Kvalitetsstyring af faglig rådgivning ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstyring af faglig rådgivning ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet"

Transkript

1 Kvalitetsstyring af faglig rådgivning ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse Kvalitetsstyring af faglig rådgivning ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 1 Danmarks Miljøundersøgelser Juridisk identitet Uafhængighed og integritet Forsikringsforhold 3 2 Formål og opgaver Forskning Overvågning Faglig rådgivning Aftale om forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse Aftaler om afgrænset faglig rådgivning Uddannelse Formidling 5 3 Organisation og ledelse Infrastruktur Samarbejdsudvalg Sikkerhedsorganisation Menneskerettigheder Grøn politik 9 4 Kvalitetsstyringssystem Kvalitetspolitik Kvalitetsmål Kvalitetsstyringssystemets opbygning Dokumentstyring Kvalitets-organisationen Indkøb 13 5 Procedurer i kvalitetsstyringssystemet Udarbejdelse af tilbud og indgåelse af kontrakter Projektoprettelse og styring af rådgivningsopgaver Fordeling af ansvar og beføjelser Faglig kvalitetssikring Dokumenthåndtering Datalagring Offentliggørelse af resultater og produkter Kundetilfredshed Afhjælpende, korrigerende og forebyggende handlinger Styring af registreringer Intern audit Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet 36 6 Oversigt over revisioner 37 Version 2 Udarbejdet af: SUB Side 1af 37

2 Forord Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (DMU-AU) udfører faglig rådgivning, overvågning af natur og miljø samt anvendt og strategisk forskning. Nærværende beskrivelse af kvalitetsstyring af den del af DMU-AU s aktiviteter, som vedrører faglig rådgivning. Kvalitetsstyringen, er DMU-AU s udfyldelse af kvalitetsstyringssystemet for forskningsbaseret myndighedsbetjening i Aarhus Universitet. DMU-AU s mål er at have en høj kvalitet i alle institutionens ydelser og processer. Virkemidlerne inden for DMU-AU s tre ansvarsområder forskning, overvågning og rådgivning er: akkreditering af analyser og godkendelse af undersøgelser formaliseret kvalitetsstyring (QA) i overvågning og på dataområdet intern kvalitetsstyring af faglig rådgivning internationalt peer review af forskningsresultater personalepolitiske virkemidler. DMU-AU arbejder vedvarende på at sikre og, i det omfang der er mulighed og behov herfor, forbedre kvaliteten. Kvalitetsstyringen af DMU-AU s faglige rådgivning er udarbejdet efter principperne i ISO 9001 Krav til kvalitetsledelsessystemer. En certificering i henhold til kravene i standarden er fravalgt på nuværende tidspunkt. DMU-AU s faglige rådgivning sker i samspil med DMU-AU s øvrige aktiviteter, hvor der også lægges vægt på at sikre kvaliteten: DMU-AU s akkreditering af kemiske analyser og godkendelse til udførelse af økotoksikologiske undersøgelser af kemikalier og bekæmpelsesmidler er givet af DANAK i henhold til internationale standarder. Overvågning omfatter DMU-AU s aktiviteter i forbindelse med det nationale program for overvågning af vandmiljø og natur, samt anden overvågning, eksempelvis i forbindelse med minedrift i arktiske områder. Kvalitetsstyringen af overvågning sker ved, at udførelsen sker som beskrevet i tekniske anvisninger. Kvalitetsstyringen på dataområdet vil fremgå af DMU-AU s reviderede datastrategi, som vil blive udarbejdet i DMU-AU s undervisning sker normalt i samarbejde med andre af Aarhus Universitets hovedområder i form af vejledning af enten specialestuderende eller ph.d.-studerende. Kvalitetssikring af den del af undervisningen, som omfatter forelæsninger sker sammen med den øvrige kvalitetssikring af universitets forelæsninger som beskrevet i Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. Kvalitetssikring af vejledning af ph.d.- studerende sker i regi af den ph.d.-skole, som den pågældende er tilknyttet. Kvalitetssikring af vejledning af specialstuderende sker i form af den studerende og vejlederens evaluering af forløbet med henblik på en vurdering af, om denne opgave varetages på en tilfredsstillende måde. Version 2 Udarbejdet af: SUB Side 2af 37

3 1 Danmarks Miljøundersøgelser 1.1 Juridisk identitet Danmarks Miljøundersøgelser (DMU-AU) er en del af hovedområdet Naturvidenskab og Teknologi, Aarhus Universitet. DMU-AU s hovedadresse er: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Frederiksborgvej Roskilde Postboks 358 Tlf: Fax: Uafhængighed og integritet Aarhus Universitet som DMU-AU er en del af er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Ifølge Universitetsloven har universitetet forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. DMU-AU s rådgivning er som Aarhus Universitets øvrige rådgivning forskningsbaseret og tydelig adskilt fra den senere beslutning og håndtering fra politikeres og myndigheders side. Et væsentligt element i dette er, at DMU-AU s rådgivning er gennemsigtig ved som udgangspunkt at være offentlig. 1.3 Forsikringsforhold DMU-AU rådgivningsydelser er omfattet af den af DMU-AU tegnede forsikring for produktansvar og professionelt ansvar. Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede pådrager sig i forbindelse med rådgivning (Professionel Ansvarsforsikring) og/eller ved beskadigelse af personer eller ting forvoldt af produkter eller ydelser (Produktansvarsforsikring) under fremkommet ved af følgende aktiviteter i forbindelse med kommerciel virksomhed: 1. Undersøgelser, analyser, vurdering og overvågning af det ydre miljø 2. Analyser af stoffer og formulerede produkter 3. Rådgivning og formidling af ekspertviden og salg af højteknologisk know-how 4. Modelberegning og fremskrivningsmodeller (scenarieanalyser) 5. Kalibrering, vedligeholdelse og udvikling af måleudstyr 6. Kursus- og undervisningsvirksomhed. Derudover er DMU-AU selvforsikret, jf. Cirkulære nr af 9. december 2005 om selvforsikring i staten mv. Der findes en uddybende beskrivelse af forholdene omkring forsikring på DMU-AU s intranet. Version 2 Udarbejdet af: SUB Side 3af 37

4 2 Formål og opgaver DMU-AU s formål er at tilvejebringe et fagligt og videnskabeligt grundlag for de miljø- og naturpolitiske beslutninger, der træffes af regering og Folketinget, ministerier, Grønlands Selvstyre, regioner og kommuner, men også i den øvrige del af samfundet og i EU. DMU-AU administrerer ikke lovgivningen. DMU-AU indsamler, bearbejder og vurderer oplysninger om naturen og miljøet og anvender denne viden som baggrund for uafhængig, faglig rådgivning af det politiske/administrative system. 2.1 Forskning DMU-AU udfører både anvendt forskning og udviklingsarbejde, der retter sig mod at afhjælpe specifikke natur- og miljøproblemer, og langsigtet, strategisk forskning. Forskningsprojekterne understøtter den faglige rådgivning og uddannelse. 2.2 Overvågning DMU-AU deltager i den nationale overvågning af vandmiljøet og naturen. DMU-AU er fagdatacenter for følgende områder: Luft Marine områder Ferskvand Stofudvaskning fra dyrkede arealer (Landovervågning) Terrestrisk natur Arter. DMU-AU forestår overvågningen af luften samt dele af overvågningen af marine områder og arter. DMU-AU deltager desuden i det internationale datasamarbejde på natur- og miljøområdet. Overvågningen udføres for at imødekomme internationale behov i forhold til direktiver, lovgivning og konventioner, vurdere effekten af politisk administrative foranstaltninger, skabe grundlag for nye naturpolitiske initiativer og skabe et overblik over udviklingen i natur og miljø, så miljøproblemer kan forudsiges og udpeges så tidligt som muligt. Endvidere indgår overvågning som en del af DMU-AU s faglige rådgivning af Grønlands Selvstyres Råstofdirektorat, jf. kap Faglig rådgivning DMU-AU rådgiver Miljøministeriet, Grønlands Selvstyres Råstofdirektorat og andre offentlige myndigheder, private organisationer og virksomheder. Rådgivningen udføres både i form af analyser, udredninger, besvarelse af henvendelser og ved at DMU-AU s medarbejdere deltager i kommissioner og udvalg. DMU-AU s rådgivning sker dels i henhold til en aftale mellem Aarhus Universitet og Miljøministeriet om DMU-AU s forskningsbaserede myndighedsunderstøttelse af ministeriet, og dels i henhold til aftaler om konkrete afgrænsede opgaver om faglig rådgivning mellem Miljøministeriet eller andre opdragsgivere Aftale om forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse Aarhus Universitet og Miljøministeriet har indgået en fireårig kontrakt om udførelse af forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse ved Danmarks Miljøundersøgelser. Kontrakten etablerer rammerne for et samarbejde, der skal sikre, at DMU-AU gennemfører forskning, rådgivning og overvågning, der understøtter Miljøministeriets forvaltningsmæssige opgaver, samt har den viden og de kompetencer, der kræves for at levere forskningsbaseret myndighedsunderstøtning inden for de fagområder, som er omfattet af aftalen. Kontrakten genforhandles hvert år. Version 2 Udarbejdet af: SUB Side 4af 37

5 2.3.2 Aftaler om afgrænset faglig rådgivning Aftale om en konkret afgrænset opgave om faglig rådgivning kan være indgået efter at en opgave har været i udbud, eller efter at der er rettet direkte henvendelse til DMU-AU. Der kan være tale om opgaver, hvor DMU-AU alene står for udførelsen, hvor DMU-AU er hovedleverandør men benytter sig af underleverandører, og endelig hvor DMU-AU er underleverandør til en anden hovedleverandør. DMU-AU s samarbejdspartnere som hoved- eller underleverandør kan være såvel andre områder inden for Aarhus Universitet som andre nationale eller internationale institutioner og private virksomheder. 2.4 Uddannelse DMU-AU bidrager til forskeruddannelse og de videregående uddannelser inden for sine fagområder. Undervisningen omfatter uddannelse af ph.d.- og specialestuderende, forskningsprofessorater, eksterne lektorer, kurser på bachelor- og kandidatuddannelse samt masteruddannelse. 2.5 Formidling DMU-AU formidler aktivt viden og resultater gennem forskellige kanaler, primært DMU-AU (og AU s) hjemmesider, det elektroniske nyhedsbrev DMU-Nyt samt gennem sociale medier som fx Facebook. Forskningsresultater formidles i videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter. Resultater af overvågning og rådgivning formidles i faglige rapporter og via databanker. Her ud over formidler DMU-AU populærfaglig viden i rapporter, bøger og indlæg i fagblade og massemedier. Desuden formidler DMU-AU viden gennem medarbejdernes deltagelse i møder og kongresser. DMU-AU s formidlingspolitik indeholder følgende overordnede målsætninger: at målrette al information at øge kendskabet til DMU-AU at kvalitetssikre al information at tilstræbe et professionelt, miljøvenligt og rimeligt ensartet layout og udstyr i DMU-AU s formidlingsprodukter ved at udforme principper og rådgive medarbejderne at sikre myndigheder, institutioner og borgere hurtig og nem adgang til DMU-AU s viden løbende at uddanne DMU-AU s medarbejdere i skriftlig og mundtlig formidling at orientere ledelse og relevante myndigheder og samarbejdspartnere om information, der udsendes fra DMU- AU. DMU-AU s formidlingspolitik er uddybet på DMU-AU s intranet. Version 2 Udarbejdet af: SUB Side 5af 37

6 3 Organisation og ledelse Det overordnede ansvar for DMU-AU varetages af bestyrelsen for Aarhus Universitet, mens den daglige ledelse er direktørens ansvar efter bemyndigelse fra rektor. Hver af de otte forskningsafdelinger ledes af en forskningschef. DMU-AU s afdelinger er fordelt på tre tjenestesteder i Roskilde, Silkeborg og på Kalø: Aarhus Universitet Direktion Forsknings-, overvågningsog rådgivningssekretariat Økonomi- og Kommunikationssekretariat HR-Afdeling IT-Afdeling Roskilde Silkeborg Kalø Afdeling for Systemanalyse Afdeling for Atmosfærisk Miljø Afdeling for Marin Økologi Afdeling for Miljøkemi og Mikrobiologi Afdeling for Arktisk Miljø Afdeling for Terrestrisk Økologi Afdeling for Ferskvandsøkologi Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet DMU-AU s ledelse har fastsat en række principper og standardprocedurer for den daglige drift af DMU-AU, hvoraf nogle er fastsat på Aarhus Universitet-niveau og rammerne udfyldt af DMU-AU, og andre er alene fastsat på DMU-AU-niveau. Disse principper og standardprocedurer er i det omfang, de er relevante for kvalitetsstyringen af DMU-AU s faglige rådgivning, beskrevet i nærværende dokument. 3.1 Infrastruktur Bibliotek DMU-AU har egen biblioteksfunktion, DMU-AU s bibliotek, som er en del af Aarhus Universitets Biblioteker (26 større eller mindre institutbiblioteker og Statsbiblioteket). Til litteratursøgning har DMU-AU s bibliotek (via nationalt samarbejde) on-line adgang til mange danske og internationale databaser (herunder Web of Science, BIOSIS, Medline, Scopus, CAB abstracts etc.) og flere tusinde elektroniske tidsskrifter fra førende forlag (Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Wiley/Blackwell etc.) samt e- bøger. DMU-AU s bibliotek råder over relevante videnskabelige bøger og tidsskrifter, indkøbt gennem de seneste ca. 50 år. Endvidere abonnerer biblioteket på trykte fagtidsskrifter, der endnu ikke findes elektronisk. DMU-AU s medarbejdere har således adgang til stort set al tilgængelig litteratur, og hvis DMU-AU s bibliotek ikke selv har direkte adgang, bliver litteraturen skaffet fra ind- og udland af bibliotekarerne. Der er link til DMU-AU s bibliotekssystem via DMU-AU s intranet. Version 2 Udarbejdet af: SUB Side 6af 37

7 3.1.2 Grafisk Værksted og generel formidling DMU-AU råder over eget grafisk værksted, som yder service inden for billedbehandling og grafisk opsætning. Generel formidling varetages af Sektion for Kommunikation og Dokumentation, som har ansvar for populærvidenskabelig formidling, DMU-AU s hjemmeside og udgivelse af nyhedsbreve Økonomistyring Økonomisektionen har ansvar for udvikling og vedligeholdelse af økonomi- og rapporteringssystemer. DMU-AU anvender Navision Stat som økonomistyringssystem samt et projekt- og ressourcestyringsmodul hertil, kaldet ARS IT-systemer DMU-AU s IT-organisation er tæt integreret i forhold til de faglige opgaver, og stiller alle de IT-services og faciliteter til rådighed, som er nødvendige for at understøtte opgaverne med faglig rådgivning og DMU-AU s øvrige opgaver. ITorganisationen består af en IT-afdeling, hvis medarbejdere er fordelt på DMU-AU s tre tjenestesteder, samt et antal lokalt placerede systemudviklere, databaseadministratorer m.m. i afdelingerne. Samlet sikrer dette, at der altid findes IT-ekspertise tæt på brugerne. DMU-AU efterlever IT-sikkerhedsstandarden DS 484. Teknisk er installationerne effektiviserede og konsoliderede, idet langt de fleste serverinstallationer befinder sig på tjenestedet i Roskilde. For at sikre performance i det daglige arbejde, samt en vis uafhængighed af netværksforbindelserne mellem tjenestestederne er visse vigtige services som fx fil- og printservice desuden lokalt placeret i serverrum på tjenestestederne på Kalø og i Silkeborg. Fra den enkelte IT-arbejdsplads er der adgang til en bred vifte af standardsoftware, herunder Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), baseret på Outlook og Exchange Server, Adobe Reader, SAS (Statistik), jzip (kompatibel med Winzip), Paint Shop Pro (svarende til Adobe Elements). Viften af IT-services i DMU-AU er baseret på, at IT-installationerne er moderne og fuldt tidssvarende, og at IT-afdelingen med en meget kompetent medarbejderstab tager sig af de nødvendige ansvarsområder: Drift, vedligeholdelse af IT-infrastrukturen, herunder fysisk netværk, logisk netværk, firewall, VPN-system, Identity Management, platform for virtuelle servere, servere (primært Windows og Linux), storage (SAN-systemer), backup/restore, databaseservere (primært Microsoft SQL Server til fagdatabaser), e-postservere (Microsoft Exchange), GIS-servere (med ESRI-software), Navision/ARS, fil- og print m.m. Vedligeholdelse af driftsdokumentation (herunder driftshåndbøger), procedurer i forbindelse med IT-sikkerhed m.m., softwarelicensaftaler, leverandørkontrakter m.m. Desktop Management, herunder brugersupport, brugeradministration, brugerinformation og -uddannelse, indkøb, opsætning og vedligeholdelse af pc er, support til måleudstyr og laboratorieteknisk udstyr, support til telefoni, videokonference og AV-udstyr m.m. Fremdrifts- og udviklingsopgaver, herunder etablering af nye services, rådgivning i forhold til nye IT-behov, der opstår i afdelingerne, opdatering af udstyr og software, udviklingsopgaver i relation til DMU-AUs faglige opgaver, projektledelse, deltagelse i projektledelse i opgaver på tværs af afdelinger. IT-fagligt samarbejde internt og eksternt, herunder samarbejdet internt i Aarhus Universitet og med eksterne parter som Miljøministeriet og Danmarks Miljøportal Laboratorier m.m. DMU-AU har laboratorier, som er fuldt udstyrede med moderne udstyr: til håndtering og forbehandling af prøver samt apparatur til måling af uorganiske og organiske kemiske forbindelser til bestemmelse af DNA fra biologiske prøver Version 2 Udarbejdet af: SUB Side 7af 37

8 fryserum og frysecontainere til opbevaring af prøver ved -20 C, incl. vævsprøvebank for danske pattedyr og en vævsprøvebank for arktiske dyr. DMU-AU er akkrediteret til kemiske analyser og godkendt til udførelse af økotoksikologiske undersøgelser af kemikalier og bekæmpelsesmidler. Akkreditering og godkendelse er givet af DANAK i henhold til internationale standarder. DMU-AU råder over udstyr, som er nødvendig for indsamling af prøver inden for DMU-AU s fagområder og udførelse af aktiviteter i felten i øvrigt. 3.2 Samarbejdsudvalg DMU-AU har et Hovedområdesamarbejdsudvalg (HSU). Medlemmerne af HSU er medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra alle tre tjenestesteder. Herudover er der nedsat et samarbejdsudvalg på hvert af DMU-AU s 3 tjenestesteder. I overensstemmelse med Cirkulære om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner af 8. maj 2008 er der indgået en samarbejdsaftale, som er underskrevet af DMU-AU s direktør og næstformand for HSU. Samarbejdsaftalen samt dagsorden og referater fra møder i HSU og samarbejdsudvalgene på de tre tjenestesteder findes tilgængelig for DMU-AU s medarbejdere på DMU-AU s intranet. 3.3 Sikkerhedsorganisation DMU-AU ønsker med sin arbejdsmiljøpolitik at sikre et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte. En forudsætning for dette er, at arbejdet i alle led udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra en vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på både kort og langt sigt kan have indvirkning på den fysiske og psykiske sundhed. En uddybning af DMU-AU s arbejdsmiljøpolitik findes på DMU-AU s intranet. På Aarhus Universitet varetages arbejdsmiljø- og sikkerhedsindsatsen af de forskellige parter i AU s Arbejdsmiljøorganisation, som består af følgende niveauer: Koordinationsudvalget for Arbejdsmiljø ved Aarhus Universitet Arbejdsmiljøudvalg på hovedområdeniveau Arbejdsmiljøunderudvalg og institutudvalg Arbejdsmiljøgrupper. Koordinationsudvalget er sammensat af en repræsentant for hver af universitetets hovedområder. Udvalget er koordinerings-, vejlednings- og tilsynsorgan for arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitet. Den øvrige del af AU s arbejdsmiljøorganisation har DMU-AU implementeret med et koordinationsudvalg, som dækker alle tre tjenestesteder og et sikkerhedsudvalg på hvert af tjenestestederne, jf. nedenstående oversigt. Hver afdeling har en sikkerhedsgruppe, dog med undtagelse af afdelingen på Kalø, som dækkes af arbejdsmiljøudvalget. Sikkerhedsgrupperne består af valgte sikkerhedsrepræsentanter og ledelses-udpegede repræsentanter for AC erne. Sikkerhedsgrupperne har valgt repræsentanter til sikkerhedsudvalgene, og sikkerhedsudvalgene har valgt repræsentanter til det fælles DMU-AUkoordinationsudvalg. Version 2 Udarbejdet af: SUB Side 8af 37

9 DMU s koordinationsudvalg Sikkerhedsudvalg Sikkerhedsudvalg Sikkerhedsudvalg Roskilde Silkeborg Kalø 9 sikkerhedsgrupper 4 sikkerhedsgrupper DMU-AU s retningslinjer for sikkerhed og arbejdsmiljø er beskrevet i DMU-AU s sikkerhedshåndbog. For enkelte konkrete områder er der udarbejdet specifikke anvisninger: Håndbog om sikkerhed ved feltarbejde i Grønland Sikkerhed ved feltarbejde på havet i Danmark i skibe Sikkerhed ved feltarbejde på havet og fjorde i både Sikkerhed ved feltarbejde på søer i småbåde Sikkerhed ved optællinger på havet fra fly. Sikkerhedshåndbogen samt de specifikke anvisninger findes på DMU-AU s intranet. DMU-AU s medarbejdere er omfattet af såvel DMU-AU s retningslinjer som de generelle retningslinjer for arbejdsmiljø ved Aarhus Universitet. Regler på arbejdsmiljøområdet, beredskab og assistancer, kurser mm. på Aarhus Universitet findes på universitets hjemmeside. 3.4 Menneskerettigheder DMU-AU lever op til kravene i SA 8000 standarden for social ansvarlighed, hvilket indebærer, at DMU-AU overholder menneskerettighederne, de internationale arbejdslove samt alle konventioner omhandlende børnearbejde, som er indeholdt i SA Dokumentation herfor findes i en generel erklæring om overholdelse af dansk og international lovgivning. 3.5 Grøn politik DMU-AU har med sin miljøhandlingsplan som mål at medvirke til en forbedring af miljøstyringen på udvalgte indsatsområder og miljøhensyn skal være en integreret del af DMU-AU s daglige arbejde. Aarhus Universitet vil fremlægge en samlet miljø- og energipolitik for AU. DMU-AU s miljø- og energipolitik vil blive tilpasset denne Miljøpolitik DMU-AU s miljøpolitik er: at minimere miljøbelastningen ved at udnytte energi, vand og råvarer bedst muligt at minimere udledninger og affaldsmængder og at begrænse brugen af farlige stoffer at minimere miljøbelastningen i forbindelse med tjenesterejser, fx ved at vælge transportform med omtanke, dvs. tog frem for fly, når det er muligt, og øge antallet af videolinkmøder at miljøvurderinger foretages og indgår som en væsentlig parameter i beslutningen om indkøb. Indkøb skal i så høj grad som muligt ske med omtanke for miljøet, dvs. der skal så vidt muligt indkøbes produkter med officielt anerkendte miljømærker Version 2 Udarbejdet af: SUB Side 9af 37

10 at udvikle miljørigtige processer i forbindelse med udførelsen af opgaver at fremme miljøbevidstheden i DMU-AU ved gennem energisparekampagner rettet mod medarbejdere at sikre, at medarbejderne generelt og i dagligdagen husker at begrænse brugen af el, vand og varme at udarbejde en årlig afrapportering om vores miljøpræstation i form af et grønt regnskab at inddrage arbejdsmiljøspørgsmål som en naturlig del af miljøstyringsarbejdet. DMU-AU s miljøpolitik er uddybet på DMU-AU s intranet Grønt regnskab DMU-AU udarbejder hvert år et grønt regnskab. Det grønne regnskab udarbejdes af et udvalg for grønt regnskab nedsat under DMU-AU s Grønne udvalg. Det Grønne udvalg er sammensat af repræsentanter fra DMU-AU s tre tjenestesteder. Udvalget for grønt regnskab er sammensat af repræsentanter med ansvar for grønt regnskab inden for følgende områder: energi og affald indkøb af kemikalier publikationer emissionsberegninger. Der indsamles inden for hvert emneområde data, som bruges som grundlag for vurdering af muligheder for at iværksætte initiativer, der reducerer energiforbrug og/eller miljøbelastning. Data skal endvidere dokumentere effekten af iværksatte tiltag. Der er siden 1993 udarbejdet grønne regnskaber, hvor der er målt og registreret data på energi, vand og varme. Der er siden 2009 lagt særligt vægt på DMU-AU s CO 2 -udslip, bl.a. i form af registrering af tjenestebilers alder. Som et fremtidigt tiltag er DMU-AU i gang med at undersøge, om Risø og DMU-AU i fællesskab kan få vedvarende grøn energi ved at udnytte en vindmølle placeret på Risøs areal. Version 2 Udarbejdet af: SUB Side 10af 37

11 4 Kvalitetsstyringssystem Kvalitetsstyringen af DMU-AU s faglige rådgivning er udarbejdet efter principperne i ISO 9001 Kvalitetsledelsessystemer - Krav. Certificering af kvalitetsstyringssystemet er fravalgt på nuværende tidspunkt. Kvalitetsstyringssystemet for DMU-AU s faglige rådgivning har sit ophæng i kvalitetsstyringssystemet for forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet. Kvalitetsstyringssystemet omfatter en række procedurer, som i mange tilfælde er uddybet i vejledninger på DMU-AU s intranet Bazaren. DMU-AU s medarbejdere er pligtige til løbende at holde sig ajour med Bazaren. Ændringer i vejledninger mv. bliver annonceret i nyhedsoversigten på Bazaren. 4.1 Kvalitetspolitik DMU-AU s kvalitetspolitik for DMU-AU s faglige rådgivning lægger vægt på faglig kvalitet, rettidighed, koordinering med relevante fagmiljøer, dialog med brugerne og tydeliggørelse af det faglige beredskab. Kvalitetsstyringssystemet skal bidrage til at sikre kvaliteten af DMU-AU s faglige rådgivning, og kvalitetsstyringssystemet vil derfor være under løbende evaluering og forbedring. 4.2 Kvalitetsmål DMU-AU har følgende overordnede kvalitetsmål for den faglige rådgivning: den faglige kvalitet af DMU-AU s rådgivning er af høj kvalitet og i overensstemmelse med det, som er aftalt med rekvirenten af rådgivningsydelsen produkterne af DMU-AU s faglige rådgivning leveres til rekvirenten inden for den aftalte tidsfrist samarbejdet mellem rekvirenterne af DMU-AU s faglige rådgivning og de involverede DMU-AU medarbejdere, som indgår i opgaven, sker til begges tilfredshed. For 2010 er kvalitetsmålet følgende: at kvalitetsstyringssystemet er formidlet til alle DMU-AU s medarbejdere, som bidrager til den faglige rådgivning. Dette sker ved information på intranettet og ved møder i afdelingerne. o Kvalitetsmålet er opfyldt, når informationen er givet som beskrevet. Foreløbige kvalitetsmål for 2011: at fastlægge fremgangsmåde for undersøgelse af brugertilfredshed mhp., at det kan anvendes til ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet. o Kvalitetsmålet er opfyldt, når fremgangsmåden for undersøgelse af brugertilfredshed med DMU-AU s faglige rådgivning er fastlagt og taget i brug, således at resultatet kan inddrages i den årlige evaluering af kvalitetsstyringssystemet. 4.3 Kvalitetsstyringssystemets opbygning Kvalitetsstyringssystemet indeholder en række procedurer for DMU-AU s faglige rådgivning. For mange af procedurerne findes der uddybninger, vejledninger og skabeloner på DMU-AU s intranet, Bazaren. Kvalitetsstyringssystemet er opbygget i overensstemmelse med Kvalitetssikring af den forskningsbaserede myndighedsbetjening ved Aarhus Universitet. Version 2 Udarbejdet af: SUB Side 11af 37

12 4.4 Dokumentstyring Kvalitetsstyringssystemet omfatter ud over nærværende beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet også de sider på DMU-AU s intranet, der henvises til. Kvalitetsstyringssystemet er forsynet med versionsnummer og ikrafttrædelsesdato. Sidenummer og side antal er påført hver side. Bagest i kvalitetsstyringsdokumentet oplyses de ændringer, der er foretaget ved revision af kvalitetshåndbogen, samt initialer af de personer, der har foretaget og godkendt ændringerne. Beskrivelsen af kvalitetsstyringssystemet findes elektronisk på DMU-AU s intranet. Dokumenter, der henvises til på DMU-AU s intranet, forsynes med versionsnummer, ikrafttrædelsesdato og navn på de personer, som er ansvarlige for udarbejdelse og godkendelse af dokumenterne. Proceduren for styring af dokumenter med registreringer, som vedrører kvalitetsstyringssystemets funktionalitet, er beskrevet i kap Kvalitets-organisationen Organiseringen af kvalitetsstyringen af DMU-AU s faglige rådgivning fremgår af figur 3. Direktionen Kvalitetskoordinator (FORS) QAansvarlig (TERI) QAansvarlig (VIBI) QAansvarlig (FEVØ) QAansvarlig (MAR) QAansvarlig (ATMI) QAansvarlig (AM) QAansvarlig (SYS) QAansvarlig (MIMI) Direktionen har ansvar for at sikre, a) at den høje faglighed og kvalitet af DMU-AU s rådgivning vedvarende er i fokus blandt medarbejderne, og b) at der vedvarende er fokus på mulighederne for forbedring af den faglige rådgivning. Kvalitetspolitikken fastlægges af direktionen og målbare kvalitetsmål fastlægges af direktionen efter drøftelse i chefkredsen. Kvalitetskoordinatoren servicerer direktionen og chefkredsen med input til ledelsens evalueringer af kvalitetsstyringssystemet, jf. kap Derudover er kvalitetskoordinatoren ansvarlig for at: holde sig orienteret om, hvordan kvalitetsstyringssystemet fungerer sikre, at dokumenterne i kvalitetsstyringssystemet er opdaterede sikre, at dokumenterne i kvalitetsstyringssystemet er i overensstemmelse med Kvalitetssikring af den forskningsbaserede myndighedsrådgivning ved Aarhus Universitet foretage opsamling på registreringer og indarbejde denne i den årlige evaluering af kvalitetsstyringssystemet med forslag til eventuelle justeringer eller forbedringer til chefkredsen overveje, om der er behov for forbedringer eller modtage forslag hertil og sørge for håndtering af disse ved forelæggelse for direktionen og implementering i kvalitetsstyringssystemet sikre samarbejde og erfaringsudveksling mellem afdelingernes QA-ansvarlige udarbejde et auditprogram som sikrer, at der gennemføres intern audit i alle faglige afdelinger med passende mellemrum. QA-ansvarlige kan ikke foretage audit i egen afdeling forestå opsamling på auditrapporter sammen med QA-ansvalige i andre afdelinger at gennemføre interne auditors. Version 2 Udarbejdet af: SUB Side 12af 37

13 De QA-ansvarlige medarbejdere i de faglige afdelinger har ansvaret for at sikre medarbejderne i de enkelte afdelinger er bekendt med kvalitetsstyringssystemet således at de kan udføre faglig rådgivning i overensstemmelse hermed. De QAansvarlige er forpligtet til at meddele kvalitetskoordinatoren, hvis der opdages muligheder eller behov for forbedringer i kvalitetsstyringssystemet. De QA-ansvarlige forestår sammen med kvalitetskoordinatoren interne audits. 4.6 Indkøb Indkøb af tjenesteydelser i forbindelse med rådgivningsopgaver skal ske i henhold til AU s standardbetingelser for køb og levering af forbrugsvarer, teknisk udstyr og tjenesteydelser. Betingelserne findes på Version 2 Udarbejdet af: SUB Side 13af 37

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1

KBA Fælles Dokumenthåndbog - POL 1. 1.1 - Kvalitetshåndbog, ver. 1 Page 1 of 38 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Kvalitetshåndbog Niveau: Politik Dokumentbrugere: KBA Redaktør: ILM Dokumentansvarlig: Ledelse Dokumentnummer: POL 1. 1.1 Version: 1 Godkendt af:

Læs mere

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 1 Indledning...2 2 DMU s opgaver...2 2.1 Forskning...3 2.2 Overvågning og data...5 2.3 Faglig rådgivning...6 2.4 Formidling, kommunikation...8 2.5

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse

Praktiske erfaringer med arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøledelse - inspiration til virksomheder Forord I 2001 udviklede Branchearbejdsmiljørådet for service- og, BAR S&T, i samarbejde med KPMG et værktøj, der skal støtte og inspirere virksomheder til at opbygge et ssystem,

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere