KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) 190 endelig 2003/0077 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen i form af brevveksling om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande og andre foranstaltninger til åbning af markedet og om bemyndigelse til midlertidig anvendelse heraf (forelagt af Kommissionen)

2 BEGRUNDELSE Den 10. december 2002 godkendte Rådet direktiver, som bemyndigede Kommissionen til at indlede forhandlinger med Den Socialistiske Republik Vietnam om ændring af den bilaterale aftale om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande, paraferet den 15. december 1992, og senest ændret den 31. marts Den 15. februar 2003 paraferede repræsentanter for Kommissionen og den vietnamesiske regering vedlagte aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Vietnams regering. I aftalen, som gælder i tre år indtil 2005, fastsættes følgende: EU øger sine kontingenter for tekstilvarer og beklædningsgenstande, som anvendes over for Vietnam, med 50 % for de mest følsomme kategorier (kategori 4 til 8, 78 og 83); 60 % for kategori 18, 20, 26, 28, 35, 41, 68, 73, 76, 10, 97 og 161; 70 % for kategori 15 og 29; og med 75 % for kategori 31. Vækstraterne er for 2004 og 2005 blevet sat en smule op til 6 % for alle kategorier (sammenlignet med 3 % for de fleste kontingenter under den nuværende aftale). Vietnam forpligter sig til gradvist at sænke sin told på importen fra EU af tekstilvarer og beklædningsgenstande til 20 % på beklædningsgenstande, 12 % på stoffer, 7 % på garn og 5 % på fibre i Vietnam og EU forpligter sig til ikke at anvende ikke-toldmæssige handelshindringer i sektoren for tekstilvarer og beklædningsgenstande, vin og spiritus og keramiske fliser. En højere grad af gennemsigtighed i forvaltningen af de mængder, der reserveres til industrien, vil blive sikret. Vietnam indfører en række liberaliserende foranstaltninger i andre sektorer: Fra den får EU's erhvervsdrivende gennem joint ventures mulighed for at udøve søfartsvirksomhed inden for en række områder, som i øjeblikket ikke er tilgængelige for ikke-vietnamesiske firmaer. Vietnam vil snarest muligt give en EU-forsikringsvirksomhed tilladelse til at drive virksomhed. Vietnam indfører fra den et toldkontingent for indførsel af motorcykler og scootere med oprindelse i EU. Vietnam nedsætter importtolden på vin og spiritus med oprindelse i EU til 80 % den og til 70 % den Vietnam træffer konkrete og omgående foranstaltninger til at opfylde de tilsagn, der er afgivet tidligere: afskaffelse af mindsteimportpriser på vin og spiritus og keramiske kakler; afskaffelse af tillægstold på import af keramiske kakler; udvidelse af listen over lægemidler, der må importeres; og en ikkediskriminerende bestemmelse for EU-forretninger og EU-virksomheder. 2

3 Aftalen indeholder præcise gennemførelsesbestemmelser, hvor en stigning i EU's tekstilkontingenter indrømmes under forudsætning af, at Vietnam opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen, og hvor disse indrømmelser kan trækkes tilbage, hvis Vietnam ikke opfylder sine forpligtelser. Selv om aftalen forpligter både EU og Vietnam, er det hensigten, at Vietnam skal have større økonomisk fordel end EU, idet Vietnams status som udviklingsland anerkendes. Kommissionen har ved fastlæggelsen af de øgede kontingenter også taget hensyn til det faldende forbrug i EU af tekstilvarer og beklædningsgenstande. Det foreslås derfor, at Rådet giver bemyndigelse til den formelle indgåelse af denne aftale. Kommissionen foreslår, at Rådet træffer afgørelse om at anvende aftalen midlertidigt fra den 15. april 2003, indtil de relevante procedurer er afsluttet, forudsat at den midlertidige anvendelse er gensidig. 3

4 2003/0077 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen i form af brevveksling om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande og andre foranstaltninger til åbning af markedet og om bemyndigelse til midlertidig anvendelse heraf RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, under henvisning til forslag fra Kommissionen 1, og ud fra følgende betragtninger: (1) Kommissionen har på Fællesskabets vegne ført forhandlinger med Vietnam om en bilateral aftale i form af brevveksling om handel med tekstilvarer. (2) Aftalen i form af brevveksling blev paraferet den 15. februar (3) Aftalen i form af brevveksling bør undertegnes på Fællesskabets vegne. (4) For at begge parter kan drage fordel af aftalen umiddelbart efter de foreskrevne anmeldelser, bør den anvendes midlertidigt fra den 15. april 2003 i afventning af, at de relevante procedurer for dens formelle indgåelse gennemføres og under forudsætning af gensidighed - TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Med henblik på aftalens indgåelse på et senere tidspunkt bemyndiges formanden for Rådet til at udpege den person, som er beføjet til at undertegne aftalen i form af brevveksling med Vietnam om handel med tekstilvarer på Fællesskabets vegne. Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse. 1 EUT C... 4

5 Artikel 2 Aftalen anvendes midlertidigt fra den 15. april 2003 i afventning af, at procedurerne for dens formelle indgåelse gennemføres og under forudsætning af gensidighed. Artikel 3 1. Kontingenterne vil hvert år blive forhøjet til de niveauer, der er anført i bilag 2 til aftalen, når Vietnam har opfyldt sine forpligtelser, jf. stk. 3, 4, 8 og Hvis Vietnam ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til stk. 3, 4, 8, 9 og 10 i aftalen i 2003, vil kontingenterne for 2003 blive sat ned til de i bilag 2, kolonne 3, anførte niveauer. Hvis Vietnam ikke opfylder sine forpligtelser i 2004 og 2005, sættes niveauerne op med en vækstrate på 3 % pr. år. Eventuelle mængder, der allerede måtte være blevet afsendt udover det fastsatte kontingentniveau, vil i givet fald blive fratrukket kontingenterne for de følgende år. 3. Beslutningen om at gennemføre stk. 2 træffes i overensstemmelse med procedurerne i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande 2. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand 2 EFT L 275 af , senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 138/2003 (EFT L 23 af , s. 1). 5

6 BILAG AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING OM ÆNDRING AF AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DEN SOCIALISTISKE REPUBLIK VIETNAM OM HANDEL MED TEKSTILVARER OG BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG ANDRE FORANSTALTNINGER TIL ÅBNING AF MARKEDET, SENEST ÆNDRET VED AFTALEN I FORM AF BREVVEKSLING, DER BLEV PARAFERET DEN 31. MARTS

7 1. BREV FRA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Hr., 1. Jeg skal herved henvise til de forhandlinger, der fandt sted fra den 12. til 15. februar 2003 mellem vore respektive delegationer med henblik på at ændre aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande, paraferet den 15. december 1992 og anvendt fra den 1. januar 1993, senest ændret ved aftale i form af brevveksling, der blev paraferet den 31. marts 2000, i det følgende benævnt "aftalen". 2. Parterne blev under forhandlingerne enige om at ændre aftalen som følger: 2.1. Artikel 3 i aftalen affattes således: "Artikel 3 1. Det Europæiske Fællesskab er indforstået med at forhøje sine kvantitative lofter for varer, der er anført i bilag 2, til de deri anførte mængder hvert år, sålænge aftalen gælder. Forhøjelsen foretages hvert år, når Vietnam har opfyldt sine forpligtelser i henhold til stk. 3, 4, 8 og 10. De kvantitative lofter for 2003 sættes op til de niveauer, der er anført i kolonne 4. I 2004 og 2005 anvendes de kvantitative lofter, der er anført i kolonne 5 og 6. Ved tildelingen af mængder til eksport til Fællesskabet forpligter Vietnam sig til at ligestille firmaer, der helt eller delvis ejes af investorer fra Fællesskabet, med vietnamesiske firmaer. 2. Eksporten af de tekstilvarer, der er anført i bilag 2, er omfattet af en ordning med dobbeltkontrol som omhandlet i protokol A. 3. Ved forvaltningen af de kvantitative lofter, der er omhandlet i stk. 1, sikrer Vietnam, at Fællesskabets tekstilindustri får mulighed for at udnytte disse lofter. Vietnam forpligter sig navnlig til forlods at reservere 30 % af de kvantitative lofter til firmaer inden for denne industri i en periode på fire måneder regnet fra den 1. januar hvert år. Med henblik herpå tages der hensyn til kontrakter, der er indgået med sådanne firmaer i den pågældende periode og forelagt for de vietnamesiske myndigheder i samme periode. 4. For at gøre det lettere at gennemføre disse bestemmelser sender Fællesskabet inden den 31. oktober hvert år Vietnams kompetente myndigheder en liste over interesserede producenter og forarbejdningsvirksomheder med angivelse af de varemængder, som hvert af de pågældende firmaer anmoder om. Med henblik herpå skal de pågældende firmaer tage direkte kontakt med de relevante vietnamesiske myndigheder i den periode, der er anført i stk. 3, for at fastslå, hvilke mængder der er til rådighed under de i stk. 3 omhandlede reserverede mængder. Hvis den til industrien reserverede mængde ikke når op på 30 % af de kvantitative lofter, kan den uudnyttede del af den til industrien reserverede mængde overføres til de årlige overordnede kontingentniveauer fra den 1. maj hvert år. 7

8 5. Med forbehold af bestemmelserne i denne aftale, og uden at dette berører den kvantitative ordning, der gælder for varer, som er omfattet af behandlingen i artikel 4, forpligter Fællesskabet sig til at suspendere anvendelsen af de kvantitative restriktioner, der i øjeblikket gælder for varer, som er omfattet af denne aftale. 6. Eksporten af de varer, der er anført i bilag IV til aftalen, og som ikke er omfattet af kvantitative lofter, er undergivet ordningen med dobbeltkontrol, jf. stk Hvis Vietnam bliver medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) inden den 1. januar 2005, anvendes aftalen og dens bilag såvel som denne brevveksling og dens tillæg i overensstemmelse med WTO's aftaler og regler og Vietnams tiltrædelsesprotokol til WTO. De kontingenter, der har været anvendt forud for Vietnams tiltrædelse af WTO, vil blive anmeldt til Kontrolorganet for Tekstilvarer, der er nedsat i henhold til WTO's aftale om tekstilvarer og beklædningsgenstande (tekstilaftalen) i henhold til samme aftales artikel 2, sammen med relevante administrative ordninger for at blive godkendt inden Vietnams tiltrædelse af WTO, og de afskaffes gradvist i overensstemmelse med tekstilaftalen og Vietnams tiltrædelsesprotokol. Hvis Vietnam bliver medlem af WTO efter den 1. januar 2005, men inden denne aftales udløb, anvendes WTO's aftaler og regler fra datoen for Vietnams tiltrædelse af WTO. 8. Vietnam må ikke pålægge importen af tekstilvarer og beklædningsgenstande toldsatser, der er højere end satserne i bilag Parterne er enige om at afstå fra at anvende ikke-toldmæssige handelshindringer, der er i strid med WTO-regler, og som kan begrænse handelen med tekstilvarer og beklædningsgenstande, jf. den ikke-udtømmende liste over sådanne foranstaltninger i bilag Ud over forpligtelserne i stk. 3, 4, 8 og 9 forpligter Vietnam sig til at træffe de i bilag 5 anførte foranstaltninger. 11. Vietnam er indforstået med også at lade den behandling, der ydes tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab, omfatte tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Tyrkiet på betingelser, som Vietnam og Tyrkiet aftaler, og på grundlag af en forhøjelse af de kontingenter, som Tyrkiet anvender over for Vietnam. 12. Parterne er enige om, at Det Europæiske Fællesskab i en periode svarende højst til tekstilaftalens varighed, hvis Vietnam bliver medlem af WTO, bevarer retten til at genanvende kontingentordningen på niveauerne i bilag 2, kolonne 3, hvis Vietnam ikke opfylder nogen af forpligtelserne i stk. 3, 4, 8, 9 og 10 i denne aftale. Hvis Vietnam ikke opfylder sine forpligtelser i 2004 eller 2005, sættes de pågældende niveauer op med 3 % pr. år. Parterne er enige om, at Vietnam bevarer retten til at suspendere sine forpligtelser i henhold til stk. 3, 4, 8, 9 og 10, hvis Det Europæiske Fællesskab ikke opfylder nogen af forpligtelserne i stk. 1 og 9 i denne aftale. Parterne er enige om at konsultere hinanden i overensstemmelse med stk. 13, før de udøver denne ret. 13. Parterne er enige om, at balancen i denne aftale, som udgør en pakke af parternes gensidige indrømmelser, forudsætter, at alle bestemmelser i denne aftale gennemføres helt og holdent. Parterne er derfor enige om at afholde konsultationer 8

9 regelmæssigt for at sikre, at gennemførelsen af aftalen sker på korrekt vis. Parterne er herudover enige om at afholde konsultationer om ethvert aspekt af aftalen, såfremt en af parterne anmoder herom. Såfremt en af parterne ønsker at udøve sin ret i henhold til stk. 12, meddeler den skriftligt den anden part baggrunden for formodningen om manglende overholdelse. Der afholdes konsultationer med henblik på at afhjælpe den pågældende mangel inden for 30 dage efter den skriftlige anmodning, medmindre parterne aftaler andet. Hvis parterne ikke kan blive enige om passende afhjælpende foranstaltninger inden 30 dage efter, at konsultationen er blevet indledt, har de ret til at gå videre ifølge stk. 12." 2.2 Artikel 19, stk. 1 og 2, i aftalen affattes således: 1. Denne aftale træder i kraft den første dag i måneden efter den dato, på hvilken parterne underretter hinanden om, at de dertilhørende procedurer er afsluttet. Den finder anvendelse indtil den 31. december Begge parter er villige til at indlede videre forhandlinger pr. 1. januar 2004 med henblik på at forbedre adgangen til deres respektive markeder. 2.3 Bilag 1 til dette brev erstatter bilag A til aftalen. 2.4 Bilag 2 til dette brev erstatter bilag B til aftalen. 2.5 Følgende indsættes i protokollen vedrørende de til industrien reserverede mængder i bilag D til aftalen: De vietnamesiske myndigheder sender Det Europæiske Fællesskab en liste over, hvilke europæiske firmaer der drager fordel af den til industrien reserverede mængde, og hvilke mængder og kategorier der er udstedt licenser til. 2.6 I aftaleprotokollen, der er knyttet som bilag til aftalen, ophæves artikel 4 og 5 og de 3 bilag. 3. Jeg ville være Dem taknemmelig, om De vil bekræfte, at Den Socialistiske Republik Vietnam er indforstået med ovennævnte ændringer. Skulle dette være tilfældet, udgør dette brev og de dertil knyttede bilag sammen med Deres skriftlige bekræftelse en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam. Denne aftale træder i kraft den første dag i måneden efter den dato, på hvilken Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam har underrettet hinanden om, at de dertilhørende procedurer er afsluttet. I mellemtiden anvendes ændringerne til aftalen midlertidigt fra den 15. april 2003 under forudsætning af gensidig anvendelse. Modtag, hr...., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse. For Rådet for Den Europæiske Union 9

10 Bilag 1 TEKSTILVARER OMHANDLET I ARTIKEL 1 1. Med forbehold af fortolkningsbestemmelserne til den kombinerede nomenklatur anses varebeskrivelsen kun som vejledende, idet varerne i de enkelte kategorier i dette bilag bestemmes ved de anførte KN-koder. Hvor udtrykket "ex" er angivet foran KN-koden, bestemmes varerne i de enkelte kategorier ved de anførte KN-koder og den tilsvarende varebeskrivelse. 2. Såfremt det ikke er nærmere angivet, hvilket materiale varerne under kategori 1 til 114 består af, anses disse for udelukkende at bestå af uld, fine dyrehår, bomuld eller kemofibre. 3. Beklædningsgenstande, der hverken kan defineres som klæder til mænd og drenge eller som klæder til kvinder og piger, tariferes som beklædningsgenstande til kvinder og piger. 4. Udtrykket "beklædningsgenstande til spædbørn" omfatter beklædningsgenstande til og med handelsstørrelse 86. Kategori Varebeskrivelse Ækvivalens KN-kode 2001 stk./kg g/stk. (1) (2) (3) (4) GRUPPE I A 1 Garn af bomuld, ikke i detailsalgsoplægninger ex Vævede stoffer af bomuld, bortset fra drejervævet stof af bomuld, frottéstof, vævede bånd, fløjls-, plys- og chenillestoffer, tyl og knyttede netstoffer 10

11 ex ex a) Bortset fra stoffer, ublegede og blegede ex ex Vævet stof af korte kemofibre, syntetiske eller regenererede, bortset fra vævede bånd, fløjls- og plysstoffer (inklusive håndklædefrottéstof af bomuld) og chenillestoffer ex ex

12 3 a) Bortset fra stoffer, ublegede og blegede ex ex ex GRUPPE I B 4 Skjorter, T-shirts, pully-shirts (undtagen af uld eller fine dyrehår), undertrøjer o.lign., af trikotage Sweatere, pullovere, slipovere, cardiganer, cardigansæt, jumpere, trøjer og veste (undtagen tilskårne og syede); anorakker, vindjakker, blousonjakker o.lign., af trikotage Shorts og andre korte benklæder (bortset fra badedragter) til mænd og drenge, vævede; lange benklæder til kvinder og piger, vævede af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre; underdele af forede træningsdragter, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra varer i kategori 16 og Skjorter, skjortebluser og bluser, også af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, til kvinder og piger Skjorter (herunder sports- og arbejdsskjorter), ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre 4, GRUPPE II A 9 Håndklædefrottéstof og lignende frottéstof af bomuld; håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende køkkentekstiler, ikke af trikotage, af vævet frottéstof af bomuld ex

13 20 Sengelinned, ikke af trikotage Garn af korte syntetiske fibre, ikke i detailsalgsoplægninger a) Herunder varer af polyacryl Ex Garn af korte regenererede fibre, ikke i detailsalgsoplægninger Vævede fløjls-, plys- og chenillestoffer, bortset fra håndklædefrottéstof og lignende frottéstof af bomuld samt vævede bånd og tuftet tekstilstof, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre a) Skudfløjl, riflet Dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende køkkentekstiler, ikke af trikotage, ikke af frottéstof ex ex GRUPPE II B 12 Strømpebenklæder, strømper, understrømper, sokker, ankelsokker, o.lign., af trikotage (ikke til spædbørn), herunder også støttestrømper, bortset fra varer under kategori par Trusser og andre underbenklæder til mænd og drenge, trusser og andre underbenklæder til kvinder og piger, af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre ex

14 14 Frakker, kapper og slag, vævede, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra parkacoats under kategori ex ex ex ex Frakker, kapper og slag, jakker og blazere, vævede, til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra parkacoats under kategori ex ex ex ex Jakkesæt, ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skisæt; forede træningsdragter til mænd og drenge, med yderstof af et og samme stof, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre Jakker og blazere, ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske fibre eller regenererede fibre Undertrøjer, underbenklæder, pyjamas og anden natbeklædning, badekåber, slåbrokker o.lign., til mænd og drenge, ikke af trikotage Undertrøjer, underkjoler, underskørter, trusser, pyjamas og anden natbeklædning, hjemmedragter, badekåber, slåbrokker o.lign., til kvinder og piger, ikke af trikotage ex Lommetørklæder, ikke af trikotage Parkacoats; anorakker; vindjakker, blousonjakker o.lign., ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre; overdele af forede træningsdragter, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra varer i kategori 16 og Ex ex ex ex ex ex ex ex Pyjamas og anden natbeklædning, badekåber, slåbrokker o.lign., af trikotage, til mænd og drenge ex Pyjamas og anden natbeklædning, hjemmedragter, badekåber, slåbrokker o.lign., af trikotage, til kvinder og piger 14

15 Kjoler til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre Nederdele, også buksenederdele, til kvinder og piger Benklæder, overalls, shorts og andre korte benklæder (bortset fra badedragter) af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre Dragter, kostumer og sæt, ikke af trikotage, til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt; forede træningsdragter til kvinder og piger, med yderstof af et og samme stof, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre Brystholdere, vævede eller af trikotage Ex Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, bortset fra vanter af trikotage under kategori 10 og 87, og strømper og vævede sokker under kategori 88, ikke af trikotage ex ex ex ex ex Træningsdragter af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre Arbejds- og beskyttelsesbeklædning, ikke af trikotage, til mænd og drenge Kitler og forklæder samt anden arbejds- og beskyttelsesbeklædning, ikke af trikotage, til kvinder og piger Skidragter og skisæt, ikke af trikotage ex

16 78 Beklædningsgenstande, ikke af trikotage, bortset fra beklædningsgenstande under kategori 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76, Frakker, jakker og andre beklædningsgenstande, herunder også skidragter og skisæt, af trikotage, bortset fra beklædningsgenstande under kategori 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, ex ex GRUPPE III A 33 Stoffer af garn af syntetiske filamenter, fremstillet af strimler o.lign. af polyethylen eller polypropylen, af bredde på under 3 m Sække og poser til emballage, ikke af trikotage, fremstillet af strimler o.lign Stoffer af garn af syntetiske filamenter, fremstillet af strimler o.lign. af polyethylen eller polypropylen, af bredde på 3 m og derover Vævet stof af endeløse regenererede fibre, bortset fra cordvæv til fremstilling af dæk under kategori ex ex a) Bortset fra stoffer, ublegede og blegede ex ex ex ex ex Vævet stof af endeløse syntetiske fibre, bortset fra cordvæv til fremstilling af dæk under kategori ex ex

17 36 a) Bortset fra stoffer, ublegede og blegede ex ex ex Vævet stof af korte regenererede fibre ex a) Bortset fra stoffer, ublegede og blegede ex ex A Trikotagestof af syntetiske fibre til forhæng og gardiner B Stores, ikke af trikotage ex ex ex Gardiner, forhæng, undergardiner, kapper, sengeforhæng o.lign., ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre ex ex ex ex ex ex Garn af endeløse syntetiske filamenter, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra enkelttrådet garn, snoet 50 omgange og derunder pr. meter, eller ikke snoet ex ex Garn af endeløse kemofibre, ikke i detailsalgsoplægninger Garn af endeløse kemofibre; Garn af regenererede filamenter, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra enkelttrådet garn af rayonviscose, snøt 250 gange og derunder pr. meter, og enkelttrådet garn af celluloseacetat ex ex ex Garn af kemofilamenter, garn af korte regenererede fibre, garn af bomuld, i detailsalgsoplægninger

18 46 Uld og fine dyrehår, kartet eller kæmmet Garn af uld og fine dyrehår, kartet, ikke i detailsalgsoplægninger Garn af uld og fine dyrehår, kæmmet, ikke i detailsalgsoplægninger Garn af uld og fine dyrehår, i detailsalgsoplægninger Vævet stof af uld eller fine dyrehår Bomuld, kartet eller kæmmet Drejervævet stof af bomuld Korte regenererede fibre, herunder affald, kartede, kæmmede eller på anden måde beredt til spinding Korte syntetiske fibre, herunder affald, kartede, kæmmede eller på anden måde beredt til spinding Korte syntetiske fibre, herunder affald, i detailsalgsoplægninger Gulvtæpper (herunder gulvløbere og måtter) knyttede, også konfektionerede Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmateriale, bortset fra varer henhørende under kategori 58 18

19 ex ex ex Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais o.lign.) og håndbroderede tapisserier (med gobelinsting, korssting o.lign.), også konfektionerede Vævede bånd og bånd bestående af sammenlimede parallelle garner eller fibre, bortset fra etiketter o.lign. under kategori 62; Elastiske tekstilstoffer (undtagen trikotagestof) bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde ex Chenillegarn; overspundet garn (bortset fra garn overtrukket med metal og overspundet garn af hestehår) Tyl og knyttede netstoffer, hånd- eller maskinfremstillende blonder og kniplinger, i løbende længder, strimler eller motiver Vævede etiketter, emblemer o.lign., ikke broderede, i løbende længder eller tilskårne stykker Agramaner, possement o.lign. arbejder i løbende længder, kvaster, pomponer o.lign Broderier, i løbende længder, strimler eller motiver Trikotagestof af syntetiske fibre med indhold af elastiske monofilamenter på 5 vægtprocent og derover og trikotagestof med indhold af gummitråde på 5 vægtprocent og derover ex ex Blondestoffer og stoffer med opskåren luv, af syntetiske fibre ex

20 65 Trikotagestof, bortset fra varer henhørende under kategori 38 A og 63, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre ex ex ex Plaider og lignende tæpper, ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre ex ex GRUPPE III B 10 Handsker, vanter og luffer, af trikotage ex par 67 Tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, ikke til spædbørn; al slags linned af trikotage; gardiner, forhæng, stores, undergardiner, kapper, sengeforhæng og andre boligtekstiler af trikotage; andre varer af trikotage, også dele af beklædningsgenstande eller tilbehør til beklædningsgenstande ex ex ex ex ex a) Sække og poser til emballage, fremstillet af strimler o.lign., af polyethylen eller polypropylen Trusser, underkjoler og underskørter, af trikotage, til kvinder og piger Strømpebukser og trikoter, af syntetiske fibre, med enkelttråd på under 67 decitex (6,7 tex) 30.4 par Strømper til kvinder, af syntetiske fibre Badebeklædning, af uld, bomuld, eller syntetiske eller regenererede fibre

21 74 Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt ex ex Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt Sjaler, tørklæder, mantiller, slør o.lign., ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre Slips, butterfly og halsbind, ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre Korsetter, hofteholdere, brystholdere, seler, sokkeholdere, strømpebånd o.lign. (herunder sådanne varer af trikotage), også elastiske Handsker, vanter og luffer, ikke af trikotage ex ex ex ex Strømper og sokker, ikke af trikotage; andet tilbehør til beklædningsgenstande, dele af beklædningsgenstande eller tilbehør til beklædningsgenstande, ikke til spædbørn, ikke af trikotage ex ex ex ex Sejlgarn, reb og tovværk, af syntetiske fibre, også flettet 91 Telte Sække og poser til emballage af tekstilstof, bortset fra varer fremstillet af strimler o.lign., af polyethylen eller polypropylen ex ex ex Vat af tekstilmateriale og varer deraf; tekstilfibre af bredde under 5 mm, flok, støv og nopper af tekstilmateriale Filt og varer deraf, også imprægneret eller overtrukket, bortset fra gulvbelægning ex ex

22 96 Fiberdug samt varer deraf, også imprægneret eller overtrukket ex ex ex ex ex ex ex ex ex ex Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk, også i tilskårne stykker eller konfektionerede; konfektionerede fiskenet af garn, sejlgarn, reb og tovværk Varer fremstillet af samme garn, sejlgarn, reb og tovværk, bortset fra tekstilstoffer og varer deraf og varer under kategori Tekstilstoffer, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art, der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.; kalkerlærred; præpareret malerlærred; buckram og lignende tekstilstoffer til fremstilling af hatte m.v Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmateriale bestående af tekstilunderlag med anden belægning end linoleumsmasse, også i tilskårne stykker Tekstilstoffer (bortset fra trikotagestof) imprægneret, overtrukket eller lamineret med gummi, bortset fra stoffer til dæk Tekstilstoffer, imprægneret eller overtrukket på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper o.lign., bortset fra stoffer under kategori Tekstilstoffer, imprægneret, overtrukket eller lamineret med cellulosederivater eller anden plast Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, bortset fra varer af syntetiske fibre ex Presenninger, sejl og markiser Luftmadrasser, af vævet stof

23 111 Lejrudstyr, af vævet stof, bortset fra luftmadrasser og telte Andre varer fremstillet af tekstilstoffer, bortset fra varer henhørende under kategori 113 og ex Gulvklude, karklude, støveklude og pudseklude Tekstilstoffer og varer til teknisk brug ex GRUPPE IV 115 Garn af hør eller ramie Stoffer af hør eller ramie Sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende køkkentekstiler, af hør eller ramie, ikke af trikotage ex ex Forhæng og gardiner og undergardiner; kapper og sengeforhæng og andre boligtekstiler, ikke af trikotage, af hør og ramie ex ex Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af hør eller ramie ex Brugte sække og poser til emballage, af hør, ikke af trikotage ex Fløjls, plys- og chenillestoffer, vævede, af hør eller ramie, bortset fra stoffer af vævede bånd ex Sjaler, tørklæder, mantiller, slør o.lign., af hør eller ramie, ikke af trikotage

24 GRUPPE V 124 Syntetiske stabelfibre A Garn af endeløse syntetiske fibre, ikke i detailsalgsoplægninger, undtagen garn henhørende under kategori B Monofilamenter, strimler (kunstige strå o.lign.) og imiteret catcut af håndlavet syntetisk materiale ex ex Korte kemofibre, stabelfibre A Garn af endeløse kemofibre, ikke i detailsalgsoplægninger, undtagen garn henhørende under kategori ex ex B Monofilamenter, strimler (kunstige strå o.lign.) og imiteret catgut af kunstige tekstilmaterialer ex Grove dyrehår, kartede eller kæmmede Garn af hestehår og andre grove dyrehår A Garn af natursilke, undtagen garn spundet af silkeaffald B Garn af natursilke, undtagen garn henhørende under kategori 130 A; Fishgut ex Garn af andre vegetabilske tekstilfibre 132 Papirgarn

25 133 Garn af hamp Garn af tekstilgarn og metaltråd Vævet stof af hestehår eller andre grove dyrehår Vævet stof af natursilke eller af silkeaffald ex ex Vævede fløjls-, plys- og chenillestoffer og vævede bånd af natursilke eller af silkeaffald ex ex Vævet stof af papirgarn og af andre tekstilfibre, undtagen af ramie ex Vævet stof, af metaltråd Trikotagestof, undtagen stof af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre ex Plaider og lignende tæpper af tekstilmaterialer, undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre ex Gulvtæpper, også af sisal og andre agavefibre eller af manilahamp ex ex ex ex ex Filt af grove dyrehår Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet: Af manila (abaca) eller af hamp ex A Binde- og pressegarn til landbrugsmaskiner, af sisal eller andre agavefibre ex B Sejlgarn, reb og tovværk, af sisal eller andre agavefibre, undtagen varer henhørende under kategori 146 A ex

26 146 C Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af jute eller andre bastfibre henhørende under kode Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning), samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale, undtagen ikke kartede eller ikke kæmmede A Garn af jute eller andre bastfibre henhørende under kode B Garn af kokosfibre Vævet stof af jute eller andre bastfibre, af bredde over 150 cm ex Vævet stof af jute eller andre bastfibre, af bredde 150 cm og derunder Sække og poser til emballage, af vævet stof af jute eller andre bastfibre, undtagen brugte varer ex A Gulvbelægning af kokosfibre B Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmateriale, af jute eller andre bastfibre, undtagen tuftede eller fremstillet ved»flocking«ex ex ex ex Nålefilt, af jute eller andre bastfibre, ikke imprægneret eller overtrukket, ikke til gulvbelægning Brugte sække og poser til emballage, af jute eller andre bastfibre henhørende under kode Kokoner, anvendelige til afhaspning Natursilke, usnøt eller kun svagt snøt Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning), garnaffald og opkradset materiale, ikke kartet eller kæmmet Uld, ikke kartet eller kæmmet 26

27 Fine eller grove dyrehår, ikke kartede eller kæmmede Affald af uld og andre fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset Opkradset materiale af uld eller af fine eller grove dyrehår Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør (herunder garnaffald og opkradset materiale) Ramie og andre vegetabilske tekstilfibre, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald, undtagen af kokos og abaca henhørende under kode Bomuld, ikke kartet eller kæmmet Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset materiale) Hamp (Cannabis sativa), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hamp (herunder garnaffald og opkradset materiale) Abaca (Manila hamp eller Musa textilis Nee), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af abaca (herunder garnaffald og opkradset materiale) Jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hamp (herunder garnaffald og opkradset materiale) Andre vegetabilske tekstilfibre, rå eller beredte, men ikke spundne; blår og affald af sådanne fibre (herunder garnaffald og opkradset materiale) Bluser og pullovere af natursilke eller silkeaffald, til kvinder og piger, af trikotage ex

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2016 COM(2016) 44 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0005 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.01.2005 KOM(2005) 5 endelig 2005/0001 (ACC). Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

TRADE/2005/102/00/00

TRADE/2005/102/00/00 DA TRADE/2005/102/00/00 DA DA Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr..../2005 om ændring af bilag I, II, III B og VI til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 6/10 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Kapitel 62 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af tekstilstof af enhver art, undtagen

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2017)0006 Indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af specifikke EU-regler for indførsel ***I Europa-Parlamentets

Læs mere

5427/17 taa/ag/bh 1 DRI

5427/17 taa/ag/bh 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0029 (COD) 5427/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Kapitel 61 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) Varer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2010 KOM (2010) 552 endelig 2010/0289 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for

Læs mere

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) henhørende

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.04.2002 KOM(2002) 202 endelig 2002/0095 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2008 KOM(2008) 309 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Fællesskabet skal indtage i det associeringsråd, som

Læs mere

AFSNIT XI TEKSTILVARER XI 1. Side 1 Færøsk-Kapitel 50-141863 3/8/07

AFSNIT XI TEKSTILVARER XI 1. Side 1 Færøsk-Kapitel 50-141863 3/8/07 XI AFSNIT XI TEKSTILVARER Bestemmelser 1. Dette afsnit omfatter ikke: a) Børster og hår til børstenbinderarbejder (pos. 05.02); hestehår og affald deraf (pos. 05.11). b) Menneskehår og varer deraf (pos.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2003 KOM(2002) 782 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2012 COM(2012) 346 final 2012/0167 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.05.2002 KOM(2002) 285 2002/0121 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2003 KOM(2003) 24 endelig 2002/0133 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING om en varespecifik overgangsbeskyttelsesordning for indførsel

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0345 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0345 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0345 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2014 COM(2014) 345 final 2014/0177 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om den fælles ordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 740/2008 af 29. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 for så vidt angår procedurerne for eksport af affald

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0762 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0762 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0762 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.11.2004 KOM(2004) 762 endelig 2004/0267 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftaler

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0098 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.03.2006 KOM(2006) 98 endelig 2006/0028 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2016 COM(2016) 564 final 2016/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en brevveksling mellem

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.08.2006 KOM(2006) 439 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.1.2009 KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Forslag tilrådets AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse af 2. september

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.10.2007 KOM(2007) 614 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08 Kapitel 52 BOMULD Underpositionsbestemmelse 1. Som»denimstof«i pos. 5209.42 og 5211.42 betragtes kipervævet stof af garner af forskellig farve, med 3 eller 4 bindinger, herunder brudt kiper med kædegarnet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. Tillæg. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 BILAG Tillæg til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0653 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 653 final 2015/0297 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til undertegnelse af en aftale

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0223 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0223 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0223 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.4.2014 COM(2014) 223 final 2014/0125 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0106 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om handelsordninger

Læs mere

Tøj til drenge og mænd 1

Tøj til drenge og mænd 1 0 Tøj til drenge og mænd under-trøje under-bukser t-shirt trøje / bluse skjorte shorts cowboy-bukser bukser bokser-shorts / bade-bukser 0 bælte / liv-rem 9 sokker uld-sokker ski-sokker bade-bukser : et

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2014/0197 (COD) PE-CONS 67/15 Bruxelles, den 15. december 2015 (OR. en) WTO 259 COWEB 140 AGRI 625 UD 237 TDC 12 CODEC 1630 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2017 COM(2017) 595 final ANNEX 1 PART 1/5 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere