DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold"

Transkript

1

2 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til Ledelsespåtegning... 4 Koncernregnskabet... 5 Resultatopgørelse... 5 Totalindkomstopgørelse... 6 Balance... 7 Pengestrømsopgørelse... 9 Egenkapitalopgørelse Noter til koncernregnskabet... 11

3 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI 2014 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING 1 Hoved- og nøgletal for koncernen Hovedtal 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal DKK Resultatopgørelse Omsætning Bruttoresultat Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) og Resultat amortisering af primær (EBITDA) drift før særlige poster Resultat af finansielle poster Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat Totalindkomst i alt Balance Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Immaterielle aktiver Materielle aktiver Likvide beholdninger Aktiver i alt Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet fra fortsættende aktiviteter Pengestrøm til investeringsaktivitet fra fortsættende aktiviteter Pengestrøm fra finansieringsaktivitet fra fortsættende aktiviteter Årets pengestrøm Nøgletal Bruttomargin (%) 76,7 77,8 77,7 78,5 77,2 EBIT margin, overskudsgrad (%) -1,7-19,4 0,3-27,0-15,3 ROIC eksklusive goodwill (%) -2,6-7,7 0,3-6,3-16,1 ROIC inklusive goodwill (%) -1,8-6,6 0,2-5,4-13,3 Soliditetsgrad (%) 26,6 52,1 26,6 52,1 28,5 Egenkapitalforrentning, ROE (%) 2,0-11,7 2,0-7,7-50,5 Resultat pr. aktie (EPS Basic) 0,0-0,1 0,0-0,1-0,5 Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie 0,0-0,1 0,0-0,1-0,3 Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie 0,0-0,1 0,0-0,1-0,3 Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal Der henvises til nøgletalsdefinitioner side 61 i den reviderede årsrapport for I 2013 er aktiviteterne i datterselskabet Comendo FZ LLC i Dubai nedlukket. Selskabet er for 2013 medtaget som ophørte aktiviteter. Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen

4 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI 2014 LEDELSESBERETNING 2 Regnskabsberetning Omsætning Comendo realiserede i 1. halvår 2014 en omsætning på DKKt mod DKKt i 1. halvår 2013, svarende til en stigning på 0,3%. Stigningen skyldes en omsætningsvækst på 6,2% i Security, der delvist er udlignet af Hosting der realiserede et omsætningsfald på 26,8%. Bruttoresultat Comendo realiserede i 1. halvår 2014 et bruttoresultat på DKKt mod DKKt i 1. halvår 2013, svarende til et fald på 1,1%. Bruttomargin faldt fra 77,8% i 1. halvår 2013 til 76,7% i 1. halvår Omkostninger Andre eksterne omkostninger udgør DKKt i 1. halvår 2014 mod DKKt i 1. halvår 2013, svarende til et fald på 33,1%. Reduktionen kan primært henføres til konsulenthonorarer, rejse- og lokaleomkostninger. Personaleomkostninger udgør DKKt i 1. halvår 2014 mod DKKt i 1. halvår 2013, svarende til et fald på 5,9%. EBITDA EBITDA udgør DKKt i 1. halvår 2014 mod DKKt i 1. halvår 2013, svarende til en stigning på DKKt Periodens resultat Periodens resultat udgør DKKt 314 i 1. halvår 2014 mod DKKt i 1. halvår 2013, svarende til en stigning på DKKt Egenkapital Koncernens egenkapital udgør DKKt i 1. halvår 2014 mod DKKt i 4. kvartal Reduktionen i egenkapitalen kan henføres til det periodens resultat og udloddet udbytte. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driften udgør DKKt i 1. halvår 2014 mod DKKt i 1. halvår Pengestrømme til investering udgør DKKt i 1. halvår 2014 mod DKKt i 1. halvår Pengestrømme fra finansiering udgør DKKt i 1. halvår 2014 mod DKKt i 1. halvår Samlet er koncernens likvide beholdninger steget med DKKt i 1. halvår 2014 mod et fald på DKKt i 1. halvår Væsentlige risici og usikkerheder Der henvises til årsrapporten for 2013 side for beskrivelse af væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger. Der har i 1. halvår 2014 ikke været væsentlige ændringer i forhold til det i årsrapporten for 2013 anførte. Earn out Comendo har modtaget betaling vedrørende salget af Comendo Network. Ved aflæggelsen af årsrapporten for 2013 udgjorde den forventede earn out DKKt baseret på, at bruttofortjenesten for 2013 ville blive realiseret til indeks 100. Bruttofortjenesten blev realiseret til indeks 110 i forhold til det fastlagte budget, hvilket har resulteret i en earn out på DKKt Ekstrabetalingen på DKKt 280 er indtægsført under periodens resultat af ophørte aktiviteter i resultatopgørelsen. Udbytte På selskabets ordinære generalforsamling den 29. april 2014 blev det vedtaget at udlodde udbytte med DKK 0,10 pr. aktie. Samlet er der i perioden 23. april 2013 til 29. april 2014 udbetalt DKK 0,50 pr. aktie i udbytte. Begivenheder efter delårsperiodens udløb Der er ikke indtruffet begivenheder efter 30. juni 2014, der har væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling.

5 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI 2014 LEDELSESBERETNING 3 Forretningsområdernes resultater Comendo Security Forretningsområdet Security omfatter selskaberne Comendo Security A/S og Comendo Norge AS, der har aktiviteter inden for sikkerhed, websikkerhed, endpointsikkerhed og datasikkerhed. Omsætningen i forretningsområdet Security udgør DKKt i 1. halvår 2014 mod DKKt i 1. halvår Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) udgør DKKt i 1. halvår 2014 mod DKKt i 1. halvår Comendo Hosting Forretningsområdet Hosting omfatter selskaberne Comendo Hosting ApS og Comendo Remote Backup A/S, der har aktiviteter inden for virtuelle servere, hosted exchange, remote backup og co-location. Omsætningen i forretningsområdet Hosting udgør DKKt i 1. halvår 2014 mod DKKt i 1. halvår Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) udgør DKKt -207 i 1. halvår 2014 mod DKKt 18 i 1. halvår Forventninger til 2014 Ledelsen fastholder forventningerne for regnskabsåret Det forventes således, at resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) ligger i niveauet DKK 2 til 5 mio. Forventninger til fremtiden, herunder forventninger til indtjening og øvrige finansielle resultater, er i sagens natur usikre og forbundet med risici og usikkerheder, der ligger udenfor Comendos kontrol. Sådanne usikkerheder er blandt andet usikkerhed om efterspørgsel, priser og konkurrenceforhold m.v. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne i delårsrapporten.

6 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI 2014 LEDELSESPÅTEGNING 4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar juni 2014 for Comendo A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Der er ikke ud over det i delårsrapporten anførte sket væsentlige ændringer i selskabets risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i koncernårsrapporten for Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Glostrup, den 29. august 2014 Direktion: Troels Lind Adm. direktør Bestyrelse: Torben Aagaard Formand Poul-Erik Lund Næstformand Jesper Aagaard Jens Kristian Jepsen

7 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI 2014 RESULTATOPGØRELSE KONCERN 5 Resultatopgørelse Note DKK halvår halvår kvartal kvartal Omsætning Direkte omkostninger relateret til eksterne underleverandører Bruttoresultat Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Skat af periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørte aktiviteter Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i Comendo A/S Minoritetsinteresser I alt Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS Basic) 0,0-0,1 0,0-0,1-0,5 Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie 0,0-0,1 0,0-0,1-0,3 Udvandet resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS Basic) 0,0-0,1 0,0-0,1-0,5 Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie 0,0-0,1 0,0-0,1-0,3 Koncernregnskabet Resultatopgørelse

8 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI 2014 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE KONCERN 6 Totalindkomstopgørelse Note DKK halvår halvår kvartal kvartal Årets resultat Anden totalindkomst Poster der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Skat Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Fordeles således: Aktionærerne i Comendo A/S Minoritetsinteresser I alt

9 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI 2014 BALANCE KONCERN 7 Balance Note DKK / / / AKTIVER Goodwill Patenter, licenser og software Færdiggjorte udviklingsprojekter Immaterielle aktiver Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver Udskudt skatteaktiv Deposita Tilgodehavende vedrørende salg af aktiviteter Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Tilgodehavende vedrørende salg af aktiviteter Likvide beholdninger Aktiver tilknyttet ophørte aktiviteter Kortfristede aktiver Aktiver i alt Balance

10 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI 2014 BALANCE KONCERN 8 Note DKK / / / PASSIVER Aktiekapital Andre reserver Overført resultat Aktionærerne i Comendo A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Forudbetalinger fra kunder Finansiel leasing Langfristede forpligtelser Forudbetalinger fra kunder Finansiel Leasing Gældsbreve Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Forpligtelser tilknyttet ophørte aktiviteter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt

11 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI 2014 PENGESTRØMSOPGØRELSE KONCERN 9 Pengestrømsopgørelse Note DKK halvår halvår Resultat af primær drift Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.: Afskrivninger og nedskrivninger Andre ikke-kontante driftsposter, netto Ændring af driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter, modtaget Renteomkostninger, betalt Pengestrøm fra driftsaktivitet Heraf pengestrøm fra driftsaktivitet fra fortsættende aktiviteter Heraf pengestrøm fra driftsaktivitet fra ophørte aktiviteter Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Salg af dattervirksomheder og aktiviteter Pengestrøm til investeringsaktivitet Heraf pengestrøm til investeringsaktivitet fra fortsættende aktiviteter Heraf pengestrøm til investeringsaktivitet fra ophørte aktiviteter Afdrag på leasinggæld Afdrag på gældsbreve Optagelse af leasinggæld Udlodning og udbytte (netto) Køb af egne aktier Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Heraf pengestrøm fra finansieringsaktivitet fra fortsættende aktiviteter Heraf pengestrøm fra finansieringsaktivitet fra ophørte aktiviteter Årets pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo

12 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI 2014 EGENKAPITALOPGØRELSE KONCERN 10 Egenkapitalopgørelse Andre reserver 2014 DKK 000 Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for valutakursregulering Reserve for egne aktier Overført resultat Minoritetsinteresser Egenkapital Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser 1. januar juni 2014 Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Anden totalindkomst Periodens resultat Totalindkomst i alt Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 30. juni DKK 000 Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser 1. januar juni 2013 Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder Anden totalindkomst Periodens resultat Totalindkomst i alt Overført Køb af egne aktier Kapitalnedsættelse 22. maj Udloddet udbytte Transaktioner med ejere i alt Egenkapital 30. juni

13 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI 2014 NOTER KONCERN 11 Noter til koncernregnskabet 1 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Delårsrapporten omfatter sammendraget koncernregnskab for Comendo A/S. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til koncernregnskabet og årsregnskabet for 2013, hvortil der henvises. Koncernregnskabet og årsregnskabet for 2013 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. NYE IAS/IFRS er Comendo har implementeret de nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der trådte i kraft pr. 1. januar Ændringerne har ingen betydning for Comendos resultat eller egenkapital i delårsrapporten samt noteoplysninger. NYE REGNSKABSSTANDARDER (IFRS) OG FORTOLKNINGSBIDRAG (IFRIC) IASB har udsendt følgende ændringer til regnskabstandarder, nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, som ikke er godkendt af EU, som vurderes at kunne have relevans for Comendo: IFRS 15 om indtægtsindregning - Ny fælles standard om indtægtsindregning. Indtægter indregnes i takt med at kontrollen overgår til køber. IFRS 9 om finansielle instrumenter - Antallet af kategorier for finansielle aktiver reduceres til tre; amortiseret kostpriskategori, dagsværdi over anden totalindkomst eller dagsværdi over resultatopgørelsen kategori. Der indføres forenklede regler om regnskabsmæssig sikring, og nedskrivning på tilgodehavender skal baseres på forventede tab. IASB s årlige mindre forbedringer vedrørende årene og Comendo forventer at implementere de ændrede og nye standarder samt fortolkningsbidrag, når de bliver obligatoriske. De af IASB udsendte, men for Comendo enten irrelevante eller uvæsentlige, ændringer til regnskabstandarder, nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag omfatter: IFRS 11 om fælleskontrollerede arrangementer - Retningslinjer for regnskabsmæssig behandling af køb af andele af fælleskontrollerede aktiviteter (ikke EU godkendt). IFRS 14 - Ny standard om regulatoriske aktiver (Ikke EU godkendt). IAS 16 og IAS 38 om materielle og immaterielle anlægsaktiver - Præcisering af metoder for afskrivninger (Ikke EU godkendt). IAS 19 om personaleydelser - Ændring vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger (Ikke EU godkendt). IFRIC 21 - Fortolkningsbidrag vedrørende indregning af afgifter, som behandles efter IAS 37 (EU godkendt).

14 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI 2014 NOTER KONCERN 12 Noter til koncernregnskabet DKK Segmentoplysninger DKK 000 Forretningsområder 1. halvår 2014 Security Hosting Ikke fordelte poster Eliminering I alt Omsætning Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat (EBT) DKK mio. Forretningsområder 1. halvår 2013 Omsætning Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat (EBT) Segmentopdeling af balanceposter indgår ikke i koncernens ledelsesrapportering og er derfor ikke medtaget. Det geografiske område Dubai er udgået og sammenligningstallene er tilpasset i overensstemmelse hermed. Comendos rapporteringspligtige segmenter udgøres af de to forretningsområder Security og Hosting. Security udvikler og sælger løsninger inden for hosted security (SaaS - Security as a Service). Hosting sælger co-location, hosted exchange og webhotel samt remote backup løsninger. Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningen samt Comendos hjemmeside Transaktioner mellem segmenter gennemføres på markedsmæssige vilkår. 3 Sæson Koncernens aktiviteter har i lighed med tidligere år ikke været påvirket af sæson- eller konjunkturudsving i delårsperioden.

15 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI 2014 NOTER KONCERN 13 Noter til koncernregnskabet DKK Immaterielle aktiver Ledelsen har pr. 30. juni 2014 vurderet, at der ikke er indikation på værdiforringelse af den regnskabsmæssige værdi af goodwill. Der er derfor ikke gennemført værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi af goodwill, baseret på den foretagne allokering af kostprisen af goodwill på de pengestrømsfrembringende enheder pr. 30. juni halvår halvår Ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld og anden gæld Ændring i driftskapital Eventualforpligtelser Koncernen er part i enkelte igangværende retssager. Det er ledelsens vurdering, at udfaldet af disse retssager ikke vil have væsentlig påvirkning på koncernens finansielle stilling pr. 30. juni Der er ikke sket ændringer i eventualforpligtelser siden koncernregnskabet og årsregnskabet for Koncernen har som en del af langvarige kundeforhold en forpligtelse på DKKt 591 vedrørende fælles markedsføring. 7 Nærtstående parter Der har ud over ledelsens aflønning ikke været transaktioner med direktion og bestyrelse eller øvrige nærtstående parter. 8 Begivenheder efter delårsperiodens udløb Der er ikke indtruffet begivenheder efter 30. juni 2014, der har væsentlig indflydelse på koncernens økonomiske stilling.

16 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR JUNI Nøgletalsdefinitioner De i årsrapporten anførte nøgletal er beregnet således: Bruttomargin (%) Bruttoresultat i procent af omsætning EBIT margin, overskudsgrad (%) Resultat før finansielle poster i procent af omsætning ROIC eksklusive goodwill (%) Resultat af primær drift eksklusive goodwillnedskrivninger i procent af gennemsnitligt investeret kapital eksklusive goodwill ROIC inklusive goodwill (%) Resultat af primær drift i procent af gennemsnitligt investeret kapital inklusive goodwill Soliditetsgrad (%) Egenkapital eksklusive minoriteter ultimo i procent af balance ultimo Egenkapitalforrentning, ROE (%) Årets resultat henførbart til moderselskabets aktionærer i procent af gennemsnitlig egenkapital Resultat pr. aktie (EPS Basic) Årets resultat henførbart til moderselskabets aktionærer pr. gennemsnitligt antal udestående aktier. Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie Årets resultat af fortsættende aktiviteter henførbart til moderselskabets aktionærer pr. gennemsnitligt antal udestående aktier. Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie Årets udvandede resultat henførbart til moderselskabets aktionærer pr. udvandet gennemsnitligt antal udestående aktier.

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15

DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 1 DELÅRSRAPPORT for 1. halvår 2014/15 PROFIL INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SSBV-Rovsing leverer standardprodukter samt systemer opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Efter gennemførelsen af et

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport. 1. kvartal

Delårsrapport. 1. kvartal 12 Delårsrapport 1. kvartal RESUMÉ 2012 1. KVARTAL Primær drift (EBIT) eksklusiv ejendomsavance udgør 36,4 mio. kr. mod 29,2 mio. kr. sidste år, hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. svarende til 24,7%.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796

mio. EUR Note 2013 2012 Omsætning 3, 4 6.084 7.216 Produktionsomkostninger 5, 6 (5.188) (6.420) Bruttoresultat 896 796 Koncernregnskab 042 Resultatopgørelse 043 Totalindkomstopgørelse 044 Balance 046 Egenkapitalopgørelse 047 Pengestrømsopgørelse 048 Noter til koncernregnskabet 097 Juridiske enheder 100 Ledelsens påtegning

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Regnskab for 2013/2014. CVR-nr. 19 56 02 01

ATHENA IT-GROUP A/S. Regnskab for 2013/2014. CVR-nr. 19 56 02 01 ATHENA IT-GROUP A/S Regnskab for 2013/2014 CVR-nr. 19 56 02 01 INDHOLD Selskabsoplysninger m.v. 2 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsesberetning 9 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling

Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut. Generalforsamling Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Vidalsvej 6 9230 Svenstrup Telefon: 96 37 20 20 Hjemmeside: www.euro-cater.com CVR-nr.: 29 78 35 35 Stiftet: 29. september 2006 Hjemstedskommune: Aalborg Regnskabsår:

Læs mere