Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S"

Transkript

1 Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Vedtægtens område Definitioner Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver Spildevandsselskabets udgifter og indtægter Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidragets størrelse Nytilslutning for tag- og overfladevand Tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt Supplerende tilslutningsbidrag Byggemodninger Spildevandsselskabets overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg Spildevandsselskabets overtagelse af spildevandsanlæg, udført som privat byggemodning Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes Spildevandsselskabets anlæg Fravigelse fra fastsættelsen af tilslutningsbidrag Vandafledningsbidrag Nedsættelse og fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag Vandafledningsbidragets forfaldstidspunkt Vejbidrag Statsveje Kommunale veje og private veje Særbidrag for særlig forurenet spildevand Afledningsbidrag (Tømningsordning) Udtræden og genindtræden i spildevandsforsyningen Ejendommens udtræden Alternativ bortskaffelse af tag- og overfaldevand Genindtræden i spildevandsforsyningen Kontraktligt medlemskab af Spildevandsselskabet Målerdata Fælles bestemmelser Forbrugerens mulighed for klage Ikrafttræden

3 I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer har Lemvig Vand og Spildevand A/S (herefter Spildevandsselskabet ) udformet nærværende betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet eller på anden måde tilknyttet de spildevandsanlæg, der drives og/eller vedligeholdes af Spildevandsselskabet. Betalingsvedtægten omfatter endvidere visse af de overordnede betalingsmæssige forhold for den fælles, obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke, der varetages af Spildevandsselskabet, idet der er fastsat en særlig og mere detaljeret vedtægt for betalingen til og driften af denne ordning. 1Vedtægtens område Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg, der er eller vil blive tilsluttet eller tilknyttet Spildevandsselskabet. 2 Definitioner Ved Spildevandsselskabet forstås den der forestår anlæg, drift og vedligeholdelse af en række nærmere definerede spildevandsanlæg i Lemvig Kommune. Til Spildevandsselskabets spildevandsanlæg henregnes de spildevandsanlæg, der indtil ikrafttræden af lov nr. 460 af 12. juni 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love, blev defineret som offentlige spildevandsanlæg. I forhold til spildevandsanlæg etableret efter 1. januar 2010 er det alene de spildevandsanlæg, som Spildevandsselskabet ejer, der henregnes til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. Ved spildevandsanlæg forstås åbne, såvel som lukkede ledninger og andre anlæg, som tjener til afledning og/eller behandling af spildevand, forinden det udledes til vandløb, søer eller havet, afledes til jorden eller andet. Ved en ejendom forstås i denne betalingsvedtægt, 1) et matrikelnummer eller 2) flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Ved en boligenhed forstås en én familiebolig med selvstændigt køkken. Ved en erhvervsejendom forstås alle ejendomme, der ikke kan henregnes til beboelse alene, herunder også ejendomme med blandet bolig og erhverv. Ved en ejendoms grundgrænse forstås den matrikulære afgrænsning af en ejendom, der fremgår af noteringer i matriklen, jf. udstykningsloven. Ved kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen, jf. 7a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., forstås, at Spildevandsselskabet forestår etablering, drift og vedligeholdelse af en påbudt decentral spildevandsløsning, jf. miljøbeskyttelseslovens 30, der etableres på en boligejendom anvendt til helårsbeboelse, når grundejeren accepterer og underskriver en kontrakt om at være kontraktligt tilknyttet Spildevandsselskabet. Herved stilles grundejeren som om, denne var tilsluttet spildevandsforsyningens spildevandsanlæg. 3

4 Ved andre spildevandsanlæg forestås alle anlæg, der ikke er ejet af Spildevandsselskabet, og som ikke er etableret inden 1. januar 2010 samt drevet og/eller vedligeholdt af den tidligere kommunale spildevandsforsyning. 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg, der er eller vil blive tilsluttet eller tilknyttet Spildevandsselskabet. Spildevandsselskabet forestår anlæg, drift og vedligeholdelse af alle spildevandsanlæg i Lemvig Kommune, bortset fra andre spildevandsanlæg, der ikke er etableret i henhold til 7a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Spildevandsselskabet har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde spildevandsanlæg, der er etableret i henhold til 7a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. I områder, der i Lemvig Kommunes spildevandsplan er udlagt som kloakopland, fører Spildevandsselskabet en stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for andre spildevandsanlæg, når Lemvig Kommune har meddelt grundejeren og Spildevandsselskabet en frist for tilslutning til Spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Det er Lemvig Kommune, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført, jf. miljøbeskyttelseslovens 28. Tilslutning af nye ejendomme til Spildevandsselskabet afsluttes ved ejendommens grundgrænse. En ejendom forsynes med kun én stikledning til spildevand og/eller regnvand i henhold til udvisende i Lemvig Kommunes spildevandsplan. Spildevandsselskabet kan efter aftale med en grundejer fremføre en eller flere ekstra stikledninger frem til en ejendoms grundgrænse, mod at grundejeren betaler samtlige omkostninger til fremføring af den eller de yderligere stikledninger. Alle ejere af fast ejendom inden for et i spildevandsplanen afgrænset kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig Spildevandsselskabets spildevandsanlæg, når Spildevandsselskabet har ført stik frem til ejendommens grundgrænse, og er fra dette tidspunkt forpligtet til at betale til spildevandsanlæg mv., i overensstemmelse med denne vedtægts bestemmelser. Grundejeren er ansvarlig for drift og vedligehold af brønde og ledninger indenfor grundgrænsen. Anlæg, der kun anvendes til vejafvanding, herunder nedløbsbrønde med stik, hører under vejanlæg. 4 Spildevandsselskabets udgifter og indtægter Spildevandsselskabet afholder udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af Spildevandsselskabets spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningen efter lovens 7a, samt til den fælles, obligatoriske tømningsordning. Endvidere afholder Spildevandsselskabet udgifter til forrentning af optagelse af lån, moms skatter, afgifter og udgifter til dækning af opgaver, der falder ind under vandsektorens udviklingsfond. Under udgifter hører endvidere afskrivning på reinvesteringer og 4

5 hensættelser til ny investeringer. Spildevandsselskabets udgifter dækkes af indtægter i form af følgende bidrag: 5 Tilslutningsbidrag. 6 Vandafledningsbidrag. 7 Vejbidrag. 8 Særbidrag for særligt forurenet spildevand. Spildevandsselskabets udgifter til den fælles, obligatoriske tømningsordning dækkes af bidrag fra brugerne af den fælles, obligatoriske tømningsordning. Der udformes et selvstændigt regnskab for ordningen. Spildevandsselskabets indtægter mv. fastsættes på baggrund af Spildevandsselskabets samlede udgifter under iagttagelse af det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft for forsyningen. Prisloftet udmøntes i en maksimal takst for vandafledning. Taksterne for vandafledning og tilslutning mv. fastlægges som minimum én gang årligt i et af Spildevandsselskabet udarbejdet takstblad. 5 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag opkræves af ejendomme (herunder umatrikulerede arealer), der ligger inden for et i kommunens spildevandsplan angivet kloakopland, og som ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til Spildevandsselskabet. Ved udstykning fra en ejendom, der tidligere har betalt tilslutningsbidrag, kan der ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag for stamparcellen. En senere ændret anvendelse af en sådan ejendom, for eksempel ved opførelse af flere boliger eller bygninger med forøget afledning til følge, udløser dermed ikke et nyt tilslutningsbidrag. For de udstykkede parceller, der udgør nye ejendomme, vil der blive opkrævet tilslutningsbidrag, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, såfremt de nye ejendomme ikke efter frastykning allerede er tilsluttet Spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Tilslutningsbidrag opkræves endvidere fra helårsboliger udenfor de oplande, der er omfattet af kommunens spildevandsplan, der efter at have fået påbud om forbedret spildevandsrensning har ønsket et kontraktligt medlemskab af spildevands-selskabet. 5.1 Tilslutningsbidragets størrelse Bidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør kr. ekskl. moms (1997- niveau) for en boligenhed og kr. ekskl. moms (1997-niveau) pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsejendomme. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra ejendommens bebyggede areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand fastsættes tilslutningsbidraget til 60% af standardtilslutningsbidraget. 5

6 Ejendomme, der alene tilsluttes tag- og overfladevand, betaler et tilslutningsbidrag på 40% af standardtilslutningsbidraget. Standardtilslutningsbidraget pristalsreguleres i henhold til 2, stk. 9, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. en gang om året efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af Spildevandsselskabets til enhver tid gældende takstblad Nytilslutning for tag- og overfladevand Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40% af standardtilslutnings-bidraget, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Det supplerende tilslutningsbidrag kan kun opkræves fra ejendomme, der er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli Tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger tilslutningsmulighed. Tilslutningsmulighed foreligger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. 5.3 Supplerende tilslutningsbidrag Efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. kan supplerende tilslutningsbidrag endvidere opkræves i følgende tilfælde: Matrikulære ændringer af boligejendomme Ved udstykning fra en boligejendom opkræves der supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, hvis parcellen eller parcellerne efter frastykningen ikke er tilsluttet Spildevandsselskabet og der føres stik frem til den eller de nye parcellers grundgrænse. Der opkræves ikke tilslutningsbidrag hvis stamparcellen efter udstykningen ikke er tilsluttet og stamparcellen har betalt tilslutning. Der opkræves ikke tilslutningsbidrag ved matrikulære udvidelser af boligejendomme, heller ikke selvom ejendommen, hvorfra arealet overføres ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag. Spildevandsselskabet har ikke pligt til at føre stik frem ved matrikulær udvidelse af en ejendom, der allerede er forsynet med stik. Matrikulære ændringer af erhvervsejendomme Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Det supplerende tilslutningsbidrag beregnes som forskellen på det bidrag, der kan beregnes for den nye ejendom eller de samlede nye ejendomme, og det bidrag, der kunne være opkrævet af ejendommen eller de samlede ejendomme før ændringen (arealforøgelsen). Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet Spildevandsselskabet. Hvis en ejendom, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligning af bidraget er gjort brug af lovens mulighed for at dispensere fra standardtilslutningsbidraget, jf. 4.6, beregnes det supplerende tilslutningsbidrag på baggrund af dette lavere bidrag. Ved udstykninger kan det supplerende tilslutningsbidrag for en frastykket ejendom dog ikke overstige det 6

7 standardtilslutnings-bidrag, der selvstændigt for den frastykkede ejendom kan beregnes efter 4.1. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Bidraget opkræves, når Spildevandsselskabet fører stik frem til den frastykkede ejendoms grundgrænse, dvs. når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom. Ved ændring i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget for en erhvervsejendom i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes af ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. 5.4 Byggemodninger Inden Spildevandsselskabet påbegynder anlægsarbejder nødvendiggjort af byggemodning af et nyt område, der er udstykket ved kommunal eller privat foranstaltning, kan Spildevandsselskabet kræve sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutningsbidrag. Sikkerhedsstillelse kan kræves i form af tilfredsstillende bankgaranti eller lignende. Såfremt en byggemodner ønsker Spildevandselskabets medvirken til kloakering i Spildevandsselskabets kloakopland i henhold til spildevandsplanen, førend Spildevandsselskabet har en egentlig forsyningsforpligtelse, kan der indgås særskilt aftale om vilkårene for Spildevandsselskabets påbegyndelse og færdiggørelse samt afregning af anlægsarbejderne. Herunder kan Spildevandsselskabet forlange sikkerhedsstillelse i form af tilfredsstillende bankgaranti eller lignende. 5.5 Spildevandsselskabets overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg Miljøministeren kan pålægge Spildevands-selskabet midlertidigt at overtage driften af et andet spildevandsforsyningsselskab, hvis det pågældende spildevandsforsyningsselskab anmelder betalingsstandsning eller er under konkursbehandling. Spildevandsselskabet skal i givet fald holdes skadesløs i alle forhold vedrørende overtagelsespligten. Ved overtagelsen inddrages ejendommene i området under betalingsvedtægten. Spildevandsselskabet yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves tilslutningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationskommissionsmyndighederne som er nævnt i 57 og 58 lov om offentlige veje. 5.6 Spildevandsselskabets overtagelse af spildevandsanlæg, udført som privat byggemodning Udførelse af privat byggemodning kræver Lemvig Kommunes tilladelse. Hvis anlægget forudsættes overtaget af Spildevandsselskabet efter udførelsen, træffes der forinden anlægget udføres aftale om den økonomiske kompensation, der skal finde sted ved Spildevandsselskabets overtagelse af anlægget. Skal Spildevandsselskabet udføre byggemodningen, kan Spildevandsselskabet kræve sikkerhedsstillelse for betaling af anlægsarbejderne i henhold til afgivne tilbud før anlægsarbejdet kan påbegyndes. Den private byggemodner betaler herefter tilslutningsbidrag efter reglerne i 4.1 for ejendommene i forbindelse med Spildevandsselskabets overtagelse af spildevandsanlægget, og ejendommene betaler vandafledningsbidrag efter vedtægtens bestemmelser. 7

8 5.7 Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes Spildevandsselskabets anlæg For andre spildevandsanlæg, som opretholdes som andre anlæg, fastsætter Spildevandsselskabet et særligt tilslutningsbidrag, der afspejler spildevandsforsyningens udgifter ved tilslutning. Bidraget kan ikke overstige det tilslutningsbidrag, der fremgår af 4.1. For ejendomme i området betales efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens bestemmelser. 5.8 Fravigelse fra fastsættelsen af tilslutningsbidrag Spildevandsselskabet kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsnettet. Spildevandsselskabet kan i særlige tilfælde yde henstand med betalingen af tilslutningsbidrag. Bidraget forrentes med den efter 2 fastsatte rentesats fra forfaldsdatoen. 6 Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er omfattet af vedtægten, og som er fysisk tilsluttet Spildevandsselskabets spildevandsanlæg, betaler vandafledningsbidrag. Ejendomme, der har indgået et kontraktligt medlemskab af Spildevandsselskabet, betaler ligeledes vandafledningsbidrag. Vandafledningsbidraget udgøres af et fast bidrag og et variabelt bidrag. Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen. Dette gælder dog ikke stikledninger, hvortil der alene er tilsluttet tag- og overfladevand. Der betales ikke vandafledningsbidrag for afledning af tag- og overfladevand, der ikke genanvendes. Der betales ikke bidrag for afledning af vand fra omfangsdræn. Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m3 vand om året. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m3 (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med m3 (takst 2) samt vandforbrug på over m3 (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Alle, der afregnes efter trappemodellen, skal betale den samme takst for de første 500 m³ henholdsvis for forbruget over 500 m³ og til og med m³. Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der 8

9 afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme, der har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. 2 b. Det variable bidrag afregnes pr. m 3 målt eller skønnet vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden i perioden , som følger: Reduktion af takst 2 i procent af takst 1 Reduktion af takst 3 i procent af takst Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, jf. bekendtgørelse nr af 2. september 2013, vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Bidragene fastsættes af Spildevandsselskabets bestyrelse mindst én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår, på grundlag af spildevandsforsyningens budget, og under hensyntagen til prisloftet, der hvert efterår udmeldes af Forsyningssekretariatet. Bidragene godkendes af Lemvig Kommune. Bidraget pr. m 3 og det faste bidrags størrelse fremgår af Spildevandselskabets til enhver tid gældende takstblad. Det variable bidrag betales også af filterskyllevand, kølevand og genanvendt tagvand, der afledes til spildevandsanlægget. Spildevandsselskabet gennemgår stikprøvevis tilmeldinger til ordningen for at sikre at grundlag for beregningen af den variable takst sker i overensstemmelse med BEK nr 1070 af 02/09/2013. Boligenheders forbrug: For boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug multipliceret med kubikmetertaksten for trin 1. I tilfælde, hvor der ikke i en boligenhed er monteret vandmåler, fastsættes det variable bidrag ud fra et skøn. Det skønnede årlige forbrug kan ikke overstige 170 m³ for en boligenhed. Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår: 9

10 For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug under hensynstagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3. Eksempel: En ejendom med et årligt vandforbrug på m³ betaler for de første 500 m³ efter den højeste takst (takst 1), for de næste m³ betaler efter den mellemste takst (takst 2) og for de resterende m³ betaler efter den laveste takst(takst 3). Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler. Der kan således opnås fradrag i vandafledningsbidrag for vand, der medgår i produktionen. Forbrugeren må i sådanne tilfælde selv rette henvendelse til Spildevandsselskabet for at få godtgjort størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget. Der betales endvidere vandafledningsbidrag for afledning af vand, der kan sidestilles med spildevand, herunder afværgevand. I de tilfælde, hvor der afledes vand til spildevandsanlægget, uden at der har været et vandforbrug, beregnes vandafledningsbidraget ud fra den afledte vandmængde. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår: For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for trin 1. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, kan ligeledes opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. Vilkår nævnt ovenfor finder anvendelse. Blandet beboelse og erhverv: For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget. Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dvs. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1. Eksempel: Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er m³. Ejendommens ejer har ved trappetilmeldingen opgivet, at 40 % af ejendommens vandforbrug anvendes af erhverv, der opererer på markedsvilkår. Ejendommen opkræves a conto således: m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³ afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst m³ afregnes efter takst 1. 10

11 Samlet set skal ejendommen afregnes således: m³afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst 2. Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det pågældende år til m³, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet foretager en endelig afregning. Ejendommens endelige afregning bliver således: m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³afregnes efter takst 1, og m³afregnes efter takst m³ afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m³afregnes efter takst 1, og m³afregnes efter takst 2. Den procentandel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den andel af det samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på markedsmæssige vilkår, anvendes ved den endelige afregning. 6.1 Nedsættelse og fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag Vand fra afværgepumpninger Efter en konkret vurdering kan Spildevandsselskabet nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgepumpninger til Spildevandsselskabets spildevandsanlæg, såfremt tilledningen af afværgevandet giver anledning til færre omkostninger for spildevandsforsyningen end tilledning af almindeligt spildevand, og når samfundsmæssige og miljømæssige hensyn taler herfor. Filterskyllevand og kølevand Efter en konkret vurdering kan Spildevandsselskabet nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand og kølevand til Spildevandsselskabets spildevandsanlæg, såfremt tilledningen af filterskyllevandet eller kølevandet giver anledning til færre omkostninger for spildevandsforsyningen end tilledning af almindeligt spildevand, og når miljømæssige hensyn taler herfor. Regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg Efter en konkret vurdering kan Spildevands-selskabet nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg, hvis det opsamles og anvendes i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af lov om vandforsyning. Reduktion og fritagelse for vandafledningsbidrag i denne situation kan ske, når miljømæssige hensyn taler herfor. Ledningsbrud I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på en vandforsyningsledning, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere en ejendoms vandforbrug, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget, når der foreligger dokumentation for, at vandet ikke er tilledt spildevandsanlægget. Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget. Efter en konkret vurdering kan Spildevandsselskabet nedsætte betaling af vandafledningsbidrag hvis der pga. ledningsbrud ikke er blevet ledt spildevand til spildevandsanlægget. Der skal som minimum foreligge dokumentation fra et aut. vvs-firma for reparation af vandskaden der forårsagede 11

12 vandspildet, og det skal dokumenteres at vandet ikke er tilledt spildevandsanlægget. Det aktuelle års vandforbrug, hvor vandspildet er forekommet, beregnes/skønnes ud fra gennemsnittet af de 3 foregående års forbrug. Der fritages ikke for vandspild ved vandspild under 75m³. 6.2 Vandafledningsbidragets forfaldstidspunkt Vandafledningsbidrag betales fra det tidspunkt, hvor der foreligger en tilslutning af ejendommen til Spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til spildevandsanlægget, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen til spildevandsanlægget begyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Lemvig Vand og Spildevand A/S spildevandsanlæg efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. 7 a, betaler vandafledningsbidraget fra det tidpunkt, hvor renseløsningen tages i brug. 7 Vejbidrag 7.1 Statsveje For de statsvejarealer, hvorfra der tilledes vejvand til spildevandsanlægget, betales et årligt vandafledningsbidrag for en vandmængde, der beregnes til 0,12 m³ vand pr. m² matrikulært areal, hvorfra vejvandet tilledes Spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Bidraget beregnes med brug af kubikmetertaksten på trin 1 og på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet Spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Statsveje betaler alene den variable del af vandafledningsbidraget. Bidraget betales fra det tidspunkt, hvor afledningen til Spildevandsselskabets spildevandsanlæg påbegyndes. 7.2 Kommunale veje og private veje Kommunens årlige vejbidrag fastsættes til: Spildevandsselskabets beregnede faktiske omkostninger til håndtering og behandling af overfladevand afstrømmet fra kommunale veje og private fællesveje, dog ikke over 8% af forsyningsselskabets udgifter til kloakledningsanlæg det pågældende år. Det aktuelt gældende vejbidrag fremgår af takstbladet. 8 Særbidrag for særlig forurenet spildevand Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. Virksomheden betaler særskilt for prøvetagningerne. 9 Afledningsbidrag (Tømningsordning) Lemvig Kommune har indført obligatorisk tømningsordning i kommunen. Alle ejendomme med bundfældningstanke, samletanke og lignende, der er omfattet af ordningen og Spildevandsselskabets tømningsregulativ for bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra tanke for spildevand m.v., skal betale et årligt bidrag. Bidraget fastsættes af 12

13 Spildevandsselskabet ud fra hvile i sig selv princippet på grundlag af et budget for det pågældende år. Bidraget godkendes af Lemvig Kommune. Der skal forelægge selvstændige regnskaber for tømningsordningen. Bidragenes størrelse fremgår af Spildevandsselskabets til en hver tid gældende takstblad. For ejendomme, der har indgået et kontraktligt medlemskab af Spildevandsselskabet, betales tømningsbidraget dog af Spildevandsselskabet. 10 Udtræden og genindtræden i spildevandsforsyningen 10.1 Ejendommens udtræden Hvis Lemvig Kommune i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor kommunen er indstillet på at lade ejendommene udtræde af et af Spildevandsselskabet kloakeret opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er indgået eller kan indgås en aftale om udtræden af spildevandsforsyningen mellem Spildevandsselskabet og ejerne af sådanne ejendomme inden for de pågældende oplande, kan Spildevandsselskabet foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningen. Ved udtræden af kloakland - hvad enten denne er hel eller delvis - vil der som udgangspunkt ikke ske en tilbagebetaling, da Spildevandsselskabet allerede har afholdt de anlægsudgifter, som tilslutningsbidraget skal dække. Der kan dog i visse situationer blive tale om, at Spildevandsselskabet foretager en tilbagebetaling ved udtræden. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800m 2 maksimalt 40% af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom udtræder for alt spildevand, kan Spildevandsselskabet efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Hvis Spildevandsselskabet kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Spildevandsselskabet, når en ejendom udtræder af spildevandsforsyningen, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation Spildevandsselskabet kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. Når Lemvig Kommune i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af spildevandsforsyningen, kan Spildevandsselskabet fastsætte en frist for accept af et eventuelt tilbud om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag Alternativ bortskaffelse af tag- og overfaldevand I de områder af spildevandsplanen, hvor det af planen fremgår, at det er muligt at ophæve tilslutningspligten og tilslutningsretten for tag- og overfladevand, kan Spildevandsselskabet yde en økonomisk kompensation på 40% af det i 4 beskrevne standardtilslutningsbidrag. Tilbagebetalingen er betinget af, at det dokumenteres, at den alternative bortskaffelse er etableret i henhold til lovgivningens bestemmelser herom Genindtræden i spildevandsforsyningen 13

14 En ejendom, der tidligere helt eller delvist er udtrådt af et af Spildevandsselskabet kloakeret opland, kan ved helt eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til aflede spildevand til Spildevandsselskabet) pålignes et tilslutningsbidrag, der som minimum udgør det beløb, ejendommen har modtaget i forbindelse med udtræden. Såfremt der er udgifter i forbindelse med gentilslutningen, skal ejendommen yderligere betale disse udgifter. Den samlede betaling kan dog ikke overstige tilslutningsbidraget på gentilslutningstidspunktet. 11 Kontraktligt medlemskab af Spildevandsselskabet Påbud om forbedret spildevandsrensning efter Miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 1, ledsages af et tilbud om kontraktligt medlemskab af Spildevandsselskabet. Det kontraktlige medlemskab kan dog kun tilbydes ejendomme, der benyttes som helårsboliger. De ejendomme, der modtager tilbuddet, skal indbetale tilslutningsbidraget efter 4, når kontrakten om medlemskab indgås. Vandafledningsbidrag skal betales fra det tidspunkt, den valgte spildevandsløsning kan tages i brug. Udgifter til ledninger på egen grund og bundfældningstanke frem til den valgte spildevandsløsning skal afholdes af ejeren af ejendommen. Ejeren af ejendommen skal herudover afholde udgifter til etablering og drift af bundfældningstank eller samletank. Udgifter til elektricitet og vand skal endvidere afholdes af ejeren af ejendommen. Spildevandsselskabet er ansvarlig for tømning af bundfældningstanke og samletanke. 12 Målerdata Ejere af ejendomme, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet Spildevandsselskabet og som betaler vandafledningsbidrag efter målt forbrug, skal medvirke til aflæsning af vandmålere ved afgivelse af oplysninger til Spildevandsselskabet. Hvis ikke ejeren ønsker at medvirke, kan Spildevandselskabet fastsætte et skønnet forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. Andre vandforsyninger end vandforsyningen i Lemvig Vand og Spildevand A/S samt grundejere med egen vandindvinding, skal én gang årligt udlevere oplysninger til Spildevandsselskabet om eventuelt skift og justering af vandmålere m.v. (stamoplysninger) inden for det seneste kalenderår. De andre vandforsyninger kan for udlevering af oplysninger opkræve et administrationsbidrag. 13 Fælles bestemmelser Udførelse og drift af ekstra stikledning og omlægning af stikledning, der alene udføres efter grundejerens ønske, betales af grundejeren. I tilfælde, hvor bygningerne er opført på lejet grund, påhviler tilslutningsbidrag ejeren af arealet, hvorimod vandafledningsbidrag kan opkræves hos ejerne af bygningerne på lejet areal. Ved ændring af anlæg på private grunde kan spildevandsselskabet kræve skelbrønde etableret for grundejerens regning. Ved driftsforstyrrelser kan spildevandsselskabet uden udgift for grundejeren etablere skelbrønde. Skelbrønde, herunder sandfang- og vandlås brønde indenfor skel, skal ren- og vedligeholdes af grundejeren. 14

15 Spildevandsselskabet er berettiget til at opkræve gebyr for forsinket betaling i forbindelse med, at der rykkes for betaling, ligesom Spildevandsselskabet kan kræve betaling for omkostninger til inddrivelse af Spildevandsselskabets tilgodehavender. Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom. Spildevandselskabet kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler og forelægge disse ændringer til godkendelse ved Lemvig Kommune. Spildevandsselskabets afgørelse og vedtagelser efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. kan ikke indbringes for administrativ myndighed. Lemvig Kommunes afgørelser og vedtagelser efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Eventuel separering af spildevand og overfladevand på egen grund i forbindelse med omlægning af eksisterende fællessystem til separat system foranlediges og bekostes af grundejeren. 14 Forbrugerens mulighed for klage Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på 15 Ikrafttræden Vedtægten træder i kraft den 1. januar Samtidigt hermed ophæves den tidligere Betalingsvedtægt 2015 for Lemvig Vand og Spildevand A/S. Betalingsvedtægten 2016 er vedtaget i Lemvig Vand og Spildevand A/S den 12. november 2015 og godkendt af kommunalbestyrelsen den 16. december

16 Jørgen Nørby Bestyrelsesformand Lemvig Vand og Spildevand A/S Erik Flyvholm Borgmester Lemvig Kommune Lars Holmegaard Direktør Lemvig Vand og Spildevand A/S Lars Keld Hansen Kommunaldirektør Lemvig Kommune

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG 2 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3 3.1.2

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Hillerød Kommune Att.: Martin Lund 4..oktober 2013 Sag 12/04666 / CF E-mail: larmo@hillerod.dk; ejon@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2007-2010

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1) LBK nr 633 af 07/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 029-00070 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Administrativ praksis

Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Administrativ praksis Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Administrativ praksis Den administrative praksis refererer til den gældende betalingsvedtægts kapitalnumre, og der henvises hertil.

Læs mere

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009.

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009. Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S April 2009. Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner...4 2. Kloakforsyningens Budget og regnskab...4 3. Tilslutningsbidrag...5 3.1 Tilslutningsbidrag...5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

Betalingsvedtægt. BlueKolding

Betalingsvedtægt. BlueKolding Betalingsvedtægt BlueKolding Indhold FORORD... 3 1. Betalingsvedtægtens område... 4 2. BlueKoldings budget og regnskab... 4 3. BlueKoldings indtægter... 5 3.1. Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1. Bidragets

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalings- vedtægt. Gældende fra 1. januar. Betalingsvedtægt for Billund Spildevand A/S

Betalings- vedtægt. Gældende fra 1. januar. Betalingsvedtægt for Billund Spildevand A/S Betalings- vedtægt Gældende fra 1. januar 2016 Betalingsvedtægt for Billund Spildevand A/S Indhold 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BILLUND SPILDEVANDS BUDGET OG REGNSKAB... 3 3. BILLUND SPILDEVANDS INDTÆGTER...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg Med virkning fra den 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 Vedtægtens

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER... 4 3. INDTÆGTER...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere