisering rykker Kommuner klarmelder netværk på skolerne Manglende dækning stopper digitaliseringsprojekt

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk er udgivet af, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Hjemmeside: www.itst.dk Publikationen udleveres gratis, så længe lager

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark digitalisér 2010 Foto: Jakob Mark IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010-1 - DigITAlisér 2010 digitalisering af hele Danmark Af Jørgen Abild Andersen, direktør, IT- og Telestyrelsen Foto: Martin

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER

September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER September 2013 DANSKE MYNDIGHEDERS ERFARINGER MED CLOUD-BASEREDE LØSNINGER INDLEDNING... 1 1. BEGRUNDELSER FOR VALG AF CLOUD... 4 Pris og skalérbarhed... 5 Bring your own device (BYOD)... 7 Innovation...

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

MesseKatalog. Skole it. Digitalisering. Netværk Strategi. Selvbetjening. Kit@ Digitaliseringsmessen 12 Odense Congress Center 27.

MesseKatalog. Skole it. Digitalisering. Netværk Strategi. Selvbetjening. Kit@ Digitaliseringsmessen 12 Odense Congress Center 27. Selvbetjening Skole it MesseKatalog Digitaliseringsmessen 12 Odense Congress Center 27. september 2012 Digitalisering Netværk Strategi En platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer,

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere