UDBUDSBETINGELSER Oktober Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing."

Transkript

1 UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé Aarhus V

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ordregiver Det udbudte indkøb Generelle form- og procedurekrav Udelukkelsesgrunde og egnethed Vurdering af konditionsmæssighed... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 7. Tildeling Levering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 9. Spørgsmål til udbudsmaterialet Praktiske forhold Tidsplan for udbudsforretningen Oversigt over Ansøgningsdokumenter... 9 Bilag til udbudsmaterialet: Bilag 1 - Ansøgningsblanketten Formular A - Tro- og loveerklæring Formular B Henvisning til andres virksomheders formåen Formular C - Konsortieerklæring 1

3 1. Indledning Udbudsbetingelserne gælder for Aarhus Universitets (herefter benævnt Ordregiver ) begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancer offentliggjort på og den 11. oktober 2013 Udbuddet er annonceret efter reglerne i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), afsnit II. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet) finder ikke anvendelse i forbindelse med Ansøgningsindhentningen. 2. Ordregiver Ordregiver under udbudsforretningen er: Aarhus Universitet, AU IT Katrinebjerg 107 DK-8200 Aarhus N Information om Ordregiver kan fås på Kontaktperson Alle henvendelser til Ordregiver forud for Ansøgning skal være affattet på dansk og skal rettes pr. til: Aarhus Universitet Indkøbskontoret Att.: Casper Ravn Uldbjerg Ved henvendelse fra Ansøger skal, Annoncering af Aarhus Universitets indkøb og implementering af ny loadbalancer anføres i emnefeltet. 3. Det udbudte indkøb 3.1. Baggrund for og formål med udbuddet Ordregiver ønsker at udskifte sin nuværende netværks load balancerings løsning med en ny, der funktionelt er sidestillet med den nuværende, men med øget kapacitet til at håndtere forventet vækst i Ordregivers datacentre og brugermasse i de kommende år. Ordregiver tilstræber en enterprise arkitektur for sin samlede IT platform, hvor IT drift i ramme af datacentre understøtter en SOA arkitektur. Det fysiske netværk er IP baseret og er udformet med en MPLS ring som kerne. 2

4 Ordregiver anvender flere datacentre med tilsammen mindst 1500 virtuelle servere, og driften af disse datacentre varetages i fællesskab af flere driftsteams. Netværks load balancering er derfor en central funktionalitet i distributionen af Ordregivers systemer til dets ansatte og studerende. Ordregiver har i dag ca ansatte og studerende. Det fysiske netværk har op mod fysiske porte og mere end 2200 trådløse acces punkter. Ordregiver anvender i dag Cisco-produkter til netværks load balancering. Konkret anvendes Cisco ACE20 blades, der anvendes i både one-arm og routed setup. Disse produkter skal udfases senest ved udgangen af Ordregiver tilstræber derfor at iværksætte en anskaffelse af en ny netværks load balancing løsning i sidste kvartal af 2013, men med henblik på at friholde mest muligt af 2014 til implementering. Ordregiver anvender både netværks load balancering til distribution af systemer og til understøttelse af datacenter funktioner. I den forbindelse forestiller Ordregiver sig at have et formelt og udvidet samarbejde med leverandøren om planlægning og gennemførsel af implementeringen af en ny løsning - og vil derfor gøre dette samarbejde til en del af konkurrencen. 4. Generelle form- og procedurekrav 4.1. Ansøgers kontaktperson Ordregiver vil sende alle meddelelser under udbudsforretningen til den person, der er angivet som kontaktperson i Bilag 1 - Ansøgningsblanket Ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er torsdag d. 14. november 2013, klokken Indleveringsadresse Ansøgning skal indleveres til følgende adresse: Ansøger bedes anføre, Annoncering af Aarhus Universitets indkøb og implementering af ny loadbalancer i emnefeltet. Ansøger kan efter anmodning få udleveret en kvittering udvisende dato og klokkeslæt for afleveringen. Ansøgning skal afleveres i: Én (1) underskrevet og indscannet elektronisk original. Det elektroniske Ansøgning skal afleveres i MS-Office og/eller PDF format. 3

5 Ordregiver forbeholder sig retten til at anvende princippet i 12 i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (implementeringsbekendtgørelsen) Sprog Ansøgning skal afleveres på dansk Evt. teknisk dokumentation på engelsk accepteres. Spørgsmål skal stilles på dansk, og svar vil blive givet på dansk Honorar og omkostninger Ansøger modtager ikke honorar for udarbejdelse af Ansøgning. Alle omkostninger og eventuelle tab, der kan opstå i forbindelse med udarbejdelsen og indsendelse af Ansøgning eller andre aktiviteter i den forbindelse, afholdes af Ansøger Ejendomsret til modtagne Ansøgning Alle dokumenter, som Ansøger indleverer til Ordregiver, vil blive betragtet som Ordregivers ejendom Vedståelsesfrist Ansøgning skal være bindende i tre (3) måneder regnet fra Ansøgningsfristen Èn Ansøgning Hver Ansøger kan alene afgive én Ansøgning. Eventuelt koncernforbundne Ansøgere bør i deres Ansøgning beskrive, hvordan uafhængigheden mellem disse er sikret. 5. Udelukkelsesgrunde og egnethed 5.1. Ansøgers personlige forhold Af lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger mv., fremgår det, at offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser skal kræve, at enhver Ansøger afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang Ansøgeren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor Ansøgeren er etableret. 4

6 Dokumentation Ansøger skal afgive erklæring på tro og love, som er vedlagt udbudsbetingelserne som Formular A Finansiel og økonomisk formåen Der stilles følgende minimumskrav til Ansøgernes finansielle og økonomiske formåen: 1. Ansøger skal have en positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår. 2. Ansøger skal have en nettoomsætning på mindst DKK i det senest afsluttede regnskabsår Dokumentation Som dokumentation for Ansøgers finansielle og økonomiske formåen skal Ansøger udfylde afsnit 7 i Kontraktbilag 1 Ansøgningsblanket med følgende oplysninger: - Årsrapport(underskrevet af revisor) eller revisorpåtegnet erklæring, indeholdende følgende nøgletal: i) Nettoomsætning og ii) Egenkapital for det senest afsluttede regnskabsår Teknisk og faglig formåen Det har afgørende betydning for Ordregiver, at Ansøgeren har den fornødne tekniske og faglige formåen til udførelse af opgaven. Det vil sige, at Ansøger besidder den såvel tekniske som faglige formåen, som et leverings-, installations- og implementeringsprojekt af en ny load balancerings løsning indebærer. Der stilles således følgende minimumskrav til Ansøgers tekniske og faglige formåen: - Ansøger skal beskrive hvilken hardwareproducent/-leverandør denne agter at byde med i det efterfølgende begrænsede udbud. Ansøger forpligter sig således til at tilbyde den valgte hardware i det efterfølgende begrænsede udbud. - Ansøger skal være certificeret leverandør/partner eller på tilsvarende måde kunne dokumentere at Ansøger har erfaring med at levere den pågældende producents/leverandørs hardware til load balancering, samt vil kunne trække på producentens/leverandørens viden, udviklings- og supportorganisation. - Ansøger skal kunne tilbyde dansktalende, produktspecifik support og konsulentbistand. - Ansøger skal minimum have 3 tilsvarende referencer, som det udbudte, udført i 2012 eller senere. o Ved tilsvarende reference skal forstås: Referencen skal omhandle levering og implementering af udstyr til load balancering, som også kan være andet fabrikat end det Ansøger agter at tilbyde i det begrænsede udbud. 5

7 Referencen skal en være en kunde af tilsvarende teknisk kompleksitet, som beskrevet i pkt. 3.1 ovenfor. Referencen skal indeholde en beskrivelse af hvorledes Ansøger bidrog ved planlægning, levering og implementering Dokumentation Som dokumentation for Ansøgers tekniske og faglige formåen skal Ansøger udfylde pkt. 8 i Kontraktbilag 1 Ansøgningsblanket med følgende oplysninger: - Valg af hardwareproducent/-leverandør - Beskrivelse af certificering/partnerprogram eller tilsvarende dokumentation for at Ansøger har erfaring med at levere den pågældende producents/leverandørs hardware til load balancering, samt vil kunne trække på producentens/leverandørens viden, udviklings- og supportorganisation. - Referenceliste med de betydeligste referencer af tilsvarende leverancer, som det udbudte, udført i 2012 eller senere. Ansøger skal oplyse minimum 3 referencer Henvisning til andre virksomheders formåen Hvis Ansøger til brug for ordregivers egnethedsvurdering vil basere sin finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen, jf. punkt 5.2 og 5.3 ovenfor ved at støtte ret på underleverandørers eller andre virksomheders formåen, skal Ansøger dokumentere, at denne frit kan disponere herover. Som dokumentation vedlægges udfyldt og underskreven Formular B - Støtteerklæring som dokumenterer hvorledes Ansøger baserer sin finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og faglige formåen på en underleverandør eller anden virksomhed Konsortium Såfremt Ansøger er et konsortium, bedes samtlige deltagere udfylde og vedlægge Formular C Konsortieerklæring hvori der skal udpeges en fælles befuldmægtigede, der er bemyndiget til at tegne konsortiet. Oplysningerne under punkt 5.1, 5.2 og 5.3 skal fremsendes for hver enkelt konsortiedeltager. 6. Udvælgelse af Ansøgere Ordregiver kontrollerer, at Ansøgningen er konditionsmæssig, herunder efter omstændighederne efter anvendelse af princippet i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og 6

8 anlægskontrakter (implementeringsbekendtgørelsen) 12, hvilket vil sige at Ansøgningen opfylder følgende punkter: At Ansøgningen overholder alle form- og procedurekrav, jf. punkt 4. At Ansøgningen ikke indeholder forbehold, jf. punkt 5. At Bilag 1 - Ansøgningsblanket, er korrekt udfyldt og vedlagt. At Formular A - Tro- og loveerklæring, er korrekt udfyldt og vedlagt. At formular B og C er vedlagt hvis relevant, og er korrekt udfyldt Antallet af deltagere Ordregiver vil hvis muligt, prækvalificere 3(tre) til 5(fem) virksomheder, som efterfølgende vil blive inviteret til at afgive tilbud på de betingelser, der i øvrigt følger af udbudsmaterialet for tilbudsafgivelse. 7. Tildelingskriterium De prækvalificerede Ansøgere inviteres til at afgive tilbud. Tilbud vil blive evalueret på baggrund af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der henvises til Udbudsbetingelser for tilbudsafgivelse, som udsendes til de prækvalificerede ansøgere. 8. Spørgsmål til udbudsmaterialet 8.1. Spørgsmål og svar Fristen for spørgsmål til udbudsmaterialet er mandag den 4. november 2013, klokken Spørgsmål skal sendes pr. til: Att.: Casper Ravn Uldbjerg Spørgsmålene vil blive besvaret skriftligt, og spørgsmål og svar vil senest fredag d. 8. november 2013 blive offentliggjort i anonymiseret form på og på Spørgsmål, der fremsendes efter fristens udløb, vil kun blive besvaret, i det omfang det er muligt. Alle spørgsmål bør henvise til sags-nr og starte med entydig reference til, hvilket eller hvilke afsnit i udbudsmaterialet, spørgsmålet vedrører. 7

9 8.2. Yderligere oplysninger Såfremt Ordregiver finder det relevant, vil Ordregiver frem til seks dage før Ansøgningsfristens udløb offentliggøre yderligere oplysninger til udbudsmaterialet. Det er Ansøgers eget ansvar løbende at holde sig orienteret på og Rettelser Såfremt Ordregiver har rettelser til det oprindeligt udsendte udbudsmateriale, vil det tilrettede udbudsmateriale blive gjort tilgængeligt på og 9. Praktiske forhold 9.1. Åbning af Ansøgning Ansøgning vil først blive åbnet efter udløbet af fristen for afgivelse af Ansøgning. Der er ikke adgang til at overvære åbning af Ansøgningerne Supplerende oplysninger m.v. Hvis Ordregiver finder behov for præcisering af det afgivne Ansøgning eller ønsker supplerende oplysninger i relation hertil, vil den enkelte Ansøger blive kontaktet med henblik på at oplyse de supplerende informationer. Ordregiver sørger i den forbindelse for, at principperne om gennemsigtighed og ligebehandling bliver overholdt. Derudover vil Ordregiver have mulighed for at anvende princippet i bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (implementeringsbekendtgørelsen) Meddelelse af resultatet Alle Ansøgere vil samtidig og skriftligt via mail til den i Bilag 1 - Ansøgningsblanket, angivne kontaktperson, blive orienteret om resultatet af prækvalifikationen. Prækvalificerede ansøgere vil efterfølgende modtage det endelige tilbudsafgivelse Aktindsigt Ordregiver er underlagt regler om aktindsigt, blandt andet i henhold til offentlighedsloven. I den udstrækning, Ansøger anser oplysninger i dennes Ansøgning for særligt konkurrencefølsomme, bedes dette tydeligt markeret i Ansøgningen ud for de pågældende oplysninger. 8

10 9.5. Tavshedspligt Ansøgere, deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning om Ordregiver, der kommer til kendskab ved Ansøgningsafgivelsen. 10. Tidsplan for udbudsforretningen Nedenstående tidsplan omfatter udbudsforretningens væsentligste milepæle. DATO MILEPÆL Fredag den 25. oktober 2013 Annoncering offentliggjort på og Mandag d. 4. november 2013, klokken Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet Fredag d. 8. november 2013 Offentliggørelse af svar på skriftlige spørgsmål Torsdag d. 14. november 2013, kl Frist for modtagelse af Ansøgning Uge 49 Forventet offentliggørelse af resultatet af prækvalifikation samt udsendelse af udbudsmateriale til det begrænsede udbud til prækvalificerede ansøgere. 11. Oversigt over Ansøgningsdokumenter Nedenstående oversigt viser de dokumenter, der bør vedlægges Ansøgningen: Bilag 1 - Ansøgningsblanket, vedlægges i udfyldt stand, eventuelt vedlagt supplerende materiale Formular A Tro- og loveerklæring, vedlægges i udfyldt stand Hvis relevant Formular B og C, vedlægges i udfyldt stand. 9

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune Indhold Side 1. Indledning... 3 1.1. UDBUDSFORM... 3 1.2. FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION... 3 1.3. KØBENHAVNS KOMMUNE...

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere